NEDERLANDERS ZIJN VADERS DER REPUBLIEK I iSmmmmemammrnMsmMBMim Avondzitting i; Redevoeringen met vee! verwijt DE SCHIEDAMMER Prof. Romme verheugt er zich over, maar houdt zich toch in de ruimte Handelsmarges zijn verlaagd Vlieghavens 'n millioenenzaak Plesman Kabinet-Bluiti gereed ÜK 1 i •s.vVjrüvi^ï. J ttUtiwikW BED. £N ADM. LANGE-HAVEN 141 SCHIEDAM ADMENIS TRATrE. TELEFOON 09300 REDACTIE: TELEFOON ."36505 ABONNEMENTSPRIJS PF.P WEEK 31 CENT PER KWARTAAL f 4. LOSSE NUMMERS t 0 ü^ffiEEP ZESDE JAARGANG-NO. 294 DINSDAG 17 DECEMBER 1946 VERJAARDAG VAN een goeden Vaderlander TWEEDE KAMER OVER HET ONTWERP-OVEREENKOMST (Van onzen parlementairen redacteur) De belangrijkste beslissing, waartegenover Nederland "sinds zijn ontstaan wordt geplaatst, werd gistermiddag in de Twee- de Kamer aan de orde gesteld, toen ten overstaan van over volle tribunes en loges en van een volledig bezette regee- ringstafel de besprekingen begonnen over de Regeeringsver- ^klaring in zake het ontwerp-overeenkomst van Linggadjati (Cheribonl. Het was een verrassing, dat als egrste spreker de leider der Katholieke Kamerfractie, prof. Romme. optrad die zich weliswaar niet positief vóór het accoord uitsprak, doch met allerlei vormen van de thans in zwang zijnde be strijding op zulk een krachtige wijze afrekende, dat men op zijn uiteindelijke instemming zal kunnen rekenen, indien de Regeering op. enkele door hem gestelde vragen een be vredigend antwoord geeft. Ongetwijfeld zal dit het geval zijn, doch zoover zijn wc nog lang niet, want de onbeperkte spreektijd verleidde sommige sprekers tot ^buitensporige.uitvoerigheid, o.a.. dc heer Vonk. die een uur noodig had om een requisitoir uit te spreken, waarin gesteld werd, dat de leden der Commissie-Generaal zoowel als dr. Van Mook strafbare daden hadden gepleegd Een zeer constnicticve rede hield prof. Lagemann, de oud-minister van Overzeesche Gebiedsdeelen, waarvan het thema ivas, dat Lingga djati de basis legi«voor het wedcmjdscb vertrouwen, waarop de,nieu we rechtsorde in Indonesië moet worden opgebouwd. C.-G. HOORT OP DE STRAFBANK, ZEGT Mr. VONK -De heer fi o mme ckvf» begon - zijn rede met de verklaring, dat, in tegenstelling met het It K. weekblad ..De Linie".* dat rijkseenheid op basis van vrijwilligheid een Illusie vindt, hb hierin juist een berelkbaai ideaal zag. Nederland heefl zijn roe ping in Indonesië met eere vervuld, het heeft de elementen geleverd voor c#e krachtbron van het Indonesisch nationalisme en kpr. verheugde zich over de uitlating van een hoogge plaatst Indonesiër, die zeide: ;.De De roeping van Nederland Is echter nog niet vervuld en het zon een misdaad zijn. om voorbij te zien de mogelijkheid voor dit land om In deze versplinterde wereld een Miech- •te politieke verbondenheid te sme den tusschen twee volken, strek kende tot beider geestelijk en ma terieel welzijn. Het is onjuist, dal w|j In een dwangpositie vérkeere».1 Op een oogenblik, dat wy anders zouden kunnen, roepen wy uit vrij en wtj en uit overtuiging den In donesiërs toe, dat wy hun nationaal streven begrypen en eerbiedigen en mede widen werken omhet «en concreten vorm tc geven. Ontkennend, dat' -wij van. dc- Ko ninklijke rode zijn afgeweken, zag spr. al» de oorzaak van een croot deel der agitatie tegen Linggactfati. dat de overeenkomst zonder de toe- PAR O LOS CO O P Stof voor 'n burgeroorlog LI ET BLIJFT met de Griek sche li moeilijkheden vreemd gean- - Mi- nl3ter-president'. -Tsaldarls dient bij de U N O een lijst meizulke Wachten in. - tegen Albanië, "Joego- slayie. en. Bulgarije1..,.dat Iedere -staaf wel schaamrood; moet wórden Maar. ,paldaaroverheen dient - Albanië zijn contra-bezwaren In. bij den Veilig' heïdsraad-oh der verwijzing naar minstens eenentwintig door Grieken gepleegde grenssohendingen op Al- baansi/ gebied. „„Pe Grieken zyn gedwongen iD Thraelsch Macedonië een gevaarlijke en hardnekkige guerillate over winnen, maar, dat-valt zeer moeilijk, omdat de links-georiënteerde strijders zich van berg tot berg hebben vast gebeten: tommissles van onderzoek zouden niet wqten, waar te beginnen, zoo verward Is de toestand: 1 Wat bijvoorbeeld te denken van een onldokking van Associated- Press te Didünotikon bij de Griekseh-Turk- sche grens, dat een communistisch legertje van 3.090 man van de Bul- gaarsche grens naar Turkije tracht door te dringen. Een vroeger, leider van de Elas, een zekere Krlton,. zou die drie bataljons onder zijn com mando hebbenzy c. legerden irf twee Bulgnarschc en tweè. Grieksche dor pen (met .name: Doup Itsa, TYougse Bunar. Kyprena Essini en Korym- bosj. de officieren zijn vreemde lingen, onder wie Bulgaren.1 Bulgaren verleenén 'wel:; meer steun van an deren, aard: zoo hadden1 zij?onlangs geweigerd een Grteksch-Bulgaarsehe grensovereenkomst. te. 'onderteekenen. om de nomadische guerllla-klanten tile geregeld Grleksche dorpen over« vallen en plunderen (meermalen van '- Bulgaarsch gebied uit} tegen te: hou den of te ontwapenen. Men krijgt den indruk dat Bulgarije dezen on ruststokers in Grieksch-Macedonlë oogluikend toestaat.,hunvrede-sloop- - werk'voort te zetten. Ander Associated Press-nleuws komt uit Aegaeïsch Macedonië, waar anti- Atheensche pnrtlsanen zeiden Engel- scheden Russische.contröle-cómrn's- -sles te hebben uitgenoodlgd, om een volledig onderzoek te komen Instel len, desnoods konden zy per para- ehute; .worden uitgeworpen, - cópieën - van' dl.t ultnoodïglngsmemorandurA zijn naar, groote dagbladen te' Salo- niki en Athene gezonden, maar die mochten het- nleL publiceeren Deze parlisanen hebben, volgens hun zeg gen. niets te maken niet communis- ten of met nationale fronters In Macedonië, zU zijn een politiek; verzetslege. dat: bet tegenwoordig partijstelsel van Athene bestrijdt; Zij winen' aJló door hen bezette bergen „loslaten" in ruil voor een algemeene pvljticke; amnestie; verwijdering van .SrltBChe troepen, -rkenning van de verzetsbeweging, mede-opneming van verzetslieden In, het ;regcerlngsappa- i'Aat, gelijko rechten voor alle poli- -.- lieké groepen, bestraffing van colla- bcraieurs. een strak doorgevoerde zuivering en een nieuw..plebisciet ■>ver de branderuiste vragen voor rieken» nd. endten niet. dan duurt' de burger- •orlop vo< rt Er zyn au? In de grensgebieden verschillende neweglngen aan den pang. maar de lauste is de gevaar lijkste. daar ze uit bet Grleksche volk zelf is voortgekomen. De wereldoorlog Is met een biurgerrforlog begonnen <don Spaanschen): de lo gica etscht dat hij In burge,-oorlogen elr.digt vóór alle nodelnlng vergeten Het eoai er hier en daar el aardig op lijken. De Griekrch-> burgeroorlog It or éér» van. lichting Is gepubliceerd. 'Dit heeft tengevolge gehad, dat er groote be roering ;ts ontstaan over een fantoom en velen uit het lood zijn geslagen, gelijk generaal Röéll,; die openlijk aanspoorde tot illegale actie: De drie stukken: Regeërlngsverklaring,. toe lichting van. de Commissie-Generaal en de ontwerp-overeenkomst behoo- ren onverbrekelijk bij elkaar en dat zal ook bij de onderteekening moe ten blijken. Over de artikelen der overeen komst steldespr- verschillende vra- gen. o.a. ten opzichte van de arbi trage, de sterkte der Ned- troepen in Indonesië' en' de vrijheid van mis sie en zending, waarna bij de' nieuwe staatkundige constructie toetste aan de Koninklijke rede De souvereini- teit van Indonesië achtte'hij volko-, men in overeenstemming met. deze rede. evenals de Nederiandseh-In- •doneslsche unie, die een «Konink lijke Unte zal zijn. Hlet-by stelde, hij de vraag 'of dit oók..inhoudt het be- staan van, een Koninklijke souverel- nltelt; of deze in leder1 geval open houdt De: erkenning van de repu bliek kan Ialleen beteekenen. dat zij geen staatsgezag; uitoefent' doch slechts regionaal gezag., Spr. ver wierp het accoord zooaJs*het' ls ge worden ln een deel der volksopinie, doch of "hij hei werkelijke accoord zou kunnen aanvaarden, stelde hij afhankelijk van het antwoord der re. geering. De heer Bruins Slot (A.R.J -betoogde, dat de regeering spreekt ..van.een politiek, .document ..oio., le ontkomen aan het scherpe mes der Juridische ontleedkunde. Doch de verbindende kracht der overeen komst is een juridische binding. Slechts RegeerlngsverkJaring en toe lichting - zyn politieke stukken. Waarop men zich voor Interpretatie der; overeenkomst echter niet kan beroepen. Waaromworden .de z.g ..bindende .notulen' niet op tafel ge legd, opdat wij kunnen zien, wat zij' inhouden?. Het Is thsns een onmoge lijke en, stijllooze situatie. -Door- er kenning van het de facto gezag, der republiek; heeft de regeering een Juridische pretentie erkend, die gaat tfen kóste van-het feitelijk gezag van de Ned. fnd. regeering. Van vorming van één staat is tri de overeenkomst geen. sprake, zei spr.. er is vabniets anders sprake dan van een samenwerking. Richt lijnen vpor de structuur der Unie ontbreken volkomen -Van. een sou- yereine staat -blijkt nergens iets fn de overeenkomst, al spreekt de toe lichting van het ,'o'ppergezag- der trnle. De UMe kent geen Unie-slaat, geen-; Unie-siaalsrecht, geen Unle- souverelnltelt Het huls van Ling gadjati is tegen zich zelf verdeeld .en zal daarom in de toekomst niet kunnen bestaan,'- C.-C, op de strafbank De heer Vonk (P. v. d V.) ver klaarde. dal de, leden der Commis sie-Generaal slechts gewone ambte naren .zijn,De Regeering- heeft haar -plicht" verzaakt, door deze ambtena ren de taak van de Regeering te laten uitoefehen en die voor haar verantwoording nenien In- feite zijn wij thans, op ëeo punt 'gekomen, dat de kiezers zoüden moeten beslissen. Ten einde de Regeering te ,waai> sciiuwen.. dat zij zicb op een beden- .kelijken weg bevindt, zette spr' uit voerig uiteen, dat zoowel het Indi sche als bet' Wedeflandscbe Strafwet- worden beater.dlgd en nieuwe'span ningen opgewekt. Scheppende, staat kunde. zoools hier wordt betracht. Is altijd .volkomen verantwoord. Het accoord- trekt de uiterste consequen tie uit de Kdnlnklljke rede van Dec. *42. De nieuwe constructie Is znmvel een staatsverband als een Kon nkrijk. De Kroon.;is geen. leeg ornament, maar een-, fntegreerend element. Ondermijning van de Króón ge schiedt door hen. diedoor. hun, actie tegen Linggadjati - dagelijksde ger voelens'.der Indonesiërs kwetsen. 1 -Mn heti^-belang- van de,vontwikke ling van een democratische rechts orde in - Indonesië, sprak de oud-mt- ntstcr zich. ten - slotte uit voor de onderteckenlng der uvereenkomst. In de avondvergadering betoogde de heer. Uuys. de Be e re n- b r o u c k. (K-V.P.) die in zijn frac tie een afwijkend standpunt inneentl, tlat de Commissie-Generaal geheel bulten baar .boekje is gegaan door de oorspronkelijke constructie van Indonesië binnen het Koninkrijk om hals te brengen, ondanks dat de In donesiërs op de Uooge Veluwe nog bereid waren te aanvaarden De C.-G had hieraan moeten tasthoiiden. De heerL o g e m a n n (P. v. d. A.): Die bereidverklaring ls terugge- nomen! o. De heer H u y s de1 Beeren* b r o u e-.fc handhaafde zijn stand punt ën- voegde eraan toe. dat de C.-G. baar' insiructte. aan haar.-' laars heeft gelapt. Haar optreden ts desas treus: /;dè ;:'stelUng. 'da| zij het - Ko ninkrijk vermoord heeft; valt 'niet te betwlsten De trnie ls geen souve-j xeirie._st«at: zlj. is hoogstens., eén sta tenbond. Spr. hleld vast aan ae Rijksgedachte en was gekant tegen de Bondsgedachte. Tusschen over eenkomst, .én ...toelichting zijn ver schillende tegenslellingen aanwezig; de toellchtlhg spreekt zich zelf ook tegen Door de overeenkomst ls een voltreffer geboekt tegen het Kó* nlnkrijk - .y,-..-'• Soekarno over het ontwerp-accoord Soekarno heeft m een radiorede, uitgesproken voor radlo-Soerakarta, verklaard,:, dat om het accoord te beoordeelen, men rekening- moet houden met de. internationale .ten denties, de Internationale groot- inachten. den NedérlSndschen in vloed en de: Indonesische krachten.. Soekarno zelde,dat de: ontwerp overeenkomst .vóór het Indonesische volk aanvaardbaar zou.-zijn,indien het Ideaal van de absolute onaf- hankelükheld;':-' gewaarborgd- was-. Tenslotte, zoo eindigde Soekarno,: is alleenGodeeuwig, dit verdrag; zal. niet eeuwig:';sdjn. Alleen het;hand haven van ;.önze eeniie id is van ber lang. Het - zou beter zijn, dat het - - .- verdrag verworpen werd en onze dlTde wT^efJunVvSo?ae"nCvcr-: eenheid bewaard, dan dat het ont- deren opböuv,-. Door di- accoord I werp aanvaard, maar wjj verdeeld kunnen de constructieve krachten in de republtpk woröen versterkt, terwijl het cms kan bewaren'voor al te hinderlijke bultenlandschc be- lanKStcllIng. Uih'ocrig betoogde- spr,; dat niet te-vermijden is, dat bij den opbouw van eenniéuwe staatkundige con structie voor het Koninkrijk voor- uitgeloopenwordt op .herzientng der Grondwet.- Wanneer "men den omgekeerden weg zou willen vol gen, zou een ongeregelde situatie boek strafbaar stelt een optreden, ais waaraan de Commissie-Generaal zich heeft schuldig gemaakt De afgevaardigde meende, dat de besprekjrgen geschorst dienden ie worden, totda*. de Kamer zlcb over dc slralcaarheld van de Commissie- Generaal en den Luitenant-Gouver neur-Generaal zoii hébbenuitgespro ken. De Nederlandschë minister, die de overeenkomst leekeat. zou. Grond wetsschennis plegen. De heer Meyer Ink (A.R.\ bleek van nieening.' dat de verruiming van de insiruclle der Commissie-Gene- i'aai op onwettige wijzen was. tot stand- gekomen. Hij achtte .het. een ernstig verzuim, dat de. C.-G. niet had gesproken met van ouds be staande'organisaties en met; volkeren enV volksgroepen;- hoewel Het haar. uitdrukkelijk In - 'de instructie was opgedragen Hierdoor is ook de Ko— !ninklijké rede van Dec.: 1942 geweld aangedaan. Voor verscheiden: Indo nesische volkeren .is hei accoord on deugdelijk en onaannemelijk Als de; ontwikkeling ven'het. nationalisme In Indonesië niet onder Nederlandsche: bescherming - geschiedt, zal de repü- blfek öen kant op gaan van. het oude 'Hellas, waar de macht werd uitge oefend door' enkele ceprlvilegeerde groepen. - Wapengeweld zedelijk uitgesloten Een geheelander geluid lief de laatste spreker van *<ïe middagzit- :ting.de heer Logeman», (P. v. d,; Al) hoóreh.' loen" hij verklaarde, dat sommige Kamerleden leven In een schijnwereld, meenende den ge beurtenissen Hun Ubop te kunnen voorschrijven. Een oude rechtsorde is verloren gegqpti In de maatschap pelijke crises, en de fundamenteete beteekenis van. de revolutie, wélke heel "Indonesië doorirekt, ls.dat zij ,ook. de sociale verhoudingen in het land1 zelf aanfast.' De oude. vooroor- 'logsche legitimatie van <fe staats macht heefl haar basis; verlóren, «tl wij moeten nu de basis leggen voor een nieuwe rechtsorde V AVapengeweld is zedeiyk en prak tisch uHgesloten. Een geheel rtieuu.c «ezagsieBitfraatle is noodig waarvan de republiek de aanvaardbare én revolutionnalre belichaming is. ;7Ji Is een politieke realiteit, ondanks haar Hetrekkeiyke zavakie en - haar fouten en daarom staan de Indone siërs óp de facto erkenning van de door hen als .nationaal erkende schepping. Het geldt.' bier, niet. de de facto erkenning van een staat, doch van een bewind en «vel bin nen het oude Juridische kader. Zoowel het idee der staatkundige, binding met Nederland "als van-het gezag der Kroon zijn "wezensvreemd aan de Indonesische ideologie en dat leidt .tot wantrouwen; dat. bovendien, versterkt wordt door -,- dé houding van vele Nederlanders In Nederland cn in fndonesic Het accoord is niet werden. De'effibllck eh"'V(.nGelder Zonan N.y. »e ~Amstërdum. deeten in hei Jaarverslag over 1S45 mede, da? me: bet 'nog' op dc 'veraièllngen er. de geringe kolentóewijzlngen slechts lüCOi ion papter kon worden vervaardigd. Daardoor boekte de N.V. 'n nadeebg saldo van f 1.5G7.543, waardoor het totale verlies steeg tot 5.192-901 SCHOORSTEEN TROK NIET» ER* ZAT- EEN BOM IN Zaterdagmiddag liet de bewo ner van het perceel Clifforüstraai 6, driehoog, te Amsterdam' wiens, kachel niet' goed wlldr (rekken, een schoorsteenveger komen. De man toog aanhet •werk en- stootte op een .verstop- ping in' het rookkanaal Na eenig rukken en trekken wist" hij' het obstakel los te sverken, en hij schrok, teen -hij een langwerpige vliegtuigbom van een. kilo van Dultöch fabrl- Kaat in de hand hield. De bewoner achtte het 'uitge sloten, dat'- de bom daar met misdadig opzet in den schoor steen .was'.neergelaten. Een kapi tein" van den bergingsdienst' neeft, het gevanrlijkd projectiel onschadelijk, gemaakt. Men ver moedt,: dat het 'tijdens den oor log uit-een vliegtuig is gevallen Textiel tien procent goedkoopcr In overeenstemming met d nes-, betreffende passages In de regee- ringsverklaring over loonen éi. prij- aen zyn" alle handelsmarge^ aan een grondige herziening jnderwor- pen Dit is geschied na overleg met de betrokken vakgroepen, waarbij in enkele gevallen wel;'- doch" in de meeste gevallen geen overeenstem ming werd bereikt. De noodzaak bij deze herziening spoed te betrach ten, heefl het onvermijdelijk 6©" maakt op een gegeven moment de besprekingen le beëindigen en een beslissing te treffen, aldus wordt ons van bevoegde zijde medege deeld. De-marges" voor textielproducten zijn- voor den grossier en voor den detaillist zoodanig verlaagd, dat de prijzen behoudens eventueel* stij- gingen.van de.internationale grond stoffen met ongeveer 10 put. naar beneden gaan. Voor de overige ar tikelen „zyn. verlagingen toe- :\at die met hetzelfde voorbehoud even eens ongeveer 10 pet voor 'den consument'uitmaken., De metalen huishoudelijke arti kelen zijn. verlaagd mét 10 12 procent voor zoover het, art: eler) betreft, die beschouwd hl worden van primairbelang voor huishoudelijk gebruik. Daarnaast is voor. een. aantal artikelen de oude marge gehandhaafd, zooala op verwarmingsapparaten, gasfornui zen en wasehmachlnes.' .- De prijzen van electro-teclmische hulsboudelijkè artikelen zijn' door de herziening van de handelsmar ges verlaagd met rond 0 pet,. Boven dien is in d« beschikking e i. be paling opgenomen, dat in de arti kelen door den producent c"prijs gestempeld moet worden. zoodat het publiek dus den prijs zeJf '-rd controleeren; v, V- Lampenkappc - 15 pet Oplampekappen is een prijsver laging: bewerkstelligd van rond 15 procent. Aan -de fabrlkanitrts WEERBERICHT DE VORST HOUDT AAN 'Matige, vooral langs Ue Wadden eilanden tydeiyk krachtige Noord oostelijke lot 'Oosteiiikcn wind. En kele overdryvende wolkenvelden, waaruit plaatselijk wat lichte sneeuw valt. Slremfe tot matige vorst. 16 Dec. Zon op ti.iO, uur, onder. 18.31 uur: Ma'un onder 14.12 uur "op 3.16 u. Waterstanden Rotlerdam le tij 0S7 "uür, 2e" tu 12.50 uur.J Een felle ï>ran4, aangewakkerd door ccn. ijsbonden .wind, heeft ,»n Schojen een rava,jo aangericht tit'cr' gelegen aan de Gedempte -G-racht'en het^ Marltplein. De panden- brandden geheel uit. thans een calcuiatieschema vtorge- sclireven en de verplichting opge legd, hun producten van- eei co denummer te voorzien, zooc' - de fabrikant van een bepaalde mpc kap. die in den winkel hangt. terug te -vinden; hierdoor zullen naar verwacht wordt de ongeoor loofde hooge prijzen op dit -'ibied spoedig tot liet verleden beh' en Op houten huishoudelijke arttke len is de prijsverlaging1 door "de herziening van de handelsmarges verkregen rond ,15 pet. Voor papier- waren en kantoorbehoeften is eer» detailschikking gemaakt, welke een groote leemte voorziet; daar deze handel bot nu toe feitelijk nier behoorlijk geregeldwas: thans is één detaiihandelsmarge vastgesteld voor alle artikelen, die in deze branche thuisbehooren, Bij,glas en aardewerk is een' an delsmarge verlaging alleen toege past op. die- artikelen, die in een uiilitysysteem worden -derge- bracht. Deze artikelen, waaronder de voornaamste verbruiksartikelen vallen, zullen,,* door de herziening van de handelsmarges, eveneens vrij belangrijk ln prijs dalen. De aandacht wordt' er c. :r op gevestigd, dat deze prijsmaatrege len op zichzelf de" schaarschte nier kunnen opheffen, Vele der hierbo ven genoemde' artikelen zullen voorloopig in beperkte mate ver krijgbaar ^jn. Eigen broer verraden Voor de Groninger kamer van het bijzonder gerechtshof te Leeuwarden stond berecht de 43-jarige Paula Relt te Groningen Haar werd len laste, gelegd "aar eigen broer, die ondergedoken was aan de landwacht-.'té hebben ver raden. HÜ werd op transport gestéld naar- Duitschland waar hij naar een concentratiekamp werd over gebracht. ;De aanleiding van dit verraad was een ruzie tusschen broer en'zuster, Mej. Reitwas sterk pro-Duitsch en had omgang met' Dultschers. In een heftige ruziebui had zy haar broer gedreigd hem te zullen brengeh naar een plaats waar hij niet graag zouwillen zijn Aan dit voornemengaf zij later gevolg metbovengenoemd nood- lobtièc gevolgen. Deadvocaat-fiscaal achtte. hef ten laste .gelegde bewezen, hoewel hij het bewys niet kon leveren, da* verdachte's broer ln Duitschland zou zUn omgekomen. - Na een uitvoerigrequisitoir eisch- te1 spreker' een gevangenisstraf van 10 jaar. v De uitspraak „werd acht jaar rijkswerkinrichting met aftrek en levenslang ontzetting uit .de beidc- klesrechten. - v- Gerrit van Burink krijgt tien jaar Het vroegere, Rotterdamsche ge meenteraadslid Gerrit van Burink is doorde .Rofcterdamsche kamer van bet Haagscbe Bijzondere rnchtehof wegens1, ohvaderlandsche Tan het HaagfidTevBijzdhderé" Gé- jaren .veroordeeld; tot> tien jaar„ge vangenisstraf, met, aftrek 'van pre ventieve hechtenis en me t v-verlier, van beideV kiésréchtenvoor;- het. 1 leven. De: eisch was* lo 'jaar. Jn Amsterdam, cal door verschillende instanties een nieuwe actie voor Veilig Verkeer Korden ingezet, [loc het moet. Ordtlijk cn netjes be ge ven di travijiassagicrs zich naur den'wagen. „TERREIN VOOR ROTTERDAM IS BIJZONDER SLECHT!" DE directeur van de KLM. de Heer Plesman. Heefl qlstcrcn. tijdens een luncü - van' de Néderlandséhe M aatschnppij voor; Nijverheid e'n Han- del. een rede. gehouden over dé ontwikkeling van de burgerlucht- 1 vaart waarin luj o.a mededeelde dat de oin*e« van de KLM voor den oorlog in miliioen bedroeg en dli Jaar de 6b mlllioen Heeft overscJtre den. ondanks o<" bijzonder moeilijke omstantLgiieden waarin Schiphol verkeerde en nog, verkeori Over de „luchlkasteelen" die Kotterdalfch voor oogen Heeft kon de hoer Plesman. zooals. hy het noemde, geen rose ticht laten schijnen IIij noem de Het terrein dat gekozen-werd voor een itntterdamsche Inrhihavon' hesilsi slecht heer Plesman nog op. dat hei omzet- percentage voor den oorlog: was. Rotterdam 2.—: Den Hacg 2,6 Amsterdam 7.2 Nu zou de verhouding aldus komen te liggen; Geen particulier zaakje De luchtvaart een goed en een muol ding. doch dc moeilijkheden beginnen op het pum waar de lucht den grond gaal raken Dc grondor- gamsaUc is overal nog slecht 'en wordt kostbaarder, naarmate zij de volmaakiheid benadert. Een viie« veld dat aan de- hoogste elschen vol doe: kost op.het oogenblik nog 100 ten 130 miliioen gulden Men moet dus wei heel goed weten wat men beglni Rotterdam slaat voor heel belangrijke beslissingen, d'.e snei ge nomen moeien worden, maar niet voordat werkelijk deskundigen cc zaak van alle kar.ten hebben bezien Men moer wel beseffen, dat een luchthaven;als Waalhaven, waar voor den oorlóg een 12D man werkte. lq„de toekomst. 8 10.000 mud' per- |5oneei zou móeten hébben „wit J men aan de eisehën voldoen. En 'een 'viiëgbavèn type'.E Ize' zijn er van' -A toi G) zou op „het gekozen - terrein ónder Oyerschl'e* 40 miliioen. kosten. Ben startbaan; aUeen- ai kost imiUl- oenenen: die •cno"' het dus;: wel 40 Jaaruit kunnen - houden. De tijd ls vóurblj dat .men, over een; ,-v lucjuha vèn pratend, -' zé Iele". '„Öniev stad -"ihóëj, ér;"*natuurlijk óók een hebberr.'.' Waalhaventoen kostte L'/t miliioen- Thans kan een klein land-alleen nog moar zoo goed i geiyk niëeüoéu en dal wij mee kun nen doen.tó t dusverre, dan ken we aan" het. feit. dat wij destijds, na de Elta. tersi-o.nd begonnen .zJjn. Öók nu heeif de-KLM weer alièriei machines gekocht en er voor treffelijk mee kun nen Werken-.zoodat wel eens over een „goudregen" is gesproken.„Maar als her straks „hard legen hard; gaat, is;. hél zeer,:, dé vraag of -Nederland mee, zal 'kunnen;, boksen De groote mogendheden zullen -altijd blijven' probeeren ons van -hét plankje te wippen - Mijns jn2iéiis. "aldus .de" riéer Plesman, Was Schiphol niet de eenlgé mogeiijlcheid om een.- respectievelijk hetviieftvcld aan. te tsggen.. Maar men wilde commissies inplaais van eep \verkbureau,totdat nu dan toch een Werkbuieau ontstaan ls.al heeft het nog* niet kunnen werken Maar men moet wel goed opletten wil men de veie mlllloencn op .dt Juisie wij zé* gebruiken; En -kiest men Schiphol, ..dan - ial men er - moeten biyven Vooralsnog is ui» grondbo ringen komen vast te staan daj in .de Haarlemmermeer Zutd, 43 km van Rotterdam, 22 km van Amsterdam, een stuk grondgeschikt, lijkt. Voor den oorlog IJverden wy voor Leider dorp, .maar dat léék mooier, dan het was, - - =- -'i Wat Rotterdam betreft, merkte de Gebr. Hoogenboom in Amsterdam Maar nu als: gevangenen De gebroeders Hoogenboom die verdacht worden van den moord op mej. A. M, Marsman, op 2 Nov. ln de Warmoesstraat te Amster dam gepleegd." zijp gisteravond per auto uit het kamp te Vught naar Amsterdam overgebracht, waar zij in het hoofdbureau van poli. f zijn ingesloten. Reeds Zaterdagavond waren ze met een transport poli tieke delinquenten uit Duitschland te Vught aangekomen. Onder bewaking van een officier der marechaussee zijn zij, streng gescheiden vervoerd- ZIJ maakten bij aankomst een hongerigen en despcraten indruk. C.I.O. gaaf hoo<jer loonen eischen Murray, de voorzitter van hel Con gress ofIndustrial Organisations liecft in -een rede, verklaard,' dat de -G.L.O. eeu mmzlenlijlié „loonswhoo- ging kóinler prijsverhóóging „wil. Indien do Vciecnigde Staten, aldus Murray,; liuyproductie tei-ugb'rengeó tot liet peil vaa .1940, is eea aantal vuil*-., 19 .niilliocu werldoozeu te vor- wachteu. 'v Fraude bij intendance "van hét K.N.I.L. Naar, de Nieuwe Haagscbe - Cou rant vemsemt, 'Is -bij het. centraal depöt intendance van het Kon. Ned; Ind. Leger aan den - Zwartewég te 's-Gravenhage „een .groote fraude ontdekt^ Militairen, belast met het beheer én ,de Uitgifte.; van militaire goederen, hebben ernstige; onregel matigheden gepleegd.In opdracht van den audileur-mllitair .by den krijgsraad heeft de Haagscbe re cherche eendiepgaand onderzoek ingesteld en als gevolg - hiervan zijn 20 militairen-in arrest gesteld Prof. van Loon spoedig voor het tribunaal „Naar!wordt ver nomen,„aai. de oud-president.:van - den:""Haogen Ra«l.. prof; mr. J. van Loon, over eenigen tijd terechtstaan, voor het tribunaal te. GravenhageV Kan men. seztfn die eufers en ge zien de kosten, verbonden aan zno'r» luchthaven, niet brier nu besluiten tot één vlieehave/» voor allen, liefst in Leiderdorp, aLs dat niet caat in de Haarlemmermeer Zuid? Scheepvaartluchtvaart' Het vraagstuk scheepvaart—luchl- vaaet ls nog niet lot een oplossing gekomen en bet is beter, aldus de beer Plesman,daar maar niet over ic kibbelen Wanneer onze luchtvaart öoodcaat is bet van geen belang meer of de scheepvaart er al dan nie» bij betrokken ls. We kunnen altijd no^ pralen. Meer organisaties leveren- nu niet meer modelijkhede-i opi Een van de grootste problemen voor de luchtvaart schuilt ln het deskundig.' personeel, We hebben thans vllegtulgbescjurders uit Cana da. TajechO, Slowakije. Polen, Ame rika^' Finland.cuz:- We -hebben- al twee milhocn uitsegeven om perso- noel op te lelden en dank zij relaties slaagden we er ln 'wee instructtebc- mannintcn uit Amerika tc laten komen die opze menscben thuis lieb- bcn leeren raken In de C 54. Maar het verkeer, neemj nogVstpeds toe (de, heer Plesman noemde oen., reeks .nieuwe diensten: die pas .begonnen zij, die spoedig beginnen zullen of die nog tol öe plannen beliooren) - en. dus moeten wij ,.ook ln dit opzicht een lijn trekken Dank zij hef feit '4laf-.'..hét móest",: zijn; ,we er in ge slaagd Iets te bereiken. Da beer Plesman deelde not4 mede. dat de' KLM weer zeven Constella tions gekach, heeft .mei 4- motoren vkh elk 2G0ü PK en verder zeven DC; 6. die reRpectlevelIjk in .Mei en Juli wordenverwacht. Op een vraag of "dé neer: ïjlesman iets Verwachtte van dé - zoügenaamde luehitaxré„ antwoordde hU, dai deze. hem economisch onmogelijk leken Men moet Immers landen, en opstij gen De hellcopt^re dan? Met dc. he- Ucoptèrewerderf nog andere mogé-. tij kh e d enbestudeerd. PLESMAN kannen we niet beter besluiten tot éèn luchthaven? VANDAAG is prof- Ir.' merhorn 52 jaar geworden. den zal de naam van Iemand van „1? zuivere bedoelingen' en groóte..toe-:,:!:„. wijding aande publieke zaak zoo; veelvuldig zijn oncferworpenaan ,ultv„;: allerlei duistere, affecfen. voortspntl- .-r-j lende critlekals die van Schermer- Hom. Hij tvas de man. die ln den. :C;. geestelijken en materieelen chaos, die nade bevrijding onzeerfenis Van vijf jaren oorlog en bezetting vorm-:;„5 de, de hoogste .weraniwoor^eiykhBld.LTj op zich durfde nerven. Niemand, dleï„„ hem de Hercules-taak van inlnlster- president in zulk een tijd benijdde.V; ,Maar vele waren dé krachten yan:.„„ reactie en behoudzucht, die 'bereid..- waren hem eiken stok tusschen - do beenen te werpen, dien zij-r konden: vinden en destokken la- gen voor. het, oprapen. Er wis gebrek er Is nög gebrek. In de dagen van;..."-': Linggadjati- is de campagne tegen dezen voortreffelijke» 2- Nederlonder;„y„ .-;. afgedaald naar een peil, dat men eer mogelijk zou achten -ln den Balkan ':':i dan in een land als het'onze, welks bewoners zieh zoo len onrechte pJe- gen te tooien met het etiket "..tihch'- terhëld". Men heeft .het 2elfs waagd hem een Landverrader - en «n 3„ défaLL-'. .te noemen. - - - En als zoo dikwijls, de honderd-,';" duizenden - die hem eerbiedigen én hem dankbaar zijn voor de grooto s l bracht, worden overschreeuwd.door „K- de criliek en de verdachtmakingen dóór de luide stemmen van het'.eohr-.;. 'servatlsme, dat slechts kandenken--'..^.-:;, In termen van verstarring, dat den tijd In omfekeerde richting zou wil- i len doen verloopen De ontevredenen maken nu een-.-,;*;' maalAltijd meer lawaai dan de'.te-; vredenen. télj hopen. dat dit' - .op:. Schermerhorh's verjaardag, eens an- ders zal zijn. Dat zij- tt'e, van scher harte staan achter de idéé, „f„ welker: opreehtë vertegenwoordiger:;.^ schermorhorn ls geweest als minis->;;S. ter-president en ais lid der commls- 1 sle-generaal. hem, zullen, laten we-' v„„ ten, dat; hij zich gedragen kan we-; h?],; - ten door dat deel van Nederland.' "dat *- staat achter den menseh Schermer-." horn'5 en - de politiek, die hij .voor-K,^'? staat en; vertegenwoordigt. Dat deel is veel, veel grooter dan men In het andere kamp wenscht toe te geven, want de, omvang er- van Is omge- koerd evenredig aan het rumoer, dat :„7„.v het maakt.: De omgekeerde stelling a gaat ongetwijfeld op voor Schermer- horn's bestrijders. 'r Moge zulks vandaagandubbelzin~„„„ 'nlg-blijken 1 Moge'de brievenbus vnn .prof, ,iri-W.. Schermerhom. te Delft<i veie malente klein blijken om alle „.T„ gelOkwenschèn ie bevatieti.die hem„ bereiken, nu .hij door een saipenloop •van omstandigheden zijn verjaardag viert in het land.dat hJJ zoo on- dub bel zinnig heeft getoond.: le wil-; len dienen. In een- vaderlandsliefde, .--f die ^'er verheven staat boven; een;-;.,: krenkende, onwaardige crltiek van j. persoonlijken aard. REGEERiNG VAN LOUTER - SOCIALISTEN - -V téoxi Blum is er gisteren in ge- Ki slaagd een kabinet te vormen en wel een. dat geheel uit socialigten „jl bestaiit.Blum zelf is, behalve ml- nister-president ook minister; 'vari Mi buiténkuidsclie zaken... De':: twee 0$?, staatssecretarissen zijn Guy Mollet én Augnstiri Iiaurerit- De voornaamste porteféUÜléfi"zijn; 'a3s. volgt verdeeld: Bmrienlandsche 'zaken: Edouórd': Depreux; Defensie: Andxé ^Le^Tro-^ quer; Justitie:.. Paul Ramadler; Fi-l naüclën: Andrê PhiUpWé<ierbp_': bouw: Félix Gouin; Indusfcrieèle' pxoduc% Robert, Lacoste;Land- bouw: Tanguy Prigent;Overzee-" sche Gebiedsdeelen: Mailus MouÈet.v; Tot iederen prijs In de radiorede die Blum gister avond naar aanleiding van de ka-„ binetsformatle hield, zei hij -anv ,,Ik-; heb geprobeerd een regeering samen: te stellen, .waarin de republilceinsche' en democratische krachten- vereer'.1 nigd waren in een geest van"natto-;. nale eendracht. Het is mij i niet; gefj lukt Daarna heb ik gestaan vaW'd<?„ keus. mijn mandaat terug te geven'., of in de nationale vergadering ieeh;1 regeering van uitsluitendsocialisten"* voor te stellen.Ik1 heb totlederen prijs een kabinet gevormd, ;omdat-: verlenging 'van de crisis gevaar: zou' beteekecd hebben voor onze repu-„ biikeinsche „instellingen." Deconsti tution eele periode van deze regeering zal binnen zes v/eken zijn afgeloo- pen, maar lk hoop dat zij zelfs in„ dezen korten, tijd in staat zal.'zyn. iets te verrichten, dat de .natie -nieu-' we geestkracht gqeft. "Wij moeenhet land doen "weten;; dat ernu een parlementairbewind onderweg is. Het is noodig het;,voIJti„ hoe dan ook, het vertrouwen terug.ï te geven in zichzelf, 1h zijn. Instel- lingen, zijn geld; en zijn toekomst»1 Grieksche klacht in Veiligheidsraad Nog geen beslissing Gisteravond zétte dc Veilïslïcids- raad dc l-chaudcrliojr "van de Griol;- selié klacht tegtai Joegoslavië, Bul gttrye oil Albanië vuurt. Kussapu- wïtsj.' de Joegoslavische a"n)biu»sadeur ia Washington; antwoordde óp dt' verklaringen, „ilie Tshldaris,dc Grieksche 'premier, de vorige week op dezelfde: plants had geuit eu uoeanle deze omvaar, onscrupuleus en kwaudwilJig. - De Alhdiui.se,tic gezant hi. - Joego •larie,- die als yertegéliwoordigervan Albanië 1ot„ 4c»„ VélligheidsraaJ iprak. uitte zich in dezelfde termen én zei dat ergéén redeo was om. een onderióók in te stel'eri naar den" toe «lav,;! ju dc Noordelijke grensstreék vanGricke'nlïui<3.ITij bepleitte, daar- éntegeu, zooals VrKóssa n owitsj>i dè vórige- week oók reeds-liad gedban; dé. iveusélïclijkhéid - van eeri onder-; zoek aanr rlee toestand in 'Grieken- la ml zelf, waaT deregéófiug. vól geks. hein een politiek, van- „agressie e» i iiui j h» «^paosu' voerde Jocgoslavü heeft '«"u inémóróöduiu aangebodeiil wanria24. grcnssekeai dingen doqr Grieke'nJaml worden ver- iripld, Bulgiirijè vos vertégcn \v oó röi gd door luit.-géneraal.:. :Stocytehkf.f,„:.mé: .verkla'ardè„.dat; debeweriiig.„dUs„zou .Thilga'tije -CHL-'aetiofaaudectpkebbon iii d(m';strüd;;dër guerillabendeh„tógeh dé Grieksche regeermg, ulek waar; was v Tsaidaria zei ni 'ziin antwoord diep. ontgoocheld te zijn. dat de. drie .Ian-ï'„b':» den. die. aan het woord waren- weost, gcoa geest van verzoening den getoond. Do:hcscimldiging:.;yanTjk;„ 'fascisme wees liij af. met het .nrgu„;h met, d«t.,zijn; land tegon 'Hitieren-"T„ Mussolini liad gevocktcn on verklaar- -..-: do vcrdóiy dat Griekenland'geen tèrrL toriulc verlangens koestert ten aan-- ziCir. van J'oegóslavi.sch gróndg«biéd.„r^j„i Na; een lang debat' over de vraag^tf-t; of-; Albania cn Bulgarije als nier-; v'«r„ leden van do V.N., alte yoTplichtingeii^'.; van hét .Handvest met b'efcïdddng-„tótp|g%' hetregelen van gescliiilèa moesten^l^ aanviuudeii^- ..weike vraag bevÊeti-.ïï^|;| gcd„.wêrd beantwoord werd vde^-' 'raad verdaagd tót ;Woensdagmidi Staking dreigt in Antwerpens haven\: ••'..In., de haven- van. Antwerpen,:wnar&l? reedi Vrydag enkele honderden ha„„„, vmnirbeideis weigerden; hét:,werk,dati.^ hun door." het werfburejiu ''wörd„qji-i„:g gedragen, uit te voeren,„dreigtthansM een van pr-.otir cmvorg* ontstaan. Zaterdag kok -racn^den^geS lieden dhg geen arbeidéï3^Tjna^| I voor, hetladen eniossen" bggeh in>eh, tè„Iagè Jmtkeeringri

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1