Politiek DE SCMIEDAMMER GERRIT VAN BURINK GEMUILKORFD Vijftien jaar geeischt tegen ijdel querulant Papieren van Flesche door z'n lastgevers yerbrand De Parool-Voetbalprijsvraag Engeland -Nederland spelletje De Duêfsche politie arresteert gebroeders Hoogenboom „ontdekte" hen RtD. EN ADM. LANGE HAVEN 141 SCHIEDAM ADMINISTRATIE: TELEFOON «S3M. REDACTIE: TELEFOON «5MJ ABONNEMENTSPRIJS FEB WEEKM CENT PER KWARTAAL 4,— LOSSE NUMMERS 10.08 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST; RfTHTPD a u ROTTERDAM TELEFOON NB3. 25410 EN IBM POSTGIRO No. S886M Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM ZESDE JAARGANG NO. 282 DINSDAG 3 DECEMBER 1946 BIJ zijn entrée in de rechtszaal aan den Noordsiugel, waar het bij zonder gerechtshof hem aan den tar.d zal voekm, kijkt Gerrit van Burink met welgevallen naar de volle publieke tribune. Bij dit, voor- loopig wel zijn laatste, optreden m het openbaar kan hij tenminste van belangstelling verzekerd zijn en met een gezicht van: .,ik zal het ze wel eens vertellen" neemt hij in de beklaagdenbank plaats. Rechtszaal is geen raadszaal Maar och arme, dit is geen raads zaal, waar de N.S.B.-er onder een luifel van handen, die de moffen hem boven het hoofd houden, zijn brutaliteiten kan uitbraken, Btf het hekje staat hU voor den president, mr. Ter Haar Romeny, als 'n kwis pelstaartend keffertje tegenover zijn baas. Geen oogenblik geeft de vriendelijke, maar vlijmscherpe ma gistraat het jjdelc querulantje ge legenheid om praatjes te verkoop en. Strak aan het lijntje, heeft de ver dachte maar te .antwoorden op dé met geest en vernuft opgebouwde vragenreeks en iedere poging tot oreeren, wordt onverbiddelijk den kop ingedrukt "Van Burink. ziet er patent uit. Of hij zóó van vacantie kwam. Zijn schedel glimt verzorgd en zijn hou ding is martiaal. Ijverig maakt hij aanteekenlngen van hetgeen de ge- tulgen staan te verklaren. Daar is om te beginnen de hoofdbode van het stadhuis, de heer B. Jacobs, die vertelt van den schandelijken over valt op burgemeester Oud door een vijftiental N.S.B.-ers met Gerrit van Burink aan het hoofd. Hoe ztf den burgemeester met geweld een z.g. vrijmetselaarsschootsvel ombonden en hem zoo fotografeerden. Herkent u deze foto? vraagt de president aan verdachte en hij toont hem een der gemaakte op-'- namen. Verdachter Ja. President; Hield u den burge meester vast? Verdachte: Ja, ik kan het niet ontkennen. Dan komt, het tweede ten laste gelegde ln, behandeling, namelijk de werkzaamheid van Van Burink te Voorst, waar hij als leider van den arbeidsinzet- de Ingezetenenopriep, om zich, met wagens-: en>.materiaahi te .melden voor den -aanleg van Duitsche verdedigingswerken met de Organisatie Todt, Uit de voorge lezen verklaringen blijkt, dat hij vaak als een potentaat optrad en met zijn revolver dreigde, als men hem niet terstond gehoorzaamde. Een getuige a décharge, de heer J. N. Bogstra, destijds amblenaar te-r secretarie te Voorst, komt eeni- ge verzachtende feiten vertellen. Je kon gerust laten merken, dat je anti was. zei getuige, Van Burink was geen verrader. In de posltio, die hij te Voorst bekleedde, had hij een ware terreur kunnen uitoefe nen. Dat heeft hij beslist met ge daan. Ook deed hij nimmer moeite ülégale werkers te achterhalen. Uit schriftelijke verklaringen blijkt nog, dat verdachte ook wel vrijstellingen verschafte voor tewerkgestelden. Getuige J. Groen verklaart vcwrts, dat hij door Van Burink met een revolver zijn huls was ingejaagd, toen hü naar Engelsche vliegtuigen stond te kijken. Driemaal had v. B. hem toegevoegd: U schijnt het wel bijzonder interessant te vinden. Twee getuigen décharge leggen dan weer gunstige verklaringen af. G. Jansen van de Vischmarkt noemt verdachte een vraagbaak voor kleine luiden en de schillenboer J. Laar Vond hem ook nog zoo kwaad met.' Een schandaal Bij *t verhoor van verdachte gaat de president eerst den levensloop" van-Van Burink na. In 1922 komt hij uit In dié terug en wordt propa gandist van de Communistische Partij Holland. In 1928 is hij ge meenteraadslid voor een eigen par tij. NB.B:-er wordt verdachte ln, October 1940. Hij is gewestelijk-ver tegenwoordiger van het front voor Nering en Ambacht en uit alles blijkt, dat hij een zeer actief - natio- naal-socialist is. Het plan. tot den overval op burgemeester Oud is van 'Van Burink uitgegaan; De bedoeling 1 was. den heer Oud zoo belachelijk te maken, dat h|j gedwongen zou zijn af tetreden. Nogmaals toont de president verdachte de foto. Is het geen schandaal!, roept mr. Romeny uit. Een komische noot noemt de president het, dat eenige maanden later, in December.(de overval te Rotterdam had in Juli plaats) Van Burink zelf moeite deed burgemees ter te wórden. In Juni 1941 heeft verdachte de wethouders De Zeeuw en Brautigam en de heeren Don- ner en Kievit in een openbare raadsvergadering Duitsch-vijandig genoemd en hen zoo aan gevaar blootgesteld. President: U kon dat allemaal doen. omdat u N.S.B.-er was en, u gedekt voelde door de DuitschefsT Verdachte geeft toe, fouten tc hebben gemaakt, maar hij vindt, dat hij ook vcci goeds.heeft gedaan^ Vijftien jaar Mr. J. C. Donker, de advocaat fiscaal. zeide. dat de persoon-Van Burink ongetwijfeld voor discussie vatbaar, is. In dim bezettingstijd heeft hij zich'als N.S.B.-er van een zeer leelijken kant laten kenners, Zoo'n overval had in een geordende matasc-happlj niet voor kunnen ko men. De" wethouders heeft hij aan gijzeling of erger blootgesteld. Spr. had uit het vele, dat Van Burink ten laste gelegd had kunnen worden, slechts een bloemlezing gekozen. Door Van Bar inks daad gins een goede burgemeester weg en een fou te kwam er voor in de plaats. Ver dachte is een gevaar voor de maat schappij en moet er gemimen tijd uit verwijderd worden. Misschien, komt hij dan tot bezinning. Spreker cischte tenslotte 15 jaar gevangenis straf. - De verdediger, mr. S. J. "S. 'de •Milly, pleitte clementie. - -j, Uitspraak over veertien dagen; Commissie-generaal bij de Koningin Gistermiddag om 5 uur heeft Koningin de leden van de cemmis- sle-generaai ln audiëntie ontvan gen. Het onderhoud heeft ruim een uur geduurd. Frou Gasille ontsnapt Frau Gasille is uit het P.R.A.. gebouw, hotel Sonsbeek, ontsnapt Zij vroeg den bewaker een raam te sluiten en terwijl de man hiermede bezig was is zij achter hem om de cel uitgeglipt en heeft den bewaker opgesloten. Ieder spoor ontbreekt tot nu toe. O.T.-man veroordeeld Het bijzonder gerechtshof .té s-Gravenhage heeft uitspraak ge daan In de zaak tegen J. p Baas uit CaPelle aan den rjssei. die was toegetreden tot OT. ♦r^oet? NSKK HU werd veroordeeld 3/ar en ?es maanden gevange_ nlsstraf met aftrek van den tijd In voorarrest doorgebracht. De eisch met arirek81 B 3aar gevangenisstraf Oud-illegalen protesteeren ™5Lift1r-p,"0V'nclale van de gemeenschap van oud-iilegale wer- koerland zond den'minister raad zaterdag een telegram, waarin uiting wordt gegeven aan een ern stige bezorgdheid over de onder, handelingen en den gang van za ken ln Indonesië en met name wordt geprotesteerd tegen het on derhandelen en het aangaan van een overeenkomst met Soekarno WEERBERICHT LOSSE RUIEN I.,;.™"?,!',"?,?. bPlvo'hlns met losse buien. tyüoiyk weer toenemende, vrll wind*' 71,fd-weslpl«kp westHUke 4 nee.: Zon op 8 31 utir; onder 16,33 u Maan nnaer S>.?| «ur; op 14.41 uur. waterstanden R'ii.im: ie o.ft? uur* 2e ty az.iB uur Nazi-inval bracht hem de vrijheid Flesche, de Duitsche nazi-spion; die. zooals gisteren gemeld.' dezer dagen te Wiesbaden Is gearresteerd; heeft jarenlang in Nederland'"ge woond en wel in een groot huis In het Florapark te Haarlem. Hij was directeur van de bankiersfirma Rhodlus en KÖnlg te Amsterdam en commissaris van .velé groote 'on dernemingen. In het. Nederlandsch- Dultsche handelsleven bekleedde hij -eén t vooraahstahhde. ApöisitieA en-uit.: -dien hoofde moet het hem niet. moeilijk zijn gevallen, zijn1 duistere spionna ge praktij ken vooral op economisch gebied .uit te voeren. Op 4 Mei 1940 werd Flesche" ge arresteerd, waarbij o.m een tasch met documenten, vermoedelijk be- trekking hebbende op de,,Duitsche invasie in Nederland,in beslag.,ge-., nomen werd. Flesche .werd.-opgeslo- ten ln het huls. van bewaring, te Haarlem, maar lang duurde zijn gevangenschap uiteraard niet.- Hoe-, zeer de Dultschers- op hem gesteld- waren, bleek wel uithet. feit, dat reeds een dag na de "capitulatie,— dus op 15 Mei een .Duitsch off i- cier op het parket van den officier van justitie in Haarlem, mr. Van den Burg, verscheen enzijn..invrij heidstelling gelastte. In tegenwoor digheid van het geheele parket werd vervolgens de inhoud van de tasch verbrand, zoodat de bezwarende sLukken alleverloren zijn gegaan. Flesche betrok na zijn invrijheid-, stelling zijn woning in het - Flora park opnieuw en was sedertdien een man van groot formaat ln het kader der Duitsche orde. Te zijnen huize woonde langen tijd majoor Pfeiffer, commandant van de Grüne Folizei te Haarlem. Rehabilitatie" Het was er den Dultschers uiter aard om te doen de „bezoedelde eer van Flesche schoon te was- schen. maar de stompzinnige wijze waarop zij deze „rehabilitatie" in kleedden was tevens het beste be wijs, dat hij een 'verdachte figuur was. Op 19 Mei verscheen het volgende 'bericht op het telexnet. van het A. N.P., voorzien van de aanwijzing: Jïet onderstaande moet heden avond op de voorpagina worden ge publiceerd: Arq'- een nauwkeurig onderzoek van', de.zijde der politie en justitie, waarbij talrijke getuigen werden, geboordw kamen vastte slaan, dat de beschuldigingen in dit ver band tegèn den arrestant A, FC geuit, geheel ongegrond zijn, DierA tengevolge heeft de arrondisse mentsrechtbank te Haarlem op li Staakt "-en sijn: onmiddellijke invrt»- heidsiélling 'gelast. Voordien was de onjuistheid van de den anderen verdachten ten laste gelegde fei ten reeds gebleken cti waren de te verdochten in vrijheid gesteld. Een bericht in stuntelig Neder- landsch. dat zou moeten suggeree- ren,- dat Flesche op normale wijze in vrijheid was gesteld. Maar een klein kind kon de grove leugens, die hierin schuilden, aantoonen: op 14 Mei den dag van het bombar dement van Rotterdam zou de Haarlemsche rechtbank een derge lijke uitspraak doen tegen een van zulke ernstige zaken verdachten Duitscher! Het bericht verscheen in alle dag bladen van den 19den Mei in den- zelfden vorm en alleen daaruit kon men afleiden, welk een goede vangst de justitie op 4 Mei had gedaan. verk:e2in6ên in DUITSCHLAND Bij de verkiezingen die Zondag ln Groot-Hessen gehouden werden behaalden de sociaal democraten in de nieuwe -Bandtag" 3a zetels uit een totaal van 90. De Christelijk democraten behaalden 28 zeteis, de liberalen 14, cpmmunisten 10. In Beieren waar Zondag e eneens gestemd werd, bezette de christe lijk sociale unie de eerste piaa>s met 104 zetels uit een totaal van 130. de sociaal democraten behaagden 54 zetels, de economische reconstruc tie partij 13 zetels en de vrije de mocraten 9. De communisten kre- gen geen enkelen zetel. 'rJIirkcni deze fotovraagt de president,, mr. Ter Haar Jlomeng, aart verdachte Van JSvrink en toont hem de afbeelding van den overval op burgemeester Oud. Voor het hekje: Gerrit va» Burink. KecJils e O» verdachte: getuige B. Jacobs, hoofdbode van het raadhuis. NEURENBERG II" BECINT DONDERDAG Vrouw onder de beklaagden Namen der winnaars thans bekend /^EZIEN DE 8—2 UITSLAG van den wedstrijd En ge land-.Veder land, v Ml men met bijzondere belangstelling hebben uitgezien naar hel resultaat van de Parool voetbal? rif s vraag 'Onze prijsvraag heef! bewezen dat Blechts weinig voetballiefhebber» bovengenoemden uitslag hadden verwacht Van de drle-dul*end-n*«;en- honderd-vler-en-veertlg inzendingen waren er RleelMs enkele' hondWd- lallen die een zware nederlaag voorspelden, tcrwyi er slechts enkele tientallen waren die met de door hen Ingezonden cijfers van de te ver wachten nederlaag den werkelüken. uitslag en ruststand benaderden. De prijstoekenning was dan ook niet moetlUb. Slechts twintig in zendingen kwamen voor lAlng in aanmerking. Meer dan drié duizend Inzenders hebben een matige overwinning of nederlaag verwacht. Hier volgen de prijswinnaars: 1. Martlen v. Staveren, 's-Gravenweicring 6. Rotterdam 2. L. v Kampen, Havendljk 2Mb, Schiedam - V 3. G. Hordijk. SclibklaniJsrNi>; Straat la," Rotterdam-Z, Jos Dunont, StaflUondersweg. ïöflc Rotterdam 5. A. Hulbers Vllhistraat 18, Sc' lam 6. F Smlttenaar. St, AgaU;a.str3at 2Ta. Rotierdam 7.Hans Dane. Boekweitstraat 26a. Rotterdam-z. 8. Frans Mast. Ilagastraat Ka «chledam •- 3. I'ouwer, Kerst. v. d. nerge- laan 2. IllllegRrsberg 10. MeJ, o. Sjoukes, Duinen Oost voorn e Ruststand Eindstand B- 203, ™NAAR «ïtmplaar Tan „Vottbalprr.tall^ In II?» »P««s van-het Kederlamlsch fclrtal petaoon- l«k hun handteekenlng hebben geplaatst. :BUde 23 nazi-doktoren, wier proces Donderdag te Neurenberg bcgmt. is ook een vrouwelijke arts, genaamd Herta Oberhauser, die in het concentratiekamp Ravensbrueck .werkte. Ervaren waarnemers zijn ,-van meenihg, dat het proces" pas eind Februari zal zijn beëindigd. Men gelooft dat Karl Brandt, de .voormalige lijfarts van Hitler, „de nieuwe Goering van de beklaagden bank" een belangrijke rol in «et proces zal epelen. Verder staan o.a. nog terecht Karl Gebhardt, Him- lers lijfarts en voormalig president van het Duitsche Roode Kruis en Waldemar Hoven, die de memsche leiding had in het concentratie kamp Buchenwald. Prof. Gerbrandy over Linggadjati r^Wïj gaan den oorlog alsnog verliezen" -. t"Ook professor Gerbrandy heeft zich gisteren gepchaard in de rij - van radiosprekers die het ontwerp- vaceoord van Linggadjati aanvallen.' iRepf.Gerbrandy zei oji. dat -wij: i^ederlanders op diet -punti'fttoiïden' „cfen" oorlog alsnog te verliezen" en dat"-dit-geschiedde met onze eigen medèwerlting. „Deze door de com missie-generaal of waarschijnlijk meer naar waarheid, deze door de driehoeksfiguur dr. Van Mook- Sjahrir-Lord Kllleam geprojecteer de staatsregeling, beëindigt als - ze grondwet wordt, het Rijk- der Ne derlanden en verspert den weg naar een betere toekomst", aldus prof: Gerbrandy. Spr. vergeleek de Brltsche be middeling in Indonesië met de rol die Lord Runciman in 1938 in Praag speelde en besprak daarna de gevolgen, die volgens zijn op vatting Linggadjati op Nederlands positie zou hebben. „Linggadjati iaat het in onze Grondwet verankerde Koninkrijk los. Er blijft een koninkrijk over, dat Nederland. Suriname en Cura cao omvat. De Unie Is een krachte loos en van zijn voortbestaan niet verzekerd duo". Volgens prof. Gerbrandy moet het roer thans .radicaal om". Het transJgeeren met Soekarno moest ophouden, daar het had geleld van de eene vernedering tot de andere en dat zou blijven doen. De amen deering van dit accoord noemde spr. „het slaan van een spijker ln het zand". Het gaat, aldus spr. om het lot van tientallen' millioenen men schep, welk lot slechts verzekerd zou khn, indien een gezond gezag, „een gezag, dat macht heeft" en den wil óm het recht te dienen, als schild boven het hoofd van het in wendig bestuur en de rechtspraak, boven het bedrijfsleven, boven zending en missie aanwezig zou zijn en zou werken. Volgens de meening van prof. Gerbrandy miste de Republiek de kracht om dit ge zag over te nemen. Elke oplossing die dit aüesbeheerschende element verwaarloost, maakt, zoo zei prof. Gerbrandy, „Nederlandsch-Indlë" tot een politiek vacuum. Tenslotte beval spreker als eenigen weg tot redding aan een politiek, gedragen door de boodschap van 7 December 1942,- die aanstuurt cp een Rijks- conférentie, waarop slechts ge sproken zal worden met loyale ver tegenwoordigers der verschillende volken en - groepen. Universiteiten achter Linggadjati Petitionnement aan da Staten-Generaa! Groepen docenten en studenten aan de Amsterdamsche, Groning- sche, Leldsche en Utrechtsche uni versiteiten en aan de Delftsche, Rotterdamsche en Wageningsche hoogescholen roepen hoogleeraren, lectoren, privaat-docenten en stu denten van alle universiteiten en hoogescholen in Nederland op om hun instemming te betuigen met de basisovereenkomst van Linggadjati door voor Donderdag het volgende petitionnement aan de leden der staten-generaai gericht, te ondertee kenen: „Ondergeteekendea, docenten en studenten van alle Neder landsche instellingen van hooger onderwijs, van meening zijnde, dat de stem der universiteiten dient te worden gehoord in een aangelegenheid., die van groote beteekenis Is voor de toekomst - i^van Nederland, Indonesië en de geheele wereld, verklaren geheel achter de overeenkomst van v^. Linggadjati te staan, jsooals deze jl éj:.coqun«rie:^eiaraüi.^eö de vertegenwoordigers' w dér.re- publiek Indonesië is gesioten, dringen er met de meeste klem bu de leden der Staten-generaai op aan, deze overeenkomst te bekrachtigen." Het petitionnement Is o.m. onder- teekend door prof. dr. N. A. Don kersloot, prof. dr. J. J.Fahrenfort, prof; dr. J. M. Rome in en prof. dr. J. B. Tielrooy, hoogleer aren te Amsterdam; door prof dr. P. j Bouman en prof. dr." D. Oosten hoogleeraien te Groningen; prof dr. W. Banning, prof. dr. F. M. baron van Aschback en prof. dr, G. J. Heering, hoogleeraren te Lei den; prof. J. M. Tienstra, reetor- magnificus der Technische Hooge- echool.te Delft, en prof. J. M. Bur ger, hoogleeraar te Delft; prof. dr, M. G. J. Minnaert, prof. dr. Chr. T, Raven en prof. dr. L. Roosen feit, hoogleer aren te Utrecht, en door prof. dr. Ir.-P. J. Olivier en prof. dr, H. J. Venema, hoogleera ren te Wageningen. ER wordt ln de Tweede Kamer a£ en toe een spelletje gespeeld en men speelt het:voornamelijk met motiea. Er zijn ln de eerste weken van de begrootingsdebattan twee mo ties en een amendement Ingediend, b$j dB stemmingen- waarover steeds linksch tegenover rechtsch en -de KVP ïegenover'de PvdA stond. Bij da njptle-Donlcer over den Hoogen' Raad. Het de kvp de socialisten ln hun hemd staan; bij het amendement- Tilanus, om le voorkomen dat da Zuivelschool te Bolsward naar Leeu warden verplaatst zou worden, schaarden de katboUekcn zich aan de zijde der christelljk-histamehen .en anti-xevoluüonnalren en- de motle- Stelcroetz om de ongehuwde moeder uit de Ziek ie wat te houden, dwong de fractie van de PvdA om lagen t« stemraca, zonder dat deze behoefte had zich op dat moment voor of te gen het prlnclpe-zelf uit to spreken. Het huidige kabinet, dat voor zulke buitengemeen moeilijke problemen staat, met als plèce de réststance de oplossing van het Indonesische vraag stuk, sieunt op de basis van de beide grootBte fractlea ln de Kamer: de katholieken en de socialisten. Dat schept verplichtingen voor belde groepen, doch ln plaats dat men zich deze verplichtingen bewust is, krijgen wij eerder den Indruk, dat men deze opoffert aan een politiek speL Een. politiek steekspel. Het zal stellig geen toeval geweest zijn, dat de katholie ken ln twee gevallen met hun stem iwee socialistische ministers een klei ne nederlaag toebrachten over zeer ondergeschikte kwesties. Kan da KVP de ondermijning van de huldlga regeeringscoatltie niet overlaten aan de conservatievea-met-hun-rug-tegen- üen-muur? HET spelletje mei de motle-Steln- metz was al heel doorzichtig. Hier waa het duidelijk de bedoeling, om oe- katholieke en christelijke leden van de PvdA ln moeilijkheden - te brengen. De motie was zonder eenlg overleg en volkomen onver-, wacht ingediend. Aan de bedoeling, om een Duitsch Insluipsel uii de Ziektewet geschrapt te krijgen, was een prlnclpieele uitspraak over het vraagstuk zelf gekoppeld. Door het tijdstip van de Indiening, toen aUa fracties al ln eerste Instantie haar meening over het wetsontwerp gezegd hadden, was 'een uitvoerige discussie over het principe niet meer mogelijk. De motie was door de toezegging vau minister Drees,- het punt bij «en be tere gelegenheid ln de Kamer te brengen, ook volmaakt overbodig geworden. Dit wa3 zuivere plagerij, op een zeer ongeschikt moment ln onze parlementaice geschiedenis: Men. had aan katholieke zijde blijk. baar- meer - het-oog op toekomstige verkiezingen dab» op de politiek van het heden.. Het. was een demonstratie, - dat de. zedelijkheid slechts veilig zou zijn bij de KVP. Men mag echter aannemen, dat de katholieken ln de fractie van de PvdA met him politieke vrienden mee te gengestemd hebben, omdat zij in deze motie geen-beginselkwestle wil den zien. Hoe hun levensbeschou wing hen tegenover het vraagstuk- zelf doet - staan, zullen zij te zijner tijd laten blijken. Moeten wij ult dit alles alleen maar opmaken, hoe broos de samenwerking tusschen belde groepen ln het kabinet is? Als men dé zaak-in dit licht zfet,- krijgen ook de opmerkingen van den heer Van der Goes van Natera by de algemeene beraadslagingen over Hoofdstuk I van de begrooting meer reliëf, waarin hij Het uitkomen dat het voor de PvdA In het geheel niet noodig. was. om regeeringsparUj te zijn. om voor haar socialistische her vormingen ln de maatschappij ;-t0 strijden. In teder geval Ujkt deze- politieke stekeligheid ons op dit oogenblik niet alleen buitengewoon onwenschelijk, maar by het formaat der huidige pro blemen ook; bijzonder kleingeestig. Verdachten van moord te Amsterdam overschreden illegaal de grens Tolk te Frankfort Cornells en Jacob Hoogenboom, resp. 24 en 22 jaar oud, de twee broers, die verdacht worden van deb op 2 November gepleegden moord In de Warmoesslraat te Amsterdam op de Gl-Jarige alleenwonende vrouw Amia M. Marsman, zïjn op 28 No vember in Franltfort aan de Malh gearresteerd. Busdienst R.E.T. uitgebreid De directie van de Rotterdamsche Eiectrische Tram maakt bekend, dat met ingang van 2 December auto buslijn K op het traject Rem brandt] aan Rubensplein)—Station N.S. (Schiedam) aan het thans in exploitatie zijnde tram- en auto- bussennet zal worden- toegevoegd. De route van lijn K wordt als volgt: Rembrandtlaan (Rubens plein) west Frankenlandschestraat, Jan. :van Avennestraat (terug Alei- dastraat), Burg. Knappertlaan, Nw. Haven, Oranjestraat, Broersvest. Singel, Stationsplein, Station N.s! (Schiedam). Duur van den dienst: op Maandag fm Zaterdag van 6.30 tot 23 uur; op Zondagen van 8 tot 23 uur. Met Ingang van denzelfden datum zal autobusUjn L, welke thans de verbinding onderhoudt tusschen Kethel (R.K. kerk) en Schiedam (Broersvest) worden doorgetrokken tot het Station NB. te Schiedam. Van de Broersvest af zal volgens de route van autobusUjn K naar net Station N.S. worden gereden. Duur van den dienst: op Maandag Lm Zaterdag van 6.30 tot 23 uur; op Zondagen van 8 tot 23 uur. De arrestatie werd verrjcht door de Duitsche politie, wegens onbe voegde grensoversehrUdlng en het zich bevinden ln andersmans wo ning zonder verblijfsvergunning Toen de gebra Hoogenboom voor deze feiten voor een Duitsch gerecht terecht stonden, wUde het toeval, dat een aan dit gerecht als tolk werkzame Nederlander, ln Neder landsche kranten over den moord en hej verzoek tot opsporing en aanhouding van Jacob Hoogenboom gelezen had. De broers werden toen onmiddellijk ter beschikking gesteld van de Nederlandsche militaire mis sie te frankfort Bij hun. verhoor gaven'zij toe de grens illegaal te hebben overschre den op 5 November J.1, bij Susteren Kaldenkirchen, om !n Dultschland onder te duiken Zij hadden tot mi-, toe van den zwarten handel voornamelijk verkoop van koffie Distributienieuws 'lompen zonder bon in de staatscourant is bekend ge- r. aakt, dat tot wederopzegging dis pensatie Is verleend van artikel 3 der klompendlstributlebeschlkklng 1946, hetgeen beteekent, dat klompen kunnen worden gekocht en afgeleverd zonder bon. -De distributiediensten zullen der halve geen klómpenbonnen meer uit reiken De producenten van en de; grossiers in, klompen zullen op de^ nag in omloop zijnde ktompënbonnen bij voorrang klompen afleveren. wélke zij uit Nederland hadden medegebracht geleefd, en waren ln het bezit van ruime geldmidde len Het was hun na hun aankomst In Frankfort gelukt direct contact te verkrijgen met kringen van de Frankforische onderwereld, die hun onderdak verschaften en aan val- sche papieren zouden helpen. Voor dat zij deze echter kregen, vond de a'rrestaiie plaats. De gearresteerden zullen vermoedelijk binnenkort naar Nederland worden overgebracht. John Lewis weigert te onderhandelen Na 2 maanden staking 5 millroen werkloozen Gisteren heeft de regeering van de VB. haar getuigenis beëindigd in de zaak tegen Lewis, den leider van de 400.000 stakende mijnwer- kers. Dr; Hauser, assistent van den Amerikaanschen minister van han del, heeft in zijn verhoor ais ge tuige voorspeld, dat, als de staking 60 dagen zal duren, zij 5.000.000 menschen werkloos zal maken, 80°/i van het voornaamste spoorwegver keer zal stil leggen en de productie tot 20V« zal doen dalen. De Amerikaanse he minister van bmnenlandsche zaken, Knig, ver klaarde voor het hof, dat Lewis vier maal zftn verzoek, directe on derhandelingen te voeren met de mijneigenaren, heeft afgewezen. De president van het hof, rech ter Alan Goldsborough, zeide, dat hij vandaag een poiitie-ambtenaar getuigenis zou - laten afleggen," of Lewis, eenig commentaar of verkla ring heeft gegeven, die de getuigen verklaringen, dat hij niets had ge daan om aan het verbod van de federale rechtbank tegemoet te ko- men, zou staven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1