Wat „Het IE cl E X - TT IE1E3Ü c X [nHöI ATr bbie ulTt l is|s n P Ontspanning voor oud en jong Cultureel werk van groote beteekenis a s p z \3jn BAND TUSSCHEN LEZERS EN KRANT STEEDS H ECHTER Duizenden' bezochten onze tooneèlavonden IN DROMMEN NAAR „HET PAROOL' R T U T M 7 N V A T N O p R D H O H R T i S P O J A A A A B D H 1 V O O D A O O R N D S Z V A L E D A L p U 2 R B 'J R U N E C C NIEUWJAARS- LEGPUZZLE HET is. "geen phraze wanneer wij - zeggen; dat „Het Parool!' een gezinsblad is,, dat, naast algemeen* voorlichting 'en actueel "nieuws, zijn. lezers "ontspanning;brengt, niet al leen door. de gezellige rubrieken,- doch ook op andere- wijze. Daarvan getuigt het af geloopen jaar. Gelegenheid om' vacante-vreugde en kunstgenot te beleven, ."hebben. - wij: onze' lezers van groot tot klein volop geboden. r Wij 'verheugen, óns er over,dat ons streveh ruime waardeering mocht ondervinden, zoodat succes niet uitbleef.Hierin: vonden \?U Jm- mérs een stimulans om met entfrou- siasmé op den ingeslagen weg: voort te gaan, en .ons geheele; organisatie vermogen ook op,, dit/terrein „volledig;; in dienst te stellen, van den;.Parool~ iamtliekring".-»■- élï-~ -Tienduizenden; jeugdige lezers be- rochten dit jaar onzeKetelbinkie-; wórstélllhgénT Men ;moet de 'glim- dere gezichtjes, de schitterende kin^--. deroogen gezien- hebben 'om tewe-" ten hoe intens de jeugd meeleefde met de avonturen van; den- kleinen populairen held, om te beseffen dat deze ..figuur uit ohsgeïllustreerd kinderverhaal een groote plaats beeft, veroverd in de kinderharten. En de duizenden vaders en moe- ders, die hun kroost naar h^t- the- ater begeleidden, haddenminstens zooveel pleizier èn omde vrehgde die 'hun kinderen werd. bereid èn omdat zij zich zelf nog Jong genoeg voelden om dit leuke, kindertöoneel mee te -beleven^ Dank zij de massale opzetvan deze kindervoorstellingen was het mogelijk de uitvoeringen ondanks, de wel- zeer lage toegangsprijzen te. doen plaatsvinden m eerste klas in gerichte theaters, zoodat ookwat- dit-betreft het. opvoedende karakter niet uit het 'oog- werd verloren. Helaas konden onze .plannen om in de groote zomerva cautie een reeks voorstellingen in het open-, luchtth'eater te- geven, geen door gang vinden, doordat dit theater wegens materiaalgèbrek niet- op tijd gereed kon komen. Vlak! voor de Augustusmaand moest, i van... deze plannen worden, afgezien. Toch wil- •den wij de Rotterdamsche jeugd, voor wie de vacanüe-mógelijkbeden dit -jaar-hog:.:" ze er.: beperktwaren, rontspanningIn de open lucht bren- gen. inallerijl werd daarom een .rijdendetooneelwagen gebouwd, die, vergezeld van een geluidsauto, door de straten van onze stad trok. Over belangstelling* had "dtt' origineele, riidende kindertooheel "niet te kla- 'gen. NV; ":,i- Dank zij de medewerking van de. politie-autoriteiteh kon deze -gratis vacanüe-vreugde, aan de Rotter- damsche jeugd worden geboden. Ketelbinkie in de optocht te Hotter dam op Koninginnedag 1946 DE ontspanningsavonden van „Het Parool" hebben in Rotterdam en omgeving groo- ten bijval gevonden. Wie her innert zich niet de serie voor stellingen als „De Naatnloozen'', „Er komt een vriend vanavond" en „Oranje Hotel"? Stampvolle zalen trokken- wei- Duizenden tooneclllefhebbers genoten van het spel van uitstekende gezel- schappen. De liefhebbers van danskunst onder onze lezers konden w^j een unieken avond van de kunstenares Cüly Wang "aanbieden. De eerste voorstel lingen van de veel besproken film „De Roode Aarde" vonden speciaal voor „Parool-lezers" plaats. Cf-'. Uitermate gezellig .waren de Zon- dagmiddagvoorstelUngen met stuk- ken van het Amsterdamscb-Rotrer- damsch tooneel.-Het Parool stelde zijn lezers in de gelegenheid tegen gehalveerde entree-prijzen Willy Haak te aanschouwen in „Victorina BeginaV, Albert van Dalsum te* zien; ®Xs den: ouden':; pastoor 'in „Het -.Witte Ros", Ko Arnoldi te bewon deren in „Zesde étage". Voorts bracht de Start in de reeksPardol- Zondagmiddagvoorstellingen „Ket Onbewoonde Eiland" en ,Hrieda„„ En tot besluit van dit Jaar werden speciaal voor onze lezers de ver tooningen van „Ciske de Rat" ge geven. Prettig zijn de herinneringen aan de reis naar de Berghut in de Vo gezen en de berg „Schnepfenried" in de omgeving, van Metzeral. velen hebben dagenlang genoten van on- volprezen natuurschoon. Talloos ztfn, degenen die prettige herinneringen beweren aan onze vacantie-ult stapjes. De boottoch ten naar Rhenen met een bezoeK.. aan Ouwehands Dierenpark gaven gezellige ontspanning,, en velen zul- len nog wel eens terugdenke aan de intieme sfeer aan boord. Als op deze Oudejaarsavond m de familiekring allerlei herinnerin- gen worden, opgehaald, dan zal on getwijfeld ook gesproken worden over de genotvolle uren welke men. daartoe in de gelegenheid gesteld door onze krant, heeft beleefd. In het nieuwe jaar zullen wij ome lezers weer nieuwe verras-, gingen blcdenl De verworven naam; „„Familieblad büaitnemendbeid" i-C; zullen wjj toon enniet ten on-. ■■Jirechte te dragen! - De drukte voor c>7v? gebouw by de publicatie «un de uitslagen der v: B emeen ierdadsyerkieeingen.- Het auto-nummeren, waarop dè jeugd zich 'met. zooveel Ijver had geworpen, werd door 7»Het Parool" In goede banen geleid, waarbij ook weer medewerking van de zijde der autoriteiten werd ondervonden. Een 'wedstrijd met allerlei bepalingen, die zin gavenaah deze nummer- woede. 'werd uitgeschreven. Mooie prijzen werden beschikbaar gesteld en het resultaat was verrassend. Van -heinde en verre namen kin deren aan_ den wedstrijd deel^ NOG vers in het geheugen ligt de door „Het Parool" georgani seerde glorieuze intocht van St. Nicolaas aan de Aelbrechtskade. Dit in eere herstelde oude. gebruik oogst- te een enorme; belangstelling. En niet minder groot was de belang stelling', voor ons-St: Nicolaas fees i. In één dag waren de 4000 kaarten voor dit feest uitverkocht. Hieruit bleek wel overduidelijk, in welke groote behoefte door deze ontspan ningsbijeenkomsten werd voorzien." Het enorme aantal kinderen/dat teleurgesteld moest worden, was voor ons reden om ondanks de ont zaggelijke moeilijkheden hieraan verbonden, binnen drie dagen tijd nog een voorstelling2e organiseeren, waardoor opnieuw 4000 .kinderen feestelijke genoegens konden worden bezorgd. En ditJaar,-waarin wij zooveel aandacht schonken aan d® Parool-Jeugd, wordt besloten met Vijfmaal in dit jaar was er een fantastisch" groote belang stelling voor ons gebouw aan de Schiedamschesingel. Driemaal op; 17 en 29 Mei en op 26 Juli .toen: de', perfect werkende Pa rool-verkiez ingsd iens t de voor ons pand samengestroomde me nigte op snelle en overzichtelijke wfjze van de stembusresultaten op de hoogte stelde. Mede door de aan deze avonden verbonden attracties heerschte er een feestelijke stemming. Daarover kunnen" de duizenden, die 1 bij onze verkiezingsdienst aanwezig waren, meepraten! Tot laat in den. avond bleef eén kolossale, menschenmassa kennis nemen van den stand der bin- nènkomende uitslagen. Ook In Schiedam en Dordrecht zorgde „Het Parool" er voor, dat de verkiezingsuitslagen snel werden. bekend gemaakten. ook. hier toondemen door groote, belang stelling waardeermg voor dit, .streven.'" Tweemaal dromden duizen- den voetbalenthousiasten voor ons gebouw samen en wel op 12 en 30 Mei om de Parool-radio reportage van de landen-ont- moetingen te Amsterdam en Antwerpen te volgen. En het bleef niet alleen bij hooren! Op het geimiteerde voe: jalveld was hec® wedstrijd-verloop te volgen door een elecinsch verspnngbaar en verlicht balletje. Aan deze uitzending was een wel zeer origineele prijsvraag yerbonden, die belde malen een éclatant succes werd. „He; Parool" kan terugzien op zeer geslaagde gevelpublicaties en heeft dok op deze wijze zijn; lezers een interessante en pret- t ige voorlichting gegeven een twaalftal voorstellingen van het nieuwe tooneelepel „Ketelbinkie bij de Indianen". - Het is duidelijk, dat de. band die wü hebben gelegd,- in het jaar dat voor ons ligt door - ons nog hechter zal .worden gemaakt. Het plan om in hét voorjaar een.groote jeugd- luchtvaartdag te organiseeren, is reeds bekend. Honderden Jongens bouwen thans onder leiding van de luchtvaart-redactie van „Het Pa rool" de ..Maaskruiser". En straks zullen deze modelbouwers aan de start verschijnen met het door vlijt, handigheid en geduld ontstane model-zweefvliegtuig en de vreugde beleven het uit ragfijn materiaal gewrochte toestel het luchruim te laten kiezen! Mogen al deze ener gieke knapen slagen in het bouwen van hun „Maaskruiser"! 1 ikht-L-i.f^ifSgv6fvtgri/ Natuurlijk hoeft ook de pumle-redacteurden lief- hebbers(sters) van een raad sel bij het afscheid van het oude jaar ietste zeggen. Waar het hem niet mogelijk ls allen de hand te drukken nog onmogelijker ls helaas een oüeboUeninstuif heeft hij ditmaal een wensch ge- - componeerd, welke is ver borgen ln de twintig vakjes, hiernevens gepubliceerd. Men knlppe deze uiten probeere dan twee rijenvan tien vakjes te vormen, die den wensch Inhouden. Nog" enkeie uren en 1946 behoort tot het verleden. Welnu: geen puzale-vriendhl of dito vriend blljve achter met het oplossen van deze legpuzzle in den tijd. die ons nog van 1947 scheidt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 9