J. WILHELM c. KETRLRINKie Voetbalvereniging ,OVERM. Schiedamsehe Voetbalver. S.Vi Toon v. d. Enden THIJS WAARj ALLE ACH Biliaitvereeniaing GEBOUW „ODEON" NOORDER GLASHANDEL J. VAN OOSTENDORP ROTTERDAMSCHE KIOSKEN» OOK UW ZORGEN ER OVER VAN ALPHEN J. J. Aykens BOXENGARAGE LATIL Aleidisstraat 47 Telefoon 32803 A. L. DE JONG - BONTWERK! WOLLEN VLAGGEN W. A. HAMEL Rotterdam; Öostzeedijk 106-110 Alice Kellenbach Hl J. KEMP NICO VAN OVERLOOP GREEN ISLAND BAR A N DR. R AS Carosseriefabr. J. M. Quist Zoon Joc. v. Rossum JAN LINSSEN Directie en Hoofdredactie HET PAROOL GE R Z HARRY JANSSENS Kleermaker R I T M A N'S Tijdschriften en Boeken Import R.V. en A.V. „SPART Supportersvereniging „SPARTj Rotterd. Football Club „XERX|< E. G. MUNDT do;« Bobii# Martin van Schie A. RIJNBERG a „NASSAULAAN" N.V. Mij. voor onroerende zaken J. v. d. Toorn, Co.'s Ijzerhandel N.V. $Yiactg.coete*% jcaoc 19Ü\ R.V. en A.V. „EXCELSlof R.V., en A.V. „NEPTUN Uf R'damsche Football Club R.^! BAS PAAUWE Vereenigde docenten TOP-HAT BAR Traniner Sparta Consumptietent RFJ en Schilder p. f. TH. RAMAKER M. RAMAKER-BEK LO XT P. t- NOL TER WINDT eft echtgecooce Rusthoflaan 30 a MOLENDUK fc. MOLENDUK-Schlee Boezemsmgei 48 Telefoon Clublokaal: Mathenesserweg M. C. E. A- van Brederode ChefExpeditie en Vervoei Het Parool, Rotterdam. pX 3. MOLENDUK A. -MOLENDIJK-V. d. WaJ Schoklandschestraat 26 Gouvêrnestraat 5072 ROTTERDAM A. VAN HEES DEN Chef aid. Propaganda Insp. Het Parool, Rotterdam. px DO It DREG 1 Januari'12 ALMELO weoscbt hare clientèle een voorspoedig 1947 U aDen de beste wenschen voor 1947 i. STERRE'S Bakkerij BerKSChdaaa 522/ StadJioudersweg 1M Telefoon Nos. 46234 46274 Koopt ook In het komende Jaar Uw couranten en tijdschriften -aan .de M. J. SCHELLING Chef Adv. Exploitatie Het Parool, Rotterdam. G. M. SIEBtNG Pioegstraat 91 Chemische WasscherU en Ververij wenscht begunstigers J. SCHOTMAN Vertegenwoordiger Het Parool Advertenties Vnanbachtstraat II. Botterdam, TfcL 33113 - Zwart Janstraat 78M LUXE- EN HUISH, ART- VOORSPOEDIG Oostzee<ftfk ï21 Hotterdaai Telefooo 28226 TELEFOON 23410 (3 lyDen) Wjj wenschen onze clientèle een- voorspoedig 1947 - v TAULOR FOK FINE CLOTHING ONLY JOOST VAM GEELSTKAAT 38, B'DAM, TEL' p-1 Een gelukkig 1947 J. P. ADMIRAAL J. ADMIRAAL— Carton Heulstraafc 19. CHRIS t A. GRAAF fl- b. stoomschip Blommer- diik wenscht z^n ouders, familie en kennissen een voorspoedig 1947. Aapfamilie, vrienden én beleenden een voorspoedig 1947. WD! MEÜLDUK Matbenesserbof 25 - R'dam Aan familie." vrienden en bekenden een voorspoedig 1947 Dhr. L. KLEYBURG Zaagmolenstraat 21b. A-N.W.B. Bond.HaUtorliscbool „CORRECT** S'F wenscht U EEN GELUKKIG- NH5UW1I J WTJVT3. KojtUcheïlraH «7 I Telefoon 38497—38233 UNDERWOOD SClIftlJFMA CHINES N-.V. D- O O R O E N *S '-f/fc; HANDBUlAATSCBAp, Witte de Witbstraat j4 b. Telefoon 27735 Een GELUKKIG NIEUWJAAR toegewecsctit aan mijn geachte cüfintèle V Moderne Kantoonnachinehande) WALLIS WEG 24 B. ROTTERDAM. TELEFOON 36881 Witte de Wlthstraat 46 Telefoon 27513 ROTTERDAM PE EADIODOKTE» E. S. D B W A A B D Telefoon hid Havenstraat wenscht clientele EEN GELUKKIG NIEUWJAAR. GeltikWg Nienwj «DB KELDER** Walen burgerwee Telefoon 48937," wenscht clientele Cen GELUKKIG NIEUWJAAR ..V». P .HAl Groothandel Lo chocolade en suikerwerken Dunantstr. 42. Rotterdam p. L DELISTRAAX 22 ROTTERDAM (Z.) TEL. 70361 G N. ■- wenscht vrienden, bekenden en cliënteele een VOORSPOEDIG NIEUWJAAR - Famüle, Vrianüen en Be-: kendea één GELUKKIG NIEUWJAAR \Y STOOPENOAAL 7 G STOOPENDAAIA - Maiscan XoningSveldstraat 29. 'Lafcspuit- en Zahdstraal- tnrlchting. Hud3onstr. 157, R'dam TcL 34487—32782 - p.. f..-jr SchnjfmacluTiehandel KÓRTEKADE 99 TELEFOON; wenscht clïëntèle, vrienden en bekenden EEN VOORSPOEDIG 1947 ói r EAGLE STAR INSURANCE COMPANY LTD., Directie voor Nederland; (Accident-. Motor- and Aviation-Departments) ASSU R ANTIEB E D R f f F W. SCHIPPERS Co., STADHOUDERS WEG 6 - ROTTERDAM wenscht. ai: haar Verzekerden en Vertegenwoordigers een VOORSPOEDIG EN SUCCESVOL 1947 TEL., 30608 •*r'en?ïchï Sportvi Bekenden een Nieuwjaar BOPW. EN. AANNEMERS BÉD BI JF Hoofdlaan 29 Rotterdam-Noord. Tel. 44227 p. f. Rotterdam Aan allen een Voorspoedig 1947 Sigaren- en Tabakshandel W. NEELEMAN Win Zwart Janstraat U BLOEMKWEEKERSTRAAT 29/66 TELEFOON 30050 Handel m Autobanden Stoom vu lean is eer- en Co verinrif h ting p.l VVO NlNG INRICHT LNG J. DE B R I A Noordmolenstraat 64 Telefoon 44775 Zwaanshals 279 Telefoon 47373 p.f. Graaf Ftorisstra»! 89- Telefoon 376Ï5 G. N. Nieuwe Binnenweg 198, Rotterdam, Telefoon 31977 wenscht zijn cllëntèlen, vrienden en bekenden EEN GELUKKIG NIEUWJAAR N.V. Ass. Kantoor Sportredacde:x||:i L. Ommering - Tel. 21160 p.f. Het FaxooL^lll MedaÜies. Good- en Zilver- bedrijf Fa. L. SLIER Gouvemesiraat 88, Rdam G.N en eehtgenoote Boezezusizigel 2 a DB VRIES L- DE VRIES— p. f. Schweitzer en eebtgenoote Boezemsingd 49 P- W. ITBETOxN Jr. Ballierstraat 99 C. P- 3. C. THAPE v jMUnsheerertiaan 59 L P- J. s. bliek Soetendaalscheweg 66a L P-. J. f. MEERENDONK Atjedistraat 28b t. P- BÊB VELDEKS Jr. Strevel3weg 210b L P- A. C. DE BRUIN v. Dijckstraat 10 f. Schiedam. Aan onze Vrienden. CUëh- tele. Begunstigers en Familie een Gelukkig Nleuwjaar- CAFE CBANTfi- CLA1K Jonker Franss traai SS Wed. Vugt v d. Graaf Gelukkig 1947 aan onze Fa milie. Vrienden, Clientele. Begunstigers en Sportvrien den Café VAN BENNEKUM ^Jonker Fransstraai M b Aan rayn Geachte Clientele. Vrienden cn FamHie. zoowel binnen als bulten de stad. Het compliment van den dag DE GROOT. PROEFLOKAAL Jonker Fransstr. 10b, teL 2W12 G.S COOLHAVEN 216 MATHPKESSEHWEO 72-70 PLEIN WEG 136-138 ROTTERDAM umitmiiinininiiiifiHuiMHunimniititimmutamimiittiHiHinmiiiimmuimutiiiiuianigiiiniife wenscbi al zl)n Vriendjes en Vriendinnetjes een GELUKKIG 1947 metuitstekende schoolrapporten- BLOEMENHÜIS Witte de Withstraat 59 Telefoon 28105 AALSWEERSCH Van Oldenbarneveldstr. 138 Win» de Rullet DICK KOOREN Vogel- en Aquartumhandel Zwart - Janstraat 77 Gelukkig en Voorspoedig QilJevliet 60 wènscht «toortvnenden en Bekentlen een GeluKktg Nieuwjaar. Bil den aanvang van he* Nieuwe laar mijn harteüjken «elukweivsch jan mijn Vrien den. Bekenden en BegunsU- H B. WINKELIERS voor harde stoffers, raag bollen. kamerbezems en d iv erse M a ch I neborstela naar J. VAN ROSSEM cn Co. Frcderikstraat

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 10