^Federatie der lage landen" is - thans actueel V -✓ DE SCHIEDAMMER Eerbied voor menschelijke persoonlijkheid leidraad der buiienlandsche politiek TISO: „Ik was hooit anti-democratisch" Verwerping yah Ghenbon zou catastrofaal zijn Radiorede van kolonel Abdoefkadir Mijnwerkers krijgen 31/2 mill, dollar boete Lewis moet tienduizend dollar betalen; hij krijgt geen hechtenis Lewis' advdcdat in hooger beroep Aurio! voorzitter der Fransché Assemblee Fusie van zones koel ontvangen Amerikaansche troepen naar Griekenland Thorez kreeg geen stemmen genoeg Oud-minisler Ringers onderscheiden Zwitsersche Rijnvloof uitgebreid Credietverieening can middenstanders NIEUWE BONNEN Géén 80 textielpunten in 1947? BCD. xa ADM. LANCE HAVEN 141 SCHIEDAM ADMINISTRATIE; TELEFOON 63300 REDACTIE; TELEFOON ««503 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK II CENT PEB KWARTAAL IA— LOSSE NUMMERS £<LM ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCHIEDAMSCHESINGEL 43 ROTTERDAM TELEFOON NRS. 25430 EN BS30J POSTGIRO No. SmU Bankiert AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM ZESDE JAARGANG NO. 284 DONDERDAG 5 DECEMBER 194G (Von onzen parlementairen redacteur). De eerste spreker gisteravond bij de behandeling van de be grotingen van BuitenJandschc Zaken was de heer Ruijgers rr,v.d.A.)t die zeide, dat de eer bied voor dc menscheHike. per soonlijkheid het middelpunt van onze buitenlandsche politiek moet zijn, die haar weg moet vinden in de internationale pro blematiek van dezen tijd. De federalistische gedachte moet niet zonder meer worden afge wezen. De kern van het Duitsche vraag stuk ia de Europeesche politiek. .De nezettiiigspolitiéfe is yolkoiuèa pers pectiefloos. Over de grenzen van de nationale economie; Seen moet - ge streefd worden naar eén unificatie der economie. Annexatie lost geen enkel probleem' op, roept integendeel niemve problemen op. Positief is de ÏTederbindsch-Relgisuhe-Luxeoiburg- - sehe' samenwerking. Pat wat ook d? mnoniwg vnn den beer Serrarens rivVlM, die verder zei, dat de Vcwaritrde" Kat-tes^ weliswaar nog geou idealeorganisatie was, doch dat- Nederland daarin met andere naties dient samen te werken, met liehowl vnti zijn eigen koers. De de in ocmtipperiDg- vim den bui tenia nd- schen dienst wordt niet enkel vefkro- gen<1 oiir verbooging van uitga ven. Ook de geest moet veranderen. Wat Worrit prcricis de positie vim minister Van Klef fens?, vroeg. spr. Over het werk der mil5tuirt- missie in Duitseli- land was liij niet erg te spreken. Waaróm werd generaal Doorman als hoofd der misfHe vervangen! pit \v«s ook de vraag vanden: Ueor Drtihi"» Slot. YA.R.), die meende, dat liet. aanzien der missie" zéér gedaald is. Hij weiwhte rln i del ijker éoncreti- seoring van onze btiiteuiand=che poii- tiflt.- y flet bewustzijn van- onze kleinheid i n onze ni a el» te loosheid 1 bepaalt te re él onze politiek» znoftla .in -do ïnfio-^ iiesisfhe aangelegenheid tót,, uiting tnvnm Re (J.N.O. is rog sleeliis ceo i'óernationalp rechtsgemeenschap in ••robrvomden staat 'V hoogj» uitgaycpvopr liétilepn-- r>'»!tont bezwaardón 3on - heer' Biere-' /f'vd V.i huitengewoon, terwijl f.oby levend verbrand Ouders waren tijdelijk afwezig Rotterdam'.-.. Donderdag Op èen zolderverdieping- aan den Nieuwe Crooswijlcsclieweg 6Ga. be-, tvoond door de familie J. F. A. Erkens,- is Woensdagmiddag om streeks kwart over drie brand ult- g ebrok en vorm T ■'lijk, doordat gloeiende kolen uit de kachel op den vloer terecht kwamen, die niet be schermd was door een ijzeren plaat. De circa acht weken oude baby van het echtpaar Erkens, die in een" wiegje bü de kachel lag te slapen, is in de vlammen omgekomen. De ouders va n het kindje waren even uitgegaan om boodschappen te doen. De zorg voor de baby hadden zij zoolang toevertrouwd aan de grootmoeder, die op. de. eerste étage" woont, waartoe de zolderverdieping behoort. De vrouw was na het ver trek van haar zoon en diens vrouw nog even naar de baby gaan kijken, maar zijhad niets bijzonders opge- merkt. Zij ging door met striken'-,ln haar-wonjng. toen zij eensklaps een bons hoorde. In de veronderstelling. dat deZe door den hond ran de bo venburen veroorzaakt werd, schonk zij daar verder geen aandacht, aan. Even later echterkwam een haar onbekende vrouw waarschuwen, dat. de zolderverdieping in brand stond'. Hevig verschrikt rende zij de trap-, pen' op om de baby uit de wiég te halen, maar een verstikkende rook maakte het haar onmogelijk de zol derverdieping te betreden. Een sur- veilleerende agent van het bureau. Boezemsingel had eveneens, den brand gezien en begaf zich onver wijld naar bovenOndanks zijn dap pere pogingen. de kamer, waarin het'; wiegje stond te bereiken, moest Hl voor den rook en devlammen v-ijken De trap naar de eerste êtavestond toen echter reeds in brand zoodat hij slechts via het dak hév pand" aan de achterzijde kon vr-'aten Inmiddelswas de brand- gealarmeerd, dié weldra ver scheen met autospult 12. Onder leldins van den bevelvoerder werd met twee stralen op de waterleiding bet vuur aangetast, dat. beha We op de., zolderverdieping, ook woedde in de voorkamer van de tweede étage, waarvan de bewoners eveneens af- wezlg waren. Weldra konden eenlge brandweer lieden de woonkamer van de fam. Erkens binnendringen, waar. zij 'de baby vonden, die echter geen teekeri meer van leven gaf. Het kindje was overdektmet zware brandwonden en is vermoedelijk in 'den rook gé- stikt. 'De bons, die' de grootmoeder had gehoord, was afkomstig vande kachel, die als gevolg von den brand door het plafond van de tweede étage was gevallen. De zolderverdieping en de tweede étage zijn aan de voorzijde geheel uitgebrand. WEERBERICHT Frlsscbe ochtend tact bier en daar wuc nevel of mist. Overigens zonnig weer met snel stUgvnde tempera tuur. Later weer wat toenemende bewolking Weinig wind. 6 Dec.: Ton op L3J uur; onder 16,32 U Maan onder 5.07 aar; op is,zi uur. Waterstanden R'tisia: le tti LU uur; 3« t« 14,19 nor do zeer beperkte economische betrek kingen met Duitschland hem zeer ver ent rustte».;.' éi'*", „Minister van wederopbouw'.' noemde de heer Van der Goes van" Natera (T.v.ilA.) den minister, doe: lende op den -wederopbouw van de wereld, waaraan 50 ministers van Buiteniimdschc Zaken, deelnemen. Is do minister zich daarvan echter be wust? Spr. steldé de vraag, of do ^minister uehter den heer Van Klef- fens staat, dio in den Veiligheids raad het standpunt heeft ingenomen, dat een democratisch regiem in Spanje géwenscht ia. Het is, zei spr., thans het goede oogenblik om te komen tot'een federatie van de tage landen. Bij aeze samenwerkingzon ook Frankrijk te betrekken zpn, dot eventueel voor ons lanfl van zooveel, bcteekexiis is. Van blokvorming zou hier .echter geen sprake zyn. Spr.' Elcitto voor versteviging^ van' da anden met de Sovjet-Unie; Iffeder- land zon dan niet bruggehöofd ziju van de Angelsaksische, landen, doch een brhg tusschen dbze landen en Bueland. Het >s" een gevaarligke illu sie te meenen, dat Duitschland gees telijk gesaneerd xs. Do econoraischo zijde van hot Duitsche vraagstuk werd behandeld door den heer Sehiltlmis fF-v.d.A.), die verschrompeling van de - econo mische relatie met. Duitschland cata strofaal noemde. De bovoordeeling van do.Duitsche Noordzeehaveng boven Rotterdam is thans grooteer dan in den zwnrtsten tjjd van do Duitseho bevoordecling. Diternationaai geleide economie kan hier opluchting bren gen. De lieor Kupers fP.v.d.A.) bo- nlcitte de aanstelling van sociale attaché die door verschillende lan den reeds ïg geschied, eo betoogde, dat op de Parijsche vrédesconferirotie Nederland een onafliankelijke poli tiek. heeft gevolgd. In het tegen hem gevoerde proces te Bratislava verklaarde dr. Jozef Tiso. de man. die tijdens de bezet tingsjaren „president van Slowakije" was, zich .onschuldig aan glie 113 .punten van-de beschuldiging w;egens' hoog-verraad. Tiso,- die.' naar U.P. bericht, een lange verdedigingsrede mocht houden, zeide, dat htf in zijn geheele politieke loopbaan nooit anti-democratisch was geweest. Het was nimmer zijn bedoeling den Tsj ecboskw aakschen staat af -te breken. Hf} wenschte.slechts een SJowaaksche autonomie, binnen de grenzen, van Tsjechoslowakije tot stand te brengen. Hij beriep zich op zijn nauwe relaties met president Benesj voor den oorlog.Tiso ont kende ten s tellings te, dat er 'eenige overeenkomst had bestaan tusschen zfjn Hlinka-partij en de Sudeten- Duitsche partij van Henïein. OVERZICHT TAN DE RAVAGE direct na het treinongeluk bij Kethel. Men ziet hoe de trein de rails totaal heeft weggedrukt en alle dwars- liggers (over een lengt# van ongevèer 60 meter) heeft versplinterd en met balken en al van de rails losgescheurd. De öraautcllen en veeren ep» geheel onder dé magens weggeschmrd. Gisteravond hee« kolonel AbOoel- kadir Widjojoatmodjo. adviseur vaa radio-rede gehouden, Hij legde er den nadruk op, dat de Indoziesisene revolutie, niet alleen" op Java en Sumatra, doch ook in-: de z.g. Mallnogebieden, bovenal, een revolutie naar binnen is en niet. ea«:i kei tegen de Nederlanders gericht Kolonel Abdoelkadir vertelcte: dat hij zijn volk niet meer herkende; toen hij in September 1945 te Bata via terugkwam, wij vonden een volk,, dat de overheeniehing van de Japanners moede wasr en dat alles, Wat maar eenigszins naar overheer- sching zweemde, haatte'V Dé Indonesiër, zoo betoogde Ab- doel Kadir, wil noch Tokyo, noch -Den Haag, onchLonden als centrum van zSJn volksbestaan aanvaarden. De Japanners .hebben den Indono- siëré jets gegeven, dat een ieder, die "het ernstig meent met de emanci patie van den Indonesiër, kanwaar- deeren: de positieve opvoeding: van de .Indonesische Jeugd tot een bur gerschap, aldus kolpnel Abdoelkadir „Het was later deze jeugtL-.dle, Stie- karn,p.; heeft, gedwongen; de,republioït uit- te roepen,, het was deze jeugd, die mételan.den., x vrijheidsstrijd' aanbond, toen de republiek eenmaal" was- ulfgeroepen, was er Blechts een keuze mogelijk vóo'r de ambtenaren: hun loyaliteit betoonen aan de re publiek.. - v '.jir. Soékarno is ónolt loyaal "gei veest tegenover- het "gouvernement. Het waren de Japs, rdie-hem, Hatta en Sjahrtr.'-hadden bevrijd ;En In dien Soekarno enHatta thans met hun heele wezen hun menschen trachten te overtuigen van de nood- het ontwerp, beteekent dit niet, dat zakelijkheid van de; aanvaarding van zij loyaal zijn geworden tegenover Nederland. Zij zijn slechts loyaal tegenover bun land en Volk". Kolonel Abdoelkadlr wa9 er van WOENSDAG zftn de „United Min ewcrfcers ct America" veroordeeld tot een boete van 3J mil!foen dollar.. Hun leider, John L. Lewis, Werd persoonlijk veroordeeld tot het betalen van 10.000 dollar wegens „beleediging van het ht»r' ter zake v an dv kolcnstaking. Lewis werd ech ter niet tot. gevangenisstraf veroord eeld. Lewis beschuldigde den regee- rings-advocaat ervan, hét Hof te hébben voorgelogen, doch nadat de rechter hem had gewaarschuwd, dat. er een tweede proces -zou worden gevoerd, wegens beieediglng van het, Hof,.ging lïy weer zitten. De verdediger.teekende hooger be-, roep aan en stelde voori het vonnis uit te stellen in afwachting van den Uitslag.*1- Tij dehs dit uitstel, dat v^f uren duurde, schijnt er te elfder ure een D»'t ia' het insigne} dat den leden ra-n. de .Commissie-Géneraal te hun aankomst op Schiphol door den voor zitter van aa Vereeniging Nederland. Indonesië, mr. G. JA van Heuven Goedhart, óp de jas is gespeld. Eet speldje is door genoemde vereenig ing ontworpen, met de bedoeling Itet ,i* doendragen doorallen, d*e achter de overeenkomst van Linggadjati staan en hieraan uiting willen geven. De eerste drie exemplaren, tn een speciale uitvoering, kregen de heeren iSchermerhom, De Boer cn Van Foit. 7n hef midden van deze week zullen de speldjes omloop worden ge* bracht en voor iedereen tegen beta ling van 25 cents bij de Vereeniging Nederland-Indonesië verkrijgbaar zijn. poging te zijn gedaan om' liét ge schil btf te leggen. inmiddels zijn tengevolge van de staking 570.000 arbeiders werkloos, met Inbegrip van de 400.000 mijn werkers. Verwacht werd bovendien, dat het totaal binnen een week of tien dagen zou stijgen tot twee mil- lioen.' TOESTAND 7n~ INDONESIË NOG NIET RUSTIG De militaire situatie'te Medan ls nog niet verbeterd.Het Neder- landsch-indische legercom unique meldde gisteren activiteit— ran scherpschutters rten Oosten van- Pa- dang. Op den weg naar Emmahaveo en het vliegveld zijn door Indone siërs mijnen gelegd. Twee Neder- landsche brengun-carriers, 'zfjn op een mijn geloopen, waarbij 14 - per sonen werden gedood en tien ge- wond; Binnen het gebied van Ba tavia werden Nederlandsche pa trouilles beschoten. Ook in het oostelijke gedeelte van Bandoeng werden Nederlandsche y patrouilles herhaaldelijk beschoten De Neder landsche -. stellingen ten Oosten en Westen van Semarang werden door Indonesiërs onder vuur genomen. Nederlandsche patrouilles -en Wes ten van Soerabaya zijn door 'Indo nesisch gransatvuur.beschoten, ter wijl men infiltratie van vfjandeiijke- elementen in de atad heeft waarde-. nonven.1 y .'•-yy:' 1 'x Op den chef van den generalen staf generaal-majoor D. C. Buur man v. Vreeden, is van een afstand van 100 m. een aanslag gepleegd, toen hij met een gezelschap in de Westelijken sector van Medan de grenslijn inspecteerde. Er werd nie mand getroffen. Hooge prijzen Staatsloterij 20.00Q,—19289; 5.000,—j 19962; 1. --l :-.V y 1000.15936, 20004, 11204; 400,6292, 19952, 2032; 200.—: 4H6. 2U02. 21156; 100.15401, aitt, »óü3, 19256, 18660, 16235. overtuigd, 'dat zij en de onderhan delaars, die het stuk hebben jgeua- rafeerd de overeenkomst echter zou- ;den uitvoeren Spreker achtte het. Indonesische vraagstuk meer van psychologlachea ;.dan van politieken aard: het hoofd probleem Is wegnemen van wantrou- ywen, het wegnemen van de .angst voor nica-demonen- Over den twijfel aan de rijpheid yder Indonesiërs, zelde spreker, dat ;vryheid sléchts-een essentieel#voor- ywaarde voor rijpheid was. „want ■slechts In vrijheid kan worden op- gevoed tot ware vrijheid". Spreker noemde de ontwérp-overeenkomst X.het kleinste gemeene veelvoud van dé wenschen van onze belde vol- "ken". - Men vraagt ztch in Nederland af, aldus AbdoeJkadlr, welke garantie er voor het nakomen van de over- eenkomst bestaan. Dezelfde vraag 'lboudt de Indonesiërs bezig. .kolonel Abdóelkadtr - verklaarde •tenslotte, dat hü hetontwerp geen ^liquidatie, doch opbouw, .-van het koninkrijk, achtte, en wel de' llul- datle van de .koloniale verhouding •'iy;,Jk.:durf Lniéi „te deriken: aan de verwerping van het ontwerpj omdat overtuigd ben. dat de gevolgen'' t .'tcfaol -^uiJen zïjn". De socialist Vincent Auriol is Dinsdag gekozen tot voorzitter, van deFransche Nationale *er la- dering. Hij kreeg 284 stemmen, te gen 170, die werden uitgebracht op den communist Marcel Cachin, terwijl er 98 naar den radicaal- socialist Alexandre Varenne gingen. De verkiezing" van Vincent Auriol is mogeiyk gemaakt door steun van den M.RT\, de partij van Georges Bidault. AurioI's benoeming tot voorzitter is evenals het bestaan van deze Nationale Assemblée slechts voor- loopig, want de definitieve func- tionnarissen en de definitieve ver-, tegenwoordlging zal pas midden Januari opnieuw gekozen worden. Nu de kiesmannen benoemd zijn en de Assemblée een voorzitter heeft, kan men overgaan tot de verkiezing van een nieuwen premier-ad-interim. De eenige can- dldaat die hiervoor heden nog In aanmerking kwam, ls de communist Maurice Thorez, als vertegenwoor diger van de. grootste partij,-y Geengarantie voör - een ■democratisch bestuur"' De onder; Sovjet-contröle staande pers en de leiders der socialistische eenheidspartij in de Sowjet-zone van Duitschland hebben de bijzon derheden van de Engelsch-Ameri- kaansche fusie-overeenkomst koel ontvangen. „Neues Deutschland", het leiden de blad vande Eenheidspartijver klaarde dat de coördinatie van de Britsche. en Amerikaanscbe zones niet de methode ls om de Duitsche economische eenheid te garandeereD Deze eenheid kan alleen worden tot stand gebracht, door de toepassing van gelijke principes door de ooste- telfjke en ..westelijke bezettingsmo- gendheden. Wilhelm Pleck. de leider der Eenheidspartij,'zegt in dit blad, dat de partij in deze overeenkomst geen garantie vindt voor een demo cratisch bestuur waardoor de reac- tionnaire elementen worden' geweerd Radio Moskou meldt,: dat de V S. volgens „welingelichte kringen te Athene" hebben" besloten troepen naar Griekenland te zenden. De beslissing was het gevolg van onder- de rhandcUngen met de Britten, aldus radio Moskou.. Inalle Grieksche kringen werd gisteren uitdrukking gegeven y aan bittere verontwaardiging over het door den Baad \-an Vier Ministers te New York Dinsdagavond geno men besluit, de grenzen, van Bulga rije vast te stellen volgens die van Juni 1941, door welke beslissingde Grieksche aanspraken op herzienino van de grens met Bulgarije en op Noord-Epirus. zooals te Parijs naar voren werden gebracht, van de hand zUu gewezen, Vandaag herverkiezing voor Frarikrijks premierschap Maurice Thorez, de cöraraunistl- sche candldaatvoor het:,Fransciie premierschap, heeft niet.Lvoldoende stemmen op zich kunnen vereenigen om premier van Frahrijk te' kunnen worden. Thorez kréég; 259" van de 579 stemmen. Er waren y 318 blanco stemmen; zoodat Thorez niet de verelschfce absolute meerderheid kreeg. Vandaag zou opnieuw* ge stemd worden. Thorez ls wederom candldaatgesteld.' In een bijeenkomst ten stadhnize waarbij een aantal bU den weder opbouw betrokken functlonarhsen aanwezig waren, heeft burgemeester Oud namens het gemeentebestuur van Rotterdam den afgetreden mi nister van openbare werken en we deropbouw dr. ir. J. A. Ringers den „Van Oldenbarneveltpenning" over handigd. In toespraken memoreerde de burgemeester namens het gemeen tebestuur, mr. K. P. van de Tan- dele namens het bedrijfsleven en ir. .C. van Traa namens de direct bij de uitvoering betrokkenen, de verdiensten van den afgetreden be windsman, die van het moment waarop hij In 1940. tot :regeerings- commissaris voor den wederopbouw werd benoemd, in verschillende functies zijn beste krachten ueeff gegeven aan het herstel van Bot terdam. Engelsche regeering wil atoomverbod Op een vraag van het communis tische lagerhuislid Piratin, of de Britsche regeering wilde trachten 't gebruik van atoombommen te doen verbieden antwoordde eersteminis ter Attlee: „Ja", Op Piratm'3 tweede vraag, of dit beduidde, dat de Britsche vertegen woordiger in de V.S. thans stappen ln .die richting, ondernam,-antwoord de Attlee eveneens bevestigend. Doodvonnis van Von Falken- liorsfr gewijzigd Volger-s mededeeling van'hèt-Bri;- ..'.Bche .«-0-^*7-7r; ■is.' het doodvonnis'vangeneraal ..Nikolaus von Falkenhorst, den voor- maligen Duitschen opperbevelhebber ln Noorwegen, in 20 jaar dwangar beid gewijzigd. De Zwi'Jsersebe vioot- voor de vaart op den Rijn, breidt ztdh gesta dig uit. Opnieuw Is een van de dertien motorschppen. waarvan er elf hier te lande en twee in België gebouwd worden voor de „Basler Rhelnschlffahrt A.G." te Bazel, naar ontwerp van den Bazelschen Ingenieur dr. Adolf Rynlker, te water gelaten en bovendien heeft het m.s. „Rlffelalp" dat reeds eer der van stapel liep en Inmiddels voltooid werd, zijn maid en-trip ge houden De tewaterlating van de „Glartis" geschiedde te Hendrik-Ido-Ambacht, ln tegenwoordigheid o.m. van den Zwitserschen gezant dr. R. Kohll en. den burgemeester van Rotterdam en Hendrik-ldo-Ambacht, Indien bedrijf-door ïflegaal werk verloren ging Uit de toelichting op de tweede nota van wijzigingen met betrekking tot de Rijksbegrooting 1946 blijkt, dat de wenscheiijkbeïd wordt Inge zien om aan middenstanders, die hun bedrijf als gevolg van illegaal werk, onderduiken, e.d. in den be zettingstijd verloren hebben zien gaan, tegemoet te komen door een bijzondere credletverieening door de Nederlandsche Middenstandsbank. Bij deze credletverieening zijn de re gionale middenstandsborgstelüngs- fondsen ingeschakeld, waarbij de "uit, dezen hoofde door de borgstelUngs- fondsen te lijden verliezen door. den Staat zullen worden vergoed.'1 „Soldatenmoeder" gearresteerd De P.R.A 's-Grarannage hëeit gearresteerd „mevrouw M. A... Hid- dink-De Haan. meer békend onde» den naam. .^Soldatenmoeder". Z# 1 wordt er van verdacht tijdens ie i bezetting een landgenoot te hebben aangegeven by de politie. Deze zaak is eerst nu aan de ordt gekomen, omdat er bij de" P.K.A tot dusverregeen klachten 'e^en haar waren binnengekomen. Serst na de publicatie,„.dat zij In baar functie Soldatenmoeder* naar In-, dië,. zou - vertrekken ls ei eerng gé- rucht ontstaan. Op - veraoek van andere Instanties is: deze - zaats thans tn samenwerking met de Haagsche politie onderzocht. Daar na heeft de arestatie plaats gevon den - 1 'iv': Zeep uit petroleum ■Naar de Journaal of Commerce meldt, ral öinnenkort meer daxv een kwart gedeelte van alle Amerikaan sche zeep uft Petroleum worden vervaardigd Het xeep-probleem zou daardoor volledig kunnen worden opgelost, ware het niet, dat petro leum zelf tot de schaarsche produc ten gaat behooren Vijf gewapende loden zijn een ziekenhuis In het centrum van Tel Avtv binnengedrongen, waar ztj een Jongen gewonden Jood uit de opera tiekamer weghaalden, Voor de tweede helft van de 13e periode 1946 (8 t-m. .21 December) geeft elk der volgende bonnen recht op het koopen van: BONKAARTEN KA, KB. KC B12 strook no. 4) -St-l brood boo gram brood 5l-2 brood 40C gram brood 81-1 boter 125 gram boter 51-2 boter 125 gram margarine 'of 100 gram vet 51-3 boter 25a gram margarine of 200 gram vet 51-1 melk 4 liter melk 51-1 vleesch 1DD gram vleesch 51-2 vieescft Mo gram vleesch 51-1 algemeen 200 gram kaas 51-2 algemeen 50. gr korstlooze kaas 51-3 algemeen 500 gram suiker of bo ter hamstroofsel enz. of 1000 gr jam. stroop enz. 5l-ib reserve isi» gram brood 51-lc reserve 8Da gram brood 51-2b, 51 -2c reserves Uier melk 5I-3bv 51-3C reserve 1 el (vijfde klasse) 51-4Ö reserve 100 gram kaas BONKAARTEN ftp KE 612 (strook no 4). 52-1 brood 32-1 boter 52-2 boter 800 gram brood 250 gram boter 125 gram margarine of 100 gram vet 12 liter melk S2-1 melk 5Z-L 52-2 vleesch 100 gram vleesch 52-1 algemeen 100 gram Raas 52-2, 52-3 algemeen 250 gr suiker of boter- hamstroolsel enz. of 500 gr lam. stroop enz el (vijfde klasse) l gram brood reserve 50 gr. korstlooze kaas &a-xe reserve 250 grom rijst of kin dermeel (uit rijst be reid) of klnderbis- cults. 52-Ze reserve cot) gram bloom of kindermeel (niet uit rijst bereid). TAB A KS KAAKTEN ENZ T 61 3 rants tabaksart V 62 250 gr chocolade eruof suikerwerken X 61 2 rants tabaksart X 62 WO gr chocolade en/of suikerwerken Voor de week van 15 t-m 21 De cember zullen nog bonnen worden aangewezen voor tabak, yersnape- ringen, bloem, koffie, thee en ge droogde zuidvruchten. Deze week ls wederom 100 gram vleesch extra beschikbaar, 'zoodat men in totaal 500 gram per veertien dagen ontvangt. Op de bonnen voor. tabaksartifce-, len,;.zal bi]opnkoop "van; twee rant- r soenen sigamtenyy tén "minste een rantsoen clgarettén, vervaardigd uit Zuid-Amerikaanscbe. tabak" gekocht moeten worden. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 5 December a-a. worden gebruikt, met uitzondering .van de bonnen voor vleesch en melk,, waarop eerst met Ingang van Maan dag 9 December a.s mag worden gekocht Bij deelneming aan maaltijden; van de centrale keuken moeten aldaar de bonnen ,51-1 en~ 52-X vleesch" worden ingeleverd De niet aangewezen bonnen van strook 3 kunnen 'worden', vernietigd. Fr'iifbonnen verlengd De geldigheidsduur van de bon nen 47-4 en .48-4 algemeen, aange wezen voor het koopen van 2 kg. appels en peren' ls verlengd fc.m. 28 December. De vakgroep „Detailhandel In textlelgoederen" blijkt de verwach tingen van de ambtenaren var het Departement yan Economische Za ken, dat de textielproductie in 1947 dusdanig zal kunnen worden opge voerd, dat er 80 punten per hoofd - der bevolking zullen kunnen vor-» den versterkt, niet te deelen. in de Centrale. Textielcommlssie la - juist dezer dagen een zeer pessimistische beschoiiwing gegeven; waarbij men tot de conclusie kwam, dat men zeer teraeden zou zijn.als in 1947 <^0 pun ten gehonoreerd zouden kunen .vor- den. Wat de dameskousen htreft zal men wellicht tot twee paar kou sen per persoon kunnen komen, wanneer men daar* ook d» ztm. standaardkousen bij rekent, eer ar-;- tikel, dat bij de Nederlandsche vrouw heel weinig Rewild is. De Hoogenbooms hebben pech De Duitsche polltie-auto-i&eiten In Frankfurt hebben de Amsterdam- sche recherche toegezegdde gebrs. Hoogenboom, die verdacht worden van den moord ln de Warmoes straat te Amsterdam en die door een toeval ln Duitschland werden gearre steerd, over .14 dagen naar Amsterd. te zullen doen overbrengen. Hoofd inspecteur Dijkstra hoopt oen dan. met den derden verdachte, L. to. van der Helm, aan Jcruisverhooren te on derwerpen. Het staat,.wei vast, dat een van de drie de 61-Jarlge mej. A..„ M. Marsman heeft gewurgd. Waarschijnlijk waren de andere twe daarbij aanwezig. Van der Helm .verklaarde na zijnarrestatie tn begin November, dat hfldoor een dei. gebrs Roogenboom, bewus teloos was geslagen én/: eerst, bij kwam 'toen dé oude vrouw ret.cis was vermoord. y.- Het heeft- intusschen weinig ge scheeld, of het lot was den beiden gebroeders zeer gunstiggezind ge- - weest. Van der Helm. die er by zijn arrestatie zeer vervuild uitzag, kreeg een ernstige Infectie nadat hij on- der toezicht - van de politie ln een badinrichting was gewasschen. Hij werdin een ziekenhuis opgenomen en na enkele dagen gaven de dok toren alle hoop op Zoo opende zich voor de Hoogenbooms de mogelijk- - heid alle schuld op Van der Helm te werpen enhet tegendeel .zya:.: moeilijk te- bewijzen zijn geweest. De zieke stierf echter niet en ia thans reeds goed gevorderd op den" weg naar volledig herstel.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1