ZWANENBERG LUTUSCA TH EATER Regelmatig stijgende verdiensten 'n Prettige werkkring NETTE MEISJES TUBEN OLIEVERF KOERIERSTERS c$a> KOERIERSTERS ALLE KIOSKEN IN ROTTERDAM TÏHY TULP IfT-1'' WIM DELWEL ."utie 3 tot tï uur. ■^W^enstra&t 35b. /tLÓ-;f.d 5' .'-s':" '/JANNY BOUTERSE IffpiK^sr^QOPrSCHCygER f^^emDer 1MB - Engelmanciraat Tï b Schan&straat 68. b. Philips Radio lampen Diverse typen uit voor- /ruari leverbaar Kerstboom - verlichting ƒ19.50 Stofzuigers!. 9.95 ^Klectr. kachels 17.50 Blauwbranders9.75 L. VOOGT SciUekade 122, tel." 42414 |P|REPARATIEN toS^nsyiStGEBtrrEN J|ihl««ïi';t/t'uur klaar. ':ises de Vneselaan 21b l^lipttCTdam:TeleL 37519 Het gezamenlijke personeel, werkzaam geweest bU den bowv van het zegt hierbij DANK AAN DE DIRECTIE van bedoeld theater voor den gezelligen avond, hun aangeboden na de opening. e«A watUng-f SPOORSTRAAT II - BIIC.S.-TEL 21758-UTREGHT te koop gevraagd zonder risico, voor winkelier op goeden stand, welke één, eventueel twee etalages bn kleine verkoopruimte vrij kan maken. DEELNAME TOT 25 MILLE MOGELIJK, MAAR NIET VERPLICHT Brieven onder No, ,7001, Adv Bur. Harte. Zaagmolendrift 35a. Rotterdam. Goede gébruikte meubelen Brieven aan „DE: INKÖOPCENTRale VC BRABANT EU UMBDHG"! rt van. het Veilinggebouw la Vletstraat 8, R'dam (N.) in heldere omgeving, dat is wat wij, naast goed loon. te bieden hebben aan boven .de 16 jaar. - VERPAKKINGS AFD. DER J. 0ERGH'. JURG6NS' FABRIEKEN N.V., NASSAUKADE 3. ROTTERDAM. Meld j« bij den koofdportler *n br»ng vriendin mee. /■Kunstgebitten 'volledige garantie ..M-s':- V.a. 77,50 pijnlooze behandeling /door tandartsen. Leve-, Tlbgeventueel direct, na ;het trekken. Betaling overleg. ^Ombouwen van nlet- passende gebitten in 1 rdsg gereed. ICIaes de Vrleselaan 21b Tel. 37519- Rotterdam r&ïï Chemische ,.WgM'lw,d,U'" l Waar Heeding smetteloos ■ordt! LOM M B R k t J K HÏLLEGERSBEKG 2den KERSTDAG van'A—2 uur r - GROOT KERSTBAL mef optreden van "de wereldvermaarde Tetepaath - A N.D HE DU LA SC E L L E GELEGENHEID, tot het stellen van vragen DAKS O ft K E S T TRE O t, - T K A V E L L E R H algeheel onder leiding van L. HELBERG, gedlplom- dansleeraar. VOORVERKOOP KAARTEN: M Dé&mber vanaf 3 uur aan de zaal. Voorliet tJ Hjdig van kaarten om - teleurstelling te voorkomen. yan de OQdt Hollandse Olieverwen Makerij BLANKE CELLULOSE LAK uit voorraad leverbaar. L. J". BQONE. Noordmolenstraat 68 Tel., 40857' Electriciteitatverken F*. C. SCHIPPER Asrtlec en onderhoud van electrische Hebt-, kracht- eh •cheepsinstallatiea. Steeds res. electromotoren roorradle. ROSENVEIDTSTBAAT 9-nVTel 32777 en 38474 rem v/« ^ï|oste€»dijlc 222 - Rotterdam Tel. 2B026 l^Teg.koop gevraagd LUXE AUTO 4-p'er l „Sedan", 2-deurs. jin/' prima staat. Aanb. linetTwgaaf jaar,', merk /enz- onder no. 6990 Adv- ?Bur. Harte, Zaagmoien- idrift: -35a. Rotterdam. Hftp en^OftONDVRV tor. Tampon eerverf, ^V<iS»er4akverf. Fia-tiek, mak- sgfJ/kaatveTf, Spirjtusiak. Wu- r-.bejts, Binnenverais. Metaal- '/v.vernis. VloenelJvernii, Meu- ^heivemls. Bronstinctuur. Af. 1 Jbljtnaldtel. uitsluitend voor binn cirwerk Beliangverf, ^"KlUCWasttij. -Verfkwasten. i>Stopniessen. Radiatorlcwas- skn-'-V &*-.VER FHANDEL ..Bk kecenboogm EendrachUslraat 143, Telefoon 2 4 3 4 z ffTooneelpruiken gAri,1 -te huur iHASSFEIjj, Goffelstr. 119, r." Grimeur. H V ,W E L IJ K Wist O<Jat eoor onze pUemiddeUng -.zoowel'" inVtxe.t ^binnr-n' hls. tn het. butten yele'.'gDede hu welijken Scto'T-/stand gekomen VzUn. ^Waarvan wtj ste«Us nieuwe Salades- recommandatie trijReh - - C&\ in 1S32 een vooraan- pg^vaand dagblad «aardeeren- fe^ÉSartikelen'-over dit bureau pSchreeC weike wil TJ op aan" ^vraag.j-gracs lp blanco cou- lts naezenden r ^/."..ifdaT'dlt het oudste ge-, tïX-esllgde bureau Bier «e tan- is «iet meer dan 30-ja- fP&fesïrervaring en -. discretie ^toiditJSebied. Selecte rela m betere kringen t-"...'"-^Bureau SEARCH". fouergBafd esingel"9c, R'daro Iftr.'.W".'- RanLP-, V- 9-9 u - TER OVERNAME GEVR. t I^ectr. hynani luidsprekers, ¥«Ü%fe:sbo''te n mtirieklnstru- §jiéSa ten: - -koiferg ra mophoons. :iiebruiK'c-;.--Platen.alles In aleëjv'goédè.n '-'staat.. -. ■^a;,C - QL'ISPEL, Bergweg 248 -Telefoon ho <9733^ goud. -zilver, "'iuweelen- antiek. Perzen ilp^ëed'Bd'. en- Meubelen',- pö^-AlNjtOOPCENTRALE"- l'Pléén^-y-^nhurzsini-eS 41 b. ^;i;it'4^:ireJefbon ïS0"- .- pS^Wl CJa®5 de Vtieselaan 153 GeBOiny* ^aiace" zomerhofstraat 15 Beide Kerstdagen 's middags van 3—8 uur THÉ-DANSANT Entree f J..25 p. pers. Dunsorkest JAN PIJPERS Gro*«lerderö in chocolade en suikerwerken vraagt JONGSTE BEDIENDE (mnl.) leeftjjd 15 16 Jaar. liefst m^Mulo; Assistente voor de boekhouding leeftijd 18 A 19 Jaar, by r oor keur eeniae kennla ven boek houden- Br. met vi'ty. lnl. onder No. 9936 aan Het Parool machinefabriek en constrcctiewerkpl. NELLEN vraagt voor baar leerschool, welke aanvangt 1 Februari 1947,S onder auspiciën van de BEMETEL. LEERLINGEN Toor de afd. machine-bankv; erken, grofb ank werken, plaatwerken, draaien en öalsen. Na afloop es amen voor hetv ^^nyyerhBiüsdipioina.. Vertier inlicht.: Siiiietb'aiBuisüuafc 7, Rotterdam. Stnwaudoorsbedrüf vraagt voor haar Technische Dienst: 1 VUURWERKER/KETTINCSM ID I HALFWAS VUURWERKER 1 bankwerker/draaier bekendheid met stoommachines, verbrandings motoren en hij5chwerkt. strekt t-ot aanbeveling L LASSER/BANKWERKER ervaring met autogeen- en eiectrisch lasschen en hij schwerktuigen 1 SCHEEPSCONSTRUCTEUR/BANKWERKER zelfstandig reparaties aan zee- en binnenvaart- schepen kunnende verrichten 2 ELECTRfCIENS/BANKWERKERS •g.met 'ervaring op: het gebiedvanelectrische trucks en electrische kranen 2 KRAANSMEERDERS min. leeftijd 18 jaar. bij gebleken geschiktheid opleiding tót kraanmachinist. ..onder No. 7973 Adv, Bur., KEüzENKAMP.' Rochussenstraat 269, Hotterdam. U oni badrijl b«tU>l »oo' FLINKE JONGENS d* mog*lijtikftuJ om oPB«^id t«"w orden 'lol - BEHANGER-STOFFEERDER .;- .;Leellijd 15 tot 76 jajr "r: ;:'-.-SL Persoonlijke eenmeldin^ ieJeren werkdag (be Kelve des Maandag») lunchen 10 en :12^uui "aan hel per*o«e"fbure»uvan N.V Magazijn B uxor Theater - Kerstagenda, 24 December 8 uur^—1- 25 Dccembc 2 ur HEI ONBËWOON T rILANi» 25 December 8 qur EP KOMT EEN VRIEiND VANAVOND 26 Dece rber 2 en 8'uur - Db ZE'DE El AGt fS December 8 uur- Het onbewm-nde eiland Prijzen t |.cr em, f4.<0 a r.i Plaatsbespreken 2 da- geu.yoor leden- voor-reHiog van lt- toi 3 uur rrnapt roor dlvei-aa zfdeellngen MEISJES boven 16 jaar, - voor ïnpskwërk en licht f&bnekswerkzaam- - heden. Hoos toon. Aanmelcten: lederen werkdag tusschen 2-4 uur (behalve Zaterdags). Hugo da Groot straat 41. DIENSTBODE gevr. v.ctem. liefst boven 25 J., kunnende koken met werkst. aantv. Mevr. Feuth, Ribeslaan 57. Sebiebroek. GEVRAAGD i' -■ JONGE ETALEUR en AANKOMEND ETALEUR voor zaak lii COMPLETE MEUSILEEHING; Uitvoerige brieven .met.: opgaaf van verlangd-salaris onder letter.E. T. L., Advertentie Bureau Van Staal l ie Co.. Poffbox ïofii, Rotterdam. - i-y PABRIKaNTE VAN - COURANTE' CONSU3.IPTIE- ARTIKELEN ZOEKT VOOR ALLE PROVINCIES Iv goéd "bij kruiden ié rs en grossiers ingevoerde agenten op provisiebasis Brieven 7»;1Z2,S*1 BOLRJEK. Kotürigspleih 1, A'dam N-V. ELECTROTECHN." INSTALLATIEBEDRIJF: EN HANDELSBUREAU v-hl P. BATENBURG zoekt voor spoedige indiensttreding: Monteurs Leerling-Monteurs Aonk. Ankerwikkelaors. Leerling Ankerwikkelaors en voor kantoor: :,-;4 Jongste Bediende -Uitsluitend scl^ifteÓJkej solliritatiea te - richten1 aan het kantooradres: - Van Oldenbaméveltstraa^:152 te - Rotterdam. - Groot Veem- en Expeditie bedrijf alhier, zoekt Expediteur vólkomen óp "de hoogte met binnen- en büitenlandsch expéditiewerkr Slechts zij, die aan deze eischén vol doen, gelleven te schrijven "no. 9928: bur.Het. Parool. rrangl roor direct nellf werkslers boren J8 J»ar. Ongehuwd. Hocc loon Aaurr.elden: lederen werkdag na 2 o ur behalve Zat er daga Hugo de Grootstraat 4L -tiMimMMMlnamui.ii-ni Bi] A. DE HOOI* N.V., Electrotechnische Fabriek W31Ungestraat-2 (Charlois. eindpunt lijn 2), Rotterdam Z'., kunnen geplaatst worden: 1. een geroutln. STENO-TYPISTE Engelsch, 2. Jeugdig VROUWELIJK KANTOORPERSONEEL, 3 een LICHTDRUKKER, 4. electroteolinisch e INSTALLATIETEEKENAARS, q. electrotechnische MONTEURS voor huis-, fabrieks- en scheepsinstallaties, 6. electrotechnische MONTEURS voor de werkpl. (montagewerk, schakelborclbouw), T. ANKERWIKKELAARS, 8. electrotechnische BANKWERKERS, 9. DRAAIERS (ook draaiers, bekend met revolverbanken). Voor de catagorieën 5 t/m 9 is tevens gelegenheid .vóór plaatsing van halfwassen en teerlingen GEVRAAGD: een jonge Administratieve /'Kracht voort zelfstandig werk op de Boekhouding van groote ónderneming. Bij gebl.. schikthëid snelle promotie. Bri-rto; .9916 bur. Het-Paroól Dë ;N.V. ,iDe Beursvan Kóóphandel" vraagt .voor. Koophandel" vraagt vopc direct een Magazijn- bediende: MEISJES ievr. voor hulsh. werk-.- zaamheden In EngelabfL Hoog loon. nas wordt verg zij worden verz.' ie' soH onder lnz. v. foto en opg. van. datum en plaats van geb. nadon^ burg. staat, godsd. 'en ervar aan: Compton James; West Street. Ax- mlnstër, .Devon England, c O L P O R ;T E U R s gevraagd door reeds Jaren- bestaande L. CIIEM. VTASSCKEftlJ ep- STOOMVEUVERIJ Hóoge; provisie Br. nó-4327 Adv. Bur. Bril, - Cïaes de Vïiesëlaan 23.- - - Jongeman, 29 jaar tn bezit van.rljbewijs-A en B Chauf feurs en Mldd. i tüpl; zoekt hem paLSsemle werkkring. Pref. góede voóruitz. boven hoog joon. Br. no. 9913 bur. Het Parool. Te.koop: bruine heerenhoed ^leyw. m S5. Tel. 413V3 n GROOT AUTOREPARATIEBEDRIJF in R'dam vraagt voor spoedige indiensttreding een Sollicitaties no. 9933 bur. Het Parool. Geheimhou ding verzekerd. Bekwame en ijverige C HA U F F EU RS gpvraagd voor vrachtwagens i—20 ton voor binnen-- en buitenland Leeftijd 25—33. Jaar- -ALLEEN EIGENHANDIG geschréven brieven met. Vermelding van ervaring en referenties aan H. W, KÖ NIG CO., Pleter de Hoochweg 108, Botterdam- ^V.7*IJ willen niét Mgg£n» .dat U ailea op, één dag betnaciiiigL maar. YY aWhef U meeloopt, stelt II een kostelijkeo Zvancnberg-fccsimaal- tijd samco. Vooraf een kop hartige Zwancnberg's aoej». Dan eeo inaa!tij<i met Zwauenberg'a welgevulde CelderscJie worst cn Zvvaneoberg's groenten, vcrsch uil het blik, met af en toe een vorkje Zwanenberg'® tafclruur. Tot slot: Zwatienlvcrg'» I»j»« pruitneu ea^apiielmoes uit blik. tn mocht het ceo - speciale' gelegenheid zijn, dan "geeft U vooraf wat rt Zwacieoberg's.leverpastei uf andere vleest geroosterd bróód met 2 v leest h waren maakt wat srnaakit TRICK'S iMODEBKDKIJF Noordmolenstraat 52 vraagt voor direct: -VERKOOPSTER en Aank. Verkoopster Aanmelden na'7 uur: Berg- singel -157 A. Rotterdam. -. TE KOOP Tc -.koop Heerenrljivlel tnet nieuw,. traiisDortbaoden; l pr. nieuwe bL Hwrei.-win ter ja s:'h m: 1 donker.bl Ham. Jekker;: 1kinderled (beiikeh) Té'zien: Maanüag en Dins^' dag:Grfekscheiitraat 70. b. Te' koop: wol. vlóerltleed:3 x' 4 Burger, Nwe Rlrmenw. «Sa Te.koQp: Tap.- theeservies en- gebaksiel; Bowl stel;1 rook-, stand-: salontafel; H-schaat- sen: (Nooitgedacht); eiken dekenk.. J". BoskelJon, Land manstraat 17e Zuld.- Tc k<M>p: kookkachel. B. v d Ruls. Paseeurslngcl 67 a Tc 'koop: Varadyneradio zonder kast T oC luidspreker 55—; Polydor koffergramo- pbóon prima geluld, evcnu met platen-L. Elmendorf. L Vcrscbuterstraat 55 a. Wegens sterfgeval gevraagd VOO R M A N- DRUKKER-ZETTER Bekend met het betere Handelsdruktrerlc. Verantw. positie. Condi ties nader" tó.'bespr. Tevens een 2e "KLAS HANDZETTEU Drukkerjj „Humanitas" Lange Hilleweg 66, R'dam. Bellamy CulruurCentrnm! Speciale Kerstochtend op Donderdaq 26 Dec. 9.-15 uur in hc" Luxor theater mjn.v. Ans Langschmldt viool- soliste. Henk Breton orpel piano Scbiedamsch dubbel man- net' KWd'tet „Preciosca!' Raymonde Claret Sopraan Spreker: Horsmeier jr. Kaarten a f 0,75 aan'de bekende adressen cn 's morgeus aan de zaal Piano ol Vleugel gevraagd Aanbiedingen met omschrij ving en prtjs onder tett, P- N v.. Adv. Bur. van Staal Co., Postbox loei, Rot terdam. Beseh. Heeren kunnen voor onmiddel lijke indiensttreding ge plaatst worden. Voorkeur genieten zij, die in de stofzuiger branche prestaties kun nen aantoonen. Voor intensieve werkers ruim bestaan verzekerd. Soil, onder no. 6998 i®0v. Bar. Harte, Zaagmolendrift no. 35a, Rotterdam. POLITIE MAN. 'adminlstr; onderlegd, mo derne talen, zoekt anderen werkkring. (Chef-bewakings dienst ©f anderszins). Br no 9927 Het Parool. BakkerU Gemengd bedrijf met pand Apeldoorn.»Kooppr 25.0C0— lnl.; jfieuwveld.' Stadhouderswej; 120. Telefoon r.o. 48491.- -19 mm 3—, (EDEKF S mm MEER L— HANDEL Preste-bouwputett. iS«--J5g_200 -X. 119 cm f:.I .p' ;£n2. Joh Groeq Lxn.- Kore- /na^rsir. «i- tt*1 30W3 iwïïstróoL^1 wordt door ons fwéèrregetmaiig. afseievprd: KV.ra0'gt--::prösWederverkoo- yjoëcsv mecla lé condlltes P v. ioeSKbey'**-'-' Zonen. .Geuzeh- ^ttaat l "el 3j4ib a o u t' kurkdroog, nvv iMrsii^ri. geim afbraak. per'mudzak. Haard, én Iblpjcken f.*— Per ..lïrériBUtebezorgd. Kóm langsL nf 'zendtbrief-; 'ié^iaiiSBgaik zij a ewinditp: #lMchelbiok: ^^^finwWnes^'.iindien 'J U> '--KDed^LscttriJfmachlne1 exww£>p.,(fl?en<Jt-v-Dlot s^Qwk.ri^-vcantoo'rinaichinchan- 1 iftccpóratle7- Jitrichtfng - - ONPEN -- W'S£<J,tvoadtn: Iv "ïi-deeUgste §*eh'fgöédkoPP®; "'-gkfjkeoö Rei beste;'.'- Jres-;V-L8,3erf.?; ^m"éab«eni-'!.r-. 4aan-'koopen. bjj.róïw Sw(nni^^k«k"etièr'zontferi;kfl<»Pr"; IS^rpUÓëSó^- I ,J>r Meuhrl- LESSEN AUiorbscboo) E N z.o leert u betrouwbaar, auto rijden; Westzeedijk:: 14.: Tel: no»;: 21588.- MotoriDscbooI O t d playm Gaffelstraat 8a- werkplaats Blok m akerstraat. 70. tri 32782 Autorijschool- Win; A. Louwe Gedipl KNAC-Instructeox bezitter Nederlandsen Groot- vaarcbgheidSdipL Gerrit Jan. Mulderstraat-79,: Tel.3W2i: Autorbschool .Zuid. 'wlU A Louwe-j LindemanB, gedipj KNAC-irMtructeur», ,bezNcd- - GrootvaardIgheidsdtp,f>,na/ Beuériandschelaan tele-', toon ,71041- - Auto-Motorrijschool- Ever- steyn BezitterNed. Groot- vaardtgheldsdlploiua. School 'van .vertrouwen, violierstr 32,S tel 73150.' thans óok rHe- negouwérlaan 8- biJ Bcukeïs- dijkt unnei, tel 26976. Moto rrijscb 001 «Zotd". K de -bekendeT/fcrennera-en erk Instucteurs.-sBelJerlandsch e-, laan 16. -Tel- 7104L 7anuari;-.®'.si- -aar.vang- nieuws cursussen «éno, Ned4 .Engé Handelscorrrtp. /'Shorthand-; iischÖoifiriCorrcópondeatieïadrV- ^i>e^:'-Vi!egerstra«t;;45A,ï:Tel4f.' A a to-At] school H. p. Tak*, gedfpl. KNAC Instructeur Jan Sonjéstraat 4 fnablj Mid dellandstraat).. Tel 38777 af Kaan ligt. komt dubbél Voor aulo- en moton-ljles naar Wessels, Heemraads singel 38. Tel. 32023, woningruil wonlofrull. Vrij bov. .huls- S kamers, badkamer .54,, p rrmd. Hencgouwerlaan v kleinere woning. Br no 9325. Eur. Het Parool. Ctferiit-R'dain.Ben. woning in Tuin wijk ,bev.kamer en- sult- z.sl kamers v w. keuken, keloer. tulnschuur voor kl won, voorkeur BUJdorp. Br Ido Byl," Kapelmeester Lytus- ca/Theater. :v:<;ww''L' WonlngruJI' AAngeb Vrij. huis 5 kamers,, keuken," garage m uln,. oversoblescheweg. voor etafiewonirtg jmetTel. omg Ylerambaditstraat. Tel. 42333, TE HÜD3 Te huur- compl, broldstoiiL bruldsdames- en avoncjap-- sluiers enz; Z-er voordeellg. Smltsman. Beyérlandscbel. 105. Aangeboden: - Prima pension mot gezel.) kamer; De Wit, te; HUUR gevraagd Gévraagd "directof later, ruime tlt-slaapkamer me? volledig.pezudon en bewas- slng. .."Centrun» ü'ofNoorden, Br'5397,'BUr Ww Binnenweg 284 b-- RUILEN Rullen „Ememarm" paoto- toestel .V platen';.. Bx 9, diner-tafelloken ,nw damast 4 x ,2'Mtrj'servetten", voor goede merkradlo. ëvtl bljbct. Br no 9929 bur. He', Parool.'-1 2 sfel. tietshandenlij ruil oangeB voor W0°ater- tafet, lage stoel of radio. Br no 9-931," bur lfet 'pjToöl. PERSONEEL GEVRAAGD Zelfst. v dl enstbodegêvr. -v d of 6 en n. Hoog loon. Dubbelman.Schlekadé95 A- Heer; op leeft vr. besch-: hulsh. ca si-60 j "liefst van buiten PC. v'ggv Br no 9332, Bureau Het Yj'yol;, CaféiarlBbédrijf vraagt, 'ser veuses, Br no 5299 ..Bur KW Binnenweg 284b -. - PERSONEEL AANGEK. Johge vrouw. B z a voor schrijfwerk -thuis, gOede hand van schrljyen'y Br. 2741. Zaag. tnoleiis'r. 47J1 "vj.-7' r TE KOOP GEVRAAGD Wie kan.;.- mil;- helpen aan stofj»s, uitJoopcojt,. carrier- banden 26.' x -2,: A; ..Bult.7 Tl- demanstrflat87(.;-W.v-.-'.;;.I..-."; Buffet, stoelen' ën;' eenlge meubelen'- gévr.?rBri2739 adv buj- ^uagmojeiutr Hóóg;, tncdel kinder!edlkantje tevens te"koop"?} cévraagt' eenuiooitf -poo'; në. Honing. .Hooglandsiraat 96 B. - - ~- Heeten-costcutn te koop gevr-jagd. maat 48. Br no 9S22 bureau.Het Parool.;; 'Eiken' 2 óf S deurs itonenk ast "gevr. wasch'commodé eh di van.. Br 2739 adv-'bur. Zaag molenstraat '47.: VERLOREN Verloren: poriemonnafé mei inhoud, Korte Karië; T b t b' Mtvr'.vart Baansn; Korie Kade 120',.. Verloren; br. ,.h, portemonn. omstr. 50.-—.Noord of West. Zeer gedupeérd^ Tb t b Koster.Volmarljnstraat no. 127 a. DIVERSEN r.eo nieuwe mantel? Maar dan verven 'of chemisch réi- nlgen .bij „Dé Valk". Adams- hofstraat.,'; l4ó.;.,-:Na -48^dagen gereed cn 6 maanden; gar an- tie/ Bel op no. 74360. Voor. .Knnstgekllten-repara- ,tles snëi;en>Boeci» Bngclschë- 'Straat:' 28.'; BottÊrdam. LakspultlnriChllni en zand- atraalonlroestlnK .vanalle werk-Jac. v/. Róssuin Hpd- 'sonstraat157. Tel.34487- 32782. Hoedenreparatlé en'keerin-" richting.Dumoulln,. SneL. Lnckstraat 5?,.v",Telefi.; 32122 Vakkundige"' be'riandeMng Anno 1355. /TEKOOPL -Te/ koop/I- pr. natneskuost s chaa ben 1 'V Bergschc Lfnkerrotlèk -139. ft'dam» N Beiere pcijt» aikoo ou" isuua voo» eiie sootien goederen velüug en. verbwiplokaai joDhe» rraosxr 14 U oelt tel ïcsia en unw nu<u komt icoeie verkoopmu 'w;'directe beiaiiak i Te; koop jongens-winterjasje en kunstschaatsen, leeft plm 12 j j." ADamme;, ;Nwe': Bin nenweg 340, Kottferdaxn" Gebruikt -: - dun - bindtouw, geen papier, aar.geb 1 7',&9 ki te bezich Havend 29,..: Schie dam, telèfpon' 38819 Te koop l- pr schaatsen, l pr 'Japon nw tn 42, -schilderij (stilleven).De - Geest, :g v d Lmdesir 94, ..tel 31263 v,...-; Te koop. Bontmantel(veulen) m 4S f mo ifijnen,Burgèm -Meineszl aan 16B '/M Te koop "zw bi eiken boeken kast 1,40-1,15 ./n-1 en jongens- Jas' plm 16 J. Van tugtcrcn, v d Meydestr 30a (h Statentv» Te koop zw, wit2(|den bruidsjapan met sLeép, óa- derjurk cn kousen, m 38/40 t 110, Lutrijn, Pleinwëg TWc Te koop Zllvervosstaartoh 5 pootjes voor garneering f 30. Zw satijnen avorfdrok m kanten blouse m' 42-44 f ;40.: Br no 400 kiosk Blom me rs- dtjkscheiaan -»3 Te koop Emaillefomuis -".".in goede steat. G M Luf, Kaap- horststraat 38,. R'dam N Tewkoop: wan del wagentje In zeer; goeden staat, -lichte - kl. met',rood. zeildoek; 'C," Bcrn- hard.j'föjpaafFlorlss-1raat 7. Rolterdam. -A r wurneij -door 0- AANGENOMEh Ook, on2e oezorgera «taab ?twr he' plnau»en van ew Koerierstet - 'nt t7«- dienst Te koop hwe. leer en;. Jekker en /nwe. neerenjas, gr maat Br/nci; 9924, Hei Parool Te koop een?pc brnlne bont- mantel '{Bréldtschwanszlóm} -f. boo, to'-zlensiotloan;45 /- IOOÖ/.V;-z-waie -> werkhroeken vartnfifi-io,40/13 pt. Haast UI Kok;>" Vakkleed(ng. W Kruis kade- 67. Zw: Janstr 133.' Goudseheslng-el 89; Sphiedam; scheweg» I, ./Schiedam,Rot-: terdamschedljk.229 Te ./kpop mooie avondjurk, ni /40/ te bezich i na V7. uür, Busrthoflaan IB -1 benL' Te^kóop «andstraalmachlne, coihiji tn spuitkast, -.Neg-V-ln' bedrijf steden/ Jac.''V.^Ros-; sutfr," Hüdsonslr 157, teléfdon 3087+32782. 1- S,f" s Te -kóóp- zw Jas en vestrigtr str - pan tal on,m -48, zoo goed als''iniëüV?;,; na :20 :.uur,-/J]ouf*. nler/;Halestlnaitrflat "96 Te koop -.electrische spoor trein, 'compl. 'v d Takstraai 23a. na 7 uur s - V?, Te koop Zilvervos. Boüvi- aonsche zilvervos.- Hageraals SchJeweg 177 Kerstboomlampjescompl. met - koperen liltinkjes -en Stekker,-.;-;/,, 15.-/en 21..—, Iets móoJs/. OpJc Kerstboom- lampje#:-,verkrIjgbaar. „Hacio Oost", Go u d e c n e rit weg 40. Tel; 24043/ Amerikaanschë; orgels vahaf 195. Ook "te hu u r 19 per maand. /kVoogt, VÖvér- hofstraat 143 a.r- Te. kbops;: kunstschaatsen m- laarzen, Tevenseen paar motorlaorzeh m. 42. Jansen, Tldemanstraflt A-a/.V]/;/;/ Tei/koopj /ydaniésmantei én mantelpakje dL bi.; z g'isn. m; 40 .Na2uur.-Peeters, KW CrboswJjkschewegi'60 b.- 1 Urdlampen 8.95; schemer lampjes (JAS; kroonlamp- Jcs vanaf 1.2S: complete hu Is kamer ka pp. 28.75 (af* waschbaar). Ruime keuze codeauxt Voo Burg. Jonker- .fransstraat 1. Zie onze etala.; Te koop: schrijfmachine 1 g st; mod. radio, lange, korte, cn ultra korte golf. Te beyr visser, Essenburgstraat, 45. Te koop: wintermantel ge voerd v,o/ s tof bonikraag m 42—44 65.— en Tropen- costuum m 40, 55,—*. Eras- musslnget 4a. Sch'.ebroek Kerstgeschenkl W. Noorsche zilvervos, mcuw. Verbeek. Pretorlalaan 4. Te koop: radiotoestel, lang, kort, ultra kort. De Grui* - ter, Slrevelsvvég;Tl€. Te koopt poppenhuis, 50.— wlnkél 7.50, mandolo .ƒ- 40.-—grijs heerencóstuuro m. - 48 - f 50.—. rsijkstr.aat. 21 a,' Te koop: nieuwe '•baby-com- mode, ledlkantje (tpn inod-), 1 organdie hémel ep: matras jes- Te bevr. Coidelweg 210e- Tel. 4B623. Te koop:;v litis bont, -9 vel, 4 275.^-, t v.ó. goudl. /avond - sohbentjes 1 x gedragen .m. 39. 20—zeer solidenood- kachel, 20.— m; platte pijp. Tevens gevr/ ;i pits «petrol//' stelletje. Eoer, v d Takstraat 3Bana,;8 uur.. Li."/:1 vïï'ï Te koop; veulen mantel met blauwe voskraagGordeiwcg: ho. ;64 a.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 4