tmmSm DE SCHIEDAMMER ii Geroofde binnenschepen keeren niet terug De Modjokerto, een nieuwe fraaie Lloydboot Een Amerikaansch-Russisch incident lil •m:s S'i: BED. EN ABM. LANGE" HAVEN .UI 5GBXEDA11 ADMINISTHATIE:::TELEFOON 'b»W REDACTIE: TELEFOON B«S06 -:V« ABONNEMENTSPRIJS PES WEEK 31 CENT. PER. KWABTAAL f 4. LOSSE NUMMERS i 0.89 ZESDE J AARGANG NO.:,;301 ©StS?: wis Ml met KOLEN-0/a//«öoJleuSdijk KUNT U 5E WINTER GEZELLIGER.; MAKEN Q MArHENESSEKFlEINf2-R'BAM-TE1.3jl4E-!4?E5 •VRIJDAG 27 DECEMBER- ?M9«S -j /i V. ;- Waarom niet meer spoed, betracht door Engelsche bezettingsautoriteiten Bonafide eigenaren ernstig gedupeerd /OLfiENS\ren nilnlster'cclf V klaring over de terugvoering van door Dullschland geroofde VetTertandsehe goederen is lets meer dan dj- helft van «Ie ruim twee duizend hlnnenvaartvchepfin, die over owe. Oostgrens waren verdwenen, naar de Nederlandsche eigenaren terugge keerd. Een dikke duizend eenheden, wier vcruUjfpiaats in Duitschland i»c- kend Is. zlin nog niet vriigemaakt er i teruggevoerd. Tot deze groep xetioocl ffiSfe j em aantal rig.-:.: „inuzlekschepen", sur#, vaartuigen, «digi:weliswaar onder 'Né- derlandsche vlag hebben Bevaren, doch waarbU In meerof mindere mat* Dvütscb bapllaal betrokken- is, - zoodat de- bezettingsautoriieiten -wei nig uf niet geneigd rijn ze. te retour- neeren.' Andere schepen' echter, net S Lzlin-er honderden, zijn zuiver Neder? t lanuscb bezit; doch ondanks dat. /wachtende Nederlandsche eigenaren thans nog. .anderhalf jaar na de be. v tijding. vergeefs op fleu terugkeer, dit In schrille tegenstelling mei de itongaarsche schepen in de Ameri- ksanscbe zone van Duitschland, ille unlangs door de Amerikanen aan hun voormalige» vijand teruggegeven zjjn HET DRAMA VAN EEN SLEEPBOOT Een frappant ceval kwam 'óns ter ooi e. dat Tekor vermelding verdient, orr.aat het geenszins op zichzelf staat helaas! Het betreft de sleepboot -in. r.ex bergir.gsboot Gré van de firma \v. M Goudsbloem, Sleepdienst. Grind, en zar.dhandel te Rotterdam. In Mei 1940, bij het uitbreken van den oorlog stond net schip op stapel bi.' de scheepswerf «•-• - Jong fc Smit te Ussclmondo. ,in september werd het door dc „Krlegsmarlno- gevorderd en moes: Ce heer Goudsbloem het laten af bouwen. Dit heeft de hoer Goods* bloem-gedaan en wel zóA, dat de slcopbe.H, cle in 1040 bijna klaar was, eer») |n liet voorjaar van 19H ln-ge bruik-Kon worden gcr.otr.er.. filj oie sabotage werd de heer Goudsbloem zoowel door de werf als door de Aopingedammer Flronsmotorc." fabriek in olie opzichten zooveel mogelijk terzyrt» gestaan Aangezien ae neer Goudsbloem elk aanbod van Duitsche zijde om het sehJP tegen goeden prijs te knopen van de hand wees. werd de Gre zonder meer - weggehaald en onder den naam Secgar'en door tn Dultschendienst 2ljnde Nederlanders naar Kiel gebracht. N3 de bevrijding stelde de heer Goudsbloem natuurlijk orjnlddelUjk alle pogingen in hei wetk zijn eigen dom, -een waarde van 1 175.000 ver. lege iwoordteend. terug to krijgen. Op 2a Januari .-40 kreeg hij van de Marine- commissie Terugvoering Vaartuigen bericht, dat do Oré zich In Hamburg bevond. In Apr'.', '48 -wel wat laat' werd door de MC TV- oen biljet van vrijmaking WJ de Engeischcn ingediend, zonder i estiltpat evenwel. In Juli bracht een zoon van den heer Góudswaard een. bezoek aan Hamburg, dot echter evenmin succs had- Een reis van dun heer Goudsbloem zelf. in Augustus, scheen resultaat ie hebben. In Minden ni kreeg de notterdaensche eigenaar dé stellige verzekering, dat zijn schip zou worden vrij genaakt- Pe papleren moesten nog evenraar .Berlijn en daarna..-naar. .BambprK, ..waarna -.de. Cró in September naar Holland 20U kunnen varen. Het is nu December, maar de Heer Goudsbloem 'vacht nog steeds op zijo schip, hoort niets meer van vrijmaking of-terugvoering. De Gré vaart «hans in Engelschen dienst op dc Noordzee en Oostzee, nota bene met een nieuwe schroef, öie de heer Goudsbloem bd de Appingedammer liroosmotorenfobrjek had besteld en in Juli vau dit jaar paar Hamburg had lajen breujtcn. Van eenige ver goeding aan den eigenaar voor het gebruik van het schip Is geen sprake. NIET HET EENIGE! liet geval van den heer Gouds bloem dat zo08lö we al zeiden, niet het ceaige Is, is ln zooverre r-.on gunstig, omdat het onderhavige schip wordt gebruikt, hetgeen zcRgco wil. dat het onderhouden wordt. Boven- dien: isl 'de heet- Goudsbloem- in de -gelegenheid zbn' bedrijs mót andere schepen voort, te zetten Toen de heer Goudsbloem Jr. in v Hamburg;:was, consta tèerd e hijdat van deongeveer honderd 'Nederlandsche schepen. dJ'e in; de Sprechaven waren opgelegd zich •verscheidene'tin een, verregaand en staat v^n 'vénvaarloozina bevinden. Er; zijc, ook eigenaren wier eenige schip zich «og in DilitschJand bevindt,: daarmee ,van hun bi-oodwinning .zijn beroofd 'en aangewezen op het-over- bruggirigsgeld tot. het oogenbitk, waar-, op hun., eigendommisschien totaal verwaatioosd^ terugkeert. Wij hébben naar aanleiding vair deze feiten over- leg gepleegdmethet - Ministerie van Verkeerjsen.'-wel met-. den beer De Vries, chef van het Bureau Binnen scheepvaart, dfe ,de klacht van den heer Goudsbloem volkomen gcrecht- vaartüEd.'noemde. De Nedêrlanösche instanties 'ln Duitschland, aldus de heer; De Vries; dóen al .het mogelijke, de nog In Duitschland -zijnde Neder- .laiidscha; schepen vrü te maken, tp den beginne verliep dat vlot.- Thans echter blijkt het:steeds- ingewikkelder geworden .ambtelijk apparaat; der Brllsche J.'bezettangsautoriteSten:-, zóó veelvertraging teveroorzaken, dat honderden - Nederlanders, voorloopfg althans naar hun reehimatlg bezit kuhtje/» fluiten:;... PAROLOSCOOP i;' Het Fransche'indië uitbreken; .In hel; Fransche Indië wordt - oorlog'.'.,'gevoerd in •'.het; vroegere. Nederlandsche Indië kun- "hen deze twee nare dingen verme- en wórden, en dat mag men wel- eens!, bedenken,als men ..al te vlug. IsL mét' critiek op hetgeen daar -ge- presieerd moei" wordeni .door ben die om ólles tnoecen- denken,- Généraal ,-Leclqrc' is .-den - tweeden - 'Kerstdag: 'per vliegtuig! naar-'üanoï .vertrokken, om;: den strijd. 82:000 gewapendeFranschehtegen de. aan\Ia]iende Viemameezente leiden. Men kent dèzen lleclece: hti was een van!; de belangrijkste mede- wërkets .-VaiwAO'é V Gaulle; hij f geldt als de 'fank-speclallsi.'van be» Fran- schë. leger;zijn tanks trókken, ns dc>,Invasies, als;/''.eerste;'".- Parüs er Straatsburg bin'nen.Thans volgen hem -\ óenvISegkaropmoedersehip. üe Béarn' en'--nog,'vele duizenden soldaten -..Er ••.is dus wei .Uets"aan "de'-. handt v; 't Wat voor een toestand treft - hij nu ln'. Viéf-Nam aartfeen toestand. dié - door den premier .Blum welals! ernstig;- doch - niet;. o}s veronirustenc 'lts gekenschetst; maar die in dé ko mende weken IkïsIIsI slechter zou women Dai crnsiige hield verbond mcr liet fell, da, als de P'ranschcr niet begonnen waren met van zien af ie billen, zij ln hun wijk 'e Hanoi', «stnen met de chlawzen. gemassccreertl zouden zUn gewees'- Fen kwaac ding voor der. algcmec- nen gsfig van zaken. doch. mIIitr.he men t gezien een goed' ding. Is. dal. de nrestdem van het nog .kers versere Vie'-Nam. Ho. T.«;lh M!nh nnar Kac'o Ma: Is uitgeweken, roo- dO| iij Oen str'Jc! njRcn ce Fransrticn -vnn de verie uh moetleider., en met giootcr wooioeeimoei werken dan dtem'iR .ts voor zijn zuok. HU roept dat do ..steeds noskoloniale •Frar.scher. den oc'oz 'met opzo' voeren. omda: zil hun •errcurwoede willen' koeler." en meer V3n. dat moois. Maar de pranscher. toonen aan. dat a's zij nqr. langer gewacht hidden met t:!(nd «n doof u; 7ijn voor vat de Vietnameefche radio ophitste en de geheime.'in 1943 ooor dc Ja- sevorrr.de reeecr'ng in hc - verhor,eene -voor de Franscbcn „ki.iormock'e" er van de P.-anschen d'c nog inVie'-Nam waren over gebleven. niets moor dan ook hce V-maat niets meer tererh. zou' zlln gekomen F.n dus -trokkenzij - dé. j.édöehlneeRehé ,vw»Jk hinn'eh, namen het raadhuis •'in..,:, 'veroverden.- hef .--•."posTkahioór;-' arresteerden.Jederen.' verdachte: in de Riie',.Coton -enV op den -BoiUcvert .GamtJettn.:; en 'stélden Avcdérotn een Frtihschröan. Larivière V aan .als btuéemeeslérv.: Tn. ..minder daii ;:géen V'Ud gingen .afle bars, res- - taurantscafe's, >iheatersi"bioscopen en'" balzalen dichi/ en "werö et'weer. kvóndklok Ingesleïd Toen volgd'en 't oproepen van .èen burgerwacht, het bevrijdenvan. Chineezen uit de Van- :cenvan: de vietnamcczen. èn plak- ;':.kaat' nn fplakkait. en .het ecne luiü- spreketbeve] na hc, andere. Daarna trokken Uc patroullles ..'dë' gi adJtilU'vlóo,tiichtlg denomtrek'Vln, waar ac\i ter lederen steen -. '.en 'uit!'' Iédere /kruin .en van. ortder leder; :VpalmbladerendakVui| 'een, schot kaiir 'Worden' verwacht-., van', een aluip- sén-uttcr-desperado. die tct/.'dit werk .„opgezweept.', is.."' C':".'--:.'' v-Van generaal Lécierc- wordt vér- wach t, da'j vblj orde, "rust en veillg- - held: hmteii maar: of-.hij .Vièt- rtWami zelf kan: uersiellën Niet. zoo- al» he» Wns. -- V1 j - „Hakkie" Holdert gepakt S.S.-teekens hebben hem_ verraden Hei is de PRA uil Alkmaai ge lakt de S.S.-tnan .Jiabkie" Holdert uit Amsterdam, die sedert de be vrijd big voortvluchtig was, te ar resteeren. lljj wan ondergedoken ju woonschuit, liggende In een sloot ln Waterland. Hakkie Holdert is de zoon van den in den oorlog overleden eve naar van hel dagblad „De Tele graaf", H. M C. Holdert. Na den dood vau zijn vtuler werd II. be noemd tót'-'directeur van." de;, kraal.- Op „Dollen Dinsdag" vluchtte hij. dochkeerde terug. Na de bevrij ding was hl) spoorloos verdwenen! Door een toeval is hi)-thans tegen de lamp geloopen, PRA-recher- ciheu3sKuö;^.-Alkfl^i^;8i^tó^«e«i: ónderzOe!c-'tn In^eeti woónscluilf-in- Waterland en - vonden daar - een man, wiens papteren njet iieelc- maal in orde waren. Zij r.amett hem mee en dat zij een goede vangst hadden gedaan bleek al spoedig, omdat hun arrestant hot bekende S-S.-bloedgroeptecken op den rechterarm liad. De man is toen geconfronteerd met iemand, die „Hakkfc'' Holdert goed heelt gekend et» die hem dan nok direct herkende. Ilukkie Hnl dert zag blijkbaar tn, dat hel sjicl uit was e» gaf toe. dat hij Inderdaad zoo heette. De jonge Holdert sloot zich al spoedig na de capitulatie in Mei 1940 'by üc S.S. aan. H, nam deel aan der. S'.rtjd op don Balkan :n het voorjaar van 1041 e: keerde zwaar gewond terug. Later vernrk hij naar het Russische front, waar van hJJ terugkeerde toen men het in Deu Haag noodzakelijk oordeel de, hem de zakelijke leiding van ..De Telegraaf' toe te vertrouwen. De aanwijzingen, waarover de P R»A. te Alkmaar beschikte, waren van-dien:".aard.;;dat zij Zaterdag be sloot- een zekerenDeLeeuw -r- öf-} schoon zij toen .-'zijn' .waren naam nog niet.wistte arresteeren. Maandag - was .IDéLeeuw" zooin het' nauw gedreven, dat hij"door dé mand: viel.-en ,-zyn waren naam, Holdert, noemde. Bij het onderzoek van de P.R.A. kwam vüsl te c.aan. dal de arrestant het b'.oedgTOeptee- kcn. da: bij alle S^.-ers was aan gebracht. had laten wegtnijden. Een Ütteeker. duidde nog slechts de p)3ats aan. waar bet had gezeten- Holden schijnt in het voorjaar met de boot zee te hebben willen kiezen om veiliger oorder. te bere'ker. Zoo ver is hel niet-gekomen; bU werd geknipt en is inmiddels in het huls van'bewaring te Axcster dam opge sloten-. Paardsnvleesch niet zonder bon De bimuenlandsche vleeschposhie. die gedeeltelijk afhankelijk is van import, laat niet toe, paardenvieesch •/onder bon beschikbaar tc stellen. Kortgeiedcn is bekend gemaakt, 'dat het vieèschrantsocn. tengevolge van den. vertraagden Invoer, begin Januari TjdeUik verlaagd zal wor den. zoodat het beschikbaar kómen- •deimardenv'.eesch, hoewel - in1 :ver-: houding' gering,''onmisbaar, ja: voor. het verzekeren - van een' zoo redelijk mogelijke' entevens billijke Iverdee- ilng van de vleeschbpbrengst'over, dé geheelebevolking. t schip Hódjotortovan/1 deti-y. Rótter- darnzchen. IMyd d geiHecTdaanac 'vserf-l'van deCaicdon Shipbuilding and Engineering Cp^Ltdi- te: Dun dee (SchoUa^d): icaar hot .werd gcbinmdli Het -. ui een .enl&lschroef motorschip ca meet lüj55 tan bmto. 1 WEERBERICHT - IjdelliItkrachtige, meest "'lifiWlnil, wisselenu/bewollrt met plaatselijk- buien: Normale .teinpera- laar iour ilen tljfl van het jwr, ~,j, .sa- Dec;JZonopjsjBO*uur'onaer-lc.37 DERTIG MlLLIOEN sinaasappelen zijn op komst Naar wil uit goede bron vernemen zuilen in; de.:eerstkomende maanden van het Jaar 19-11 ..niet - nthmer Ó»n dertig mlIHcien sinaasappelen üS: Spar.Je naar ons land verscheept worden, in het kader van »en ruil overeenkomst. De vijfd« «Jtdzenö .krtieh sinaasap pelen. die reeds dezer git' Spanje- ttf Rotterdam aril veerden, zullen dienen ter aanvulling van den 'reeds - aanwezigen voorraad, -welke roodlg is om don bon. die op 28 November Is aangewezen; te kunnen honoreeren. In teder geval zullen wij, ,wai si naasappelen aangaat, in 1547 cr heel wat beter voor staan dan in' het af- geioopcn mar Ook de loonen stijgen Wie zou denken dat alleen, maar de prijzen omhoog gaan, en dat: de loonen practlsch stai* sajx .vergist zich dahig. De loonen stijgen'even zeer, ook al hinken zij min of meer achter üe prijzen1 aan.- Het Statis tisch .Bulletin van - liet Centraal Bu reau voor de Statistiek toonfc. ons dat het loonniveauop 30 Novémber van dit jaar .75.6;.V« bov?h dat van 193B"39 !ag. Hel is tuerJtwaar^l-g dat de loonen ia den landbouw veel meer gestegen zijn dan in de in dustrie; dé industrlrtoonen zijn 65"/» gestegen en de larcbouw/oonen met minder dan 140.5 In de land bouwstreken word: op hef oogen- b!lk dan ook veel minder armoede geleden dan in de groote steden. Het is nog nie; precies bekend, hoe veel de kesten van levensonderhoud stads 1Q33<"39 zijo gut legen. Kort geleden gehouden budgetonderzoe ken hebben echter aangetoond dat een gezin van der', personen 49 per week noodig heeft om rond te komen. Men ken aannemen dat ln lP38-"39 zeker -niet' meer daü de- helft van;dit bedrag noodlg was om rond te komen.- In ieder, geval', bhjkt de-vehirm-'ng-van onscrollr-tlu.'tle- ïyk uit üe, verhoudtag loonen-pry- zen. De Academie voor Beeldende Kunsten herstelt een oude traditie De Academie v/or t!'*eldc:ide Kunsten, houdt ..wederom- haar .kerst- tentooiistolling; 'van bekroonde wer ken van-studOTten, die de school bebben verlaten. 13e jury heeft dc» navolgenden jonge kunstenaars :'un oudericlieidinft tof-gskond Ar» do daises-if A. Areuds van Nugtoren ?n D. D Sanson voor teokenr-u cti wJiildcicn; d<m liccr t\ W. M. Prhsy voor bóetecervu co beeldhouwendca liecren J. II. vV. van Groningec en A, 6, v. d. Kaa? voor ruelmnctecki-ncudon Steer .1 C. van IJarinolen voor decoratieve en iqjyerheidakunstdu» lieer-C. S. A. Locs on tnoj. M. Uollander vo»r coslutimteeUcuea en ontwerpenden heer D van Sliedrecht, mej. J. G. de Junge en dim heer G. van Steen Ivergen voor binnen huiskunst. Verder zal in dc academie te zien *t;y de üitalaj» ran do iiationale 31.T.S.-p rijsvraag voor boewkuude en scjiecpsbr.uwde UeerCn J. G. van Boven ;ezi J,;M A."dc Groot* hebben de f boófdprijzej» gekregen' voor eën jeugdherberg, vruarbij ookde "heer J. B.-yfln- Grunsven werd bekroond; en voor- écu 'plezierjacht dé lieerén D;.'.Verwéy eh G. Westra. Cok de uoiateurfotograXcii e tullen lin.a beste werk ten toon. Vanden 25.stcn tot en met den 29sten zuilen deze bcJangrijke tcntconstelliryen le bezichtigen ziir.. Elfstedentocht gaot, niet door Officieel wordt uit Leeuwarden gemeld, dat de Klfstedentocht, in verband met den aanhoudenden dooi, Zaterdag njet zaj doorgaan. Een naam ter herinnering Op 'ilaiRart ,1942. korten na het v ver trek uit de haven, van TJIlatjap aan de auidbasi van Java, waar dc evacuatie toen in,,volle gang was, werd het motorschip .ifoujokerto van dén Itotterdamschen Lloyd door Ja- paiiMjhPiiwrlogsscliepen en vlieg tuigen semleligd Niemand van de iDTÓrendcn ovrrieefde deze ramp, E Zaterdag 21 December 194(1 kwam >en nieuwe, 'moderne Oost-Indüvaardcr in de beken de grjjs-witte kleur van flen Lloyd, den Nieuwe» Waterweg opvaren, eveneens den naam .Hodjokeetn dragende, een nieu we Modjokerto dus, die de her innering aan haar ongelukkige voorgangster levendig rat hou den *.- Hoewel,.itfeze laatste--.Ifaaie aan- vfinst vari d? iRofctefdamsche "koop vaardijvloot "oorspronkelijk bestemd wasvóór de Blue Tunnel Line en tijdens-derisbóuw bij. de Caleckra. Shipbuilding and: Enginccrljifi- Cy. Ltd te Urndc* overgedragen werd aan den Rotterdamschen Lloyd - de Modjokerto wat uitntrtlng en inricht tag belrei: toch een echt Llovd-schip geworden, moe.' en de gelijk. - ln cecenstelliDGmet du schepen der 33nUmk1a£se vormen ep de Modjokerto de dekhuizen In de mid scheeps één geheel-' Kr vóór zijn. vier luikhoofden: er achter twee a!ie 'voorzien van uiterst modern .aadgerel voor'snelle en zorgvuldige behandeling van üe lading. Het inwendige Op het -hoogste dek van het mid- scheepsche - üekhui/encompiex be vinden zich au. be: rujmcstuur- Vakbekwaamheid voor'hel- beröeosyerkeer - "De" tijd" li^^lef'vêb'^^tef^ouST dat Iedereen, die daar sdn in had. vrachtautovervoerder kon worden Xen meende- dal het kmmen bestu ten van een vrachtauto reeds vol doende was om 'een transportbe drijf te 'kunnèn,.oprichten; - Deervaring'; heeft tatusschen wel geleerd, dat voor iéder bedrijf, ook voor hetmchtautovervoer vakken nis noodlg is.' Het- beroepsvervoer, als een' cler belangrUkstó.. middelen van open baar- vervoer,, heeft -to. ons vervoer- apparaat een vooraanstaande, die nende taak - te vervullen en het /be hoeft daarom geen verwondering te wekken, 'dat de overheid In samen werking metde bedrijfsorganisatie der beroepsvervoerders, de,vakgroep goederenvervoer, maatregelen heeft getroffen om, te voorkomen, dat Iemand met onvoldoende vakkennis zich 'alslieroepsvervoerder vestigt. De -overheid beeft -kortgeleden be paald. -dat,hét::vestigen', van."nieuw vervoer bedril ven' .en het overnemen van "bestaande, erkende autovervoer- ondernemingen' alleen is ."toegestaan, wanyêeir-'de nieuwe ondernemerin hetbezitIs vanhet' .'.Vakdlploma Beroepsvervoer"; dat ./kan worden uitgereikt.door '.een,' door-"deOver heid, benoemde Staatscommissie. - Tevens bestaat èr. sedert begin '46 een door de Vakgroep Goederenver voer goedgekeurde vakcursus» voor deberoepsvervoerders, d!g een op leiding geeftvoor itet vakdlp'.oma. Deze cursus heeft een duur van on geveer IJ Jaar. Het blad „Beroepsvervoer" is de zer dagen verschenen met een spe ciaal „vakbckwaiunheldsEiumier". da: een overzicht geeft van de vele en 2eker niet eenvoudige onderdee- len van de vakkennis, die een be roepsvervoerder tegenwoordig moet bezitten. De Minister van Verkeer schreef voor dit nummer een voor woord, waarin hjj de vervoerders opwekt door studie het peil van hun vakbekwaamheid te verhoogen. huisv de kaartenkamer en dever blijven van den kapitein Een ver?, dieping lager op het sloependek rijn de verblijven van stuurlieden, .dok ter en marconist, alsmede een hos pitaal en apotheek ondergebracht. Op Hetwandeidek, het domein- dér passagiers, bieden" achttien twer persoonshutten -een gerleflilk - 011» derkortveh aan een 3G-tal reizigers die rich verder verjioozen kunnen in dc ;aan de voorzijde '.gelegen.;voor- naam.gemeubileerde en.ruimerook- ®n'g»:"op -;-„-»»inaAVc'onp. beide zijden run hét dekhuis.' Bad kamers en tolletteu bevinden zich achterin. Weer een verdieping .la ger. op liét. bovendek, bevinden zich dc machinist en verblijven een 'eet-; Sölob voor "de officieren'de kom buis: een bakkerij én voorin een zeer nurne eetzaal, waarin de por tretten hangeo .van-mevrouw Bast, de' echtgehoore van den. hoofdin specteur: van öen technischén dienst van den L3oyd. die. de Modjokerto bij de tewaterlating te-Dundee ln de afgeloopen zomer haar naam gaf en van wijlen den heer Willem Ruys [Jim.r..- !lh hel achterschip, over twee, dekken verdeeld, zifn matrozen;, mo- tordrijvers, plielieden. bootsman en timmerman' '.Gehuisvest 1n keurige, ruime hutten, die evenals-ln de midscheeps door een speciale liicht- 'installatieworden'1 verwarmd' of in de' .t-fopen gekoeld- Op 2' Januari houdt de directie van den .Rotterdamschen - Lloyd een offlóieele ontvangst'aan;--boord.- den. da? daarop vertrekt de Modjokerto onder commando van kapitein W. van leeuwen het laatst gezag voerder op de Kola Ac oen g voor haa: eerste re'.s naar Indië. Brazilië gaal open voor Nederlanders De imti/igr&tie-Ritaché bij de Ne derlandsche legatie te Rio de Ja neiro. P. C. van scherpenberg, heeft medegedeeld, dat er vele Ne- derlondsche: gezinnen, waarvan, de hoofden geschoolde werkkrachten, technici, tuinbouwkundigen enin genieurs zyn, wachten op scheeps- ruimte om ;e emigreeren van N e d er-l and naar Brazilië; met het oog op de behoefte.-; aan immigranten, die er in. Brazilië be staat, en het feit. dat er ia Neder land capabele en beschikbare werkjtrachten rijn; bestudeert de legatie de mogelijkheid, om hei immigratieplan ten'uitvoer te leg gen.,, zei Van scherpenberg. „Zoowel indivldueele 'personen als. groepen zullen naar Brazilië kunnen /komen", zei Van Scher penberg, en voegde eraan toe, „im migratie op groote scliaal zal wor den. uitgevoerd met' officieels me dewerking en «leun van de Neder landsche autoriteiten. De-Neder landsche legal ie.-ta Brazilië, heeft onlangs een- Braziliaansche afdee- llng' ópBericht van. 'het Neder- landsch instituut voor immigratie. Van Schèrpenberg's aanwezig heid wordt Rio de Janeiro gezien als een teeken, dat "Nederland be reid is emigranten naar Brazilië to zenden, voor het uitgebreide kolo nisatie-programma, dat Brazilië van plan is,uit te voeren. Van Scherpenberg- deelde aan verslaggevers mede, dat ér onder handelingen gaóndc «varen met Brazil ia ansche zakenlieden, die gaarne geschoolde. NcdexLandscIie werkkrachten in dienst willow ne men.- Bovendien zei hU, wiLteri dc Ne- derlawtsche autóciteltén groepen gezinnen op groote boerderijen zien te plaatsen. In San Paolo heeft men gevraagd om 30 gezinnen ter plaatsing op boerderijen bi d>c om geving.;. Frankrijk en Vietnam India om steun gevraagd De vertegenwoordiger in A'oor- Injiü -van de jjcmianente delegatie vaii Vietnam te Parijs, heeft een be roep gedaan op .den steun -van Voor- IndiB .voor het Vietxiamecselic yolk-, „liet voort.ljeslaun vau. de demoera- tïselie rópuhtiék Viutuam_ is thans iu gevaar"; aldus reide 'sij, „door de «anvallën op, groote schaal van "p.ranseliu tioopeu in lièt aoordea en liét coutrum. NItg "inrer! vliegtuigen tnr.kH, wi-)og"schorK,n. soldaten v»ui het vrecTiidelingi'mogiven e" patf»- ejiutislcn worde*) rtanr V'ietna „Verlaat Dairen 20 min., anders Dé AtncriKaansehe senator Tora Stewart,-Heelt aangedrongen op een ■diepgaand onderzoek naar het "„mon delinge ..Russische ultimatum'.', -, tèö- gevolge waarvan een niet /bewapend: schip' van _fle Atneri ka ansche' marine Dairen bij .Eort; Arthur heeft" mooter verlaten. - Stewanr zei, dat hl) met.- belang stelling de commentaar van de tPlSTES: im&ZTEOQBN'p de^slede* ^or^l^levèrancteTi- hun vaar by:de,hlanten^Da mélkiéeo'raer-in.aotie. Amenkaansehe buiten) andsche tegemoet elet. De eenige commentaar van de rijde der marine is tot nog toe een bevestiging geweest. d<U het Amerl- kaansche schip dat tn het bericht uit Dairen. genoemd werd, inderdaad die plaats/heeft /móeten verlaten.; De1 senator.-'verklaardet „Men -'had de Russen niet moetend toestaan,, hol eerst. .MandSjoerflé: -binnen te - trek ken ,2|) nebben er niets anders «ge- daan don,plunderen". Bübètdogde, dat dé 'Sowjet Dnle geen enkelecbclan&rljke: bijdrage had geleverd aan den oorlog tegen Japan, aangezien de atoombom reeds •go val len w-as, toen RnsJand ging "meedoen aan den oorlog ln den Stillen Oceaan, Het departement van buttenlandsebe zaken.van 1 de - ver. - Stalen heeft sch' opderzoelt -Ingesteld naar .de volledige .bjjzóndèrhéden - -;.ibetreffende het „mondelinge, ultlmatumjj. dai door de Russische thilitalre: autoriteiten zou /rijn gestéld -aan - een schip - van de Atnerikaansche marine/-Het ultimatum. zouv;hebben.. geluid:Z" i;VerlaatDairen' binnen/ 20 minuten..'- of riskeer de gevolgen!'MfL'rv fch. woordvoerder deelde mede, dat. het -departement lii /afwachting vcr-: van hètE-.apport over/ het - doof -'HLj.Merll" Amérlkaahschci blnedPress'L -die zich het;/,Amerlkaansche';fichip:.bevohd, rdatjnailiet nlilmatum van 2«"roiniii en de'./haven -va» .Dairen/..-verliet,» heeft verWaaril.;/:;; datjcide ^Sovrtef fü We'de. stad./tarirénflbézétjéri'/höudénïtotrna dr onacrtéekenlng-, van - het vredes-: ve»drag BB«t-jfcpM)7. 4. Treinverkeei- wordt beperkt vr/R'/.vr.r.KN trkin'kn In^nandü AtiuutJfig a.s. cmsiljén op de lyu Ainsterdajii—Dordrecht do voigehdc trcihMi: ~thD—Dóa^rTe/trok- -3.'4"'j1 tot ter- dam D.P.i Aimtérdam' v 5.43 HaarlemAmsterdam v. 0.13 H r.arleinAnrstoribm v. 6.43 - HaarlemDon Haag v. 18.44 Am sterdani t: Amsterdam' v. JD.Öó -Dua HnaglinflrJeni V.- SS.IS Amster- dsimHaarlem v' 23.3S -AmMtcr- <bim; Hotter/Mm D.lV v. 23.44 Beu Tföfljj; 'f raarjem: v.":, Ö.18 1 f—Aju-. sti'rudm. -■ v '-;•!'. pc - vóljjéndc treinen rullen or> ue t\ï»i >--JAuiatórdam—rDordrt'élit allee» looien, op ■werkdagen" AnistcrJaib v.v 7-43.. W"~Haariuia; Deu lIaaK- v. S.04Uoltordnm D.P.; Amsterdad v HuarjexuArfi- jétertlritü..1 V. .11.43 .—Tlaarltrin. T/ pé voJgeuJc: trebicn "zullen opdu lij» BotfcrdamO.P.—Hóek va» Hol land allceii. Joopén Op Zaterdag: Maae^luia* v. II.-JtI —Hoc.k van HólliuxlHoèk /van-, fTolland ..y;IS.11» MaassiuiB. r Dg uolgépde trcjnei)' zutlfm op do lijn Aipsterdara—fDordrorlit allee» loopén opZoh-'.'CTi fcflBliiagen:. Jrünrierj.v, 19.13 Am^tcrdum Amstei-dum-'v/ ?.1S;4S.£Hoarlemj Haarlem j-vL 30.78 Amsterdam Kóttcrfljun D.P. v; 20.44 —Amster dam::''Amsterdam v.. 20.43 —Haar lem -Amstwdrtm v.; 31.05 Cotter- dam; Haarlem y.21.18Amster damAiusterdani v. '23:43 —Haar lem j Aihsterdam v. 22.35 Haar- 7cm; Haarlem v. 22.55 —Amsterdam: Tal van vliegrompen met Kerstmis Groot aantal dooden in China lu do m-ktur o»8 liggende Kcxst- dagen zyn vcrpchillendn landen door einstige vliegratnpo» getroffen. Keu iVrj;eutijosch vliegtuig d«t op weg >vas va» Londen nnar' Buenos Ayics moest j» do omgeving van Rio dc Janeiro ecu noodlanding ma ken. "waai-bij het verongelukt»'. Vu» de 21 pussagiew rverde er 20 gedood 02 een gewond. Hot vliegtuig was Zatordng uit l.ondeu vertrokken e» had tusscheulandinae gemaakt i« Pa. riisj I.issabo», Da fear eu Katal. O- oenjgc overlevende hij luid een wervelintetuitr e:i cc» zenuwschok zei, dat bjj zg» leven aan ecu bij zonder gelukkig ROternte (e dan ken luul. „Het vliegtuig etoitte uoer en bmk -i» tHerê'n'-'. vertelde Uy. ,.Xk zag het hool'd van de stcwui- ,les« naast mij dut zwaar op mij dnikiü. Ik iiitm twee staopcu en .viel ut liet wrak tiaar bén eden. Ou- gevoer half uur -later kwam" hulp opdagen.. In. 3e- uabyheid. vau 'Sjcinglias" zij'» niet. minder diui- 5 drie vliégtuigcr. verongehikt:, waarbij - ia totaal 7<i personen dc» dood' vond&n ep aogeu-: tien gcwond vverdcii ./- Onder de sloo ;dóii /'"bevindt -- iieh '.eën 'Amerilcanuscl i piloot. -.;;; - - i-V '.Het eeist'e toésitd, \eé „Skytvain". miste dóór', sleelitó: weerHonistaiidig hedenfle laiidhigsbiUtTi- eu-'rnhkte .een- boerderjj, u-aaidoör.'öépv/rfóów. i'a dte boerderrj gedood wérd cp tiaar drié töndcrca gówoii d. SI échts.twee- "uur, litter viel:dè vulgoiido SI;j-tmiij, iiie vergeef» jjepoóg'd had, to^Kiniigwan tc.: laiidm/i, te pIettér.!:JIel:/derJelue-: «stelj .evébi^iië'/éeut'Sl^rajiïj1^^koh^boli1 niet,-!-.• landen téiiC vérogol 11 kte1 óp/^het - rliéffiijtd. ft?) LoeuRjoca. Een /.yierde,.toestel, 'Jat na/de rara- pc-n/ de'r drie.- audcre ylieptü'igeii uoj>: werdi-omtst shiagdc orii /'-.-niet ber\ hulp*'van Ttudar jte .Isuidcn,'DuarUcL 5leclite;\scer./a.-inhièld;twercl,hpt/tex- trelc vati alte;.' civiolÈj/yliagtuigéT) t» Sjanghai tijdêlijk uitgesteld.*. Waar ;ook 'Buropn.';.blët!,is-.'üiot- gfii- Parijs; buderwég-wasamnr*Juym pne lïëiit, ■néq" lelri/êditeïte^réddoi». -i^?r/^>'on,;;_;teii9loi;te:'stovtto,,''ecn pai-sónen^zwBari'.en'^Ê^trclit'géwgad,: zomb-n onder cuioinando van ce»e mal -l.ec*iCdie i« 1915 Cochin Cbioa boze'.te met do hulp vau Brit- «che.cn Indisdie troepen." Kei» Fiauyeb leger-coiummrirpiê oieliJr blo(i:igo gevechten op Kerst avond en -morgen uren »>ui de stad Najn Dinli, tachtigkilometer te" /.uidiKXifeii va» lbuiói. „De Emnsciai troepen luiiidlmafden bun posities overal eu brucl.U-ii zware verliezen toé sa»" <h- Victnumeeselio strijè- Franco rn het voonnnligo vtiegdek- Hnderu bun lildei; schip I3éar» ih-.ar Indo Oliini-. woi- dcu verscliecpt._ Francis Poulenc naar ons land De componist Fl-ancls/Poulènc: die thans te Mome Carlo vvro:i;ft. komt binnenkort naar Engeland «n Neder land voor het geven van een reeks concerten tn samenwerking net den zanger Pierre Bcn-mc- Merer\tocht door Zuid-Holland Kort voor hul/ cien stui tte» Dlusdagmorgun bij de Drieguteabrug tpv Lelden '57-, rijucre voor oun/.wcd./ stiji] over feu 100 km. traject, d>- Buid-Hollftridselie*. mc«nit.odjfc; 40 Van beu bereiktob na eon spanaon de» stryd biimëft den géstelaen .tyd de- finish/ Het ijs bevond ziek,be- lioiids ëouigó blokken op de Kagor-1 e» do Brasfiiieiméi-en; ju goede con-:' ditie. Oït het- feit, dat zoowel de. no's/l,eu 2 als dé nos 3,ea.A deu-/ zf.lfdcp tijd i'/Motoerden, komt' do .spanning vaii dou stryd. wel duidelijk tot uiting. De dit jaar voor bet 'eerat; altgerdktou wisselbekér. kwiun in liet bezit va» J, H. van Lceuwc" uit Nuiiwveen; dio.dca tijd van 3 ti. .55 - min. noteerde,:, gevolgddoor D. J. Trooster uit Amsterdam met deö- zolfdcn tijd. ->ra ie» volgden: .3 S. Bósma ^Rotterdam) 4 u. 15 J. Cocoraad—Sodervcen /-/Noord- wükj .,4 uur 15 rniu.- "5. J. Varke- -dssor /Wassenaar) 4 uur .15 rain. •0 -sec. Voor dou toertocht startten alleen tilt Leidón a] 500 deelnemers. rvan400 .binuonkwamca. Daar v:ui vetschillcirde punten gcstnrt kon worde», wordt h«t totaal aantal r:.}rt<-ro op 10(10 geselmt. Bijster versloeg Pfattncr Voor deu groole» Keretju-ijs,' cc-n sprtatBuinnicr voor amateorf. dat u» zes ritte» a <j.»jx Cu 4 'ritten a trois werd gereden, sloeg onto la urge hoot Bijster op de wmterba.u, le Brussel dc» wereldkampioen Platruer in dc tweede eerie met «en half wiel- Ooit van don Frauscliiriaij -Simsever wist Bijstor té wiiiuen, toef. groot verschil ffwec. léngtcu) 1'. Vao:* deu Beigisclieu kampioéij verloor de ÏÏaarlenimer met -ecu halvelèugto.-. .-•/ HTettotaalklfösemént 7 luidde j1. - Pauwels 7 punten, 2 Byster 10 bun- 'tca3. - Sensever 32 puuteA4. Plattf uur l/i punten. Qucnïcmeijcr tegcnstander voorFreddie Mills De bokspromotor JacH- Solomons zóekt op het contlneat en dus/ook ln Nederland naar: een /-. tegenstander-' voor een wedstrijd .tegen1 Freddie MUls; in ..Albert "Hal) op 20 Jaiiuart,. Mills en diens manager hebben verC zocht om een limiet van 73/78 kgl' Op de lijst/ van tegenstandersstaan drie": continentale - boksers:- de.- SpBti- J aard.' Paco,Bueno,- de Belg Paul Coffaux en de Nederlander WiUy quentcmeilei-, - -./.. Nieuw wereldrecord gewichtsheffen wereldkampioen gévvlchtshcf- ten, in ihet lialfzwaargewlcht, Grlgorl Novay',.1vesiigdc; tbdens de ..té Gortci gehouden Russisch© /kampioenschap-, pen oen Z'n j eu w iv «re idrccord /.voor/ eehaiidig-'trekkenmet -137'/» .'/kg.': in ./.vorig record,-'verleden maand gemankt,stond op 130 kg,* Schadevergoeding gan leeüeden-- 1. -- Iri'.'fie. Staatscourant 'van '2o.'.De-'- cembèrkomt een:,regeling van den- ■Minister van Sociale Zaken voor, ;de.;talkeêrtagen'irieéns-'.'aaö izee^- tiedèn /Avegens totaalverlies :&an 5oeüerenv,optaeuw:vaststeIt.:7:.ïa'':éeri. uityoerigè/vbljlage; tvortien'. 'de,'" bedrad, '/.•£1900.—;>%7ooe de.-jversclblléüde rangen envóór/ öeZ'vërèchtUèrilcie .;ca^ fegottéfitf -TMi •"•schepen./'wufgegeyen,- Commissie-generaal: ven vijf leden? J Wetsontwerp op komst Het staat- thans wél vasti dat/ uiii^® nenkoTt. 'de', indiening; kao wordei^ tegeraoetgezJcn vau een wetsóntwerjpjl tot1 zoodanige «vQzIgbig van de wctJ op instelling vflo de Commlssiè-Gérll neraal, dat bet aantal cowulsslelédëlljl thans-op drie b PaaId. kan wo rdelrB -verhoogtL - m Aanvankelijk Is^ gedacht aan vor-» srevlging- der c.-g,- dóór toevoeging» van meer' technische en juridlscheif adviseurs. Medé in verband Z- eehtèijj met het gewicht, dat de regeértngll blijkens een verklaring van: minister!! J-mkmaa hechtaan de overeenstem-li tning over financieele en: economlsch'ejl waarborgen,ten - behoeve .waarvÉnjj rij:de e,-g; van nieuwe - instruct!esP zal voorzien, wordt het wenscheUjkjl geacht decommissie .zelf .uit tèZZbrei-M den Wetswijziging is daartoe/.geb&^B deni a'ocb hes Is njet woarschiinlljkl dat, de c-'g". in Nederland zal b!5Jveii:l tot aan dewettelijke regeling van dlll punt -geheel voldaan Is. Wel vvovdtM verwacht.' dat het vertrek tof ontnid-iB ..dellUk nu Nieuwjaar zal- worden/uit» gesuild- tntuschen wordt aangenomen/® da 1 ook het aantal adviseurs nog; za7H worden uJtgeUreid. Omtrent. lietannB tal. léden/ dot als commissaris/aan/dep cowadssle zal worden toegevoegd, I loopen de schattingen uiteen,idocbB overheerschcnd is thans/ de opvaitingH dat het college tot vijl personen v-' worden vergroot, Niet in de tif staan Dé ptcsidciif. ran'f bektuij geuuuikty dat ïiet> stiutfl voor slagerswinkels' on „Kratpffl 11 Iers voórtuuiL' verboden In het -bevel is bcpanld,£;aat^!/a« leveiismiddélehwbikels.-, dié bog?/9té^ï tetóimpen hebben mot.te jkléiacj rooriatieu, obi 5 'uur iu denZ/ïntfj^ .moéten opeii'hi Om -vroege ,/lïIaB.té Ié bel pea, eu Jat er tUuts'-!bekot^ó| moetworde». - r Hot vleescb jb nog stecdS/!1 itcra/n| soonéerd énaudero- ■•/- levens raid deféi /en sidiaai-seh. Men .v vertrtié^L echter,dat, nu de •wiafeel»;|-l^&| geopend 'zullen, zgn,-.liét-dringenjjcnB in dé- rij «taan. tot heti-yerlWeiri.aÖ!* len."A""' Jopon aangeklaagd door Nederlond'-il?' jbfl .Dé Nederlandsche aanklager] •luitenant-kolonel-1 J. S.- 'S.lDainst'éM heeft tijdens de Jongste zltttns/yaiiB liet internationale tribunaal/,, oorlogsmlsdadieerste Tokte,,/vi?er-| klaard, dat de japanner3 bijzc re bevelen uit Tokio oatvtngen't" hét vermoorden van m,..; V. 7/ ,Br werd geen enkel onderscheid gemaakt met betrekking tcïvr&s/ïöJ geloof"; zeidê bij.- „deJgpannera sproken ter/ piautee het doedTO:-""'-" De Nederlandsche -verder" .dateen. NedertandsChó'/rr'"'" joor hemiiad verteld,.-hoe ,ha:'4 personenonder :rde-.-.."screnB6te,Mg beimhouduiB. had ziénafmaken? dat d? voortdurende .over"1" andere' hun - lbüeir hoK;-bad^Vtö- groot.- .Varif'-;--de;-^yefl^llHilSai| kriJBsge-vangenea.. alleen.' vcerden/ij ongeveer 14.000 naar;. deltBuÈnia^ Slaat spoorweg gezonden.r/óT,80C naar Japan, 1.000. -naar het.'.eili Ambotaa in de Banda-Zee.'en' 2.& naar het eiland Flo van Celebes". Ily verklaarde, d; 13 jaar beschouwd werden aIs a «vassenen en *«ar gevangenkamp^ gezonden wélen, waar zij zwa straffen tc dKriurcn ltaddcn. "--SB „pLoro", ns beeoimdb ruim LEI DIK G. tiuardoor Be ycalHeerüm troepe» tijdens do invasie »»'Fr<*h«P rijk van bcncine. we\den tOG7cvert,<<i| uit ree opgcvisc-ht ca wordt te SóutóM nwiplon opffeslaffen. De duieegdej tonnen lood ruilen weer voor a dof'xinden u/orde» bchut.De..- „rinto" ontstond i uitde Vint'D'i^l J'ipe Line Ï7;itder - The; Ocean. yMair ncji "één /l&i bcrgingsdienMribèsïi metchcl'i'opslaaii" van het imatcT-iial Dr Van Anrooy gedooc bij auto-ongeluk ■-DinsdagnUddag.': om' half-driéli i luit.-koL a va» Anroojr- Baag," hoold- /yan den /Indèhtiricatlél en borgmgsdlenst. niet; eens/jnllith'lrl luxe «vagen;: waarsnook ;mevré'Vflil Anrooyoen -.een chaffcur gezeteni/waB ren, op dc rijksweg ln de -rlchtlriP Arnherti. - Origeveér.- ter hoos leva n" dév/LapJ geberg .vloog de wagen,die/ met.'eera -snélheid vanplm..;»85 i km/IpèrtfiufiB re«d,-. door de gladheid van/ het;wegra dek uitdé. bocht, om vervolgeK#^t botsing: te komen. met;è Dawagen werd aar» 'dëz/!yoÓrzö3d| toiani /ln; elkaar 'gedrukt' ;'en- 'drij/roaii Aiwóóy;1 dié- ;zelfa an;'-—' ^erd zwaar aan;'het/jl !voerd;-;dechafieur,/- liep: geen emstlg^etEei; op^ i verbonden - te; s Prijxe'nbcschi kk.ingén%i^>Jw prijabalsc^iklring|yëaa' risniede-/>;fprii^ósótiibjd- brrtjul ioi £«m bic»'mijn .-lum(lBl%%4fête«>hi9üiïiÉó è'H=w0ke9wiP477kfgik'ei A^^Dg^raVér^fiiöSSesj^ dcréb ïi -betréff feri

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1