R. de Groot 1. .D.dePutfer KUYPERS Blitterswijk en .Co. BODEGA DESTIN RITZ BAR iu- HOUTHANDEL H. v. d. ZALM S. VAN BROEK JPR IJ ZENSLAG 1947 f757.- f125 - f 79.50 f 3.49 f 4.69 I Meubelmagazijn „De Gele Pui" EEN ZAAK VAN VERTROUWEN! O. N. FORMENOY Café „EDEN" D. REESE v. LU IK'S Schildersbedrijf VOORSPOEDIG 1947. Kleermakerij A. van 't Hof Fa. J. Suur Zn. C. N. PIETERS B ARTE L S FIRMA JOH. DE HEER KEEHNEN'S Woning- en Scheepsinrichting HERMAN v. d. HEIDE EN PIJN AKEN EN STRUYCKl Aelbrechiskade 156 Tél. 37i70 Giro 158115 rf'dam I Sportschool SCHILpEROORD IS ALTIJD PARAAT Tailors „Super Chique" J. van.Katvïjk N.V. PIETERSEN Co's 1 9 4 7 IMMINK DE LANGE SIMON'? METAALHANDEL Gebr. KORPERSHOEK n.v. DIT IS HET OUDE ADRES J. A. VAN WALSUM N.V;; Schildersbedrijf J. H. WAALBC HOOR.AP PARATEN; AR1E VERSTEEG Jr. HENK y. d. JAGT Luxe bak.ke.ij „De Volharding" Fa. SCHOONENBERG j.:" v-.a' WED. KRAUS N.V. K U NS TH AN DE L ÖD E N G. VERMEYDEN Fa- G. KORPËRSHOEK Verhuizingen Schiedamscheweg 3, telel. no. 38844; P. F. Bodega-Bar-Snackbar le Middellandstr. 86, Rotterdam, wenscht 2ijn cliënten een gelukkig; en voorspoedig 194*3 Ónder, voortdurende aan beveling. Hoogachtend, A. W. L_ HENKE GAFFELSTRAAT 87c, TELEFOON 37059 EEN GELUKKIG 1947 •wordt U toegewenscht door BeëedSgd taxateur, makelaar en expert. Stadhouüerw. 1J.7, tel 48070 wy beginnen hei nicuvve juut met belangrijk verlaagde fj:ijz*-;n Geen woorden, maat daden voorheen thans Kngelsche huiskamer iv«a. 825. Eiken huiskamer v.a. f 395-- f 349.- f524.- Engelsche slaapkamer 3-*d. v.a. f 650.f590.- 2 Clubs en 4 stoelen va. f 213.-. f269.- 2 Armfauteüiis en 4 stoelen v.a. f 145.— f 134.- Spiralen f 34.50 f 32.50 Enz. Enz. Enz- Enz. Enz. Ziet onze étalages! Doet Uw voordeel! Tevens wenschen wty onze clientele een Gelukkig en Voorspoedig Nieuwjaar En het devies luidt voor oude ea Jongelui: voor meubelen naar: - Beyerlandschelzan 27—22, Telefoon 73307, R'dam-Z- Eiken slaapkamer 3-deurs "v.a. f 575.- ElKen dressoir v.a. t 13S. Eiken theemeubel v.at 85. Vloerbedekking strooiapijt p m f 4.50 Vloerzeil p m f 4.85 ,..DF DRIE BAU ON9' C 11 E Z II II V G E N nENDSTRAAT 17 .p f G N. CAFE CONCERT-RESTAURANT1! DE MATADOR Malhenesscw.g 215-217,-TeJeJooa y,i ts «en my ft de keuze van een Autorijschool. In het aige- loopen Joar hebben honderden leerlingen ons <JJt ver trouwen weer geschonken De ie AJs' W.B. AUTORIJSCHOOL „SOLIDE" te Rotterdam. Eend rechtsweg 41. tel- 28764 eo 2RJ75 dankt hiervoor al-haar vrienden en begunstigers en wenscht hun "allen een VOORSPOEDIG 1947. Goudschesingel 430, wenscht sportvrienden eert* EEN GELUKKIG NTF.UWJAAR Husthoflaarj 30. Telefoon 20182 NOL. TER' Ook In 1947 leveren, wij U gaarne KOEK. CHOCOLADE-, SUIKERWERKEN, JAMS ENZ. RIJSOOIIDSTRAAT, 62 TELEFOON 70229 Ook levering aan bruiloften en partijen p. t p. p. 'gOEREESCHESTRAAT 13-TEL. 71611 ROTTERDAM wenscht. Cliënlele, Familie. Vrlencfcn en Kennissen een Mijn beste wenschen Kennissen voor IS47. JONKJERS' Kantoormachinehandel en Keparabr-Inr llaringpakkerstraat 44. Telefoon 34981 voor Cllönten.. Vrlendf OOK IN 1947 Jonker Fransstraat 5 BOTTERDAM G. N. van Speykstraat 121 wenscht .vrienden, beken den, clientele een voorspoe dig 1947. V. BERKELS' TRANSPORTBEDRIJF wenscht al zt)n begunstigers eèn voorspoedig Nieuwjaar. Telefoon 49757 A. VOOGT Loodgieters be drijf Kettingstraat 74, tel. 26817 P. F. KELLERS IJZERHANDEL Beljerlandschelaan 145 Telefoon 71629 wenscht zijn cliënten een Gelukkig Nieuwjaar BLOEMENMAGAZIJN Zwart Janstraat 41 Aan allen de beste wen schen voor l»47. ANNO 1900 Voor glas en schilder werken Wlekstraat 5-11-16 Rotterdam, tel 40644 Gelukkig Nieuw jaar f AUTOMOBIELBEDRIJF ANNEX PIANO EN ORGELHANDEL BEN. OOSTZEEDIJK m ROTTERDAM, Tel. 2 7 0 6 0 wenscht hare clientele en relaties EEN VOORSPOEDIG '1 9 4 7. Familie, Vrienden NIEUWJAAR - T B O V W A N notel, Café-Restaurant Duinzicht Kennissen EEN. GELUKKIG Ouddorp, ;SSSh8 ZWART JANSTRAAT 89—91 TELEFOON 42271 Schilders NOO^DMOLENSTRAAT 22. TELEFOON 43*34 maatkleeding v s v| Schledamschesingel 163 Rotte«3ain? Telefoon 25898 „ATLANTIC BAR" Eenürachtsweg sg Tclefon. 22186 Mevr C. SCHEFERS Automobiel - Reparatie - Inrichting Bergingsbedrijf Oagen nachtgeopend j MAXHENESSEBLAAN 1« TELEFOON 25991 p.f. BROOD-. FFRCI-nnT- FN A^FTBAKKERl WED. P. DE KONING Groot® VIsschérUstraat Telefoon 34221 WEt-S' IJZERHANDEL de "Sleutelspeclallst voorheen Kipstraat Groot® VlsscherUstraat 3, lelrf, SCHItOf RSB tSRUf Plastlek-reclamé, Jlchtreciame, B rei tn ere tra ai 59, .'Tei. 2a0fld. Rembrandstraat 65, Tel. 42666 DE BESTE "WENSCHEN KANTOORBOEKHANDEL W. M. EYSDEN levert ook ln 1047 alles voor Uw kantoor. Telefoon 27604. TeL 45274 Scbleweg 123 R. JASPERS Dames- en HeerenkJeedlng WU wenschen V een voor spoedig 1947, -De beste wenschen voor 1947 aan cliënten en be kenden. - Sclüeweg 163. FRUITHAJ'DEL Automobielbedrijven in ROTTERDAM en SCHIEDAM wenschen U een gelukkig en voorspoedig DCCO LAK- EN SPUITINRICHTING, AUTOPLAATWERKERIJ „DE CONCURRENT" wenscht begunstigers een gelukkig Nieuwjaar Gouverncstraat 118 Telefoon 33326 WAAR MEN HEEN GAAT y Wm. S<4 AMERICAN BAR Vy Heemraadssingel 236, Telefoon Eig.GBOOM Wh J. C. DE LANGE'S KON. TUINBOUW 1NKICHTING Noodwlnkel Coolsingcl A .7,Telefoon 27377 p. f. IcKATENDRECIITSCIIEIIAyEN ROTTER DAM wenscht.cliënten een. voorspoedig jaar 1947 INTERNMEUBELTRANSPORT EN - EXPEDITIEBEDRIJF Kantoor r Petgrlmsdwarsstraat S3 G E E N FILIAAL SCHIEDAMSCHE\fEÖ 11 M y Telefoon C«iflforpcrsno«K ROTtCRDAH 71133671. EEN GELUKKIG EN VOORSPOEDIG '19 4 7 - ,wy wenschen onze geachte Cliëmêle en Begunstigers wenscht hare geachte Begunstigers en Vrienden' een Celukkij en Voorspoedig Niéuii Rosenveldtstraat 13Telefoon ,36808 Vlermnbachtstraat 117 b, Te^foon 34798 p t Dlergaardeslngel wenscht sportvrienden en bekenden EEN GELUKKIG .NIEUWJAAR. Matfaenesserweg '35, Tel, 30429 8chledamscheweg 17,* Tel. 33i«t p. SONOTONE - MULTITONE WESTERN. ELECI - BELTONE e. ft. WALENBtTRGERWEG 26 TELEFOON Llnntnwejt H6 Rotterdam Telttoo» 240 HUISHOUDELIJKE ABTIKEIEN Middellandstroet 2TbTeiefoon 30491 Ifitë. WIJ .WENSCHEN U HET BESTE VOOI COMESTIBLES BERGSCHELAAN 328 V TELEFOON.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 12