11 dagen.... C D JAN*dh BEHANGSELS I De reorganisatie-plannen van minister Gieien MSSSW?HTS±ÏS!t HP-is»*. d« STADSNIEUWS '*..-••• Chansons tusschen de koffers m- Wktdt -uit x'n Ur-,nu»u^4 nieuwjaars-advertentie SCHIEDAM „METROPA" JONGSTE BEDIENDE ^Ontslagbesluit aan directeuren-generaal verschijnt dezer dagen Somenvoeging van afdeelingert Verschenen is de memorie 'van ,ftP. '°°ri3 op het voorioop.g versla? de begrootlng van Onderwijs. ^Kunsten en Weienschappen Oni- g^leend is-daar aan het vozende: giS: Zooais bekend, is het 'I ministers ^voornemen de drie- directoraten-ge- pheraaï op te heffen. DeKoninklijke ü:'en het verreenen van eer- cX vol ontslag aan deze functionarissen .v. verschenen dezer dasrën ln de ^Staatscourant.-' Daarna kan ht] zijn overige plan- ;v,nen uitvoeren. r- D-cge best san in:, sj't' Het ver ten.gen van de afdeel: n. ^gën muziek. tooneel en letteren. :/;öc«Idende kunst en architectuur film. in een aföeeling .kunsten' cr. fghët .vormen van eèn voorioop gen «raad voor de kunst. Het vereen:gen van de aldeel.n- gigenradio ec pers in "èen afdeeiinü p^ad'o.en pers' J:3vHet onderbreneen van de soc:- ^«e^ugcfeorg; -vrije- jeugdvonaing. «qpcumentacie, voorlichting, volkso"':- voeding,. lichame'ijke opvoed'n? on ^ÏP^aport. (buiten schoolverband) in afdeeling „vorming buiter sisrboo! verband ~ug .i>i, shw-age ea rro- voor dil leerjaar Cticelljk) n:et meer verplicht zal word eng es-tel d. me: meer kracht tegen het verzuim in de lagere ".eerjaren kan worden opge treden De minister is reeds mei 2fln ambcgenoo: van justitie over een betere nalev-ng van de ieer- phchtwet in overleg getreden. Met het huiswerkloos weekend word* m den thans loopenden cur sus een proef genomen. Ernstige vergissing •Gen. Roelis radiorede over Indonesië l Luitenant-generaal Jhr. J. Roël) heeft voor de ..onpahueke" AVRO- m.crot'oon een radiorede over In- don os.gehouden, waarin li ij 2icb een tegenstander toonde van Ling." gadja;:; „Houdt tot het uiterste s.nnd tegen deze plannen". riep de generaal aan bet eind van zijn rede uit. thans bovengronds maar ais de gevaren voor hot va- der.and die van 1940 tot 1945 zou. den evenaren of desnoods overtref, fen, sis het móet ook onder, grones!" - Deze opruiende woorden leken zonder meer m te houden verzet te^en de regeer mg. een opemijkf aanspormg ,ct sabotage en ZOü BET AL BOBBENJ Deze kleine waaghals weet opperbest dat het ijs op de plassen nop niet sterk genoeg is, want hij steekt w wet een tak dwars hoor heen. m»iyke opvoed'ug óp de Lagere scho- lïfy^ .by de afdeeling ..lagór onder* met de bedseltos daaTby zoo- fg^eelmogelijk.de inspecteurs van f?- bet lager onderwijs in te schakelen. gStn»de omdat hierdoor het croote si;, aantal consulenten kan worden ver- ggiülndsni -; gsSlil:; Opheffing van den persdienst, gatot-y nu' to*» onderdeel van de afdee- 5ue kab'net. p8 Op>pffnv van de functies van ^-«pérsoon'jjk" adv'seur- Wat de onderwDsvernjeuwJnst be ll-treft. staat de m'n'ster op het ^standpunt, dat deze vernieuwing zal fecnoeten. uitgaan van wat hisfór sch pirftvorden, is en dat zij voo-nameüjk :jte«ntoepass'ng zal vljn van ideeën, gfd'elin N>t «'"en land zijn g°snv»'.d >:-en gerijpt Hil slu't rich 'n hoofd- I-zaak aan bit de gedacht® -he n he: ec'-'ima-B->,V®*teïn zijn - i:wV«:d Met het wevnemen vnn b°!cfnme- r'nven en het aanvt'en van '<»n- ten. heeft dp m'n'ster reeds eer trema aki.. i;'. - Ook nsar de opvvtlcs van der tn nV-A»»'» het d"pn-:"*rent rer Nr»>*-d,pert-err'e en ^taak.JHij ij van meeting, da: d«- 'cvrt-he'd *en ocz'cht® "an d<= c»:!rv- l ree'e waaier ®en nl'est Swf. \r en dv 7«J een m-w'W*- beid moet scherpen om al'° 'andc-e- .- nor'e*' *ac deze waarden deelachtig te ma hen. Jlir. Roell is echter een oud man en hy heeft reeds weer vex- k-aard, spijt :e hebben van zfjr verklanng Hij moest, zoo zeg-i hfj op uitnood.g.ng, denzelfrien dag waarop hem. gevraagd werd over Indo.ues.ë te spreken, ten rede sa menstellen en inderdaad was dus de slotziasnede cngeiukk.g uitge vallen. De gensraai bedoelde te waarschuwen voor het gevaar, da' de regeermjsp.annen zouden dóór gaan, heigten by bepaalde groepen als de vroegere illegaliteit een „uit bursting'' zou kunnen veroorzaken De generaal voegde eraan toe dat hij zulk een uitbarsting zoo 'afkeuren. D^ strijd tegen de -egee- ruigsplanhen mag alleen legaa' woxcen gevoerd Ware hei me: beter geweest, der gepensionneerdcn generaal maar Ir het geheel niet voor den microfoor te ha'.en en hem in rust :e laten" Gerechtelijke vervolging"? Naar het A.N.P verneemt, -"ver- weeg. do prccureur.generaa. by he: gerechtshof: te 's Gravenhage teger den gep luitenant-generaal jhr. W Roëlj gerechte.Ijke stappen te doer ondernemen in verband met 2ijr radiorede, gehouden op Donderdav jongsileden. Katoenhcnds! leeft op Een AanzfenlPk® VPrh*"(T'ns var ond®nvlfeTj";atarLssen Li in d° naaste toek^mit te vrwachten I» i tnlnkfr vrvrecht, da' drv.e Ttrh' Herbig voor velen aanleiding tl rfir 1 naar het ondertvl}» frng te ke«*rvr ,.->n da4 bet haidl- tekort aan lerr t;<krachteo er doo. xaJ worden opge heven. X'~ Een verbetering van de onder- wijzers- en leerareccpleding beef' 'S de minister ln studie De financieelf fj-,toestand van 'a lands financiën laa' zeer. tot het leedwezen van den tn:- fi ni8f(«" niet toe op dit oosenbllk ver fêr verlaging van de schaal voor te 'J?stellen. Ia verband met het tekort £-aan'leerkrachten'zou een verlaginr |;:der achaaJ op dit oogenbltk ook n:e- fineer daa daeoretische beleekenis hebben; fes De 1' tainlaterwü - gaarne overwe- grgen. op welke wijze de rechtspositie ^vaa de vakonderwijzers kan worder ',;,Tsn?eterd.- |;;:.- 'Het aantal onderwijzers en iee. fejven. waarover klachten zfja bin- pneazekomen betreffende hur hou- di-nr fifdem d» bezetting, bedraaet- felthtms bijna 3000 pSl.De mlntster f9 voornemens te be- I Torderen, dat de leerplicht tijdJUb p.Mj:i".wnrden teruggebracht tot der* w'Twir den oorlog gegolden hebbender i;:fe«itand- fel De buireagewoon precaire textiel i f positie laat nog steeds niet 'o* ma. I|terialen voor handwerkohderwij» ËToor de lagere scholen besch.kbaa- |:te «tellen. |i--. De minister overweegt een. wer. ffteiöke regeling van het voorberei Ifdend lager onderwys voor te berei i'den. waarbij de financieels eehjk I stelling la acht zal worden geno ■•«xn'én."''•■••i-- til Het Bcboolverruim heeft ook tr de .agere klassen dan het achtsf w<leerjaar onrustbarende afmeünger aangenomen. De minister is var I meening. dat. wanneer ie leerplictr Radioprosromma BS; MAANDAG 16 DECEMBER 'wiptr. A condpropramma P HlLÉERtWM t. SOlJ M.i 1SJ)0 p Progr, d. A.; 10.1 S Omtoepkamer WJcóór; to.45 Lflftdftouty; 20.03 $Xie«w*i SOMS IVerrorenichtSOJic f$ Dingen v d. Dag; SO SO Radio VphiUt. OrTc.; t1.20 Hoorspel; SS.iS ^Geestelijk leven; SS MO Nieuws; %S3J.S Dansmuziek; S3A5—t4.óO ï'Finderseng^ V BILVEBSUM II, 410A en 2JM fljtf,.* 19M0 Nieuws19JS Meester |i'iDcrk«7i roor klavier; 19.40 SCllT ■fLéeshmp; SOW Nieuwe; SO.00 UKerstontmoeting; SS.00 Nieuws; ÊttASActueel geluid; SS30 Granui IfflwnMr.;' tt.45 Avandottrdenkinp %tS/)0 OrgeUbespetinff; tSJOSSJ' Boston Promenade Ork. W DINSDAG 17 DECEMBER V ochtend- en middagprogramma h ülhVEBRUM l, SOJA M.: 7W VNiewst; 7.2S Gymn.730 Disco ÜJlianken;-8M0 Nieuws; 8.13 Gr. pi.; ÊAASItaL-Eranseh concert; 9.1.5 11i/orortoi>y'dt*<7030 Gewijde muz V$A5 Arbeidsvitaminen1030 Van S'prouw tot vrouw; 1033 Boem. rhnp ïtodie; 1030 Kleutertje luister; %13MO Orgelconcert; 12AS Ber. utt Indonesië; 2SM0 Lgra Trio; U3" i&OnS:' Platteland1S.40 Puinnduo ''1S.00 NieuwstS.tfj Vaudeville ork- &13Concert;. 14M0 Met naald e-n fschaar; 14.20 Aeohan-Xextet; ISW Hoe de haring gevangen wordt ïtSJS Gr. pl.; 15W Amst. Kamer mus gezelschap; l€M$ Sonate pour Mpionoi 1B30 Gr. pi; Ï6jn De Vschoalbel; 171/0 Dat kun J<é ook. VtT30 BalalaBui-muz.; 17.45 Bijn' Wovehee:-18.00 Ni*»ws; 1SJ3 i1»; 1830 Ned. Strijdkr. ^BILVEEHOM llr 4153 M.: 7MO §~Nievv)t: 7AS Gymn.; 730 Morgen Boebed; 7J5 Vioolmiis.8.00 Nieuws ë&yf Pluk den dag; 9MO Vrouwen fnêfjcl: 9MS Phik den dag; 33r> TWatent; pol. ber.; 9.50 Ben* mmOrteve;-.l0.15 OperamM.j 10.48 fFoordrdcht; 11M0 Pwolremtal 11W titAls de eiclc■■luistertJ.1-45 V?r-.£h,i UgjOO 'jAngete*; MJ73 Concert; 123'/, tKlads' vanj: Beeck1235 Zonnewijze/ iTS"MO:^N*nvv;s; 13-15 Metnpalc-ork.; tuut «rr'tmi, i. d. w»f! Uj» ïnórtvclt-kvurtet; 1430 Ned Ka merkoof25 MO Voor de vrouw. De ZMerhlomps°V<io'i' -deugde' 16.,Seri. Kamer'nureeL BfSoi W' Sea. Glorietyripertr; Niet alleen is Rotterdam een havenstad, die haar outillage ter beschJrkmg S'.elt van her wereld verkeer, dóch 'ook op actieve wijze I wordt he: verkeer naar' ons .omge trokken door. den h ter ge vestigden goederenitandei. Dit laatste word' maar ai te vaak vergeten en daar om deed her ons goed he; raar verslag van de Vereen:gins voor den Katcenhandei te lezen, ir welk verslag een gepast opömls- rae wordt geventileerd. Men kan op het oogenbllk spre ken van een herleving'van den katoenhandel, die vijf jaar lan? prac:ischj heeft stilgelegen. Vanaf het einde "Hn den oorlog tot 1 Oc tober van'^-l'dit -'-"Jaarliwerde*- -"reed' meet dan 200 (K)0 .balen katoen n Nederland Jnzevoerd, Hoewe' df karcensp.nn.ery en. in ons «-nd nauwelijks 10»/. schade hebben ge leden. werd ,de katcenproductle gehandicapt door tekort aan ge schoolde arbeidskrachten en ma- chineonderdee'en. De productie, capaciteit is daardoor slechts 60'/» van die van vóór den oorlog. Detransitohandel word; niet al- leen bemoeilijkt door de eder. laadsche deviezenbepaiingen. maar vooral door de politiek die de ge allieerden ten aanzien van ons achterland voeren. De voorraad- voorzien.na ontwikkelt zich echter gunstigO Ver het vest igen van eer :ermijnmarkt .te Eïotterdam wordt in-het verslag n:et gesproken We blijkt, dat de toekomst Van den Nederjandschen ka:oenhandel gun- stig wordfc beoordeeld De Veree. niging bezit thans een eigen- kan toor en een monsterkamer aan der Westersingel 40 Het jaarverslaf hem verder'een lijst van de 77 leden der Vereen; ging, van de scheidslieden en van. het arbitrage en appëI-com:té. ,DIE SCHÖPFUNG" „Excelsior"' is zou dér twijfel een der beste kortu die onze stad telt. Een groot aandeel had .het koor Za terdagavond weer in de zeer ce slaagde uitvoering van ,J)ie Schop ftingOnder de consequente leiding van Piet 't Hart werd de uit roering van dit oratoriumeen groot succes. Solistische medewerking verleenden de sopraan mevr. SchipperLimburg, de tenor Wijn Berkel en Piet Böhm, bne-bariton. VV'im Berkel, die de pur- t.H psn Uriel vertolkte, zong naar onzen smaak te veel met een keel stem. Ook de uitspraak vnn den tekst hnd hierdoor te liiden. Voor solisten ca toehoorders het hinderlijk., dat tengovolce van de deer ruimtegebrek zeer ópeengê- drongeo opstelling van zangers en isici, de solisten meermalen dour instrumenten werden overstemd. I>5t was ook liet geval in et het piano spel van mevr Berrk—Filtzer, die overigens zeer goe,j. liegeleidtle. Hot talrijke publiek, de kerk was cohccl bezet, bereidde den «ilvoemn den aan het einde een hartelijk eu langdurig applaus. Toaneelochtend S.B.B. De Schiedamsdie Bestuurdersbond oxgiujiseert dezer winter voor dc leden van de brj haar tutogeslutci) oxganisfitits cultureele Zondagocft- tcndvoorstelliiigen. in het Pnssage- thwitèr. Gisterochtend is door het Nbderiöndsoh Volkstooneol o.Lv. Ben Groene veld de ccurtedic ,J)u Erfenis- jagens'fLes H?rjtiers Rabourdia/ van Emile Zol» ten toon eeJe gebracht. Het is een uitstekende opvoering geworden van deze kostelijke satyr»; opwde geldzucht. De costumeering en toonerlaiinkleediug alsmede de aan kondiging van bet; spel was geheel in oud-Fransehen stijl De heer J, Scheffers. secretaris dei S.B.B.;- hield vooraf oca korte_ propa ganda-speech, waarin hp o-a. niivdcel- de, dat "het totaal aantal leden van den Schicdamschen Bevtunrdersbond reeds meer dan 4000 bedroeg. Van de twee en een half millïoen werk nemers in ons land zijn er echter nog steeds niet meer dsn 800.000georga niseerd. Spreker riep de leden op om de propaganda onder de ongeorgani seerde werknemers met kracht ter hand te nemen. Over het verdere programma van de rultureele ochtenden deelde de heer Belieffers nog mede, dat er op 26 Januari; een variëté-ofhtend zal rijn. Er komt ook oog een fïlmóeh- tend, wnarhii o.a. een Engelsche vak vereen igingsfilm zal worden ver toond. Padvinders-ouders bijeen Zaterdagavond waa er in gebouw „Irene" een ouderavond van groep 3 van de Nederlondsche Padvin- deravereenigtng „De Trekvogels" Deze avond, die ook als voorlich tingsavond was bedoeld, werd opge luisterd met demonstraties van di verse onderdeden der Schfedamsche groep. Daudey terug bij Hermes Naar wij vernemen beeft 3. Daudey. thans aangesloten bjj Hercules, weer overschrijving aangevraagd naar Hermes— D.V.S. Het Indonesische vraagstuk Naar wij vernemen z» TUanus lid der Tweeo, December in bet Vereer op een dewr de CHU «ev vergadering spreken over* nesisc'ne vraagstuk. de heer iner, sa ^slokaal jlaeerdc t Indo icslto-rorital; pè3O:.0rwx 17.45 28.15 'Sportproatjo; Jjowe singt; 19 Greta Keller weer in ons land Greta Keiier, de bekende Amerl- kaansche chansannlère. die In 1938 voor hel laatst En Nederland optrad, is Zaterdag van New-York met de Westerdam, die wegens de dikke mist een dag lang buitengaats had moeten wachten, in Rotterdam aan- gekomea. Op het schip en later in de dou aneloods, waarheen wy met haar skischoenen onder onzen arm en haar drie üeveimgsspan-els aan de üjn Greta begeleidden, praatte zij honderd uit over haar belevenissen in Amerika en de plannen die zij beeft voor de toekomst. In bet begin van den oorlog had zij het mfetlar vaarwel gezegd, om zich geheel t« wijden aan haar tweeden man, David Bacon, dte op weg was een groot filmster te worden. Toen hö op mysterieuze wijze vermoord werd en even later haar baby stterf. zocht zij weer troost in haar werk. Voor het bureau van den Strategischer) Dienst trad zij. onder de grootste geheimhouding, samen met 8m Arno op in Amertkaansche propa- ganda-uitzendlngen, die de Duitsche soldaten moesten demoraliseeren; zij had zoo'n succes, dat de tegen standers haar stem weer voor hun. tegenpropaganda gebruikten. Zy zong ook 10 een film en gaat bin nenkort de rol van Wette Guilbert in een film over den Fransehen schilder Toulouse Lautree spelen. In het Amenkaansche repertoire vind: zij maar weinig van haar gading Swing en jazz zijn op hun retour en de sweet songs keeren weer terug. Het werk waardige Is, dat het Ame rtkaansche publiek het meest verzot Is op haar Wrensche liedjes. In New-Vork heeft zij nog een club ge had;, het Algonquin Hotel Met na druk ontkende zij, voor Mariene Dletrlchs stem verantwoordeiyk te zijn, die zij volgens geruchten les zou hebben gegeven. De beste Arüe- rik&ancche show m tien jaren vond zij Ann? get your gun" met mu ziek van Irving Berlin, waaruit zU een aantal songs voor de radio en gramofoonopnamen ln Zwitserland gaat zingen, o a. „You cant get a man with a gua": „I got lost m your arms" en leunend op een groote stapel koffers zong zij ons een paar ervan voor. Zij was nu op doorreis naar-Zwitserland, maar in het voor jaar komt-zij 'weer terug in Neder land, waai z« voor-de radio zal op- ti eden. op een groote tour door Europa^;;-r -- I GRETA KELLER overhandigde on zen verslaggever ten foto, waarop eg schreef: To the reader* of„Bet Parool" mg best regards and good wishes Greta Keller." (Aan ae lezers van Bet Parool met mijn groe ten en beste wenechen.) Afscheid bij Wilton Zaterdag is op de werf Wilton af scheid genomen van den hoofdbaas der timmerlieden, den heer J. F. Bouman, die op 69-jarigen leeftijd van zijn ouden dag gaat genieten. Dat de heer Bouman gedurende de meer dan dertig jaren dat hij bij Wilton werkzaam was, zich tot een zeer geziene figuur, heelt ge maakt, zoowel op de werf als daar buiten, bleek wel by de toespraken die ter gelegenheid van .dit afscheid ln directiekamer en cantine werden gehouden. Zangwedstrjjden voor kanaries De uitslagen van de op L2 en 13 December in .De Spil"gehouden zangwedstrijden voor kanaries lui den: Klasse AI 4 vogels eigen kweek 1Ö46: le prijs D. de Haan met 316 punten; 2e prijs: W. Staal met 29? punten. -,j_/ Klasse A II .2 vogels eigen kweek 1946:.;-Ie prtte B. v.paard met 150 punten"52e prijs:SöwnLf Dries met 133 punten; 3e priJsïjLCMeui- djjk met 123 punten. ;J fiV; Klasse A112 l vogel eigen kweek 1946: le prijs: J, A van Leeuwen met 85 punten; 2e prijs: F. Kip met 69 punten. Klasse BI 1 \»ogel overjarig; 'le prijs: J. A. van Leeuwen met 8? punten. Klasse Bil 2 vogels overjarig-, le prijs; <J. A van Leeuwen met 14? punten. De prijs voor den meesterzanger van d°n e*heeien wedstrild werd toegekend aan 3. A. van Leeuwen met een vogel van 85 punten Frauduleuze slagers gegrepen Als verdacht van het frauduleus slachten van vee. zUn door ambte naren van den CCD in samenwer. kuif met de politie ouden W. v d E., C. V., J. v. d. E.r en J K van J. v. d. E die in R'dam woont, zUn allen ln Schiedam rwvwi-htig. Brand in efubhuh Zaterdagmiddag omstreeks res uur ontstond brand in een elubge bouw van het Nationaal Jongeren Verbond in het Volkspart De achterkant en bet dak, bene vens twee stoelen werden door het vuur vernield. Met een slang op de motorbrand spuit werd de brand gebluscht. Waarschuwing De politie vestigt de aanüacht op Jan Akkerman, die zich ten on rechte uitgeeft voor vcriegenwoor- dlger van het officteele orgaan van de Landelijke Vereenlging van Ex- Folitieke Gevangenen uit denbezet tmgstbd „De PHnsestad", gevestigd te Delft, abonnementen voor dat bUd afsluit, döch de MJ<»voorultbé taling ontvangen abonnementsgei den te eigen bate aanwendt Voorts tracht hij, ion der daarvoor de be voegdheid te hebben ontvangen, bij dragen voor bovengenoemde ver- eeniging te Innen Hij geeft kwitan ties af. waarop vermeld staat, week blad „De prinsestad", administratie Koommarkt 69, Delft Deze rijn hem echter niet verstrekt door dat week blad. Handbal D.W.S.-NIEUWS Door de ingetreden vorst zijn alle handbalwedsuilden gisteren afge last De DWS-elftallcn. die nu onge veer de helft van de competitie achter zich hebben, nemen hieraan met wisselend succes deel- De beste resultaten hebben tot heden het eerste en het tweede heerenelftal weten ie behalen Tezamen met het serken HELLAS uit Den Haag slrtj den zb c?n dn bovenste plaats. Het tweede elftal van DWS staat er mo menteel nog beter op den het e<—ste. daar ztj met Hellas 3 op gelljuen voet staat, terwijl het eerste twee punten op Hellas 1 achter Is. Het eerste dameselftal heeft hét ln de eerste klasse zwaar te verantwoor den, doch het Ub| zichaanzièn. dat rij zich het eerste Jaar in deze klas se zullen kunnen handhaven Een goed© keepster zou hun een heel stuk op de ranglijst hebben ..doen sttjgen. Nu nemen zij met vier pun ten voorsprong op de Hellas-dames, op een na de onderste plaats Sn Het tweede dameselftal heeft veel aan kracht moeten boeten, daar rij haar voorhoedespeelkiers >ian 'het eerste heeft moeten afstaan. DWS J (domes) speelt ln de afdee- Ung Rotterdam, en heeft In d« mid dengroep een plaat» gekozen. DWS. (heeren) behaalde verleden Jaar het afdeellngskamploenschap. doch speelt nu veel.minder goed DWS 4 (heeren) bestaat voor het grooie gedeelte tilt veteranen, welke nog een heel goede party handbal ten beste geven: zoo zelfs, dat rij wellicht noggoede kansen op de bovenste plaats hebben. Het vijfde heerenelftal kon niei meer ln de com petitie opgenomen worden, Stand res. le klasse heeren: TUINKALENDER 16 DECEMBER en. populair kam erbia optant je. dal Jn zeer vele woningen wordt aangetroffen, is de Sedum Sleboldi. Ze heeft blauwgroene blaadjes en geeft naast andere planten op 'de vensterbank een aard'g effect Door deoverhangende bladstengels krijgt ze tenslotte het aanzien van een hangplant Des 'zomers kan ze als potplant ook zeer goéd bullen wor den gehouden Er bestaat ook nog een soort met bonte bladeren De vermeerdering kan door stekken of scheuring geschieden S L Uugavr St-icntuig P.aa rspiy» directeur P' nonldtertHctettr i PHria» ae fries. RamakP» Prijzen Staatsloterij 25.009,— T324. 5000,— 8238. 1500,—; 21270. 1000,—; 11913. 400.—; 15613; 3543; 16014; 8338; •>T38. 200.—; 17101; 17579. 100.—; 8438; 2385; 4157; 15449; 2323; 15567; 15333 3374. Kustvaarders naar Z.-Afrika Utiii-enkort zaj uitvoering gegeven xwrwn aan den reeds lang gekoes terde u wensch om Nederlandsche Kustvaarders te laten deelnemen aan de kustvaart ln Zuid Afrika, aldua meldt het Dagblad scheepvaart. Het 499 brt metende motorschip •speedwell van kapitein W In Veld, eerst kori geleden ln de vaart ge komen, zal spoedig naar Zuid Aftiki vertrekken. Het ligt In de bedoeling, dat nog meer schepen tullenvolgen 18 113—38 40—48 I 43—71 j 19—92 HELLAS DWS DYNAMO 1 AHC 2 OLYMPIA 2 ANIMO 2 DONAR 2 HV "S6 S SWP 1 Kegelen Zaterdag en Zondag rijn op de banen win „De Kroon," de door het Fwhïedamsch Kegeleomité georgani seerde OO-ballenivedstryy gespeeld. De uitslagen waren: I E. Nieu- wendijk, Poedelaars ('486 hoot)2. J. Kooyman, Woudsloopers C464 hout"t3, II. WitlemfV, f455 hout) 4. Hille, f454 hont)Kegel, 454 hout. minder treffers)6. Owerkerk, ("446 hout) x 7. Kreuger. f437 hout); V Westenmin, ƒ437 hout, minder reffers) v. De damesprijs was voor mevr, A. Vcrwayen van Poedelaars. jubileum De heer N. vk d. SluvB, die Zti- terdnc zjju 26»jarig juDileom als timmermun bij do gcinoente vierde, is thuis door .ir. H. B, J. Dikema hot gebruikelijke gescht?nk onder couvert overhandigd. Ook namens het per soneel waren cr vele bloemen en ge schenken. DRANKWET Bij Burgemeester en Wethouders vsnSchiedam Is Ingekomen een verzoek van W. L van Beek, alhier om een verlof A voor den verkoop van zwaJc-alcoholIscben drank In het klptn tu de beneden-hoeklocaiitelt (cantlrie) van hej Openbaar Slacht, huis. viaardingcrdijk 300. Er wordt aan herinnerd, dat binnen twee we ken na deze bekendmaking tegen het verlenen van het'verlof bij het college van B. en w. schriftelijk bezwaren kunnen worden Inge bracht. HET EXECUTIE-PELOTON IN MONOPOLE Den maker van öe ttlm Executie- peloion. een Fransche rolprent, spe lend in hetjaar 1942 tydena de Dultsche bezetting.., ia- het. zeer ïeker gelukt den" strijd tusschen Dultsche en geallieerde spionnage zoo span nend mogelijk weer le geven De ac tualiteit van de geschiedenis werkt natuurlijk ook in niet geringe mate mede. de film voor ons boeiend te doen rijn. Dit is niet een film, die een beeld wil geven van dén strijd tegen de bezetiers. al krijgt men hiervan uiteraard veel te 1 zien Het verhaal Is hier hoofdzaak en bIs wtj dit Jn oogensehauw nemen ts de film wet genietbaar; een film, waarvoor zeker veel langstelling zat bestaan Agendo v Uit het polifierapport Concert*' 18 pcember, Vereenlgirgslokaal, I Uur:Wester Mannenkoor. Ti>|ir. i<xi: 1? December: Musis Sacrum, 8 uur Arb Tooneelver. „Tot Steun tn den strijd" mot „Een moeder" 1B. 19 en 20 December: R.K. Volks bond, B uur: R.KTooneelver „Magna Fetl" voordracht: is December. Musts Sacrum. 8 uur .Max Crolse» met „Muizen er Mensehen1" L e 1 n r t 18 December. Geref. Jeugdhufe. Lange Haven' tn. 8 uur: ..Oost en West" Lezing door H 3 E Moll 18 December, Musts Sacrum (boven zaal) 8 uur: Katholiek Cultureel Genootschap; Causerie door A Domburg over film Fi t rtt i Passage: tem Donderdag 2,1. 9,1 P uur: Topper keert terug; Mnno pole: lep Donderdag 2, 7 9 uui: Het executiepeloton E t.o n d e enz: 17 December. Vereenig!ngslokaal, uur: Evang Ger Kerk, Filmavond 20 December, VereenIgmgsIokaM. 8 uur: Chr Vraj«v-»'ii»'ni.l, Kerst- wüding a Decembei, VereenlglngslOKaal 7 uur: Luth Melsiewr, Kerstwt}- dlng DISTRIBUTIE-AGENDA Dinsdag kunnen rij wiez namen beginnen met de letters Velen Ver aan het Distributiekantoor aan de Broersvest. nieuwp bonkaarten ln amvangst nemen Rei bureau ge opend van 9—12,w en van 2—3 uur Burgerlijke Stand Geboren: Barbara M J. d v C Kersjen en M C v d Linde. Wtm- lemshofJe .1; Nlcnlette S d v s steenbergen en M Scbreuders, Nas* sauiasn 5; Niesjé E. d v T Oosterom en A van Nood. FT Ratsplein 20; Theodorus. zv s Otten en D Bout Hoorn, Rldderkerkschestr 2«; Alelda a. d v C Weber en E van 't Zelfde Gugtostr li. Jwr 302. Ik kreep een dal"Iig ffevwl in mgn hoofd, toen ik boven Athina vloog en jreeu menscb iu dt straten zag. Er moesten tjjdeua mijn afwezigheid vreemde dingen gebeurd zyn. Zou ik te Jnat komen» De amftlie etrook Dit de atad de bergen in moeat den weg naar hifin paleis zijn en en toen ik daar bóven vloog ontdekte ik in de verte een stofwolk, FJven latei zag ik waardoor die veroorzaakt werd, een groote mtTischenmassa liep over den weg in de richting van het paleis. Voorop reed eep wagen, daarin stonden Ktofcriniua en Inktvieccua, daarachtpr zag ik de helmen der soldaten blinken, gevolgd £oor alle iaw» - wagentje»I aer» vnn m^a rjjk, mager en slecht gakieed ^AfiJdacht ik: „Veei later had ik niet moeten komen. De twee «unenzvrfterden» hebben het volk op gewfookt tegen my en myo gnwtvader en nu zijn ze' op tvep naar het paleis om ooa er uit te gooien Kimknnijij! en tnktvloccus willen zëlf kuning wurder en dftr» ziet het er voor de men when nag veel siechtei uit. Ik moet nu met Knokriniua en Inktvieccua gaai. vechten, hm orjtkel heeft voorspeld dat ik winnei zal. Eu »k g«-l<H»f, dRt ik mooi plnnnetie heb. d ga een luchtaanval «iti die slimmerda onaerncinen; vooruit vogel, zie je die twee opscheppers tn dat beeft U tijd Uw op te flvvea Tot 25 December kunnen deze (tanneiceD Geefr Uw Nieuwjaarfc-wensch op aan de bezorgers van He< Paroci, alle kmsken tn Rotterdam, advertentie-bureaux of boekhandelaren. WACHT NIP.T TOT HET LAATSTl A 2.50 (10 nun.) B 3.75 (15 mjn.J WINTERMAN WINTER MAN- EGBERTS Braamweg C 5.— (20 m.m.) E SN 510KKIG tSG A BOS B BOS VIN vyverwee i» Aan ramtlle vrienden en bf-kenden eei vonrspoedlx 1947 A ZANDVOORT C ZANDVOORT- BreamweK 24 KOMMER D 5^ (2d num.) B0 den aanvang van be' nieuwe laar onzen 'nariétlj ken Rel uk wensch aan onze Vrienden en Bekenden J WELVAART R WELVAART— tTRTTTK Klgtstraat 8 E f 5.— (20 rnjn.) FAMILIE. VRIENDEN EN KENNISSEN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR C BER GUM wol tef beek weg 34. - D gelieve de volgende NleuwjaaXRwensch te plaatsen als voorbeeld; VAK A - 8 - C D - E (doorhalen wat niet verlangd wordt) Naam en adres met, blokletters invullen. Heden overleed tot onze diepe, droefheid, geheel anverWachts/C- mUn Ucve Vrouw en zorgzame Moe der. Behuwd- en Groot moeder, Zuster. Behuwd: zuster en Tante Mevrouw JANNETJE ELIZABETH JONCEJAN geboren de Waard m den ouderdom van ruim se jaar ZIJ stierf tn de hope des eeuwige levens G. JONGEJAN E. v. WJK-Jongejan Borneo; C. A v. DIJK Curacao: II. C JONGEJAN- J, JONGEJAN Kapel G JONGEJAN A. JONGEJAN—de Vries S. SMOOR—Jongejar- J 3 SMOOR A JONCEJAN M- J JONGEJAN— Anceaux J. E. v d VALK— Jongejan Javat JsV. a. VALK S- E, JONGEJAN A. M JONGEJAN— Gultgei Brllsch Malayck: Wed M WAAL— Jongela' En Kleinkinderen. Verzoeke geen bloermv 'Schiedam. 14 Dec 1S4S J. v. Avennesstr. 12 Oc teraardebestelllhy zal plaats vinden Woensdag a s op de Alg begraaf plaats Schiedam. Vertrek vgr het sterfhuis uur namiddag GEVRAAGD: - KEI MEISJE als hulp in de bulshoudlns, prettige werkkring, boog loon. Aanm. Mevr. E. Hal- v&x, Tlelman Olmstraat 3. HUWELIJK uam«i en Becrep wiep aet werkelijk ernst 1* een goed en gelukkig huwelijk te slui ten. wenden zich vol ver tot het BEMinDELINOSKANTOOH peilbui It MlfldrllanapiFID t' b, R'dltB Betrouwbare en reéele be handeling dour kantoor met urenlange ervartn* en zeef veel relaties to «He be schaafde kringen over het sjeheele land Discretie aDSo- luut verzekerd' Alle inlich tingen worden D kosteloos. :onriet «enige verplichting en n blanco couvert toegezonden PKliSONEEL NOOhtu dit blad kan 0 van dieiut zynt Verloren. lï—12. gaande Bu'tenh weg—Wesivest por» te», tnh- rantsoenbonnco voor zieke, ichoenenbon, kotenkaart. Zeer gedup T. b.t.b- C v, d Grijp, Maria- straat 81 2 x b Heer, wedt-, vraagt voor den dag öulp ln de huishou ding. Zelfst kunnende werken «n koken Klein gé- Zin Br. no S 1170 Bur. Hot Parool Wie ruilt mijn nieuwe D -schoenen voor schoenen pon Maai 38?», hak Te '<!e|n cekricJi; II -laar, Van Beverenstrsat 10 a. „TOT STEUN IN DEN STRIJD" aangesl. bij de N.A T.U. belegt DINSDAG om 8 uur een Tooneeluitvoertng ln bet „Musis Sacrum". Lange Kavea. Opgevoerd wcirdi „EEN MOEDER", tooneelzpe) m drie bedrijven van Cor Hermus Kaarten a f 1,25 verkrijgbaar bij de leden en zoover voorradig aan de zaal. Ook in Uw Huis BROER5VEST 117 SCHIEDAM IEL 69702 Gevraagd op fabriekskantoor te Schiedam MANNELIJK OF VROUWELIJK by voorkeur M.U-L.O.-opleld'ng Spoedige indiensttreding gewenscht. Eigenhandig geschreven brieven onder letters 8.B.K. oma bet bureau van dexe courant.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 2