DE SCHIEDAMMER GROOTE VIER BEREIKEN OVEREENSTEMMING Ook Bidault haalde V;-/ het niet Beigië's eischen aan Duitschland Verrassende Wijziging in de houding van Molotov Nedeflondscn amena'ement in kwestie-Franco Auto-i nstructeurs moeten een examen afleggen ONTWERP DINSDAG IN DE KAMER „Surprise" bevatte projectiel ADVERTENTIES EN 'INLICHTINGENDIENST» 'gPBlA]wcf*mcsiiwfïP!T. u ROTTERDAM. TELEFOON NBS. 254» EN l*2M POSTGIRO NO. JSWM Bankier: AMSTERD. BANK TK aOTTERDAU RED. EN ADM. LANGE HAVEN 141 SCHIEDAM ADMINISTRATIE: TELEFOON C93O0 REDACTIE: TELEFOON 66503 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 21 CENT PER KWARTAAL f LOSSE NUMMERS *0.02 i ZESDE JAARGANG NO. 285 Donauconferentie komt half" jaar na van kracht worden der verdragen bijeen DUiTSCKLAND NOC NIET AANGEROERD De raadt van ministers van bniten- landsche zaken der. Groote Vier Heeft overeenstemming bereikt op alle; be- JangrUke punten, waaronder bet statuut vööfTriëst, de Düüaii, fter- 6 tel betalingen en schadeloosstelling- In tiet vredesverdrag met Italië zullen worden opgenomen de aan bevelingen voor bet permanente sta tuut-voor Triest, zooals dl e gisteren door de waarnemers zijnvastgesteld. Geen der voormalige vijandelijke landen zal motartorpedobooten mo gen bezitten. In de Balkanverdragen zal worden omschreven. dnt internationale echeepvaart op de Donau vrij zal zijn, deze vrijheid geldt niet voor het verkeer tusschen havens van hetzelfde land. (De ocverstaten krijgen hiermede dus het recht preferentieele rechten te heffen voor. binnenJandsch. ,.vverkeer.]./ - -v - Binnen zes. maanden na het van kracht worden der verdragen zal een conferentie w orden - gehouden, waar aan de Donaustalen en leden, van den raad van ministers zullen tleel- .neraen. De 'raad. nam een' voorstel van Molotof aan, volgens hetwelk de waardebepaling van als herstelbe taling aan de Sow jet-Unie overge dragen geallieerd, bezit in eerste In stantie zal geschieden door directe onderhandelingen tusschen de Roe-i meensche regeering en die landen, welker oliemaatschappijen In Roe menië er bij betrokken zijn. indien op deze wijze geen overeenstemming zou kunnen worden bereikt,, zal een arbitrage-commissie, bestaande uit de ambassadeurs van Amerika, Enge land en de sowjet-Unie, beslissen. Als men ook dan niet tot een' aceoord zou komen, zal de zaak naar den secretaris-generaal der. V-N. worden verwezen. DE REKENINGEN Wat de herstelbetalingen betreft werden, de volgende door Frankrijk voorgestelde bedragen aanvaard: Door Italië te beialen: 125 millioen. dollar aanJoego-SlavtÖ, 105 mil Hoen dollar aan Griekenland, 5 millioen dollar aan Albanië en 25 millioen dollar aan Ethiopië. Door Bulgarije te' betalen: 25 rr.UDoen dollar aan Jocgo-Slavlë en 45 millioen dollar aan Grieken land Griekenland en Joego-Siovië ontvangen dus elk een gelijk be drag van 150 millioen dollar. Dc vergoeding aan staatsburgers van 'leden der v„N:.. wegens c scbade. aan*' eigendom' in vooirmatig vijan delijke landen werd op tweederde van de overeengekomen waarde, vastgesteld. Cmivé de Murvllle (Frankrijk): heelt gisteren verklaard, dat Hij niet beneden de 75 procent kon gaan. Thans zeide hij, dat hij op eigen verantwoord tng van zijn In structies zou afwijken om niet dc eenlge te zijn. die een overeenstem ming in 'den weg staat Dc plaatsvervangers van de m.nls- ters zullen morgen medcdeellnfi doen van den tijd dier. zti nog noo- dig denken te hebben voor de alge- heele verificatie der vredesverdra- Mijnwerkers „lappen" voor boete Definitieve uitspraak pas over enkele weken I)e mijnwerkers In de V.S. hebben door tusschcnkomst van hun vak- vcrecnïgincsafdcelingen blanco che ques naar het hoofdkwartier van den Bond van Vereenlgde Mijnwer kers gestuurd ter tegemoetkoming in de 3j millioen dollar boete, die \Voen_sd3» door het federale ge rechtshof is opgelegd. Men verwacht, dat net beroep, dat de vakvereniging van John Lewis tegen de boete heeft aange- teeker.d. regelrecht naar het hooger gerechtshof zal gaan. De definitieve uitspraak zal dan waarschijnlijk enkele weken op zich laten wachten. Er Is ook nog een mogelijkheid, dat Lewis voor de tweede maa! be schuldigd zal worden van een wets overtreding op grond van een oor- lopwet. die stakingen tegen de re geer ingen verbiedt. De bestuursbond van spoorweg personeel. waarin de meeste vakver- eer.lglngen van spoorwegarbeiders zijn vertegenwoordigd, heeft een beroep gedaan op president Truman en Lewis om de gehee'.e zaak af te' gelasten en het geschil aan een trbUragegerecht voor te leggen. William Green, voorzitter van de A.F.L. (American Federation cf Labour), waarbij de Vereenlgde Amerikaansche Mijnwerkers zijn aangesloten, heeft voorgesteld, een conferentie te houden van de mijn werkers en de mijneigenaars om tot bij legging van de Amerikaanscne staking In de vet kool industrie te komen. C.LO. achter Lewis De president van de C.I.O. (Con gress of Industrial Organisation Philip Murray, heeft verklaard dat hij Lewis en de Vereenlgde Mijn werkers van Amerika zal steunen, bij bun beroep tegen Lewis* veroor deeling wegens ongehoorzaamheid aan het hof. Murray,, die yier Jaar geleden/met Lewis gebroken heeft, zetde, dat de C.I.O, de American federation! of labour (A.F.L.) in haar strijd zal steunen.'';: - -:'-o WEERBERICHT Op vele plaatsen nevel of mist, later plaatselijk eenlge regen voor namelijk In het Zuid-WcsielUke ge deelte van het land. Veranderlijke wind. Weinig verandering van tem peratuur. 7 Dec.: Zon op 8.35 uur; onder IG.32 u. Maan onder fi,3J uur; op 15,45 uur Walerstanden R'dara: le ty LS3 uur; 2c tU UW uur. gen Men verwacht niet, dat de ver dragen nog voor het vertrek der ministers te New York kunnen wor den geteekend. ne kwestie Duitschland WV! gis teren niet aangeroerd. Waarschijn lijk zullen de ministers .Maandag 'trachten plaats >n 4aWIH der be-, sprekingen over het vredesverdrag metDuitschland vast te stellen Nadat de Fransche communisten gistermorgen hadden besloten, niét te zullen deelnemen aan een coa- litieregeering onder -leiding van een Ud van de stelde laatstge noemde party Bidault candldaat voor het premierschap, waarop de communisten de caodidatuur van Thorez totrokken.;vv- Toen het echterin de assemblee tot stemming kwam. bleek Bidault slechts 240 stemmen te kunnen be halen en niet de voor het premier schap vereischte absolute meerder heid van 310 stemmen. .Vóór de: stemming hadden socia listische en communistische woord voerders in de assemblée medede- öeeld, dat ril tegen Bidault zouden stemmen. De socialistische, spreker verklaare, dat, stemmen vóór Bi dault gelijk stond met het vormen van een anti-communistisch blok. Na de nederlaag van Thorez en Bidault zalDinsdag een derde poging gedaan worden om een "nieuwen Franschen premier te vin den: Men acht dp het. oogenbllk te Parijs de meest waarschijnlijke op lossing een regeering onder leiding van een socialist "of. een radicaal met medewerking van- alle partijen behalve de' uiterst rechtscho* repu- bllkeinsche vrijheidsparty "(PRL>. Edouard Herriot ofYvon Delbas worden als candidaten van de radi cale partij genoemd, Félix' Gouin ala .candldaat .van de.socialistische party. 'f';.': RAVENSBRUCK-BEULEN OOK „UNSCHULDIG". Gistermorgen om' 10--uur is het proces 'tegen dé leiders van net vrouwenkamp Ravensbrilck begon nen onder leiding van den Fran- schen generaal-majoor Esfcróp, die bijgestaan wordt door luitenant-ko lonel Beilechose en een Foolechen rechter.. De advocaat-generaalStirling, die dezelfde functie vervulde1 in de pro cessen Bergen-Belsen en Neuen- gamme, beschuldigde de zestien be klaagden, onder wie zes vrouwen, van oorlogsmisdaden. Alle zestien ontkenden schuld. Vijfduizend vrouwen zijn gestor ven to gaskamers of na proeven van blologlschen aard. Van elke rijf vrouwen, met die' geëxperimenteerd werd. zijn er twee gestorven. De Britsche getuige Odette San- som onlangs begiftigd met het Ei.gcisuhe George Cross deelde mede, dat de kampcommandant de sporen der proeven en mishandelin gen trachtte uit te.wisschen, nadat een Foolsch meisje onsnapt was en verslag had uitgebracht voor de B.B.C.-microfoon. Hlmmler. die het kamp eens bezocht, gaf bevel, een ieder, die niet meer kon Joopen, te dood en Hij meende, dat de geïnter neerden niet snel genoeg stierven. Nota aan Engeland overhandigd Reuters diplomatieke correspon dent verneemt uit gezaghebbende bron, dat tie Belgische minister van bultenlandsche zaken. Spaak, aan Bevln, een nota heeft overhandigd, waarin Beigië's eischen met betrek king tot grenscorrectie en herstel betalingen, welke bij de behandeling van het .-.vredesverdrag met Duitsch land zullen worden gesteld, zijn neergelegd.. Eèn derde deel paiL' het 'schip toem. weggeslagen toen het Avicrikaansche escorte-schip „Ealstaed" tydens de Ja-ndingsoperaiies op 'de Normandi" sok6 kust door een torpedo wérd geiroffcjiyïlet schip ligt op de werf van de N.V. Rolland te HJ. Ambacht ,om te worden 'gesloopt. (Zie artikel op pagina S.) Rusland doet gedeeltelijk afstand van het vetorecht Naar accoord- inzake ontwapeningsplan De Russische minister van buiten-; landsche zaken. Molotov, heeft!In de; ziltmgr van de politieke- cn veilig- heidscommissie der 15.N.O. medege deeld, dat RiBland .besloten 'Is, afstajid te doen van zjjn vetorecht voorzoover het de doorvoering-van, het ontwapeningsprogram der UNO betreft, aldus meldt D-P. .Molotov zeide 'dat-het veto-recht; en de unanimiteit -van de macht; -der groote-^mogendheden behoudem fmdet,bMJveria pfao --tot ontwa- pening en .uitbanningvan A-;ieen-' atoomoorlog <n den Veiligheidsraad- Is het apparaat om dezen dwanr uit te oefenen eenmaal voltooid,1 dan, heeft het principe van de 'Linanitnl- teit geen reden van bestaan meer1 Er Is geen rederi om aan te nemen,. aldus Moiofov, dat een mogendheid door gebruik te maken van het vetorecht toepassing van controle en Inspectie op de uitvoering der ontwapeningsverplichting kan ver-, s'ldo-en wjwnmin achtte hij er eenlge reden voor, om het vetoreent nader te bezien tn m»t de twee commissies die Rusland in het. kader van den Veilieheidsraad had voorgesteld met de bedoeling, de ont wapening te verwezenlijken en den atoomoorlog uit te bannen. Een der gelijke redeneering noemde hij een poging om een direct antwoord in zakë algemeens- ontwaneningsbeper- kmg uit den weg te gaan",. De Britsche fgevaardlgde Sir .Hartley Shawcross merkte op, dat. Molotov belangrijke concessies had aangeboden, zoodat de subcommissie nu vermoedelijk tot een accoord over een ontwapeningsplan kan komen, Molotov verwierp echter hetvoor- stel van de V.S., om de ontwapening: vaat te. leggen in een serie van -in ternationale verdragen HIJ stemde- toe In het Intrekken van het Sowjet voorstel mzake de ontwapening en het aanvaarden van het Amerikaan sche plan: mits voordien het amen dement, waarbij aan den Veilig heidsraad de volledige verantwoor-, delijkheld wordt gegeven voor de plannen tot toezicht op de ontwape ning aanvaard zou worden. De door Molotov Ingediende amendementen luiden als volgft: 1. dat de Veiligheidsraad de af doening van de ontwerp-ovefeen- komst betreffende het verbod van atoom-wapenen bespoedigen zou; 2. dat er twee controle-commissies in het leven geroepen zouden wor den 1 voor a toom-wapenen en I voor andere wapenen binnen het kader vao den Veiligheidsraad. Vlot begin bij ontwapeningsbesprekingen Gisterenheeft de. Nederiandsche gedelegeerde een amendement Inge diend op de Amerikaansche reso-, lutie over het bewind Franco. In dtfc amendement wordt erkend, dat het aan het Spaansche. volk moet worden overgelaten den vorm van zijn regeering te kiezen. Het spreekt de overtuiging uit, at het in het belang van Spanje en van de internationale samenwerking js, dat het Spaansche yolk het bewijs zal leveren, dat het geregeerd wordt door een regeering'die haar gezag ontleent aan de toestemming van dengenen, diegeregeerd worden en die zich verplicht heelt de rech ten van den mensch in de grond- vrijheden zooals die zijn vastge legd in artikel één van het Hand vest, te eerbiedigen. „Om dit te bereiken", aldus gaat het amendement verder, -„behoort generaal Franco de bevoegdheden van zijn regeering over te dragen aan' een voorloopig bewind, dat in den breede representatief ls yoor het Spaansche volk en gehouden fis vrijheid van spreken, godsdienst en vergadering te eerbiedigen en voorts onmiddellijk een verkiezing uit te schrijven, waarbij het Spaansche volk vrij zal zijn van.geweld en in- tlnndatle zonder partijonderscheid en waarin het zfjn wil te kennen kan'- geven". Het amendement zou vandaag worden besproken. Fransche reactie op ontvangst van Schumacher In de Fransche Soir noemtde commentator Pertlnax de. ontvangst, die de Engelschen Kurt Schuma cher hebben bereid, „ergerlijk". Pertlnax betoogt, dat de Engelschen van Duitschland een „anti-Sovjet- bufferstaat" willen maken en daar mee terugkeeren tot de politiek, die van 1920 tot 1935 tegenover de re geering van Weimar is gevoerd. -" Nadat de politieke commissie, van de V.N, gisteravond haar vergade ring had hervat, veroordeelden De-, nemarken en Zweden ten strengste het regiem van Franco, zy wilden nog verder gaan dan het Ameri kaansche voohtel. .Gromyko (S.-ü.) steunde de eischen tot verbreking van diploma tieke en economische betrekkingen met Spanje...en noemde de Ameri kaansche voorsteilen onvoldoende en te zwak. -p 'Manoeilskv (Oekraïne)vroeg aan •Conally, (V.S.); wat er zou dienen 'te geschieden.: Indien Franco naar aanleiding van de-'Amerikaansche resolutie metzóu vertrekken. Conai- Uy'.'antwoordde, dat er in het'geheel geen zekerheid bestaat dat-- Franco zal .vertrekken na weike resolutie dan ook: Hij wees er op, dat- de resoluties van Polen en Wlt-Rusiand waren gericht tot de leden der- V.N terwijl de Amerikaansche een bood schap tot het'Spaansche volk in hield. Het lot van de Spaansche regeering is In handen van het volk, aldus Conally. en het Is aan de' .sterke mannen" van Spanje de regeering te wijzigen. Naar zijn meening zou het verbreken der .eco nomische betrekkingen tot gevolg hebben, dat her spaans"u- volk Franco nog meer zou gaan steunen. «Joa-ne gedwongen doorhonger en gebrek. Na een debat,., dat gedurende het laatste uur zeer heftig en verward was. beslool men. tot bet vormen van een .sub-commissie om uit-de - ver schillende resoluties en amendemen ten een aoTu^enschapDeiyke resolu tie op te stellen. Manoeilsky wilde deze sub-commissie samenstellen u;t de Groote Vijf plus degenen, die de resoluties en amendementen hadden ur ""end. Shawcross (Gr-Br.) pro- testeerde hiertegen,zeggende, dat .zulks zeker zóu leiden tot een be slissing ten gunstee-fan interventie. Het voorstel van Manoeilsky werd evenwel metr'M tegen 8 stemmen en "9 onthoudingen aangenomen. De bijeenkomst werd hierop tot vandaag 'verdaagd.' ZWARE GEVECHTEN !N AZERBEÏDSjAN Van Perzische militaire .zijde is ontkend dat regeeringstroepen de grens van Azerbeidsjan hebben overschreden en dat gevechten zou den zijn ontbrand, zooals door de radio van Azerbeidsjan te Tebrlz was gemeld. Wel, gaf hij toe, dat er zich een kleine „botsing" had voorgedaan. - Pisjevari, Azerbeidsjan's eerste minister verklaarde echter Donder dagavond In een radiorede, dat het leger van de centrale regeering een aanval met tanks en handgranaten. 'op tot heden ongekend groote schaal heeft ingezet. Aan beide zijden waren volgens Pisjevari zware verliezen geleden, Richard Tauber in New York De zanger" Richard Tauber die tijdens den oorlog het- Engelsche staatsburgerschap vefkreeg, toen hjj gedurende die jaren in dat land verbleef, heefb Maandag voor een uitverkocht theater in New York zyn triumphen gevierd. TRUMAN SPREEKT ZONDAG President Truman zal Zondag nacht pm 3J0 uur Ncd/;.tijd "een radiotoespraak houden tot het Ame rikaansche volk over de koiensta- king en een beroep doen op de mijnwerkers om het werk te hervat- len. Va". HET BRITSCHE LANDLEGER Het Britsche «ministerie van oorlog deelt mede dat liet landleger zal be staan uit zes infanterie-, twee pant- ser- en. een luchtlandingsdivisie, waarnaast ook onafhankelijke pant ser- en Infanteriebrigades, artillerie ën genleformalles en de noodzake lijke korpsen veldgenie. Waarborg voor veilig verkeer De onbevredigende toestanden op het gebied van het lesgeven in auto rijden. waarover 'in „Het Parool", van 22 November, is geschreven, hebben tot een gemeenschappelijk overleg geleld tusschen de vakgroep Personenvervoer langs den. weg, waarbij de Nederlaiiüüehe autorij- schoolondememers zich. onlangs hebben aangesloten, en de ver- kcersbonden KLN.A.C. en A.N.W.B Tenrijl het tot nu toe feitelijk zoo gesteld was, datiedereen, dié een rijbewijs en een rijvergunning be zat; les kon geven zoo werd In Dordrecht eendame betrapt, die een maand, nadat zij examen had gedaan, zelf gtng „lessen" is er thans een accoord bereikt over de technische keuring van de Lesauto's en de eischen ten aanzien van de kennis, die aan de Instructeurs en instituten'gesteld moeten worden. Het vakgroep-instructeursdipioma. dat de theoretische en practische bekwaamheid der examinandi op een zeer zware proef stelt, geeft den auwrijschooi-ondernemers recht op erkenning als zoodanig door dfi, vak groep, die aan de rijksverkeersin spectie haar adviezen verstrekt over de uitreiking van de lesvergunnin- gen, zonder welkede instructeurs geen rijles kunnen geven. Als bewijs van deze erkenning mogen de lesauto's een oranje schild voeren: Erkende rijschoolonder- néming - Les wagen Vakgroep Fersonenvervoer. langs den weg. Op deze wijze heeft de adsplrant- autobestuurder de zekerheid, les te krijgen van geschoolde, gediplomeer de leerkrachten en met het daar voor goedgekeurde materiaal De autoriteiten, belast met het toezicht' op het verkeer en de veiligheid er van, hebben de zekerheid, dat de wettelijke bepalingen, verkeersvoor- schriften enz. den leerling worden bijgebracht, en het publiek heeft de. zekerheid op den weg automobilis ten te ontmoeten, die de geschreven en ongeschreven wetten van het verkeer, kennen "en toepassen. De vakgroep' Personenvervoer langs den weg heeft hiermee ten behoeve van de autorijschooionüer- nemers bereikt: :é§n landelijke orga- Met een korte onderbreking in den middag zyn .gisteren den ge- heeJen dag besprekingen gevoerd tusschen den ministerraad en Je' commiss'0-géneraal, welke heden ochtend om 9 uur weer zoud.cn worden hervat. Nog deze week za) de ministerraad afzonderlijk verga deren! De regeering streeft er naar, Dinsdag in de Tweede Kamer een verklaring betreffende de overeen komst van Linggadjati af te leggen. Corps Mariniers onderscheiden Met de militaire Willemsorde der vierde klasse:"! Bij Koninklijk Besluit van 4 Dec. heeft de Koningin aan het corps mariniers de militaire Willemsorde der 4e klasse toegekend. Deze on derscheiding zal 10 Decembc., den 281sten verjaardag van het corps, aan het vaandel worden gehecht. Daar het hare majesteit niet moge lijk is op dezen datum persoonlijk deze onderscheiding uit te reiken zal, zooals het reglement op de mili- taire Willemsorde voorschrijft, de uitreiking door den hoogsten mari- tiemen bevelhebber, den luitenant- admiraal C. E. L. Helfrich, geschie den op den Coolsingel te Rotter dam om half elf. Waar rijn de schepen? Kota Inten 4 v.m. 11 tL v;. Suez n. Batavia. Oranje 4 v. Batavia te Amsterdam. Tallssc thulsk. 3 v. Port-Said. ATHENE BESCHULDIGT ZIJN NOORDERBUREN Memorandum aan de UNO De Grleksche regeering beeft 'lij een memoraniluffl aan den secreta- rts-generaal 4er V.X., dat gisteren In gepubliceerd, Joegoslavië, Bul garije en Albanië beschuldigd van verantwoordelijkheid, voor. de gue rilla tn Noord Griekenland. In dit memorandum wordt ver zocht, dat de Veiligheidsraad de zaak in behandeling neemt en een onderzoek 'ter plaatse zal cJoen In stellen," daar „de toestand naar de meening van Griekenland zoodanig ls dat .de internationale'vrede en veiligheid er waarschijnlijk door in gevaar wordt gebracht' Hieraan wordt toegevoegd: „Er zijn defini tieve; bewijzen. dat de geheele gue rilla tegen Griekenland aanzienlij-, ken steun van landen aan de noord grens van Griekenland, in het bij zonder van Joegoslavië,.ontvangt" Craven van Duitsche soldaten in Nederland In de Duitsche pers zijn ln den iaotsten"" tijd berichten verschenen, die den Indruk-r wekten, datgraven van gevallen Duitsche soldaten In Nederland een speciale verzorging door Nederiandsche families ontvin gen. De Nederiandsche missie bij den geallieerden contröleraad heeft in de Duitsche bladende mededee- ling doen publlceeren, dat deze in druk onjuist ts. en dat het in dé be doeling ligt alle Duitsche soldaten- graven in Nederland op een ge- meenschappelljke begraafplaats sa men te brengen. nisatie, waarvan alle autorijschool- ondernemers lid zijn; eigen examens en eigen er kennings-emblemen*, dat de toekomstige autobestuurders van 'n behoorlijke opleiding worden verzekerden dat het Nederiandsche snelverkeer weer een belangrijken stap nader Is gekomen "tot'de zoo zeer gewenschte veiligheid op dén «68.*.., Ontploffing eischt een doóde en een zwaargewonde Aan het perceel Prinsegracht 260 te Den Haag werd gisteravond ora ongeveer kwart voor zes door een onbekende een pakje afgegeven, dat na in de huiskamer te zUn ge bracht een projectiel bleek te bevatten, riet onding ontplofte di rect' waardoor de 48-jarige heet F, G. J. de Boer op slag werd ge dood, terwijl zijn echtgenoote ztvaar gewond werd. Dé schoondochter, 'dié ook ln de kamer aanwezig was, vluchtte met haar baby naar den achterkant van het huls. vanwaar zfj op een plat sprong en vandaar door om wonenden ln veiligheid werd ge bracht. Bij het springen op het plat werd de vrouw gewond, de babv bleef ongedeerd. Een achttienjarige dochter sprong aan den voorkant uit de woning, terwijl het dienstmeisje van de fa-: milie langs den normalen weg heb hols uitvluchtte. Ook rij werd ge wond. De politie heeft ijzeren scherven, gevonden in plafond en muren van de voorkamer. Tot zelfs in het pla fond van de achterkamer drongen scherven door. De brandweer heeft met een kleine straal een begin van. brand gebluschb. Hel ongeluk bij Kef-hel Treinverkeer zou heden worden hervat Hedenmorgen was het treinver keer over het beschadigde baanvak bij Keihel nog niét-hervat. De ver- bindingen tusschenSchiedam ,.en Delft werden onderhouden niet bus sen'Hetherstel zou volger- 'de persafdeéling van dé Nederl.- Spoor wegen echter zoover gevorderd ijn, dat vandaag reeds weer rover enkel spoor gereden zal kunnen worden. De dienst zal dan. zoodanig wor- den uitgevoerd, dat de treinen die ln het spoorboekje zijn: genummerd boven 1100, zullen rijden van Am-, sterdam tot Dordrecht en de trei nen genummerd boven 1000 van Amsterdam tot Den Haag v.v. Dit beteekent .dus de, normale half uur! Amsterdam en Rotterdam—Dor drecht. Ook. de D-trein zal weer de normale route volgen. Over PJjnacker wordt tnsscuen Den Haag en Roterdam een half- uurdienst gereden. Situatie te Medan blijft precair De militaire situatie te Medan ls zeer precair en ontmoedigend voor de autoriteiten aan beide zijden. De Nederlandsch—Indonesische dele gatie, bestaande uit dr. P. J. Koets, dr. A, K. Gani, amir Sjarifoedin en lt.-gen. Oerip, is gisteren per-vlieg tuig gearriveerd, generaal-majoor Buurman van Vreeden was reeds te Medan aanwezig. Men verwachtte dat de bespreking van de demarcatielijn en vanna dere kwesties, die met het bestand verband hóuden, gisteren een aan vang zouden nemen. Een Antara-bericht over „felle - ge-echten tusschen Nederlanders en Indonesiërs bij Bekassi" wordt door de Legervoorlichtlngsdienst tegengesproken. - Masjoemi tegen Cherioon De Islamitische party „Mas. sr"" heeft een resolutie aangenomen, waarin de ontwerp-overeenkomst van Cheribon wordt verworpen. De party zal een campagne over geheel Java houden om de verwrrpmg .van de overeenkomst te propa- geren. Omtrentde geruchten, dat het Nederiandsche kabmet overweegt senïge amendementên aan dé ont werp-overeenkomst toe te voegen, schrijft de „Nieuwsgier" gisteren o.m.: „Wie meent, dat de overeen komst moet worden verworpen en dit op goede gronden argumenteert, heeft ons respect. Aan de overeen komst te gaan peuteren kan alleen 1 leiden tot eindelooze strubbelingen." Bericht over leening onjuist? Volgens een mededeeling van het Amerikaansche consulaat-g- aal te Batavia ls. aldaar niets bekend omtrent eenleening van 100 >nll- lioen gulden, welke. volgens :.de „Melbourne Argus" aan de Indo- nesische republiek zou zijn toege staan; V' Sonel's vonnis morgen voltrokken De Japansche oorlogsmisdadiger Sonei wiens gratieverzoek door den luit.-gouv.-gen. is afgewezen, zal Zaierdagochtend worden ge- executeerd. "Inzameling -'voor Spaansche - kinderen Op Maanöag 8 en Dinsdag io De-, cemfcer zullen leden van de. Neder-- landsche Vrouwenbeweging een in- zameling houden teneinde de Spaan-, sche kinderen, dié ln. de kampen tu' Zuid:Frankrijk vertoeven en nog niet naar hun land. terug kunnen keeren, een KerstpaJcketje te bezor gen. AUea ts welkom. VRIJDAG 6 DECEMBER 1948

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1