shsse HOOFDJUFFROUW Geweldig houtvuur brandde in Ketelbinkie bij de Indianen SCHIEDAM witett Qropt Kerstbal Musis Sacrum voor den export hebben vrijgegeven, kan Nederland pas nu met het model van dit jaar kennis maken. In Rotterdam exposeert het Autobedrijf Victoria twee van deze auto's bij de Ni"euw«t°I1BlmenwegeSa»n en^m^de eigen garage ,fn de Zwacrdecroon- straai. Het aantrekkelijke van dezen wagen nlef^ontslerd wordt°door de Impo sante. wei zeer opvallende radiator- grille, die de meeste ziaoorlogsche wagens dien ©enigszins poenlgen Indruk geven. kelljk in actie treedt, als de hydraulische [hapert^ In de^ oorspron- andere handige' accessoires aange- sponsrul '/eggelaten, /egeeiing l deviezen stellen. Tengevolge fan den ijsgang op ge rivieren eyn verschillende schipbruggen ingenomen. Een van tic sporen op de duf»&elspöor6r«.g oter de Lek bij Culemborg w thans ter beschikking gesteld van het autoverkeer. Diesel- trein en auto ncta$l elkaar op ds spoorbrug^ Scheepvaart AANGEKOMEN* SCHEPEN 21 December Niria Kola Cont. Hand. en Tran sport Mij Waalhav mljnhout; Egret Liverpool v Es Merwehav stukgoed; Baltic Londen v d Schuyt Spoor- hav marlnegoederen; Alcyone Par Schellen Wealhav kiel; Expres» Klngslynn Muller Parkhav stukgoed; William K Kamaka Savannah Gans Transport Werwehav stukgoed;An- tonino struzaro A'dam Muller Waal hav ledig; Tbemls' (No) Halden Cont. Hond en TransportMlj Merwehav hout; Deneb Londen James Parkhav cement. 22 December Algnrve A'dam Hammersteln Johs- hav ledig; Wilja Par Schellen Waal hav kiel; Liberty Ipswich Furness Parkhav ledig; Empire Wanabeck Harwich Hoek van Holland; Oksy- wie Carihagena Hudlg Veder Lekhav fruit; Djrward Grangemouth Bur ger JJsejhav stukgoed: Hercules Alexandriö Hudlg Veder Lekhav stukgoed: Pi eter de Hoogh Calcutta" Hol! Br Indiëltjn Lekhav stukgoed;- Oranje Nassau Harwich Hoek van. Holland; Juno A'dam Hudig .Veder Lekhav iedlg;Westland Liverpool Vermaas 2e Kathav biscuits; Vrede terug uit zee wegens defecte motor James Parkhav; Dentonla Park Car diff Soetermeer. Fekkes Krallngsche Veer ledig: Export Londen Muller Parkhav stukgoed; Schelde en Ebro sleepbootenmet een droogdok van- Londen' naar VUardLtigen; Golden State New Orleans Lenders Maashav kaioen; Ala Hamburg Vihke Entre- pothav suiker: Aelbert Cuyp Norfolk HAL Lekhav stukgoed; Joahua Hec- dy savannah Gans Trnsport Merwe hav paarden <350 ton hooi laden) Hondsrug loonden Hammersteln Mer wehav prikkeldraad- 23 December Antwerp Harwich Hoek van Hol-' land; Melrose Abbey Huil Ver Hum- berageni Parkhnv stukgoed. VERTROKKEN SCHEPEN 21 December Speedwell, Lelxoes; Norse Lady, Valencia: Haskerland. Krlngslynn; Bullfinch, Londen; Empire Riper, Southampton; Scheldt, Middiesbro; Import, Helsingfors; Budenni. Riga; Rosemarle, stanscape; Zeeland. Ant werpen; J c Jacobsen, Antwerpen; Leuvehaven,-.Kopenhagen; City of Chester,. Kaapstad; Ganegs slbt. queensiown; Vrede, Londen; Ant werpen. Harwich; Prague. Harwich. 22 December Hast V, Havre; LCT 83 sleepboot Noqrdzee; Kylemouth, Hull; Lira- VHI trawler, Noordzee; Trompen- burgb. Londen; Aldabl, Buecoa Ayres; Loppersum. Saffi; Hermada, Eagnoll; Alchiba (ex. Frans Hals], Noord Amerika; Maas. slbt, Queens- boro; Burnhope. Clvlta Vecchia; James Bennett Moore. New York; Maiden Cteek, New Orleans vla Ant werpen; Veenenburgh, Middiesbro;- Empire Wansbeck. Harwich wind Z-W. Krachtige ^wüjd, dei--. nihg, betrokken lucht,,-. v-bi» ROTTERDAM Mariemma in Luxqr Het is niet waar, dat wij Hollan ders alleen maar kille, stugge, be dachtzame „kat uit den'boom kij kers" zyn. Er schuilen ook oog an dere eigenschappen in ons. Hoe kan het anders, dat een kleine, tempe ramentvolle CestUUaansehe met rap pe. lichte voelen en o, zoo'n canall- leuzen. breeden gilmladh, In kórten ttjd .een zaal weet op tevoeren tot een dergelijk enthousiasme-voettrap- pelen en een ovationeel, scande ge bracht laatste applaus als Zondag middag In Luxor het geval was? Maar Jo. daarvoor is Mariemma ook Mariemma I--.-.- De fiere, sombere h<vggrëvan een EscuC-ero bereikt zij niet. schalk- sche teederhold.de voornaamheid, die ons van sommige van Argenti na's dant,en bijbleven (Goyesfeas), kent zij niet. Achter Mariemma moei men verder niets zoeken Zij is d© echte volksdansers» van het canallleuze, he? uitdagende, het kwa- JOngensachtlg-..peelsche.'"het afwe- renCe. met snelle: wisseling van hou ding en expressie, maar bet teedere, het Innige, en ook het trotsche (dit laatste blijft bij haar altijd canatl- leus) moet men bij,haar niet zoeken. Eén voorbehoud: Sn haar prachtig beheerscht castagnettenspel weet 2Ü w$l teederheid te brengen, alvorens zij diet dit aanzwellen tot feilen hartstocht, versterkt door he* heftig getrappel van haar lichte voeten In de Baskische .dansen z4g men den Jongen man op de dansuftvoe- rlng. met wjtte 'broek 'en shirt en roode Basklsche muts en. sjerp seri eus aan zijn danspassen en spronge tjes bezig. hetbovenlijf stijf, maar de kwajongen Mariemma gaf er een speelsch tintje aan, ook een monter om ons volksdansen te laten zien Mariemma beschikt over een soe pele, gemakkelijke been-, en voet- techniek (jota aragonesa, bolero cléricol en" een lenigen rug.- De ac centen u/orden meermalen door het klakken van de tong en he, knippe ren Cw vtngers aangegeven Het programma vertoom.© nergens een inzinking.. De geforceerd-grappl- ge boerendansen, die op .vrijwel geen enkel Spaansch programma ontbre ken, kwamen hier nu eens niet voor De costuums waren zonder .uitzonde ring prachtig. De mazurka madrilena anno isoo (die ons overigens niet het mees» bekoorde), 'de klassieke bole ro (of hij werkelijk klassiek was kunnen wij niet beoordeeïen, 'maar be; was één van -deaantrekkelijkste dansen en de jóta aragor.esa wer den herhaald v Rest .ons nog een woord van .lof voor der> pianist Ernesto Monsèrrat die zich opuitnemend^ wijze van zijn begelelderstaak- kweet en de zbal vergastte op Interjjrettitles,- vir* in óns land weiniggespeelde oude-, re en thooerne Spaansche compo nisten. heigeen zeer op. pril» werd gesteld. Ook hij moest enkele num mers blsseereti Bonnen „Versterkende middelen" De directeur vac den Gemeente lijken Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon te Schiedam maakt be kend, d&t alle bil leveranciers van melk, boter, kaas en vleesch in voorraad zijnde bannen, ln verband met het afstuiten van het dienst jaar 1946 en een eventueel-e wijzi ging van het bonnensysteem, uiter lijk Dinsdag 7 Jan. 1947 tusschen 2 en 3 uur n.m. moeten worden den ingeleverd aan het Bureau Broersveid 140. De bonnen moeten behoorlijk op 1 de daarvoor bestemde oppiakvellen j zijn opgeplakt, waarnaast een spe- ci.ficaU.eka art als voorgeschreven moet worden overgelegd. Oppiakvellen en specificatie kaar ten zijn verkrijgbaar aan het kan toor Broersveid 142. weermannen onder commandant Hagedoom en het. uitgestrekte hout vuur. Om half vijf had men den brand onder de knie en was er geen gevaar meer voor nabije gebouwen en het- in de Schieroondhaven lig gende motorschip, „Java"* waarvan de wachtsman Hooikens zich in al lerijl uit de voeten had gemaakt. Welstegen er nog dikke rookko lommen op uit het verwrongen sta len "geraamte van de houtloods. maar het moeilijkste werk was ach ter den rug. Met de. loods, het hout en de meubelen "gingen o.a. 'n groot aantal houten machtnemodenen, boorbanken, lintzagen, van 'dikte- banken en sch uurmachines verloren. In de loods zelf werd niet gestookt. Wel werddeze ruimte door middel van bui2en en ventilatoren met hee- ten stoom verwand. Over de oor zaak van den brand Is niets bekend. Nieuwe gouverneur voor Axerbeidsfan De autonome Perzische provincie Azerbeidsjan heeft een nieuwen gouverneur gekregen, dr. Abdoel Ga- deghi. voormalig -minister voor"we gen en verbindingen. De .zuivering in het gebied na de ,.overwinning-op-ahe-fronten" van de regeerinzstroepen uit Teheran gaat voort Zevenhonderd democra ten, onder wie twintig officieren, worden in arrest gehouden om door twee militaire rechtbanken te Te- bris .te worden berecht. V - ADGElireÉNÉ -BERICHTEN Schecpst>eweflntéa In den Nlea- wea V'ntcnver In de «fgeloopen week zijn den Nieuwen Waterweg binnengekomen 100 achepen metende 123.21» nrt. (In 1915 78, metende B0.1J9 nrt.J. Sbderj i Januari '45 zUn aan gekomen «25 schepen, meiente 6-277153 nrt, (in 1945 1^07 schepen metende i.987.710 nrt.). - Scheepsbouw. Te Port Glasgow la he« 2600 ton' metende" s.s. Agamem non' van de X.N.S.M. te water ge laten, 'r-: -V1.- Fiducla. Zondag ls de sleepboot Maas van den Nieuwen Waterweg naar Queensboro vertrokken om het aldaar liggende beschadigde Neder- lancsche motorschip Fiducla naar Rotterdam te sleepen. 'Afvaarten naar Voor-lndlë en Aus tralië. Het vroegere Amerlkaansche stoomschip Gonzager Victory, dat onder de vlag van de V.N.S, komt en den naam Grootekerk krijgt, ver- tdekt 4 Januari van Rotterdam en 5 Januari van Antwerpen vla Voor- Indlsche havens naar Australië.H®t s.s. Kerkplein vertrekt. 21 Januari van Antwerpen, 25 Januari van Lon den en 2B Januari van Amsterdam naar de Perzische Golf, Kerstspel „Befhlèhèm" Der1 goede gewoonte getrouw ls vrijdagavond Sn deBemonstrantsche Kerk aan de Mathenesserlaan ecu Kerstspel opgevoerd-, ïn .een kerstwijdlngsdienst. geleld door Ds. C. H, Lfndöer, voerden leden van de VrijzinnigChristelijke Jeugd Centrale Bethlehem" op. van w, a. Wagener, een kerstspel, dat mee» dan gewoonlijk den nadruk legt op den dialoog, met'een eenlgszlns „hlstortschen" Inslag, vooral tusschen de twee Bomelnsche soldaten, die. voor gewone-luiden over een zeer welvoorzien vocabularium beschik ken Een koortje achter de schermen verleende een passenden achtergrond aan he+ stukje, waar dank zij het In getogen spe) van. de V.C.J.C.-ers, een bijzondere wijding van uitging, In de loop der komende dagen zal het spel nog verschillende malen worden herhaald. - Elsje Hooft.. Vakvercenigingen ïn Amerika stellen elschen De vakvereenl gingen, aangesloten by het CIO {Congress of Industrial Organisations), hebben by Ameri- kaansche gerechtshoven verzoeken ingediend, waarin meer dan 374 mUlioen dollar wordt gjëlscht voor' „portal to portal" betaling (beta ling voor -den tijd. die op den grond van de maatschappij op weg naax en van het werk wordt besteed) en voor schade. De grootste elsch komt van de zijde der United Steel Workers, nJ 30 mUlioen dollar. Ultuave dr-ichtuia .Het Par-x» P.aarAeiUic- directeur B de *Vn«i pi nfstnfiirwtacTpnr Tö RamaKet Beste' allemaaJ, iy - Vandaag is de groote verkoop van toegangskaarten voor de se,de toaneelvooratelhngen in de Kerst-vacantie van „Ketelbinkie bij de Indianen'" begonnen. Niet minder-dan. 12.000 kinderen en ge leiders worden in de gelegenheid gesteld.dit V-. leulce toOneelstuk te gaan zien. r Komen Jullie ook allemaal? En helpen V.j'r Jullie my de boeven Knots en Knars on- f schadelijk te maken? v -T nj, Wij zullen erg ons best doen om jullie een /I n*T)r fUns Kerst-vacantie te bezorgen, - Mocht Je den bezorger van „Het Parool" Si rl y*p> nog niet te pakken hebben gekregen dan g/ kun Je je bestelling opgeven aan eeö van de - JpL volgende adressen! Vlerambachtsstraat 54, Af\ 2e Schansstraat P-la, Geuzer.laan 8, Joseph- 1 Tip V) straat 73, Raephorststraat 92, Pleretstraat Vil 94, Elkendaal 11, Eemsteln 16, Rietdijk 4, Brielache laan 340. Voor Schiedam:' Lange A 7>. Haven 141,.'. 1..- ^v)' Weed er als de kippen bijl Tot ziens In de Kerst-vacantlel Een stevige hand ivan Je vriendje KETELBINKIE. gevrohgd, prima kracht, gewend met groot meisjes- personeel om te gaan. Vakkennis gewenscht, maar. niet- verelscht. Sollicitaties uitsluitend schrlfteiyk aan: N.V. Schiedamsehe Cartonnagefabriek Oranjestraat 16-24 Schiedam Miizana fabrikaat Duryaa la nog naar baparkt beschikbaar «a 4a vraag it tea graoL RESTAURANT „DE KROON" Schiedam Koemarkt Telefoon 68159 BEIDE KERSTDAGEN ^DINER-DANSANTE Ensemble FREDDY NOORDIJK Aanvang 6 uur Hal oud* rmfinmaré» mmrk of ruime zlt-slaapkamer met pension, dan wel alleen ont bijt. gevraagd door Heer b b tl h; ook weekencs afwezig, liefst Centrum Schiedam met of tn nabijheid van auio- stailing. Brieven onder letter» S B. L., Bureau Het Parool. 'Kerstmuiiek van het „Leger des HeilsV vond zal het' muziekcorps |vaa'" het'Leger des Heils op ver- ffchillende punten In de sta< een pprograroma van Kerstilederen {en Igeboore brengen. T -■ fbistributienïeuvs brandstoffen vcor ^^^kame^ewonersV; Dé' r DistDburiechenst Schiedam HpaAlrt^bekend, dat. aanvraagformu- hsev&t* MD-: 333-22 voor de tweede »a£nvraag brandstoffen voor kamer bewoners 'kunnen worden af gehaaid vQi-de -week van 30 December* 40 wtlii met 4 Jeuuarl '47 L-uUemig •>on - geschieden vanaf 2 Jan. t/m 510. jMiuarl 1947. Rijn in Duitschland dichtgevroren Voedselpositie bedreigd De RJJn ls in Duitschland op dne plaatsen dichtgevroren, n-1. van Mo sen tot Bingen. by St. Goar en by de Rolacdseck. Sleepbooten hebben tevergeefs getracht een vaargeul open te houden. De Fransche be zettingsautoriteiten rekenen met de mogelijkheid dat de rivierscheep vaart een} ge weken gestremd zaJ zün. in de Brltsche zöne vrees*, men een verslechtering van den voedsel toestand doordat de aanvoer tenge volge van het bevriezen der water wegen stagneert. De brandstof voor ziening ls al 2oodanlg vertraagd, dat In het gobled van Hannover bijna alle fabrieken tot Nieuwjaar moesten, sluiten. De goederenrujl tusschen Britsche en Russische ZÖne (voornamelijk van steenkool tegen levensmiddelen) la reeds geducht belemmerd. Heer zoekt per 1 Januax g-oed gemeubileerde ZIT- en SLAAPKAMER of ZIT-SLAAPKAMER Br. onder no. 9937 He Parool. 1e en 2e Kerstdag 's avonds van 8-2 uur fn de VERSIERDE ZAAL. van blSTBIBCTlE-AGENDA ^Dinsdag 24 December zal aan "diegenen, wier namen beginnen met hel letters 'H tot en: met N.en van ude/he t st amkaartnummer op het ^clifer'2 eindigt, aan het bureau l-BToersvest 95 vair 9—12^0. uur en -jvah-, 2—5'. uur een schoenenbon wor- LANGE HAVEN 111-115 - SCHIEDAM;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 2