1 DADERS BOMAANSLAG GEARRESTEERD Belgische motie in kwestie Franco aanvaard „Duitschiand" zal in Moskou behandeld worden mmm DE SCHIEDAMMER fBÊBÊÊÊÊÊ Stijl gevraagd! - iïgSS?**!**: 1W RED. EN ADM LANCE HAVEN 141 SCHTEDAM ADMINISTRATIE: TELEFOON 69J0O REDACTIE; TELEFOON «505 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT PER KWARTAAL t 4. LOSSE NUMMERS f «-M» Crrtid, Zilver, Juwm1«p, Horiogvriv.Lg«» r«parali*-atall*r ZESDE JAARGANG NO. 288 Sergeant werd zelf het slachtoffer van zijn moordwerktuig Korporaal en soldaat mede in 't complot Het Is de flnagsche centrale recherche gelokt de daders te arresteeren ran den bomaan slag op Sinterklaasavond, ge pleegd op het gezin van den heer Boer aan de PrinscgrachL te Den Haag. Het zijn drie militairen, en wel de 18-Jar. soldaat J. J. IJ. van II.. dc 28-ja.r, sergeant A. T. de B. uit Haarlem en de ,28-jar. korporaal J. IJ. J. P. uit Deflt, alle drie gelegerd in de - nieuwe Fredcrlkskazerne te 's-Gravcnhage. Zij zijn inge sloten cn hebben bekend aan den aanslag te hebben, mede gewerkt. Voorzoever ls vastgesteld Is P. degene geweest, die per motor met zijspan een bom naar het oerceel aan de Prinsegracht bracht en deze bom daar aan voorbijgangers heelt afgegeven. Zooals men zich zal herinne ren werd denzelfden avond op ongeveer 25 km. van Amsterdam langs den; weg een gewonde sergeant aangetroffen. Deze sergeant blijkt thans duo-passa gier te zijn geweest bij Van H., die zich Der motor op weg naar Amsterdam bevond om daar ben bom. dien Ml van P. had In kregen, op diens verzoek af te veven op een bepaald adres aldaar. Deze bojri moet onderweg 2Ün geëxitlodeerd, tengevolge waar- JoJt* Z. Lewis, president van dc 'Amerfkaansche mijnwerkers, mi het verlaten tan het federale Haf I-1 Washington, waar h(j veroordeeld werd tot een boete van 10.000. PAROLOSCOOP Labou rst room inger» LABOtm heeft ccn..,vleugclrebellie" verwerkt, die vry gunstig is af- geloopen, omdat demonstratieve afscheuringen niet tn het karakter van den Brit l'HSCn cn omdat het communisme geen kans heeft in .Engeland, misschien wel door z'n weinig plooibaar totalitair karakter Toch blijft ïtet broeien in Labour, om dat reeds oud-wordende stroomlngen steeds minder verzoenlljk tegenover dev nieuwere blijven staan, waar zij "nuast elkaar hebben te leven, of beter nog: met elkaar hadden moeten versmelten Sedert maanden propa- "geeren de LabOlirrebellon hun op* .vattingen In. .The New Statesman cn de; conclusie is gerechtvaardigd, dat de vnkvereenlgtngen, dc politieke oudgedienden en dc pacifisten hel oneens zijn met de bui tenia ndschc politiek vnn dc rcgcerlng.- Attlce, m.a.w. met de politiek van Bevtn, maar bill tc:is launders grijpen dezo'en andere geschiedenissen aan. un tc gewagen von een verdeeldheid bij Labour, waartegen het verscherpen cn. aanschroeven der partijdiscipline niet is opgewassen; maar dot IS overdreven, want als men wortelt tn dezelfde grondbeginselen, behoudt iedere F.ugclschman zich voor zijn indivldueelezienswijze „hooger-op" kenbaar Ie maken zonder lot scheuring tc komen De Trade Unionists -be schouwen zich als de loyaalste cri conscqucmste supporters van Labour tdc LttbotirpnrtU is een stichting van het T.U.C.J en nu Is er langzamerhand wrok ontstaan, dat later-toegctreden intelleciucelen hel verder brengen dan de oude beproefde strijdmakkers, Inicllt-ciueclcn wier trouw nog - moei blijken. Elders kont men dar ook Een nieuw verschijnsel waorover hel T.U-C, zich verontrust, is de groei van het Indivldueele ledon'a! m verhouding tot hel collectieve van *Je Trade Unions en de coöperaties. Üp een totaal" van I8s ontvangen nog maar llü I.nbourmandatniisscn gelde- tijken steun. Toch Is- de rebellie Ineerste In stantie niet uitgegaan van dc T UC.- groep, doch van de imcUcctucelcn. omdat Sevln plet do politiek na- strcefl die voor de verkiezingen, waarbij Churchill e.d., verdreven •noesten worden was neergelegd cn v©„vgespKgeUS In de brochure; Lel is lace the Future; ril willen re- teerlnjj. pructljk cn vcrklczlngsbe- orie meer met elkaar In overeen* - emitting gebracht zien. Runen de T U.C.- en Intellectueelcn- irooming is er ook ccn blok un .abourpacifinten. von u-Ie 45 tegen llcnstpllclif vroren met dc adhsesje ■an ioo andere Labourmetisehen dlc Jlanco stemden. Het Is een typisch, •ud. Eugelsch pacifisme, dat aldus edcnceri; „in ccn atoomoorlog zun •oldo'ci. overbodig, cn als er geun ioi-Io» uitbreekt is hel een on- toodiBC. dure 'geschiedenis een mil- ioen soldaten op de been te hou tcn'Lv Veertig Fabianlslen (ook Shnw Is '"ablannsch) -maken het Bevin ook uocltljK: zd bctooRcn. dat er meer langevat moei worden dnn „naar binnen: hooger looncn, korter ar beidstijd. betere arbeidsvoorwaarden, cn naar Joulten: een politiek die sim die van "Churchill doet. denken." Grof gescheist ziet het Labour .10* zaick er nidus uit Het ccmenl dat alles bijeenhoudt wordt geleverd door Morrison, die „bruikbaars en goeds desnoods aar. conservatieven ontleent,*, om hei te mengen met het beste vanhet socialisme en hét laten adminlstrccren door. ccn kalme Lnbunrregecrlng"...... an niet Van II.. maar wel tie sergeant op dc duo-zitting ern- - ewond werd. Van H. heeft hem langs den weg laten Bggeïi en is zelf doorgereden. De bommen waren alle ver vaardigd door sergeant De B. ncze had er nog twee gemaakt, die P. echter in Delft heeft weggegooid. Ook deze bommen waren voor bepaalde adressen in Den Haag bestemd geweest. De mannen hebben als motie! voor hun daad opgegeven, dat zij ontevreden waren over de berechting van Cenige personen, wier gedragingen gedurende den oorlog zij veroordeelden. Turkije bestelt zes schepen - Zes passagiersschepen, welke die nen zulten voor het vervoer over den Bosporus en over de ree van Marmora, heeft Turkse In Neder land besteld. De schepen zullen liO ton meten. Het fa nog,n*et bekend op welke werf of werven de bo-t«i in Nederland gebouwd zullen wor den. Post en pakjes van 7 Dee.- divisie op Schiphol aangekomen De twee Dakotatoestcllen, die Woensdag uit Indonesië vertrokken met pcwi en pakkettenaan boord, afkomstig van de 7-December- dlvlsie, zijn Maandagochtend op Schiphol aangekomen. Looncnde controle bij herstel van woningen De contróie op de Ingediende rekeningen voor het herstel van woningen met een schade beneden f 3000,heeft lot op 1 December In de provincie Groningen een be sparing van rond 180,000,—, -rf wel 12% procent van het totaal opgeleverd. Er werd tot op dien datum in deze provincie bijna 1% miliioen gulden besteed aan dit herstel. Aangezien dit bedrag In het kader van de flnancte rlngsre ielhig. die voor. liet herstel beneden de drieduizend gulden ls getroffen, bijna geheel, voor rekening van het rijk komt, fa een niet onbelangrijke b<sparing door cootröle verkregen. Kustvaarder „Tromp" op een mijn geloopen De bemanning ts gered. Het Friufache persbureau A.F.P. meldt, dat het 391 ton metende Ne-" derlandsche schip Tromp" Tus- schen de Deensche eilanden Laa- lapd en Longesand op. een mijn is geloopen. De bemanning ia gered cn overgebracht naar Odense. (Dene marken). De „Tromp", een kust vaarder, maakt deel uit van J. Vermaas' scheepvaartbedrijf te Rotterdam. Reuter meldt nog nader, dat de „Tromp" met een lading stalen Jlaten op weg was van Middles- borough naar Odense. Naar de reedery „De Noord" (J. Vermaas' Scheepvaartbedrijf) ons mededeelt, zijn dc opvarenden van het m.s. Tromp volkomen ongedeerd gebleven. ZIJ zullen met andere schepen van.de reederij van Odense naar Rotterdftm terugkeeren over het'lot van de Tromp verkeerde men hedenmorgen nog in het onzekere. Men had namelijk nog geen defi nitief bericht. dat het schip gezon ken was of als verloren moest wor den beschouwd. De Tromp, die voorheen. „Plying Irishmam" heette, werd in 1932 door de N.V. Industri- eeie Maarschappij „De Noord" te Alblosserdam .gebouwd. Arbeidsgeschil op de .Tasman' Ondanks het feit, dat 20 Indone sische zeelleden het schip in de Dar]Inghaven verlieten, heeft- de „Tasman" Maandagavond Svdney (Australië) verlaten met 300 passa giers aan boord, groot end eels eva- cué's die naar Indonesië terugkee ren. De zeelleden verklaarden, dat aan hun eischen tot hooger 'oon en betere arbeidsomstandigheden niet tegemoet was gekomen, en dat de „Tasman" onderdeelen van mitrail leurs vervoerde. Voor het geschil ontstond had er een vergadering plaats" gehad, waarin de zeelieden door ledep van de communistische partij waren toegesproken. De Europa' gezonken Door storrri op drift geraakt en tegen wrak lek gestooten Zondagavond ls ïn de haven van Xe Havre tengevolge van den storm de pakketboot „Liber ie" de voormalige Duitsche „Europa" op drift geraakt. Het 50.000 ton groote zeekasteel botste tegen het wrak van de „Paris" sloeg' lek en ls later midden In de haven gezonken. De bemanning -werd tUdig van boord gehaald. De vroegere „Europa" 27 Juli jX .to werd het kader der schadevergoedingen aan de Fransche repeering overgedra gen. De autoriteiten droegen het schip op hun beurt over aan de Fransche „Compagnie Generale Trunsatlantlque". De J3uropa", die eens het blauwe lint van den Atlanti- sclien Oceaan heeft gevoerd, was bestemd om een eroote.ro! te spelen ln het Fransche passa giersvervoer over den Atlantl- schen oceaan als plaatsvervang ster van de „Normandie", die ln de haven van New York ver brand ls. Het .schip, werd ln 1921 ge bouwd. Het. meet 49.746 register- ton, is 294 m. lang en heeft een ;ang. van ruim 10 in. Het werd voortgedreven door gas turbines en had een maximum snelheid van 23 knoopen. Sabotage uitgesloten -vW/ f; DINSDAG 10 DECEMBER 1945 „Linggadjati" in het parlement SXELLER DAH HET GELUID, Dc dmerihaanscke luchtmacht gaat binnenkort^ in* Califomië experimenteeren met de „Bell XSI", een ttn «TicUiei heeft een. snelheid van 1C)0 mg, heeft een vl y tan 9 m, en een vliegbereik tan 100 wi(/f. wtraalvUegt\i*gtl dat op ten hoogte vaiv circa tS km. ten snelheid onL wikkelt va-n 1700 mjj'l jyr i/«r (het geluid heeft een snelheid von J0t>0 miil). Het toestel n nog geen 10 m. lang, heeft een vleugtlspanniflg Ï*/T Tl 0 *n h ,.»m Y/IA ^i'.f Volpens deskundigen is de nogejljkheIfL:van sabotage ult- fesloten. De storm is de eenigc moge] geslot oorzaak van het zinken. Dc „Europa" is binnen een week het tweede aan Frankrijk toe gewezen schip, dat Ls veronge lukt. Men. heeft officieel de hoop opgegeven ten aanzien van de voormalige Duitsche duik boot die aan het eind van de vorige week met Fransche be manning bU Toulon is vergaan Ook in dit geval zijn de autori teiten overtuigd, dat' er geen sabotage in het spel is. De r Fransche minister van Openbare Werken en Verveer. Jules Moch, heeft na een vlucht naar Le Havr^. verklaard, dat. het waarschijnlijk een jaar en ln elk geval verscheidene maan den zal vergen om de „Europa" weer vlot te krijgen. Als kok. in Duitschen dienst getreden De Bijzondere Raad van Cas. salie deed uitspraak Jn de zaak tegen J. de Leeuw uit Rotterdam, die als kok dienst had gedaan bU de landwacht. Het bijzonder ge rechtshof had hem veroordeeld tot 3 Jaar gevangenisstraf. De Raad veroordeelde hem thans tot 2 Janr gevangenisstraf. De proc—fccaal had geconcludeerd tot een strai, gelijk aan den, tijd in voorarrest doorgebracht.'. V* Vérder-., had.^het.-'blj^jnder n'ged rechtshof j. h. van Wel, eveneens uit Rotterdam; 2% Jaar geve Je- nfastraf opgelegd, wegens dienst neming bij het - N.S.K.K. De bij zondere raad. thans uitspraak doen de, verwierp hetberoep, doch be paalde, datde tijd van het voor arrest op de straf in mindering ml worden gebracht. Prof. Langemeyer had eén ge vangenisstraf gelijk aan het1 voor arrest 'gevraagd. Ambassadeurs worden uit Madrid teruggeroepen In de politieke commissie der V.N. staakten! gisteren dc stemmen over een aanbevelingdc diploma tieke betrekkingen nr te.breken met het Spanje van Franco, Zoowel voor afa tcgeh dc resolutie werden 20 stemmen uitgebracht. De politieke commissie der ulgti- mcene vergadering der Vercenlgde Naties heelt gisteravond de discus sie over het afbreken der bet-rekkin gen met Franco voortgezet. Dr. Guiilero' Belt (Cuba) pleitte hartstochtelijk tegen het afbreken der diplomatieke betrekkingen. Hij zelde onder meer, daL zijn regeering zelfs als het voorstel tot afbreken der betrekkingen zou worden aan vaard, deze 'aanbeveling toch niet zou nakomen; „Geen land 2nl mijn land dlcteeren welke politiek dit moot volgen ten aanzien van an dere landen". Vervolgens werd tot stemming overgegaan. De preambule, waarin het bewind van Franco werd ver oordeeld, werd zonder stemming aanvaard. De eerste cinusule, waarbij Span je wordt geweerd uit alle bureaux der V.N., werd met 32 tegen 5 stem men met 8 onthoudingen aanvaard. De afdeellng. - waarbij werd aanbevolen de betrekkingen met Spanje te verbreken, kwam vervolgens ln stemming. De Amerlkoansche gedelegeerde, Conally, stelde een amende- .ment voor, waarbij een beroep op Franco werd gedaan zijn macht over te dragen aan een voorloopige; regeering zoodat vrije verkiezingen konden wor den gehouden. Conally ver- klaarde hlriibUrdat de miagr of - de Verecnigde Staten zich zou den houden aan een aanbeve ling dc betrekkingen met Fran co te verbreken, ter beslissing staat aan den president der V.S. en den Amcrlkaaaschen minister van buttenlandsche zaken. HU verklaarde zich tevens tegenstander von een interventlepolltiek.Het Ameri- kaansche amendement werd vervolgens met 22 tegen 22 stemmen verworpen. en 15 onthoudingen v weerbericht MINDER WIND - fl Wind sclcldtlUW 'oinloopeud en ty* UelUk afnemend. AitnvankelUk-.. noc hier en daar een bultje, later, opkla- rerul MVelnls verandering, van tem peratuur. - s ;;:Zon''apV 8J3 uurï óhderlïMl nar. önder H.U uur; op 1SJ8 uur "^WATERSTANDEN"' ROrrEItD AM ty 5*58 uur; 3s. tU.i8hO. uiir.'. Personeel afwikkelingsbureau concentralïckampcn achter dc leiding Het personeel van het'afwikkclings. bureau concentratiekampen maakt bekend, dat hei, na kennis genomen tc hebben van de crlttek op de lei ding van het bureau geoefend. In stemming betuigt met het door de leiding Ingenomen standpunt. Onder dc gestelde voonvoarden hebben de hoofden van de afdee- llngcri secretariaat, Inlichtingen en documentatie, alsmede ongeveer 73 procent van hot gezamenlijke perso neel zich genoodzaakt gezien, even eens ontslag te moeten nemen. Bevin wenscht federaal Duitsch bestuur De ministers van Builenlandschc Zaken der Groote Vier hebben gisteravond besloten, dc volgende bijeenkomst van den raad van ministers, ter bespreking van de kwestie Duitschiand. op 10 Maart in Moskou te houden. Allen stemden in met dit voorstel, dat van Molotov afkom, sttc was, (laar de Raad va» ministers achtereenvolgens te Londen. Parijs cn New-York bijeengekomen was. Bevin betoogde daarop, dat indien alleen ^verleden wordt besproken» zulks Yieinip raunrïtzSrVton ljieöt. Rp Britsehi? minfater Ixjpleitto pen voor bespreking mn dc plnatsvorvnngerH, om het vertrouwen to wekken, dat dn* Viruly heeft pech De „Friesland" met motor^ storing in Tunis Het KJj.M.-toeste] Friesland,, dat Zaterdag van Schiphol was ver trokken voor het uitvoeren van de J6Mde b.y^ondere vlucht naar Zulü- Afrika. heeft kort na het vertrek uit Tunis lichte motorstoring ge kregen. Aangezien dlc gedeelte von de route voor het, grootste deel over de saliara ligt oordeelde gezagvoer der A. Viruly het verstandiger naar Tunis, terug te keeren. Inmiddels is. een Dakota van Schiphol naar. Tunis vertrokken met. nieuwe motoronderdeelen aan boord; terwijl i het toestel - „Rotter-- dam gezagvoerder van- (Jlsen, eveneens van- Schiphol naar Tunis ls vertrokken om de pasaglérs tn de lading over te; nemen, zoodat' de re^s naar. Johannesburg zoo wei nig mogelijk vertraging zal 'onier- Vindcn. De bemanning, van de „Friesland" gaat over op'de „Rot terdam". v Geen censuur in Moskou - •■-. i Molotov eaf ^de verzekering, do Sowjet-ltussisehe regeering aao de pon» dezelfde faciliteiten zuu verstrekken als in do nndero lundon het geval geweest was. „Ondanks moeilijkheden- op hnlsvcstingsgobied, aldusMolnlov, ml to'Moskou voor woonruimte voor journalisten ge zorgd worden.. Zjj zulJen tovons uit Moskou berichten over" het verloop der conferentie kunnen verzenden, zooala rij dat in Fnrys en New York, kon don doen." In bm*oegdo kringen is' men van meeaicg. datzulks afa een opheffing vando censuur voor berichten orcr de conferentie moet worden opgevat. Nadat Couvó do Murville (Tr.) er op had aangedrongen dat de kwestie van het Snnrgnhied bg oen volgen de van dc ministcra vao Buitenlnndscho Znkra moet worden lwslist, ontspon 1 zich. wederom een dififliissic over de vnuig, of Bpccialo plaatsvervangers ter bestudeering vnn liet Duitsche vraagstuk moesten wor. dcc benoemd, voordat de volgende h'Üw.nkoinst vnn. den ministerraad zou worden gehouden, Byrnes wide, dat do V. 8 niet- bereid waren een besluit, b.v; Inzake dc grenzen van Dultscliland, te nciueuj alvorens dc zicwsw\jzen van dc,direct belnnghehhendê lnnden bo- kcud zonden zijn gemaakt. Tenzij afgevaardigden werden l/enoemd, die dc fltundpunten van andere lauden zouden vernemen; konden deze landen gèfln eischec iutliontm, die 'bosprokcïl kónden worden. By mes was het er niet mede pods, dat de minïs:,;rs hut» pluatsvcnnngcre, alvorens d iZe inet huil taken zouden Ijeginneny'riebtllj' nen zouden geven. Da ministers moes ten" eerst inlichtingen inwinnen cn ülleon" dan zooden zy succes heB ben, aldus Bymea. Molotov. gnf te kennen, bereid te zij" de. kwestie in óverweging .te nemen, im zou dnn 'binnen enkele dngen hierop antwoorden. Molotov was van" mecnin g, dat. liet eerstó punt van' do agenda ccn bo- sproking moest zynvnn eenrapport von drn geallieerden bestuursraad. ,^-lvorcn# de tockorairt van "Duitsch iand te,.bespreken,-moeten tv\j :ceret «preken over hetgeen'inhet verleden tot 1 stand gekomen-is*', aldua Molir tov. Do geallieerde bostnursroad zou oen rapport moeten "indienen over economische vraagstukken, b.v. de economische- fusie van Duitschiand cr de belangrijk^kweetio der herstel, betalingen. dé rond van. ministers de aangelegen heid grondig en met volledige ken nis van do l>cstanudc situatie ter hund nam. Engeland hftd zich steeds gehouden iuin PotRdam, mnar in de toekomst, zal Groot-Brilfnnnig echter geen dollur meer aim geld van zijn belast iugbetnlers uitgeven dan waar toe het zich verplicht had, aldus Bcyin Aangnmide do toekomst vnn Uintschlniid zeide Bevin, dut Groot- Bnitannië een federale regeering met enkele bevoegdheden voor con- trale Duitschei^instanties voorstond. Groot-BrittiumiS handelde niet uit ideologische overwegingen. Do Duit- scher», aldus Bevin, moeien zich kun- non bedruipon en niet \"nn Hnderen afhankelijk zijn. Indien Duitschiand zou ontaarden tot een zinkput van goedkoopo arbeidskrachten, zon de ulgemecno levensstandaard In Euro pa verlnagd worden. Over herstelbetalingen legde Bevi„ dim nadruk op dc noodzakelijkheid om allo ^beschikbars feiten op te spoten.- Nagegaan zou b.v. moeten worden, hoe veel ruin de. looncnde Dnilsche productie onttrokken wns en hoeveel Duitsche krijgsgevrmgenen noodzakfilük zouden *ijn voor- het economisebc leven vnn Duitschiand. Berin hoopte, dut deze feiten onge- veer in Mnnrt lakend zonden zijn- lievig vroeg Molotov,' of hij dc kwestie vnn het benoemen vnn spe ciale plnntsvervaiigeri», helnst met iliestudeoring vnn het. probleem O»? tenrijk mi Duitsclilnnd. in nvervre ir'ng zou willen ni-men Molotov ant woordde he vestigend. Be tin zng oici in, waarom de plaatsvervangers niet alvast een onhvorp-verdrag met One- tenrijk kundig «"stellen. Er benton de» reedf; Britsche. c*n Atneriknansclie ontworp-venlrngrn,tenvyi de 5 vol tooide vredesvrrdrngru «Is voorbeeld konden dienen., - Tenslotte tcide Bcnn, dat er bezurgdheid Iieerschti- ten aanzien van de spoedige ontrui ming, ynn Oostenrijk door gonllieertln bczcUingstrocpcn. Hij was vnn mec- ning. -dht de Onstennjksehe .kwestie to Meskuu 'spoedig liosproken zon moeten worden; Hiemn werd dé bij-' ecu komst verdaagd. BU>hct tossen van. steenkool Is op een schip lp de Kellchoven Za- icrdnBavond dc aa-jarlge schipper J. Lcemens 1 door een- brok steen kool, dat uit den grijper vnn zUn kraan viel. getroffen. Met een hoofd wond ts. htj ln hel Zulderzlckenhuls tor observatie - ongenoajen. Het Belgische voorstel ambassa deurs en gezanten uit Madrid terug te roepen werd door de couanlssle aanvaard. Deze Belgische motie luidt: „De algemcene vergadering be veelt aan dat, Indien de politieke voorwaarden, boven genoemd (het einde van de rcKeerlng van Franco) niet binnen redelijken tijd verwer kelijkt zijn; de Veiligheidsraad pus sende maatregelen zal overwegen om dezen toestand op te lossen, cu beveelt aan dat de leden der Ver ecnigde Naties onmiddellijk hun ambassadeurs cn. gevolmachtigde gezanten, die aldaar zjjn geaccredi teerd. terugtrekken". Het eerste deel der Belgische mo tie (maatregelen door den Veilig heidsraad) wera met 2(1 tegen 8 stemmen met* 15 onthoudingen aanvaard, het tweede deel (het te rugtrekken der ambassadeurs) werd met 27 Legen 7 stemmen en is ont houdingen aanvaard. De commissie aanvaardde ten slotte het gcheele Belgische voor stel met 23 tegen 4 stemmen en 21) onthoudingen. Fransche motte verworpen De Fransche motie, dat leden van de V.N, den invoer van levens middelen uit Spanje moeten weige ren, totdat zij ervan overtuigd zijn, dat deze niet langer ln onmiddellij ke behoeften van het Spaanschc volk voorzien, werd met 32 tegen 10 stemmen bij 4 onthoudingen ver worpen. Hierna gtng de; cornralssie_ ulteen. „Zwarte Zee" bracht Zweed in veiligheid De Nederianosche sleepboot „Lwar- ie Zee" sleepte Zondag het 2000 brt. metende .Zwecdschc sj. „Irma" ln een storm van bUna 130 km. per uur ln de nabijheid van de kust van Com wallis in veiligheid. De. ma chines van de „Irnia"' waren met krachtig.genoeg om het schip dooi de bergenhooge zeeën ln de baa van Falmouth té brengeu en ei bestond gevaar, dat het schip zou worden verpletterd op de rotsen. De „Zwarte Zee" drong tot het schip door ty deus een kortstondige pe riode van kalmte. Daar de anker ketting van de Irma gebroken was h..men nog slechts de beschikking over een klein noodanker. Ook andere schepen ondervinden ln de nabijheid van de «Ëngelsche kust groote moeilijkheden tenge volge van den stom. Over dc geheele linie stijgende productie ln de mar »etober Is de pro ductie vnn bijna aIto Industrietakken vooruit segnan. slechts de. productie van zeep onderetnp een niet geringe doling. De houl* en textielInduslrlefcn boeKien een fllnken vooruitgang Tegenm-t- Januari van dit Jaar la dc productie van gccunfcctionnecrde boven- eren met 45 gestegen. Eduard van Beinum te Parijs in klii.iek opgenomen Eduard van Belnum ls Zondag avond voor den aanvang van bet concert, dat hU In Parijs zou dlrt- gecrosi. ziek geworden, en Jn ccn kliniek opgenomen ZUn echtgenoo- te heeft zich gistermiddag per K.L.M.-vliegtuig naar Parijs bege ven. Omtrent do reden voor zijn op neming ln do kliniek I» nog niets definitiefs Dekend. De Hollandsche schouwburg Prins Bernhord, dr. 3. E. baron de Vos van Steenwljk. commissaris der koningin ln Noord-Holland en mr. A J. d'Allly, burgemeester van Am- «lerdnra, hébben1 ziitlng genomen in het etsrecomltfc van het comité „Hol landsche Schouwburg, dat dezer do gen het Nederlondsche volk zal oproepen, gelden, bijeen te brengen om, na aankoop, den Hollandschen Schouwburg een. waardige bestem ming te geven. ;'V:. ln het: hoo/dpost kant oor te Utrecht heeft een teer, hevige -explosie plaats gewaden, waarvan da - oortaak ,nog niet Lckcpd is. Eethercheurs stellen op de plaats1 can ie ontploffing «ca 'ondereoek fa. De groote sprong is gemaakt De ..Willpm Bar«=ndsz" heeft Kaapstad verlaten De speciale verslaggever nan boord van de „Willem Bnrendsz" seint d d. 6 December: Zooals reeds gemeld, heeft con bcirourcnstv ardlg ongeluk plaats gehad met een der „Walrus"-vtteg- tulgcn, waorbU een Ud van dc be manning om het leven ls gekomen. Diep onder den Indruk van het tra gische ongeval hebben wij Kaapstad Inmiddels moeten verlaten, want het werk roept. zaterdag om 1 uur In acn middag verlieten w-y - onze laatste haven op weg naar üc Zuidelijke IJszee, maar Hingen dnnrn» nog even ten anker in de Tafelbaai. Zondagavond ver trokken wij vandaar: de groote sprong ls nu genomen. De Jagers A.M. 3 en 4 zijn reeds 5 December vertrokken Wij worden thans vergezeld door A.M. 3. Dc vimgnt-sehépen i en 2 zulten S De cember vertrekken Ook van dc uverlue Jagers Is goed nieuws: de 8, 1 er» 8 zijn de Walvlschbaal blnncn- geloopen WU zullen thans volgen. Hoi verblijf ln' Kaapstad ts voor dc Zulci-Afrtkoonschc bladen aanlei ding geweest tot het publlceercn van lange en enthousiaste artikelen, waarin de oud-Hol landschr geest doorstraalt. Aan boord vun hei moederschip wordt koortsachtig i gewerkt zoodat het scheepsvolk slechts heel kort ln dc gelegenheid Is geweest tot passa gieren. Het schip moest opnieuw worden geproviandeerd, wnnt straks .zullen - wij. enkele maanden lang geen land meer zien. en geen haven meer aandoen Het behoefi geen be toog. dat wij den tunker „Nacclla" me» spanning én verlangen tegemoet zien. Gemeenten zullen het Rijk een proces aandoen Uitbetaalde kostwinners- vergoeding dient terug te komen S'aar wij vernemen heeft de Ver- ecolgliig van NeitrrUmlschn Gemeen ten «fa* aangesloten getnrentebesturen Voorsesteld ec»i' pioefp?(lees te*en het iHJk Ie hcylrn'ra-over de -trrugbefar IIng vati L'oslwlmiursvercoeflliig. die In ui vnu Bevallen door de gemeen tebesturen werden uitbetaald cn door hel RUk om een tol nu toe niet op gehelderde reden noc niet werden lerugbeianiti De VcrcenlglnR van Nederlandsche gemeenten huldigt de opvstitng, dal dc Burgemeester bij dc uitbetaling der vergoeding opireedt als nUks- orgüin» cn het nyk mltsrlen voor zijn gedragingen deswege nansprake- lljk ls. Pocfngch om lot ccn oplossing tc komen hebben geen resultaat op geleverd. In overleg met dc betref fende dopartcmcnlen is nu ln prin cipe overeengekomen niet -den ge wone wegte volgen, doch het ver schil aan het Oordeel vin .arbiters te onderwerpen, waardoor een snel lere en minder kosdiarc afwikkeling wordt vcrwneht. Ma ORGEN beginnen de staLen- Generaal met de behandeling van de resultaten van Cherl- bon; een taak, dlo men met een versleten term als historisch kan aanduiden WIJ zien cr ven af, thans nog eens uiteen te zeuen, waarom wij meenen, dst de overeenkomst van Unggndjalt dient te worden aanvaard. Maar één opmerking en één wensch zouden wij wUlen ken baar maken. De opmerking Is deze: mogen de Staten-Genera al hun debat voeren op Inlernotlonaal plan, met Inachl- nemlnc derhalve van de tnternatlo- naal-politieke werkelijkheidI Onmid dellijk na de bekendmaking van „Linggadjnti" seinde minister Van Kleffcns zijn gelukwcnschen. Er ls hier te lande niemand, ook niet onder de tegenstanders van „LtnC- gadjatl" die v«n Kleffen* houdt voor een onbcsulsden rcvoluttonnair of voor een „vcrkwanselaar voor o«n deel van ons koninkrijk", als hoedanig de schrijver dezer regelen onlancs door één van xtjn vroegere vrienden aan den schandpaal werd genageld- Integendeel, Van Klcf- fens ls een voorzichtig erj altijd ln velUg vaarwater koersend diplo maat, wiens hart acker niei sneller heefi geklopt van vreugde, toen hl) de zeventien punten van Chcribon onder oogen kreeg. Dat hij niette min gelukwemehen me» de bereik te overeenstemming zond bewijst, hoe zeer de Intvrnattonale .wereld, reeds met vraagstukken .overladen hè» voortduren vnn-de Nederlandsch —Indonesische spanning vcroi?tru5t cn hoe zeer dlc overeenstemming urgent wa«. wilden partijen te d.sodwerkctllke bel.-.nBsietHug van derden vermijden De oppositie In de Staten-Cencrea! z*1 niet atlcen moeten komen met een constructief alternatief, dót alternatief zal ook onnvdrteUbk te verwezenWJKen moe ien zijn. En wil nopen, dat zoo noo dle de minister van Pnltenlandsche Enken ln het debat zat Ingrijpen, mocht het te zeer afzakken naar een mei di» Internationale werkelijk- 'neid weinig rekening houdende discussie. Daarnaast de wensch: Mogen de Stattn-Generaal in het te voertr. debat den waardiger toon vinden, die post bij de bctcekenis van 'net onderwerp ln dc openbare discus- •ie is var de zijde Jer tegenstanders van „Lirggadiati" de waardigheid, ■He een meen!ng«verscht! behoort te kenmerken te grabbel gegooid. Wie Srhermerhom „niet ongeitjk «an Mu«sert". Van Mook .schoft" en landverrader" of nog weer andere voorstanders als „verkwanselaar*" vnn het Koninkrilk op den meat- vaalt der verraders gooit, handelt op een wijze, de zaak waarom bet gaat volkomen onwaardig WIJ voor ons denken er niet aan. de tegen standers van' de overeenkomst ,t* schelden en te hoonen, minder 11*05 hun vaderlandsliefde in twijfel, la trekken. De democratie gaat uit var het goed rechi van he» hestaan. vin meer dan één mecnlng Dat zU cl- knar met felheid van. orgumentatt# hestrljden, ts gezond Maar moge 1» he| debat van de Statcn-Genernal niets doorklinken van de hysterisch* opwinding die bulten het parlement - zoo velen den goeden toon en 'de waardigheid in hei onderling ver- keer uit hel oofl doen verlietèn- Jfep^huUtn- onze.. gtenxjn. rullen -d wrlementiiire discussies over ..Ling- gadjati" met ongewone betangskel-. Hnc gevolgd worden. Die weten-, «ehap mose het niveau ervan haar ren hoog peil opsitiwen;' i--.» Dood van navigator staat- thans vast Hef ongêïuk in de Tafelbaai. Tlians fa békend dat een'lid van de vierkoppige bemanning van het by de Willem Barcndss, t Ne- dorian ris Chen walvfachvaarder be- hoorende opsporings vlieg tuig, dat. la de Tafelbaai is gestort, om het le-.,. ven ls gekomen. - ZIONISTISCH CONGRES» *31 bijeen Dr Weizmann bepleit vorming joodschen staat. x Op het 22ste zionistische, wereld- congres heefi president ür. Chalm - Weizmann aangedrongen op do ves- tiging van con Joodschen «la - ecnig middel om het Paieshjtuche; probleem op te loa*cn.. HIJ zelde. dat het Morrison-plan voor de leder«lJ-.r.'-\'5!i sstic van Palestina ln Joodsche cn Arabische sla ten zoowel principieel als wat de onderdeelen betreft ver- worpen dient teworden. Htfa verr klaarde zich tegen daden van lerro- rlsme, die voeren naar een nihlUs- me, Weizmann legde de Brltsche re- gcerlng ten laste, dat zij den Jood- schen vluchtelingen ln Europa een. «syl weigerden op een 0ogenblik, ;':V. dat ril onder het Nazi-juk zuchtten. Hp drong aan op teruggave van. het volkenbondsmanüaat, krachtens hpt» :V welk Palestina -.wordt- beheerd.'..HU v. dschteherroeping van het Witboek en het einde van de onderbrakken- /?f de noodmaatregelen en wIStekeurlgo arresiatles. „Engeland, zelde hij; uVv moreel gebonden uitgewerkte vóór- stellen te doen om te komen tot een■"i" gezonden: constltutloneele ontwik- kcllng van Palestina. Dit zou slechts mogelUk zijn als cr een Jcwdsch» staat bestond naast de Arabische (f; stalen". Hl) gaf uiting aan zijn gé- voclens van waardeering, die het -.'."l'Jl Joodsche volk heelt voor de sym- .".>rs pathie en den steun vnn den prest- 'V '-'ri dent van dc Ver. Staten. „Neurenberg II" Ts gisteren begonnen ;-® Allen „onschuldig" Gisteren is ln het palels van. .Jus- title te Neurenberg het pro'hs'be- T>'v' gonnen. tegen 23 Duitsche dokters, >1^ die ervan worden beschuldigd onder v;'v leiding van de 35-Jarige Herta >i5 Oberhauser in het concentratie- kamp te Ravensbrück massamoor- den bedreven te hebben op „tegen- Vri standers van het.Reich", onder het' mom van wetenschappelijke expe- rtmenicn. De beschuldigden her- haalden hun verklaring van schuldig", welke zij reeds bij het verhoor.op.21 November J.l. afleg- den. Het proces, dat wellicht duren -1':^ zei tot Februari a'.s., wordt gevoerd voor een tribunaal van drie-Ane- rikaansclie rechters. De bBSChul- ;^S digden kregen, een plaats ui dezeiXt" de beklaagden-banken, waarin Goo- ^ss ring en consorten gezetenhebben.' Er zijn beschuldigingen van vrlezlngs-experlmenten, ter onder-^-w' aock naar, middelen; voorherstsX^v'Ss van koude-slachtoffers,-' mlngen met:vmo5terdgas'^v:mfUaria-'^'# infectie,sterilisatie é.a. op personen, f UP. verneemt-, uitïiew'f dat Pandlt Nehroe rijn stocht, naar Londen een mlslukklne - heeft c ouuuiamojon verwaant noemd en als conscquenUe hiervan V^. JuraaBL l'ttarenciteï ne«r te lesitn. Lewis' beroep T4 Jan. in behandeling V.S. gaat sfeenkoolexport hervatten Hét Amerlkaansche Hooggerechts hof heeft besloten op 1'4 Januari zitting te houden over het door John Lewis aangeteckende beixiep tegen dc uitspraak van het fede rale gerechtshof. Binnen een weck zal Amerika weer anderhalf miliioen ton steen kool per maand naar Europa kun nen exporteeren, heeft een regee- rLngsfuncüonnaris medegedeeld. Het fa echter niet zeker, of de V.8, reeds voor het eind van deze maand zullen kunnen voldoen atm de toe wijzingen aan Europa: een hoeveel heid van 1.635.000 ton. Tengevolge van dc stalcing heeft Amerika lö.ooo minder autos kun nen produceeren dan normaal. Het verlies aan steenkool bedraagt 25 mUlioen ton, staal; 750.000 ton. loo- nen van mijnwerkers CO miliioen dollar. CICARETTËN~b0RZAAK VAN HOTELBRAND - Het onderzoek naar den brand ln het Wtnecoff-hotcl te Atlanta, heeft uitgewezen, dat de brand ontstaan is doordat eenige gasten achteloos brandende Elgsreiien hebben weg geworpen lm de buurt van matras sen, die hierdoor vlam gevat hebben MIJNRAMP IN ENGELAND Dertien arbeiders ingesloten In een kolenmün nabil Londen heeft zich een ontploffing voorge daan, tengevolge waarvan 16 ar beiders van de buitenwereld werden afgesloten. Drie hunner zijn onge veer een uur na de explosie door een reddingsploeg bevrijd. Zij wa ren gewond. De. dertien overige mynwerkers bevinden zich nog in m^n. FRANCO SPRAK Generaal Franco heeft tijdens gisteren ln Spanje gehouden de monstraties het woord gevoerd. HIJ «eide, dat de belangen van Spanje niet ln botsing komen met die van andere landen en dat men geen recht heeft zich Sn Spaansche bin- nenlandsche aangelegenheden le mengen.-Franco betoogde, dat de overweldigende deelneming aan de demonstraties een voldoend bewijs fa voor de vredelievendheid van het Spaansche volk, dat niettemin In verzet zou komen, wanneer zijn vrijheden zouden, worden bedreigd. Wasv lijn dé schepen? Kuta ïntén; uitg, p; 7 mm., 10 u. Ferim. *t Sibajak, uitg. 3 v,m. 7 u.,v.' Malta. Tegelberg, thuisk. 7 v.: Napels 13 te Southampton verwacht v, WtUcmc-lk- - *- - OuesaanL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1