li Wm De- beslissing. DE SCHIEDAMMER HsEHIE PIONIERS TERUG HET VERZET WILLEN IN DE MAATSCHAPPIJ Verwachtingen beschaamd, maar rechten blijven! Havenarbeiders te Antwerpen volharden in staking eder der Groote Vijf kan het zijne bijdragen'7 Prof. Schermerhorn ontving tallooze gelukwenschen Franschen aanvaarden eisch strijd te staken l'REO. AWI LANGE HAVEN H! SCHJ'-nAM ADMINISTRATIE:^ TELEFOON B»s«- - RED ACTIEt. TELEFOON 66ÖCJ ABONN'EilEfrrSpniJSyPER WEEK 31 CENT PER KWARTAAI ti'. LOSSE NTMUERS f 5-W HET PAROOL 7.HSDE JAARGANG NO. 299 •MAANDAG 23 DECEMBER 1946 HET begon al in 1940. De Dultschers toonden zich toen nog.van hun beste - rijde en velen vonden,, dat onze bezetters nop zoo kwaad niet waren. De pio niers van het verzet, zü die door hun voorbeeld duizenden navolgers hebben bezield, ztfn in vele gevallen zeer vroeg het slachtoffer van gevangenis en concentratiekamp geworden en zij die na jaren van marteling, ziekte en uitputting het vaderland bereikten, danken de voorzienigheid, dat zij hen levend tilt den baaierd heeft laten terug komen. Concentratiekamp li et lidteekens Vei« duizenden Necerlahdets hebben hun houding van actief en passiet verzet duur moeien betalen met een verblijf van soms vele Jaren in een concentratiekamp, wen gaf zich met liefde voor het groote doel en men rekende niet op een belooning. Men zou toch in leder geval bij terugkeer in het vaderland kur.nen rekenen op ten maatschappij die voor hen zorgen vólde- De terUgkeerende ex-politieke gevangenen hebben het dan ook niet 'gezocht in een materlëele verdediging van hun belangen. De comité's die v-erden gevormd hadden slechts ten <k>cl den kameraadsc ha psband te be stendigen. In Augustus-September 15HS Is te Utrecht een landelijk con gres gehouden, waar da eenheid der Ex-Politieke Gevangenen werd ge smeed- In September 1S48 kwamen wederom alle landelijke groepen •amen. ditmaal ln Enschedé De spon tane' huldeblijken van de bevolking waren een bewijs, dat de voortrek kers der illegaliteit nog niet uit de harten van ons volk zijn verdwenen, ook al heeft het er den schijn van dat Nederland maar a! te snel ver geet wat er is gebeurd. Bij het laat ste congres werd Prins Bernhard be roemd tot Eerc-Voorzitter van het Eere-Comité. Wenschdroomen Ieder heeft fn den oorlog zijn wenschdroomen gekend: deze droo- tnen vormden de geestelijke kurk waarop onze politieke gevangenen in de Duitsche concentratiekampen dre ven. Hoe groot wan de teleurstelling toen bleek dat het na-oorlogscbe Ne derland la vete opzichten rJets van alle- doorgemaakte ellende had ge leerd. Men kwam In.'hei vaderland terug, zonder kleedlng, dikwijls voor «Idjd geschonden" -of Verziekt. Men kwam met alle mogelijke Instellingen In aanraking eh zno men'tijd bad en moeite deed, wanneer tan mir.sie de kracht het toetiet, gehikte bet wel eens iets van de geleden schade ver goed te krijgen, Vele 'hulzen' waren ln beslag genomen, de Inboedels spoorloos verdwenen.. Is het een wonder, dat de ex-poll- tlekegevangenen door de omstandig, heden werden gedwongen allereerst r.adruk te leggen op de materlëele behartiging van hun belangen? Men heeft niet ten onrechte het gevoel dat dit beste deel van de verzetsbeweging Is genegeerd en daarom besloten gezamenlijk strijd te voeren. Men wil geen bevoorrechte categorie In het Nederlandsche volle, zijn. doch ten- tolnste; een positief element ln den wederopbouw vanyros land. Schrijnende voorbeelden vele schrijflende voorbeelden zijn-Ie noemen. Als Je vier Jaren lang bent geranseld: als Je maan denlang hebt geleefd op wat vlexe soep, brood en waterig koffiesur- rogaat, als je vlektyphus, cholera, bronchitis en pleuritis hebt getand cn als Je tenslotte vervuild en on der dc luizen terugkomt, dan heb Je tv el wat verwachtingen van de bevrijding.... PAROLOSCOOP Krachtsontplooiing in 't geheim TER HERORIENTEERING van velen - die denken, dat het met Enge- land bergafwaarts gaat ln militair opzicht, dlene het volgende. Bergafwaarts.--want Egypte wordt Immers ..prijsgegeven", ln Palestina is het soms net zoo erg als ondereen burgeroorlog.. In het -reusachtige voormalige Brltsch-ïr.dh» is de toe- aland nog gespannener, ln Iran cn In Griekenland is de wanorde rJct alleen te wijten aan scherpe.blnner.landsche waarbij Engeland een der belang hebbende partners-is. Tusschcn de lulde stem van Amerika en de stille was van Russische., macht i Immers alsof Engeland alleen gebaren maakt." want bet woord van een niet aan dc regcerlr.g zijnden C'iurchiU is er teveel een geworden - van een waarschuwenden oud-testa- mcntischen profeetdanwelk woord ook van wie wel aar. de regcerlng zijn. zij het dat er misschien zoo.na 1 cn dan voer Bevin «cn lichte uit. zondering rnoet worden gemaakt. Datzelfde Engeland is met grootc plannen bezig, dlc aan dc gewone, tpledcr.de. wereld voorbijgaan. Maar ze zijn er. Tusschen het: Verre Oos'cn cn het moederland worder. geweldfge_ nieuwe militaire bases opgericht cn" noord naar zuid komt er ln de ge- Jteele lengte van Afrika ccn hyper moderne autostrada van' 5.009 k.m. lengte: de kwetsbaarheid van dc Mid- dellandsche Zez moet, vindt Londen, toleen miminurn worden gereduceerd- .ïn Nigeria aan de westkust en -in Kenya aan de oostkust worden; ook al machtige bases opgerieht, eveneens vei bonden door een autostrada. Rus land heeft AW6,. Amerika heeft'min pr, meer Zuld-Amerka. en «u nestelt Kngeland zien on verwijderbaar !n Airika (Australië „heeft" het al).,Het schijnt, gelijk gezegd, noodig te -zijn -.«ricr-de verdediging van de Intercon- t'aenlSlë lijft naar het oosten via. Gibraltar, het Suezkimaal én den In'dlschen Oceaan; en voor de ver- rieftiginfi' van--.de vliegvelden In, het ói'dden-oosten, d e ollebclangen ln Irak en', tran, en Ier geruststelling - van al de mohammedaansche gebieden «rie tot 'dé Arabische Liga behooren cn ter versterking van dc vriond: schap niet Turkije, welks gevoelens voor do Sovjet-Unie bekoeld z«n sedert Móskou - al te nadrukkelijk is. gaan aandringen op eenvrije- door votrt door de zceëhgten. Gibraltar .Malta, Cyprus, Zuid Po-, les'lna. Trans-Jordanië en Irak liggen in de noordelijkste vordedtglngszonc. Nigeria zal hel groole-reservoir wor den voor de - drte .eerste, en Kenya vo'o de laatste drie-bases, Frankrijk schijnt he* met dit alles eens te rijn mMs deUNO-voorschrlf- ten niet wórden overtreden en de regelingen bilateraal zUn. In Januari a.s. begintte' Dalcar een Fronseh- BrJtsche conferentie' 'om aan al _de genoemde plannen - zóóveel mogelijk hBar 'iat te geven,; Er is nog meer Dwars door Austra- .liëVkomt een raket-proèfbaan van - <soo km. -van Eucia tot Chrlstmas(J)- c'land óie S.000.0000. Australische pon- den zal kosten..-voor ;cr één .raket kan, worden, afgevuuird. Yan,; AUceiSprings r'énnen - alierlef vrachtauto's de woes tijn ln Tn i.SOfi verspreide gebouwen te Salisbury(bij Adelaide} - worden raketbommen: vervaardigd.De bouw van de .fabriek - kostte U millloen pond. Krachtsontplooiing. zin. „v-- V-', militairen l r |gWEERBERICHT - LANGZAME STIJGING .VAN TEMPERATUUR." a >'.v! - Meest siwaar bewolkt weer. nu. en dan wat nevelig"? adelplaatselijk eelti ge- lichte, neerslag; langzaam verdere stU*ln* van' teraperatnnr,doch' in het .Zuiden^: van",het-? land-?nog'.'llchto' 'vorfitd'v.MaUjië;ti.:«an:'>-dë->ltü'st:---- krach tige, wind uit Zuidelijke richting;^ Vele politieke gevangenen liggen thans nog uitgemergeld op «en scha mel bed. omdat zij niet tn staat zijn hun belangen te behartigen- Velen kunnen weer loop»n. maar zij kunnen niet werken. Pen arbeidsbemiddeling bestaat er niet voor hm: „wél voor de politieke delinquenten die als „licht geval" naar huls worden ge stuurd. Neem de .twee marechaussees, dié ln 1912. weigerden gevolg te geven aan het arresteeren ven enkele'Joöeri. Zij doken met de Joden onder, werden gegrepen en naar Mauthausen, Ber gen Belsen of Dachau overgebracht- Zij zijn uiteindelijk teruggekomen, doch van een herstel in hun vorige betrekking is geen sprake. Hun laffe collega's hebben lntusschën promotie gemaakt! Neem'den moedigen onder- wijzer, die wegens Illegaal werk zijn functie moest opgeven en onderdook. Ook hij werd gegrepen en naar Duitschland gestuurd.' Hij is nu te zwak om ie werken: het concentratie, kamp heeft zijn leven verwoest. Er is echter tot nog me gaen enkele instel ling geweest die hem althans het.ma- térieele leed vergoedt. Neem den ka- -pltein die nu eens niet, als zoovele andere officieren, stipt de Berlijnsche bevelen, ten aanzien van de.krijgsge vangenschap opvolgde en onderdook. Natuurlijk kwam hij als.goed soldaat inide illegaliteit en hel .gevolg was een strafkamp ln Duitschland. Ziju collega's die uit Neu-Brandenbu.*; terugkeer den zijn bevorderd tot ko lonel; hij echter rrof' wachten tot hij „zuiver" werd verklaard en enkel© maanden geleden Is hij weer ln den dienst leruguekomen als kapitein Maar ons verhaal zou '-eentonig worden, voor ol deze menschen. die konden hopen en rekenen op een me deleven van volk en regeer in g. is bit ter weinig gedaan. Zy nebben het .recht, apart „bekeken" te worden bij de behandeling van hun - oorlogs schade. -. y V De vereenigirig voor Ex-Politieke ge vangenen telt reeds vele duizenden leden. Ieder ex-politieke gevangene of gijzelaar, die ten gevolge van het verzet.ln concentratiekamp of gevan genis langen of korten .tijd heeft doorgebracht kan lid worden van* de vereeniging. De. taak van herstel van geleden onrecht staat op het oogen- bllk op den voorgrond, omdat men zich heeft vergist in het huidige Ne derland.- Als straks. Nederland inziet dat het zoo niet kan doorgaan,, dan zullen de oud-polltleke gevangenen zich ook aan de geestelijke verheffing van ons volk kunnen wijden. De, medaille, ;die Yrydagay&nd (Ie ;jBietóra7iar 7W«ie«a de-uKaod i'tz» ViTBct aan- TUtm duizend lédenvan' de yóommlige H,V,¥.-"brigade werd, ■uitgereikt,} De idfbofiTdinir-aarii-Üovoorzijde, stélt ivoor-''den- stervenden Düitsc/ièn adelaar, doorstoten door «enctvaard métin liet gevest- het - iv.i i ^gattqxdq Slechts één eisch: loonsverhooging Vrijdagavond is een groepy Antwerpsche havenarbeiders dortr den eersten minister ontvangen. Hoewel de premier bereid-was de oorzaken, die aan het rfeerleggen van 't werk ten grondslag lig gen. te onderzoeken, was lilj niet geneigd te bemiddelen ln een zaait, die in de vakvercenigïngcn zelf moet worden behandeld- Na&r het kabinet van den eersten minister.'1 medéd^elt'; wees de heer Hnj'stnans de afgevaardigden er op, dat zlch thans in de haven van.Ant werpen 16 scheen bevinden met o.a: aan boord: 17.000 ton rijst eh mgU. 20.000 "ton bloem; 600 ton eiereïi, 8.000 -balen koffie, en 30.000 kisten fruit. Deze schepen moeten gelost werden en dit. zal ook zonder twijfel geschieden. "- Ï-. - Naar -de premier tenslote nog ver klaarde, -kan hij met toeslaan dat de. moedijke vtaak van -den.- minister 'voor: de- ravitailleering onmogelijk wordt gemaakt door- stakingsbewe gingen. - waarvoor geen .-.-enkele. - vak beweging 'de' verantwoording op xich wenscht te nemen.? Na afloop van dit onderhoudaldus hel kabinet van den eersten minister, verklaarde de af vaardiging, „dat „zijeigener be weging zou trachtende stakers tot andere gedachten te - brengen. Dit Antwerpen wordt nog verno men, dat.'hoe men zich Vrydagmor gen ook heeft ^inrr* spannen de ar beiders- over lethalen het werk te hervatten, deze ppgingen alle vruch teloos zijn gebleven.- Daar,- waar dc eerste dagtyi der staking de oorza ken van verschillenden aard schenen te zijn, verneemt men op het oogen blik slechts één eisch: loonsverhoo ging.-' y /.-.V-'. •-•- -Ook; de staking, onder het -persó- neel'; van den sleeodiénst duurt nog voort .en gevreesd wordt, dat deze ;van- longen, duur zal zijn.- De arbei ders. vragen toepassing van - de offi cieel vastgestelde looneh. doch.': daar het, desbetreffende, besluit-van de re geering nog niét ln -hét staatsblad is verschenen,, zijn' de sleepdienstmaat- schapptfen van oordeel dat zij de nieuwe loontarleven. nog niet moeten toepassen:, ::Y;: - Britsch ambassadeur uif Madrid Franco's yertegenvyoordigér" f za' Londen verlaten 'gir Victor Mallet, dê-Britschc am bassadeur te Madrid, heeft van zijn regecring instructie gekregen, Span je zoo spoedig mogelijk te verlaten. HU zal Dinsdag vertrekken. Men weet niet, of hij voor zijn vertrek nog een onderhoud met Franco zal hebben:' Scnor Don Domingo de las Bar- ccnas. de ''Spaansche ambassadeur in Engeland,. z&I naar A.N.P.: te Londen" verneemt, eveneens door zijn regeering' worden „teruggeroepen; Hij was sinds dertien .maanden inde Engelsche hoofdstad 'in functie. Doodvonnissen tn Spanje InSpanje zijn -weer twee dood vonnissen uitgesproken, tegen (twee marmen die.(: volgens de aanklacht, güeriüastrijdkrachten (zouden(heb ben .aangevoerd, Een derde werd tot 20'ifjaar gevangenisstraf ^veroordeeld, tèiwUl^nf vrouw (zich tot acht -. Jaar hoorde'Veroordeelen. Vele schepen hebben ais gevolg van het staken der sleepdiensten hel anker moeten werpen tusschën Gent en Antwerpen, waar zij thans groot gevaar loopen door de vorst beschadigd te worden. Zaterdagmorgen, óm 7 uur1 heb ben 600 militairen, van de genietroe pen een begin gemaakt met het-los sen van acht schepen, welke geladen, zijn met fruit, eieren en boter.De toegang tot .de haven wordt bewaakt Er deden zich iiergens incidenten voor. Zuinig met- gas en eléctriciteit Toestand; is zeer ernstig De staking*van de Amenkaansche mijnwerkers heeft ons land 300.000 ton kolen gekost. De Nederlandsche mijnwerkers'.léveren zeer goede pres taties, maari iedereen begrijpt, dat een dergeiy^;tekort funeste gevol gen "moet hebben voor- onze kolen- VOorzIening.iiC De toewijzingen aan het bedrijfslëVen. .de eïectrische cen trales en de;?gasfabrieken 'zijn reeds met 20 pet: verminderd; Daarenboven brengt nu'nog de plotseling inge treden vorsfcvyernstige stagnatie in het (ko'.envervoer. Zoo is b.Y. het scheepvaartverkeer uit Limburg reeds volledig" gestremd. Onze rnergieTOorziening verkeert dientengevolge m een kritiek stadi um. Slechtswanneer iedereen vrij willig mcdcwvfkt, zoy deelt meiivous van. de zijde van het ministerie van economische «aken mede, kunnen wij deze période van koude en ko> lennood doorkomen. In deze vrijwil ligheid ligt de eenïge mogelijkheid om de noodzakelijke gevolgen van dezen zeer. .ernstlgen toestand tot eeri minimum:;:*» b u- rk^n .n- fa brieken van'levensmiddelen, van ItJccding, van schoeisel en'van vele; andere eerste levensbehoeften kun nen niet wprken zonder kolen, gas eh electrJcjteH^ot eiken prijs moet ernstige vertraging'ln de productie worden voorkomen. Betracht das de uiterste' zuinigheid m -het gebruik van licht en-gas. 'j;'- Nuttige wenken C>ok in het: verbruik van huis brand Is zuinigheid geboden. Er lig-'- gen^ waarschijnlijk nog koude maan den voor ons -.en '.het kolenrantsoen is helaas nog? beperkt, In verband hiermede volgen eenigérichtlijnen, die eèn doelmatig verbruik van on--' zen. kolenvoórraad voor huisbrand kunnen bevorderen: 1.; 's Morgens; wanneer de huis vrouw bezig is; met haar werkzaam heden en dekamers worden ge lucht, de kachel pas opstoken na be ëindiging ,van-.het werk. 2. Zóodra,.'8: avonds het licht op gaat de overgordijnen sluiten, waar- „door de afkoeling van de kamer wordt verminderd. 3. Ongeveer twee uur vóór het naar bed gaan cte kachel afstellen voor den nacht ,4. Luchtroosters met een krant of iets dergelijks^-dichtstoppen. 5. Tocht zooveel mogelijk tegen gaan door naden en kieren af té sluiten met tochtstrippen of papier 6. De esch uitzeven,óm kleinere onverbrande stukjes kolen nogmaals te kunnen gebruiken. Groote partij dadels ligt te rotten Naar qns terioore kómt,ligt in éen loods van.de KNSM aan de Lekhaven reeds zeven maanden lang een groo- "te partij dadels ln kisten opgeslagen. De rat)en beschouwen dc zuiO\*ruch- ten als een welkome aanvulling van hun dageUJksche menu.-Vele kisten zijn reeds doof de brutale knagers aangevreten. - stemd voor doorvoer of vobr het derlandsche volk? Ir.dlen dit leattte het geval is dient lüer spoedig te worden Ingegrepen, opdat de dadels niet voor de bevolking verloren gaan! COMMISSIE-GENERAAL VÓÓR 1 JAN. NAAR JAVA TERUG? Volgens een mededeeJing van den heer Van Po-U aan Associated Press zal de Commissie-Generan! waar schijnlijk nóg - voor het- elnde van het. jaar naar Javaterugkeeren maar zeker niet voor Kerstmis. Postkantoor op Oudejaarsdag Op 31 December zuilen cie post- inrichttagen na 15 uuxvoor alle geldzaken, dus. ook vóór spaarban ken, gesloten zijn/, Bevin bespreekt het te New York - verrichte vredeswe ERNEST BEVIN, de-Britsche minis»er van buitenlandsche zaken, terug- gekeerd te Londen, heeft zondagavond voor de B.B.C. in een rede eenversiiag gegeven van de wijze waarop hU én zijn Amerlkaansche, Russische. Fransche en Chineesche collega's te, New .York de problemen van den vrede hebben aangevat en heeft tegelUkertyd rijn visie uileen-, gezet op dc vraagstukken die ln de ioekomst nog wachten, hierbfj spe ciaal doelend or d<> Duitsche.kwestie}, ook aan dé aanvaarding door de Nederlandsche staten-Generaal van Llnggadja» wUdde Bëvin een enkel woord. Duitschland blijft het groote probleem D» -"UNO ,Is niet volmaakt, aldus Bevin- De staatslieden zUn nog steeds bezig, baar te verbeteren. Hei veto recht', levert daarbij moeflijkhecen op, doch Ik ben overtuigd,;dat een bepaalde gcoragslijn van alle vijf de proote jnogendhecien daarbij tol stand /.al komen Wij willen het vetorecht niet aan den kant zetten, doch po gen wijziging aan te brengen in bet gebruik ervan. Ontwapening Engeland zal. ofschoon hét niet wensebt te wijken voor pressie om wille van propagandadoeleinden, alle door het Honc.vest gewcnschte in lichtingen verstrekken. Wij moeten dusdanige, voorwaardenscheppen, dat Het gebruik '.van nationale be wapening overbodig \yordt. De groote natuurlijke hülpbronnën van de we reld -moeien voor allen ter beschik king komen.Er mogen ge«n grenzen meer" bestaan voor de mogelijk held van opvoering van. den levensstan daard .van de groote massa, nvelkè tot nu toe nimmer de eelegcnheid had, 1 ten vólle te genieten van de voordeden van hetmoderne leven. Over deiregellng van het probleem- Triest zeiBevin, te,, hopen, dat zoo wel, joegoslaven ala ïtailanen de e- legenheid die geschapen \.was door hei instellen van -een..internationale zone, zouden aangrijpen.-In het kort ginjt de minister In op de kwestie van den Dortsu cn van ryroi. „Italië, cetroflen als het is door den oorlog, kan op onze hulp rekenen" zei bij- Duitschianct. Door de vereeniging van de Brttscbe en Amerlkaansche zones hebben wij een begin, gemaakt met de .oplossing van 'dc groote moeilijkheden welke zich voordoen'met betrekkingtot het Duitsche vraagstuk, aldus 'Bevin, die echter waarschuwde dat hei tijd .zou vergen, wantij,Hitier drilde zijn volk éoodanig dat~ het een „generatie, zal duren om alles wéér goed té krijgen; De Unesco zou hier.;,va» groot nut kunnenzijn"..;,' De economische- en politieke toekomst' '%m Duitschland zalop -io Ma art lnMoskou .besproken worden?: Wij moeten de vorming van een zlykput ,yan goedkoope; en^halt- verhongerdearbeldskrachienflnmld- den .Europa voóik'omèn, ddch' tegelijk- moblen wij ervoor zorgen dat DUltscb- land ;nooit rneer- opnieuween', be dreiging voor de geallieerden kan worden. - Amerika heeft aangeboden, toe te treden tot dan- verdrag van veertig jaar, Ier verzekering van de ont wapening van Duitschland en Japan. De Sovjet-Unie heeft een dergelijke verschrikkelijke vernietiging onder gaan dat practlsch alles wat tusschën de revolutie en Hitiers aanval *-*- stand kwam, te niet gedaan ls. Frankrijk,-dat driemaal ls overwon nen, draagt met zijn hooge bescha ving on rijke litteratuur ook zijn deel bij. - China zal-een büdrcge kunnen le veren met. zijn eeuwenoude philoso phic en- ondervinding. Groot-Brittannië. dat rich snel ont- Iwkicelt in soeiaaldemocratisehen zin zal mei zijn groote ondervinding op het stuk van Leiding geven, eveneens een groot aandeelleveren en zijn plaats als groote mogendheid blijven Innemen, ik geloof, dat wij het eerste stadium zijn binnengegaan van de: vestiging van eensgezindheid tusschën de groote mogendheden, croot-Brlttannlë. met zijn ondervinding, heeft, zonder bluffen, aan - anderen veel aan bieden Als voorbeelden van wat wij gedaan hebben*, van ons waren de eerste ontwerpen der vredesverdra gen Wij hebben ons- streven naar pacificatie en moderniseering boven, dien voortgezet ln die deelen van de wereld, waarmede de raad van mi nisters en de UNO niet rechtstreeks te maken hadden doch waar. wü be langen hebben, of invloed, ifc wijs alleen maar óp Neder- iandscb OMt-Inrtlë, waar het Britsche staatsmanschap, ln den persoon van twee mannen Lord Inverchapel cn Lord Kiliearn 2ljn diensten en on dervinding ter beschikking stel de tot het.W.vorderen van een overeenkomst tusschcn de -Nederlanders en de.Indonesiërs, Deze overeenkomst, welke thans door de Nederlandsche Stftten- Generaal ls goedgekeurd, betee- kent een opbouwende bijdrage tot de pacificatie van een Ultge- strektgebied; Deze overeen komst' heeft het stof van den oorlog doen optrekken en zal een ultaicht van' hoop en voor- - uitgang openleggen voor vele V mlUioenen "Zuid-Oost-Aziaten," die .-aldus- ln sta,at worden ge— steld hun plaats', in de' moderne 'wereld in te nemen." Ook brieven van „tegenstanders" De wensch, die wij ln ons artikel van Dinsdag j.l.. uitspraken ter ge legenheid van den verjaardag van prof. Ir. W. .Schermerhom, is in vervulling gegaan: de brievenbus van het huis dat ih Delft naast de Technische Hoogeschool staat vroegere „operarieierrein" van den destyds geodesie doceerenden hoog leeraar Schermerhorn -r is Inder daad vele malen te klein gebleken om al de goede wenschen te ver werken dié hetzij per brief, hetzij per geschreven of ook geïllus treerde briefkaart, den voorzitter van de Commissie Generaal werder toegezonden op zijn. verjaardag.' „Hier hebben ze ingezeten", zeg! de heer W. Schermerhorn junior de zoon van den oud-minia ter-pre sident, en hij toont ons een heng. selmandje dat tot den rand toe ge vuld is geweest met schrifteüjkr felicitaties. Zooals prof Schermer hom zelf ook al mededeelt in. zijn dankbetuiging, welke hij.- speciaal voor ons schreef eh die wij hier bij afdrukken, rijn het geluk? wenschen uit allerlei kringen. Van sommige lïtiüt de onderteekening eenvoudig „een hulsvrouw",' dóch de goede wenschen zijn er stellip .even hartelijk om gemeend als var „Den avond van den dag ^vaarop de Kamer het der Re- geering mogelijk maakte, haar. moeilijken weg. tot schepping var een nieuweverhouding van Ne derland tot Indonesië, waarop Linggadjatd een eerste stap ts ze vervolgen, bracht Ik door me de .hartelijke wenschen en dank. bare gedachten, die talloozen mjj naar aanleiding van mijn 52stei; J a ar dag stuurden. Bekenden en onbekenden, een- voudigen en geletterden droegen ieder op eigen wijze bijtot dif warmte, des harten, die geër mensen straffeloos ontbeert. Ook al mogen lof noch verguizing doch alleen het door Hooger Kracht, gerichte weten ons ham delen bepalen, toch is het eer voorrecht te ervaren, dat mer iets mag vertolken van hetgeen in veler harten' leeft. Voor d>* sterkte, die een mensch ook daaruit kan toevloeien, betuig ik allen, die mij schreven mijr hartelijken dank. Moge het ko mende Kerstfeest Uw -aller har. ten verwarmen ln een wereld vo' duisternis en hartstocht, docl" waarin ook gerechtigheid en lief de: nog altfjd aan ons. In allerle- vorm geopenbaard" Worden. W. SCHEHMERHORN". Vierhonderd tons dok in_ Vlcurdingah aangekomen Zondagmiddag is het 400 tons droogdok voor de scheepswerf Figee na een moeilij ken tochttaVIaar dingen aangekomen He', "dok was van Londen gesleept door twee "slee pers, de „Schelde" en de „Ebro" van L, Smit..eri Co's internationale sleepdiensten onder "commando van kapitein J. Penning,.die óns' bij:zijn aankomst vertelde, dat het geen ge- makkelijken tocht was -geweest. Woensdagmorgen, washij met het dok, dat niet met runners was be mand, van Londen vertrokken, doch al spoedig, kreeg hij te kampen met slecht weer, zoodat hij bij Graven-- end voor anker moest gaan. Toen is kapitein.P. J. van der Snoek van.de „Ebro" hem te hulp gekomen, zoo dat hij Donderdagmorgen weer kon verder, stoornen, waarna rij bij Southend door dikken mist weer ten anker moesten gaan. Vrijdagmorgen klaarde het weer..op en konden zij. hun" reis. vervolgen zoodat'rij Zater dagavond voor den Waterweg aan kwamen. Zondag 'is het dok van runners voorzien. Bovendien kwa men hier de sleepbooten .Argus" en ..Usselmonde" te hulp om' het be tonnen gevaarte tusschën 'de ijs- schotsen door Zondagmorgen den Waterweg binnen te sleepen. Nadat de .zeesleepers „Schelde" en „Ebro" de Koningin.Wilhelminahaven ijsvrij hadden gemaakt, kon het gevaarte in den mond van deze haven wor den gemeerd. Nederï. roofmoordenaar in Belgïë aangehouden Ongeveer een jaar geleden kw&m by een boerderij te. Denderwindeke (in Oost-Vlaanderen) een persoon van Nederlandsche nationaliteit, die beweerde rijn geheelë familie verlo ren "te hebben als gevolg van de oorlogsgebeurtenissen. Geroerd door diö verhaal nam de boor- hem. in dienst. De Nederlander bleek een bruikbare kracht te zijn. Alles ging goed tot het oogenblik, dat 'een ge zelschap Nederlanders een bezoek bracht aan aan Denderwindeke. ora de inwoners van dit plaatsje hun dank ie betuigen voor de rijdens bombardementen ondervonden hulp. Eén van deze Nederlanders herken de den boerenknecht toén ais Iemand." die 'inrijn streek werd ge zocht voor -'. niet minder dannegen roofmoorden. HIJ .verwittigde na rijn terugkomst in Nederland deNeder landsche politie, die in samenwer king: met de Rijkswacht ,vah;-Den derwindeke tot aanhouding - van den voortvluchtige kon overgaan Verdachte is; naar -Oudenaar over gebracht, tn afwachting dat rijn uitlevering zal worden gevraagd door de'. Nederlandsche .gerechtelijke ln-: stanties. DUITSCHE ADVISEURS NAAR LONDEN Duitsche adviseurs zullen missidliieii moeten: worden uitgenoodigd tot 'deelneming-' aan de voorbereidende, besprekingen, die depiaatsvervanf, gers van de vier ministers ran bui tenlandsche zaken in Januari "té Londen zullen houden, aldus- heeft Robert Murphy, de politieke advi seur van de 'Amerlkaansche bezet- tingsautoriteiten in Duitschland me degedeeld. Amerikazal zich bij deze besprekingen 'in hetalgemeen, hou den aan de overeenkomst van Pots dam; -. diedeeconomische. eenheid van Duitschland beoogt. Geen voetbal op de Kerstdagen Naar wij vernemen z-ullen dl teas 'de Kerstdagen.''geen wedstrijden "van detv K.N.V.B worden gespeeW. Het :ptogramma? voor - Zondag i 23' Decem ber blijft ln principe gehandhaafd. Prof,: ir. W. SCÏÏES3IEKHOSN „Myn hartelijkcn dank!" de vele andere brieven die de jarigr ontving. En-het zün niet. alleen „voorstanders van Ling ga djati" die den jarigen voorzitter der Coiru missie Generaal feliciteerden, ei zijn óok brieven bij van tegenstan ders, zoo bijvoorbeeld uit antirevo. lutionnairekringen, waarvan de schrijvers 'echter; verklaren dat rij hoewel principieelë en zakelijke be zwai'en. hebbend, tegen de ontwerp overeenkomst, rich (och nadrukke lijk wenschen te 'distancieeren var' de onwaardige, critiek. die er var bepaalde zijde is uitgeoefend op d< persoon van prof.. Schermerhorn. - „En gaat-de Commissie Generaa nog voor Kerstmis terug naar In dónesië?" informeer en vij noy want.' hoe huiseijjk het "gesprek overigens ook voortkabbelt, .tocl mag het nieuws-eleraent niet ver geten worden in zulk een interwew' Maar daar ls geert kans op, deer de heer Schermerhorn Jr; ónr mede, als vvdj het huis van der staatsman verlaten. Artsen krijgen sneiler een auto Het Ministerie vsm Verkeer heeft om de toewijzing van automobieler aan artsen te bespoedigen, .in over. leg met het.(staatstoezicht op de volksgezondheid een nieuwe rege ling ontworpen. Allcréerst;is nage gaan, hoeveel artsen nogniet over een auto,beschikken,Hond. 550 wes het aantal, dat werd opgegeven. In verband .daarmede is - bepaald dat' .gedurende 3. maanden .vanaf 1 December telkens 200 nieuwe auto'r per maand aan de artsehzuilër worden toegewezen. In die drie maanden zal dan stagnatie voor behouden' worden voorzien in d' vraagvan die artsen, .die op dr lijsten van het, staatstoezicht voor- kopjen,,-.:- Postpakketten naar Finland en Rusland door de Postpakketten voor Finland en hét Europeesché gedeelte van dé US SR met inbegrip van de randsta ten. -kunnen per vliegtuig worden verzonden. Het maximum géwicht voor Fin land bedraagt 10'kg, voor de USSR 5 kg. De postkantoren verstrekken nadere inlichtingen. AANSLAG OP FRANCO? Het Parijselië blad „Combat" bericht, dafc de Maquis een aanslag op' Franco in Noord-West-Span je heeft' gepleegd, die echter mislukte, daar Franco te zwaar bewaak! .wordt .-: y. (Van onzen parlernentalren redacteur^. De feitelijke beslissing over bet" sianopunt der Tweede Kamer inzake de ontwerp-overeenkomst van Linggadjaliwas ai gevallen opj bet oogenblik dot prof. Bomme zich.?", achter het Indonesisch bejeid der Re-' geering plaatste en met den heer Van der Goes van Naters de vertrotx-' f wensmotie indiende. De beteekcrüs y? van het aannemen dier motie gaat echter verre boven tjet formeele ka-.^-. raktcr dter beslissing uit. 'In duLde-r lljke en sprekende cijfers wordi hier. door de wil van de groote meerder- hcid van het Nederlandsche volk tot ultcrukking gebracht. Alle agitatie en opinie-onderzoek! ten split wenschi die meerderheid, dat,Itl vreedzame, samenwerking met.de In- doneslërs, een' geheel nieuwe rechts orde wórdt gesticht. Waarin 5re j stre-y ven der lohèemsche volkeren naaV;;'. zelfstandigheid zoo volledig mogelijk, s wordt belichaamd. Hierdoor krijgt, Nederlands aandeel - ln het proces van de vrijwording der vroegere koloniale volken den yorm,-. die In overeenstemming is met onze democratische traditie en wordt onze positie in dj Internationale volkeren gemeenschap. die gebouwd ls op 't zelfbeschikkingsrecht der volken, bey tangrijk versterkt Voor. onze betrek-- kingen tot dc volkeren van den Ar- chlpe! scTtept fiet de sfeer, die nood zakelijk is om een overgang van do koloniale .verhouding tot die van .de vrijwillige. en daardoor stellig;; vruchtbaarder, samenwerking moge»?? lijk te maken. ONDANKS.döi dit alles ln hei Uchty der omstandigheden zoo eenvou dig en vanzclfsorokend schijnt, Is de oppositie ln het parlement toch. niet toeeankelljk gebleken voor de uiteenzettingen van min Jonkman in zijn grootc rede op Dontferdagmor- gen. De grontschp'visie op het Indo-; ncsische probleem, dnnr proL Loge-1 mann tot uiting gebradht, vond men. wel Is waar niet 'erüg in hei betoog1: van den mtnlster. dóch daar stond:'1 trverover, cat hij op een voor ieder begrijpelijke wijze concretiseerde wat ité Heaeerlngen de Commissie-?:. Generaal tot. n"- bereikt heefty en wat xlj voorn; y Is te beret» ken Daarbijeear'i 'e hij alle ele- menten uit het debat, die niet: ióp zak? dienende waven. Het is'den be-?'1: wjnd«man. In de .replieken nog?al kwalijk genomen, dat;'bilhiervan'.,tilt- gsanóe. ook óp de talrijke juridisch©;:? beschouwingen niet omstandig is ln-:?, gegaan- - -■ y Het is hier eenvoudig een kwestjéy van verschil' fn -uttcancspunt. De Re-r, ge»ripgen de CommlfiBie-G ener aal be„;; schouwen het basis-aceoord in - tip j* «érete- Plnsis als een politiek docu- i" ment, waarvan de p^'choloeische'.bé-?:, teckenis prevaleert De Juridisch In».-' gestelde onnónenten zien er een? vól— Icon rechtelijk fi'uk ln.dat men .-opy 7.y i) staatsrechtélijke: 'én lurldlséh© morlt»s d'ent »e beoorcéeleh Voor;'^ wie zich. bet geheële lanne: en moei-??: lljké proces der onderhandelingen?* voor '00500 stelt.' kan het. dunk' .onsit aan reen twijfel onderhevig rijn.' datiïi op- de psychologische {en ook :medBy daardoor politieke) - bctcekrnis- variy dc overeenkomst.se nadruk; tnoc.t<;< vallen- .-..'.y WANNEER wij cn; bczwaar? zou,-?;? den? hebben: tegen de rede -vati?' den minister: dan zou hef géit.;; zijn, dat zijn betoog wel(heel.st.erjC?-' was aangepast bij de door prof. Pomrne ln eerste Instonlte gesteld©.- vragen, waardoor aeze. nog meer flap ëë'ds"W;"^Bé'.'Sr vhis*aóor~ÖÖnpoSAo als letder van de orootate regeertnes- partij, dg hebeer^cher was vbn dit.? Lingcadiati-ricbat Zijn eerste redo?; was een „invitatfon ta valse" cn d© minister is crctig op deze tnvitatl©.' Ingegaan. - - - Dé ropIJeken. zfln gebléven:.beiteïotj^ het Dell? van .de.- redevoeringen»ln. eerste instantie, hóewei- de'met eertlgay 'spanning verwachte repliek' van proC.?? Romme -stijl zeker nie^ ontbéerdë.C Wat uit deze debatten wet duldelljlc?-; Is geworden, ls dé overbodigheid yoa\' een schriftelijke voorbereltlngyZiji? zou ons hoogstens hebben gevoerd. In.;; een dikken mist van Ingewikkelde;'?; staatsrechtelijke en Jurldischc.be-?* schouwingen; die nlët alleen praetna-"» tuur zouden zijn geweest met 'het :oojfv< op het: voorlooptge. en summiere ka-?' rakter der .overeenkomst,; maar .bó-r vendien .haar concrete doelstellingen grootchdeéls onzichtbaar zouden heb-,'y 'ben'.gemaakt.', De boringen, wolhc (cn behoeve run" hel boden,onderzoek tn verband met den aanleg van een ondergrond-sciicn spoorweg AmsterdamDen Haag op het Museumplein in de hoofdstad uorden verrichtvinden nog steeds voortgang, ondanks dc v5r?t Parachutisten naar indo-China fn Indo-China, waar zobals ge meld gevechten uitgebroken zijn tusschcn Viethamecschc strijdkrach ten en Fransche troepen, hebben de Vietnameesche autoriteiten een nlti- matum gezonden aan den Franschen vertegenwoordiger tc Vinh, halver-' v.xge Tourane enHanoi; met: den eisch dat de Fransche troepen de wapens zullen neerleggen. Generaa) Morlièré, de bevelhebber In Indo- China, heefl den vertegenwoordiger té Vinh gemachtigd, dit. ulttmntum te aanvaarden, teneinde een massale slachting van fle Fransche bevolking te voorkomen. - Parachutisten van de 25ste FraD' sche' luchtlandingsdivisie 2ulien bin nenkort uit Tunisnaar Indo-China worden getransporteerd; De Fran-? schetroepen - te -Hanoi hebben tol óusvérr 50. man aan dooden: verloren eri- er; werden er 150.: gewond; -Zij maken voortdurend vorderingen,- zoo. deelt v deFransche militaire staf te Saigon mede. China neutraal" v Marius Moufcéti" de Fransche ■.mf-- uister van Overzeesche.i gebiedsdee- len.":die Zondag naar Indo^China vertrokken ls. heeft-voor zijn ver- trek verklaard, dat rijn reis meer, op studie dan op actie gericht is; Hij deelde mede,, dat de republiek Vlet-?( nam de in April gesloten "Fransch-y Vietnameesche, overeenkomst, waar- bij Vietnam gemachtigd werd 10.000'y man troepen onder dewapenen te houden, geschonden had Mornet;:*: wil naar Nanking gaan cm rijn pér- sóoniyken vriend Tsjang kaï Sjek. te?; bezoeken. Men neemt aan dat?:.hÜ zich''wil verzekeren van de Chinee-?';, sche neutraliteit met betrekking hét geschil.'in Indo-China. Imrt.d- dels .zijn ."twee vertegenwoordigers 5$ van de Chineesche burgerij in:Indo- China ook naar Nanking -vertrokken??^ om dé Chineesche regeering,, fca ver-'i't-d zoeken, stappen te ondernemen..te hunnerbeschermlna. :Léon Bïum zou vandaag' fa,. PranscheNat tonaleVergadering eeriy^ll verklaring afleggen? inzake den" ;toe-y stand.in-Indo-Ciiina. >v' BIC BEN ZWEEG! Dc beroemde Btg B>.a '<n Lon- den qui het ïaterdagavond tot,, groote.verivon derin g.J(r.vaa\->V: de Lön dehanrs om négen 'tuur;? -plot-- ■prirajr op. D<* klok liet hechts vijf slagen hooren,?;toénvolgtibt-'óöó .ijzige ,stUte.:,BigBem.qwas'j; ajct| tegen zoo 'n;v SUwriselie(koudyt ibotnnd cd .bevfnrê»! iSÏ????'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1