SCHIEDAM IN HET AFGELOOPEN JAAR Geen ingrijpende veranderingen maar wel Iggjj gebeurtenissen die naklank zullen hebbetr ,N V0<IlvScht ;V V 3 FEBRUARI V VV J MAART V3' V-; Cultureel leven NOVEMBER SEPTEMBER DECEMBER Sport in Engeland ^SCHÏEDAMMEJt zou het i\U:l -willen eelooven, maar belangv Tiïke sebeurtenissen, die een Ingrijpende verandcrïmr in ons siadsleren brachten, waren scliaarsch in het afgeloopsn jaar. Evenals overab in ons tand. kreeg ook Schiedam voor het "eerst «eer een gemeen fe'aad. geko7.?n "volsens democratische beginse len Het bestuur pfer gemeente.tijdelijk waargenomen, ging per 1 October' definitief over in handen ran mr, J, W. Peek, voortlien burgemeester van Aikoma.de. VcJc waren. de plannen, die., hef gem<voh>bdi-hin r - Maakte \-oor de, toe- knmst igè on t wi klccUn g vim. tie 'stad. Voor hrpm alle plnnwn vorkroeg men too<?temming -van hoogerhand. dorh dit jfuir kon nog gnon heg;in met de uitvoering worden gemaakt. Het woningvraagstuk behoeft nok hier nop drinpend een oplo^ing. Kr werd een begin gemankt met den bouw vain 47 gemeentewet) in gen. Om in den' erg^te^ nood te voorzien, ging deburgemoe<tert Tm registratie der trf»onriiiin*e? tot vord"ring over T)« gezondheidszorg werd met krneht. ter - hand gvnntnun. Een Gemeentelijke '.Gebeesknndige en Oeo>ndhe;d«dien»t. werd ingesteld, Re]nod:im«eho Hnd»*- ren verbleven in Engeland, Zwitser land en Denemarken om u-eer wat aan te sfrUrn na de doorgestane ont. berinpen in den bezettingstijd, l>e beeldhouwer Pleter Starrevojd zal een monument ter -hord'aiking-vaTi dp gevallenen in dezen oorlog maken, dat in het Juliannpark geplaatst wordt. JANUARI In het begin van de maand legdo wn<3, burgemeester MC- Bosch zijn ambt neer. Hij werd opgevolgd door wethouderP B. M. Alberts, He Evangel isch-Buthersehe Ge meente leed een gevoelig verlies door detv dood vim ds. Schmidt, sedert 1920 predikant te Schiedam. De G.G.D. trad in werking. J; V r= V; He onderdirecteur van Gemeente werken en commandant van do .brandweer ir. Alexander vertrok naar. Arnhem. Ir. S. iMoesker, ingenieur by G èmeen tèw erk envolgde hem op, He stakingsgolf ging ook Schiedam niet ongemerkt voorbij. Een conflict tusschen do directie van de chocolade fabriek „De BaronieV en de E.Y^CL/ deed 104 .van 5e 350 personeelsleden in staking gaan. He Schiedamficha brandweer kreeg een belangrijke mater iaalui tb rei ding. Joop Walvis, OTganiijt van het Passage-theater, vierde* zijn 25-jarig artisten-jubi leum. Koninginnedag 1946'.'Een rth-dclegaiii-bèsöcJit Schiedam. 'J)ë - ontvangst der gasten op het Stationsplein, -- --- Mr. J. W. Peek werd alburgemee* ter tan Schiedam benoemd en 18 October in een buitengewone raads zitting door wethouderAlberts gein- stallcerd. Op den herdenkingsdag der bevrij ding werd 's avonds gedefileerd langs het monument voor de gevallenen in de Plantage. Het stoffelijk overschot van den verzetsstrijder A. J. de Haas, h'eteerste slachtoffer in het verzet in onze stad, plechtig btjge- ;,zet op ,,de AlgcnVeetie Begraaf plants. Het spoorwegtni joct Schiedam-Maas sluis weer geëlcetrificeerd. ,De plan nen voor een nieuw stadhuis aan het Emmaplcin werden door den raad goedgekeurd. Het Schicdnmsch voet-: balelftal won in - Enrelatid met 8—2 van Wandsworth. 29Mei overleed de heer Oppcrsma, die in bezet tingstijd onder den naam -Van 'He- mert in Schiedam acer goed werk verrichtte. Voor hot o.ulturoele loven was het fn» g&onfe botêekenis, dat in Jen lohp v:»n 1ri6 do Gernoonteliiko Dien"! van Calhircelc Znkon word ingesteld. Hoze dienst coördineerde hot werk der vele vereen»gingen on verleenle steun waar dit mogelijk is. Tn het Stedelijk Museum-werden eonigy» tentoonstellingen gebonden, waarvan do Bijbel- on de St.'Uduina- ttnitoonstellingen wol de v-oornnamste waren.- Binnorl afsdenharen tijd zal het musoiim de z.oo dringend nrjodigè uitbreiding krijgen, nis Ac linker- vbmgel van bet v.m St. Jacobsgast- buis goTestaureeTd is. He Srhiodamsehc sehihïers, 'geor ganiseerd in de S'45, organiseerden eenige malen een ontoonstelling in buh gebouw aan de Vollevoat. - He oprichtittg van do Schiedam- scho VolksuTiivoTsitpit. botookondo een groote stimulans voor hot plaat; sclijke cultureels loven. Tk> ft.V.fl. imniein stelt zich ton dool ook do minvormogondem van de kunstmani festaties tela ton genieten. Mot de overige organisaties zal zij teer zeker een -gmotsehc laak kunnen vervullen io Schiedam. De wil is gr om oozc stad een rigen cultureel centrum te geven t hot wa.hton- is m hog op de plannen voor <vn nieuwen sehouw- burg, die hefc genwvntebestuur in Januari beknnj zal maken. boksers ecu bezoek -aap Enge land. Ifct tegenbezoek van een Wajidsworth-spondelegatie werd on vergefelijk voor g.-isten en gastheeren. Contnc.tihi werden tijdens deze be zoeken 'gelegd en verstevigd cn voor de toekomst heeft men plannen, die van groote beteokonis knimcu 'zijn zoowel voor do sport als voor het kweeken van vriendschansbanden tussfhen de. twee volken,;;.Dö sport- velden-tnisère duu rde nogjvoort. By het lii tbreidingsplan is" an n dit vraag stuk de volle aandacht best-eed, zoo- 'diit ook bier in do toekomst ver betering staat te wachjen. Schiedam dankte Derby. De burgemeester van de Engelsche stad wtud op'het Schiedamsche stadhuis,als dank voor de gastvrijheid aan onze kleine stadgenooten betoona, een glasraam aangeboden. De gemeenteraadsverkiezingen ie-, verdon de grootste winst Op aan .dt» C.P-N He K.V.P. kreeg een zetel meer, i - AUGUSTUS He. vacantitnvcek werd een groot succes. He burgmeestervan Hcrby ontving,als cjank voor dè g?tótvrij- heid aan Schiedamsche kinderen ver leend, épn glasraam.HetTribunaal trad,V«j het "wat laat, in working; Oostburg dankte .voor de verleende liulp en bood een glasraam .aam. 3)c nood-genieenteraad hield voor het laatst zitting. Oud-burgemeester Honnerlage-Gnrthe werd 1Ö0 jaar. 25 Augustus werd hij op grootsene wrjze door ,,Orphcns,ï in Breda, gehuldigd. '•>p Koninginnedag was er eoxs en thousiaste ontvangst der .Ebgclschc "nsten uit Wandsworth. Dè heer S, Boon of aas overhandigde in Derby een glasraam nan den burgemeester van Derby. .Hoofdinspecteur Van Kcseélcn verliet den politiedienst. He nï eu w-gekozen gemeenteraad vergaderde op J .September -voor - de.;' 'eerst maal. Ho brandw^r vierdehaar-ï -10-jarig bestaan met demonstraties, - wedstrijden eaeen':" gropt^my^feefrt;^ avond;;;„Orpheuswerd' 80 jaar. In;: de BivièrahaV werd. dit feit;heugelijk, herdacht. De heer G. Rinck werd directeur van het, Gewestel. Arbèhfe- bureau. He he^ Hakkerfcjvrerdë ^n/ 30-jarig jubileum al ^m3'-us_ OCTOBER Schiedam kreeg eindelijk^ efti nieuwe^| burgemeester. Mr. J. ly? ■Peek werd 18 October "in een buiten gewone raadszitting do orwethouder Jberts in zijn j" ambt^geïnatalleerö. 'Het nitbréjdin^planf,^Het;;Hoofd^:3 'werd door Gc<lepu teerde Sta top be: liandel d .biet G éme ènte Ziekenhui a e»?g uitbreiding, - -1 - Een spoorwegongeluk b^j Kethel, lat geen dooden vergde, doch het treinverkeertnsschcm Schiedam, en Delft eenige dagen geheel stagneert der Het uitbreidingsplan „Het Hoofd" word door Gedepnteerdo Staten, goedgekeurd; Het Vólksgo- bouw weer in gebruik genomen. Plannen voor restauratie -Korenbeurs, St. Jaeobsgosthuis en- Viaclmmrkt door het Rijk goedgekeurd. De adoptie van Schiedam door Wandsworth en de opriehtfng van d.e Eugelseh-Nederlandsche Sportorgani satie, het Enso-eomit^, opcode wijde perspf-'ctieven voor de Schicdamsche sportwereld. Bfvd« brachten io bet afgcloopon jaa* voetballers, en ;B<wen:JS^j-;.S<r Schiedamsche hen gelaars eal de PafOol-herigelwedstrtfd nóg lang in i het geheugen Ben dcr deelnemersjin actie.ïr';\ lAnJcs: De - verkiesimgsiiénsi ..vom ,JIet Paroolry b rockt op den Botter damsohedigk' de eerste berichten over de verkiezingsuitslagen. V He groote g^>eurfccnis van deze maand was wel de doop van de HC-4 Schiedam, die op Schiphol door wnd. burgemeester Alberts v geschiedde moteen kruik„Sehiedamseh waa hog een vlicgpartrj, nl. de ballon- yuaart,' gehouden ter gelegenheidvan do luchtposttentoonstelling. in 'Müsjs Sacrum. He directeur Gemeente Ziekenhuis, dry X VH- /ide'; Brujm,- overleed in deze maand. Musis Sacrum werd^ na- algëheele/restftUTn.- tie,' heropend; hetyPassage-theater bestond, 12f/j rjaar' cn de directeur va»:;Mopopöle,de heer Daniël^, -was 20 - jaar theater-directeur" -- Pei) ongewoon schouwspel "boodYhéi Marconiptci% -toen, ter gelegenheid van het Zuchtposfcongres> 'ballon- vaar ders van hier opstegen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 8