HAAGSCHE BOMAANSLAG OPGEHELDERD DE SCHIEDAMMER Kapitein Van Heemstra legde volledige bekentenis af STAATSBEGROOTINGEN AANGENOMEN Regeering brengt dank aan de Tweede Kamer Nederland doet voorstellen aan Groote Vier Tweede Kamer geeft fiat aan Linggadjati RED. EN ADM. LANGE .HAVEN HI SCHIEDAM ADMINISTRATIE: TELEFOON 69300. REDACTIE: TELEFOON 66505 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT PERKWARTAAL 't 4. LÖSSE NUMMERS'f C.dfl' Beziet men deze. drie acties in één. Waterstanden Rotterdam te UJ 3.S5 uur, 2e tij 13.83 uur. er.enKomst van de familie- 'to tummiiiK wenernat ZESDE JAARGANG NO. 298 wqcl\ kfeainq srii&tteloos rein woedf ACHTER HET COMPLOTSTONDEN GEEN ORGANISATIES Ruim 14 dagen ia het tlians geleden, dat op den avond van St. Ni- coUas. Den Haag, maar ook geheel Nederland, werd opgeschrikt door een bomaanslag op de Prinsegraelit, welke aan drie menschen het leve» zou kosten. Het mag dan ook zeker een prestatie van de Haagsohc recherche worden genoemd, ^at zij deze zaak thans reeds volledig tot klaarheid heeft weten te brengen, lejpeer omdat blijkt, dat het hier een geval betreft dat de Justitie nog nooit bij de hand heeft gehad. De gearresteerde kapitein T, X X baron van Heemstra heeft thans een volledige bekentenis afgelegd. Hoewel de affaire daarmee uit de doeken is gedaan en men het geheel kan overzien, blyft het gr note pro bleem bestaan, hoe de dader en zijn medeplichtigen tot dc daad héb ben kunnen komen. Er zit ongetwijfeld een diepe psychologische aeh diepe psychologische ach-Tergrond achter, welke niet gemak Justitie staat voor psychologisch raadsel De Haagsche commissaris van mie. Fooi en majoor mr. dr. j. m. J. Baak. auditeur-militair van den Krijgsraad te velde; die hoofdzakelijk deze affaire tot klaarheid hebben ge bracht en de verhoorpn hebben ge leld, gaven als hun. meenlng te ken nen, dat de hoofddader De Boer zich niet heeftweten log te maken van zijn geestesgesteldheid uit de^ülega- llteit, waarin hij zeer stoute staaltjes beeft verricht. Hij was nog steeds van meening, dat ais hij personen uit den weg zou ruimen, die tout geweest waren, hij hiervan, evenals 1 den bezettingstijd, geen last zou ondervinden. De zaak begon le rollen, toen de 18-jarlge soldaat Van Haastrecht, die een der pakjes per.motor- naar Ara- üterdam zou brengen, dat evenwel onderweg ontplofte, op Maandag 9 December werd gearresteerd. Na een Jang verhoor noemde deze de namen va" tie Boer en Peters, die nog den zelfden middag werden gearresteerd. Ook thans duurde het lang eer De Boer ging praten, waarbij al spoedig °tefk' 1 Peters behalve onderge schikte van De Boer ook geestelijk - geheel onder diens invloed verkeer de. Uit de verbooren kwam men voorts tot de overtuiging, dat er nog meer personen ln. hofrokken waren, maar de sergeant noemde, niet eer der den naam van baron Van Heem stra. alvorens hem dit op den man af werd gevraagd. Donderdag 12 De cember volgde ïoen de arrestatie van den kapitein. Deze heeft wel zeer lang ontkend en eerst Donderdag jl. beeft hij een volledige bekentenis afgelegd. Reeds voor zijn arrestatie had de politie, daar hij commandant van de gearresteerden was, met hem gesproken, doch niets aan hem be merkt Bij zijn. verhoor ontkende hij 7 zélfs feiten, die niet te" Toochehen waren en het heeft eigenlijk acht dagen' in beslag genomen voor Van voor den Engelsc'nen geheimen dienst. Hij stond by zijn onderge schikten als een 2eer prettlf mensch bekend, die zeer collegiaal met hen omging. In zijn laatste functie on dervond hij moeilijkheden van eenJge superieuren en dit trokken ook De Boer en diens makkers zich aan. De Boer was altijd de man die van handelen hield en zoo zat hem niet alleen dwars, dat zijn kapitein moei lijkheden ondervond,- doch hij was ook van meening, dat als er tegen politiek verkeerde menseden niet werd opgetreden, men dit zelf maar moest doen. Zoo had men van hoe ren 'zeggen, dat De Boer van de Prinsegracht .Engelandvaarders zou hebben verraden en reeds ln den zomer van dit Jaar besloot men hei» uit den weg te ruimen. Sergeant De Boer verzocht- hulp van Peters .en deze heeft niet aan den aandrang durven weerstaan, -n een auto ls men er toen op uit ge trokken en men heeft Boer op de vinkenbaan ln Loosduinen en ook elders gezocht doch niet gevonden. Vervolgens is het plan geweest om de twee hoofdofficieren waarmede kapitein Van Heemstra moeilijkheden had, te ontvoeren. De Boer heeft dit j met Van Heemstra besproken; doch men achtte dit onuitvoerbaar Toen kwam men op de gedachte om belc'e officieren „om te leggen", dwz uit den weg te ruimen. Op dit moment komt de slappe en passieve houding van Van Heemstra aan den. dag, want deze heeft deze plannen nooit den kop ingedrukt, doch steeds geantwoord mei „zie maar eens" e,d. .Molotov-coektails" Intussehcn gingen er weer eenige maanden over heen en eerst i» begin November is He Boer weer by zyn kapitein gekomen en heeft toen over „Molotovcocktails" ge sproken, waarmede de helsche ma chines werden aangeduid, waarvan er ook een op de PrïnsegrachtIs gebruikt. De Boer toonde Van Heemstra een exemplaar jen deze antwoorddemet .:,j5ab-Js ..y/ei -rifts'» Op 3 December kwam De Boer wederom terug by Van Heemstra er zeWe dat h|J er een serie gereed I had. Nog denzelfden dag is De Boer toen bij den burger Bakker geweest die ook gearresteerd js en heefl deze mei zijn plannen op d*1 hoogte gebracht. .Bakker heelt De Boer toen nog vijf flesschen met benzine gegeven welke deze voor het vervaardiger der bommen noodig had. Op 5 Deo is De Boer bij Van Heemstra ge komen om de adressen van de diverse slachtoffers te vragen „Vanavond gaan ze de deur uit" heeft De Boer toen gezegd en heelt zün beide ordonnansen Peters en Van Haastrecht, opdracht gegeven i Kapitein Van Heemstra vertrok dien middag naar Brussel, waar hij een bespreking had en keerde der volgenden ochtend terug. Eerst toen hoorde hij van twee rechercheurs die' reeds in de kazerne kwamer snuffelen, van het- gebeurde. Van Heemstra, De Boer en Bakker heb ben vervolgens nog een bespreking in het huis van laatstgenoemde ge. had en afgesproken: „Wij bekenner nooit". Dit is inmiddels anders uit- geioopeu, - De Boer is na zijn verhoor eers» goed gaan beseffen wat hij gedaar heeft,Thans heeft hij diep berouw en wil niet anders dan voor zfir» misdaad boe tem Hij heeft zich bo vendien door de houding van Var Heemstra, voor wien hij een blinde vereering had, gesterkx gevoeld ir zijn voornemens. Uitdrukkelijk wordt nog ver klaard, dat De Boer geen opdracht heeft gehadvan een of andere -er. ganisatie. MoelUkhedeu met superieuren Kapitein Van Heemstra was ln Januari van. dit jaar hoofd 'van een motortraneportafdeellng gewonden en compagnie-commandant. Voor den. oorlog was hij in het automobielbe drijf en ln den -oorlog werkte hij PAROLOSCOOP Onbegrijpelijk Engeland WIJ HEBBEN het deze dagen reeds vaker over de kans en het gevaar van burgeroorlog. Hel moeilijkheden. Het moei nogmaals Inlegvellen bewaren Het- Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat de inlegvellen GA 605, GB 005, GC 605, GD 605, GE 605 hoewel deze niet meer ^brrnkr zullen worden voor - de uitreiking van bonkaarten voor voedingsmid delen, toch zeer zorgvuldig bewaard moeten worden. Deze inlegvellen nl. i.z.t. nog voor andere verstrek, kingen gebruikt worden. Brandje op de „Oranje" Op de „Oranje" van ae maat schappij „Nederland" die voor her stelwerkzaamheden in het dok van de Nederiandsche scheepsbouw maatschappij te Amsterdam ligl, is hedennacht een. brandje 'geweest dat gelukkig »een grot)ten omvang heeft gekregen. De nachtwaker ontdekte omstreeks twee uur een brandlucht en is met zes anderen op zoek gegaan naar den vuur haard, die men merkwaardigerwijze eerst om tien voor vier ontdekte Het bleek, dat er brand woedde in de bakkerij. Men slaagde er in het vuur te dooven. De bakkerij if echter voor de helft uitgebrand. Koning ..George, fao .Engeland, heeft zij n 3oedkeuiing gehecht aar de benoeming van Lord A. V Alexander tot 'minister van defensie was In verband met de Grieksehe genoemd worden, in verband met het voormalige Britsche indlë, waar de Hindoes en de Mohammedanen hun eeuwige veete blijken nlei te kunnen bijleggen, zelf niet en ook niet met bemiddeling van den vroegeren „ge- haten" overh.eerscher, Engeland. Dit Engeland is op het oogenbllk vol goede bedoelingen: India mag kiezen wat het wil worden, onafhankelijkb- - heid binnen tic gemeenschap van het Britsche Gcmeencbesl, sis een Do minion, of onafhankelijkheid erbuiten. Het steeds weer tcrugkeerende struikelblok op dien langen, moei zame» weg, is de bittere tweedracht i ussel.cn de Hindoes met hun Congres, en de Moslems xnet hun Liga. Het .«landpunt der Hindoes is dat India één natie moet blijven en dus dat de minderheid van »0 mtllioen Islamieten zich moet onderwerpen aan de Hln- aoe-meerderheid von 250 mlllloen op een totaal van 4G0 miltioen. tlei standpunt der mohammedanen is dat hun zoo groote minderheid idle geen sociale of godsdienstige verwanschap heeft me* de meerderheid nimmer zich mag leenen lot eenlgen vorm van onderwerping aan de Hindoes. De Islamieten gann nog verder, zij willen een olgen staat: Pakistan- Maar-, zoo'n staat Pakistan zou weer een minderheid aan Hindoes bevat ten en de strategische positie van India beheerst-hen en dat kan_.de uindoemeerderheid niet verdragen. Nu bevatte het Britsche plan voor een Vereenlgde staten van Indië de volgende fundamenteels aanbevelin- gen: 5e De centrale regeering der Indische Unie, die Britsch-InctJö en de prinselijke staten 2ou omvatten, zou gezag uitoefenen, zou gezag uit oefenen over de buUenlandsclie za ken, de landsverdediging en de ver bindingswegen en zou macht hebben de daartoe benoodigde belastingen te herren: 2e, De Unie zou bestaan uit een Tvoqre-nd en een wetgevend lichaam, samengesteld uit vertegen woordigers war^le „provincies" en de NteXtJJÏ voor beslissingen zou den fiSPjfliL meerderheden noodig zijn en- overeenstemming tusschen Hindoes en Moslems: 3e. De provin cies zouden zich mogen aaneenslui ten met een groepeering naar eigen wil. (hier gloort iets voor een Pakis tan) Hindoes en Moslems, hebben dit plan aanvaard op voorwaarde dal ze een ovérgangsregeering. zouden vor men en een constituante samenstel len, Maar daarmee is het mis ge gaan Er werd veel bloed vergoten (Calcutta' en de leiding der Moham medanen trachtte den Brit weer naar India te manoeuvreeren nu als scheidsrechter tusschen de twee na ties, hetgeen dc Hindoes die de vol ledige vrijheid roken helsch heelt .••cinanki. Sindsdien dreigt- er burgeroorlog, le's waarvoor Churchill al zoo,vaak heeft: gewaarschuwd, maar waarin de gemiddelde Engclschman pas ge looft «1.tie alweer voorbij ia en ook nog Kngeisch bloed heeft gekost. Ome landginoot, Giet de Jloodc, kampioen weltergacicht, sloeg in een gevecht van acht ronden in Uarringoy Arena te Londen. Ginger Stewart, houder van den Schotschcn titel, op punten. Girl de ïioode (rechts) mist een linhschc swing tegen Ginger Stewart. Plannen voor groot sportfccst Vólgende zomer in Amsterdam Een belangrijke sportdemonstra- tie zal als de plannen van de daar voor speciaal ingestelde commissie doorgang (Vinden, in Amsterdam in de week van 12 tot 17 Juli 1347 wor den gehoüden. Het plan bestaat om de jeugd met de sport te laten kennismaken. Daartoe ;j zullen 4>p verschillende straten en pleinen allerlei demon straties in" boksen; jiu jitsu, turnen worstelen enz. gegeven worden. Zelfs aan de minder bekende tak ken van sport, zooals golf, boog schieten, kolven en andere, zal aan dacht, geschonken worden. Op het: programma staan voorts tochten door de grachten met mo torbooten en wherries en een, sport avond in het Olympisch Stadion. De Jordaan krfjgfc, in navolging van Parijs, dat een jaarlykschen wedstrijd - voor kellners kent, een wedstrijd' van slagersjongens. deze feestweek komen bovendien de deelnemers van den zeilwedstrijd New York—iJrauiden binnen, die op Amerifeaansche wijze zullen worden ontvangen. De roeivéreen. Nereus tenslotte za internationale wedstrijden organi- seeren. Er kon nog meer bij 't Wordt wel veilig, maar niet „gezellig" 'trammen in Amsterdam. Amsterdam heeft ruzie met z'n tram, want de tram is te klein om alle Amsterdammers te vervoeren. Er kunnen 20 menschen zitten :n een wagen en heel vroeger waren er nog 23 staanplaatsen op de :bai- cons. Nu^ zitten in eiken wagen' nog 20 menschen, maar het aantal staanplaatsen is opgevoerd tot circa 70, hetgeen'nog te weinig is. En dus heeft hef /publiek nog een kleine 20 staanplaatsen gemaakt op cis tree- té, In de'■'Spitsuren"puilen''de'passa giers een meter buiten de tram uit en de straatjongens, die niet beta len, willen, - hangen achter op de „buffers", Dat mag niet' meer van de politie, wegens de ongelukken. En nu gaat men met overvalauto's, jeeps en motorrijders de trossen passagiers van de tram plukken. Iedere afgeplukte passagier zal in handen der politie blijven, tot de kantonrechter hem veroordeeld heeft. Het trammen in Amsterdam zal veiliger worden, maar nog minder gezellig, want dat een tramwagen nog meer passagiers kan bergen dan tot nu toe, lijkt onmogeW,k en dat een Amsterdammer blijft staan, als hil denkt mee te kunnen, is nog onmogelijker, 't Wordt slaande ru zie, Maargelukkig duurt een Amsterdamsche ruzie niet lang. Van Meegeren weer thuis De kunstschilder kHan van Mee geren, die c-enigen tyd geleden voor een. rustkuur in een Amsterdamsch ziekenhuis werd opgenomen, is thans uit- de verpleging ontslagen en vertoeft weer in zijn woning aan Keizersgracht te Amsterdam. Zijn toestand is bevredigend, maar hjj moet op last van den dokter vol komen rust houden.^ Waarschijnlijk zal hij over eenigen tjjd nog een tweede buur moeten onderdaan. ting elands cur&te „Vliegende Vleugelmet straalaandrijving, de Arm- strong-Whituorth J.ÏF. 52, zal binnenkort proefvluchten wtaken. Ret vliegtuig, dat twee zitplaatsen heeft, is uitgerust viet twee- Kolls-Eoyce Derwem turbo machine» voor.straalaandrijving én heeft een vleugelhreedtc van ongeveer 27 meter. Ret toestel doei sjjn naam eer aan, daar hei, tuct uitsondering van de roeren.aan de vleitgelpanten, uitbouw van het icindscherm en'uitsteeksels aan den onderkant, geheel uil/éón vleugel bestaat. Experts voorspellen dit type vliegtuig 'een groote toekomst. (Van onzen parlementairen redacteur) Om 6 uur Vrijdagavond viel de hamerslag, waarmede de voorzitter van de Tweede Kamer de behandeling van twee staatsbegrotingen die van 1946 en die van 1947 afs'oot. Na een onafgebroken zit-tings- 'Üd van ruim .7 weken had de Kamer zich door den moeizamen en niet. altijd even opgevreten begroetingsarbeid heen geworsteld en daarnaast ook nog de besprekingen over het accoord van Lmggadjati tot een goed einde gebracht. Ons parlement vertoom weinig spontani teit en dus ging er geen hoera.tje op bij dezen veelbeteekenenden ha merslag. doch de minister van F'nanciën. prof. Lieftinck. zorgde althans voor eenige opluistering dcor namens de Regeering de Kamer leden en den President geluk te wenschen met hetgeen zij in deze weken hebben gepresteerd. Voorzitter Van Schaik sloot' de vergade ring met een gemoedelijke en gevoelige korte redevoering, waarin nij den leden, dank zegde voor hun ai-beid en hun medewerking tot het goede verloop der vergaderingen en hun op de reis naar hun haard steden de beste wenschen meegaf vpor de Kerstdagen en voor'het Nieuwe Jaar. Hij was zoo attent om. ook de Pers in zijn woorden van erkentelijkheid te betrekken. n verband met economisch Duitschland herstel van (Van onzen Haagaehetj correspondent) DE Nederlandsche regeering heeft, ba de dezer dagen door mr. Van Klefi'ens vooi' do Nederlandschc Kamer van Koophandel te New York gehouden rede, aan de regeeringen der Groote vier een memoran-. dum doen toekomen roet voorstellen in zake een economisch herstel van Duitschland. waarbij rekening wordt gehouden met de belangen der om-, liggende landen. waren vervat. Enkele dagen geleden is daarop de hierboven vermeide overhandiging van het economische wederopbouwmemorandum gevolgd. Weloverwogen actie Men heeft hier ie doen md een notie, waarin een duidelijke lijn valt te onderscheiden. Wil men deze lijn volgen, dan dient men terug te gaan tot het oogenblik waarop de Nederiandsche regeering, „w. UULU, naar aanleiding van den onbevrodï- dat aan da: geheel wellicht het v Waardevolle stemmen WtCRBERICHT HOOOTKPIINT VAN DE VORST VOORBM fn den loup van den Uae matige tot llrhte vorst met waj toenemende be wolking cn 2wakken tot matigen wind overwegend lunchen Oost en Zuid. Geen neerslag van beteekenls. 32 Dec Zon op 8.48 uur onder 16.33 23 Dec. Zon op 8.ut uur ervder 16.33 uur; Nlevwe maan. Waterlanden Rotterdam le UJ 4.28 uur 2e ty 13J3 uur. genden gang van zaken op de Parij sche vredesconferentie, bij de geal lieerde regeerlngen stappen deed om te bevorderen, dat ons land wordt betrokken bij* de voorbereiding van her ontwerpverdrag - met Duitschland Tijdens de onderhandelingen over de or.nverp-vredesverdragen met de satelliet-slaten is eerst goed tot .uit drukking gekomen hoe gegrond de vrees van de kleinere lauden was, dat hun wenschen tot conflicten zouden leiden, indien deze ingrijpen de wijzigingen zouden betreffen. Dit bleek, nadat zonder óverleg met hen het ontwerp-verdrag 1 van de Groote Vier. op de Parij sche onferen- tle was Ingediend. De conflicten zijn dan ook niet uit. gebleven en op grond van die erva ring vond de Nederiandsche regcc- rlng, toen zij bij de regeeringen der Groote Vier aandrong op een andere voorbereidende procedure roet be trekking tot het Dultsche verdrag en haar. standpunt verder ontvouwde, meer gehoor. Men heeft ten minste bereikt, dat, wanneer In Januari a.s. waar- sehUniyk op den veertienden van deze maand de plaatsvervangende ministers van Buftenlandsche Zaken te Londen bijeenkomen om de voor bereidingen voor dit verdrag te be ginnen. de Nederiandsche vertegen woordiger, evenals de; vertegenwoor digers van de andere betrokken lan den, zullen worden geboord, rntusschen was. terwijl' dit Initia tief werd ontwikkeld, door de.:. Ne deriandsche Jitregeering een. tweede stap-voorbereid met-te formuieerlng van het op 5-November in Londen Washington. Parijs en Moskou over- hanftigd mémomnducn,- waarin: onze elsch 'ti: léa aanzien vnn" Duitscbland naamste nog ontbreekt. Wat vooral uit het aan het einde V3n de vorige week overhandigde memorandum duidelijk naar voren komt is, da: de regeering blijkbaar van oordeel is, het niet te kunnen laten bij het indienen van klachten over de verwaarloozing door de vier bezettende mogendheden van de be langen der kleine Europeesehe lan den m hun streven, om Duitschland, althans in zekere mate, weer op de been te brengen. Zij meent, te kunnen bewijzen, dat door die kleine landen op grond van de kennis.welke zij van Duitschland hebben, waardevolle bijdragen kun nen worden geleverd voor een bevre digende oplossing van het Duitsche probleem, dot hen al -evenzeer raakt als h-n Dultsche volk zelf eri dat zelfs ln. zekere mate parallel met hun eigen belangen loopt- Ijn het tweede memorandum zyn deze opvattingen nader aangeduid en uitgewerkt en als consequentie daarvan is een voorstel gedaan, dat niet slechts Nederland ten voordeel moet strekken, doch dat In niet mindere mate Duitschland den eer sten waaritevollen buiteniandschen steun voor het herstel beoogt te te ven. Hier wordt niet slechts ge vraagd, doch ook gegeven. Het: lijdt welhaast geen twijfel, dat dit voorstel,.: dat iritusschen slechts voor den overgangstijd bedoeld is. alleen tot zijn volle beteekenls kan komen, indien, het den aanloop vormt tot een herstel van - een-; toekomstige politieke,: staatkundige, en économi sche [-constellatie -vanvcelvverder strekkende beteekenis. Immers, de consequentie van de opvatting, .dat de kleine Europeesehe landen met hu» diepgaands kennlr 'vanVDultsch? land. het Duitsche volk cn de Euro peesehe constellatie, een waardevolle bijdrage kunnen leveren tot de op lossing van het brandende vraagstuk, waarmede de wereld worstelt, is, dat ook een voorstel ln dien geest volgt. In dit licht bezien worden de be sprekingen, welke de heeren Lam ping en Hirschfeld gedurende de laatste weken met tallooze groe pen van hel Nederiandsche volk hebben gevoerd en het rapport, dat zij over deze besprekingen zeer on langs aan de regeering hebben over handigd, van bijzondere beteekenls. Nog een derde stap Het moet dan ook waarschijnlijk worden geaent, dat dit rapport er toe zal moeten b>JUragen,dat binnen niet al te langen üjrt, vermoedelijk zelfs nog vdor het begin van de bijeenkomst der plaatsvervangende ministers van Buitenlandsche Zaken, een derde memorandum aan ite re- peeringen der Groote Vier zal wor- den overhandigd. In het kader van dit memorandum zou het eerste memorandum betref fende onze eisehen in zake Duitsch land moeten passen, terwijl het tweede daarvoor den- aanloop zou vormen. Het - is duidelijk, dat een dergelijk memorandum veel zal kun nen bijdragen tot de verwezenlijking Valt de tïïüiteiljkiïeiö- om de Neder iandsche opvattingen in de. voorstel len, welke de plaatsvervangende mi nisters aan dc mini ster-conferentie van Moskou zullen doen. verwerkt te krijgen,:, te meer om da'de hoop be staat. dat de vertegenwoordigers van de kleine lanjen, die in Londen zul-, len worden gehoord, wellicht kunnen worden Ingeschakeld ln de_ commis sies en subcommissies, welke ge vormd zulten worden om de plaats vervangende ministers volgende maand in Londen terzijde Ve staan. Regelmatige zeepproductie nog onmogelijk Mét, betrekking tot de distributie van zeep deelt het ministerie, van economische zaken mede, dat de zeep-industrle -- momenteel nog groote moe Hij kliedert ondervindt bij de grondstoffenvoorziening. Het wereldtekort aan oiïën.-en Vetten er de Wisselvallige invoer van causti. sche soda en potasch maken een regelmatige 'productie onmogelijk Alle krachten worden echter inge spannen, om zoo spoedig mogelijK wederom huishoudzeep entof toilet zeep ln distributie'te brengén. 'BIj de eerstvolgende banaanwij. zing, zal, behalve bet- normale rant soen (225 gram huishoudzeep ot ttf gram toiletzeep) een extra rants oer worden verstrekt' (9fl gram toilet zeep) op de £-kaarlen. Volkstelling in het komende jaar Het is te betreuren dat op dezen mtsten rommeliger: begroot Ingsdag de behandeling viel van het restant van de, begroot!ng van Onderwijs. Kunsten cn Weienschappen, waarom- irent nog eenige belangrijke punten aan de orde waren. De afdeeling Vorming buiten Schoolverband kwam er wel heel bekaaid af, terwijl juist omtrent deze afdeelinjf. in verband met de reorganisatieplannen van- den minister Indertijd zooveel te doen Is geweest, De debatten over deze .aangelegenheid bepaalden zich irr -toYoofdMate-'-tor'"'"trttoerayfjirrgen: over subsidieregelingen, waarbij de verdeeldheid ln Nederland zich weer krachtig manifesteerde- Alleen de heer Thomassen (Pvd Al hield zich met de reorganisaiie Jn kwestie bezig en sprak de hoop uit. dat bij de reorganisaiie de gelijkwaardig heid. welke er tusschen Vorming binnen- en die bulten Schoolverband bestaat, niet in het gedrang Ts ge raakt. Hij constateerde, daj dc reor ganisatie alleen geleid heeft tol ver traging en'prestige-verlles. Minister Gieten, 'die ln al zijn antwoorden uitmuntte door vaagheid en wijdloopigheid, erkende, dat cr onzekerheid heeft bestaan naar aanleiding van de reorganisatie, tnaar dat t-hans alles tn orde is. Aan deze afdeeling was voorafgegaan de verdere afhandeling van de pers. en radfovrsagstukken Daarbij zet de de bewindsman, dat het tijdelijk Pers besluit toch wel sancties bevat ten Opzichte van misbruiken der oude blacfen tegenover oud-Uiegnle. zeer binnenkort zal een Nood-perswet bij de Kamer worden ingediend. De om roepbladen kunnen. Indien zij een account an isverklaring overleggen, pa pier krijgen voor alle op hun wacht lijsten geplaatste personen. In ver band .met een komende definitieve regeling achtte" de bewindsman het niet juist diep op de gestelde pro- blcmen ln te gaan. Dat het dikwijls aan samenwerking lieèft ontbroken, erkende de minister, die de Radlo- begraoting te hoog vond en een ver laging der luisterbijdrage in 1947 aan kondigde. Het aantal betalende luis teraars zal In 3947 rond 1.140-000 be dragen. Hei overwegen van het voor stel van het comité Nationale Om roep zou onioelaatbaar tijdverlies hebben geleverd. Over het geheele land zullen zenders worden opge richt, teneinde een ongestoorde ont vangst ,te waarboruen. nas geen wevuurrecnung, uocn ac erkenning van de noodzaak, 'dat de Commissie Generaal tn Batavia een eigen centrum moest vormen, bü de benoeming va» de leden der C.-G. was onrtrent de overtoch/ reeds een afspraak gemaakt en dc minister' achtte het hil!(Jk, dat üezc geschiedde <>P *s lands Uns te». Zonder hoofdelijke1 stemming wer den nog 'eeu aantal kleine wetsont werpen aangenomen, o.a- het wets ontwerp tot verlenging van den wer kingsduur van hei tijdelijk persbe sluit 1945, hel wetsontwerp tot ope ning van de mogelijkheid ,van voor- ïoopfge maatregelen ter - zake van overtreding; van prijsvoorsehrlften 4sluiting-.v»m-«akenh-en'--.bet-.'we«ont'i werp. waardoor, tn afwijking van de bestaande wet, de volgende alge meens volkstelling wordt vastgesteld In het komende jaar- ZATERDAG 21 DECEMBER 1946 Zware gevechten in Indo-China Toestand „critiek" genoemd Bij Hanoi in Praosch Indo-Calna is Donderdag een veldslag uitgebro ken, doordat - aldus Fraasclie pers berichten Vietoameesche troepen vijandelijkheden tegen Fransche troepen hadden ontketend. De VJet- nameezen zouden met kanonnen en mortieren gaan vuren. Fransche troepen te Honoi heb ben aile belangrijke punten van de stad bezet. De vcrJezer. worden aan beide zijden groot genoemd. Marius Moutet. de Fransche mi nister van overzeescbe gebiedsdeelen zat Zondag per vliegtuig naar Indo- China vertrekken. De besprekingen over Indo-China te Parijs zullen uitgesteld worden tot rijn terugkeer. Te Parijs noemt men den toe-. stand „critiek". Er zijn slechts 1.000 man Fransche troepen ürTn-V; do-China, terwijler 200.000 noodig zouden zyn om het land. weer. -, te .heroveren". Soldaten gaan losStn in Antwerpen De Antwerpsche havenarbeiders b hebben gisteren In tegenstelling .tot.I' de gekoesterde verwachtingen,' Het'Al werit niet hervat. De. tewerkstelling",- van militairen wordt, thans over- I wogen. Alle maatregeletin zijn ge troffen, om van hedenmorgen 8 uur sf de levensmiddelen, die het: land1 noodig heeft, dcor soldaten te laten 11 lossen. -vv:^' Indrapoera Maandag in J f, Rotterdam Het ras. Indrapoera met'ruim -' elfhonderd repatrieerenden aan j boord zal Maandagmiddag 1 uur te -J Rotterdam worden gedebarkeerd-S' Di verband met zieken aan boord# van het, schip en terwiile van hun J snellen afvoer worden geen familie leden, vrienden of kennissen van repacrieerende passagiers ton beman-: ning op het terrein toegelaten. ":~u Oude truc had wéér succes Woensdag kwamen twee kleur- ISr.gen omstreeks het middaguur een juwelierswinkel te Amsterdam binnen. ?.Jj spraken gebroken Frantch en Engulsch en gaven also, kun wensch te kennen een dasspeld uit de émlage te zier». De winkel- jufliouw maakte de étalagek&st open om aan dit verzoek te vol- - doen. Op dat moment leidde .de tweede bezoeker haar aandacht af naar den winkel, waarvan nummer één gebruik maakt$ om zich mees ter to maken van een tableau met uveo platina damesringen, elk bei zet met eeu briljan: resp. van 2 en VA karaat. Met hun buit ter waar- de van 20.000 wLlen de heeren I z»ch uit dc voelen te maken. De vermissing van de kleinodiën. Ja eerst later ontdekt. Brandstoffen voor kamer verhuurders op plaatselijk nader te bepalen -Ljdatipycu Jctmnenj,j*aroj;r&4nir3*.r* weer aanvragen voor brandstoffen bij «te distributie indienen. De uitreiking van cc bonnen tal na 1 Januari ge schieden. Zendfijd-motïe Bij de replieken diende de heer Wagenaar {CPN} een motie In. waarin den minister verzoehf werd om maatregelen te nemen teneinde reeds thans zendtijd te geven aan stroomingen. öie thans bulten de re geling vallen. De motie werd .ver worpen met 44 tegen 23 stemmen. Mei de CPN en de P v d V stemden IQ leden van de P v d A voor de motie, n.l. de heeren Posthumus, Scheps, Goedhart, Tuin, Vermeer. Burger» Vondeling, Deering, Van Slcen en Hofstra. Tegen stemden met de rech terzijde de P v d A-leden: Ten Ha gen, Nederhorst Logemann, Schilt- huls, van der Goes van Naters. mej. Tendeloo, Ruygers. Suurliof, Joekes, Vorrlnk, Van den Bom en Kupers. Beide begroetingen werden zonder hoofrtebjlte stemming aangenomen met aanteekening det dc communis ten or tegen waren. Hetzelfde gebeurde met de begroo- tirigen. van överzeesche Gebicdsdee- len, welke na he< LinRgadjati-debat weinig belangrijke punten voor de bat meer opleverden Tn de morgen- zitting rirona de. heer Kon (KVPt aan op bevordering van den opbouw cener West-Indische, économie Tn dot verband verzocht de heer Melje- rinic (AR! om de verleening van een homconcessie in Surinameaan ie houden, totdat de parlementaire commissie West-Tndië" bezocht: heeft De heer De Croo.t (CPN1 pro testeerde legen arrestatie van leden, der Partai Naslon al Indonesië in Zuid-Celebes De. heer Joekes ,.(P v d A) zou prijs stellen op een vol ledig overzicht ten aanzien van alles wat zich ln Indonesië heeft afge speeld. De censuur op dagbladen en tijdschriften teekte, zijn - erntuig mis noegen. Hij verzocht Inlichtingen over dc Surinaamsche houteoneessles De heer Be er nl nek (CHl vond de Commissie-Generaal ie duur cn achtte he» psychologisch niet juist, dat prof. Schermerhorn en de heer Vnn Poll hun vrouwen hebben laten overkomen naar Batavia. Hij hoopte tn leder geval, dat zU het zelf be taald hebben Minlsier J o.n k m a n, die pas tn dea middag dc sprekers beantwoord de. kondigde de spoedige verschij ning aan van een wetsontwerp; bo- treffenc de stichting van gen wcl- waartsfonds voor Suriname- De ber handeling van de conccssic-a&nvrnag voor houtaankap kan .rtlet Wórden ulygesteld tssaar. de oppervlakte is intusschen teruggebracht van4'/t millioen to'. een half? mllUoen. H.A. Naar. aanleiding .'van de opmerking van den b«er. rDe Grooi deelde de minister mede. dat.-dr. Ratu Langi in vrijheid 16 gesteld. De MOTIE ROMME-V. D. GOES MET GROOTE MEERDERHEID AANVAARD 1 Het debat over de óntwerp-overeenkomst van Linggadjati in de Tweede Kamer is geëindigd en het resultaat is geweest, dat de meerderheid ven dc Kamer zich achter het beleid van de regeering en daarmee achter het werk van de Commissie- Generaal heeft gesteld. Het staat de regeering thans vrij om - de Commissie-Ceneraat opdracht te geven, de overeenkomst te teekenen op de wijze, zooals de regeering die heeft aan: gegeven in de regeeringsverklaring en in de rede van minister Jonkman van Donderdagmorgen. De Kamer heeft zich uitgesproken door middel van drie moties, één die geteekend is door alle fractie-voorzitters, behalve der. heer Wagenaar IC.P.NJ, een tweede van de heeren Romme en v. d. Gees van Naters samen en een motie- Schouten, die de namen draagt van de voorzitters van die fracties, cie tegen de overeenkomst zijn. - De eerste motie voor de vrijheid en veiligheid van de# slachtoffers der gebeurtenissen in Indonesië werd aange-1 nomen met 83 tegen 10 stemmen. Alleen de communisten i\ stemden tegen. De voornaamste motie, waarin de meerderheid zich achter de regeering schaart, werd met 65 tegen 30 stemmen aan-\ genomen. Tegen stemden C.H.. A.R.. P v.d.V.. Staatk. Geref. en jhr. Ruys de Beerenbrouck (K.V.P.). De motie-Schouten werd verworpen met 29 tegen 65 stemmen. Vóór stemden C.H., A.R., P.v.d.V., Staatk. Geref. De heer Ruys de Beeren brouck onthield zich van stemming. Negen luiers op den luierbon De huidige productie van luiers maakt het mogelijk het aantal lui ers dat aan a-s. moeders wordt toe gewezen en dat tot nu toe 6 be droeg, te verhoogen en te brengen op 9 stuks per bon. In verband hiermede bericht liet CXD.K., dat de distrlbutiediensten met ingang van 23 December a.s in plaats van de tot dusverre gebruikte Juierboiwen .,6 luiers", rantsoen bonnen „een artikel J" zullen, uit-, reiken. Op deze bonnen zullen dus 9 luiers worden gekocht. Teneinde misverstand te voorko men moet hieraan nog worden toe gevoegd. dat de rantsoen bonnen „een artikel J" in twee verschillen de uitvoeringen ln omloop zullen worden gebracht. Beide soorten bonnen 2ijn evenwel geldig. Hieron der volgt de omschrijving der twee verschillende uitvoeringen -1.Ondergrond groen met' beige ruit op linker helft; opdruk: „een rantsoen artikel J". 2. Ondergrond groen, met gele ruit op linkerhelft; opdruk: 25-1- 45 „een rantsoen artikel J". Ook deze rantsoenbonnen zijn evenals de tot dusverre in gebruik zijnde lulerbonnen, ?,.g. vóórinleve- ringsbonnen. Punten van de textiet- Xaart .moeten voor dé op deze. bon nen te koopen luiers niet worden afgestaan. De tot 22 December 1946 uitgereikte luierbonuen „zes luiers'" blijven totnader aankondiging - gel dig voor het koopen .van. 6 luiers. Twee Dakota's met post onderweg naar Nederland De twee Dakota's die enkele da- gen geleden met post. uit Batavia -Mn gestort, worden den 23steo December op Schiphol verwacht Woorschuwing aan elfsledcnrijders Wat de Elf.stcder.ioci\t betreft, die'v I voorloopiy op 28 December is vast gesteld. wordt den deelnemers op het volpendp gewezen; Niemand moei zich van te voren', opifcvcn oL ^t-ld zenden. Kaarten..; vu«r de detSlnenirrs u-orden ven dag-i van te voren beschikbaar gesteld legen betaling aan een der loketten# van het bureau. Ter waarschuwing geldt nog; D«# toestand van het ijs op de meren 'is^ zoo geworden, dat do wakken over- dekt zijn met een dim laagje- Usi# Men moet dus overal de baan>| houden, daarbuiten is het rijden'-- Imcnsgevaailijk. Dinsdag Achttien dorpentocht-j: Op den dag voor Kerstmis. Dins-# dag 24 December dus. zat in Fries-#. land de groote achttiendorpentocht#I gehouden, worden. Er zijn vljf start-fll plaatsen: Tusschen 9 en 11 uur;vèr-Ml trekken de riiders - uit Akjaum^f Grouw, G or re dijk, Heeren veeo'Vtoh-^ Jou re. Bouwvakarbeiders en de vorst- J Het:beridttoverde- boöwvêk^'a sirbéiders ton de vorst,dat wij 'tont#\ vingen van 'net depart«.ju jl open bare werken"'enwedcropbott w,i| I eldeta.in.'cljtnunrra'cr.-vemrefd^bë^ hoeft,, naaris' goblcken# èèiiigèx^ainpl vulling.- I)é -•7VoóTges^ro'e':,'4$tog!kCiiB@ji zakcuheeft# yöorWat^Tde^-TJiX^!®! ifrbei der9 'betTêft;' sléchts L «I?. tliër-D. Ü.Wéarbeid eis,>die :"ixL;-d I W iermgemeér. ea ^Zeeland jwaTcalSDèJ I D.U.W.-arljciiier» in-, andere'dealen?! vnn h.-t land -komen in regeling, zoo deelt het

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1