KUypgRI DE SCHIEDAMMER UNO aanvaardt resolutie over ontwapening Ruziemakende olifanten gc er onverwachts van door SCHIlDf SSB EOSUt IS ALTIJD PARAAT ^Plastiek-reclame. lichtreclame 8reitner»tr««t 4»! Rembrandstroat 98, Tel 42959 BED EN ADM LANGE HAVEN HI SCHIEDAM ADMINISTRATIE: TELEFOON 69300 REDACTIE: TELEFOON 56505 V ABONNEMENTSPRIJS .-PER WEEK 31 CENT PER KWARTAAL f 4. LOSSE NUMMERS f 9 M ZESDE JAARGANG NO. 293 MAANDAG 16 DECEMBER 194S „Troepentelling" in dezelfde resolutie opgenomen HET UITLADEN VAN DE LEVEXIIK IIAYR'VAN ClItCÜS 'KNIE. dat te Amsterdam een reeks VOOrstettingen'gaatdgèéén.Tmee olifanten, "ie elkaar niet kunnen luchten of Gienr -eijn te aiehi^by elkaar, gekomen, slaags geraakt en er van dóór gégaan; Niet alledaagsche hol- en vliegportij bij Amsterdamsche abattoir De cruquiusweg te Amsterdam was Zondagmiddagom half vijf her looneel van een niet alledaagse b© hol- en vllegpartij. waarbij In de voorsie gelederen gillende vrouwen en kind epen, maar ookmannen Journalisten, persfotografen en zelfs met achterlating van hun waardig heid als ordebewaarders, politieagenten rich door de ongeveer io meter, breede straat in een algemeene paniek zoo snel moge»}it een goed heen komen zochlen, terwijl een tlenal' meters daarachter,, twee logge zware olifanten elkaar In een spontanen h ardloonwedEtrljd de eer der over-, wtnnine betwistlen i'! Inciden'. liep wonderwel goed af De achterhoede van dezen kor len maar des te snelleren optocht werd gevormd door personeelleden van bet Zwltserscïie Circus; Knie (waar onder de jeugdige directeur Freddy Knie), die de de -v'rljhelö ruikende gedresseerde en kostbare leden van de circus-in ventarts achterna zalen om ze veilig op te sluiten Het Incident, dat bijzonder toed Is afgeloopen. had ernstige gevolgen kunnen. hPhben Freddy Knie,die een der beesten lot stilstand trachtte te. hrengeo; kwam daarbll le vallen en de," massale poot van het. beest miste hom mei slechts enkele centi meters. Een politieagent.- die een driejarig meisje voor zlln oogen in. de wegrennend? menigte ten onder rag gaan. pakte het kind; mei veel tegenwoordirheld van geest vlak voor d? olifanten op en rende me' hanr In 7|jn armen, zoo vlug moge*, lijk naar den kant van de straat. (.wnar no muur vaii het aba»?r»ir - hem weinig, maar Julsi voldoende dek king verschafte.;. - De tallooze nieuwsgierigen warén komen kijken-naar de 'aankomst van hei circus op het veeladlnesstatio'n aan den Cruqulusweg Van dit pun: uïtVer<t circus naar,, hei R At-eëbpüw - vervoei'd.';'G^'uiïlf--iv!jf- was het uitladen dér, levende have In Vóllen gang. Plotseling kregen; twer olifanten ruzie en braken - onvei>_ wacht los. "Lang profiteerden zij niet va n de zoo ge makkei Ijk verk regen vrijheid Een 50fl-tat meters verder wist het vobr het grootste gedeelte vrijwel bultenadem zijnde personce1 de dléren tót staan -to brengen Nopit vrienden geweest Een der stalknechten van het cir cus heeft verleid datde belde oli fanten nimmer groote vrienden zijn geweest. Zijworden In de stallen dan ook steeds anestvallig Beschei den gehouden; maar waren, door wat bij nader Inz.ten een nalatigheid ge noemd kanworden. bij hel uitladen toevallig naast elkaar gekomen Het mag eert' wonder héeten, dat tn de dood verschrikte wegrennende menigte* niemand sen, va! is gekomen en onder denvoet ls geioopen Hoe zeer de menschcn door panlekstem- -mInc.:bevangen waren, blijktoveri gens ..duidelijk' uit het feit. dat geen der eereedstaande persfotografen deze unieke^ gebeurtenis- op de ge voelige plaat beeft weten te ver- eeuwigen Kabinet-Blum zonder communisten La de ■wandelgangen van het ge bouw der Fransche assemblee ver luidde Zondagavond, dat de MHP en de radicalen geweigerd hebben in te stemmen' met een communfs- tischen minister van oorlog, zooais Léon Blum zich dat gèdaeht had om aan het verlangen der commu nisten tegemoet te komen Op grond hiervan neemt men aan, dat Bium er niet in zal slagen, een re geering op breéde.basis te vormen. Men vermoedt,.-,dat "hij-, thans zal pogen, een kabinet samen te. stellen uit leuter socialisten. CROEI VAN ITALIAANSCH NEO-FASCISME? Een opvallende ontwikkeling in het huidige politieke leven in Italië is de snede groei van de heftig anti-communistische v „Oomo Qua- Iunque" (party van den gewonen man) waarvan .Gugüelmc iOiannin; de".:jeider' is.'.jM tw?a^f oiaahilen 'is-- deze party van "niets -"tot een dér machtige rechtsche partijen -gë- gi-oeid. De 55-jarige -i Gianniry -ik thans in machr de vierde 'leider In Italië. De „Uonio Qualunque" wordt door de andere' partijen er van be schuldigd - nëo-f asoistlsche tenden sen tehebbeno hetgeen niet gehee: en 'al,op politieke, jalousie is geba seerd.' daar de' vele „kleine" fascis ten haar hun steun hebben gegeven Handelsovereenkomst met Zwitserland Aanzfér'ijke uitbreiding van goedêreniiitwisseling Van 23 .November tpt 12 December vonden te. Bern: besprekingen plaais tusschen een.'Nederlandsche- en een Zwltsersche-handelsdelegatte- De on derhandelingen -zijn Vrijdag .-.beëin digd. Er is. een ..handelsavereenkomst geparafeerd^-, die twee Jaar geldig zal: zijn en -"Waarbij de wederzijdsche goederenulWisseling, voorhet jaar 1947 rot In [bijzonderheden, is gere- 'voorziet fn eep 'aahzfcüriltffc «T ujzbrêjdtrtè 'vtm 'her wr- dendjdsche handelsverkeer Daar dc waarde van de leveranties van belde kanten In evenwicht za! zijn. behoeft aan Nederland geen cretffet te .wor den verleend., Zwitserland zal aan Nederland een groote verscheidenheid van goederen leveren waarbij eveneens met de behoeften:, van de- Nederlandsehe overzeesche gebledsdeelen rekening word: gehouden Om zal Zwitser land leveren: textiel; machines, uur werken. ..verfstoffen en' caustische soda; Nederland en dc overzeesehe gebledsdeelen zullen van hun .kant diverse agrarische en lndustrleele producten leveren om. zaden, groenten, verder wild. caoutchouc, tin. ruw Ijzer, electro-teehnlschc,-ro- due'en enz. De overeenkomst zal.- beh de goedkeuring der betreffende re geeringen, op 1 Januari In werking treden Vrouwenoverschot in Duitschland .Uit Vrijdag té; Berltyn gepubli ceerde voorioopige cijfers, van de op 29 October gehouden, volkstelling blijkt, dat er 36.241.333 Duitsche vrouwen en 28.533.923 Duitsche mannen zljiL Hieruit komen de ge volgen van den oorlog op rt° oe voi cing duidelijk naar voren Tn 192.*> bijvoorbeeld waren er slecht 2 mi:- Uoen vrouwen meer- dan mannen SCOTLAND YARD BEDREIGD NOC, WEINIG STEENKOOL "ülT AMERIKA Het Amerikaansche sleenkooihu- reau heeft aangekondigd, dat de steenkoolimporteerende landen voor December slechts .de helft van hun toewijzingen zullen ontvangen als 'gevolg van de mijnstaking. Drie van de Groote Vier AMERIKA'a woord Is tegt ordtg net 200 rumberlg alfl .al' d. maar méér waard dan vroeger. Men heeft het kunnen merken aan cte koerswijziging, die Moldtr.f nnn z'n obstructieve houdlngr gaf, .'zoodra Byrnes hem ondér vier oo^en ver leid hod: ..Rusland moet meer benul toonen voor do moeilijkheden van anderen, anders voert Amerika'een groote-mogendhedenpolitlek op' z'n eentje, begrepen?!" Na deze waar schuwing kwam de geheele kwestie- Trlftst Ineens' voor elkaar en ver baasden zoowel de assemblee van de VN, als de Veiligheidsraad'en het besloten kringerje van de Groote Vier zich over de glimlachende toe schietelijkheid der moscovische .broeders Een tweede zet. yan minstens even- veel belang haalde Byrnes uit, toen hij Ineens inging op het Russisch verzoek dal allé landen ,npen kaart I zouden spelen over htm bulten de 1 Jnndsgrenzen hoen-én-weer trekken- da legermachten, welk verzoek een late. doch kenneUjk-venljnlgbedoelde kaatsp3rtij was op dc oude beschul diging van Churchill in* het Lager- 1 huis dut de Russen eén overbodlg- proote legermacht op de been hiel den In midden-Europa.: welke be schuldiging in eers'e Instantie bij monde van Stalln werd ontkend, maar In twoede Instantie, bij mondq van Molotof, werd veranderd in een bedekten aanval vooraltegen Enge- land. dat Ir» alle gebieden van hot oosten van <ie Middellandsche Ze" 1 troepen op de been houdt Maar Byrnes vatte, hoewei hij dte bedoeling nei zoo goed doorzag als 1 Iedere andere ouë politieke rot. het voorstel niet. op ais een geeamou- fleerde aantijging tegen het bevrien- de Envreland, doch hij vond ook. dat 1 men om der wille, van den vrede mnar eens. vertellen moes! hoe het met de bewapeningsbeperklne van ledereen stond; Amerika zou maar beginnen om het goede voorbeeld te J geven. En. Byrnes- deed een boekje open over het aantal Amerikanen J bulten Amerika onder de wapenen t Bet viel erg mee. Hel was zelfs bu!- ter;"r:woon onschuldig „Het zijn er nog geen half mil- i Hoen", zeide hij,- en zij zitten'over al, In Duitschland. In Japan, In Ko rea. Oostenrijk China en Jtlüsch 'VcnetJé (het gebied rondom Triésfj. Mo lol of heeft nu wel beweerd, tfat wij. onder meer. den wereldvrede, bedreigen, maar zoo-n wereldvrede hangt meer af van de gedachten in onzó harten dan van" de woorden waarvan verdragen overloopen. Amerika zou een voorsprong kunnen nemen als het de aio on energie niet or.der con i ról c zou doen stellen. rr.aar het wil van harte ntien oorlog i voorkomen In plaats van een te voe- n ren en hem winnen Het trekt z'n J| gevcrhistroepen van harte terug uit ts China tot er ginds niet meer dan 73nt» overblijven plus een paar duf- zend non-combottanien. In Uslnnd u zitten maar «oo mor. nletvech:cnd- B personeel tot April o.s Op de Philip- B pijnen 30.000 man gevechtsgroepen en n op de Azoren maar 31)0" Zoo ging Byrnes door en hU vroeg met een S aanmoedlRcnd -tachje. of Rusland jfi ook zooveel gunstigs zou kunnen K meedeelen over Russische bezcttln- gen In Finland en hl) effende daar- 3 mee den weg \»oor Rrvln's toellrh- S t'r.gen over Enceisehe contingenten, n btlvootbeeld In Griekenland en Per- 9 zie en andere aanrakingsslcrcn met h«« moseovjsche BRITSCHE ZAKENLIEDEN - Naar DUITSCHLAND? Hoogc Bntscbe ambtenaren - on derzoeken momenteel in overF mei economische deskundigen de moge- lljkheld tot het hervatten van den Britschen handel met Duitschland. Het zal wellicht spoedig zijn toege staan. dat Engelsche zakenlieden Duitschland kunnen binnenrelsen om, oude contacten weer óp te nemen 1 Onze verliezen in Indonesië De regeéring maakt bekend, dat tot baar leedwezen in de af geloop cn week de navolgende verliezen zijn gerapporteerd: Gesneuveld of overleden tengevol ge yan'oorlogshandelingen: Koninklijke Marine: geen Koninklijke Landmacht: Sold ie kl J. H- Hoogendoom, inf. R. O. 4 af komstig uit Leidsciiendam. gesneu veld op 30-n,ig40. tg Medan: sold J Ph. J. van de Scheur. Tnf- R.O. 4, afkomstig uit Utrecht gesneuveld op 30-11-1948 te Medan: sold R. Wolf, 1 L,R I., afkomstig uit Emmen. gesneu veld op 1-12-194(5 te Medan: sold. J H Eikhout, 1-a R.I. afkomstig uil Waceningen. gesneuveld op 2-12-46-te Padang; sold j W H van der Vel den. 1-8 R.I afkomstig uit Schalk wijk. gesneuveld te Padang op 2-12- 1946: serg, B Kooiman. 3-8 R.I.af komstig ui; Dieren, gesneuveld op 2- 12-1946 tePadang; sold. H. Daanen, 1-B R.I afkomstig uit Hcerde, gesneu. veld op 2-12-1946 te Padang; korp. P C. v. Vu'ght. 2-1.4 R.I.. afkomstig uit Nijmegen, gesneuveld op 2-12-194B te' Padang; sold. H. Plantenga, 2-14 H.I.; afkomstig uit Haarlem, gesneuveld op 2-12-1M6 te Padang; korp. H,- Berg man, LSK. afkomstig uil Harlingen. gesneuveld op. 2-12-1946 te Padang; sold. H. Loonstrs. 3-12 R.I., afkomstig uit Eestrum (Fr.), verdronken tijden* pa troubled lenst op t-l2-i94fi.te Keba- len. Buitenzorg;, sold w. M Paulzen. te Genië Veld-Cie, afkomstig uit Eindhoven, gesneuveld op 5-12-1948 té Medan: sold. 1c ki. H. Stuifzand. 2-5 R.I., afkomstig Smlide, gesneuveld op fi-12-1946 te TJermee: sold B van de Scheur, üe Bat. Stoottroepen, afkom stig uit Schoonhoven, gesneuveld op T-I2-IMR te Batavia: serg C. Blom. van he- Meiereolotrisch Observato- rlum, afkomstig uit Haarlem gesneu. veld op 2-12-1946 te Padang; sold. C. Boone van 1-4 R.I., afkomstig uil Rotterdam, eesneuveld op 29-U-194G te Buitenzorg Koninklijk Nederlandsch-Indlsch leeer: korp monteur J Stolker, af komstig uit Boskoop, gesneuveld In Indonesië op s0-l2-*46; Inf. Ie kl. L Maklipessy afkomstig uil Indonesië, gesneuveld op 1-12-1946: serg. M. %an Stappen, afkomstlr uit Indonesië, ge sneuveld op i-i2-t?i«: serg. J. C Keeiewecr. afkomstig uit "s-Graven- hoge. gesneuveld op 1-12-I94R; Fus 5akul, afkomstig uit Indonesia ge sneuveld op l-lï-1940: korp. W J Valentin, afkomstig uit Indonesië, ge- 1 sneuveld op 2-t2-UM6: burgerchauf feur NJo Djoe Tan. afkomstig uit In donesië. gesneuveld op 2-12-I946: korp J H. W. Stocking Korzen. af komstig uit Indonesië, gesneuveld op 2-12-I94S; korp. G. Wlllems. afkom- stlg ulj' Tndoneslë, gesneuveld op 2-12-1946; sergeant N. C. Blom. afkomstig uit Indonesië, ge- sneuveld op 2-12-1946; Fus. Kald, af- Somstig uit Indonesië, gesneuveld op 6-12-1946; Fus. Saglman. afkomstig uit Indonesië, gesneuveld op 29-11- 1946; Fus. Dadidjimaen. afkomstig uit' Indonesië, gesneuveld op 29-1i-i94«: Fus. Tan Tek An, afkomstig uit Indo nesië., gesneuveld 30-11-1946; Fus. H j P. de Koning, afkomstig uit lndone- - sië. gesneuveld 30-ll-t94G; Fus.' L. :L Abrahams, afkomstig uit'-Indonesië, gesnetjveld op 30-11-1946; serg tnf. L v. Bout. afkomstig uil Tndoneslë; ge sneuveld 30-^1-1946; sold, Karoengan. afkomstig ul| Indonesië, gesneuveld op 30-11-1948. 1 Vermin -. 5 1 Koninklijke Landmacht: sold. J; J 1 ;Janssens van: SBS Cle. afkomstig uit J St. .Jansteen. vermist sedert 23-li-'46 Oostfront-S.S,-er of fantast? Voor hei Bijzonder Gerechtshof te Amsterdamwerd de zaak voortgezet tegen den 4l-jarlgen metselaar J Born uit Hilversum/tégen wien een week geleden de doodstraf fs geëlscht; Volgens zijn eigen zeer gedetailleerde verhaten heeft verdachte, die een niet al te snuggeren Indruk maakte, na le Amersfoort en Duitschland te zijn opgeleid,, tot eind 1944 gevochten in Rusland bij Smolensk, waar hij Rus- gestoken Hij was er. gewond geraakt sen met de bajonet-zou hebben dood- en had een onderscheiding gekregen Later, in 1945 had hij bij VVsgeningen legen de geallieerde bevrijders ge vochten. aldus zijn verklaring. Toen alleen nog maar het pleidooi gehouden moest - worden, kwam de advocate van verdachte plotseling mei een sensationeeie getuige in de per^ soon van verdachte's. vrouw, die be weerde. dat haar man "nooit tn Rus land was geweest en een .groote fan tast was. Als bewijs legde zJJ een sluk over, gedateerd 4 April 1944, op welk tijdstip -verdachte., volgens zijn be wering In een Russisch hospitaal zou hebben gelegen. Uit dit. stuk, dat Bom's handteèke- ning draagt, bieek. dat hij op den bewusten datum persoonlijk bij den Burgerlijken Stand te Hilversum aan gifte had gedaan van de geboorte van een kind. Verdachte antwoordde op de vragen, die hem naar aanleiding van deze complicatie gesteld werden: „Ik weet er niets meer van." Het Hof heeft de zaak ihans terug gewezen naar de instructie voor een nader onderzoek naar de werkelijke verblijfplaats van verdachte gedurende de jaren 1943—1944 en onderzoek naav diens geestvermogens-In, het bijzonder voor zoover het beIreft diens aanleg voor het doen van fanlastlsche ver halen. OOK OOSTENRIJK WIL MEESPREKEN Oostenryk za! een verzoek indie nen. aan de voorioopige' besprekin gen over Duitschland, die in Januari te Londen zullen beginnen., te mo gen deelnemen aidus heeft dr. Kar; Renner, de Oostenrijksche presi dent, In een radiorede aangekon digd.'.; - SPAANSCHE GRENS ZOU geschonden; zijn In een toespraak tot kadetten vari de miliitaire academie van Sara- gossa h-eeft Franco verklaard, da- de Spaansche grens door gewa. in de benden geschonden was en „hel leger de beste schildwacht van der vrede is". „Wij moeten paraat zijn. Het is ul et genoeg om den vrede te bt minnen, wij moeten hem ook ver dedigen". Franco zeide, dat de Spastische grens door gewapende benden ter roristen en mei goedvinden van de grensbeambten van het land, waar zij vandaan kwamen", geschonden. Man met broodmes doodgestoken 1 Vrijdagmiddagheeft de negentien- jarige kok Meyerdrees ln de Eerste. Leegh waters tra atte Amsterdam den twee en twintig Jarigen lampekappèn- mateer Meyer op straat met een brood- - mes ln de hartstreek gesloken, HU nam de vlucht, Ier wijl het. V.y. slachtoffer bloedend, met de hand ij- voor de wonde, zonder hulp zich naar 7 7 zijn huis In de Conradstraat begaf.;.. Hier aangekomen, voelde "hij alclj iVtv dermate onwel, dat hl] naar een ziekenhuis werd vervoerd, waar hij - konen t|jd later is overleden. Het slachtoffer en de dader werkten 7 belden in een •foumtturentabrlefc Ze.- -■ in kregen twist omdal Meyerdrees van- Meyer had gezegd, dat deze bij .de S.S. had gediend. Reeds den geheelen ochtend hadden zb op het bedrijf ;-'^v: ruzie gemaakt, die zoo hoog liep. dat Meyerdrees om half twaalf uur ont- slag nam [ntusschen had Meyer da - vrouw van Meyerdrees op straat out-. moet en geslagen. Toen Meyerdreea na zbn ontslag- - neming thuis kwam, werd hem dit verteld, zijn woede bereikte toen zoo'n hoogte, dat hy naar de EéfSto Lceghwalerstraat terugkeerde, waar -.:;v hb het slachtoffer ontmoette en hem '''7^1 het broodmes, dat htj gewoonlijk, bü zich droeg, in de borst stiet Binnen het uur reeds werd de dader Bearresleerd Hb heeft bekend, maar beroept zich op noodweer, - - v'/.V Fransche officieren bezoeken óns land Van 16 lot 19 December brengt een 15-tal officieren een bezoek "aan ons land- Zij zullen o.m. de atormschool te Bloemendaal en de cavalerJeschool te Amersfoort berichtigcn Men 'zal zich herinneren, dai enkele maanden geleden <Je chef v»r den ^rtnschen- gencraleh staf, generaal De Lattre de Tascigny, een bezoek bracht aan onv land. Hij Inspecteerde daarbij ook de 'stormschool in Bloe mendaal, waar een opleiding w<,.dl gegeven tn den geest der Engelsche commandotroepen door Ncderiand- sche Instructeuri die in den oorlog bb dat coips dienst debiet» De gene. raai was over hetgeen hij aan schouwde zoo enthousiast, dateeni gen tijd. later- decommandant der schooi, de. majoor Gualtherle van Weezel- ultgenooólgd werd voor een bezoek aan Frankrbk Het .aldus ge legde contac. wordt thans voortge zet doordat Fransche officieren naar Nederland komen om zich op de hoogte te stellen van den huldigen etand van zaken ui ons -leger. Sportgebouw geheel in vlammen opgegaan Zondagavond tegen half zeven ls brand uitgebroken in het massale sportgebouw mei opgebouwde tribu nes, staande tn het VFC-sporipark ie Vlaardlngen. 's Middags was er nog een voetbalwedstrijd gespeeld. Eer de brandweer tér plaatse was, hadden clé vlammen reeds zoo om zich heen ge grepen, dat het houten gebouw lh lichter laaie stond, zoodat aan blus- schen niet meer gedacht kon worden. Bovendien waren de slooten rondom hei terrein met. ijs bedekt en duurde het geruimen tijd alvorens water ge-, geven kon worden. De restauratleznal in dit gebouw was geheel ln oud- HoUandscliecstijl - met - open- haarden Ingericht, terwijl zich ln Tde kleedka mers Ce .kleeding van spelers bevond en tn de opslagplaatsen al hel mate_ rlaal, waaronder een^splinternieuwe grasmaatmachlné.; De schade wordt.op ruim f 40,000 geschat. Over dé. oorzaak van 'den brand is weinig bekend, doch men vermoedt, dat dez^ moet worden gezocht bijVéén ,- der open ..haarden. Een én ander'wordt'door 'vériekeriiia gedekt:,-, Ook onze gezant zo! Madrid verlaten Naar het A.N.P. meldt, heeft - de Nedcrlandschc reg-eëring- tlians definitief besloten, haar gezant te Madrid, den heer F, E. Teppema. terug te roepen. EEN El VOOR ALLEN Op 19 December zal voor alle leeftijdsgroepen een.bon voor een el worden bekend gemaakt. Expertise-onderzoek van Van Meegeren's werken nadert voltooiing In Januari zullen twee Engelsche deskundigen naar Nederland komen om de werken van Van Meegeren aan- een expertise-onderzoek te onderwerpen, ZIJ zullen hun be vindingen dan aan de andere des kundigen bekend maken, waarna het rapport zal worden opgesteld. Hiermede zal dan de beoordecllng van Van Meegeren's Vermeers" voltooid zijn,- Vermiste vlieger opgegeven Officieel "is in den loop van Zater dag door den staf van Oen comman dant zeemacht aan de betreffende uitvoerende Instantie* opdracht ge geven hel zoeken naar het slndB Dinsdag .vermiste flre-fly-verken- nlngsjachivileciulg van' den «rmHn" luchtvaartdienst, dat thula hoorde op het militaire vliegveld „Valken burg". te slaken.: De. opsoorjne-;- maatreneien zijn zonder resultaat ge- .blevemen'men - neemt"'thans aan- de bestuurder van het toestel, de officier-vlieger der-tweede' klasse W. Salty korf, om het leven Ie .gekomen, Zuiveringsbesluiten De minister van blnnenlandsctie zaken heeft overeenkomstig het zuiveringsbesluit'1945, ontslag' uit hun functie verleend: gerekend met Ingang van 1 Septi 1944 W: G. Hasper .wethouder der 7 gemeente Vlaardingen, en gerekend -met In gang van 5 Mei'1945 ir; A. F. Bak hoven, chef bij den gemeentelij kén dienst-voor volkshuisvesting en ^H- van Bekkum. hoofdcommies bij dé technlscLie diensten belden "bij de gemeente Rotterdam. Nederlandschc en Belgische Roode Kruis werken samen Naar de directeur van het Nedër- iandsche Roode Kruis, jhr. G. M. Verspeyck mededeelt, worden oa het oogenblik .7 plannen uitgewerkt, teneinde tot een nauw© - samenwer king te komen tusschen het Neder- landsche- en het Belgische Rooda Kruis bij hulpverleehlng van - ram pen 1n de grensgebieden, 7.'.,.--,5; weerbericht AANHOUDENDE VORST Overdrijvende wolkenvelden, niaat- «eiUk vergezeld vao sneeuwbalen, voornamelijk langs de Waddenzee. Matige noord-oosieHJke tot oostelij ker. wind. Morgen overdag matige vorst (d.|. max. temperatuur tus schen 3 en 7 graden Celslus) .11 Dec. Zon op 8.45 uur onder-16.31 uur- Maan onder 13.58 uur op 2.05 u '.Waterstanden Rotterdam le tl] 11.41 uur. De bekende schilder, Jan Sluyters, hóóptop '-Ï7'; Z)ccA'eya SSsf en -iiflr- jaardag te vieren. De schilder eén-, portret, dat hij vervaardigt tian, Óen populair-an -oud-burgemeester van den Bosch, mr. F, van bunschot.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1