itfihtzt&ftod-alle'dti OP KRALINGEN mm fr jp fc: li-' Friesche hardrijdsters in een „titanen-strijd Fokje en lelkje gaven elkaar geen kamp v'. '--ég* ËasjjieiBii mmmmstm Radioprogramma ïcicsiaftds snelste, vcouw 1 - Zes rijders naar Noorwegen 6Ö6D - - '8-^ P'1- -v~ - i (Van onzen sportredacteur.) ™S2.™ABDE1S <"'de i""'1 rammelende dturen Wfcfc Nlenhnis. Nedcrliuidsch korlebaan-tampmene, »Wa«pleïelSladde weren en btsneeüwde landerjleb naar het barre w^Vy'Jj'^r ïrEden- -srmU!" h:mirlj(!'_rlj voor treuwen ww in OudebQdtzljl en daar rins lelke haar geluk beproeven. Zij deelden tenslotte de prijzen In de smoorheet gestookte gelag kamer van de dorpsherberg hadden elkaar de sterkste Friesche hard rijdsters gevonden. Daar zaten rond oe roodgloeiende potkachel, met koppen dampende anijsmelk In de handen, de pasgetrouwde Fokje Rel- n&Ida—v. d. Velde. Griet Broeramn Akke Smits Lien v. d. Mei. Metje Nlenhuis. Fokje Heidstra en Cob a Hoekstra Verder de gastvrije be- «tuursleden van de 89 Jaar oude IJs- dub OudeblIdfcd.il en supporters uit alle deeJen van Friesland, die in hun voor den vreemdeling- onverstaan baar Frlesch de kansen van hun fa vorieten bespraken. ^fuxiek liet afweten Naar 011de gewoonte zou een plaatselijk blaasorkest de rijd sters en toeschouwers in optocht naar de baan begeleiden, maar klaarblijkelijk waren de vende len in de Instrumenten ingevro ren. want de muzikanten kwa men. niet opdagen. Zoo ging het na een gezemeniy- ken koffiemaaltijd wèl ln optocht, maar zonder fanfares naar de baan. midden tusschen het verlaten bouw land even bulten het dorp. Een êtraffe Noordooster blies daar dwars door mjjn drie wollen truien. Acht van de snelste Friezinnen hadden als deelneemsters voor deze groote riJder-y ingeschreven. Een loting had beslist, welke rijdster» het eerst tégen elkaar zouden uitkomen. Tel kens tweemaal, eenmaal voor en eenmaal pal tegen den wind ln, over een afstand van 140 m. lelkje NienhUls won in den eer- aten omloop, die om 2 uur begon, beide malen op het nippertje van haar zuster Metje. Lien v. d. Mei versloeg Griet Broersma tweemaal en de belde Fokjes, Heidstra en Rei- nalda, -plaatsten zich eveneens ln kwart finale, door resp, gemakke lijk te winnen van Akke Smits en Oobft -Hoekstra. Nadat de eerste helft van het programma was afgewerkt, werd de wedstrijd gesplitst ln een e-rij der 11 voor de winnaressen en een b-rijderij voor de verliezers. In deze laatste groep vielen twee rijd sters af door ïwee ritten te verlie zen en werd Lien v. d. Mei tenslotte winnares, door Griet Broersma ln een uiterst sportleven kamp te kloppen.' Toen Griet Broersma to den laatsten rit vlak voor de eind- «treep kwam te vallen, en LI en aan., bood opnieuw, te rijden, ..gaf: Griet zich glimlachend gewonnen,. Spanning ten;fop Be spanning- iteer, ondanks dr felle koude, tot een voor Friesjand onwaarschijnlijke hoogte, toen de eindstrijd ih de a-groep gyreden werd. Zooals te verwachten was kwamen Fokje Reinalda-v. d." Velde en lelkje Nienhuls ln de finale. Om zich. In een wedstrijd duide- MJk sterker tetoonendan ewi an-, der moet een korteb aan- rljds ter minstens tweemaal van haar te- - gens tandsfccr winnen. Hot was dui delijk, dat het een ongewoon feilen tfrijd zou worden tusschen lelkje de tegenwoordige "en Fokje, de oude kampioene van Nederland. Tot dusver waa lelkje altijd lets snel ler geweest dan. de Makkingasche maar men kon aan de vastberaden trekken op het gezicht en de ener gieke bewegingen van dé Jong ge huwde vrouw zien, dat zij tot het uiterste zou vechten voor de over winning. Er kwam geen. woord over baar lippen, maar men kon van haar gezicht den vasten wil om te winnen aflezen. aan de derde krachtmeting. Toer de rijdsters eindelijk „los" warer kwam Fokje' al spoedig een goede halve meter achter te liggen, doch, In de laatste vijftien meter kon zi' zich door verbeten inspanning me* eenige flitsende slagen naar voren werken en wederom gingen beidf tegelijk over de streep. Weer stak de keurmeester beide armen om hoog en weer' was het dus „kamp" Anderhalve rit voor lelkje, een hal. ve rit voor Fokje. - Beslissing blèèf uit Ook de Vierde maal bracht geen definitieve beslissing. Precies tege lijk sprongen beide jonge vrouwen van de start; Fokje overgaande ln een wel snelle, maar regelmatig sterke slag, met volkomen beheer- sching van bovenlichaam en armen, lelkje als razend en vinnig klau wend, het Us nauwelijks rakénd. Toch won de grootere geconcen treerdheid van Fokje het ditmaal van leitjes laatste schier explosieve krachtuiting. Met, 40 cm. verschil was de laatste rit voor Fokje en waren belde meisjes bij hun poging elkaar de loef af te steken nog even ver als voor hun "eerste dueL Nadat *1) met de punt van de Ijzers knarsend over het ijs tot stil stand waren gekomen, omhelsden zU elkaar tn het licht van de Inmid dels ontstoken schijnwerpers en be sloten zl} den eersten en tweeden prijs samen te'deelen. Voor men ln de heerlik verwarm- Interland-wedstrijd voor vrouwen Het is mogelijk dat ln een nlei l te verre toekomst Russische en Engelsche dames elkaar In een internationalen voetbalwed strijd zullen outmoeteu. Maar dit zal dan, wftt de Ehgelschen betreft, geen officieele ontmoe ting zijn aangezien het bestuur van de FXF-A. afwijzend Staat tegenover vrouwelijk voetbal, en het verbod dienaangaande, dat een kwart eeuw geleden voor het ;erst werd uitgevaardigd, onlangs nog eens bekrachtigd heeft, Di: gebeurde by een wedstrijd voor liefdadigheldsdoeleinden, die een mannelijk team uit Kent tegen een vrouwelijk elftal had ge speeld. Het resultaat, was een schorsing van demannen door hun districtsbestuur. Er zijn zeven of acht vrouwe lijke teams ia verschillende dee- len .van Engeland en. op haar verlanglijstje staat een wedstrijd tegen een van de vele Russische vrouwelijke elftallen. Aanvoerdster. van hét team uit Kent ls de 31-jarige eigenares van een sleepdienst, die staande houdt, dat jagen en motorrijden veel. gevaarlijker voor vrouwen is, en dat voetbal een .veel min der afmattend bedrijf Is dan sommige andere takken van sport waaraan vrouwen met goedvinden der sport-autorttei- ten deelnemen. de zaal van het dorpscafé weer te zamen het avondmaal gebruikte, werden de prijzen als volgt Uitge reikt; ie prijs (f80) en 2e prijs (f 60) samen aan lelkje Nienhufcr (Mak- kinga) en Fokje Retaalda—v. d. Velde (Marssum), ieder f?0; 3e prys (f"40') b-rijderij aan Lien v. d. Mei (Langezwaag)4e prijs (f30) Griet Visser—Broersma; 5e prijs (f 15) aan Coba Hoekstr*. ipfïSSSï: i'rtiF.xnis'xxN, mjjk tocü felle concoeeextexi Nwnhui, flink») en Vakje Beimlda-Van def Telde aan den eiart vaar fo i40 meter. .v;\ Toch slaagde Fokje, die een langzamer maar ook fraaieren slag reed dan de Makkin- gasche, niet geheel bijl haar poging. Het verschil, waarmede beide rijdsters door de finish gingen, was zoo miniem, dat de keurmeesters een „kamp" uit spraken, d.w.z.. dat de meisjes gelijk over de eindstreep waren gegaan. Zoo werden dus nog .minstens twee ritten J~~ kelljk. De tweede maal faalde. Fokje echter geheel. Even over "dehelft van de baan stoof lelkje met ra zendsnelle slagen haar rivale Ivoor- bij, om met bijba een meter ver schil te winnen. Drie valsche starts gingen vooraf MAANDAG 53 DECEMBER Avondprogramma HILVERSUM I,S01,5.M.z 19.00 En -nu naar bed; 19,05 Orgelconcert 19.S0 Muziekbegrip; 19-45 Land bcm\u; 50.00 Nieuws; 50.05 Weer- overzicht; 50.08 Eadioscoop; 55.0'! Ve gitaar i. d. Kamermuziek55.45 Biologie; 55.00 Nieuws'; 55.15 Dutch Swing College: £3-45 Orkestwerken HILVERSUM II, 415,8 M. ei 518 M,: 19D0-Nieuws; 19.15 Bach- progt.; 19.45 NCR V-Leeslamp £0.00 Nieuws; 50.05 Wcihnachts- oratorium; 51-05 I^eper des 17eïls; 51.80 I feihnach tsoratoriu m; 55.55 Actueel geluid25.45. Avondover- denking; 53.00 Nieuws;-53.15 Con- «erf, -f DINSDAG 54 DECEMBER Ochtend, en middagprogramma HILVERSUM I, 301,5 M.: 7.00 Nieuios7.35 Gymn.7.SO Gr,, pt. <S.dd: Nieuws; 8.7.5 Paramount Thea ter-orb.; 8.46 Londensch Symphorna- ork.; .9.15 Morgenwijding; 9.S0 Ge- wyde muz.; 9.45 Arbeidsvitaminen; 10.S0 Once feesttafel; 10J5 Gr. pl.; ÏGJO Kleutertje luister; 11.00 Lyro Trio; "11.45 Bar. «ft Indonesië; 15.0.0 Pop. syrhph. concert; 15A0 Ons platteland;- 15,40 Pianamus 18.00 Nieuws; .JS.15 FaudeviUe:ork 14.00 Met naald en schaar; 14.S0 Eenoua-Septet15.00 Amerika schrijft;15.10 Gr. pl.; 15A0 ;L$ Miroir de Jésus; Ï6.05 Planomuz.; 16.S0 Koorzang; 16.40 De schoolbel; 17.00 Dat kun j{j ook; 17JÓ Zang v. Sjaljapien; 17.45 Rij!: over zee; 18.00 - Nieuws - '18.16 Buitenl. over- sicht 18A0 Ned.: Strjjdkrx HILVERSUM TI, 415A M.1.00 Niettrn; 7J5 Gymn.; 7.30, Morpeii- geh'edj. 7-46u. Mozart-prggr,;.. 8.00 Nieuws; ,8.15 Pluk den dag; 9.00 [Vromampiegel; 9.05 Pluk den dag: 9.SO Waterst,. en, pol. her.; - 9AO, Lichtbaken; 1.0A5 Gt. pl.; 10Ji Voordracht; 1100 Gr. pl.; 11 AO Als de s&le-lutstert; 11.45 Mtiziekkalcn- dr.r; 154)0 Angelus; 12.08 OrgeV muziek; i5A0 Concert; 15.55 Zonne wijzer; 13.00 Nieuws ,13.15 Concert; 13.45 Christus' Mis; 14.00 Fransc.he Kerstliederen; 14 A0 Luisterspel; rMAO Kerstconcert16.00 Dé Zonne- i'. bloem; 16.30 HalloUier Vuur- r dixitel' 16.45 Mozart-progr.; 17.16 Glorie tijdperk; 17.45 HET li een oude, rammelkast van een huurauto, waarin we va» Leeuwarden'naar Oudeblldtzfjl hob belen en Ik durf maarheel voor zichtig op den grond te stampen met mün ,4J»r-voeten. Het blonde meisje, dat. naast mfj in het wa gentje zit, heeft daar geen last van want die heeft klompen aan. haar voeten en dikke gebreide sokken. lelkje Nienhuia, Friesland's snelste schaatsenrijdster, glimlacht, als ze ziet dat lk er al stampende spijtig naar kyk. En dan begint ze een beetje blozend uit te leggen 1 „Het wel niet zoo deftig, maar lk draag altijd klompen, als lk er op uit trek naar een wedstrijd. Ik moet van Makkinga uit vaak groote afstanden af leggen, voor lk op de plaats van bestemming ben. Bo vendien? moet Je niet', vergeten, dat ik op één wedstrijddag wel eens Her keer ih de baan kom. Na eiken ri* moet Jé-een behoorlijk tijdje wach ten, eer: je weer aan de beurt bent En omdat wij na. eiken wedstrijdrit de schaatsen af doen om ze voor den volgenden opnieuw stevig onder te binden, loop ik in de. rusrperioder altfjd op mijn heerlijk warme klom pen over het üs." „Rijd je in den wedsteijd mef schoenen aan?" „O, nee, dat zou me veel te zwaar zijn, en te omslachtig,' Als ik hef sein- krijg dat ik me moet klaar maken voor den start stap lk uit mijn. klompen en trek ik mijn gym- nastdekschoentjes aan." „Knellen de riemen dan niét te erg aan je voeten? Want Je rijdl toch op Friesche schaatsen?" Ja bijna alle hardrijdsters hou den zich by de doorloopers. En wat het knellen van de scha&tsban. den betreft; daar hebben we heele- maal geen. last van. Maar wy knoo- pen de. banden ook niet om de wreef toe, maar op het midden van der voet. Zooals bekend, rijden ze ln Friesland ook wel 'op sokken. Som migen doen dan eerst een windsel om de voeten of ze-wullen de kou sen op met krantenpapier. Maar er zijn ook heel wat Jongens, die over een enkelen sok heen de maidens" aanbinden? - Drieduizend gulder „Je hebt al. heel wat wedstrijden gewonnen is het niet? Wanneer ben je er eigeniyk mee begonnen?" „In 1937. Ik wjfcs toen zestien jaar en die eerste wedstrijd het was ln Oosterwolde werd direct een succes. ïk won den hoofdprijs, twaalf en een halve gulden. Na dien eersten keer behaalde ik nog 41 eerste en 18 tweede prijzen, zoo dot Ik tot nu toe ia totaal 3168 gulden met schaatsenrijden ver> dlend heb.-In Januari van dit Jaar behaalde lk drie kampioenschappen en twee antere overwinningen.Op 22, Januari nes kampioenschap van Oosteldngenwerf, - den --24sten te Gorredyk het kampioenschap van Friesland, den 25srea het kamploen- sciiap van Nederland te Leeu aar den en op 26 en 27 Januari eerste prijzen in OudebildtJJI en Patei». wolde." v „Dan heb Je zeker wel een dik ken spaarpot? Vind Je eigenlijk niet. dat het* rijden om geldprijzen te veel naar het professionalisme overhelt?" „Ja, goed beschouwd is heft be- roepswerk. De K.N.6.B. heeft er by de Friesche IJsclubs ook op aange drongen, dit soort 'wedstrijden a^ te schaffen. Maar de clubs voelen er niet veel voor. En eerlijk gezegd geloof lk ook niet, dat er nog veel belangstelling zal z-Un voor korte baan wedstrijden, als het alleen maar om medailles gaat. Ket rijden om geld is nu eenmaal een oude Friesche traditie. En het 1 ook geen schoone winst, wat je met schaatsen rij den verdient.Verleden jaar sleepte lk by elkaar voor 880 gulden aan prijzen in de wacht, maar aan re-s- cn verblijfkosten was ik ruim vierhonderd gulden kwyt." ,\Wie zyn Je grootste concurren ten?" „Dat zjjn mtfn vriendin, Fokje van der Velde, of beter'gezegd Fokje Reinalda, wantze is pas getrouwd, zooals U weet, en mijn oudere zus ter Metje. Van die twee win ik" het soms, maar ik moet ze ook wél eens voorbij laten gaan, «et U dat nu allemaal ln de krant?" Vertel er dan alsjeblieft ook bij, dait ik verder maar een heel gewoon „famke" (.meisje) ben; dat ik als coupeuse behoorlijk myn brood ver dien en dat lk dus niet ga schaat senrijden om er rijk. van te worden. Enlaat U ze in Holland ook maar weten, dat ik niet een soort man-vrouw ben. Dat denken ze namelijk wel eeris van .een meisje, it zich in de sport, onderscheidt." We willen het met plezierlaten afdrukken. We zouden er ook nog. iets aan kunnen toevoegen aver haar goudblonde krullen, haar charme en zoo. Maar wie iets meer wil weten over lelkje, hÜ bekljke haar foto op deze pagina. Nieuw succes voor lelkje. Zaterdagmiddag werden te Vrie- zenveen de provinciale Overijssel-: sche kampioenschappen hardrijden korte baan voor dames verreden De uitslag werd; le prijs: lelkje Nienhuls (Makkinga, Fr.), 2e prijs: Mettje Nienhuls (Makkinga, Fr.), 3e prijs: Janna Brunink (Vriezen-, veen), 4e prijs: Frieda Kletse- (Vrlezenveen). Pief Keizer kampioen van Zuid-Holland Plet Kcher alt De Lier heeft de scha&toea toch niet voor goed In bel vet gezet. Langen tijd heeft deze nog jonge hardrijder geaarzeld 'of hfj zich wel of niet oh de wedstrijd, spon roa terugtrekken. zyn boerenbedrijf geeft hem han denvol werk en daar gaat ook het grootste deel van zijn belangstelhng naar uit. Maar de hardrijderij bleef hem onweerstaanbaar aantrekken en bedelen om een plaatsje ln zyn hart- BÜ het begin van deze vorst- pericrie zat Plet' m gedachten als het ware met één been .bij de. koeien en met, het andere been op het-ys. Hoewel vrijwel ongetraind, heeft Pièt de gelegenheid nu toch weer aangegrepen om In: wedstrijden int te komen. Voor de kampioenschappen van Z.-Holland. die-Zaterdag te "s-Gra- vehdeel werden gehouaen. liet.de kampioen van Nederland zich In schrijven. En hij sloeg lang geen scheeve schaats. Wel had hU uiterst lastige tegenstanders aan Jan Roos. op de 500 in. aan Van der Voort op de 1500 m en aan rijn plaatsgenoot Keeq Broekman op de 5000 m, maar Plet versloeg altrijn concurrenten, ril het dikwijl? 'met miniem verschil, en werd kampioen van Zuid-Hol land. De uitslagen waren: 500 m: 1. P. jKeijzer. -De Lier. 4V.8 sec;; 2. J. Roos," Amsterdam. 49.9 sec.; 3. .Verbleaen. Eindhoven, 51.6 sec. 1500 m: 1. P. Keyier 2 mi 39,a sec.; 2. W. v. d. Voort 2 min. 40.8 sec.; 3 Verbiezen 2 min. "41,5 sec. 5000 m: P. Keljzer 9 min, 28 sec.1; 2. C. Broekman, De Lier, 9 min. 26.1 sec.; 3. Verbiezen 9 min. 33. sec. Klassement:I. V. Keyzér 159.666 (kampioen Zuid-Holland)2. Ver- blezen 162.733;. 3. P. J. Zwanen burg (Rotterdam) 163.576. V." Ie Krommenie Zondagmiddag organiseerde de IJs club -.Nova Zérnbla." op haar banen te Krommenie wedstrijden op de lange baan. De uitslagen luiden: 500 xn: 1. J. Havekotte, Amster dam, 54 aec.; 2. L. Muts, Jlsp. 56.2 sec.: 3. P. KeUter. De Lier. 56.4 sec. 1500 m: 1. P Krijzer 2 min. 47.2 sec.; 2. M. Strijblfl 2 min. 47.9 sec.: 3. J. Havekotte 2 min. 61.1 sec. 3000 m: 1. P. KeDzer 5 min. 40.2 c.; 2. M. Strijbls 5 min. 42.1 sec.: 3 J. Havekotte 5 min. 55.3 sec. Totaal klassement: 1. P. Kelfzer 168.83 punten; 2 J. Havekotte 170.49 punten; 3. M, Strijbls 171.49 punten Seger* wint In Noord-Holland Sejjera heeft Zondagmiddag ln 4 uur 12 min. den 100 km, -wedstrijd ven de dórpentocht ln N.-Holland gewennen ne een bijzonder spannen- den eindstrijd met vier andere ril den. die allen vLak na elkaar de finish Sn Purmerend passeerden. De- uitslag-luidt: T. Sogers (Pur- merend), uur. 12 min.; 2 P Xorver (Edam) uur if min, 1 sec.; 1 C. Reek (Hello) 4 uur 12 min. sec.; 4 S. Westra (Warmenhulien) 4 uur II min 3 sec.; 5 N. h. Keiler (Hll- ver»uni)*4 uur lf min. 4 sec.: B Th- Koning (Kwadljk» 4 uur 14 min. 1 sec Langendifk kampioen van Gelderland - Zoruiag zijn te Zutphen de wed- «txljden gehouden om *t kampioen schap van Gelderland, waaraan tal van deelnemers uit verschillende provincies deelnamen. ■.•A-yf Een byaonderheid vormde de uit slag van de 5000 meter, waarin de 19-jarige leerling van Plet Keljzer. Broekman uit De Lier, een beteren tijd maakte dan Langendyk, nuL 9 In het- eindklassement bezette LangeadiJk uit Oud-Karspel de eer ste plaats; - rijn - -tijden waren voor resp, de 500, 1500 en 5000 meter; -49.1 sec.. 2 min. 38.5 sec. en 9 min. 31.7 wc. Tweede was S. van Hoorn uit-Amsterdam met 49.4 sec.. 2 min. 24.6 sec. en 9 min 54.6 sec. Derde werd Jonker uit Warmenhulzen met reap. 48.6 sec., 3 min. 43.8 sec. en 9 min. 58.7 sec. Dor pen toe lit in het Westland Zaterdag werd te Maasland een ttendorpentocht gehouden.' De eerst- aankomer.de ln den wedstrijd was R Boekestyn uit Maasland, die den 60 km langen tocht volbracht had in 2 rntr en 22 min.: tweede was W. Boekeatijn, eveneens uit Maasland, die 7 min. langer noodig had om de finish te bereiken, en als derde ar riveerde J. Kerklaan uit Pijnacker in 3 uur.en 34 min; De eerstaankomende tochtrljder was de heer O. Mee wisse uit Den Haag, dé eerste dame mej, P. Valk uit Rotterdam. tec. .V, iV I».-.».-».- '.y-,'. I Ir/. fiff Ib -V S* X* '<C: TtD' PIJPEN EN SPRITS; dë'traditioneel? soitvemm. tiie van een tociil op de schaats naar Gouda door den Botterdarfmcr worden meegebracht, als bewijs ook, dat het traject zond*r valpartijen is afgelegd. Doen de Friezen het. op sokken en ,/loorlóapers", deze Botterdanuvche rijder voelt meer voor zijn stevige rjjtilaarzen en oude vertrouwde rondrv: schaatsjes".: Wedstrijdagenda 28 en 29 Dec. kampioensc pper van Nederland te Rotterdam. IJs club „Kralingen". De eerste da? worden verreden de 150C cn 5000 m. den tweeden dag de 1.500 en lu.QOP m. De inschrijving is opengesteld tot de volgende week Vrij dagavond uur. le Kerstdag te Heiloo, wedstrijd voor Juniores die nog nooit eer prijs hebben gewonnen. De natio nale wedstrijd la Heiloo vervalt hiermede. -NaarA.N,P.-Sport verneemt, ligt het ln de bedoeling, dat zes hard rijders omstreeks 10 Januari naar Noorwegen zullen gaan om er vier weken te trainen en deel- te nemen aan de wereldkampioenschappen te Oslo, die ln de Noorsche hoofdstad op 15 en 16 Februari plaats vinden De mogelijkheid ls niet uitgesloten, dat deze rijders ook naar Stock'itim gaan, waar een week vóór de wereld camploenschappen de Europeesche kampioenschappen ln* het: hardrijden worden georganiseerd. Het- spreekt vanzelf..dat de zes rijders eerst zui len worden aangewezen, nadat de commissie voor het hardrijden van den K.N.8.B. de resultaten vah de in eigen land gehouden en nog te houden wedstrijden nauwkeurig zal hebben bestudeerd. GRIJS hangen h" dichte nevelen boven den toegei voren plas. Er is geen einder zlchtbaa Zwijgend ont- als de vorige in h',t doodsche duia- waakt. een nlcuwi winterdag, 100. ter ls ingesluimerd- De twistzieke meeuwen zijn de eersten die de stilte verbreken. Kr(J- schend riizlën zy' .om een denkbeel dig brok voedsel, want er b hior niets eetbaars meer' te vinden voo* de hongerige zwervers. Pas veel .later dan'de dieren laten menschen zich zien in deze nat- koude,wlntersche woestijn. Het ls een arbeider uit de stad, zijn jon gen aan de hand.,De knaap heeft een stok over den schouder en er bengelen twee paar schaatsen aan. Aan den oever van den Kraling- schen plas. zittend1 op een steen hoop, binden ze ,de ijeers onder. "Vijf minuten later- steken ze het meer over. achter elkaar, krabbelend.over het bomijs. verderop knarsend, met- sterken slag, 'over de spiegelgladde Vlakte. Die- gaan naar Gouda, pij pen halen en sprits en stroopwafels voor, moeder. Zoo deed het de vader met x3cn grootvader en zoo^zal het ook de zoon met den kleinzoon doen. :1 A -Tocht naar? Gouda Na die eerste twee volgen nog vele tientallen. Op Friezen en Nooren. op kunst- en krulschaatsen. XJslief hebbend Rotterdam .toert entrekt haar Gouda, der traditie; getrouw. I De minder avontuurlijkenien min- - der- relslustlgen bleven by huis- en. verkennen den plas en zyn. omge ving, alleen, met z'n twee of „en familie":Pittige peuters maaien moedig met schaatsen -over "het lis of door de lucht, maar ze staan weer op. met scheve mutsen, drup pelende neuten en gloeiende oor-en. Een groepje van tien ls er, dat ceen schaatsen bezit, maar ook die jon gens genieten vun de wintersport, want zs hebben nog wèl een voet bal. En wat geeft d;t span ora den K.N.V.B., die alle velden heeft af gekeurd? Te gevaarlijk? 'Te „hard?. Ze lachen er om. Hebben ze bolt in een straat of op een pleintje zoom lekker veldje gebad? Zijn ooit de ..kooien" beter zichtbaar geweest dat hün roode en groene hsmutsen op het witbestoven Ijs? En toen wordt hun spannend „partijtje" ge staakt. En er is niet eens een fluit aan te pas gekomen. Zeflep op het ijs Wat daaraankomt. hr'-ven ze nog nooit, gezien. „Jongens, kyk daar eens. 'Een zeilboot op het ys. 15-le effe geweldig? Oei. wat een ,.d(Jk". schuitje is dat. Kijk- daar is er nog een en daar bij den molen nog een derde. Zie-es wat een scherpe bocht die kan nemen, hee- lemaal op rijn kant, gaat-ie. Nou schlet-le weer vooruit. Wel vijftig, zestig kilometer rijdt-Je. ..Ben je gek Jö, die rijdt niet, die glijdt" Wèg zijn ze van die driehoekige balkenconstWictle op groote stalen schaatsen, twee vóór, en één van achteren om mee te sturen. En wat klappert dat B.M.-luigje tn den wind; nog veel harder dan 's zomers by een halven storm op het water, Moet je dien stuurman zien. die zit te vernikkelen van de kou. Maar 't ls toch een filne vent, die daar die twee kleumende armoe-knapen mee neemt vooreen ritje. Kunstrijden Op de veel deftiger en sierlijk ge- pavolseerde ysclub Kralingen ls het ook al een drukte van belang. Daar riJu honderden.met en zonder, schaatsen samen gestroomd om re kijken naar de Haagsche dames ep éene Rotterdamsche. die een dé monstratie geven, in het kunstrijden Die hebben een goed deel van het Kralingsche ijsfeest-programma ge vuld. Charmante .vrouwen, sierlijke ijsfiguren, prachtfge pirouettes, wel luidende namen: Yvonne Ruts, Lie- neke van Dien. Woesje Quast, TreesJe Cohl. Ditje van der- Velden wes de Rotterdamsche schoonrijd- ster. De Amsterdammer, Wim de Jong, oud-kampioen van Nederland, nu trainer op de Haagsche Hokij. had veel succes met zijn slotnum mer als ijs-clown. De heeren Haan appel en Knaap reden tesp. met de dames Ruts en Van D:en figuren voor paren. De, zesjarige Joan Huanappe], die ook haar beste beentje voorzette, kreegevenals de andere dames, een fraaie medaille met inscriptie van de IJsclub „Kra lingen", Ijs-hockey Het was niet heelemaal nieuw voor Rotterdam, maar toch wel iets bijzonders,wat er op de achterste baan te zi en was. Een yshockeywed- strijdtusschen een gemengde A en B-ploeg van H.H.Y.G. de Haagsche hockey en ijshockey-club. Er was voor een utergeiyk exclusief sport gebeuren maar matige belangstel- Imgl Toch .heeft een 50-tal Rotter dammers achter de prach-iig door zichtige omheining, hét A-team gra tis tien duivels sóelle: doelpunten zien maken tegen het yrijwel on machtig B-zestal. (IJshockey wordt gespeeld met een keeper, twee,backs en een uit drie man bestaande voor hoede. die echter. meestal: om de drie minuten "verwisseld, mag worden.)' Zy hebben genoten van de meest sensationeele sport ter wereld, van Plet van Heesw^k's dreunende „boddy-checks". van Everwijn's slu we zwenkingen en plotseling .snêr- pèmH-trtoppen ten -van-Bob vdn f"der Btok'e- geroutineerde aanvallen,' met keiharde feillooze schoten. De Haag sche ijödulvels hebben inhun met been-, knie-, bulk-, borst-; schou der-. arm- en elleboogpantsers ge vulde kleurige ciubkleeren hand jevol kou trofcseerendènMaasstéde- 1 in gen een genoegelijke drie maal twintig minuten' bezorgd,.; Wedstrijden van „Kralingen" Zaterdag hcefl dft IJsclub Kralingen hardrijwedstrljden voor leden en kin deren van leden gehouden. De uitsla-' gen luiden als volgt: 500 m: 12-14 jaar: 1. J H Molenaar 1 min 13,B sec. 2. G -Veth 1.21: 3. J Bas- lert 124;' "15-17 jaar: l, J Veldhuizen 1 min. 5 sec; 18 Jaar en ouder: 1, J Visser 53,4 sec; .2 Ch v d Sluis 54,2 sec; 3 H. j. v d Schee 5fl,4 sec: ISOO M: 18 jaar en ouder: I J Visser 2.55,6 sec; 2 H J v d Schee 3 min 3 sec; 3'M' Valk 3 min 4,2 sec. Totaalklassement heeren: IS Jaar en ouder:. 1 J, Visser 112.2 pnt; 2 Ch. V d sluis' 115,8 pnt;' 3"H. J. v d schee 117,4 pnt. Gymkhana-wedstrijden vóór kinde ren: 6—7 jaar meisjes: 1 Irene Scha pers, 2 Grcnie de Kijké; 3 Antoinette Mees; jongens- 1 Wim v d Hoek; 2 Hudie Rijks; 8— 9 jaar meisjes: t Dina, Boelhouwer; 2 Mariana Schapers: 3 Mergriet, Kraayvanger; jongens: A Heineman;,2 ILeen de Rooy; 3 Kees van Ton/reren: 10n jaar: meisjes; l Tda Boelhouivcr; 2 Jo Ruys: 3 Chr. de Vries: Jongens: i Aat Grfep; 2 Kees Koudstraal; 3 Jac: van Ziiylen. Negen-dorpenfochf in Krimpenerwaard Op den eersten Kerstdag zal In de Krimpenerwaard een 9-dorpentocht worden gereden, georganiseerd door den IJsbónd Krimpenerwaard. De start ls in Stolwijk en Blle 14 ijsbanen, tn de Krimpenerwaard zuljen.op dezen tocht worden 'aahgedaan- Roos wint Van Riesenbeker Zondag werden te Heefenveen de wedstrijden voor amateurs om den van Rfesenbeker gehouden. De winnaars werden: 500 meter: J. Roos (A'dam) 49 sec.. 1500. meter; J. van Slooten (Leeu warden) 5 min. 44.2 sec. 3000 meter: J. - Roos (A'dam\ 5 min. 39.8 sec. 7.. Algemeen klassement: l. J. Roos (A'dam] 160,433 punten;' 2. J. van Slooten (l.eeuwardon) 162.605 punten: 3. K Winkel 176.133 pun'.cn Roos' werd thans de definitieve eigenaar van den bener* SpuriaNepfunus 2den Kerstdag Tweeden Kerstdag i middags 2 uur zal Sparta op Spangen een vriendschappelijken wedstrijd spelen tegen Neptunus. jcVv.U.daiU4 «ufc ^5^o-1?tcvn«i'X^tiAxL-lYr^ Door ANTHONY BERKELEY 47) „Het zou andera een mooi aucces zijn, "Indien We meteen den werke- Ujken moordenaar ontdekken", zuchtte mynheer Chltterwick „Want zelfs indien we er op deze wijze in slagen majoor Sinclair vrijgesproken te krijgen, zou de verdenking, dat hü rijn tante ver giftigd had, toch altyd op hem >iy.ven rusten". „Ja, dat la zoo. Maar toch moe. ten we in. de eerste plaata Lynn redden. Ik ben er voor, dat we al onze krachten inspannen om een bewijs' te zoeken, waarmee dit doe) bereikt kan Worden; Welken weg móéten wij daartoe bewandelen?" v „WIJ moeten ons in de plaats van den moordenaar stellen", ant woordde mynheer Chitiervrick, die nietvoor niets zooveel'? detective romans had gelezen, prompt, zy dachten zichzelf dernalve te de plaats van den moordenaar ln maar Mouse moest al spoedig toe geven, dat dit hem niet verder bracht, „Met mfj la het al net eender", zei. mynheer Chitterwick. „Weet Je wat my het be^te ïykt, Mou66? Da* ik me ln de studeerkamer terugtrek en daar de heele zaak op scnrlfi zet. Misschien zal bet daarna ge- makkelij ker zijn me een beeld te vormen van den gedachtengang Vftï? den moordenaar". „Dat", zei Mouse, een uitste kend plan". Mijnheer Chltterwickbegaf zich daarom naar de studeerkamer var zyn tante en zette zich- achter haar schrijfbureau. In de eerste plaat* wenschte hU een idee op te schrlj. ven, dat zoojuist by hem opge komen was. „Indien ik de moordenaar was", schreef mijnheer Chitterwiük.*. HOOFDSTUK XI Nadat hij zyn aanteekenlngen geraadpleegd had. stelde mijnheer Chitterwick het .volgende relaas op: Algemeene conclusies: Dat 'èan dezen moord en de po. ging de schuld er van op, een ander „ei? zien, wat hy zou hebben gedaan", te werpen, een' zorgvuldig en lang-;, durig voorbereid plan ten grond slag moet liggen,. Dat, wanneerhet plan succer heelt eri majoor Slnclalx wordt op. gehangen, een dubbelen moord ge. pleegdzal 2dJn. (Deze aanteeke- ningen berusten alle opde veron derstelling, dat de majoor onschul dig ls). Dat het voornaamste doei van den moordenaar de dood van Juf frouw Sinclair was. v Dat het werpen van de schuld or majoor -Sinclair en 'zyn daarui' voortvloeiende executie eveneens be- lahgrijke doelstellingen waren, maar ondergeschikt aan het beveiligen van öen werkeiy ken moordenaar indien op hem eenige verdenkinp zou vallen, (Dit, indien ik aanneem dat - myntheorie omtrent .de ge dragingen van den moordenaar Juist 1s). V' Dat, in dit geval dus, mijn aan deel in de zaak aan de volgende drie feitenmoet worden toege schreven: dat ik alleen was, - dat ik in de positie verkeerde de hande lingen Yari den moordenaar te kun nen? gadeslaan.en- dat hijml]in: denspiegel kon zien, '(NB: Dit verklaartde keuze van het' Picca dilly Hotel, gezien van hetstand- puntvan.-' den: moordenaar, 'omdat daar op dat oogenblik zeker iemand zou zyn, die dit kon doen. Inder daad kon de moordenaar voor -het bereiken van zyn doel geen betere plaats uitzoeken. Het was echter juffrouw Sinclair, en niet de moor denaar, die het Piccadilly Hötèl koos. Voor diti laatste punt moet nog een oplossing gevonden wor den). v'V. :- Dat, op dezelfde veronderstelling voortbordurend, een belangrijk be wijs, dat waarschyrdljk den dader resp get leve,lijk majoor Sinclair' zov vrfjpieltén, aan mij en aan de po litie; ontgaan is. Dit <was ook de bedoeling van den moordenaar). Dat de Wijze, waarop het vergif werd toegediend, waarschüniyknog niet - ontdekt is. Dat het door mid del van de koffie gebeurde is.-.té betwyrelen.' (Heelt juffrouw Sin clair of haar metgezel- misschien iets anders besteld?Een ilkeiir by- voorbeeld?; Benedictine of char treuse zou waarschijnlijk zoowel dor. smaak als den geur van Pruisisch zuur-verbergen. Een onderzoel moe1 hiernaar worden Ingesteld). - •v Dat, gezien het feit, dat dé moor denaar onmlddeliyk na my de lounge verliet en zulks beslist niet zou heb. ben gedaan, voor hij er zeker van dat juffrouw Sinclair het ver. gif gebruikt had of- gebruiken zou de middelen tottoediening by de hand moeten zyn geweest omstreek* het oogenblik,- dat ik aan de tele foon werd geroepen. (N.B. Misschier kan de kellnerih. die mij aan dr telefoon riep, op dit punt Inlich tingen geven). Dat, aannemende' dat Juffrouw Sinclair het vergif op zyn vroegst tien minuten, nadat de man ver- trokken was, heeft, kunnen tone, men, dit waarschyniyk in een kou de drank gemengd geweest iv of misschien ook-wel in een medicijn waarvan de, man wist, dat zij het nog voor h aaT vertrek zou gebru 1 - ken. (Hieromtrent een onderzoek» tos tellen)f Dat-Juffrouw Sinclair er op een of andere wijze door den man toe gebracht ls, alleen in het Hotel achter te blijven. Misschien vertelde hy haar, dat hijslechts even weg moest en .direct terug zou keefen V;: Dat juffrouw Sinclair een oogen blik lang twijfelde, of de man naast haar, wel haar neef was, wordt mis-' schien bewezen door het feit, da» zy hem zoo eigenaardig, Ja strak (Wordt vervolgd) 20 voor „Bertha" De schaatsen van het beslist-met - mooie meisje laien we haar voor hot gemak Bertha noe- men waren maar doodgewoon er een speciaal üstoilet' hle)d ze er niet op na, maar hemeltje, wat kon die meid rijden! Iedereen zag het op het kleine baantje, iedereen keek er bewon- derend naar. maar als Bertha stil stond to de buurt van die beslist, zeer knappe ijskoningin tn die dure kleeren en op die dure schaatsen - was het net of ze oploste: of ze stante pede door 't y.s zakte: je zag ze met meer m het heele licht van die stralende schoonheid laten we aannemen dat ze Olga hc-.te Maar lang stond Bertha nooit Stil. wan; goede rijders, flinke, aan trekkelijke jongelingen vonden haar als op den tast cn dan zwierde ze weer weg met 200'n stoere Ijsman En als 2e dan na een paar baantjes ■- den cavalier dankend, op de rust plaats terug kwRm en haar glim mend mopsje snoot, stond Olga er nog steedsmooi te zijn. lief te glimlachen, ondoorgrondelijk te sta ren. elegante houdingen aan te ue- men, neusje te poederen, pareltand- Jes te toonen. beloftevol te kijken heel het verleidings-repertoire af te draaien er. dan schoot er toch weer zoo'n moordjongea op Bertha af er daar gingen ze weer. En da: moest Olga dan maar aanz;en. Waar bleven ze nu, de tien aan lederen vmger van de bals en de gezellige avondjes? Ach. eennaAl lk Olga vanmiddag een baanije doen: schutterig glij-zwikkend, gat je-achteruit. rukkend en trekkend partners armen, kronkelend aan zijn strak-rechte zijde, vergoo iend kirrend en kopjes gevend. Niks aan te doen. Olga, Je zult daar moeten vastvriezen: de sport is een eerlijke en rechtvaardige zaak zy let op prestaties, zie je. Zi. be loont de moeite van het oefenen Begin maar eens op gewone lage fr;esjes op een aciileraf-slooije i Misschien wil die Jongen, die Jou by feesjes altijd zoo hondachtig trouw zi; aan ;e kijken, maar de steeds moet h<toren dat je „moe" bent als hO om een dansje vraagt je wel heel gTaag helpen bij je gei'* krabbel. En als het dan dragelijk:;-" gaat, kom dan volgend jaar maar eens terug. Zoolang zwieren we dan' wel om beurten met Bertha. Hemel ?-; wat kan die meld'rijden! DESIDERlue Toch in Rusland? i Naar X.N.P -sport verneemt is uit- Moskou by dr. Euwe telegrafisch - het voorstel binucngekoitieti om hel ls tournool om het wereldkampioenr>? schap' schaken to 1947 tusschen^e,;? drie Russische grootmeesters o.wrg Botwinnik, de beide Amerikanen Fine en ReshevKsy en onzen iand- genoot dr. Euwe in Rusland te doen houden,.- - Men steunt, zijn voorstel op het ja feit, dat de belangstelling voor een?? dergeLUk toumooi ln Rusland bui-^ tengewoon groot zou zyn en dat; men tn Rusland' een groote ervaring op' het gebied van de organisatie t iran dergeiyke tournooien heeft. Dr.. .Euwe zal to" den loop van de vol-'-''- genüe week overleg .-„.plegen ,TR5t;}; Nederlandsche schaaktostahties ténp einde 'zyn riandpunt vast te stellen.' Dat in Rtoland de belangstelling Voor schaken buitengewoon groot ls behoeft geen betoog, maar het mag voldoende bekend worden ge-rip acht dat zulks ook to ons land het,: geval is. Bovendien heeft Neder--.? land eveneens zeer groote ervaring inzake het organiseeren van toterrisi nationale tournooien, waarom hét)^ de vraag, is of de Ne der,landschep - schaakwereld zal terugkomen op het eens genomen besluit, de,helft. van het toumooi om het .wereld- kampioenschap in Nederland en de; andere helft .to Sovjet-Rusland te' js laten - spélen. BrJdge-tournooï te Scheveningen Het in het Kurhaua te Scheveningen v'; gehouden drie steden brlgdetcumoolj georganiseerd door de Haagsche be- drijfsbridgebond werd een groot succes. Van Iedere stad namen er 64 brid- - gers aan deel. De einduitslag werd: ,f.' .1. Amstcrdamsche kantoarbrWge- v. bond.440 punten); 2. Haagsche be-;:- drljlsbridgebond (33 punten}; 3. Dot- terdamsche kantoorbridgebond (23 punten).-r Pellenaors maakte noodlottige val Tijdens eenkoppelrit over 100 kilometer, die Zondag het hoofd- nummeruitmaakte van wielerwed-l strijden op de Brusselsche winter- baan, ls de Nederlandsche renner,:;??.: Pelienaers, by een valpartij, zoo ongelukkig terecht gekomen, dat jï| hy een sleutelbeen brak. V:4 „De Zwaluwen*' hebben ,eon nieuwen voorzitter Onder leiding van den heer El- G.; Mundt, is te Utrecht een algemeene vergadering gehouden van de „Zwa- luwen". Er werd een nieuw bestuur?,;", gekozen dal als volgt la samenge- V sleld: voorzitter: cte heer L. F. -Ver-Zijl woerd,. Amsierdam. secretaris: de heer L v, d- Slik, Rotterdam, pen ningmeester: de heer F. A- de Haan, Doorn. Van het bestuur maken voorts, nog. deel uit de heeren M. J- Kool-..;.; haas, Amsterdam.' H.-Valkema, Leeu- warden, S. Col dew ey, Deventeren Ei.; G- Mundt, Rotterdam. Daar do verée.; niging op 19 Juli 1947 haar veertlgja-,;;: rlg bestaan hoopt te vieren' Is een commissie gevormd, die plannen;voór 'i. een passende herdenking zal ont- werpen. v-. -..o"- Voetbal" in - Engeland De uitslagen: vah de voor deEn-; gel5che league gespeelde wedstrijdèa - Luiden: Eerste divi6ie: Bolton Wan-;.- derersSunderland 01; Charltón' -; Athletic—Blackpool 0—1: Chelsea Wolverhampton Wanderers 1—2;;-,- Grimsby Town—Arsenal 0—0Leeds United—Derby: Ctounty 1—2; Liver-^;' pool-—Aston Villa41Manchester United- Portsmouth afgek.; Midd-1 !esbrough—Brentford 2—0; Preston^; North End—EVerton 2—1Sheffield); i United—Huddersfield town 2—2 Stbke: City—Blackburn Rovers. 0—0.", I 23 DECEMBER Reeds van den aanvang vah?hefe; Jaar af kan men steeds blo2lentiè: vaste planten in den tuin hebben. Het beglni ln'Januari met de witte or purperroode Kerstroos. In Fe- bruari-Maan bloeien de rose Ber genia ligulata,,de.gele. Adonis, oscu- rensis en de blauwe. vHepattca:- - Hierop volgen to Maart-April de veelkleurige Primula's, de blauwe Anemone puisatiiia, de gele Doti-' terblocm/de blöüwe Aubrietla. to gele Doronicum enz - Met ih&chtX neming van de opeenvolgende bloèli tijden kan men dus altijd bloemen ln den tuin' verkrijgen, --T; .iV; .'.Pv. LP'-h .'sis-..—:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 3