TIENDUIZENDEN GINGEN ZONDAG OVER EEN NACHT IJS gogit.... ROTTERDAM HEEFT EEN TEKORT AAN VEILIGE BANEN VOOR DE JEUGD Opleiding von wedstrijdrijders laat te wenschen over Damkampioen van Nederland in januari pas bekend H- Waalboer £5?r:. iSi <1 VELDT STRAAT 13 - f lÉLfcF. 30808-30084' 's'Sf.tTA" PLOTSELING en overrompelend, zooals een verandering ir» het weer zich in dit lage land nu eenmaal voor doet, heeft Koning Winter zich aangediend. Hij heeft met zijn Ijzigen adem uit het Oosten de dikke mist weggeblazen en wijde vlakken schoongeveegd in de sedert .dagen grijs be trokken hemel. Wat sinds menschenh.eugenis niet was voor gekomen: Na één enkelen vriesnacht konden reeds tiental len ijsbanen ïn het land door de liefhebbers in gebruik wor den genomen. WU hebben In onze warme hulskamers geluisterd naar het weerpraatje voor de radio, waarin wy vanwege het K.N.MX werden gewaarschuwd voor een vorstperiode van minster^ enkele dazen. Uit Eerljjn werd een temoeratuur eemeZd van 10 graden onder nul. In Groningen vroor het Zaterdagmorgen om 6 uur al acht graden, terwöl de temperatuur in Vlissingen nog om het vriespunt lag. Zondagmidda» wees de thermometer op het Vliegveld Twente al twaalf graden onder nni aan! achter by andere steden In ons land. In de „kwakkrfwinters'" missen onze liefhebbers een kunstijsbaan een Instelling die in plaatsen aL« Amsterdam, Den Haag en zelfs Tilburg sinds Jaren heeft bewezen een uitstekende vervangster te z0n voor een natuurlijke baan. Ook de „echte" ijsbanen zijn In Rotterdam dun gezaaid, zoodat deze in korte vorstperiodes, wan neer het ys In de slooten en vaarten niet betrouwbaar is, een veel te groote toevloed van schaat senrijders krijgen en daardoor al te spoedig worden „stuk"-gereden Op het Neny to-complex worden alleen de tennisbanen voor de Ijs- sport benut, de IJsclub. „Kralingen" exploiteert eveneens tennisbanen en eventueel het naby gelegen sportveld. De ruim 200.000 „Zuider lingen" hebben de beschikking over het „sproei-ijs" van hst ten. nispark „De Enk" en het onderge- loopen land van de ysclub „Char iots", De IJsclub „Het Zuiden" is kort geleden wegens financieele moeilijkheden opgeheven. Kinderen zijn altijd optimisten „Wanneer de harde Oostenwind aanhoudt, rullen vele kanalen en het IJsselmeer spoedig dichtvriezen, tel de radio. In den hnfaeHjkcn kring Is het nJeuwa met gemengde gevoelens beluisterd. Moeder heeft niets gezegd, maar haar gezicht was zorgeiyk, terwyi ze aan den schamelen Inhoud van haar kolenkist dacht. Maar vader èn de Jongens heb. ben met open monden en glin sterende oogen rond den luidspreker gezeten. Vader heeft den thermometer buiten gehangen en de jongste zoon heeft een beker water ln de vensterbank gezet. Daarna zyn naar den zolder gegaan om de schaatsen te halen. En het eind van het liedje was, dat mama, in een begrijpelijk geprikkelde stem ming, haar jongsten spruit tien maal heeft moeten gebieden, naar bed te gaan, omdat het Joch zich op het karpet en op de schaatsen van pa, volijverig aan het oefenen was ln het „beentje over". Ondanks het booze gezichtvan ma, ia de knaap hoopvol en ver heugd naar kooi gegaan en hij heeft, met zijn koude neus net boven de dekens uit. gezongen van: „Winter ln Holland la een reuze fijne pret Wanneer de kolenmisere niet al te zeer de stemming drukt, kan de Hollandsche win ter den schaatsen- liefhebbers ook dit jaar weer een .reuze fijne pret" brengen. Maar ala de weersvoorspellingen nauw keurig zyn geweest, zal er bij ons in het Westen toch iets minder vermaak op het ys te vinden 'Jn, dan in het Oosten en Noorden van het land, waar de temperaturen vertier onder het nulpunt liggen. Wil zullen dus, in geval van een matige en niet langdurige vorst, aangewezen zyn op „aproelb&nen" en „spuhbanen", d.wz op veree. nigingenrIjsbanen ln tennisparken en op onderwater gezette weilan den. Veel verder dan de z.g.n boerenslootjes en park vijvers zullen we het by lichte vorst niet kunnen brengen. Rotterdam ten achter Rotterdam staat, wat de schaat senrijder IJ betreft, nog steeds - „Op de thee" bij Siem Heiden Toevallig hebben wij eenlge da gen geleden het genoegen gehad, „een uurtje" op de thee ultgenoo- digd te worden bjj deD oud-wercld- kamploen schaatsenrijden, Slem Heiden. Hij Is IJssclmondenaar van geboorte: sedert jaren echter vergroeid tot Rotterdammer en wel bekend in het „groote dorp" aan den linker Voetbaluitslagen Eerste klasse District Is DWSHermes DVS 1—1. Dlstricht II: DFC—HBS 1—0. District IV: Longa—Helmondla J—1; YTUlem II—RKTVV 6—0; BW—De Baronie DNL 1—2; Helmond—Vlissin gen 1—1; NAC—VVV 3—1. Dlslrlcht VI: FSV—De' Spechten 4—1; MW—Eindhoven 2—0; Jullana-^Sltt. Boys 54; Sportclub Emma—Bleljer- heide 3—0: Maurlt»—Limburgla o—1. District n 2e kl A: VFC—Velox 0-3. Se kl. C: BEC—Hoek van Holland 5—1. 3e kl. E: LSV—VND 2—2. 3e kl. T: GDA—Westerkwartter 1—4; Oiympia—dhz 1—3. 4e kl. E: Delfla DVKSFC 0-4. KNVB Hes. 2e klas C: DFC 3—Sparta 3 s—2. Res. Je klas e: Fortuna 4—Mar- tinlt 2 5—0 Res. 3e klas H: Slod DCV 2 J—4. Afd. Rotterdam v. O. KNVB Je klas A: Deto—DESV 0—2;C: AVS HWS I—l; 3e klas C: Hekelingen— Eporflfla 3—1. Pi! bewaarde Hermes-DVS voor een nederlaag Gezien het'harde veld,- la de voet balmatch D.Wa.1Hermes-D.V.S.,- de eenlge wedstrijd in district I, kwalitatief een behoorlijke meevaller geworden. Het resultaat, 1—1, was voor D.W.S. echter een leeüjke tegenvaller, want met minstens een paar doelpunten vèrschll hadden de blauw-wittere dienen te winnen. Des te verwonderlijker is deze uit slag, als men weet, dat D.W.S. in belde speelhelften verreweg de meerderheid had. Dat de Schiedam mers echter aan een zekeren ver- iizeredood zyn ontsnapt, ite dan ken aan het meer dan prima ver dedigen vandoelman Pil en aan zijn secondanten, de beiede backs Janse en A v. d. Tuyn. VoetbaFprogramma verschoven De afgelaste wedstrijden in de districten I en n van den K.N.V.B. die Zondag tengevolge van de ge steldheid der terreinen werden af gelast, rijn vastgesteld op zondag 22 December.. Wales naar ons land Naar A.N.P,-Sport verneemt, heeft "Wales aan den K.N.V.B. verzocht, de mogelijkheid te willen overwegen dit seizoen nog' een wedstryd in Nederland tegen het Nederlandsch elftal te spelen. Het is evenwel zeer onwaarschijnlijk, dat een dergeHjke ontmoeting tot stand komt, aange zien het programma van den K.N. V.B.; zoowel nationaal als Inter nationaal, zoo bezet is, dat het we! niet mogelijk zal blijken te zyn voor een wedstrijd NederlandWales een datum, welke beide 'landen zou be vredigen, te' vinden. Voetbal in, Engeland De uitslagen der Zaterdag ln En geland gespeelde league-wedstrijden in dc eerste divisie luiden: Arsenal—Chariton Athletic 1—0; Aston Villa—Leeds United 2—1: Elackburn RoversManchester Uni tcd 2—1; BlackpoolMiddlesbrough 0—5: Brentford—Stoke City 14: Derby County—Grimsby Town ri-l Ever tonSheffield United 2 —3; Huddersfle'-d TownChelsea 1—4; Portsmouth—Preston North End 4—4; Sunderland—Liverpool 1—4; Wolverhampton Wanderers—Bolton Wanderers 5—0. Helden is nog steeds verknocht aan de schaatssport en als hij er eenmaal over begint, raakt 1UJ er niet gauw over uitgepraat. Het gaat hem erg aan het hart, dat er zoo weinig ysbanen in de stad zyn en hij vindt ook, dat het particulier, initiatief 1 nde sport je weinig kans krijgt by het gemeente bestuur. Overigens vertelde Siem Heiden is enkele ervaringen, die hy in het buitenland opdeed. Eén hiervan willen wij gaarne verder vertellen en in de aandacht van <pna stadscollege aanbevelen. Een kinder-ijsbaar» In Noorwegen, het land van B&- langrud en vele andere schaats kampioenen stelt men de heel jonge kinderen op de volgende manier een .JJsbaan" ter beschikking. Wanneer het begint te vriezen en men verwacht, dat de vorst zal aan houden, reinigt men tegen den avond de stadspleinen van het erg ste stof. Vervolgens rukken sproei wagens van de stadsreiniging uit om de pleinen nat te maken, welke manipulatie eenise malen wordt herhaald. Tegen den nacht spulten de mannen van de 3. R. .er nog eens flink water op en als het dan des nachts maar even vriezen wil, heelt de lieve Jeugd uit de buurt den volgenden morgen een pracht van" een Ijsbaan, De pleinen kunnen eventueel op eenvoudige wijze met touwen worden afgezet en het is gewenscht, de bepaling te stellen, flat „de baan" alleen toegankelijk is voor kinderen tot b.v, veertien Jaar. Zoo wordt in Oslo telken jare een. vijftiental Jeugdbanen aange legd, met zeer weinig moeite en kosten. Geen enkele moeder behoeft tydens de afwezigheid van haar kroost ongerust te zijn De „kinde ren zfjn van - de straat, ze genieten met volle teugen van het ijsfesrijn en al zal er wel eens een peuter met een buil op zijn bol thuisko men, door het IJ» zakken kan hy in geen gevai. In Nederland en zeker in Rotter dam zal men niet zoo dikwyis in de gelegenheid zijn. dergelijke kim derbaantjes aan te leggen, doch in een vorstperiode van behoorlijk lan gen duur, lijkt, het ons toch wel mogelijk, in deze richting te expe rimenteeren. Wedstrijdtraining onvoldoende WQ hebben Slem Helden eens naar zijn meening gevraagd over. de tegenwoordige training van de Ne- dertandsche wedstrijdrijders en ook hierover was hy in het algemeen en zeer hi het byzonder wat betref» Rotterdam, niet erg te spreken. - zitten ln het bestuur van den K.NS.B- wel veel meesters ln de rechten, maar deze "neeren zyn voor de schaatsenrijders nog niet alle maal de rechte meesters", vindt hy. Amsterdam is sedert eenige maanden het trainingscentrum voor de Nederlandsche rijders. Er wordt geoefend op de sintelbaan en op de kunstijsbaan met een zgn. „kern ploeg" van oudere rijdere, als Buljen Havekotte, Langen dijk. Roos en anderen. Maar jonge. Zuid-Holland- sche rijders vindt men er hoege naamd niet by. Alleen de nationale kampioen. Piet Keizer, uit De Lier en zijn plaatsgenoot-, Kees Broekman, zijn uitgenoodigd. Kei zer heeft hét echter te druk. op zyn. boerderij om één of meermalen per week naar de hoofdstad te reizen 3roekman la alleen in staat om aan de training op de Sintelbaan. deel te nemen. De nieuwe K.N.S.B.- -commissïe voor het bardrijden, een zgn. technische commissie, is vol gens Helden niet voor haar taak berekend. De commissie bestaat, zoo beweert nü, uit één schaatsen rijder, die omstreeks 1910 een pro vincialen wedstrijd heeft gewonnen en verder uit menschea, die nog nooit actief aan wedstrijden hebben deel genomen, uitgezonderd het Jongste M, dat alleen in wedstrij den voor beroepsrfjdens uit kwam. „En als er nu nog Jonge knapen van rond de twintig opgeleid wer den," 200 gaat de ex-wereldkam pioen verder. Maar nee, telkens grijpen ze terug naar de veteranen, al net als by sommige voetbalclubs. Waarom wordt er niet meer. aan dacht aan de. jeugd besteed? Er zijn zoo? veel jonge'; kerels, die - dolgraag de, gelegenheidzouden krijgen, door een bekwamen trainer te worden ingelicht; omdat ze ondanks hun geestdrift voor de schaatssport, in rytechniek en -tactiek, nog duizend dingen moeten leeren." Als wy weten, dat Zuid-Holland altijd uitstekend materiaal geleverd heeft wy denken hierbij behalve aan Helden ook aan Hoofdman en Zwanenburg is het toch wel frappant, te oonstateeren, dat de K.NH.B. op' het oogenbllk vrijwel niets doet voor deze provincie en haar hoofdstad. Wei heeft de kern van de snelste Nederlandsche amateurrljders vele jaren in Noord-Holland gelegen, doch op het oogenblik vindt men toch ook zeer goede krachten in 2uid-Holl&nd. Men zie als bewys hiervoor de elders op deze pagina geplaatste uitslagenlijst van hef Nederlandsche kampioenschap 1946 De ZnldhoUandcrs, en meer spe ciaal fie Westlanders hebben tot- dusverre echter niet de gelegen heid gekregen, zich behoorlijk voor te bereiden op het kampioenschap 1947, dat (js en weder dienende nota bene gehouden zal worden op de- jjsdnb „Kralingen" te Rot terdam! De enkele .uren, die beschikbaar zijn op de kunstijsbaan „Hoky", te Den Haag om op Noren te rijden zijn alleen- weggelegd voor leden van de N.VJ3.H.S., de' Nederland- vereemging ter bevordering het hardrijden op de schaate Jonge krachten, die behalve van een plaatselijke ysclub, oak lid zijn van den K.N.S.B., maar niet van de N.V.B.H.S.. komen er niet voor in aanmerking. Op eigen gelegenheid Op veelvuldig verzoek is Siem Heiden daarom eemge maanden geleden aan het trainen gegaan met enkele tientallen van deze door den K.N.S.B. vergeten „kinde ren". De Rotter damsche ysclub „Charioïs", die al van plan is uit den K.N.S.B. te treden, beeft tot dit doei gratis een gymnastieklokaal beschikbaar gesteld. Dat zaaltje in de Ploegstraat is nu sinds maan den al. een van de heel weinige gelegenheden, waar de schaatsen rijders uit de onrmddeUijke omge ving van Rotterdam op de even tueels wedstrijden van het nieuwe' seizoen worden geprepareerd. Daar worden knapen ln den leeftijd van 12 tot 25 jaar ingewijd in de ge heimen van wedstrijdsport: Indoor- training, special» schaateenrüders- txaming en een praatje over bet hoe en waarom een been op de juiste wijze moet worden neergezet. De leerlingen zyn allen talent volle rijders en yverige en dank bare leerlingen. Ea dat la begrü- peniyk. Want er zullen ln ons kleine land wel niet zoo heel vee' „meesters" zyn, die hun het schaatsenrijden beter kunnen on derwijzen dan de 42-jarlge Siem Heiden, die in 1933 te Davos we reldkampioen werd op de 500 m. in 8 min. 19.2 sec. en die reeds voor di-en tyd eenige respectabele Ne derlandsche records op zijn naam had. Worstelen. De eindwedstrijden om het kampioenschap worstelen van Nederland zullen op 5 Januari te Haarlem worden gehouden. DE WEALH HOUDING. Eigenlijk eiet men op deze foto twee ideale houdingen; de schaatsenrijder, die ,jdi*P fittend" den minsten weerstand ondervindt van de remmende factoren, ijs «n Jttewf en den rechten stand van de molenwieken, die alom verkondigen, dat de ijsclnb ,Charloishaar poorten heeft geopend. De rijder is Siem Beiden, tijdens een demonstratie in 19SS. Keiler en Roozenburg eindigden gelijk Zooals te verwachten was, trok ln het damkampioenschap van Neder land de party KeilerRoazenburg de meeste belangstelling. De partij was zeer spannend, vooral na het moment, waarop Keiler schljfvoor- deel had gekregen. De winst leek een kwestie van techniek, maar Roozenburg besliste anders. Op bril jante wjjze wist hij de retnisebanen te ontdekken. Na vyf volle uren van verbeten Inspanning reikten dc spelers elkaar de hand en besloten zij tot „remise d'accord". De kam pioen van Nederland 1946 zal eerst in Januari 1947 hekend worden. Be herkamp KeF-rRoozenburg zal in Januari plaat» vinden en wel op 4, 5' en II Januari, resp. te Lel den. Amsterdam en Rotterdam. In het Amsterdamscke Schaak huls vond de laatste ronde van het kampioenschap van Nederland plaats. De resultaten waren: Keiier—Plet Roozenburg 1—1, Ver hoevenVos 23, Dukel—Van Dijk 0—2, Beers—v dL Staay 1—1. Llgt- hart—Metz 02. Huisman—W. Roozenburg 1—1; Metz—Verhoeven 02 reglementair. Verrassingen Tri déze rónde' vielen wederom eenlge verrassingen. '.Vos verloor wederom, nu van den hekkensluiter Verhoeven. Llgthart incasseerde zijn eerste nederlaag en Dukel zag zyn KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND IN HET VORIGE SEIZOEN Gehouden 26 en 27 Januari 1946 op „Thialf" te Heerenveen KAMPIOEN PIET KEYZER (DE LIER) Uitslagen: 500 m. 1.500 m. 5.000'm; 10.000 m. I P. Keyzer (De Lier) 48,2 3) 2,36,5 2) 9,12,9 1) 19,42,2 1) H H. Buyen (Amsterdam) 48,0 1) 2,34.9 1) 9,15 2) 20,19 4> HI S. van Hoorn (Zaandijk) 50,6 (11) 2,38 3) 9,28,1 5) 20,24,7 6) IV F. Verbiezen (Eindhoven) 52,3 (17) 2,38,6 6) 9,21,7. 4) 20,11.7 3) V C. Broekman (De Lier) 52,3 (17) 2,42 (10) 8,24,2 6) 20,03,6 2) VI H. Strflbis (Harenkarspel) 51,6 (14) 2,44.6 (14) 9,15,1 3 20,20,9 5) VH J. Roos (Amsterdam) 48.0 c 1) '2,39,1 7) 9,39,4 8 21,44,2 (11) VUI T. Jonker (Warmenhulzen) 48,6 4) 2,38 3 9.45.9 (10) 21,45,1.(12) IX J, Havekotte (Amsterdam) 50,0 8) 2,40,5 9) 9,39 C 7) 21.15,1 9) X J. Breed (Amsterdam) 50,1 9) 2,42,7 (11) 9,47,6 (12) 21,10 7) XI A. Bestebreurtje. (Den Haag) 49,1 5) 2,38.4 5) 9.52,8 (14) 21,59,7 (13) XH 8. Heiden (Rotterdam) 51,9 (15) 2,45,1 (15) 9.43 91 21,23.6 (10) Totaal Klassement: P. Keyzer 214,767 punten, H. Buyen 216,117 punten. S, van Hoorn 221,312 punten, F. Verbiezen 221.922 punten, C. Broekman 222,900 punten. SON JA ÜENIE IN DEN DOP. Met fonkelnieuwe kunstschaatsen en een prachtige {jstrvi alleen word je nog peen wereldkampioene. Maar deze lieftallige jonge Ealterdamsche kan fict toch uiri ver brengen. Als ce tenminste blijft lachen, wanneer te valt. Net als Zondagmiddag op de Nen\jto-baan. Hardrijderijen op de schaats Reeds enkele uren na het „inzet ten van de voret kwam de eerste aankondiging van hardrijderij wed strijd op schaats binnen. De Dieraer IJsclub heeft besloten Dinsdagmor gen, 17 December, nationale hard rijderij wedstrijden voor amateurs ce houden op de banen van de Diemer rjsdub over 500, 1500 en 3000 m De aanmelding voor deelneming kan geschieden tot Dinsdagmorgen 10 uur. Vandaag, 16 December, organi seerde de ysclub „Hald moed" te Korte Zwoag een hardrijderij voor mannen om geldprijzen. Ruiterclub opgericht Te Rotterdam is opgericht dc Rot- terdamsche Ruitcr-Cfub, welke zich ten doel stelt het houden van drea- .«uurproeven, wedstrijden, cross coun tries, bchcndigiieidswedstrijden, enz. Bestuursleden züismr. Uaynrnker. vootz.; mevr. Hoogerstege, secreta resse W. M Brcur, penmngm., en als commissarissen de heer Oezyn en mevr. Ruighaver, terwijl een 50-tal paardensportliefhcbbers en •lïefheW sters zich opgaven als lid. Landcn-bridgewedstrijócn De Ned. Bridgebond heeft net contact met het buitenland, hersteld. Dit heeft tot resultaat gehad, dat de data voor een drielandenwed- strijd kon worden bepaald,nJ. tusschen twee Fransehe, één Bel gisch en twee Nederlandsche vier tallen. De zittingen voor dezen wed stryd zullen worden gehouden op 18 en 19 Januari a.6. in het Amstel- Hotel te Amsterdam. Voor de ver tegenwoordiging van Nederland zSJn Uitgenoodigd: mr, E. C. Gcmdsmit, mr. P. W Goudsmit, beiden te Am sterdam; mr. S. J. Polak, J. Kater en P. Kooyman te Rotterdam; C. Slavenburg te Schedam en me). A van Rijn en B. A C. v. d. Werff te 's-Gravenhage. Als captain van de Nederlandsche vertegenwoordi ging zal optreden mr. E. C, Goud- smit. Rugby-wedstrijd afgelast In verband met de vorst werd de rugbywedstrijd Ned eri an d—België afgelast. Naar wü vernemen wordt op 23 Maart te Brussel de ontmoe ting BelgiëNederland gespeeld, terwijl waarschijnlijk op 29 April daaropvolgend de returnmatch te Den Haag plaats vindt. rechten voor 1947 door zijn neder laag teloor, gaan. Vos. die 23 maal deelnam aan de kampioenswedstrijden en ln de voor ronde als nummer één eindigde, neemt nu de laatste plaats in. HIJ was hopeloos uit vorm. De eindstend is als volgt: gesp. gew. gel. verl. p. Keiler 11 5 6 0 16 P. Roozenburg 11 5 6 0 16 van Dyk 11 4 6 1 14 Beers 11 2 8 1 12 Llgthart 11 2 8 1 12 HuLsman 11 2 7 2 11 Metz 11 Z 5 4 9 Dukel 11 2 5 4 9 Verhoeven 11 2 5 4 9 W. Roozenberg 11 1 7 3 9 v d. Staay 11 1 6 5 8 Vos 11 15 5 7 De zes hoogstgeplaatsten mogen zonder voorwedstrijd deelnemen aan het kampioenschap van Nederland 1047. Nel van Vliet heeft niet altijd succes De door. vrijwel iedereen bi] voor baat met succes gedoodverfde re cordpoging van Nel van Vliet op de 400 m schoolslag het laatste we reldrecord, dat nog aan lijstje van de Robben-zwemsterontbrak ls Zondag te Amsterdam royaal mis lukt. want met een tyd van 6 min. 16.4 sec. bleef de vyfvoudige wereld recordhoudster niet minder dan 8.1 sec. van Annl Kapeli's tyd venri)- derd. Van meet af aan lag er een zekere matheid over het zwemmen van Nel Pas na 325 m kwam rij opzetten, echter teen reeds te Iaat, alhoewel rij haar tegensandsers. Wil Haverlag. Jannie en Annie de Groot, alsmede Joke Kreuning ver achter zich liet. Wel hielp Nel van Vliet Zaterdagavond mee aan het vestigen van 't nieuwe wereldrecord op de 100 m wisselslag-estafette het nummer, dat door de FINA on langs op de wereldrecordiyst werd geplaatst en waarbij zij de 100 m schoolslag in 1 min. 21 sec. zwom, met Iet Koeter—van Feggelen: 100 m rosslag 1 min. 17.2 sec en Han- nie Termëulen. 100 m boretcrawl 1 min. 7.3 sec., stelde Nel het wereld record scherp op 3 min. 46.3 sec. Driekringeirïvedstrijd turnen Zondaemiddag is te Utrecht tus- schen den Amsterdamschcn Turn bond, den Rotterdamschen Turn bond en den Btlchtschen Turnkring een driekringenwedstri] d gehouden. Bij de dames behaalden Rotter dam 184.20 punten, Amsterdam 183.80 en de Stichtsche Turnkring 162.95. BU de heeren nam Rotter dam niet deel; Amsterdam haalde 158.40 en de Stichteche 148.83 pun ten. De totaaluitsl&g lulööe hier door: I. Amsterdamsche Turnbond 342.20 pnt.; 2. Stichtsche Turnkring 311.78 pnt.; 3. Rotterdamsche Turn bond 184,20. Amenkaansche rangUjs* Jack Kramers Is dit Jaar numero 1 geplaatst op de Amerikaans che rangUJst der heeren, terwijl Pauline Betz dezelfde plaats bi) de dames inneemt. Kramer behaalde het Araerlkaansche kampioenschap en kelspel, terwyi Pauline Betz prac- tisch elk belangrijk damestoumooi won. Een verrassing is het terug plaatsen van Segura (Ecuador) van de derde naar de negende plaats. Op Tweeden Kerstdag te 2 uur zal het Amsterdamsch elftal in het Olympisch Stadion een voetbal wedstrijd tegen de Zwaluwen spelen —SCHILDERSBEDRIJF— I matëtilDeteAwÉ SSsis- (S/U atickaxiiAU om la/ai Door ANTHONY BERKELEY 41) Daarmede waren de tragiache gebeurtenissen, voor zoover zy voor reconstructie in aanmerking kwa men, uitgebeeld. Maar mijnheer Chitterwtcfc was niet ontevreden, toen hy zich aan het tafeltje van Judith zette, waar eenlge oogen- bllkken later ook Mouse zich weer by hen voegde, „Wel, mynheer Chlfcterwlck?" vroeg Judith met onvaste atem. KiaarblUkeiyk was zy uitgeput. Mynheer Chltterwlck knikte. „Er ia mij ln ieder geval een punt op gevallen", zei hU, terwyi i.U zoo zakeiyk mogeiyk trachtte te spre ken, Je zult misschien 2elX opge merkt hebben, Mouse dat....". „Neen, vertel het me nu niet", onderbrak Mouse hem, „Ik heb ook iets ontdekt en wü zien of jy daar ook.achter gekomen bent".; „Dat la met mij ook het geval", merkte Judith op. „Dat ia werkehjk zeer bemoedi gend", zei mijnheer Chltterwlck. „Indien ons niet hetzelfde opge vallen ia, hebben wy dus drie ver schillende punten waarmee wy kunnen werken. Het lijkt me het best, dat we een fn ander door zelfstandige observatie nog eens controleeren". „Laten we het don onmiddellijk doen", antwoordde Mouse. „Houd Je teal, Judy. Dc geloof, dat we nu iets op het spoor zyn". „Inderdaad, lk verwacht ze- po sitieve resultaten van dit experi ment", viel mynheer Chltterwlck hem by. Na de herhaling der reconstruc tie waarby mynheer Chltterwlck als majoor Sinclair gefungeerd had. bleek de amateur-detective in de hoogste opwinding te verkeeren. ,Jk heb een andere ontdekking ge daan", barstte hij los, „een twee de. Be vraag me werkeiyk af.... wel zoo moet het geweest zyn, of anders was hy een volslagen dwaas. Dit kan een geheel ander licht op de zaak werpen!" „Wat, mynheer Chitterwicfc?" drong Judith aan, wat?" „Zien Jullie dien spiegel daar aan den muur?" ging mynheer Chltter wlck verder. „Wel....!" „Dat heb ik ook ontdekt", vlei Mouse hem, niet minder opgewon den in de rede,„Je bedoelt, dat...." „Bet was een toeva), dat ik het zag", merkte mynheer Chltterwlck bescheiden op. „Wat zag U toevallig?" vroeg Judith, „Oh, vertel het me, als "t U belieft?" Mynheer Chltterwlck 'schrok. „Neemt U my niet kwaiyk. had het U moeten uitleggen, maar ik heb me werkelijk een oogenühk door mijn opwinding laten mee slepen. Ziet U dien spiegel daar? Wel, toen lk mijn hand boven Uw kopje hield, keek ik toevallig in die richting en ln den spiegel zag lk, dat Mouse me zat te observeerenl" „Enen dat doet U veronder stellenvroeg Judith, die zeer bleek geworden was en haar han den nerveus samenklerade. „Op het oogenbllk zwijg lk daar liever nog over", antwoordde mijn heer Chltterwlck. „maar het is tnó- geiyk. dat deze ontdekking het ge- heele aspect van de zaak verandert" „TT bedoelt", zei Judith byna toon- looa, „dat Lynn's onschuld er door bewezen zou worden?" „Het zou voorbarig zyn dat te be weren", „En wat denk jy er van, Mouse?" vroeg Judith. „Ik weet werkelijk niet, wat Chlt- terwick denkt", antwoordde Mouse in de hoogste verbazing. „Ik merkte spiegel zelf op en ik veronder stel, dat ook de misdadiger, die Juf frouw Sinclair van het leven be roofde. er in zal hebben gekeken. Maar de eenlge conclusie, die ik er uit kan trekken Is, dat hjj een ge boren dwaas moet ztln geweest". ,Hn dat was hij niet", waar schuwde mynheer Chitterwicfc ern stig, „oh, neen! Verre van dat!" „Nu, wanneer U het ons niet ver tellen wilt. zult U daarvoor wel Uw goede redenen hebben", merkte Ju dith met wat vrouwelijke geprikkeld heid, op. ,,En Uw tweede ontdekking.' wilt U die ook. geheim houden?" „Neen, zeker niet", zei mijnheer Chltterwlck haastig, een beetje ge schrokken door haar geprikkelden toon. .En dit punt is misschien even belangrijk- Terwijl lk bulten de lounge stond te wachten om den tyd. dien de telefonische oproep in beslag had genomen, door te bren gen, schoot bet hm te binnen, dat ;.;,,Pionfer";.: Voor de laatste schaatsenrijder ln.; dit seizoen na een smak ln een dooi- plas afbindt en zuchtend het Us dan maar verlaat, zullen er nog heel;, wat kolen op de kachel moeten. Eerlang hoop lk 'dien laatsten der Mohikanen te bezingen. Thans ver zoek lk u» een driewerf hoera .nan te heffen voor dien kleinen pionier, den eersten Rotterdamschen achaat ser '46-"47. Door een toevallige en gelukkige blaas op de Ijsbloemen viel my deze primeur in het oog. Toen hall Rotterdam nog lag te dreigen om ln het warme bed te stappen ln de splinternieuwe kou, stond het jochie in zijn bruine Jek- keitje al moederziel alleen op de enorme splegelzwarte Ijsvlakte. O, waaghalzerij was er niet bij, het centimeter dunne yslaagje werd gesteund door de aardkorst zelf, nog: een laag cement, een practlsche uit vinding, waar tennlsbaaoexploitan- ten het sterftecijfer weldadig mee drukken Het jochie stond al wel op de schaatsjes, maar rijden deed hij nog niet. HU was nog te veel bevangen m het wonderlllke van de situatie: vier groote vlaggen, die op het club huis feestelijk voor hem wapperden, de streng en koel afwachtende spie gelgladde baan en, aan den anderen kant van den weg. de zomers rim pelende plas. waarop heele zwermen waterhoentjes dobberden. Maax lang philosopheeren over tegenstel- lingen in wat wel „de werkelijkheid" wordt genoemd, doen jongetjes van een Jaar of tien gelukkig nog niet en weldra speerde het ondernemen de ventje er dan ook dapper op loe en kraste zijn openingsrede met do yzertjes op de «sleL En daar kwa- men dan al spoedig de tientallen, die het Zaterdagavond wel gedacht hadden en de spullen maar vast hadden klaargelegd. Muziek begon te schallen uit de luidspreker», maar 't zyn de marechen en walsen niet, die de gbjers en zwlerders zoo ln majeur-stemming brengen, noch ik. het de volle zon uit den eindelijk weer blauwen hemel. Het ls het ril den zelf. de bevrijdende biyheid van den losgekomen stroeven. stap per, den zwoegenden sjokker op het remmende cement der trottoirs. Schaatsen zijn vleugels aan de voe ten en al kan je er niet mee vlie gen. zy geven de illusie van zweven. En is dat niet reeds een der vreug- devolste belevenissen: losser te ko men van deze groote aarde, voor ons. aanstaande engeltjes? En dat mollige engeltje daar, met die korte rokjes en dat roode truitje, zegt een nuchtere stem ;-j naast mij, zou dat dus wel op het Ijs feest gemist kunnen worden? Natuurlijk, lieve, Jokte lk voor- zichtlg. den neus tegen de ruit ge drukt en één en el oog voor dl» zwierende fee. DESIDERIUS. BelgiëNederland biljarten Te Antwerpen rijn do biljartwed-" strijden tusschen België en Nederland de volgende resultaten voort- 45/2'. Van Yliet fN) 409 Ifl 25 1T1 Gabriels f8) 335 15 243)6 .-160V, kader 71/2:. ;[-■ '''r£jid Baudart |TB> 500 29 10.84: ^61^ Sweering fN) 228 29 7,38 S5: driebanden: De Leeuw ("NJ 60 66 VingerhocdtfB) 4® 65 kader 45/2: Faoconuier (T3) 400 11 B6.W Ï25 v. d. Pol fN) 163 11 14.81 50 kader 71/2: Kohae CN) 300 84 v. d, Woestyne 270 34 driebanden: - 50 91 47 91 0.76 0.71 8.62 7.94 38 Dessart. (B) 0.549 0.536 Sengers kader 45/2: Gfibridls /B) 46D 11 36.30 220. v. d. Pol fN) 235 11 21.36 138 kader 71/2: ?4 Baudart fB) 300 £0 15.— 68 'ii Kobus fN) 244 20 32.20 .35- rlriebanden Vïngerhoedt/B) 50 83 0-602 5 Scngcrs /N) 49 83 0.590 8 kadèr 45/2: Van Vliet /N) 400 14 ,28.57 121 - Fanccnnier/B) 223 14 15.92 138 kader 71/21 Sweering (TT) 300 28 10.71 138 v. d. Woestyne 191 28 6.92 39 driebanden: Dessart fB) 50 52 0.961 De Leeuw (N) 27 52 0.519 8, Da stand is thans België 26 pnt„ Nederland 16 pnt. Kampioenschap 2e klasse groot biljart 45/2 Zaterdag werden in Dubois te'.; Amsterdam de wedstrijden voortge zet om het nationale Kampioenschap.' 2de klasse groot-hlllart klasse IS'.- De uitslagen van *s middags rijn: Rietveld 300 U 53 7.31 Schmidt 295 tl US 7.21 Van Kessel 300 23 B5 13.04 Keyzer Z34 23 100 I0,lt' KasteUJn 3W 49 11,11 Van Nijnatten 183 27 38 6.77 Bokhoven 3M 31 S2 9.67 Barzüay 232 31 44 7.23 De a vond wedstrijden leverden dB volgende uitslagen op: Pruisisch zuur, voor zoover ik- weet, een snelle uitwerking heeft". ,Ah. zoo!" knikte Mouse/die be greep, waar mijnheer Chltterwlck heer. wilde. „Kijk eens hier", vervolgde :nyn. heer Chitterwick, tenrijl hij de tijd- tabel te voorschijn haalde, „de tyd, waarop Ik de hand van den man boven het kopje van juffrouw Sin clair zag bewegen i taxeerde ik op veertien minuten over half drie; en toen ik over haar heenboog. op het oogenblik van haar overlijden dus, was het zes minuten over drie. Dat is dus een tijdsverschil van twee en twintig minuten; of, indien wy aannemen, dat het zeven minuten duurde, voordat zij haar koffie had gedronken, een kwartier. Wel, ik weet, dat het van de toegediende dosis afhangt, of de dood onmiddel- HJk of na korten tijd intreedt. Maar een kwartier lijkt me in ieder ge val omnogeiyk". „Heel juist", gaf Mouse vol be wondering te kennen. „Maar lk moet nog even nagaan, door welke doeis Juffrouw. Sinclair vergiftigd is. Tydens' de Ujkschou- wing ia daarover rapport uitge bracht*. (Wordt vorvotgd) Schmidt 300 22 103 13',S3 Bokhoven 65 £2 29 3.85 Rietveld 300 46 32 5,52 Barzilay 254 4S 36 5,52 Van Nijnatten 300 27 44 U.11 Van Kessel 04 27 23 3,43 Kasteliin 300 23 65 13,04 Key er 251 23 81 10,91 Zondagmiddag ■waren de resultaten: Kaste teyn aoo u 76 27,27 Barr.ilay 120 11 41 10,90 Bokhoven 300 33 56 7,89 Rietveld 279 sa 23 7J4 Van NUnattea 300 28 34 10,71 Keyzer 209 26 42 7,45 V«n Kessel soo 40 42 7,te Schmidt 257 40 43 6.43 Uit den hieronder volgenden eind stand blijkt, dat drie barrage-par tijen nooöig zijn, Geen enkele deel nemer behaalde het algemeen ge middelde van 12.01, dat noodig is om te premoveeren, gesp gew gel verl pt Van Kessel 7 5 0 3 10 Kasleleyn 7 5 0 S 10 Van NQn&tten 7 5 0 3 10 Schmidt 7 0 3 Bokhoven 7 t o 3"v 8 Keyzer 7 2 L''"4'V-5:' Rietvela 7 3.0 x4 Barzilay 7 0 i 86 Schaken. Dr. Eu we speelde si multaan te Paramaribo tegen 39;.?; tegenstanders. Onze landgenoot wóri 34 partijen, maakte drie remises en - verloor er twee. De séance duurde 4i uur. Skiën. De volgende landen zul len deelnemen aan de intem&tlo- - nale skiwedstrijden, welke dezen winter by Oslo zullen worden ge-" houden: Engeland, V.S., Rusland.' Frankrijk. België. Nederland«.; Zweden. Denemarken, Finland, Po-' len Tsjechoslowakije. Griekenland, Turkije,. Usland, Joego-Slavië, Zwit; Ierland, Australië en CaaadtL fö

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 3