arena DANSACADEMIE DE KLERK §§P3fcNSACADEMIE ^P.JANSEN Jzn. •VuvBBHtiPSrB,.;-iiy>'rta i-m&fcsetM&sf Pierre Zom Sr. Maison Lunchroom „THE SANDWICH" [DRUKKERIJ „DE MAA'SSTAD" Au bert G.E.H.A. Klankstudio fA. VAN DER HOEVEN Van IERLAND C. KULBERG I CAFE „ELDORADO" Koninklijke Nederl. Boekdrukkerij H. A. M: ROELANTS [Firma OOYENS EN DONKELAAR BOSSELAAR Maison F. GORDIJN Scheepvaart- en Handelskantoor CAFE DE BORDELAISE De R'damsche Kleeding Industrie I CAFE „COSY CORNER" |L J. TA MM ING A Aannemingsbedrijf Gebrs. Kwaaitaal Rotterdam ZEEUWSCH KOFFIEHUIS Fa. H. J. TOUW Jr. >10: Rund- en Varkensslagerij _J annex fijne vleeschwaren N|j W. HOLZHAUER CAPITOL CINEAC LUTUSCA PASSAGE PRINSES REX HARMONIE VICTORIA CAFE „KLEIN COOMANS" BODEGA WEST De Rijwielbokser J. W. Kamen Zonen „De Vaksmid" A. G. BOMHOF W&m iJfrn fvwetiJLuh CAFE ,/T SPINNEWIEL Fa. W. VAN PELT EN ZOON Expediteurs TUNNEL-EXPRESSE Auto- Motorrijschool Eversteyn Telefoon 73150 Cafe-Restaurant „Hof van Weena" C. A. y. d. EN DE üw slager I MEUBELHUIS A. VAN DRIEL 51:6611 Mafhenesserwég 34 LANS' BRANDKASTEN BHtH'UfH üflHUSEH Garagebedrijf M. PLAK Co.- wenscht z'n geachte Clientele en Vrienden een Gelukkig 1M7 Rotterdam Dunamstr. 22b NIEUWE BINNENWEG 195 Banketbakker Nieuwe Binnenweg 272 G. N. Mathenesserdijk 275 L. v. d. HAVE en ECIITG LevensmlddelenbedrUf wenscht zijn geachte Clien tele en Vrienden een* Ge lukkig 1947. R'dam.Laanzlchtstraat 1 BIJ de aanvang van het Nieu we Jaar mijn hartelijke ge- lukwcnsch aan mijn vele cllëntèle, vrienden en familie Noordmo lenstra at 24 Telefoon 41622 Koffie met gebak „overheerlijk zeggen onze klanten". WIJ WENSCHEN EEN VOORSPOEDIG 1947 b. J. SCHUURMAN ADRIANASTRAAT21 ONZE BESTE WENSCHEN VOOR 1947 Dlrksmitsstraat 26 (bovenh.) Rotterdam, Telefoon 2023S G. 3. HULSMAN Singelstraat 8 a, Rotterdam wenscht zijn Begunstigers een Voorspoedig 1947- 1 SPORTUÜIS WILSON f Vijverhofstraat hoek Zomerhofstraat Telefoon 47464' JWENSCHT CLIENTELE 'N GELUKKIG NIEUWJAAR [MATHENESSERDIJK 360, TELEFOON 32860 p. I. DE KONING DER VERLOVINGSRINGEN west-Kruiskade 50 wenscht allen GELUKKIG N1EUWJAA*. DANSINSTITUUT CLIENTELE, VRIENDEN EN BEKENDEN EEN GELUKKIG 1947 Café-Restaurant Sfath-Uian Ruiierdtim 'THEO HAGERAATS SCHIEWEG 177a TEL. 48312 DE BESTE WENSCHEN „VOOR 19 4 7 - SCHIEDAM EEN VOORSPOEDIG 1947 ,;„j CAFE-EN WINKELINSTALLATEURS -■ '-v-f. Zwaanshals 129 Telefoon 40541 ^^*jWenscht haar clientele en begunstigers ,een voor- "„Spoedig 1947. ROTTERDAM - DEN HAAG De 5 Gebroeders Bcsse- laar wenschen allen cliënten, begunstigers en^familie EEN ZEER VOORSPOEDIG NIEUWJAAR Versche 'waar van Het beste vleeschproduct voor'Uw hond en kat. Dagelijks thuisbezorgd 3L BOS S E L A AR •Pleretstr. 35, teil 20916 Gev. Abattoir R'dam Wij wenschen onze geachte cliënteele een alleszins voorspoedig 1947 toe en hopen, dat wij de aangename zakenrelaties op denzelfden voet voort kunnen blij ven zetten. VERHUTJRINRICHTLNG VAN TOONEEL- en GELEGENHEIDSKLEEDING Essenbürgslngel 142, Rotterdam, telefoon 37901 P. F. Prins Hendriklaan 26, Rotterdam C., Telefoon 28935 NIEUWE BINNENWEG. 139a :O-K0URIMSKY Josephiaan 5 Telefoon 34801 A. Haegens Aelbrechtskade 135 Rotterdam W.*—r Tel. 342S7 ft M. H. Reygersberg, NieuweBinnenweg 142,. Tel: 37842 -HOUT- EN TRIPLEX HA ND EL |Groote Visscherystxaat 14TeL 37730 - p. i. NOORDPLEIN 9 TELEFOON 44338 - J- VAN DIJK CAFE D. VAN OOSTEN Noord plein 73, Telef. cögs ZALIG;NIEUWJAAR.' fgl; Telefoon 33787 Nieuwe Binnenweg 356a A. W 3. VAN THIEL Hoedenstoomeril Modern Jac. Catsstraat 138—140 -v„.Telefoon 423 siyyy GULUKltIG VN1EUWJ AAR LOODGIETERSBED RIJF—INSTALLATIEBUREAU Witte de Withstraat 40b Telefoon 25876 iliM(J|WU wenschen onze geachte clientele Gelukkig Nieuwjaar Zwart Janstraat 146, bi] de Bergweg Telefoon &Ö58 Aai- Clientele. Vrienden en Familie een VOORSPOEDIG 1.9 4 7 RAHlOHUrS „VICTORIA" Pr.Torlalain 56, Telef TVA\ Aan mijn geachte CUÖntelev Vrienden en Familie, zoowel binnen als buiten deze stad, het compliment van den cag. W. F. H. JQ A NIS Electriciteit TeL 45J20 Jac. Catsstraai 100, R'dam. K. HUTTEMAN Noortisingel 34 Telefoon 49157 p. f. Aan Familie, Vrienden en Bedienden eenV VOORSPOEDIG 1M7 JAC: VAN DRIEL Runstraat 55, TeL 3742a. E. VERMEUL Telefoon 31576 De beste wenschen voor 1947 Bergschelaan 330 Telefoon 44474. Onzre beste wenschen voor 1947 Centrale Muziekschool, Dir. P. J v_ d. Valk, Spoorslngel 71, J- Aan mUn geachte cliëntëJe^ vrienden en bekenden, zoo wel binnen als buiten deze stad, de beste wenschen voor het jaar 1947. Rotterdam, Januari 1947. Abattoir. Holthüizen j Zwart Janstraat 94, tel.: 18372 wenscht zijn geachte CUen-, tèle een Voorspoedig 1047. Bloemenmagazijn! 2e Middellandst*v tel. 31761 Modelsi agerjj C. A. MULCKHUIJSE Mathenesserdijk 429, tel. 37057 P.f. a K. v. cL Linden Nieuwe Binnenweg 328 Tel. 30659 VELLEVESTSINOEL 19 en 21, SCHIEDAM Een voorspoedig 1947 wenschen wij onze clientele SLAGERU. KOÜD-RESTAURANT - NIEUWE BINNENWEG 152 TELEFOON 32244 Wenscht clientele en vrienden een voorspoedig 1947 VIOLIERSTRAAT 32 HENEGOUWERJLAAN 6 H. M. VRINS HOFPLEIN 12 TELEFOON 42,09 P- L CLAES DE VRIESELAAN 60 - TELEFOON 38534 I ROTTERDAM W. TELEFOON 34993 weuscht zijn clientèle een gelukkig en voorspoedig. 1941 >iii:aniiimiwtMiiintiniHHinmwiimHMMi: C G. MULLENS EtMJiLorgalitgm, .81 R'é«m W. P. PUNT Staten»ïugel L28, Rotterdam BOimUISDIGEN TeL 31314 - 154o0 w»nicbcn hun relatie* een gelukkig en 'voortpoedig fVieutpJooT. HutumiMinsuiuiii(ujniiiiiiiHi[iiu)iuijiiuui'uiiiiinni)uiirHsiiituiinji(miuiiiiiiiiniiiiiiii!inimimini<ii OOSTZEEDIJK 220 .TELEFOON 23273—34511

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 11