m m p S-'; ft:'1 SOEDIRMAN PROCLAMEERT DEN STRIJD TOT HET UITERSTE I.'-. I k: DE SCHIEDAMMER magimgiTjfE^ *x* Zjjati Gen. Spoor beschuldigd van complot tegen, .republiek 't SS Belangrijke documenten uit Duitschland teruggevoerd N' sö 'mlmk ÈsiÈSImËSi Uit jes-laai lach Rusland zou Potsdam "r geschonden hebben- f Afneühaandck uaetjcd 11 Sensationeel en onbegrijpelijk J.-H. Waalboer' s^füfCi yè. r- HEy KN ADM LANGK. HAVEN: Hi- SCHIEDAM A-paiÏNXSTRATïÈ TE?;£FOÓN «3<f-D *REJïACTJB; rULBFOo'N 6S305- ABONNEMFN '"SPRUS PER WEEK' 31,'cENT PBR KW ART A A'. f 4. LOSbE SUMMWS f M ■- VJr - ZESDE JAARGANG-NO. 303 MAANDAG' 30 DECEMBER ?1946^L Vrijdagavond heeft eeneraal;STOdïrirtan;;ópperbeve1hebber der repubh'kcinsche stry<ffer?cKtenv' infeen radiorede „den strijd tot hetuiterste" geproclameerd, aldus meldt het Fran- sche persbureau A.F.P. Als resultaat vande?op 23 December té, Djokjakarta gehouden conferentie 'tussehen president Sockarno, den minister van defensie en bevelhebbers van het rcpublikcinsche leger kondigde Socdirman aan, dat de strijd zou worden voortgezet. Zich' richtend tot militaire leiders en vertegenwoordigers van verschillende partijen en strijdorganisaties gaf de gene- j raai de .volgende instructies De ^strijd moet worden voortgezet; men rhoet zich nier laten'intimideeren door het Nederlandsche leger. De een heid van. het Indonesische volk moet worden geconsoli deerd. Zoo yeel mogelijk wapens en levensmiddelen moeten naar :de -fronten gezonden worden. De operaties dienen ge organiseerd jen niet individueel te geschieden. worden. Maandenlang liadden de soldaten rantspenen opgespaard en repetities gehouden voor een caba ret. Uren van^de,'kerkdiensten wa ren reeds bekendgemaakt-toen op 24 December,',een aanslag werd ge pleegd met klewangs op een alleen rijdende auto gevolgd door sniper- vuur op het eene bivak, mortier granaten op het andere, een hanri- granaat, in.een hospitael en voort durende -beschieting van. buiten posten. Plotseling, .geschiedden troepen- vier plaats lagen. waardoor compag- nlën uit'elkaar werden gerukt en de zorgvuldig- voorbereide kerstvie ring ln dü[gen .viel. 'Tactisch heb ben de T-RJ.-mannen hun doei niet bereikt/We "rijn den toestand .volledig meester en. hun successen zt)ri'uiterst geringl We hebben veel gevangenen gemaakt". Merdeka over Denpasar Het r'epublikeinsche blad Merde ka scludjft in een commentaar over de conferentie -.-an Denpasar, dat cle Indonesiërs hier verder van huis zijn geraakt dan in Malino.' Het bjad vraagt/zich' af welk. gezag dé presidenten - deymtnisters van Oost-Indonesic krüfien en brengt op irönJscheri toon hulde aan de ..pro gressieve- politiek" ^i-an dr. Van Mook. De houding tegenover f Lfnggudjati. Het blad wijdt eveneens een be schouwing aan de positie van de party én ten aanzien van het al of niet aanvaarden van Ling- -tradjatiHet .KNIE wtynorloopig repubükeinsch - 'parlement) telt '205; leden, waarvan128de poll-, tiéke partijen vertegenwoordigen en 11 leden zijn van verschillende organisaties. Rechts, dat zich tegen Linggadjati 'verzet, bestaat uit de Partai Nasional Indonesia (45 zetels), en-de Masjoerr.1 (Mo hammedanen) met 37 zetels. De linkerzijde' omvat de partai sosia- lls van Sjahrir met 34'zetels en kleinere partijen- met 41 zetels. Da houding -der niet-politieke grecpéering-en Is niet bekend. Linker- en rechterzijde zijn vol gens de Merdeka verdeeld over de reacties in Engeland en' Amerika ingeval van verwerping van-, het accoord. Antara meldt dat op 1 Januari zal worden begonnen met de op richting -van een „17 Au gust us- divisie" als antwpord op de Neder landsche „7 December-divisie". Deze divisie (17 AugustusIs de dag waarop de republiek w^rd uitge roepen) zal bestaan uit 9 regimen ten. rioekarno op *re!s. Ir. Soekamo irmakt op het oogen- blik ecu reis door Oost-Java, waar hfj verschillende congressen zal bij wonen en tevens aandacht zal wüden aan de kwestie van de rijst- leverantles, welker organisatie de republikeinen wenschen te verbete- ren. De 12.500 Japansche krijgsgevan genen, die nog koeliewerk ln Indo nesië verrichten,'zullen voor 1 April '1947 gerepatrieerd worden. Het eerste tr&nsport zal in Januari uit. Indonesië vertrekken; 1 Koningin op Oudejaarsavond voor de microfoon De Koningin zal 31 December des avonds om ,9 trar een oudejaarsrede voor dc radio uitspreken. KERSTMIS BRACHT GEVECHTEN De generaal verklaarde o.m.: de activiteit van betNederlandsche leger brengt de souvereinlteit van de Indonesischenatie ln -,gevaar. Hierop moeten wij niet alleen met conferenties antwexn-den. De repu- bükelnscbe regeering heeftvol- doende geduld Betoond ondanks.het willekeurige optreden ongeacht.de bestaande verdragen van bet Ne derlandsche leger. Het Fransche persbureau A.F.P.- meldt uit Batavia het "volgende: ..Het persbureau Antara heeft van bevoegde zfldc vernomen, dat de commandant, van de -Neder landsche strijdkrachten, generaal Spoor, een plan zóu uitwerken om de Indonesische republikein-. >che regeering met geweld,/ óm-, ..ver te werpen. liet ptan-Spoor, zoo de steun' hebben 'van-; een -aantal' -Nederlandsche ministers en zou worden ultgwerd met be hulp' 'van groepen; zlclibeyln'-1 tiende in streken, die. In 'handen ;der republikeinen tön. Dè :règee- riny van Indonesië zou voorhe- mens zijn eenonderzoek' ln te stelten naar de gegrondheid van deze geruchten". -• Kerstmis met granaten. Een Nederlandse!» militair woord voerder, heeft, per radio medege deeld,, dat bU Banöoeng driehon derd Indonesiërs, waarschijnlijk be- hocrend tot het Laskar RaTjat (volksleser);- 'een -Nedetbmdsch -mi litair. kamp' - hebben - aangevallen. Met mortiervuur wurden zij weer verspreid. AanNederlandsche zijde werden geeri' verliezen geleden. „Het Kerstfeest",-aldus deze spre ker „ls voor ons een mislukking ge- PAROLOSCOOP ONOPVALLENDE 'SAMENHANG. Binnenslands vertoont hetPran- scke politieke leven öen laatsten vtyu het aloude beeld dat d© gehede wèreld.kent, nL dat als iwee kijven om een. been, en derde er wel mee. wêgloopen. moet.' Zoo glrg hei, bij de vormliig van het ovcrgongskablnct van 80—60 dagen, noch da communis ten, noch de bijna even-sterke reau blikelnsche volksbeweging der MRP kregen "nun zin, zoodat de oude Léon Blum met z'n toegewijde socialisten hot overgangs-bewlnd wel op zich moeat nemen, een zeer ondankbaar werk, maar het zal door de geschied schrijving worden gelooid. BIJ den strijd om een -.voorzitter van den raad der rupubllek ls weer zooiets vertoond. Na vele stemmingen kwam plotseling de oude Champetler de Ribes, uit de bus met 124 van de/243 dus met a meer dan de vereischte meerderhld noodzakelijk maakte Thans nog een president van de republiek en Frankrijk ls weer com- Bleet. Die verkiezing kau men den 18-den Januari a s. vooruitzien. Een communist zal het niet worden. vermoedelijk een MRP-cr of e«n socialist wel; ook D# Gaulle maakt •en groote kans. De zooeven genoemde Champetler de Ribes ls een 65-Jarlg Jurist, twee maal gewond in den eersten, wereld oorlog, en ln den Jongs'.en'wereld oorlog oprichter van een- verzetsgroep in de pyrrneën, gevangen genomen, ontsnapt,- vechter bU de maquts en lid: van het tribunaat te Neurenberg. Voorzoover hij MRP-er n, behoort hlj' tt)» den Unkervleuget. Buitenslands ls er het conflict met Vietnam. Hebt EU een kaart T, zoek dan tus5chen de diepe golf van Slam (bij Bangkok) en het groote - Chlneesche eiland Hainan, het naar het' Oosten uitbuigend' gebied van Slam, waartegènaan de- gebieden Laos en. Cambodja aanliggen (belde hebben een en ander moeten af- staan aan SiamJ. Zuld-oo«t nu. van- Cambodja ligt Cohin-Chlna.fel be geerd door Vietnam, dus het ge bied van Saigon wordt fel begeerd' door Armam en Tonktng. Annam ls het;land van-Toerane en Hué. ter- Wljl' Tonkin 'gegroepeerd ligt om de haarden waar thaps de oorlog hei openlljkst woedt, zul. om Hanoï, Haiphong en Langson heen. De lei der d_cr Vletnamcczen Is de ln Rus land 'en China opgeleide communist Ho TbJI Minh. Een communistisch bewind h» Frankrijk zou anders handelen t.o.v. To Tsjl Minh dan een a- of anticommunistisch bewind dat vatbaar ls 'voor admiraal Thler- r>''s woord „Nous nê', renoncerons - jamais", wij zullen nimmer- afstand doen van, en voor Marius Moutec's uitlating (deze la mlnlsier vanko- fonlën) „Ni poWöqu'e';-' d'abahüon": V -ui politique qui engage la FrancD- dansjjles aventures", of„Noch-een.: 'pólilJeicvan prijsgeirir.g, noch"een 'pol lUek'-;-'dle'J J*r ankrük, ln Vavonturen'.': stort- A-Ttssschen KranKrlJk---en;het.-B!ransche.-. I.ilndie" bestaat nogj geen-gemeene-; Sloterdijk naar India vertrokken Met duizend man troepen aan boord Ecu dikke en kille mist lag Zater- dagndddag over het hai-engcbied v«n Rotterdam gespreio Menscheo gele ken op eenJgen afstand vluchtige schimmen .en hulzen en gebouwen werden tot sombere dreigende acha- cuwen. ïfi de buurt van he» Llcyd- terrein doemden met regelmatige tusschenpoozen groote vrachtauto's op, alle volgeladen met soldaten, op weg r.aar Ce kade. waar het Sloterdijk gereed lag voor de reis naar de tropen. Jonge vrouwen, moe-" de:-6 en vaders verdrongien zich voor de afzetting.- tunelnce welUeh| nog een laatste glimp van hun dierbaren op tc vangen.... uren leng de mist en de koude trotseerend - In de loodsen langs de Schiehaven. waar de Slotcr&ljk voor eertrék gereed lag. leek de stemming nog zoo slecht nlci. Militaire muziek schalde door de "nolle ruimte; sotdeten en matrozen lachten er. wachtten onder "net genot van goeoe sigaretten, koffie en sprits, door oè Crfdi verstrekt. Naar een officier ors vertelde^ zou d» Sloterdijk ruim 1000 man troepen van alio leger- en marlneonderrtee- len meevoeren Onder, hen bevinden zich roowe! dienstplichtigen .als vrij willigers. De inscheping van deze troepen ha& zulk een ordelijk ver loop. dat wij den Indruk kregen da' de loodsen aan dc Schiehaven ge makkelijk het. drievoudige 'aantal soldaten kunnen verwerken. Een troepenschip van nog geen 3000 brt, ca) een maar.d lang meer dan moo menschen moet herbergen- ls geen drijvend pa'tcis. •In de ruimen, waarvan de -luiken stevig zijn afgedekt, slapen, wonen en eten de manschappen Opklap- bedden In drie vercleoiagén op dc onderdekken langs de .scheepshuid opge-le.'d bieden goede slaapceiegen- hele, temeer xvaar de'ruithen uitste kend zijn' geventilèertt. Hoewel he» plan' bestond de Slo terdijk om 5 uur ln den middag te laten vertrekken,, "was de mjst oor zaak dat men tot na negen uur heeft gewacht alvorens zee te kiezen. Constellation-ongeval eischte twaalf levens De Tra os world Airways, vah wel ke- -nraktsyh&pplj -cen-co'nsEellarion- Zaterdagnacht in; Terlaad neer-, stortte, lieeft medegedeeld, dat twaalf inzittenden van het- toestel om hét levert 5djn gekomen. Drie van hen behoorden tot dc beman ning. Onder de slachtoffers bevin den zich drie vrouwen. Verffakrikant gearresteerd De P.R.A. te Alkmaar, die 18 De cember drie directeuren van de Nederlandsche Basalt- en Bouw stoffen Mij. aresteerde heeft-Vrij dagmiddag wederom een der Zaan. sche groot-Industrieëlen in hech tenis genomen ni. Pieter Schoen, directeur N.y. Verffabrieken vTi. T. Schoen te Zaandam. Deze fabriek heeft voor een be drag van 5 6 iniilloen aan directe weermachLs:everanties, (inclusief de export) omgevet. Voorloopige schat tingen wijzen uit-, dat voor een be drag, van ca. 10 mililoen gulden in direct is geleverd. Over het doel van deze weermachtaleverantles was de directie volkomen op de hoogte. llegcïmatij 7:omqn Vuns transporten met ffeëcact>eenleir-uit hel biwien- land in. Soeralaja aan. S'a pm train naar Batavia te éyti gebracht mor den zij in. verla yl met den grnotei\ woningnood aldaar veeM per schip naar Soerabajd^oorgezonden. Uan^geheele le:it bestaat meestal uit 'datgene wat sij metdc?i inededrar/en. Historische vondst IMMER versagend speurt het rijksinstituut:vóór oorlogsdocu mentatie; te; Amsterdam, naar dé ar- waarin do Dnltschers tijden.-.- de bezetting hui>somvangri)Ke correr- p< ndentir hebben'omiergebratht Veel daarvan ls na liotlen nmsitag ver brand. een KedeePe echter Is in dien tijd naar de ,Jn*lmat" overgcbraclic en "ligt tnverNChlUende gebouwen it>' de ver'woesté steden versnreld. Opnieuw zijn ambtenaren van het rij ksJnstl tuut erC.kort geleden m geslaagd bijna r>veë 'on van. deze voor ons land van historische be- 'eekenis ztlnde documenten op te sporen en met toestemming van «lc gealileerUe autorifeiten naar Neder, li'nü terug te voeren. Dc vondst bevat documenten, be- hooiende tot. .-'het archief van co'mmlssnris gcncraal voer bestuur cn J .stille ör tvimtner Jhr. tie fleer's brochure. Uit een vmmuwe-tijke tneciececling In een brief, die de Dultschc gezan' Bepc uit Der Haag op 15 April 1012 aan d" W Immer, - ach reef, blijkt, dat dc Nederlandsche fJd-premlor tc Londen. Jhr tn.r D.' J. Dc Geer, die In 194; de gemoedin-ett vart vriend en vijand bcrighield door rijn opzierv- barèndsn terugkeer naar ons land. zbn bekende brochuré ..de6'ynthese ln dén oorlog" voor 'het 'er perse gaan heeft laten goedkeuren dper der, Dultvchen commhwerls-qcneraal voor bijzondere aangeiegenhedén,' F. Schmlow (dérjlnhalt d'.escr Broehüre wurdc vor.der'dj^cklégur.g m'.t dem ausw^rijg§.n^atni Cenérnt- kofnmlssar "T^S:c&ft%rt aéicstimtm".* schrijft Bene.t - Prof- mr P. S. Gcrbrandv, Vöicv'ln dien tijd te Londen over jhr -De Geer zeidc: „wat de rcgcerini; vrecide.'is geschied: de dsseneur Is werktuig van den'vijand geworden", verklaarde ln 'denzolfdvn tlid. dat de broehure vooraf naar tanden was verzonden terj'.'-voorleggins aan dc koningin. „Het; spreekt vanzelf", aldus prof Gei-brandy,;;dat don heer Oe Geer gêeri - antwoord werd gegeven Dit ware bovendien ntct uitvoerbaar geweest, daar dc pubticatlc var, de Churchill feliciteert Stalin Ter gelegenheid vaa* Stal'ms verjaardag heeft ChifrchlU deu maarschalk een telegram gezon den, luidende: „Alle beste wen schen voor uw persoon op uw verj aardag, oorlogskameraad Churchill". - Het antwoord luidde: „Harte lijk dank voor uw beste wen schen op mijn verjaardag. Stfu •JIbu? Domela Njieuwenhuis Ver^-!IïnvP,ï"°ö Voor honderd jaar gebaren WEERBERICHT y DE MIST TREKT OP, Mlsi^pvÓv^K'ëfi'g^ót^ët'g^ st''-'land,'sochtendsoverga and in -dan;vandaag. INE laatste dag van het oude. Jaar fs bet een eeuw geleden, dat een der merkwaardigste figuren uit bet Js'edHrlanrische volksteven geboren werd: F. Domela. Nleuwenhuis, de pionier van de'arbeidersbeweging ln ons land. Aanvankelijk Luthersck predikant met breede sociale belang stelling, kwam hu .tol het socialisme en gaf rich, aan den 9lr(Jd voor deze zaak met den Inzet van 7(}n geheels sterke persoonlijkheid- Omsu-eeks IB70 bestoud als arbei dersorganisatie' het'Algemeen Werk liedenverbond van Held:.. rocer ,.2ie- kenpet" dan strijdorganisatie. De ar beidersmassa leefde in armoedesleur. omszreeKt en.v/asi aan dé. aociale rechten nog lang niet toe. Als politiek georiën teerde organisatie werd in deze Jaren opgericht het „Comité voor Algemeen stemrecht", dat de actie inluidde voor politieke bewustwording en rechten van hen, dlo daarvan uitgesloten wa ren. Een>t Iij 1919 werden dc resultaten van-dezen langduriger strijd voor het; algemeen kiesrecht tn dc grondwet vastgelegd Het toetreden van Domela Nleuwen- hub tot het socialisme kunnen we stellen op 1879, toen hij voor het eerst op een soclaai-democratische vergade ring" sprak en het '.weekblad „Recht voor Allen" werd opgericht. In woord eu geschrift (de artikelen en geschrif ten van. D N zijn talrijk) voerde hlL socialistlMbe propaganda onder het voiic. Het Friescbe plattelandsdistriet Schotcrlaad vaardigde hem In 18B8 naar te Tweede Kamer af, doch .hU werd in 1891 niet herkozen. Het het afzweren der parlementaire tactiek en den overgang naar het anarcho-sydlcallsme, omstreeks 1893, begon D N zijn vat op een 'deel der arbeiders te verliezen en' splitste bet soclslKme in Nederland zich la twee stroomingeu. Een der arbeiders bleef nog Jaren, niet het minst om K'n per-- socn,achter D N. staan, doch vooral na de oprichting van het NVV in 1908; begon; de „modémearbeldersbewei ging" de Bncrctió-syndicallstlsciie te overvleugelenén verachrqmpelde déze'; teats c to' efah sec te iri den eersten weréiöoorlog/. 1914—. I918tr nam, déze,->t^der itegen oorlog en; tïkü tarfsméif diéD N-was;-Dog^a c:; tJef.tdeelaandenslrJjd.tegén.: duurte; én" oorlog--. In :i919 ovêrleèdhfl :;bp i 73- Jarigen leeftijd' -?\; "1 't\- 'J jKem- komt dé historische-' verdienste.. toé,: dé orbeidèrsklasse lnj'ilit. land.'tot' nieuw.''geestelijk''en 'sociaal; leven,.te: hebben: gew.ektteAi .ls- deontwikkeling-: derVVarheidèrsbéweging in a' de .eeuw. tlirigïiangs ;"andere^an'en|gegaari dóofelöpmeia' cdlegj P.v.d.A. VAART OI> KOMPAS VAN' VELÉ. COMMISSIES Nu de PvdA steeds meer. in urgen te problemen van het 'and gewikkeld raakt, heeft zij "eer.ige commissies Ingesteld, die. hetzij het congres, hét. zij- het partijbestuur, hetzij de Ka merfractie van advies moeten die nen. Vooral het congres voor cultuur politiek heeft aanlcidmg 'gegeven tot een aeeks van commissies en. in overeenstemming met. dén aard van dat congres, vte! hierbij de nadruk op het onderwijs. 2r is Ingesteld een commissie van Onderwijs en Jeugd- vorming, geleld door prof df Ph Kohnsta'mra. die ook een commissie presideert, welke het urgentiepro gramma voor het lager onderwijs moet ■ontwerpen. Er is vérder .een sub-commissie benoémd voor het- nij- verheldsondesnvljs.voorzitterH .van, SI een,en 'een commissie voor Jeugd- vormlr.g onder teidinc van w Tho massen. ter>djl da, cultureele vraag- atukken buiten bet onderwijs behan deld zullen worden door een com missie, welke geleld wordt door prof dr G van der Leeuw- Al deze sub-commissies zullen ur gentieprogramma's ontwerpen, welke, na de commissie voor onderwijs en Jeugdvorming te hebben gepasseerd, aan het partijcongres zullen worden voorgelegd. - Inmiddels werkte reeds een uitge breide commissie, - dieeen beginsel program; moet ontwerpen en waarin vooraanstaande theoretici der partij, onder wie cis Banning, J de Katen S de Wolff zitting hebbery terwiji er kortgeleden :0ÖmraJssie3 benoemd zijn7 die d't fractie moeten vóórlichten overbulterdandschë:-- politiek onder voorzitterschapvan "den p artij-voor zitter,en waarin, behalve de' fractie1: leider.M v. d Goes v Maters o.ra. zit ting» hebbende heéren Albarda,Kui pers,'prof Geyi, S Tas, dr',"Brand, G Ruygérs ék; ;Hierult; is' een sub-com- mlssle benoomd, .dlë' het Duitsche vraagstuk-' onderzoekt, "tényljl _eea commissie voor..onderzoek van'.; het. Pa les lijn sche vraagstuik '-In-' wording' Onze -vèrlïeien'.^in£ I n donesie ae regeéring m'aakt bekend, dat' tot: haar leedwezenjln clo ..afgeloopen week-:.de navolgende verliezen - rijn' gerapporteerd: gesneuveld of over- led én tengevolgevan; o q rlogshande- üngen: Koninklijke Marine:., geen. yerlie-l zenKon i nklijke Landmach tv geen yefliêzén: Koninklijke t Luchtmacht: ^géeii'."yérilezénV;..-; '^óninklijkrN.éderr.; landsch-Tndisché Leger:;' sergeanlte'H Krikkè, "legerno .SG42-J, afkomstig uit IGgünaveen. sésneuveld:-'pp:.i4jDé-.- cënöber 194G bij Bekassi. Een l Amerikiutnsch perobureaa; ^ëft|j2^ndag^hten!dé^d^e(ieeid;-: datikon-ng;;Leopold helrnelijl:. Zwit- serland zou - hebben'verlaten *eri "dat de -Belgische grenspolitiezou zijn gewaarschuwd. ;T?esBmséUw'orrlL 'geen .geloof ge-, hechL aan hot bericht Toch. ailar mèn s hfe t?fnie ^uigeslo» ën/'dat; koning LeopoldZ^tsërltodoyèrlatënKheef t ml ■•jiv.vte'iv? naaf/ e ^ftenël arvns brochure "spoedig na toezending van den tekst volgde". „Deze brochure", zoo schreef gezarit Bene. aan drWimmer, „is Veen plei dooi voor de oprichting, van groote statencomplexen na ten huldigen oorlog cn; kei-merk» de politieke .en- economische zelfslandiRheid yan de aparte'staten' van Europa in den ouden' zjn van :hei woord als over leefd".. Pluim vóór minister Fievez. in dr - Wfmmer's 'archief ls vooris aangetroffen .een, lijstje met "namen van .,blj rliltstok anti-Duitsche eh anti-riationaal-soclaiistls'che ^beroeps officieren". die in: Mei' 1942 'naor Tuitschland in-. krijgsgevangenschap waren .vervoerd Onder hen móet zich ver.eder hcbbéii bevbndenl rlie den. rultschers over- de politieke gezindheid van. zijn. mede krijgs-; 'gevangenen ln „lager 13b in Nllrnberg- Langwasser" inlichtte, Op het met de hand geschreven- anonieme .lijstje "„block I", waarop ,;als besondérs anli-Déutsch 'und an'i-natloiial- sozlallstlsch", 14NedtirJandsche offl- cierer. worden beschreven, slaat-,als eerste ,;h3uptman A IT, J. Li.' Fievéz".. onze- huidige minister yan oorlog. Drie dooden bij autobusongeval Schippers '- trokken twintig, passagiers op. den wal Zaterdagochtend is' ln dé ge. mcenlé Foxhol ia de proviacie Grp. nlngeh een'crostlg auto-ónpeiuk rgCbéüfdj'; 'dat drié-: meuschm4 het -leven ■•heeft'':gekost.v;-.: Waarschijuiyk: doordat de auto bus van „De. Roland" plotseling moest afremmen, slipte deze' mei het gevolg; dat h'et voertuig "door de, ronding- van den weg fu het Win- schoterdlep geraakte. De. 13-jarige Grietje Cost uit Kolham wilde nog -uit ;de busspringen, doch geraak: e hierbij - tusschen wal én auto eu werd op slag gedood. Onmiddellijk hamen schippers 'de' reddingswerk zaamheden ttttehartd. en dank zij hun kordaat optreden konden ruim 20 menschen worden; gered. De on geveer 50-jarige mevr.' Buisman uit Slochteren: en mevr. G. Rasper— Poelman uitObergum' (gemeente "•'eesum.) konden echter niet tijdig 'op den wal worden gebracht eii zijn verdronken. Achtjarige jongen vermoord Dader reec^s na enkele uren gegrepen Zaterdagmiddag omstreeks v^jf- uur, is in het Quintns-bosch te Glimmen, gemeente Haren bjj Gro ningeh, een afschuwelüke moord gepleegd, waarvan dc achtjarige Jan Hummel uit Glimmen het slachtoffer Is geworden. Het kind werd door worging om het leven gebracht. Een voorbijganger, die den dader bijna op heeterdaad betrapte, waar schuwde de plaatselijke politie. Hoe wel, aanvankelijk omtrent den da der niets bekend was, slaagde de polttid er reeds na enkele uren in hem te' arresteeren. Het bleek te zijn den 19-Jarigen J. ML, werkzaam in de mijnen te Limburg, die met vacant ie l» Glim men verblijf hield. Na arc?ankeljjk te hebben ont kend, legde hij later een volledige, bekentenis af." Naar het motief van den;moord tast men vooralsnog iri het duister. Er wordt .niet verondersteld, dat dè dader, den moord' heeft: .gepleegd met.minder, eerbare bedoelingen IN. deze sombere Decembermaand "volgen öe 'feestdagen elkaar rijo ■snel. op dat webijna vergeten lijn. dat een paar weken geleden de Spaansche bisschop-Nicolaas óp cyn schimmel over de Nederlandsche c'aken reed; Maar ,voor*tele kinde- ren was het tóch. neg geen ouder- wetsch Sinérkiaasfeesi, want er ls" nog niet: zoo', erg; veel ln 'dé winkels te^krfjgen cn wat er. Is, ls erg: duur. verlgens onbegrijpelijk, 'dat St Nico laas ook al te kampen had. met die schaarschte. en dai batjnengedoc. Jopie en Japie ..Schultz' uit Gouda begrepen.-dat ten- minste niet zoo goed en toen moeder hunhad ver leid, dat St Nicolaas dit jaar wel niet zou komen, staken ze de hoof den b'j elkaar en.... ze schreven een brief aan denheilige. Ze ver- irouwden "het epistel evenwel niet toe aan 'den:sdhoen bij de kacheh maar kozen den meer gebrulkelij- kén weg via o'e brievenbus. Of ze dan ook he( adres-van den Sint -wis-' t-enf Natuurlijk:dat is zoo" moeilijk niet;. St Nicolaas woont ,1n Spanje.; eii uiteraard niet iii zoo'n achteraf/ plaatsje, maarIn Madrid. En daar bewoont hU een ver trek Inde St Nlcolaaskerk, Dat spreekt toch alle maal vanzelfL'', Jopie en Japleschreven den vol genden brieft „Beste.: Sinterklaas, Mamna cn papa zeggen, .dat do- tijden - zoo slecht rijn, soodat u wel tttefsuit komen. Zendt u ons alstublieft sniker, een bcestl - een alfabet van chocolade en (en verfdoos en vergeet u ook mama en papa Met, De posterijen déden de rest en.i.i Nu Ja, het is- natuurlijk ln orde ge komen. Wani dezer dagen kreeg dè burgemeester van Gouda een brief van zijn collega -lilt Madrid da: ls zoo'n kneclitje van St Nicolaas die hem. de goede ontvangst van Jo. pfe's en Japie's brief meldde en ,bc- richtte, dat ,eV een groote iéndlns lekkers en'speelgoed upor allekin deren ln Gouda onderweg is. Niet pér 'stoomboot;want dat zou zoo lang duren Hét reuzenpak komt per KLM. Wie durft nu nyg te beweren, dat St N'.calaas r.let bestaart NJS.B.-ers fe Wecnen worden aangepakt De Nederlandsche autoriteiten :e .Weenen hebben 'besloten om de pai- poortenvan de Nederlanders daar, die in den oorlog jid -waren van de N.S.B.;jóxet te verlengen, soodat zij 8eerL Verüere 'oponthoudsvergunnlng- ia '.Oostenrijk: -krij.geu. Bovendien hebben de Oostenrijkscheautoritei-, ten' medegedeeld, dat hun geen le vensmiddelenkaart. meer. zal worden UltgerelkL' t. te:-:.-.; Rapport van .Amerikaanscha;S economische commissie ..-^-1 De bijzondere commissie' van. hefi' - AmerlkaanscheHulsvan-^Afgtó,-: vaardigden .voor naooxiogsche .ecoé:; nomlsche politiek dringt', er; ln -'aen^ rapport aan het Huls van af gevaar-,^' digden bU het ministerie vanbul-*} tenland5'che zaken öp: aanorr .'eêaw: zoo grootrmogelJjken druk ópEnii|l geland, Zweden,Zwitserland.. <a'-; Frankrijk uit-te oeferffeu. dat zÜ dè.-f Ihdustrieele oatwikkëllng van;.cl« Sowjet Unie niet helpen bevordei' i ren, daar, dit bij dehuidige - Scnvjètikf5' politiek alleen maar yerderfóflJt-T voor de belangen van een veWgt en vrëdigë-wereld kan rijn. De commissie beschullrtlgt Sowjet Unie eenstemmig "er vaué%| dat zff. gefaald -heeft de ov«reen*ü komst van Potsdam en andere overal ecnkomslen na te komen, De ernstigste schending vand* overeenkomst van Potsdam ls' vóW.T gens het rapport de herbewapening van de SowjetUnie. door-' de.v.püUi*^l sche fabrieken ln de door derSów*:?; j eURussen bes tuurde zoneswaartotL-i§ I ook hef productie- en proefterreü» ;-31 voor vliegende bommen te Peéhei'^^I mlinde behoort, dat, aides het rap*'Ml port, buiten dienst zou moeten W'or-» ;|l den .gesteld. Hetrapport besiulk;^V met dc woorden, dat de Westelijk» i^l geallieerden ten; volle gerechtvaar^»;-'. I digd zouden zijn,.om'.van ;Sóyjet«;| Unie.algeh eel e ontru lining- Duitschland te elschen. Eranschen vorderen in indo-China te. Een woordvoerder van het Fran» sche ministerie van oorlog heeft t* Parijs medegedeeld,dat de 'k Fran«.:;.i sche- troepen hi Indo-China' lang* zaam maar zeker vorderingen; ma-'."; ken ,in den strijd, om .HanoL-.,-';'--;^^ GeneraalLeclerc, de vroeger»;;g Fransche commandant .iri Indo*,; China ls" voor een officieel: Inspectit-St bezoek in Saloon aangekomen.'HiS zal b'omenkort een toumée maken i door het strijdgebied. Men verwachV-, hem. ever veertien; dagen terug,. De- bemanningen van -drie Fran* sche vlieg tulgmoedersch epen,even* %-i als die van twee llchte^krulséra, zyrit Ti naar „combat" meldt —..naa* haar basis te(Toulon; teruggeroep»^,''.^ Reeds eerder. was - .nlet-offl<dedji'g««:l; meld, 'dat.- een -.formatie 'FranócbitJ' oorlogsschepen op het'; puntï \zeaii: •staan naarIndo-CnJria. t« vertr^wf r V «•-. -a <1. AMEEJKAANSCE VOETBAL is geen sp'el voor jonge juffers. Vs speler met den lal toordt hier door vier man van 70 tot 109 kiloop j1 -iri» wig gezeten. De liggende tegrnstander hangt hem aan het reche terbeen, geholpen door zijn kr.ielenden collega^ ligt dc gestreepte jasjet en witte broeken, twen tan de vier scheidsrechtera - '•••'■v- P:R;A, deed inval, maar vond piets *;r Dtóèr'dagen heefteeri aantal rechercheurs van de-P.R.A.teAlk maar^ bewapend metstenguns een inval, gedaaa.. in' een huis aari de Lelygracht'te Amsterdam, waar'mén een illegale sarrienkoms t vermoed de. Het huls wérd doorzocht en de aan wezigengefouilleerd. De- huiszoe king,, leverde géén Tesnltaat- op en er vonden geen arrestaties plaats,: daar mennlet pver een:- bevelcot aanhouding beschikte. Aile ;.perr soonsbewijMiT werden":in beslag -ge nomen. -, Ifalïaansch socialistisch congres -; Omstreeks.;lp :Janüfli'i'-za\ -iti 'J.ta-' lië een congres ^plaatsvindenteyari ;-dé Ithliaansehu v sqeialisti sciuejpart y, dat;(::vanbgzon'dere 'bcteekems zal' zrja, Ldiat de houding ten opzichte :xtende communistenen dus de'pój :ë5tKè;,\yan'«:KCTriiif:öcn^v nistcr^^van binnenlaiiasche - ,'zalcen^ •tmin ':;.de .pr'dê 'zal ;;konien.'-;I5.1.tcongrëk zal^y tb 1giobteri .in vloed2^a;; opdè binhërilan^hëjjip.óljtië Dè.iPariü/yari^dériiArl^d^zal^öp.i^ "eongiès vertegenwoordigd wordé dcoi -nif:' Mi/y.vd" ^.Goe's - vin vKaten die; eetiTbegTÓetinESTéde' zal juitapn W/IJ zfjn ln Rotterdam altüd wel voor ceó voetbalwedstrijd Ce vinden: in partjewniter. zoowel als op een snikheet en zomèravond. En Is 'er eensiets heel bijzonders, als een wedstrüd Feij eno ordCurasao dan vindt m^n tijdens een ónop- hmdelijk stroomenden regen een aantal toeschouwers op de tribune's, gelfjk aan het tiende'deel van de Rotterdamsche bevolklhg. Zater dagmiddag was. er ook weer een bijzondere .voetbalwedstrijd, een Amerlkaanschetenog wel. Ea zoo waren er rond Spangen weer een dikke twintigduizend liefhebbers, razend nieuwsgierig 'cn belust óp sensatif- T-Vante n;at ,ul t Amerika komt, móet' wel sensationeel: zijn; *oo meenden zij. Nieuwighedenwaren, ér plenty'in; den wedstrijd "tüssctien ploegen van; het, 33ste en l6de regiment infante^ rie van' de Amerikaanschebezet tingstroepen; resp, Iri'^Duitschland en -= Oostenryk 'én sensatie, was er' ook wel. Maar dat. laatste viel; toch tegen, .zoodaterkort: na:- de'-rust - reeds.-hónderdènThct:;' terreinver-; lieten. Dat-, kwam vóoral/ omdatter- naar onze;Nederlandsche begrïpperi te weinig actie 'is;fndit; spel, dat. onophoudeltik'.wordt;; onderbroken en dit was dc' voornaamste tmrzaak van het gebrek aan- belang stelling';—- men' begrep ondanks de. Amerlkaansche en! Nëderlandsche' verklaf ingeri i^vopr^deritniicrriph óom* geen 'snars ;'Vi^Ö^n;;^eüstr^d.';:Tn'': het vin' 22Vakken v vér déél da vy eldr! met; vréem^oortigë doelen, .zag" men twee maal élf" a ls' raoterd uivelsge - -fcleedei spelersmet'felkaarl'- hard-; Ioopen;-.hoogL^riivqvereprmgen,v jiu-- j iteu'eri;'worsteleto7enboksentelkaar- duwend en simpend:laten s"truike-t lènj elkaarIrimefen'met^mVehelmd1 L^L^CHII-pERSBEDRUFi-^; ROSE NVE LDTS TRA^T-' ïa'jkO lÓOAM' hoofd ln' een gepanteerde ,bull^.' elkaar aan.beenen, hoofd en armjeufril trekken, en elkaar bespringen met:"; L drie, vier, vijf man tegeiyk. Merj'^l zag .^porl" ln al zijn gevarieerd* V held, behalve voetbal. Dat kwam^-'l cr practlsch niet aan te pas.' Hé* langwerpige leeren el met»,; twé«% punten, dat.deze Amerikanen voet* bal noemen, heeft ln.de vier maalS vijftien minuten, dat. er gespeeld^ werd,hooguit' tien keer een trap! gehacL. - Invallers gcno^ttl Wanneer daar die tweemaal7eli^vl zwaarge wicht-Y arikecsdichtif'riaaat|frl elkaar 'gedrongen.; met ;:dè};-hpofdé^^| tussehen de schouders getrokkén,":7l als bokken op 'elkaar'in"' «toimdöjtS" op elkander sprongen en lrt^;tëéa*^P groote. modderige Vmerischenkluwaiij| óm den „bal" vochten, v dan ^duurd»i;jT :het .hooit langer dan t'en- 5e«)riden|l| of één der; vier 'scheldsréchtera7: iiet .f? eeri_ snerpenden.- fluittoon hoorenrS spelletje'. te 'onderbrekcri.;?Eal; dan.hlnkebeeuden soms' één-oft'wetM spelers, soms het geheele elftrili^hefe® ,ve!d af omdoor nieuwe; vende krachten te - worden vervang gen. Dat 7 kon gemakkeiyfc^wani^ beide ploegen^ hadden ;:niet.;5Ölri<3a§l ;dan .'twintig reserve's meegebracht^ Omdat men bij.",'Aiiërikaérisdl^| .voetbal",;;;dat;:rich; heeft;.oritur uit hetEngelsche. (rugby;|'-et.sa. Europeesclie voetbaly^maar-daar-T., slechts bitter weinig op .g'el^kC:?eii^ vak van hetspeelterreinafzondfa^ UJk. moet" „veroveren", te het.-rnléëi gemakkelijk;doelpunten;;; te,v'makëa^l* 'Het gelukte tensIotte^bet|f3ftri»Êr^ giment, als-, volgt een-- 7-0 m rung te- bèhaIen:j5;i^v7%^-^-?^®;|, Menslaagde laatste vat; öe -zlg-n.- erid-zöne vvr- t ,de;;:; tegwipariij; werd,-/ate ."score ^^kèrid^e^beloqnij met-,zes*7puritem'|paarha|kre^Sel '39ste^gimerit;j»cg^ëé^^i^^ SÊstm

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1