N VAN DE MARKT Ons land in 1946 Buiten onze grenzen in 1946 0 Indonesië 0 Voltreffer in het zwarte geld 0 Jacht op Arnold Meyer 0 Vliegtuigen stortéiVop H.B.S. ert Schiphol neer 0 Stakingen! Ook bij èfe radio België: UIT de koppen van de krant lart zich de geschiedenis van het Jaar 1946 gemakkelijk lezen. Het was een. jaar van tragische, maar toch ook wel van opwekkende gebeurtenissen, kortom een na-oor. logsjaar ais iedereen kon verwach en. Op dezen matsten avond van 1946 trekken al deze woelige gebeurtenissen aan ons geestesoog voorbij. En wanneer wij dan geneigd mochten zijn, neer te zitten in pessimisme, gissend hoe uit deren warwinkel van conflicten er malversatie?, kwade trouw en ach'erklap, hoe idt dezen chaos nog weer een kosmos gebouwd zal kurncn worden, iaat ons dan. zonder eenige zelfoverschatting, denken aen hei woord van Noel Baker op de graanconferentie te'Londen: „Wa- Nederland na den oorlog neef; ge. presteerd. grenst aan het on elooflijke; deze reconstructie van ver. woest en ondergeloopen land Is wrariyk een wonder" Waarom zouden wij ons a onze zwaarmoedigheid met spiegelen aar het voorbeeld van den grijzen Srruts, die bij zijn be2t>ek aan ons land uiting -gaf aan een blijmoedig gelcof: JSk ts glad nte pessimistisch gestemd nte. glad nle. glad niet" Indonesië heeft ons net gpnscne jaar door en misschien nog me' eens genoeg, bezag gehouden. Eer definitieve op.ossmg Is nog niet. be. reikt, hoewel wij den indruk moe- ten krijgen dat een gunstige over eenkomst tot stand zal komen or basis van een Nederiandsch Indo nesische Onle, omvattende het Ko ninfcrijk der Nederlanden en dc Ver. stalen van Indonesië me' onze Komng-n als Staatshoofd t>" publicatie van bet on:werp-overeen komst ontketende aanvankelijk bi' de .tegenstanders een haat- er smaadeampagne zondet weerga doch deze zal naar onze overtul gmg geen histortschen nasleep kun. tien hebbed Radio Herrijzend Nederland zonr zyh zwanenzang en werd ope'volgd door; de Stichting Radio Nederland, een kindje, bij welks wiegjeenkele, booze feeën stonden, die het eer ttort bestaan voorspelden, welke voorspelling, in vervulling dreigt tc gaan Walcheren droog ••-.-rI: V. Dat het laatste gat in de dijker van Walcheren, bi) fort Rammekens gedicht:-werd, vonden wij eigenlijk heef gewoon, maar deze laatste ftisej van deredding van ..Holland's Tuin", bracht de faam van de man nen van Waterstaai voor de zoo- j veelste maal over heel -de wereld Hetprinselijk paar reisde mui* Scandinavië om den dankvan lie' Nederlaudsehe: volk over tebrenger aan de. .Noorsche; volken; ert onze - „Koninklijke ambassadeurs" werder in dc'drte hoofdsteden met laaien de geestdriftontvangen - De „Nieuw Amsterdam', ne' vkggeschipvan de Holland. -*-nerl- ka Lijn keerde na zes Jaar in Row terdam terug: dat werd langs: der Waterweg een triomftocht zónder weerga, j/vi?; j Omstreeks- dezen tijd verscheen 'r de kolommen der dagbladen dr naam ArnoldMeijer, denvroegérer Leider: .van-- „Zwart Pront". Eer. journalist i en twee Amsterdamscbr hulprecherchcurg maakteneer 'sensattoneelen tocht door Brabant.' ten einde den vroegeren leider var- beide politiemannen werden wegen.' het overschrijden van hun bevoegd heden ontslagen, en .Arnoid Mefler zelf meldde zich enkele dagen later b(j den procureur-fiscaal te Der, Bosch, die hem in het' intemeertngs- kamp, te Tilburg deed opsluiten. Ir bepaalde bladen nam men deze Ar nold Meijer affaire ter hand orr een agitatie te - ontketenen tegër Koos Vorrtnk hetlieptegen de verkiezingen!. maar het wasaar dezen wei toevertrouwd, om van zich af. te bijten en allen lanter te weerleggen .Verkiezingen In Mei werden, voor het' eers' sinds veie jaren. Kamerverklezinger gehoiidenl Vooral de Parjli van der Arbeid stond in de belangstelling* Alle voorstanders van „de door braak" werden teleurgesteld, want men bereikte, krachtens'de zetel verdeling over de oude partijen niet eens wat'men rnochi verwaeh ten; inplaats van .31 werd 'het 29 voor de .Partij van den Arieidf De K.VP. won een. de C.P.N. 7 zeteir en de Partij van de .Vrijheid ging van' 4 naar 6. Bij de verkiezingen 'voor de Prov. Staten liep de P. v. d A., nog meer. achteruit. De gemeen- .teraadsverkiezingen brachten l geer veranderingen meer. Op gro' var .den uitslag dér KamerverkiezLiger verleende de Koningin anti dr. L, J M. Beel de opdracht een nieuw ka binet te vormen Nadai iwee maanden tevoren aan Max Blokzijl hei doodvonnis door den kogel was. voltrokken, kwani .n Mei Mussen voor het vuurpeloton. Churchill bezocht Nederland en pieltte to de. Ridderzaal voor een - .Vereentgd. Europa: Toen hij terug- keerde: - voerde Cliurcliill 3000 kg geschenken mee, waaronder 25.000 sigaren Het" werk. in de Amsterd-mschê' en :Rotterdamschë havens 'stagneer, de. door de zeeliedenstaklng, vooral Commissie-Generaal in Batavia; run h'nfoi naar rcchU de hfrr'ü M. van Toll, F. de Baar, dr. Pan; Won!; ere prof, 4r. ;W, Schcrvterhorft Zwart Pront m handen ;c krijgen maar zij slaagden hierin niet. D* toen de havenarbeiders zich soli dair verklaarden, en eveneens het werk neerlegden. Op grond van de mtemationaie graanposltie moest ons broodrant soen nog verder verlaagd worden ni. tot 2200 gram per week. en ook enkele andere rantsoenen onder gingen een kleine verlaging, maar dit alles veroorzaakte niet zooveel opschudding als het feit, dat ten gevolge; van de havensiafclng geen suiker kon wordenverstrekt dan alleen aan de allerkleinsten. Door de hulp van soldaten en vrijwilli gere konden enkele schepen met ruwe, jmgeraffineerde suiker griost worden, en deze suiker waarover tn enkele bladen zeer onsmakelijke verhalen gingen kon na enkele weken op den bón .in den bande! gebracht worden. WIJ gelooven niet. mat iemand er, een bacillaire im-r- tle van heeft gekregen! Het Prinselijk Paar bracht een bezoek aanZwitserland, waar eveneens dank werd betuigd voor alles, wat hier ten bate van honge rend Nederland werd verricht. Politieke sepsatie De nieuwe minister van Justitie, v. Maarseveen. kondietfe in..Tuit dat van de 20.000 politieke delin quenten er 45.000 zouden worden vrijgelaten. Dr. Ctelen, minister van .Onderwijs, verwekte eveneens sensatie, met zijn plannen tot reor- galsatie van zijn departement Bij de opening van de Slaten Generaal kondigde de Koningin in de troon rede aan de instelling van een Commissie Generaal en de indie ning bi) de Groote Vier van een nota inzake grenscorrecties m het Oosten. Minister Lieftinek diende zijn mUlloenennota tn met tekort .van twee milliard, maar met bezui; mgingsmogeUjkheden van iji. mil liard. Aan belastingen zal Neder land, het komende jaar 2.2 milliard moeien opbrengen. Na de haring venters kwamen de fruithandelaren en de tabakswlnkeUers üs het ge weer tegen* onjuist geachte toe standen Het coasumentencrediet ln October was aanvankelijk weinig populair/terwijl mededeelingen'per radio door Beelgedaan overloon- teit en verhoogtng der prijzen van brood, melk en boter, geen opt-rols- '-sche stemming kweekte. •8® •jf» ®§§J| 'uvkarna (lin7at.1 cv tjahrir, dctwee gronte -uti-ion 1:1*-, de Indo- - nejiwehc Bepiibliek, Me kaovnctujoruwxeuT .van dit jüa.rf minister-prexidsTit. dr. Beet.- Radio-misère De radio-misère toen de hokjes geest weer ontwaakte, ligt nog vlak achter ons. In November staakten de musici Een andere moeilijkheid was de scherpte actie van de r*rij:- lsëheersclung tegen te hoog geprijs de artikelen De K.L.M werd getroffen tovn een Dakota op Schiphol neerstortte en alle 26 inzittenden werden gedood. Een ernstig.vliegongeval, inaar van geheel anderen, aard geschiedde m Ajieldoorn, waar een militaire vlie ger te jaag overkwam en neerviel op een waar dood ver derf; werd 'gezaaid,, De loonsverhoogingvan 10 pet voor het burgerlijk rijkspersoneel en de aankondiging tot verbetering dei onderw^zerssalarissen wart-r: Yiret- ngemededeéllngen. Het nieuwe Jaar gaat in met veie zorgen, doch ook met hoopvolle ver wachtingen. Dat daarvoor hard gewerkt moet worden, zal. ieder be grijpen die.de tegenwoordige silua- tie begrijpt. tvervotg van voorpagina) Gróote zorgen berokkende, het Pa- lestijnsche vraagstuk den Britten ln het afgeloopen Jaar Het plan- van een/gemengde Engelsch-Amenkaan- sche commissie, dat o.a de onmid dellijke emigratie van .100.000 Joden naar, hetHeiligeLandverlangde, werd door de Brltsche regeering af gewezen, Een. hieuw Britsch verdee- iingsplan stuitte af op den: begrijpe- hjken onwil der Joden. Op de Palci- tma-conferentie, die: te Londen bU- eenceroepen werd. lieten zoowel de Joden als de Palestijnsche Arabie ren verstek gaan. Om dc Britten tot andere gedachten te, brengen, grepen dc ipartisaansch-getramde .Joden naar het wapen terreur.Palestina is aan het eind -van het Jaar een der onrustigste landen ter wereld. Zijn positie in Egypte gaf Enge land op. Een overeenkomst word ge troffen,'die tn dè terugtrekking van. allé Brltschetroepen uit dat land voorziet. Over de toekomst van den Soedan -bestaat nog. meenbigsverr schlL In het binnenland voerde' de La- bourregeermg groote sociale hervor mingen door. Bekend is de. verzeke ring;.van: iederen Engelschman ,van de:wieg lot het,.graf.' „Veie belang rijke Industrieën werden genatione-i. liseerd. De export Werd sterk opge voerd. Frankrijk; DeFranschen5beleefden :m' poli- tic!: opzicht een, 'onrustig jaar, De ■Gaulle trad tn.Januari :ais-staats hoofd af.- omdat de. constltueerende.' vergadering hem" bepaalde volmacn- tec weigerde. Een nieuwe grondwet!, die de constituante daarna ontwierp... werd bij referendum verworpen Bij dc daarop; volgendeverkiezingen be- haalde de-M.R.P een overwinning. Deze partij- vormde tezaCen met de- communisten en socialistenonder Bidault een regeering. Opnieuw werd oen grondwet ontworpen en deze vond bij het referendum van Octo ber genade in de oogen der Fran schen. Weer moesten de kiezers naar de stembus, om de Nationale Ver gadering! Bie vijf Jaren zit, vande noodige afgevaardigden te voorzien. Ditmaal kwamen de communisten als de' grootste partij uit dé stembus. De daarop-.- volgende regeeringscrisis kon echter eerst worden opgelost, hadat de 74-jarige socialistische staatsman LéonBlum zich. bereid- had verklaard, een kabinet te vor men. In. économisch opzicht nerstèide -het land zich aanzienlijk doordat de regeering ook voor onpopulaire maatregelen, met .terugschrok; Het wareq. .de socialisten, die voordeze onpopulariteit, bU de verkiezingen het gelag moesten betalen. In finan cieel-opzicht blijft dé toestand voor alsnog somber .Ook' onze, Zuiderburen' presteerden op. economisch gebiedveel.'Pc-Ut.ek -bleef;het. landvertjeeld door.de kb-; mngskwestie. dieneg steeds op een oplossingwacht. Dekathoheken.de sterkste partij van het iand. willen den terugkeer vtrn Leopoid III De linksche partijen,, die tezamen een kleinemeerderheid hebben en tn .weerwil "van eenlge k'abihetscrïses- aande regeering bleven zijn er tegen Duitschtand Over één Duitschland kan moeilijk gespróken worden: De bezetters hiel- den het land 'in vier streng geschei den zónés verdeeld,. Economisch her! stel;.werd daardoor ten zeerste be- inocilljkt. Wel vereenigden Engel'-' sdien en, Amerikanen aan het eind van het jaar hun zönes m .econo misch opzicht; maar. zij konden de „Russen en Franschen piet bewegen "hetzelfde te doen. De gevolgen daar van zijn. voor de Duitschers desas-i treus,, ln .vele gebiedendreigt hoe- gersnood. Onder het. nazistische 'hoofdstuk werd te Neurenberg na een uiterst langdurig proces, een streep gezet. De voornaamste leiders van nazi- Duitschland moesten met het 'even voor. hun misdaden boeten'. Schacht. Von Papen en Fritxsche ontsprongen den dans, tot nog toe. Rusland 'S - - De Sovjet-Unie voerde een vrij agressieve buitenlandsche! politiek, zonder, zich daarbij echterin te ge vaarlijke situaties te begeven. Over den binnenlaiidsehen toestand ts weinig, bekend. De. wederopbouw schijnt-met groote energieter hand te zijn genomen. Zuid-Europa Italië zond den koning weg Ont ken'and haalde.'hem binnen, oven! gens niet geheel - tot rijn geluk; wantsindsdienwoedt in het. iand een burgeroorlog tussctien links c): rechts.waarbij de. groote - mogend-. hedenniet geheel zonder interesse toezien. Eerstdaags, gaat een con- tröié-commissie van de VN haai den Balkan. Het Verre Oosten Ook in China, 'werd het, ;geneei» jaar door een burgeroorlog gevoerd Amerikasnschepogingen, om den strijd tusscben regeeringstroepen en communisten bii te Jeegen 'm:sjuk ten. de een - na de ander. Japan. onder de straffe- leiding van zijn „opperkelzer".. den Amert- kannsri-.en vcneiaui MacArthür. bleek, zoo, - mak als. eènlammetje Met. de democratiewillen de Jappen het ou ook wei eens probeeren. Is Amerika, - een I dstnocra tie, niet t' een bijzonder- machtige 'staat? :--:Ir;;f-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 7