De VREDE is nog niet definitief gewonnen MAAR DE POSITIEVE KRACHTEN ONTBREKEN NIET 1 BUITENLANDSCH I j JAAROVERZICHT j EVENMIN; als In 1945vermochten de Leidende staatslieden in 1946 de daor wantrouwen en verschil in wereldbeschouwing veroorzaakte kloof tusschen de westersche democratieën en - de Sovjet-Unie, welke zich onmiddellijk na de beëindiging van den oorlog openbaarde, ge heel te overbruggen. Als gevolg daarvan kon ook In het zich ten einde spoedende» jajtr de vrede niet definitief gewonnen worden. Toch ont braken de positjeve krachten niet. Zoowel In de breede lagen der volksgemeenschappen als by de leiders bleek een gezonde wö tot vrede cn "een gxo'ot- verlangen naar herstel van vernietigde waarden te leven. ZU spaarden de wereld voor werkelijk critieke situaties en spoorden tot ernstige pogingen aan, om de fatale breuk te lieelcn. Truman cn Stalin, Bevin en Byrnes, om slechts cenlgen te noemen, verhieven meer dan eens-hun stem om te getuigen van hun vertrouwen in een botere toekomst cn hun wil tot samenwerking. Het waarlijk verlos sende woord echter werd nog niet gevonden. Churchill bleef ondanks zijn vergevorderde jaren het enfant terrible in de internationale poli- tiek. In Maart eisclite h|j In een stekelige rede te Fulton (V.S.) een militair bondgenootschap van Amerika en Engeland tegen het commu nistische Rusland. Stalin wasser als de kippen bij on» mét een on vriendelijk zoo'n „oorlogsophitser!' revanche te' hemec te la'.en grypen, lieten hun vloten la deze wateren demonstreeren Deze .demonstratie moest tevens dienen om Rusland's vrienden Zuid-SIavië en Bulgarije van on_ gewenschte: avonturen, in Grieken-' landden Triest af te houden. 'Het-r N Op de grens Al bleef de wereld gespaard voor- werkelijk gevaarlijkebotsingen.; wrijvingen waren.er wel. Ea-niet toevallig .ontstonden deze- op de grens der, twee machtssferen,, waar in de wereld na den oorlog helaas verdeeld is." Reeds in het begin van het. jaar moest de gloednieuwe'Vél-: ligheidsraad, die zoo juist docr de Wf»j?fon Churchill, nog steeds Enge*- landsf populairste stoatsman... -Algemeene Vergadering der 'Veree- nigde^NatLes was samengesteld, zich/; bezig houden; met eenaanklacht - van- Iran tegen Rusland,wegens het .houden vantroepen opIraan- fichen bodem, in strijd met het gesloten verdrag.;Ondanks een vol,- slagcngebrek' aan ervaring en ondanks tegenwerking' .van.. Russin eche zijde' doorstondde -.Veiligheids- raad zijnvuurproef, /dj bei/niet zonderveelmoeite.- DeRussen 5 moesten aan: hun .verplichting; vol- .doen, Een ander wrijvingspunt ontstond,toendé. Sovjet-UnieJn Augustus de z.g. Conventie '/vaaT Monixeux/opzegüe en militaire bases - aan de Dardanelléh' elschte,; omVde ^verdediging daarvan - tezamen roet /Turkse op zich te némen. De Turken weigerden ei£ Amerika-; én Engeland, niet bereid om Rus-4 land- tot ia de Middellandsch^ Zee'? zelfde doei had een krachtig gesteld Amerikaansch ultimatum. ..aan maarschalkTito naaraanleiding van het neerschieten van Twee. Ame_ rlkaahsche vliegtuigen - boven Zuid- Slavisch grondgebied in de buurt van-Triëst. - - Anderzijds faaldende pogingen van het Westen om de tijdens den oorlog verloren positie in de'landen van Oost-Europa te herwinnen. Ondankstalrijke nota's van Wash ington en Londen aan de regeerin- gen van Polen,? Roemenië en Bul-.- garUe. en zelfs hét weigeren van broodnoodige Amerikaansche lee- mógen -— aan Polen, énTsJechoi-; Slowakije slaagde Moskou er. In, deze landen' nog; dichter naar zich toe te trekken. Een, kleine- doorbraak van hét Westen in, het Oosten kan misschien gezienworden in dé be-' palingen omtrentde, vrijescheep vaart op den Qonau, die bij de vredesverdragen met de as-satel- lieten - geregeld werd. Groot werk De veelheid der aa-oorlogsche problemen heeft in dit jaar tot een Intensief,zij het ook niet-: byzonder vruchtbaar internationaal overleg geleld Aan. de behandeling van het allerbelangrijkste, vraagstuk. Duitschland,kwam men slechts - n zooverre toe, dat 10 Maart 1947 als. begindatum der definitieve bespre kingen werd aangewezen. Alleen reeds voor het - opstellen van de vredesverdragen metItalië, Fin land. Roemenië. Bulgarije en Hon garije had men bijna het gcheele ;aar nood.g. Met ten korte onder breking vergaderden de ministers van huitenlandsche zaken der Groote Vlcnvan eind April tot half Juli,.om de ontwerpen van deze verdragen in Parijs op te stellen. Op 29 Juli kwam de met zeer be perkte macht bekleede Algemeene Vredesconferentie samen, om deze ontwerpen van aanbevelingente voorzien.Eerst in October had zij haar werk beëindigd." De slotredac- tle door den raad van ministers der Groote Vier nam nogeens twee maanden in beslag. Van-de afge- leverde werkstukken,- die in het voorjaar- van 1947 onderteekend zullen worden, kan intusschen ge- ^niiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiitnniiiiiiiutiiiiiiiuiiifMUiiiiiiiiamiHiuiuiiu'g ^luiiiiiiuiiiiiituiiiiiimliumiiiiiuiiijiMiiaiiitHniiiiiiiiuiiniiiiu^ zégd worden, dat zij zoo goed zijn als de omstandigheden het toela ten. De militaire machtder as- sateUieten werd gebroken, de op gelegde herstelbetalingen waren hoog, maar niet ondraaglijk en de territorkde veranderingen kunnen met al te ingrijpend genoemd wor gden, Slechts de „Vrije Staat Triest .-dreigt .een voortdurende twistappel tusschen Italië en Zuid-SIavië te zuilen -worden. Onopgelost bleef het vraagstuk def vroegere Italiaanse.u;. koloniën. In" den loop van 1947 moeten de Groote V;er daarvoor een oplossing vinden, anders wordt het probleem aan de V.N. voorge legd. ,:T -De U,N.O. In Januari' werd - bégónnëmTmèt:' de schepping, van de verschillende/ organen der Vereenigde Naties.. waarvan het Handvestin 1945 in San Francisco was opgesteld;/ Der Belgische politicus Spaakwerd.'tot voorzitter van de Algemeene,. Ver gadering gekozen. De Tot op dat oogenblik vrijonbekendeNoor Trygve Lie zag zich op wensch van Rusland"!tot secretaris-generaal be'- - noemd.-'Nederland werd- voor den/ tijd van een jaar in./ den Veilig- heldsraad 'gekozen, het - machtigste orgaan; van de V.N,, gerechtigd tot, het nemen van dwangmaatregelen in kwes ties, die. den vrede bedrei gen. De raad kreeg in den loop van 1946 verschillende zaken: te behan- delen.: Het Russisch-Iraansche ge- schil noemden .wjj reeds. Tweeandere "aangelegenheden, betrekking hebbend op de aanwezig- held., van Britsche - troepen ^in Indo nesië en Griekenland en door het Slavische bloc om propagandistische redenen1 aanhangig gemaakt"/ werden vaii de agenda afgevoerd. Over door Polen, tegen: Franco-Spanje voor ge-, stelde maatregelen kon geen over eenstemming worden bereikt, ómdat de ,V.S. en Engeland huiverig.;bleken zich In de; z.g. binnenlandsche. aan- gelegenheden van, dit land te men gen. Dientengevolge kón de navolger vanHitler en .Mussolini, ondanks .een ih December door de Algemeene Vergadering der V N. genomen be sluit,, de. diplomatieke vertegenwoor digers uit Spanje, terug te roepen, ook hetjaar L946 overleven. Con-' structlef'. werken .werd den Veilig heidsraad moeilijk gemaakt dóór het overvloedig gebruik van het veto recht door de groote mogendheden'. Geen wonder, dat de kleine'landen. die veie van hun wenschen op deze wijze getorpedeerd zagen,, naar mid delen zochten, om dit recht te be perken of zelfs geheel af te'schaf fen. Een poging daartoe, onderno men op de tweede bijeenkomst van de Algemeene Vergadering In de maanden October, November en De cember, strandde echter op den on wil der Russen. Andere belangrijke vraagstukken, dfe ln de Algemeene Vergadering ter sprake kwamen, waren de ontwape ning en. een contróle op de troepen sterkten der staten-leden. De daar op betrekking hebbende vooretellen, dié in eerste Instantie van Rusland uitgingen, vondenv een gunstig ont haal, maar de uitvoering der plan nen was te Ingewikkeld en het Jaar al te ver voortgeschreden, om er nog vóór 31 December de wuchten Een reusachtige, „paddenstoel" vofmde zich na dc ontploffing tan <16 atoombom onder -water Pi'Wnt, waarbij het Sfi.OOO ton -metende slag- schip „Arkansas" conk'. van te kunnen aanschouwen. Neder- land, dat op 1 Januari 1947 zijn zetel hi; den Veiligheidsraad -. moest; opgeven; werd; lid van den .econöral- schcn en socialen raad derV.N., dank zij een-srb.oon gebaèr der Bel- gen; die hun zetel voor ons ter be schikking stelden. - t 'Een- vah/Ztie, oortifiken .vanvlhet Russisch wantrouwen tegenover het Westen was gelegen .in het feit. - dat /Amerika het geheim van de atoom- -: •bom angstvallig voor zichzelf hield. Weliswaar deed dé Amerikaan Ba-" Truch in 'de commissie 'voor dé con trole op "deatoomenergie van-> de.: V.N.' een"7 v-ooretel/óm' „de bora^!' ter besch ikking-1' te/stéllen van een inter- nationaal lichaam./' maarde voor- waarden, s-die hij hieraan verbond, waren voor de-Russen- onaanvaardr baar. Intusschen werd het onder zoek, naar de atoomenergie m .vele landen gedurende het geheel i 'jaar voortgezet.. Amerika nam in'Juni en Juli twee kostbare proeven met de bom by het BJkJnl-atol. De uitwer king op de daar gemeerde oorlogs schepen was vernietigend, maar niet alles vernietigend, .zoodat' de: admi raals hun vloten behouden.Ookde. Russen echter, zitten: niet stil en; hebben volgens berichten, die aan het eind van :hèt jaar. uit Turkije: kwamen, in den Kaukasus een enor--. me fabriék.'voor hét onderzoek naar de. atoomenergie gebouwd. Talrijke geleerden/ die eb: van overtuigd zijn, dat tegen dé bozn geen verdediging bestaat,, waarschuwden de wereld Tegén dezen./.bewapeningswedloop. Prof. Einstein is in Amerika zelfs een groots che actie .-begonnen om de menschheld tot betere vredesInzich ten te brengen-'///.,'V- Groote natuurrampen bleven de menschhe'd dit jaar. bespaard. De h'miico,.. een '''der. nuiesl besproken rfiguren.ven Europa,'- meteifnecht' genootc tijden* een siierenaevccht. hongersnood, die in' velelanden dreigde, was meer, een gevolg van den oorlog dan van'de slechte oog-' stén. Bij dé bestrijding daarvan leverde de-TJNRRA, de schepping van. den onvergetebjken Roosevelt, prachtig werk. Ongetelden in Oos tenrijk. Duitschland. Zuid-S'.avië, Itaiié.' Griekenland en Gnfna heb ben "hét leven aan deze organisatie', te dan kon. Helaas bleek Amerika n'efc langer bereid, de lasten van deze hulpverschaffing, die bijna ge heel op'de schouders der Amerika nen rustten, verder te dragen, zoo dat de UNRRA aan het eind van het jaar kwam te overlijden Een nieuwe organisatie, de FAO. zal 'trachten de.taak over te nemen.. Aan de techniek moest een hooge tol betaald worden. De lijst van de dazeUJksche vliegtuigrampen ia te lang om ze hier op te noemen Constructiefouten, begaan tijdens de Jacht op steeds grooter snelhedeu. het veel Intensiever geworden lucht verkeer en het gebrek aan ervaren piloten voor de burgerluchtvaart zijn daaraan debet. Tot slot van dit overzicht willen wij nog enkele-landen en gebieden ln het kort de revue laten passeeren. De U.S.A. Op het gebied der bultenlandsche politiek volgde Amerika gedurende het geheele jaar een koers van'stevig vasthouden aan de belangen, d e het ln zijn uitgestrekte Invloedssfeer bezit. Een pogfng van Roosevelts ouden medewerker Henry Wallace om Truman.tot een meer tegemoet komende politiek tegenover de Sov jet-Unie te bewegen, eindigde met het aftreden van eerstgenoemde. In de b'.nnenlar.dsc.he politiek gleed het land steeds verder af van de door wjjlen president Roosevelt gehuldigde principes. De prijscon- tróle werd afgeschaft en de vrije economie op vele eebieden hersteld. Enorme stakingen waren daarvan het gevolg.- 800.000 man legden <n Januar; de staalindustrie stil. In April legden 400.000 mijnwerkers de houweelen neer. In Mei staakten 250.000 spoorwegmannen. In No vember waren het opnieuw de mijn werkers. die In staking gingen. De verkiezingen, die ln November voor bet Huis van Afgevaardigden en een deel van den Seóaat gehouden wer den. brachten den republikeinen een groote overwinning, waardoor Tru- mans toch al sterk'ondermijnde po sitie' nog verder verzwakt word. Engeland In de bultenlandsche politiek bleef Engeland zich aan Amerika vast klampen. Een poging van een aan tal leden der Labourparty. om de regeering tot een meer onafhanke- lijken koers te dwingen, mislukte. In Juli beloonde Amerika Engelands trouw met de grootste leening der geschiedenis: 10 milliard gulden. (Vervolg op paff.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 5