JÊÊxmÈ KUYPEBS f ill® DE SCHIEDAMMER. LEWIS MAAKT EEN EINDE AAN DE MIJNSTAKING Franco uitgesloten van alle UNO-bureaux Heeft „Sinterklaas" nog meer bom pialckëtten j uitgedeeld Geschil over hef hooren der kleine landen Hotelbrand i n Amen ka eischt honderdtwintig levens Külui "tN ADH, LANGE HAVEN Ml REDACTIE: TELEFOON 6M03 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT PER KWARTAAL 1 4. LOSSE NUMMERS t O W ZESDE JAARGANG NO. 287 SCKIlBtSS E f 8 RUI IS ALTIJD PARAAT PUbliek-tevt^tne. iictitreciam* Urmr:er»ir.fci Tel «009 Kcmömndstrflat 43, Tel 42858 „HET WERK ZAL HERVAT WORDEN TOT 1 APRIL 1947" JOHN L. LEWIS, de president van de Verecnigdc Mijnwer kers van Amerika, heeft Zaterdagavond per.brief onmid dellijke hervatting van het werk gelast. Hiermee is aan de staking in de Amerikaansche vetkoolindustrie een einde!gè-. komen. De brief, die Lewis tot de mijnwerkers richtte, begon aldus: „Alle mijnen in alle districten zullen onmiddellijk opnieuw in werking worden gesteld tot 31 Maart 1947 des nachts 12 uur (d.i. I April 1947, 6 uur ,'s morgens, Ned, tijd) Lewis herinnerde eraan, dat zUn zaak thans het Hooggerechtshof had bereikt en dat men mocht aannemen, dat de uitspraak van. bfet Hof zUn invloed zou doen gelden op het leven van lederen burger.' de V.S., zoo voorspelden verant woordelijke kringen. Op hef- departement van Econo. mische Zaken te Den Haag is het bericht,' 'dat de- mijnwerkerssteking tén einde is. met groole, vreugde ontvangen. De aanvoer uit Ameri ka was echter reeds .gestagneerd als gevolg van de staking zoodat de vermindering-met 20 pet. van toewijzingen voor de - industrie, evenals die voor de gas- «n elek triciteitsbedrijven, voorloopig van kracht blijven. Ook do besparing van 20 pet. op'het gebruik van gas en electriclteit bliirt gehandhaafd. Verkiezingen in Perzië weer uitgesteld De Perzische algemeene "verkie zingen, die Zondag gehouden zou den worden, behalve ln de autono me provincie Azerbeldsjan, zijn uitgesneld. Zij zullen niet gehouden worden voor de Inspecteurs van de verkiezingen op hun standplaatsen ln alle deelen van het land zijn aangekomen. Dit zal ongeveer een week vragen. De Perzische regeering zou Zon dag haar troepen opdracht geven Azerbeidzjan binnen te trekken om toezicht ie houden op de' verkie zingen, Het hoofdkwartier van het Per zische leger heeft gisteren per ra dio alle voormalige officieren, die titans dienen'in de nationale mll- tle van de provincie Azerbeidsjau. order gegeven zich te meiden by de dichtsbyzönde' militaire post buiten Azerbeldsjan of bU' het hoofdkwar tier te Teheran., Hieraan werd de waarschuwing toegevoegd, dat of ficieren, die bU vijandelijkheden gevangen genomen zouden worden, als verraders, zouden worden be schouwd. Radio Tebris heeft medegedeeld, dat de Azerbeldsjaansche regeering zelf een commissie van toezicht voor de aanstaande verkiezingen beeft gevormd en een order heeft uitgevaardigd tot het onmiddellijk houden-vimv de -algemeene verkie zingen, welke ln overig Perzié een week'zyn uitgesteld. Spanning te-Teheran Te Teheran, de hoofdstad van Perzië heers elite Zondag gróote spanning, daar leder moment de aankondiging werd verwacht van den gcneralen staf,' dat de aanval op Azerbeldsjan was begonnen. De, stemming onder!het volk li wel zeer verdeeld: de reciitsche pers steunt .de regeering ln haar optre den tegen de „Kaukasische. terro ristische emigranten",' terwijl 'de Unksche pers den Iraanschcn pre mier. Ghavam, voor zijn „despoti sche plannen", die ten doel hebben de macht-van zyn 'eigen party te vergrooten; aanvalt. Regeerlngsautorltelten deelen den Sowjet-ambassadeur mede; dat eventueclc troepenbewegingen niet moeten worden opgevat als een on vriendelijke daad Jegens de Sowjet- Unie. TRUMAN ZWEEG President Truman 'heeft, zijn ra diorede, die hij- ln. den. afgeloopeu nacht zou hebben- gehouden om de mijnwerkers op te roepen tot her vatting van hun werkzaamheden, afgelast. (Reuter wijst op de ana logie met 1943, toen wyien- pr-sL dent Roosevelt bcsioot de destyds eveneens stakende mijnwerkers te verzoeken, weer aan het werk te gaan, en Lewis enkele minden voorör.t de radiorede zou beginnen, de staking ophief). Spoorembargo opgeheven Het embargo op het spoorvervoer vanexportgoederen ln Amerika is Zaterdagavond nog opgeheven. Ook de postbeperkingen zuilen on gedaan gemaakt worden, hoewel er ln de afleveringen der kerstpak ketten naar Europa vertraging ont staan is. De vol Ie dl £2 hervatting van het passagiersvervoer zal eveneens moeten worden uitgesteld, Dc «taalproductie heeft het meest van.de «taking geleden. Het bui tenland zal waarschijnlijk nog moeilijkheden ondervinden by hut plaatsen van stoalbestelllngen in THANS DREIGT WEER EEN SLEEPBOOTENSTAKINC De vnkvereeniglng-von sleepboot- monschappen van de American Fe deration of Labour, welke reeds eerder dit Jaar gedurende dertien dagen door een staking het'verkeer ln de New Yorksche haven heeft doen stilliggen, heeft haar functio narissen machtiging verleend, om een oproep te doen voor een stem ming over staking. De vereenlglng is op het oogcnblik met de reede -s ln onderhandeling over een nieuw contract. - EGYPTE ZONDER KABINET Zondagavond ls te Cairo officieel medegedeeld dat Ismail Sldky- Pas ja, de Egyptische ministerpresident z'Jn ontslagaanvrage had ingediend, doch dat konlog Faroek dit ontslag nog niet'had'aanvaard. ReedsZondagmorgen was het Egyptischekabinet afgetreden. "v PAROLOSCOOP 'n Stok achter de-deur DE OUö mljnwcrlccislceuw John Lewis heeft Zaterdag voor. een voorlooptg-welkome verrassing irezorgd Alle radlo-u mendingen ter •wereld werden - ervoor onderbroken: „John Lewts heelt zijn 400.000 vol gelingen bevolen Maandag weer ann het werk te gaan en tot 31 Maart 1W aan het werk te blijven"; hier aan ontbreekt maar êèn woord, zoo- iets als „leger", „arbeldspariisancn of „generalissimus". DHar zat nu Tnimnn met z'n mooie redevoering die htj zondagavond tol Heel hei Amerlkflansche volk had zullen richten, en waarin hll op het gemoed had willen werken om hen In schrille kleuren al hei afschuwe lijks te schilderen waartoe het mlin- werkersgestaak voerde. Niet, omdat dc zwakke president de publieke opinie tenen hen ln het geweer riep, niet omdat de mijnwerkers tot ln het diepst van hun sociale mtjnwer- kerszlel ontroerd waren, wordt he den het werk hervat, doch omdat de norsche. groote, dikke mljmver- kersraanrschalk hot beval. HIJ maalt Truman het gras voor de voeten weg en speelt, bovendien nog de rol van den edele, mot het lot van vele mil- Koenen begone. I Toch heeft John Lewis een «tok achier dc deur laten staan, een drei gement, dat hil'don .31-Stcn Maart 1W7 met heizelfde gemak, als waar mede hij thans zijn prlvè-massa ge lastte „weer aan het werk I" zal be- yelcn „Verlaat Je ondcraardsche steUlngenf', als er ln tien. tusschcn- tUd geen loonregeling wordt ge troffen die hem aanstaat. HIJ ls er niets te goed voor dit Ijskoud' le doen en dat doet hem aanblijven als Amerika-» belangrijkste blnnen- landsche stuurman nr. I. Het vrln- deltlke toto'tje waarmede de wereld vnn einde Mei. begin Juni '46 werd gelukkig gemaakt, cn waarop men drie lachende mannen zag, die ln het midden een afspraak met een warmen handdruk i trols bezegelden (Truman, Kruit cn Lewisl en wnar- onder de tekst vermeldde, dat Le wis z'n mannen weer san het werk zgu doen gaan, omdat zij nu 5 dol lar ïE'/t cent per dog gingen ver dienen.-zal thans wel niet verspreid worden; de partijen blijven, ln weer wil van de werkhervatting, grimmig tegenover elkaar staan, omdat het conflict, zooals het den 17-dcn No vember drie dagen te vroeg uit barstte, niet ls opgelost Ford zal z'n 40-000 ontslagenen weer te werk stellen: - ook de'spoorwegen, de stanllndustridn, dc electricltelts- voorzicnlngen en «1 die anderen die mede-leden door de staking en te weinig voorraad hndden gehamsterd, om het «n tijd te kunnen uitzingen. Maar ook het duurder, geworden, en steeds duurder wordend leven hervat heden zijn uiiklecderstaak. Triman heeft de prijzen losgelaten, zoadat ze haasJc-o\'cr gingen speten met.de loonen. Of Ml llclit die prU- zr-, bijtijds nog ven beende, zooals hi-' de mlJnwerkerstDonen had willen doen. of hy. beleeft een loonen-en- prijzenchaos die ln een politieke rel zonder weerga x»l eindigen. Als cr gekoerst moet worden tusschen the devil and the deep. sen. moet men een kundfg stuurman zijn, maar al kómt Truman uit dc schoot van Roosevelt, in diens schoenen kan hij niet stAon En daarom ls de werk hervatting der Lewis-mannen iels dat jstcmr tot verheuging van hoog stens'een moment. Amerika blijft gekant tegen verbreking der betrekkingen (Tntwnnpninncrlphnt ïts *°°r contrNe op de üttvoerton wnrwapening5aeL)ur er ontwapening ondergcsdilkt maken, aan den Veiligheidsraad. Shawcross (Eng.). aelde, dat de Veiligheidsraad moest bepalen, welke, bevoegdheden de commissies ■zouden bezitten, maar deze,bevoegd heden, wanneer zi) eenmaal in een overeenkomst waren'neergelegd en door de ledenstnten goedgekeurd, in absolute onafhankelijkheid door de commissies moesten 'worden uit geoefend. Men kwam nog niet to overeenstemming. Zwitserland toegelaten De leden van de "cigemeene ver gadering der V.N.. die Zaterdagtc Flushing Meadows (New York) werd gehouden, namen liet rapport van de commissie over Zwitserland'»: lidmaatschap van het internatio naal gerechtshof zonder discussie ann. 1 - Ook de.-benoeming van Zweden de Oekraïne en Canada totalge meene toehoorders ln de vergade ringen der V.N. 'werd zonder dis cussie aangenomen. Daarna begon de stemming over de benoeming van- de laatste 2 leden van deneconomlsehcn en so- -ciaien-raad.- Crmri'a^L-j -wa ron-Tura- kije, Wlt-Rusland, Joegoslavië en Nederland, Bij de eerste stemming verkreeg geen dezer landen de ver- eLschte meerderlieid van 35 stem-' men.- BIJ de tweede stenimlng werd Wit-Rusiand gekozen ^("Nederland kreeg 28 stemmen, Turkije 25). De derde stemming ging., tusschen Turkljo cn Nederland, Turkije kreeg 25,-Nederland .24 stemmen, zoodat de bezetting der laatste plaats nog onbeslist is. voortgezet Het geamendeerde Amerikaansche voorstel, waarin er bij de Afge- meene vergadering der V.S. op wordt aangedrongen, dat zij het bewind van Franco zal uitsluiten van het lidmaatschap der bureaux, die door de V.N. zijn of zullen wor-* den gesticht, werd tn.de Zaterdag gehouden bijeenkomst van de poli tieke sub-commissie der V.N, goed gekeurd. Tevens beval'de- sub-commissie aan, dat. Spanje niet zal mogen deelnemen aan conferenties, of an dere activiteit, van de V.N., of haar bureoux „tot aldaar een nieuwe aanvaardbare regeering zal zljo gevonnd". De Fninsche.'afgevaardigde -Jou- haux, vroeg „In naam van 17.000.001) arbeldérs. vercenigd In de wereld vakvereenlglngsfederatfe" het ver breken van de diplomatieke betrek kingen, met Franco, De Amerikaansdie gedelegeerde. Oonnally' verklaarde hierop, dat de Ver. Staten onder geen voorwaarde ten gunste- van- •dtWoorstel'Tftilleir stemmen. Oromyko (Sovjet-Unie) verklaar, de, dat incUen de V.N. haar politieke en morcele verantwoordeiykheld op willen houden, thans 'voor haar ,de tijd'gekomen ls te beslissen ovcj slappen om'het bewind'van Franco uit te roeien. ■'„Hei minste,-dat de V.N. in dit opzicht kunnen doen is tc 'inslui ten, dat de diplomatieke betrek kingen met Spanje zullen worden verbroken", zetde Gromyko, „een dergelijke actie zal het Spnansche volk insplreercn". .-•»'■ OntH-apcnlngsroorstelIcn 'Ook het debat over de ontwape ningsvoorstellen is voortgezet. Hei twistpunt werd gevormd door de vraag, .welke plaats de Veiligheids raad, waar', het recht van vete der groote mogendheden geldt, ten aanzien van de ontwapening za'. innemen. Wlsjtnsky (S.U.) w1l "het gezag .van de voorgestelde commis- WEERBERICHT ENKELE 'BUIEN .'ïl> Wind «leldelUk ^Tveer-'-omloopcnd^ cn KJs afnemend,j^Ktanvari» fSk elü k'.nö g xwoarli 6- ji wolk t metr«l enk* le.' Jv r at enb u I en'.^H I erl en I'ï-j nieuw/Srl ater^op - -'-''®Klrind,%lnK|Slict &Noord h e t SSi«oöSvaaiü<JiU'jtera«, (^T-^vrtperal ur ent^ om'Bï e t mL move rf cén*>^ Umperatuu r, Jnsa^ea^B l noen luotterdam Geheimzinnige verwondingen van sergeant In het begin co» het volgends Jan 1 sal de Enfjchchc koninklijke familie een officieel besock aan Zuid-Afrika brengen. Hier sim to\j het machtige, korten t\jd geleden voltooide, JSjOOO ton wat erve rplaa teiiiff metende slag- schip VitnguardVoorhoededat <h gasten sal overbrengen, óp dc tveede geschutstoren u voor dc koninklijke familie, een speciaal plat form gebouwd om le tien en gesten te worden. Vliegtuig stort bij Kaapstad neer Walvischexpeditie heeft pech Een van dc vliegtuigen van den Nederlandschen walvischvaarder „Willem Barendsz" is Zaterdag in de Tafelbaai (Zuid-Afrika; gestort, toen het een oefenvlucht maakte. De navigator wordt vermist. Van de bemanning, die uit vier koppen bestond, zijn drie gered en naar het ziekenhuis overgebracht. Een van hen verkeert in ernstige» toestand. Drie van de-bemanning behoor den lot de Koninklijke Nederland- sche marine, onder hen bevindt zich cie navigator, van wien ruer, gelooft, dat hij om het leven ge komen ls. Voor den eersten keer na dc be vrijding bereikte de steenkoolpro ductie ln het Ned. mijnbedrijf In de week van 25—30 November een dag- gcmiddelde van meer dan 34000 ton. MAANDAG 9 DECEMBER 1946 Groote Vier beginnen aan „Duitschland" Oostenrijk op agenda der minister* met Duitschland - Molotof heeft zich accoord ver-* kiaard raei het plaatsen van het onderwerp „Oostenrijk" op de agenda der besprekingen inzake Duitschland. HU stelde voor, dat deze besprekingen omstreeks Fe bruari gehouden zullen worden. De ministers bespraken verder de vraag of tie lauden, die eischen ten aanzien van Duitschland hebben, reed» thans voor een commissie hebben te verscliijnen of eerst na de volgende samenkomst van den raad van ministers van bultenland- sche raken, Bevin steunt Byrnes, die hierin van oordeel ls, dat de kleine landen hun bezwaren nog niet voldoende hebben doen hooren Molotof ts van meening, dat de elschersniet gehoord kunnen worden, voordat de plaatsvervangers der ministers richtlijnen van den raad hebben ontvangen. Bevln meent,- dat de landen die gevochten hebben aan de 2JJde der groote geallieer den, meer aandacht'verdienen don zil hebben genoten bij de onder handelingen over de vredesverdra gen met de satelliet-landen Byrnes «lelde tenslotte voor, dat speciale plaatsvervangers der mi nisters dc inzichten zullen verne men van België, Denemarken, Joe goslavië, Luxemburg, Nederland, l'olcn en Tsjccho-Slowakije. Deze landen moeien worden gehoord, voordat de raad van ministers be. slisslngen heelt getroffen. Verder verlangde Byrnes, dat de geallieerde bestuursraad rapport zou uitbrengen over a) de voorloopige regeering in Duitschland, b) de In stelling van centrale lichamen In verbond met de economische en politieke toekomst' van Duitsch land. Ook dc demilltarisatie van Duitschland, het verdrag «vet Oos tenrijk en een reeks andere punten wilde Byrnes op de agenda ge- plaats zien. Daarop diende Mo lotof zijn. voorstel in. Hij wenscht ook het rapport van de commissie van kolenclevkimdlgen ter sprake te brengen. Byrnes ging hiermee accoord. Ook de liquidatie van Pruisen wilde Bymes geenszins van de agenda weren. Byrnes merkte op, dat men het over de .agenda wel eens zou wor den op punt na: de beperking van net bezettingsleger. Molotof wil, dat eerst sovjet-deskundigen hierover gehoord worden. Couvè deMurville (Frankrijk) NauwelUks een-uur vóórdat een St Xicolaaspakket met een nclsche machine er In door «en og onbe kend militair aan het.huls.van dc ongelukkige familie De* Boer. te Den Haag was bezorgd, trof Donde dag 5 December JJ. de bestuurder van ccn. kleine D.K.W.-aüto op den groot en verkeersweg Amsterdam- Den, Haag op. een afstand van 24 kilometer van de hoofdstad een zwaar gewonden Nederl. sergeant aan, die zwakjes met zijn arm zwaaide. De bestuurder,, bracht zUn wagen tot stilstand en nam t desergeant, die met *yn garnizoen ln 's Grarenhage la ge detacheerd, op. In Amsterdam aan gekomen, reed hU naar het Wil- DrieiL'iXhiiticS ez'geleemmfèdieT'tloet 'vo^teó^^r^fnèmng^ié'^J^hU^i '■Sdnof^yhStsip^juL maakte/ ucrdt..i'y.l,n.rj:y"drJ.''iI(trtiR Schilling; dio'/dé inatrvn\enten\;:;der fonder,'atfn .hocdclheeftir erntr xón.Ero un,? de^vóornanmêjc.: ontwer per*, der'.V<g "en-dr. 'Emst .Sfet'n/io//, dtoj.dtf.* omwikkeling hclmlna-gMthubi, de gewon-' de ter verpleging is opgenomen. ZJjn toestand is nog ernstig, maar niet levensgevaarlijk. Aanvankeiyk meende, men me: een normaal ongeluk op den weg te doen te hebben, maar een me disch onderzoek wees uit, dat het slachtoffer doorzeefd was met scherven. Tot een hoofdinspecteur van de Amsterdamsche recherche, die den sergeant Zaterdag voor de eerste maal heeft kunnen hooren, zei de de gewonde eerst, dal hy op den weg was aangereden, maar toen hem werd voorgehouden, dat hy daarvan*, hezwaariyk zoo tal- looze scherfvonden ^had kunnen oploopen, «tapte WJ van deze ver klaring- aT en antwoordde aarze lend, dat hy zich "niet. kon, herin neren wal er met hem gebeurd was. Zyn uitlatingen' werden daarop dermate onsamenhangend, dat de doktoren een langer verhoor niet verantwoord-achtten. Het ernstige vermoeden bi thans gerezen, (lat deze sergeant hel slachtoffer van een tweede „Sl. Ni- colaas-surprise is geworden. Daar hert een militair.Is geweest die (een uur later) bU de familie De Boer het pakket met den bom heeft be zorgd, acht de aecherche het an derzijds echter evenmin uitgesloten, dat de sergeant zijn verwondingen aan 2leh zelf heeft te wijlen, door dat hyzelf een dcrgciyk helsch pakket vervoerde. Mei vrU groote zekerheid meent de recherche nl. tc weten, dat op SL Mcoioas-avond meer dan étn bom-pakket ver voerd is. Tot nog toe Is het een raadsel gebleven uit welke motieven de aonalag od de familie De Boer in Den Hang, waarvan de belde ouders ende dienstbode het slachtoffer zyn geworden, is gepleegd. Politieke beweegredenen^ worden zeer/cn- waarsch l) nlilk geach t: :'Amstérdamsche recherche verzoekt thaas/'den' totdusverre, onbekend f gebleven'. D.KIW.-bestuur- def, dieden sergeant'. opiwegTnaar Amsterdam;inlzijn^ wagen heeft' op- g?homen1-cnnaar v hetv Wllhelmlna-: gasthuis'hwft>,ve^oerd,VzlchVmet het hoordbureaii van-politie-(tejAmi: bteidamvfn'(;i;verbindlng::'tëy?stenenu Het ligr n.lr: voor de harid, dat 'jlezo den J sergeant" naar ^de-'ooxzaaki van zynverwcmdingeh>Aeert ^gevraagd en: het. antwoord.daamp=;ldat: waar-, *-"-,i',-y--'-1-{iaV:de;!èxpIosie''';is Nota van V.S. aan Rusland De regeering 'der V.S. heeft de Sovjet-rcgecring een tweede nota doen toekomen inzake vereffening van de 11 milliard dollars, welke de Sovjeuunle wegéns geleende en gepachte goederen schuldig is. Partai Sosialis vóór Cheribon Houding der Republiek wordt dexc week bepaald De Indonesische Partal Sodalis, de socialistische party van Sjohrir en SJarifoeddtn,. heeft zich gister middag op een voltallige 2itring van het' partijbestuur achter de ontwerpovereenkomst van Cheri bon geschaard, aldus meldt-Antara. Dé Hooge Adviesraad der Repu- bliek zal Donderdag en Vrijdag te DJokjakaxta byeén komen ten eln- de zijn houding tegenover de ont werpovereenkomst te bepalen. Masjocm! tegen De Indonesische Mohammed aan- sche party Masjoeml, die met ach! leden ln het kablnet-SJahrir verte genwoordigd ls, heeft de ontwerp overeenkomst verworpen. Senaatsverkiezingen in Frankrijk Het Fransche ministerie van bin nen! andsche zaken heeft den voor- looplgen uitslag bekend gemaakt van de gisteren gehouden verkiezin gen voor 200 zetels in den Senaat. Deze luidt: M.R.P. 62 zetels, communisten öu. socialisten 36. radicalen 23, onaflian- keiyk. republikeinen (cons) 10, re- publikelnsche vrijheidspartij 8 en andere partyen 2 zeiels. De oilicleele cijfers voor de to taal op de verschillende partijen uitgebrachte stemmen rijn:- ver wa ren bijna 89.000 kiezers) M,RR. 27.280 stemmen, communisten 25.780, socialisten 15.719, radicalen 10.230. onafhankelijke republikeinen 4.240, rep. vrijheidspartij 3.723 en andere partijen 1.170 stemmen. FRANSCHE DÜÏKBOOT ALS VERLOREN BESCHOUWD By het zoeken naar de Fransche duikboot, die Vrijdagmorgen de haven van Toulon verliet en niet terugkeerde, heeft men een olievlek op het water waargenomen, die volgens deskundigen zoo goed als zeker van een onderzeeboot afkom stig ls. Slecht weer maakt een on middellijk onderzo'ek nnmogeiyk. Men heeft -Uums alle hoop 'op redding van de 2f opvarenden op gegeven, f 7. il(. O-.v.\s '"-•r Hansknaplpertsbusch'^-rj Het gebouw was „brand-prooiF.." In h«t 7Vlnccóff-hoteI tc Atlanta, In den Amerjknanscbcn staat Geor gia. heeft een brand jcewocd. die als de rrnnlstejn de Amerikaanschp ge- RcliIedcnL-i 'wordt aangemerkt. Op zfju minst 120 personen hebben hier bij den dood gevonden. Zij kwamen om In de vlammen of sprongen uit de ramen en .rlelen te pletter. Het gebouw bezat geen brandtrap, maar zou nog geen weck geleden door de brandweer rijn gecontro leerd. d:e vaststelde, dat aan alle voorschriften werd voldaan. Het stond - Ingeschreven als „brand- proot" (brandvrij). De brand brak Zaterdag om 4 uur In den morgen uit in het beneden gedeelte van het vyftlenverdlepin- gen hooge gebouw en breidde zich binnen enkele minuten -aanzleniyk uit. De meeste van de 280 gasten in het uit 194 kamers bestaande hotel werden volkomen verrast. Dc gasten waren hoofdzakelijk, personen, die ten jeugdbij eenkomst ln dc stad kwamen bywonen en menschen die het weekend benutten voor het doen vnn mkoopen voor de kerstdagen. Er speelden zich,onbeschrijfelijke tooneelen af. De muren van het groole gebouw waren overdekt met ■gfer £)e Dültsche'dirigent-Hans Knap pertsbusch.:bwëgfer7 leider Avan; :de Btaat^pera'tó^liflnchéni'hécftjtbe^ stemming .^outvaluc^'^ain^^n^^ A'merikoansche zimc?van -Duitsch land -te ^ByhettógesU'iAe.ondérzoek'bleek. dat -.hy s nooit: alsi7'.woord voerder - of- vertegenwoordigefcATm'vIhet'^n'iizi'. BROOD EEN CENT DUURDER Ingaande^ 23 December Voor brood bestaat tol nu toe een vaste prys, waarvan noch naar be neden noch naar boven mag worden afgeweken. Deze pryzen zijn vast- gclfegd ln de verordening brood prijzen. 1942, Aangezien de werkelijke kostprijs van brood tezamen met een rede lijke winst voor den bakker een prys noodzakeiyk maken, dio ver boven den vastgestelden prijs ligt, geeft de regeering via de bakkers een subsidie aan de verbruikers van 6 cent per brood van 800 gram.' Deze subsidie, welke uit het Landbouwcrisisfonds..wordt be taald, is met ingang van vandaag "V cent verminderd. In verband hiermede wordt per 23 December de prijs voor brood mep l cént per 800 gram verhoogd, terwijl tevens dc vaste prjjs wordt afgeschaft en vervangen door ccn maximumprijs. Bovendien Is een minimumprijs gesteld, die 2 cent per brood btneden den maximum- prys ligt. Een en ander overeen komstig dc regecringsverklarlng van 4 October 194G. Zoo zal b.v. in die plo&t^fen waar tot nu toe dc vaste prys van 20 ct gold voor afgehaald brood van 800 gram en 21 cent voor bezorgd, de maximumprijs per 23 December 21 cent afgehaald cn 22 cent bezorgd worden. De mlnimumprilzen wor den resp. 19 en 20 cent., Omroepvereenigingen weigeren öv< gescheurde lakens cn dekens, waar langs velen zich hadden willen red den. Deze brand is de derde groote hotelbrand binnen het hall Jaar tn de Ver- Staten. Nog een hotelbrand Zondagmorgen Is het hotel Barry te Saskatoon In Canada, ren prooi der vlammen geworden. Minstens elf personen hebben hierby den dood gevonden. Vijf martnen gedoo'd door rattenkruit Nijmeegsche politie" onder- zoekt mysterieuze zaak De politie te Nijmegen heeft reeds sinds de Jfren 1943 en 1944 ver schillende vcrglftlgingsgevaUenv 'n onderzoek. Een zestal werk' zen van de- Stijfsel fabriek „.Hollandla" Is in den loop van 1943 cn 1044 onder ernstige vergiftigingsver schijnselen ziek geworden. In 1943" zijn er 4 van hen bezweken. Hei Vjlde slachtoffer overleed in 1944. Na het onderzoek van den genees heer werd op last van de polilie eenscctieondenoek toegepast. Daar- by ls toen komen vast te staan, dat de man zeer waarsehymyk door rattenkruit vergiftigd was. Het zesde slachtoffer leeft nog. In den loop van de Jaren luieuen dc slachtoffers dreigbrieven ont vangen, doch zlcli daarvan weinig aangetrokken. Thans heeft een nader onderzoek uitgewezen, dat de marnen telkens vergiftigd zijn op den Oag, dat een bepaalde werkman de cantlne be diende. Deze man ls nu door de politie ln verhoor genomen e: de deskundige van <ie politie neeft overeenstemrplng gevonden tusschen het handschrift van dezen ver dachte en dat van de gestuurde dreigbrieven. De,man omkent ech ter hardnekkig, e De directie van de" Tabriek kan niet nagaan, welke motieven tot dit vergiftigingïdrama hebben in nen leiden. Thans drie dóoden na bomaanslag te Den Haag Het dienstmeisje van de familie Boer, mej. J. Visser, die bij de ont ploffing op Sint Nicolaasavond ern stig werd gewond, ts Zaterdagavond ieneevolge van de bekomen ver wondingen overleden, zy is- het derde slachtoffer van dezen bom- aanslag. De toestand van de gehuwde schoondochter, mevrouw Boer, en van de 1B-Jarige mej. Boer, de dochter, is redelyk, naar men ons mededeelde. prop^anda >,ml v:Naar ,wij: yernemén;-heelt de 'Fe^ deradé:)'van%.Omroepvereenlgihgen •ge wetgerdb.deeïvXte ,fnemén ilaam^e t overleg metvde voorstanders vanke«n; nation alen .omroep '«om^te^teoraen tot V.ècnVi.gezamèmyk^vMratelr^aan 'den:minister.-vanen>W^'-voor epm/nlèuwedjdeiykb Vrcgellng> van liét^oinroèpbBteli^^^ J iDe1.ministerraad had eentermijn I krygsgeirangerischaprhlerCte^ lande;- Isterle'.'..was.vopge,-van 14 dagen gesteld voor dit nader I die .in' hoofdzaak- -•« «.-Evv. i .overXeg^vi het'- opruimen'!' Repatriecrï ng'Vtva n •"üüUsche K^^-kriigsgevangcneniA-'i-vb' i'.'-jDe; regeering "-heeft^eenu.verzoèk van-' de AAmerikaamcheV^óntvangen' omrich- ermed e- accoord-te ivema-^ ren,dat'de Duitsdio .krUgsgdvangè^. hen.' die; zich nog ln\Nederlaml be^. vinüeiLvuiteriyki:October..l9dT:zuI" ^•N aariwyVerrtéineh/ béVinden' !rich" èénlge honderden;f.Diütschers>ln; dat de plaatsvervangers *>r* pif>; vp«i muden kun nen doen, voordat de raad bijeen is geweest. „De volgende byeenkomst ,van den rand vnn ministers van bulten- landsche zaken.z§l van vitaal be lang zUn voor den vrede ln Europa^, verklaarde Bevln nog. St-alin kerngexond, zegt- Rus te Londen Een functionaris van do Sovjet- Russische ambassade te Londen heeft Zondag verklaard dat maar schalk Staltn zich ln de beste gezondheid verheugde. Men neemt aan. dat de geruchten omtrent ziekte of dood van Stalln, welke In de laatste dagen hebben gecircu leerd.. hun oorsprong vonden te An kara, aldus verklaarde de functio naris. Handelsverdrag met Zweden De einde November tusschen Ne derland en Zweden gesloten over eenkomst voor 1947, regelt niet 'al leen een belangrijke uitwisseling van lndustrlcële producten waar onder machines en hout uit zweden maar is eveneens van be teekenis voor de ontwikkeling van onzen agrarlfichen export. De landbouwseCT tor bevat een Nederlandschen uit-: voer van ongeveer 30 miilloen gul den van onzen totalen uitvoer van ruim 130 miilloen gulden. In ons ex- portschema rijn o.a, posten opgeno men voor land- en tulnbouwzadea, karwij- en sulkerbietenzcad, vcrsche groenten en boomkwcekerl]produc ten. Tevens zal er een belangrijk* kwantum bloembollen naar Zweden worden uitgevoerd, welk land na-de Verecnigde Staten en Engeland ons belangrijkste afzetgebied voor bloem bollen is. Ook voor druiven, kaas, cacaobo ter en cacaopoeder, fokvee en fofc— paarden, oesters, klppcngrit en ge- iJlstllleerd, hoofdzakelijk Jenever, zijn. contingenten vastgesteld. Export van appelen en peren ligt eveneens Sn het voornemen. In boe verre deze artikelen werkeiyk geëx porteerd zullen kunnen worden, hangt voor een belangrijk deel af .van onze concurrentiemogelijkheden tegen Amerika en Denemarken. Aan de groote Zwcedsche vraag naar zetmeclproducten en stearine zullen we. voorzoover onze. bincen- londschc positie zulks toelaat, zoo veel mogelijk tegemoet komen. Van den import uit Zweden pa voor den landbouw oji. van belang diverse zaden en landbouw- «ri ziti- velmachlncfi. 1 ^Kerstpakketten, naar. Indonesia Als resultaat van de besprekingen n;c; de POPDA (de Indonesisch* instelling belast met de verzorging van de geallieerde krijgsgevange nen en geïnterneerden) kunnen thans kers:pakketten worden ver zonden aan de geïnterneerden, dlc zich nog ln hcc binnenland be vinden. Van Nederlandsche 2yde zullen de pakketten worden verzorgd door het Nederlandsche Roode Kruis aid. Indonesië, terwUl de „burger welfare Indië"- speelgoed voor de kinderen in de kampen heeft toe gezegd. De verzending, zal worden geregeld door het'„kantoor displa ced persons" in samenwerking met dc POPDA. 1." V;: Verliezen in Indonesië De regeering maakt bekend,- dat tot haar leedv;czcn de navolgende verliezen, zyn gerapporteerd: Koninklijke marine: Tyd. korp. der mariniers G.'P. L. Hopstaken, starab. no. 4500338, afkomstig uit - s Hertogenbosch, gesneuveld op 26 November 1946. Koninklijke Landmacht: Soldaat A. den Boesterd, legemo. 141B03 van 3-R.I» afkomstig uit Utrecht,ger sneuveld te Padang op 29 November. 1946. Soldaat P. de Jong, legemo. 260511010 van 3-R.L, afkomstig uit Nleuwerkerk a-d. IJssel, gesneuveld op 29 November 1946. Soldaat (X Boone, legemo, 260824004 van 1-4- R.I., afkomstig uit Rotterdam, ge wond tydens oorlogsaclle en over- leden op 29 November 1946. Soldaat J. Strikwerda, legerno. '021 001; van 1-9-R.l., afkomstig uit' Wón- seradeel. gesneuvéld op 37 Novem ber 1946 te TJilampenle Bandoeng. Koninklijke Nederlandsch-Indi- sche leger: Geene. - Zelfportret van Rembrandt verkocht Het zelfportret van Rembrandt uii 1632. dat door .den schilder ge- slgneerd ls en dal behoord heeft tol dc collectie van Viscount Ro- thermerc, is voox 12.500 guicje» verkocht. P.T.T.-dirccteuren naar New York Met dc K.L.M.-ccnst«U&t!on PH- TAU vertrokken Zaterdagmiddag om over vier naar New York de P.T.T.- directeuren W. R. vnn Goos en F. A. Hofman, die de reis naar de V-8. aanvaardden op uitnood'.ging van de U.N.O., teneir.de voorbereidende be- sprekingen te voeren ln verband met het Internationale postcongres, dat in Mei 1947 te Parijs aal worden ge houden en waar zal worden nage- Eaan ln hoeverre verbetering kan worden gebracht ln de huidige be palingen van de wereldpoeturue. Bezoldiging en kosten Commissie-generaal Aan een nota van wijz-ging be treffende de begrooling 1946 voor het departement van Overzccsche Gebledsdcelen ontleenen wy. dat ten laste van de personeelsuitgaven i van de commissie-generaal^komen i de bezoldigingen van -de dne~~com-'.-,'.!:„lib| mlssarlssen-generaal op f 18.000 lid dercommissie;welk bedrag-' WJ KonlnUyk:^.Beriuit^>^T8«t^teidiff -YoortSi'-Tcmi/den^secretaris-ger vm'S dëK?commlssiê^TO?éen5;d. hnjbtenarim^met^bè^diginf^n^y^S jbar^èn^.van^póDigeRt metftsalarissen^vao^I •per;vtta^r->vodr^rëpieèenta^ itenP^igeiriuundrk* i;10.00%Vóo^Öë3 1en?ett:,. overigeuitgaven5vmrdfcs«mn??, t'gevraarovoórilTelBkostea'?' 1 verbiyfsvergoedingitoHhdlëjf30I)00^ (uitrustingsstukken^1 f 20,000 «énftcrïtè

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1