couzy HOOGE BELOON ING RUIM BAAN BRUNOTT 'TWgfHÉj ORGEL HetsHo* Bestelde U reeds een Serie PTT Wet M &Z u-'eej UITGIFTE van 3500 gewone Aandeelen. LONDEN te huur of te koop gevraagd tLfcCTKlSCHE OftNAMENTEK tl.. 8IHKFNHi61?5 R'PAM BRITISH huisvrouwen M| Meder's-nd, r«ik«n HEF AHA producten d*n «erepalm I Voor sulveren smaak, kwal"rt»H »n voadlngs- ".•.waard» v.- Veertiendaags tijdschrift onder redactie van HENRiuTTE VAN EYK. WIM. HORA ADEMA sn A. VIRULY, verschijnt met een SPECIAAL KERSTNUMMER van 24 pagina's, dat o.a. bevat; KAREL KERSTMAN Henrtétte van Eyfc DE ENGEL Godfried Bomans Over Abe Lenstra C. H. Geudeker KERSTMIS IN DE BIOSCOOP A. van Domburg PASTORALE KLANKEN Marlus Piothuis en. verder artikelen van Hella Haasse, A. Vlruly, L. Vroman. Mary Doma, Ds! J, j, Buslces. F. J. tér Woort. Pierre H. Dubois, S. Carmlggelt, Drs. J. M. den Uyl. Jo Boer, Prof. Dr. S. W; t Visser, e.a: Verkrijgbaar in de boekhandel en kiosken. Abonne mentsprijs f 1.50 per kw. Proefnummers op aanvraag verkrijgbaar TLZ. Voorburgwal 130. telefoon 30427. Amsterdam!' - v reparatie kunstgebitten ■fm Oen snelst moge tijken 'HJd klaar. Telefoon 31924 Taootrcbntseb La bora to- irlura; Kerkrpao 5*, bó t plantsoen Willem Bu.v'en ■WeiistfBB» B'da m- West SSelü VfKOvJhezk&idi HOOGTEZON MAKE-ÜP Massage {gecÜpl.) Manicure DUNNE BIERKADE l (hoek Wagenstraat) Uitsluitend betere Clientèle iOeopenö van 10S uur.. |y«kOTr®3*. „P I V Atom* REPARATIEN KUNSTGEBITTEN in een y, uur klaar, Claes de VTieseiaan 21b Rotterdam TeL 37519 Voor inkorten van onderjurken Bergweg 293 R*dam Telefoon 41631 Degene die'inlichtingen geef hetgeen leidt tot aanhou ding van de daderts)van de Inbrsak in perceel Vaste land 5;'. Rotterdam in de nacht van 3 óp 4 Dec *48, tus- achen 5. en 3 uur, ontvangt 10. pcx van her i'erug ontvangen geld tot een.maximum yao M "ij levert Flipje <y weer Rijno Tomatensap aj! Blozende gezondheid dal geeft Rijno Tomatensap aaa Uw kindje. Het sap van de vol rijpe tomaat, zóó bereid, dat alle oorspronkelijke vitamines volkomen behouden blij- ,v ven* Flipje's productie wijsr op het oogenblik cijfers aan. waarvan wij vroeger nauwelijks durfden droonién. É&g Miar... de gezondheid onzer kleinen gaar bóvéoal. Zoo- jgysH Jang zij het zoo hóóg en bóógnoodig, hebben, resérvecren yefjy&i wij, grooten, het mei alle ple zier voor hen 1 Rijno 1weer precies" als vroeger: ,,-ffééi wat ands-ts, Asttfwat Zatst Grtgtaenaard van ktealttat, vraag-het Uw dokter! PERZEN, KLEED EN toorerts. meubelen te koop gevraagd c y BERLIJN Heemraadss. 1Mb,Tö. 32569 te koop gevraagd. Aanbie dingen metmerk en prijs aan J. P. Weber, Beatrüs- straat 23 h, Rotterdam. HERKENT U DIT STUKJE - OUD ROTTERDAM? Hét' ia «en detail uit een reproductie in 9 KLEUREN naar «en-aquarel ran FL C. A. Paradies, voorstel lende een der meest pi «ores que plekjes verdwenen Rotterdam, nL Nieuwe Haven cn Spaafisehekade. Deze -;prachtigÊ reproductie is in een beperkte oplage gemaakt en'op een formaat van 50x60cm. (tocL lijst) verkrijgbaar bij de meeste kunst- eo lilstenhandelaren ter stede. Een unieke herinnering aan" verdwenen Rotterdam en een sierraad in elk interieur.. Uitsluitend voor engros: L'JSTENFAERIEK DÊCÊ Voorhaven 115-120 TeL 34354 - Rotterdam Yan de véle winkeliers noemen wy o.*.: Fa. G. A. ALERS, Ge. Hilledyk 167a. TeL 74158. Kunsthandel „AU CAVÈAU", N. Binnenweg 158c, TeL 37723. Kunsthandel VAN MUNSTER, StatiotissingeJ 20, .VTeL 40751. Kunsthandel „RUBENS", Bergweg 268 en Etaa- 'musstraat 43, TeL 44872. r«- J. V. SACRÉ, Oudcdijk 157, Tel. 24362. Kunsthandel „DE STER", G.Pardon, Schiedamsche- 'wég 107a, TeL 37569. L^stenhandel: JHET WESTEN", le Middeüand- straat 30. Tel. 31601. Piano of Vleugel gevraagd Aanbiedingen mét omschry ving en prijs onder telt P N V., Adv Bur van Staa! St Co., Postbox 1061. ROI- terdam AntohuJtenbanden- en ^"ifittsbaadezirqiaratlcs .Spoedig, net' en billijk. Ws Vulc®Jdsceriiirichtiiig J Fa. B. Dammers ;;^ktustraat 54, telef. 4S218 Gehelmh venekërd Inlichtingen FAST Vasteland 5 N.B BIJ de inbraak is gébruik •'gemsakr van':, metsel aars- ladder gemerkt RS. ',"P A U T TE KOOP GEVRAAGD door radfahandelflar. Prima personenwagen OPEL OF CITROEN. niet ouder dan. 1939 of 1940. Brieven no., saö4 Bureau Het Parool. - DIERGAARDE BUJ-DORP hulp in DE HUISHOU- BEs'G gevraagd. .Loon en werktijd Liondellng ,te bespreken. Rodenrüsche- ïigtraat;;::62.: „tnumW INED. VEREENIGING VOOR SEXUEELE HERV. 0fafd. Rotterdam. Seer. Dr. J. Rutgershuis, Heemraadssingel 159, tZMjVx-ï'jl' telefoon 32866.;. JWegens de overweldigende belangstelling - de vorige maal moesten velen teleurgesteld worden - IHERHALING van. de LEZING MET LICHTBEELDEN 'over: DË MENSCH VOOR DE .GEBOORTE, toegelicht door Mevr. Torrwnan, die vooraf spreekt over: GEBOORTEREGELING. T>e lezing vindt plaats cp VrJJdag* 20 Dec. 1946 in het gebouw Zuid, Doklaan 97. ^Aanvang 20 uur Zaal open 19^0 uur. TOEGANGSPRIJS 50 CENT .Voorverkoop: H. v. d. Hamer, Eben Haëzerstxaat ,120b, A. A. Koeleman, 2e Balsemienstraat 37b, J, |Bout, Heggepad .44, dagelijks van 1838—21 uur. Noteert Zondagochtend 26 Januari .1947 voor het Frlnses Theater, waarvoor nadere aankondiging volgt; MIJ. „DE BETUWE" - TIEL Bespreek tijdig uw tafel. Beide dagen *s middag» gezellig strijkje o.Ls. VICTOH BKUNINGS DE ROTTLRÜAMSCHËSCHOL"WBURG Series B en E zijn reeds uitverkocht. Van de overige' series alleen nog parterre-plaatsen verkrijgbaar. Inlichtingen ën folders, Adm. Rotterdamache v Schouwburg, Aert van Nesstraat, Tel. 35746 HET TELEGRAAFKANTOOR ROTTERDAM hulpbestellers, Leeftijd temnisst» 15 Jaar. Aanmelden: Loket 41 P.T.T.-Gabouw. Cool sin gel. Chocolade- en Suikerwerkenfabriek te Rotterdam vraagt voor haar afdeelini'eea BEKWAAM OFFICIER NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ VOOR DE WALVISCHVAART N.V. t« Amitfrdun, elk groot nam. f 1000.- aait toon dar, fif'.ttn wil* dMltnd* i« de «rinit van h*t **nt* hotfcjaar, Ife loop*ntf* tot ultimo Juni 1947, «n van veltenriebockMran. pvD« «tsrtlni uregtni toeftwezen aanSMle* kan plut* pChobbtn in vrij cam zoomed* tot maxinuud.50 pCL van h«t ifltthoel* tor Inicfirijvat aant«boden b»dr*t ten laat* van monetair tablokkeeré* rekenfnt, op-de voonmuriM als nadar lr hot prospactus "mschravan. 'v-; v.t - j - OndergeteeKcndcn benchteti; dat zij dc inschrij- feving op-bovengenoemde aandpelen, desgewenscht l^inï;^cèrtificatën van gewone aandeelen "groot num. 100.—r openstellen bij hare kantoren te s)::'Amsteroam, Rotterdam] en 's-Gravenhaoe op DINSDAGM7 DECEMBER l946v £.i*van des voormidflags 9 uur tot dei namiööac» uur, tot den koers van 103 pCt, M;!op de voorwaarden yahet orosbectu? d.d. jfJ ,'fi December- 1946 m0 Prospectussen en inschnjvingsbiljetten zijn tetófkrijgbaa' bij de mschrijvingskantoren. NEDERLANDSCHE HANDEL-M AAT8CHAPPM, N.V. DE TWENTSCHE 8AKK N.w. Amsterdam, h Decernbei 'Ó46 BEKWAAM GLACEERDER Sollicitaties te richten onder no, '9885 aan Hét Parool HET MEEST BOEIENDE GEZELSCHAPSSPEL TER WE RELD f \'£<ZK&i'JC.&AA t Bij UW WIN KEU Êk èfUlh Door groote WIJNHANDEL-LtMONADEFABRIEK worden voor spoedige indiensttreding gevraagd: Eenige vakkundige Knechts leeftijd 20-40 Jaar. Assistent Boekhouder Aonk. Kantoorbediende Sollicitaties met volledige lnUchtlngen* onder no.- 9861 bureau Het Parool.. naar. »n, vonuS Londen met de Brtinh Evropeon-, Overseot en Souih Americon AirwSf» noor oKe delen von de «yereW AUt VERELDftlKEEf VOOR iv'S- v permanent wave - In het Westen MAI S O S FE M I Een der besten'Math weg sa, t«i 31273, Bespreek tijdig EUROPEAN .Infemutle en P«M*9*: Leidicheplein 29 Annlerd*m,tereee bij de K.LH »n «Re re'ubureiu* Jl GROSSIERS- ERKENNING VLEESCH EN VET' TE KOOP GEVRAAGD Brieven onder no.-6972*Adv. Bur, Harte, Zaagmolen- drilt 35a,.Rotterdam.- GROOTE' MAATSCHAPPIJ VAN LEVENS- EN VOLKSVERZEKERING vraagt voor een eerlang vrijkomend agentschap te Rotterdam ACTIEVE JONGEMAN 'die,animo heeft ln dit werk en grondig opgeleid - wil- worden.. Degene die In deze richting levenspositie wenscht op te bouwen, gelieve te 'schrijven onder ho. 9864 bureau Het Parool. BIJ DE GEMEENTE ROTTERDAM KUNNEN WORDEN GEPLAATST Mnl. en VrL Arbeidskrachten VOOR AD MINIS TR ATI E F WERK die in het bezit ssijn van diploma H-B-S. of M.U.LO Leeftijdsgrens 2a - jaar. Aanmelden ep inlichtingen bij BUREAU PERSONEELSVOORZIENING. kamer 331. 'Raadhuis ■Ls-oer ï±Jansles DANSACADEMIE DE KLERK le Weenastraat 3 (Naast station Hofplein Telefoon 49377 Begin Januari aanvang der nieuwe lessen inl. en lmchryvingen dagelijks 2i en 7—9 uur. Voor een intiem KERSTDINER N.V. „DE BEURS VAN' KOOPHANDEL" vraagt een telefonist; CHEF-PORTIER Eenlgszins bekend met mod.-talen. Goed hand schrift gew.; 1 Soil.met - ultv. Inl. en vergezeld van ree. foto aan voorn. Vennoot schap B wsgebouw. Kamer 157, Rotterdam. Dexe „ONDERDANEN" gaan warm dien winter door 1 En dat is ook noodig voor iemand, die den geheelen dag buiten moet zijn. Die kan zijn voeten geen bétere „verwarming" meegeven dan zoo'n pear stevige, waterdichte en altijd- mooie Robinsona tnët hun „clubfauteuil- pasverm" eri on verwoest- baar binnenwerk. li Sta daarom bij htt koopen uan Uu> schoenen, op v.d«r 2oon ANDR1ESSE FJSCHEIt C.V. Heeren- en Jongenskleedlngfabrfek, Waalwijk 29 (Delfshaven) Rotterdam, telef. 34714 vragen prima ZAKKENiNZETSTERS VOERINCMAAKSTERS HANDWERKSTERS cn PERSERS Beschaaüe omgeving en goed loon. DagêlUlts melden van 9 tot 5 uur. CcHificatah van t luo.— nnmmam van aanttealen oer NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ VOOR ne gi WALVISCHVAART N.V. Haringvliet 94 RESERVEER TIJDIG UW TAFEL TELEFOON 26491 lêilT' üfldérgeteekenüe oericht, dai uuur tiaar cene afdeeling hr is" geopend voor nei »n administratie nemen van *an- deden van f 1000. nominaal der Nederiandsche Maat- ■^-schappij v;.or de Walvïschvaart N.V. en de'afgïfte van lf-5'certiiicaten aan toonder van f 100.— nominaal, een en pisander volgens de Bepalingen van Administratie vast- tógésteïd, bij akte dd. 5 December 1946 verleden,voor' It#; Nota ris' ;E. Th. Schelt nga Köopmah te Amsterdam Afdrukken der Bepalingen van Administratie zi(n ten pTkaniore van ondergeteeiende verkrijgbaar, i f. K.V. MAATSCHAPPIJ fOT BEKEER VA* HEt ADMINISTRATIE-KANTOOR VAN VENEENIODf amerikaansche cn ANoeite fondsen, op- At. 8ERICHT DOOR KERKHOVEN EN COMPAONIf [5;; C* GEBROEDERS ROISSEVAIN TE AMSTCROAM l5v Amsterdam. 6 December -94ó. r!;:*Heer^Tie'acht 5 B RE I ER Gevraagdwordt p rinm voor interlock en róndbrel- maclilnes. Voor een goede kracht plaatsing als brel- meester mogelijk. 'Br. no. 12123 11 Adv. Bur. Betcke, 's-GravendlJkwal 95. Heer, goede, positie, 32 Jaar, ZOEKT SERIEUSE KENNISaMAKING met dame, leeftijd - tot 30 Jaar. Geheimhouding ver zekerd. - Brieven met foto (op eerewoord retour), on der no. 6957. Adv. Bur. Harte, Zaagmolendrift; 35a, Rotterdam. Op onze werktuigkundige afd. feunnen geplaatst worden: 4 Bekwame Bankwerkers 1 Nette Jongen voor hulpwerkzaamhedeiL Wb bieden bekwamen krachten met grondige vak kennis een goed loon en een prettige' werkkring. Zich aanmeldenliefst tusschen 10-12 uur vun.- bij CHEFARO N.V.i KeUeweg 8, Rotterdam-W. Gelegen aan groot scheepvaartwater be Rotterdam. N.V. KOITERDAMSCHE KOLEN CENTRALE Voorhaven, Rotterdam. Overheidsbureau vraagt voor spoedige Indiensttreding Aangeb. Motor A. D. 1936 met zijspan, pracht combinatie, ln prima staat, nwe' banden, evt. t« rullen voor auto. TeL 43162. Jongelui die- wenscöen te trouwen vragen 2 ongemeuBileerde KAMERS EN KEUKEN of waar keuken van. gemaakt kan worden- W. Berlijn; OudedtJk im. VOOR EtKE KAMER, I I VOOR EIKB BEUR SI L\ l'J le «idtJeUanUstr. T2, Tel. 3034U-SI2H3, it'dara fmnL of vr.)' Brieven onder no. 9856 &an het bureau van Het Parool Kerstboomverllchtlng mei Een schrot, en telmachine koperen fiulrikjes en; stek- en, bureau, Br. no. 9704 bur- ker. Iets moois, beperkte Hel Parool. voorraad, t il- en 1 is. Ook KërslboomlampJcs verkrtJgb „Radio Oost". GoudscherU- weg 4*, Tel'. 24043. Te koop 4 nieuwe k. wlUe jasjes, geschikt voor slagers eji kellners J Trees,Hool- drlft T# koop «dt-zUden bruids japon chic model maat 40-42 Te koop een draaiorgel met Té 'bez Terséhegget, Groote 16 nieuwe nummers, billijke VIsscherIJstraat 73a. prijs Br. Het ParoolKlel- weg 47. Koffergraciofoon ln zeer g ataat zijnde. Starre Hoeve- Aangeb. micrometer 30-75 straat 14b, mm nieuw wegens overcom- pleet-P. m R00a, Tel. ,33521. Haspelstraal 33. Volkstuintje 100 m2.m.:huisje WC. ter overname, gelegen woudesiein. Br. K 84 kiosk Bergslngel, Turfstrooliel wordt door ons weer regelmatig afgeleverd. Vraagt prijs. Wederverkoo- pers speciale condities. J>. v. de Kooy Zonen, Geoizèn- «traat I, Tel. 314X«. Te huur compl.brul-dslolll., bruidsdaroea- en; evondjap., sluiers enz. Zeer voordeellg en schoon. SmUsman, Beyer- landschelaan 103. r; Pension aaufeb! voor; dame of heer. Jul. v. .stolberglaan no. 27b. - Spoed- Wie'helpt 2 echtparen z h. evacuees aan 1 xli- en l stoapkamer gem, of on pern met keuken of ged. hula. Br no. 98B5 bur. Het Parool." Kunstschaatsen m.' schoenen m. 43 gevra*gd—Br. no.-J2H bur- Nw, Binnenweg 284b. Een pr, wlnltrjas *te koop gevraagd, leeftijd 14 j._: Br. no. 9868 bur." Het Parool.- Te koop z.g.a.n; h.winterjas m: 52, mantel moat 42 en 46 v.o. Kwal. Na 7 uur Agnfese- straat 51 1ste etage. T« koop Belg. jierder&hond. 1 Jaar oud en heerenjekker, kl, maat Heshof. Polderlaan no 14b. PERSONEEL AANGEB. Jongeman M j, m. vast werk z.k.m. net meisje. Br? no. 10 kiosk Mathenesselaen. KOST EN INWONING fpggfe 10 mm-/ .'TEDERE 5 mm MEER O» GEVONDEN Autorijschool WW A, Louwe r,:"1 Gedlpl. K-N.A.C.-Instructeur ^'Gevonden! - Het beste en bezitter Nederiandsch Croot- ïfvoördeeligste adres v. goede vaardigheidsdipl. Gerrit Jan goedkoope meubelen. Mukierstraet 79. Tel. 30321. MEe rat kijken, dan koopen- SSomt daacom bij ons eens Motorrijschool G, vd. Pluym Ésblnnen; kijken, zonder koop- Gaffeistroat 3a, werkplaats verpücbt'lng... „De Meubel- Blokmakers treat to, tel. 32782 beurs/7 Croote VisscherlJ- Straat,9-1L Rotterdam. Motorrijschool ,^UID" de H?"''"»'* i T school van bekende T.T.. fgsS&d&gM VERLO REN renners en erkende Instruc- 1 teurs Beöeriandscheiaan ie, l-werloren - kL: br, portemon- telefoon 71041. Ignalé; met.<hibb. rantsoen, bo- Me*dKr Auto-Wotorrjjschooi Ever- l^dr,."de''.yisserstr'aat23.- «teyn, bezitter Ned..'-Groot-, vaardlgheWsdiplama. School van vertrouwen.Vlollerstr. 3Z, tel. 73150, thans ook He- •negouwerlaan 5 btf Beukels- dijktunnel, lel. 36878. Ervaren Ned. journalist te Brusjel woonachtig zoekt correspondentschap Nederl. dagblad. Nleuwsberlchtgev;, reportages, brieven enk., Br. no. 9867 bur. Het Parool. Biedt zich aan bekwame hulp ln broekenvak. Br; no 1038 kiosk burg. Hofmanpl. BjLa. chauffeur voor. tralier of vrachtwagen Br. no, 9848 bureau. Hét Parool. Dame vraagl schrijf-, pl^k-, vouw- of ander werk aan huis. Brieven no. #853 bur, Het Parool. -\ Gevraagd reheele.of ged. v, Inhrfedels. Tenwolde, Werk- hoefstraat Ha; tel.. 38339. Nette werkman M J. vast werk zoekt Inwoning bij al- leenst dame. Br. no, 25 kiosk Veemarkt. DIVERSEN TE HUUR GEVRAAGD Gevraagd Jute (fonjé) én oude aprlngvéeren. Rietveld, Zwaanshals 69b, tel. 46032. Voor kunstgebltlenxeparatleB snel en goed, L. Monster, Kleiweg jlJ. H*berg, 'i«v. na 6 uur. Gezocht- door''dab'.1alléén bbhh (ambt. :ï>TTlv. slaap» etage of ongem. kamers met kookgelegenheid, nlet Llnkei Maasoever. Spoedigst, Br. no 9831 bureau Het Parool, WONINGRUIL Hulïkarijerameublemen, ge vraagd, - Br no.P 27D7 a dv. bur. Zaagmolensriaat 47. Wie .wil In Den Haag wo nen? Oroohs 2e etage vlak bij H.apoor voor groot ben. huls of etage liefst Weat geen LJ»ï. Br. no,.^^3862 bur. Hei Parool. Dames heeft U stof of rijde? Laai dan uw jepönnen, rok ken of blouses maken. Ook keerwerk bil X>. Lockhorst. Jacob Catastraat 51*. (N-) - Aangeb. in ótid-Mathenesae HANDEL le etage meislaapetage-v. ..I...— woning lnOud-Matbenesse A "Herman, RuMlschestraat Een nieuwe mantel7 Maar no ggA dan -.verven -of.' chemisch j ••■----* reinigen by ,^)e Valk", gpöed. Aangeb; vftj hul» Adamshofstraal 14*. - N* t Beuk endaal 14*,'Tuindorp" v- dagen gereed en 6 maanden mod, vrije le ..etage Plein: garantie. Bel op 74360. weg. Mijnsh.laan. Dordtsche- '- I-—-laan. - Kerstgeschenken, die hun l"™" waarde blijven houden. Een TE HUUR artistieke XoiO van U. of uw kinderen. Gabriël Waisvisz, Voor heeren b.h-b.h. _kamer: kunstfotograaf, Dresselhuys-, m«t pension g. «tand (W.) straat #0. telefoon 48043 Telefoon 247J6. Dame mld. leefi. ;vraagt ong. of gém. kamer .meikookgel, (geen zolderkamer). .Br.no 9852 biirëau Het Parool, Dressoir or bnffet, gevraagd; Brrleven no. P 27M adv„ ,bvtv Zaagmolenstraat 47 (N), Am. kunst- en handspel- plano 88 ,-t„ camera '4V*. x 6 F 4:5, gouden D en H.rlng. kijker. h.Jas v.o.,vergr.app 6X9, alles prima. BF- "no! .1036 kiosk Burg- 'Hofmanpleln. Meubeltn of ged. van Inboe del le koop gevrTel. 37847 BoschpölderpJeln IJ b.' A.s- echtpaar zóekt ongem slaapetage omgev. Blljdorp. Br no.'aa kjbsk Siatenweg. Goederenvervoer pér '«ttg, week. Vrachtwagen. bestel wagen met - chauffeur. Br. v. "Wlchem. Jan. van Vughtstraat R'dam. - ..Gedijvan hul» gevraagd met .tel; voor ln te richten als 'kantoor. Buurman, .Zw. de Croonstraet- 5. :/f y. TE KOOP Te koop wandelwagen; tafel stoel. v Buitenen. 'Schiéwei 245b 1 Aangeboden Tod kachel f 30, Te. koop spiraal lr dl kant." man tel kachel .T20,- Ford dyn, Luathofzlraai SM» .t--,..oud type f-Io. Schoenmakerij - Cl, de- VrleseUan;;:114.' -v..''';';'-: Belere prijs, «tand en kan* -A-r -1 voor! a)Je soorten goederen. Te koop radio prima moderi .Veiling; en 1 Verkooplokaal n*vauperiMGouwstraaf 85b;} JonkerFransstraaï.S4b.U. 7- bélt telr 28115en bhze;. auio koop--.Engelsche-kinder- komL,iedere; Maandag ver- wagen;..-sportfIets belde -nw. kooping; *ri directe betaling. Br. no." 9857 bur. Het Parool fcéutó^B-school H. P. Takc. l*ëdtól.g^^-ASC/;.; instruc teut. Pf«n;|So»jéstr.v.4; (rtabti£ Mld- ^Ilandsftaat),teL „36777. l'E KOOP 6eVbaaÓD Besdh. gezin (3 küideren) zoekt voordireet.etage of goed gem. xitk., t alaapk. ge. brutk vj; badk:en keuken, eigen ledikant,;;sej-vleg:. etc Br, spoed-Splegelenburglaan no; 3t,Aerdenhout. SehrUfmachlne té koop: merk; Remington. Van Lieshout/ Hij de Keyserstraat 62,;tel. 20840., Te koop 2 pr! winterjassen: leeftijd ong'. 15 jaar. ■Korte, luib-rilichooï ;^,ZuI<L'1 Will Ci^Iüèuwe.'de j."rJndemana, èdlpL.f1' *- ICN.A.C.-lnatruc BUTS," bet»,Ned, Grootvaar- BeyerianiL; lÜ,.-" i Te koop gevr. voor- inrich- ten huls in oude siijl antieke meubeltjex.v -doeken.- koper, tin. porcelein; enz. Br- no. 9860 bur. H»t aBrooL Kennismaking gezocht met nette' flinke heer met vaste poslUe.door dame fc kinderen leeftijd ongev. 58vj; Br. no. X# kiosk Middellandplein,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 4