rü DE SCHIEDAMMER Goedkooper geld voor het Rijk Lewis ongehoorzaam bevonden jegens de rechtbank Duitschers tegen Duitschers Noske bezweek voor de militaire kaste Engelsche en Amerik. zones worden één RED. EN AT LI. LANCE HAVEN 1U SCHIEDAM ADMINISTRATIE: TELEFOON MJOfl REDACTIE: TELEFOON fitttt ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK CENT PER KWARTAAL ft— LOSSE NUMMERS fö.09 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST» SCHIEDAMSCHESINGEL U BOTTERDAM TELEFOON NRS. 2543D EN IBM# POSTGIRO No. >9SH« - Bankier; AMSTEBD. BANK TE ROTTERDAM ZESDE JAARGANG NO. 283 WOENSDAG 4 DECEMBER 1946 TWEEDE KAMER Alleen de pret. chr. Kamerfracties tegen conversie Mr. Van Schaik wordt plotseling onwel (Van onzen parlementairen redacteur) MET 61 tegen 20 stemmen, die der protcstantsch-christeiyke frac ties. nam gistermiddag de Tweede Kamer het wetsontwerp tot het aaiigaan van gcldleeningcn ter con versie vu2 uitstaande schuld aan. Op het oogcnülik, dat de voorzitter, mr. Van Schaik, als laatste zijn stem moest uitbrengen, werd hü plotseling onwel en moest zich laten vervangen door den tweeden voor zitter, mr. A. M. Joekes. die de ver gadering, ondanks de begrypelflke ontsteltenis, rustig voortzette. Later Heek gelukkig voor ongerustheid geen reden te bestaan. Tegen - liet wetsontwerp had de heer De Wilde (A.R.) ernstig be zwaar. omdat de voorwaarden, waarop vroegere leeningen zijn aan gegaan. niet toelaten, dat obligatie- houders gedwongen worden tot con versie tegen een lagere rente. De regeering ontduikt artikel 183 van de Grondwet, in feite wordt hier ge dwongen conversie toegepast. De mi nister had eerst langs den weg van aflossing der oude en uitgifte van nieuwe leeningen een oplossing moe ben zoeken. Nu worden vooral kleine spaarders en institutioneele beleggers getroffen. Ook de heer Lucas (K.V.Pwas niet enthousiast, doch wilde zich met in detoilcritiek verliezen. In zijn oorspronkeiijken vorm J procent rente voor het. geblokkeerde afge loste geld was het wetsontwerp onaanvaardbaar, doch thans C2*4 procent) niet meer. Het Nederland- sche staatscrediet wordt er niet door aangetast. Hierna conformeerde de heer TUanus <C.H.) zich grootèn- deels aan de critiek van den heer De Wilde. De heer Hoogcarspel -(C.P.NJ wees er op. dat de inschrijvers in de tijdens de bezetting uitgegeven lee ningen door het hooge rentetype abnormaal zijn bevoordeeld. De slechte toestand dér staatsfinanciën wettigt danook volkomen de voor- gestélde" maatregelen.. - - - 'De.:; heer - Hols tra fP.y; (LA;)---ver baasde zich over. de ultvoèrige dis- cussie inzake dit eenvoudige wets ontwerp. dat niets anders wil dan bezuinigen op de staatsuitgaven. De heer De Wilde is minder dan iemand anders gerechtigd om den minister te verwijten, dat hij ter wille, van budgetaire overwegingen de beloften van de regeering breekt. Het was de. a.r. partij, die bij de aanpassin'gs- politiek vóór den oorlog de beloften, neergelegd m artikel 40 van het B«7o,H'<rn?sbesJuit, tegenover de ambtenaren brak. v Minister Lieftinck zette uiteen, dat aflossing, gepaard gaande met een gedwongen leening. technisch niet mogelijk was. Van schending der Grondwet is hier geen sprake. Het is buiten twijfel, dat de staat hier z'n verplichtingen volkomen nakomt Het boeken van afgeloste bedragen op geblokkeerde rekeningen Is een heel gewone procedure, waarover, geen kwaad woord Is gevallen. De minister zegde in beginsel toe, geen lagere rente, bij conversie te zullen toepassen dan 3 pet Aan levens verzekeringsmaatschappijen is de minister tegemoet gekomen door het uitgeven van pet. schatkistbiljet ten. Zaak Sanders in onderzoek Technische doelmatigheid gaat boven rechtsherstel (Van onzen parlementairen redacteur) Bij de behandeling van de begroo tingen der Hooge Colleges van Staat werd gistermiddag in de Tweede Kamer nogmaals ter sprake, ge bracht hetgeval-Sanders. Minister Beel deelde mede, dat een commis sie van onderzoek was samengesteld, die tevens zal adviseer en. of de Centrale Veiligheidsdienst onderge bracht dient te worden bU Justitie of bij Birmenlandsche Zaken. De commissie, staat onder leiding van mr. WJjhveldt, advocaat-generaal bij den Hoogen Raad; leden zfjn de Eerste Kamerleden Reinalüa en Van Vqorst tot Voorst; secretaris is mr. Somers. De' C.VD. zal geen op sporingsbevoegdheid bezitten. Met de begrooting van Sociale Za ken werd nog een aanvang gemaakt. Wij komen daarop morgen terug. In de avondvergadering -kwamen de begrootingen van 1946 en 1947 van bet Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie aan de orde, waarbij de heer Smeenk (A.R.) de hoop uitsprak, dat de verhooging der posttarieven spoedig weer afge schaft kan worden. De radiodistri butie behoort z.L haar zelfstandig heid terug te krijgen. Hetzelfde be pleitte de heer Stelnmetz (K.V.P.) voor de Amsterdamsche. Rotterdam-- sche en Haagsche telefoondiensten, die tijdens de bezetting genaast zijn. De heer Posthumus (P.v.d.A-> meen de, dat hier niet rechtsherstel den voorrang moet hebben, maar fcech- WEERBERlCHT VRIJ KOUD Zwaar, bewolkj met tijdelijke op- .klaringen. Enkele, regenbuien, hier en daar vermengd met hagel of nat te. sneeuw. Meest matige Noord- Westelijke wind. Vril koud. 5 Deo,: Zon op 8,32 uur? onder 16,32 o. Maan; onder 3.42 our; op 15-01 uur Waterstanden R'dam: ie UJ 1,13 uur; 2e KJ 13,29 uur. nlsche doelmatigheid. De heer Wa gen aar (C.P.N.) was het meer met den heed Steïnmetz eens. Minister Vos erkende, dat de ver hooging Ivan r&t post tarief op een psychblogisch ongunstig, oogenblik is gekomen. Zoo^gauw het moge^jk is, wordt weer tot verlaging overge gaan. De naasting van de drie groote gemeentelijke telefooncentra les, was al vóór/ 1940 aan de orde. De naasting jjs* technisch verant woord en er *an niet op worden teruggekomen. 'Een onderzoek naar de billijkheid der'schadeloosss telling, zegde de minister intusschen toe. Voor wat betreft-de radiodistributie, verwees de minister naar het aan- gekondigde wetsontwerp. De begrootingen werden z.h.s. aangenomen met aanteekening, dat de communistische fractie tegen was. Bij de. begrooting van het Zuider zee fonds werd van verschillende zij den aangedrongen op voortzetting der; inpolderingen. De besprekingen met Commissie-generaal De gemeenschappelijke beraadsla gingen van de ministers en de le den der Commissie-Generaal, zul len naar aanleiding van de om vangrijke werkzaamheden, die in verband met deze besprekingen ver richt moeten worden, waarschijn lijk Donderdagmiddag worden voort-. gezet..- MIJN VOLK IS MIJ TROUW* ZEGT FRANCO In een nota, die de Spaansche minister van buitenlandsche zaken aan den Amerikaanschen zaakgelas tigde te Madrid heeft overhandigd, heeft Franco's regeermg.de door de V.S. in de V.N. ingediende motie .,een beleed! ging voor het Spaansche volk" genoemd. Het Spaansche volk wil,.aldus de nota, zijn huidige bewind niet ais „fascistisch" gekenmerkt, zien en het heeft dei laatste tien jaren „een doorslaandbewijs, gegeven van _zijn .goedkeuring van .,vhë.tfbewind, ~dle^ blijkt uitz{jn "troUw, 'öndahks "de" buitenlandsche aansporingen~tot 'op- stand." UNO zet debat voort In de politieke commissie der' UNO is; gisteren het debat over de Spaansche kwestie voortgezet. Ame rika en Canada pleitten bij monde van resp. Conally en Wilgress voor non-interventie. De eerste meende dat sancties op den duur een po litieke en economische chaos teweeg zouden brengen, die tot burgeroorlog zou kunnen leiden. Van Langenhove (België) drong daarentegen aan op een onmiddellijk terugroepen van alle ambassadeurs en gezanten uit Madrid, terwijl de Franschmen Jouhaux zei. dat de V.N. reeds veel en veel te lang over de kwestie- Franco hadden gepraat. „Er moet nu een einde aan deze kwestie ge maakt worden, niet alleen in het belang van het Spaansche volk, maar ook in dat van den vrede", aldus de Fransche vertegenwoordi ger. die onthulde, datniet alleen Spanjaarden, maar ook nazi's, die het Spaansche burgerschap hebben gekregen. Franco's Marokkaansche legioenen aanvoeren. Het debat over de Spaansche kwestie zal vanavond worden vervolgd. „O, KOM ER 'S KIJKEN A Makkers, staakt Uw wild geraas!" Uitspraak uitgesteld tot 4 December I EWIS, de leider van de Amerika a nsche mijnwerkers en zijn vakverenigingen werden DinsdagC schuldig bevonden aan ongehoorzaamheid jegens .de rechtbank. Rechter GoldsborOugli .stelde de uitspraak van het vonnis tot 4 December uit en be sliste, dat Lewis onder bewaking van .zijn advocaat tot "Woens dag op vrije voeten zou worden gesteld. Daarna verkreegLewis het woord, „die. zeide. dat het hem ten 'Jaste gelegde den; mijn- '„werïtërs* beroofde vanvrtilieid~"van f sji>reken„'van;: pers- "en,l van „vergadering. Ka de geschiedenis te hebben na-s gegaan van do regceringsverordenm- gen, waarbij bot den gerechtshoven-' verboden wordt een atakingsverbod uit tc vaardigen, ging by" tot de geschilpunten zelf over en besprak- vooral de 54-urige werkweek in de mijnen. Hij betoogde,dat het hem ten laste gelegde den mijn werkers beroofde van vrijheid van spiekon, van vrijheid van pers en vergade ring en vftn bescherming tegen do slavernij. „De mijnwerkers en ik staan ais Amerikaansche burgers op deze grondwettojyke rechten", aldua Lewis, „de mijnwerkers eyn orde lievende, godvTi-ezende burgers, die alleen opkomen voor hun rechten als Amerikaansche burgers". Vcrvoerverbod Dinsdagavond heeft de Associati on of American Railroads een ver bod ingesteld op het per spoor ver voeren van goederen, welke bestemd zijn voor de export, Hiervan zyo brandstoffen en voedsel uitgezon derd. De verseheping van bitumineu ze kooi naar Europa is thans even eens definitief stopgezet. Met in gang van Vrijdagmorgen zal ook bet Minder democratische kampmanieren Duitsche krijgsgevangenen, die uit Engeland terugkeerden zijn zoo slecht door Duitsche autoriteiten In het demobiUsatlekamp van Hellbronn behandeld, dat een Amerlkaansch of ficier moest worden aangewezen om hen te beschermen. De slachtoffers van de „mishande ling" zijn 1600 speciaal uitgezochte krijgsgevangenen, dfe door de Brit- felle antUnazl's en super- De leden van de Commissie Gene raal teerden Maandagavond door HM. de Koningin ten paleiee Huis ten Bosch te Den Haag in audiëntie ontvangentn verband met de &e- sprekigen ie Ling gadjati. Op hot terras van Huis ten Bosch vXn.r. dc hecren Max van Toll, prof.JV.Scher merhom en F. de Boer. democraten gequallficeerd waren. ZU kwamen zeer onlangs In DuUschland aan Een van de grootste Duitsche kranten ln Beleren, de Süddeutsche Zeltung, gaf dit verslag: „Vóór de gevangenen Hellbronn bereikten, werden zij onderweg door Duitschers op de stations gewaar schuwd, dat zij beter hun bezittin gen aan vrienden konden afgeven, omdat alles ln het kamp zou worden afgenomen Bij hun aankomst te Hellbronn, dreef schnauzende Duit sche kamppolitie hen ln vrachtauto's en reed toen op zoo'n waanzinnige wijze, dat de gevangenen door elkaar geschud werden, waarbij sommigen verwondingen opliepen. In het kamp werden zij aldus door een Duitsche autoriteit begroet: „We weten precies wat voor soort Jullie bent. Indien een van jullie ons vertelt, dat bh democraat Is, zal hö drie maanden tn hét kamp vastge bonden worden, om aan het leveü hier te wennen. De manleren van de kampautori teiten, schrijft het blad. verschilden niets van die der Duitschers tydens den. oorlog. Het blad beweert verder, dat d« bezittingen van de gevangenen zelfs kleeren, die zU aan hadden in beslag werden genomen door Duitsche autoriteiten, die zich niela. aantrokken van elgendoms-certiflca- ten die door Brhsche of Amerikaan sche commandanten van hun vroe gere kampen ondertcekend waren, ZU. die protesteerden, werden naar werkbataljons overgeplaatst Eerste contingent Polen aan het werk Te Glanerbrug arriveerde het eerste contingent Polen, dat hier te lande te werk wordt gesteld.: 30 Jonge mannen, die ln ons land tegen de Duitschers hebben gevochten Na dat zij de douane hadden gepasseerd zijn zij dircet door het arbeidsbu- reau ingedeeld en ln de verschillen de fabrieken Ln Twente o a- 'Stork te Hengelo te werk gesteld - Nog 1800 Polen zullen binnenkort volgen verroer voor het buitenland bestem de postpakketten worden gestaakt, met uitzondering van pakketten voor leden "ran do strijdkrachten overzee. Het bureau, van het Defensïeverkeer in Washington deelt volgen* A-P.* mede, dat de voedsel verscheping naar Europa door het embargo niet zal worden beïnvloed. Het vervoer vap granen, vee en voorraden voor de Amerikaansche troepen in het buitenland zou gewoon doorgaan, doch voor alle export zal-een spe ciale vergunning noodig zijn. In Detroit verwacht men binnen enkele dagen de sluiting van de fa- briken der General Motors, waar 200.000 arbeiders werken. „Vredespogingen" Verschillende leden van het Con- ,grcs hebben middelen naar voren ge- /bracht om een .vrede tot stuud te brengen tusschen de arbeidersklasse eu do ondernemers in Amerika. Zoo heeft senator Fulbright, een demo craat uit Arkansas, voorgesteld om door het Congres een wet te latöb aannemen, Jijparbjj stakingen iu es- sentieelo indutsriec'n worden verbo den en arbitrage verplicht gesteld.' President Truman dee)de_ in een persconferentie mede, dat liy hoopte in samenwerking met het Congres maatregelen te kunnen ncmeo, die den ernstigen toestand in verband met de mqnsluicing kunnen verbete ren. Men verwacht, dat de advocaten der regeering den rechter zullen'ver zoeken Lewis en do vakverceniging een boete op te leggen vnn 200.0QÖ dollar voor eiken stakingsdag. Vliegramp in Vogezen kost 12 levens Toestel onherkenbaar verbrand Op 1100 m, hoogte, op den top van de Ballon d'Alsace, is een vlieg tuigongeluk gebeurd en naar men op het oogenblik weel moeten er 12 menschen bij zijn omgekomen. Een -eiectricten uft Remiremont gaf het eerst alarm, maar toen de reddingsploegen het vliegtuig na derden was het alleen nog een klomp vuur, die volle 12 uur bleef doorbranden. Tot op dit oogenblik heeft men de totaal verkoolde li chamen van den commandant, twee luitenants en een onderofficier uit het wrak te voorschijn, kunnen ha len. De militairen behoorden waar schijnlijk tot het garnizoen Linden; Een militaire commissie van onder zoek is ter plaatse/ eveneens Ie prefect van Belfort. Naar hun mee ning moeten dertien personen in Ihet vliegtuig hebben gezeten, onder wie twee kinderen en verscheidene vrouwen. Er is zoo weinig overge bleven van de machine, dat men zelfs nu nog niet weet of het een twee- of driemotorlg .vliegtuig was. Op het oogenblik woedt ter plaatse een hevige storm, waardoor het on derzoek zeer wordt bemoeilijkt. Ver moedelijk bevond zich onder de in zittenden ook een .hond. Naar schatting was het toestel op weg van het vliegveld Orly naar Villa Coublay; dat was waarschijnlijk de route. De bloedhond' republiek der TWEE schijnbaar niet samenhan gende feiten brengen ons binnen enkele dagerv eenzelfde historisch noodlottige constellatie voor den geest. Het eerste feit was de vrij spraak van Tillesen, den moordenaar van Erzberger. door een Duitsche rechtbank, op grond van een am- ne-tie' in 1933 door Hitler voor veem moordenaars en andere misdadigers onder zijn vrienden uitgevaardigd. Hdt andere feit ls de dood van Gustav Noske, eersten minister van oorlog der Duitsche republiek van 1913 ln moeilijke jaren Noske noemde men den bloedhond ln' de dagen van den strijd, die tot het voorjaar van 1920 had geduurd. Hij liet zich dien naam aanleunen, „aan gezien iemand hem moest dragen", gelijk hij placht te zeggen Van. haar geboorte af ging de re publiek reeds met den dood ln de schoenen. .Aan den. eenen kant be dreigde haar anarchie, want daarop zou de "navolging van het Russische voorbeeld, zooala er dat ln 1318—1929 uitzag, zijn neergekomen Een over winning der Spartacisten die tot- In Februari 1919 soms heel erg nabij scheen, had in die periode geen ander gevolg kunnen hebben, daar over waren ook de onafhankelijke socialisten het- eens, die toen nog verbitterde tegenstanders waren van het bewind Ebert-Scheidemann enin het tijzonder om de figuur Noske, die dit toen feitelijk beheerschle. Deze onafhankelijk© sodalis ten had den echter ook oog voor het andere gevaar, waarin Noske de republiek hopeloos liet afglijden. Dit gevaar be stond Ln het welbewuste beleid van de militaire kaste om de moeilijkheden van de regeering te gebruiken om deze naar haar hand te zetten De kaste liet daarom ook we: den nood voor de Wilhelmstrasse hooger stijgen dan noodig was. Noske bezweek volkomen voor deze manoeuvre. De militairen konden doen wat zij wilden en zij konden beschermen v.1e zij wilden. Tallooze aanhangers der republiek werden In dien tijd ver moord Dit geschiedde door de ge heime militaire bonden, die zich alles konden veroorloven. Hoogst zelden xverd een moordenaar gestraft. Zoo consequent ls dat in zijn werk gegaan, dat na den r<app-Putsch alleen lieden, die tegen de Kappisten en vóór de revolutie gestreden had den, ter dood zün gebracht. Het reglem-Noske heeft op die manier den grondslag gelegd voo* alles wat later is gebeurd. Biykeas de vryspraak. van TÜIesen is j.het,. nog.; niet tiitgestrorvea... Dit vonnis is eenvoud iff de consequent^, voortzetting" vim dé" rechtspraak, In de dagen van Noske - en daarna, li» de republiek van Welmar. gebrui kelijk was. Het is een, 25 jaar ver traagde, behandeling van een geval, zooals er in dien tijd honderden ge vallen behandeld zijn. Moge het de oogen openen van hen, wien het aangaat. ..Hartelooze kerel" Er kan geen betere karakteristiek van Noske geboden worden dan door een verhaal van zijn oude vriendin Luise Kautsky. Ztj vertelde eens in 1919 het volgende: Aardappelenexport stopgezet Voorziening van eigen land mag niet in gevaar komen Ondanks het feit, dat de aard appelproductie voldoende aardappe len heeft opgeleverd voor de con sumptie in eigen land, heeft de mi nister van Landbouw, VïsscheKj en Voedselvoorziening- opdracht gegeven de verkoopen van voor export be stemde consumptie-aardappelen stop te zeiten, Bi) de verdere bestemming van de consumptie-aardappelen dient na melijk eenige voorzichtigheid in acht te worden genomen. Gelet op de be teekenis van den aardappel als* volksvoedsel, meent de minister geen enkel risico bij de aardappelvoorzie-: ning te mogen ïoopen, vooral ook omdat de uiterst moeilijke graan- poslt-ie, die door de gebeurtenissen, in Amerika weer ongunstig wordt beïnvloed, de regeering noodzaakt op alle eventualiteiten bedacht te zijn, De algemeene stand van de voedselvoorziening, zooals die door internationale factoren, die bulten Nederiandschen Invloed staan, wordt bepaald, maakt een voorzichtig be leid ook met betrekking tot de aard appelen van eigen oogst- noodzake lijk. Daarbij komt, dat het den minis ter is gebleken, dat de verwerking van aardappelen tot veevoeder, ook van goede consumptie-aardappelen, een dergelijken omvang heeft aan genomen, dat aan deze verwerking, paal en perk moet worden gesteld.' riet. bestaande verbod, dat in ver-: band met het aanvanke'ük vrijgeven van den handel in aardappelen ln de practijk buiten werking was ge steld, zal dan ook weer worden ge hanteerd en op de naleving zal wor den toegezien. Ed. Flipse verlaat het ziekenhuis De gezondheidstoestand van den dirigent van 't Rotterdamsch Phll- harmorüsch Orkest, .den heer Ed.. Flipse, is thans in zooverre'ver beterd. dat de patiënt- hedenmorgen om 11 uur het St. Franciscus-gast- huis,' waar hij ach weken ls ver pleegd, heeft kunnen verlaten. 'Hoe wel de koorts, volkomen ls geweken, zal Ed. Flipse nog minstens zes weken het bed moeten houden. Het vervoer van het ziekenhuis' naar zijn woning geschiedde dan ook per ziekenauto. Zoodia zijn toestand, zulks toelaat-, zal Ed. Flipse ver moedelijk voor eenigen tijd naar Zwitserland vertrekken, om aldaaT een gezondheidskuur te ondergaan, en'na algeheel herstel zal hij den dirigeerstok .weer ter hand nemen. „Die Noske is een hartelooze kerel. Er was lang vóór den oorlog een congres der party te Maagdenburg. Ik had veel vrijen tyd en gebruikte dien om wat families van plaatselijke partijgrootheden op te zoeken Zoo kwam Ik ook bij Frau Noske. een eenvoudig Hef mensen. Ik trof haar ln tranen. Gustav was zoo hardt Zij had een jongen van 17 Jaar. Gustav wtlde dat hij „etwas Besseres" wor den zou, maar hij wilde niet leeren. Nu had Gustav voor heip eenvoudig een biljet naar Amerika gekocht en hem-daarheen weggestuurd." „Ik vertelde 'het aan Bebel," zei Luise Kautsky verder. „Hij was in 't minst niet verrast. Ik zag dat hij hem niet mocht." „Ja, dat ls echt Noske," merkte hy op. Accoord 1 Januari van kracht Op basis van het Engelsch-Atnerx- kaansch accoord, dat gisteravond is bekend gemaakt, zullen de Engel sche en Amerikaansche zones in Duitschland per 1 Januari a.s. in economisch opzicht vereenigd wor den, waarbij het doel wordt gesteld, dat dit vereenigtl gebied eind 1941) een economie heeft opgebouwd, die het ln staat stelt in zijn eigen on derhoud te voorzien. De twee zönes zullen voor. alle economische doeleinden als een en kel gebied worden behandeld. De binnenlandsche hulpmiddelen en al le invofer, waaronder voedsel, zullen gemeenschappelijk worden beheerd, teneinde een gemeenschappehj ken levensstandaard te verkrijgen. En geland en de V.S. hebben besloten, de financleele verantwoordelijkheid gelijkelijk te deelen en zich ten doel te stellen, tot een rantsoen van 16S0 calorieën per dag voor den normalen gebruiker ln beide zönes te komen. Met het oog op de hui dige voedselpositie ln de wereld echter zal het huidige rantsoen van 1550calorieën per dag worden ge handhaafd. Volgens het accöord zal er een. gemeenschappelijk export- en im port bureau worden ingesteld, dat voorloopig de verantwoordelijkheid voor den buitenlandschen handel zal: dragen, 'tDeVkpstenT^dfeJde belde, regéerln- gen,. vóór l Januari 1947 voor haar beide 'zónes en' daarna voor het vereenlgd gebied, hebben betaald en nog zullen bëtalen, zullen binnen den kortst mogelijken tijd. In over eenstemming met een herstel der Duitsche economie op gezonde ba sis, door den toekomstigen Duit- schen export worden, gedekt. - De beide landenzijn het eens over een spoedige vaststelling van den wisselkoers voor den mark, üe opheffing der handelsbelemmerin gen, financieele hervorming en de uitwisseling van volledige techni sche en zakelijke mededeelmgen tusschen Duitschland en andere landen. De normale handelskanalen moeten zoo spoedig mogelijk worden hersteld. Franscbe persstem Het Fransche blad ,Le Monde", dat dikwijls de meening van het Fransche ministerie van buiten landsche zaken weergeeft, heeft gisteren cotnmei mar geleverd op de fusie-overeenkomst ten aanzien van de Engelsche en Amerikaansche zönes in Duitschland. Het blad haalt beweringen aan van onder Sovjet-contróle staande Ber Lij nsche bladen, die schrijven, dat de over eenkomst den weg" effent voor ver deeldheid. Het blad gaat verder: „Deze conclusie is misschien voor barig, want Engeland en de "Ver. Stoten hebben zich steeds voorstan ders verklaard van een economische eenwording van geheel Duitschland. De fusie verschaft den Angelsaksi sch en mogendheden echter een ster ke positie bjj de besprekingen van de ministers van buitenlandsche .zar ken. Wanneer een algemeene oplos sing noodzakelijk wordt, zal haar meening meer gewicht in de schaal leggen,- dan die van elke andere party." Citroenen voor de volwassenen Voor allen, die geboren zijn in 1925 of vroeger worden circa 200 gram citroenen per persoon beschik baar gesteld. Het C.D.K. deelt mede, dat men, om deze citroenen te ver- krijgen, bon 49-1 reserve by een handelaar ln groenten en/of fruit, uiterlijk op Zaterdag 7 December, dient in te leveren. De aflevering zal geschieden/naar mate :de citroenen worden aange voerd.- Dit zal vermoedelijk gerulmen tijd in bslag nemen. Uiterlijk 7 December dient men ook de reeds bekend gemaakte bon nen voor. sinaasappelen, bon 49-6 of 50-8 algemeen, waarop te zijner tijd voor alle leeftijdsgroepen 500 gram sinaasappelen verstrekt zullen wor den! by een kleinhandelaar in te leveren. Een klein eï voor de jeugd Op 5 December zal een bon wor den bekend gemaakt, waarop voor personen, geboren in 1926 of later, een klein ei (5e klas) verkrijgbaar zal z^n. Kindermeel op bloembonnen Van 7 Dec. af zal kindermeel, niet uit rijst bereid, verkrijgbaar ziln op de bloembonnen en niet. meer op den rüstbon. De rijstbon. geldt in het vervolg voor rijst, rijstkindermeel; en kin- üerbiscuite.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1