m I li ii 'ALPHEN an DE SCHIEDAMMER Regeering dient Gerbrandy van repliek Dr. Van Mook had onderhoud met Sjahrir Verzoenende redevoering van Soekamo Rotterdamsche Lloyd begint het nieuwe jaar goed '-W "Am M i I MHWHS BED. EN ADM. LANGE HAVEN K1 SCITIEDAM ADMINISTRATIE: TELEFOON 89300 REDACTIE: TELEFOON 66505 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT PER KWARTAAL f 4. LOSSE NUMMERS I 0 08 GHIHIJJH REINIGEN P. T l Li I. 2 8 0 2 6 ZEVENDE JAARGANG NO. 3 vjaa\ kfedinql. smett&loos 1 rem woodfj ZATERDAG 4 JANUARI .19.47 Ernstig protest tegen diens aanvallen op dr. Van Mook Voorgeschiedenis der Koninklijke rede Prof. Gerbrandy beschuldigt dr". Van Mook Naar aanleiding van de radiorede, Donderdagavond pltgesproken door prof dr P s Gerbrandy, In zijn kwaliteit van voorzitter van het nationaal comité „handhaving der rljkseenheld", wórdt van offtcieete zijde het voigende opgemerkt: ,,Het 15 een vanzelfsprekend en grondwet'elljlc gewaarborgd goed rechi; van lederen Nederlander, ook van Prof. Gerbrandy, om in het openbaar vrij zijn- meening uU te spreken over het beleid der regeering. .Het .Is van den anderen karn een even goed recht derregeering om haar beleid niet tegenover leder, die zich alsvoorvechter van een andere beschouwingswijze opwerpt, doch Slechts In de daartoe grondwettelijk aangewezen, door het volk gekozen colleges te verdedigen.Zij heeft dit gedaan. Zij Heeft haar beleid in Je -volksvertegenwoordiging toegelicht en ongevraagd heeft deze zich in groote meerderheid achter haar voornemens geschaard De regeerlng 'gaat nu voort met den arbeid aan de uitwerking der overeenkomst op de thans gelegde basis, cn o.nv aan de voorbereiding van de Rande Tafel conferentie. 'terwijJ uiteindelijk de Koninklijke belofte van 7 December 1942 ook in een voorstel tot grond wetswijziging zal worden gegoten. T egenstri jdi ge* houding De regiering meent echter wel erostlE protest te moeten aanteekenen tegen de denigreerende wüze. waarop prof. Gerbrandy heert gemeend den met zooveel vothardine aan zijn zware taak arbeidenden luitenant-generaal, dr. Van Mook te moeten aanvallen, Wanneer, het vaar Is, wat prof Gerbrandy meedeelt óver de voor geschiedenis der Koninklijke rede van 7: December 1942, wanneer hij das reeds ln-dien tijd/wist, wat hij thans .meent over dr .Van MooV te moeten zeggen, dan mag de vraag worden gesteld, waarom Juist hijdestijds minister-president, dletizelfden i Van Mook,. dien hij achtereenvolg») tot minister van koloniën, tot luite nant gouverneur-generaal én v-'cder- om tot minister van koloniën voor benoeming voordroeg nog verschei dene Jaren nadat de gebeurtenissen plaats! hadden, waarmee hij.' thans zijn oordeel tracht te staven, als - minister handhaalde. Sterker nog: waarom hU hem ln October. 1M« behalve minister .van koloniën tegelijkertijd lot luitenant gouverneur-generaal voordroeg, .dr --Van-., M°ok dus mèer volmachtsvol komenheid schonk dan ooit een tnl- ;nl»tef >an koloniën of '®en:: gouver- ^,;flear-gehe.r^a5.rb eza u.e n; rich/ ..tei*; be-, 'ft.hoeve van. dr vanTttóok*.een figuur veroorloofde, die hU zelf naderhand - als een staatkundig monstrum" kwa lificeerde. ij:'. "Bovendien vraagt de regeering zich af waarom prof Gerbrandy de toe- lichting ln zijn radiorede gegeven op de Koninklijke-rede van 7 December 1942 en' die hijzelf blijkbaarvan. groote béteekenls acht voor een Juist begrip varf ".deze-rede, aan de Staten- Generaal heeft onthouden toen- hij deze ln. een, nota op de hoogte stelde van de hoofdpunten van het regee- rlngsbeleid in Londen. Tenslotte zij meegedeeld, dat de regeering ln de nadere toelichting van prof. öerbra'ndy geen aanleiding vindt, om haar .overtuiging, dat zij niets ongrondwettelijk voorstelde noch ln strijd handelde met de bedoeling der koninklijke rede, te herzien". PAROLOSCOOP A Gandhi op 't vredespad MAHATMA- GANDHI Is 'eindelijk weer een boete- en vredestocht begonnen Dit is een gebeurtenis van-' meer 'dan. alledaagsch belang, vooral voor de Voor-rndiërs. want, "als de mahatma boete doet. voor de" Mn" 1 den van al zijn landgenooten, dan hebben zij heel wat op hun geweten en is inkeer geboden. Op het oogen- blik bestaat de belasting van dat geweten In een weer tot uitbarsting 'gekomen veete met moord en dood- slag, op het randje van een gemee- nenburgeroorlog af, tusschen de mohammeda arische- Voor-Indiërs en de Hindoesche Voor-Indiërs, aan den vooravond van het plechtige en grootsche óogenblik dat Voor-lndlS driekwart, van den weg naarvde vol ledige vrijheid ach Ier zich heeft, Bij :;V belde groepen de- Moslem en de ■ft: Hindoes, resp. 90 en een paar hon derd millloen en hij alle andere groepen (de Parsen. de Jaina's,de paria's, enz.) Is de kleine brandma- gere 77-Jarige Gandhl. een zoo diep vereerde figuur, dat men hem. zon der eenls» overdrijving een leven den heilige ken noemen. Trouwens zijn ln een lang leven van toewij- 'ding verworven'by-naam. mahatma. wijst daar al op; die betcckent ..de groote adem", hij die dieper leven Inblaast aan bc: leven. dus. om Jn westersche iermen :e blijven „de sterveling .met hemelsere gaven". Reeds eerder heeft de groote leider van de lijdelljk-verzetbeweglne en van de nlet-samenwerking, de grond legger van de oorloglooze bevrijding van Voor-Indië. de verzoener var. alle oude scherpe tegenstellingen. de figuur die alle Engelschen van hoog tot laag imponeerde, de asceet Gandhi (hij leeft van wat geiten melk en een paar vruchten), goede gevolgen gezien van een persoonlijk op zich nemen van de wan- en mis deden van tijdgenooien. die „het goede" verwaarloosden urr.der wille van „het niet-goede". Daarom gaat hij thans ook weer, te voet. van dorp tot dorp ln Bengalen, door 'de rijstvelden, de betelnootboschjes, overal waar de vyandigste moham- -medanen wonen. Waar men hem on derdak weigert, of waar" geen hut meer over is. iaat hij een lent op slaan. en lederen dag spreekt hij tot de bevolking over den plicht voor allen om als broeders te leven en te werken op aarde- De regcerlng van Bengalen stuurt „op een afstand, in de verte" mili tairen mee. om over Gandhl ie wa ken, want die regeering Is minder zeker van haar verbitterde onder danen dan de volkomen ongewapen de en ontwapenende mahatma die zijn leven ln dienst stelt van de bcj- sUjging van „het nauwe pad" der hoogste menschelljke plichten waarin Hindoeisme. •- Boeddhisme en. Chris tendom elkaar roken. ïn- de in nevenstaande offlcieele verklaring gewraakte radio-rede heeft prof Gerbrandy. o.m.het volgende gezegd: ,.Aan de Koninklijke rede van 7 December 1942 is voorafgegaan een voorstel van dr. Van Mook. hetwelk neerkwam op het presenteren van een groote verandering van de struc tuur des Konlnkrijks in vrij concrete vorr;én. ..Nochtans handhaafde dat O twerp de eenheid des Rijks. Maar het kabinet stelde dit voor- slel-Van Mook terzijde. Het kabinet overwoog ;nl„ dat wij niet het recht hadden, tn een tijd. dat bijna alle Rijksorganen waren verlamd, op ons gezag een nieuw statuut van-he' Ko ninkrijk als plan van ons uitgaande, ook al had het misschien goede kwa liteiten, aan de openbaarheid over te geven. Daarom beperkten wij ons opzettelijk tot de radiorede van' 7 December 1942. die ln gereserveerden vorm perspedieveh opende, maar, .Je concrete staatsvormen volledig ter beslissing llei.aan de beslaande Rijks organen, tri de Koninklijke rede ts dat uitdrukkelijk uitgesproken. Misleidend Thans wil men >shet Rijk verdeelen door een contract met een pseudo- republiek aan te gaan. Men ver dedigt die verdeeling met een beroep op de Koninklijke radiorede, die n.b. doelbewuster- die eenheid stelde dan een ter zijde gesteld plan van dr. Van Mook van 1942, dat de Rijkseenhetd ook principieel handhaafde. Dit Is wel zeldzaam misleidend. Dr Van Mooklegde, tegen een uitgegeven consigne in. bij een toe lichting. welke M} ln Washington op de radiorede zou bieden,, vooraf aan vertegenwoordigers der pers zijn «er zilde gesteld plan voor als een soort proeve, hoe ;de Koninklijke rede kon worden vertolkt. Ik kon en kan daar in niets anders" zien dan een poging om zijn - ter zijde gesteld plan toch van een stempel van regeeringsgezsg te voorzien® DK voorval, vervolgde prof; Ger brandy, toont-duidelijk aan, hoe dr. Van Mookv de neiging vertoont, een schrede te' doen buiten de grenzen van het gemeenschappelijk besluit en. van de Koninklijke rede. welke wij allen als uitgangspunt wenschen. Dr. Vanf Mook heeft op bepaatde gebieden .'groote vérdiensten, ik denk b.a. aan'de onderhandelingen met de Japanners In 1941. Maar hij heeft, met name/ln' de laatste twee jaren, ge mond/niet te ódjn een Nederlander. In wien van nature werkt dat zintuig, hetwelk grondwèt en wet aanvoelt als barrière tegen 1 machtteverschrij- fdin.g.-éo, willekeur^,", - -.. o nze-gp*ndw'elhad prof.-Gerb randy reeds eerder7tn^-zJJn rede-: gezégd, wordt nu,-:op dit'oogenblik,''gewijzigd, niet door vijf millloen, ook niet door 150. ook niet door 67 of 51 Neder landers. maar In werkelijkheid door één Nederlander, Die eene Neder lander is Kubertus Johannes van Mook,, dleJ misschien meent, dat het zoo moet. maar ln wiens hart zeker onze^constltr.tle, die ons rog dierbaar is. niet leeft." MA .VA" EL1JKE KHA A MVEK1' f.K fiGSTIiRS zuHc$ binnenkort in Enge land niet meer tot de onmogelijkheden behooren!.\r.... In terband m-~t het tekort aan verpleegsters ivoidt- eeri opleidingscursus iaor oud- militairen gegeven, uie ecnigsiin* met de verpleging bekend cyn. (Jol vrouuelijkf ond-mdiUi\ren hunnen hieraan decln'v\én. Sag een J>eety angstig kijken de nieuwelingen van de hoofdzuster de juiste manier van aankleedfn vaneen pasgeboren baby'af. Lt, G.-G. verwacht opklaring in den toestand .7, V op Sumatra ft Sjarifoedin naar Soedirman Dr. van Mook heeft gisteren ver klaart!, het waarschlJnHik te achten, dat de gevaarlijk gespannen, mili taire atmosfeer op. Snmatra spoedig weer zal opklaren. Donderdag heefl hjf een bezoek gebracht aan Sjah- rir, waarbij zij'-den huldigen toe stand volledig bespraken. Naar dr. Van Mook mededeelde, had hun onderhoud op vele punten opheldering gebracht. Belden -ver zekerden',: dat zij niet 't voornemen hadden,- de bestandsovereenkomst te laten, varen,, en spraken ook den wensch uit, dat de huidige spanning zoo spoedig mogelijk zou worden weggenomen. Dr. Van Mook was verder van meening, dat' dit een gunstigen Invloed zou hebben op de méenlng ln hetbinnenland tegen den tijd, dat het ontwerp-accoord van Linggadjatlin het KNIP (voor- looplg repuhlikemsch parlement) zal worden behandeld: zoowel dr. Van Mook als Sjahrir verwachtten, dat het KNIP het' accoord zal aan vaarden.!- '77 :'"v-' -■ Dr. Van Mook verklaarde verder, dat de wederopbouw niet eerder kon aanvangen, voordat de van conflic ten veryulde .atmosfeer geheel was opgehelderd. Aan den anderen kant sprak hy echter'de meening uit, dat' de huidige gevechten werden ver oorzaakt door ongeregelde Indone sische elementen, die door Soedïr-. mans onlangs gehouden radiorede in' aanzienlijke mate waren opge hitst. Geijssendorffer en Van Dijk afgékeurd Leeftijdsgrens overschreden Twee van dc bekendste vliegers der Ki.M., Evert van Dijk en Geyssendorier,: zullen het: vliegen vaarwel moeten zeggen, da$r zij door den militairen medischen dienst, die ook contrble uitoefent op alle piloten van de burgerluchtvaart, wegens het overschrijden van de leeftijdsgrens zijn afgekeurd. Deze leeftijdsgrens bedraagt voor Neder- landsche piloten vijftig Jaar. Evêrt van Dijk is reeds 54 jaar. ..Dit bericht zal ln luchtvaartkrin gen en Liy de. taliooze- lucfilvaart- enthouslasten.'met groot leedwezen worden ontvangen, niet? het - mins*' Republiketnsche leringen hebben ln verband met het onderhoud tus schen dr. Van Mook en Sjahrir verklaard, dat als gevolg van dit onderhoud: de republlkeinsche mi nister van defensie, mr. J\mlr Sja rifoedin, gisterochtend uit Batavia naar D jok Ja vertrokken is, om mei den opperbevelhebber van de TRI, lult-gen. Soedirman, diens radio rede van 26 December te bespreken. Men verwacht, dat de republl keinsche xegeerlng bbmen enkele dagen een verklaring zal uitgeven. om\ de uitwerking van Socdirmans rede te verzachten. Deze kringen hebben voorts mee- deeld," dat Van Mook er Donderdag avond in heeft toegestemd, de ge bouwen in Buitenzorg, welke op 23 December door Nederlandsche mili tairen waren overgenomen, weer aan de repub like inen 1 o ver te dra gen. Ook zullen de republikeinen worden hersteld ln' het: burgerlijke bestuur van Buitenzorg, hoewel de functies zullen worden vervuld door andere personen, dan die. tén tyde van het- plaats grijpen van de inci denten ln functie waren. Soedirmans Kerstrede zal' „verduidelijkt" worden In een radiorede, die als een der meest ve'rwenende redevoe ringen wordt beschouwd welke hij sedert het begin van de revolutie heeft gehouden, heeft Soekarno verklaard, dat de be krachtiging van de overeenkomst van Chèrihon.den weg zal banen voor een vreed7.ame regeling, indien de Nederlanders geen wijzi ging vragen van de oorspronkelijke voorwaaVden. Hij deed een beroep op de Nederlanders, die zich verzetten, tegen de overeen komst, in te zien, dat het thans geen 1941 meer is. Om wiUc van de democratie moet de wereld een vroegere kolonie niet be letten een nieuwe democratische staat te worden. Strijd bij Medan' In tusschen wordt de militaire situatie in de verschillende overige deelen van Sumatra ern stiger en nemen de botsingen m Medan toe, Nederlandsche vlieg tuigen en artillerie verspreid den de Indonesische v troepen concentraties, die naar den westelijken sector van Medan op trokken. Later werd dp groote schaaleen. infanterie-actie in gezet en de' geheele stad Medan. gezuiverd van Indonesische troe pen., Ir. Palembang zijnthans .J^-7'aphieiui^l^gei^géldhedeix. uitgebrokeni,'Op Java kwam tij dens 'een botsing .bij Semarang zoowel de Nederlandsche. als de Indonesisepe artillerie in actie- bulten Batavia hadden botsin gen plaats tusschen patrouilles. De rede van Soedirman. Amir Sjarifoedin, derepubll keinsche minister, van defensie. De Modjokerto maokt haar eerste reis naar Indië LAATSTE OVERLEC met C.-C. Gisteravond heeft de mi- nisterraad'i voor het vertrek van de Commissie-Generaal naar Indonesië nog bespre kingen gevoerd met de leden dier commissie. De bijeen komst duurde van acht uur tot half elf:.-.v Bezichtiging door de "fcers Gisteren hebben twee schepen van den R'damschen Lloyd, waaronder de gloednieuwe Modjokerto. de Rot terdamsche'heven verlaten. Don derdag stelde de directie van de- maatschappij de pers to de gele genheid de jongste aanwinst te be zichtigen. BU het m de vaart ko men. van dit schip, gedenkt :en eert de reederij in de eerste plaats de bemanning van het eerste schip met dSen naam, dat op 1 Maart 1942 in den Indischen Oceaan is ten on der gegaan..bij welke ramp de ge heele bemanning het leven verloor. Een gedenkplaat, vermeldende de namen van wijlen den gezagvoerder J. Verhagen'en de leden van zfjn bemanning, is aan boord aange bracht. Daar wij reeds enkele dagen ge leden bijzonderheden over de Mod jokerto' hebben gepubliceerd, zullen wy hu volstaan met het vermelden van enkele gegevens. Het is een enkelscbroef motor vrachtschip. met .een accomodate voor 36 passagiers,- die to 18 twee persoonshutten zijn ondergebracht. De" hutten zjjn ingericht met twee couchettes boven elkaar, waschtafei. schrijf-toilettafel en 2 kasten. De eetsalon en de rooksalon bie den voldoende ruimte om gezellig samen te zijn, dan wel to een rus tig hoekje van een mooi boek te genieten. Het twaaifduizend ton draagver mogen metende schip wordt .voort bewogen door een 8-cylinder- Bur- meister en Wahmfor, met een to-, laai ven" en van 6800 P.K., waar mede epn snelheid van 15 ndjl per uyr kan woeden behouden. V Kapitein. W. v. Leeuwen, die met een gerechtvaa--.i;gde trots'4}n; schip aan de pers toonde, vertelde ons dat de Modjokerto m Denemar ken een lading cement had inge nomen en dat het schip ln Rotter dam nog verschillende goederen, o.a...enkele lichterschepen trpor het 'h. u - uiteraard by de, vliegers zeil. Luchtvaart-avond van ;,Het Parool" Dinsdag-avond a-s. om half acht organiseert „H«t parool" tn „Ons Huls",aan de Gouvernestraat een groolen luchtvaartavond, welks programma voornamelijk zal z|Jn gewild aan de verloonlng van In teressante films op luchtvaartge bied. Dc grootste film z|J duurt ongeveer een uur! is een ge luidsfilm In kleuren van de U.S- Navy, die de geschiedenis van een vllegdekschlp gedurende den 5tr|]d In de Pacific op AmerL kaansch openhartige wijze In beeld brengt Een andere film geeft bijzonderheden over het be kende vliegtuig De HavtUand Vampire Dove, terw||I ook enkele mms' over ons nanotiaie luent» vaarthedrljf, de KLM op het. pro gramma staan. Voorts bestaat op dien avond de unieke gelegenheid een radlogra- rlsch te besturen modelvliegtuig, het eerste, dat' En NederlandIs getouwd, te bezichtigen. WU hebben voor dezen avond, die voor allen, die .belangstelling hebben voor de lnchlvaart, h||- zonder interessant zal z|Jn, nog een zeer beperkt aantal kaarten 5 f 0.75 per stuk: beschikbaar. Men kan ze afhalen op Maandag en Dinsdag! a.s. van - 9—5: uur In on- ren winkel -' schledamsche Sfagel loket inllchtlngém .ft.: hfieft verklaard, dat hij cie rede van luit.-generaal Soedirman. van 26 December zal verduidelij lmR.- cn.^kdj■tóidé-'daL deze-toe spraak in^geèn geval -beschouwd moer, worden ais een bevel of ookzelfs "maar als het .kenbaar maken' van de bedoelingen een eind te maken aan het' bestand en de maatregelen waartoe iii verband j met het bestand, is be sloten. ;'!--"■ !-"■• Een officieele verklaring der regeering heeft dezelfde strek- 'king,:;y-ft Strijdorganisaties bijeen. Volgens liet Fransche persbu: reaü AFP.-'zouden 12 strijdorga nisaties; die alle gueriilastrij-" ders van Java en Sumatra om vatten, de; volgende, .resolutie hebben aangencmen: Laten wij de Instructies van generaal Soe dirman'met al onze, krachten uitvoeren".Luit.-generaal Soe dirman heeft gisteren een on derhoud met ir. Soekarno ge had. Voorts'zou. nog steeds'vol gens AFP,! öp 7 Januari te Djok jakarta een monstervergaderin: van alle Indonesische strijdorga nisaties gehouden worden. Hier bij zou Ir. Soekamo aanwezig zijn. K.N.LP. komt 27 Jan. bijeen Naar hetrepubllkeinsche persbu reau Antara méldt, zal het K.N.I.P. /voorloopig republikelnsch departe ment) waarschUniyk op 27 dezer te Soerakarta in plenaire zitting by- eenkomen. -. Kinderen speelden mei een granaat-... Vrijdagmiddag werden de bewo ners van de. nood woningen op den Kopselen Hof, nabij den Berg-en- Dalscheweg te Nijmegen, opge schrikt doorheen harden klap. Drie kinderen waren daar aan het spelen geweest met granaten. De 12jarige Gerard Ru Ken had met een schok- btiis van een granaattegen een steen geslagen, waardoor het pro jectiel ontplofte.Den Jongen werd eene hand afgeslagen en hy kreeg zulke zware verwondingen; dat vóór zijn leven wordt gevreesd?' Zijn 7- Jarig broertje Jan Rutten en zijn .li-jarige vriend Leo?Jansen werden min of meer zwaar gewond. Allen zijn naar het CanisLusziekenhuis overgebracht.- Op de plaats, waar de ontploffing gebeurde, hadden de geallieerden in den oorlog twee- gróote munitie depots. Deze; zijn "opgeruimd, maar hier en daarv.biyken nog" granaten verstrooid te liggen. Een van deze projectielen is,: den kinderen nood lottig geworden.;. Bespreking met België van Duitschevraagstuk Minister - Van Baeizelaer ta naar Brussel - vertrokken om öéspreklngen met zijn Belgischen ambtgenoot- te voeren o.m.in verband metde houding van beide landen ten' aan zien van Hei bultsche vraagstuk De minister: wordt Zondag In Den Haag terugverwacht. Het voormalige communisti sche Tweede; Kamerlid Roestam Effendi. is aan boord van de ;)Wel- tevTeden"' te; Batavia aangekomen en vandaar naar1 Soerakarta door gereisd. Generaal Dwïght Elsenhower, chefvan den staf van het; Améri- kaansche leger, hééftgeruchten, volgen? welke hl] zich candidaat zou stellen voor het pre= deirtschap der. V^„ tegengesproken. tinbedrijf op Billiton aan boord zou nemen. Gedurende .1945 zijn behalve de „Modjokerto' in de vaart gebracht s.s. .„Limburg", „Overijsel" „Zeeland" en „Utrecht", vier nieuw Amerika gebouwde turb'nésche- pen met-';-een draagvermogen van 12200 ton én een. dienstsnelheid van 16 mijlDeze „vier „provtocle"-sche- pen waren,.momenteel in de Java- New-Yorklfjn en to-de Java-Pacific* Lijn en zijn nog geen van allen in de thuishaven; geweest. Eveneens,, werden to 1946 aan de vloot toegevoegd het s.s. „Temate" (ex Govert; Flinck) met een draae- vérmogen-i van .10.000 ton en een dienstsnelheld van .11 mijl en bet m s. ..Kèrtosonn" (ex Noesanlwi, ex Wu pperthai) met een draagvermo gen van lü.OOO ton en een dienst- snelheid .van-.-l3f mijl. In bouw bevinden zich behaive het passagiersschip Willem Ruys" te Vlissingen, het ms. „Mata- ram" en met "m^. „Slamat te Rot terdam," het ms. ..Garoet" te Schie dam, alle; drie vrachtschepen met een draagvermogen van 12000 ton en een passaglersaccomodatie voor 35 personen. De directie: hoopt de Willem Rpys nog dezen zomer to dienst te kunnenstellen. RUCBY-TEAM VAN OXFORD NAAR ROTTERDAM Op lutuóodiging van de üelftsche Studen'en Rugbyclub ;zaihet rug- byteam van de Oxford-universiteit enkele wedstrijden in Nederland 7 spelen. De eerste wedstrijd wordt - gespeeld tegen het bonds vijftiental- en we) vandaag (Zaterdag) te .Delft op het B.E.C.-teirein. De Engelsche ploeg komt daarop Zondag uit, óp het terrein aan den Gordelweg, tegen de Rotterdamsche Rugbyclub en Woensdag tegen de Deutsche Studenten Rugbyclub. De Engel sche ploeg; die. onder, den naam van Brasenose-voliégespeelt, is op .en kele uitzonderingen na geiyk. aan. het feeam. dat; eenigen tijd geleden een wedstrijd tegen, Cambridge met 15—5 won. V Het- 15-ta! van de Rotterdamsche Rugbyclub is als volgt samenge steld: achter: Molendijk (captain); driekwart: Detlaan, Van Riel, De Róód en Landegem; half: Van Brug en Roelofsvoor: Walthaus, De Crane, Penierman. Kooien, Schipper, Krömjong, Sprayt en Salverda. Sportwedstrijden afgelast De KJ4.VJB. te Den Haag deelt ons mede, dat de voetbal wed-:: strijden in alle districten, die dè K.N.V.B. voor Zaterdag en Zon dag had vastgesteld ,zïjn afge- last De Kon, -Nederlandsche Korfbal-;: bond deelt mede, dat de competitie wedstrijden. die voor dit - week-etod waren vastgesteld, niet zuilen door- gaan. - OUDEJAARSAVOND IN DE POOLZEE Bemanning der Willem Barendsz onderbrak het werk en vulde de glazen Temperatuur boven .W-V. ft-V- Moutet naar Hanoi Onderhoud met Vietnams presldérit i;?' De Fransche minister van óverzeesche .gebieden, Marius Moutet, is per vliegtuig üit Sai; ,gon-- naar-- Hanoi yertroklaoai tvaar de prèsiderit' van Vietnam;' Ho Tsji Minh, een /bijeenkomst met hem: hoopt te hebben om een einde te maken aan den strijd in.-.'Noord Indo-China- aldus een bericht van AFP. Het bekend worden van rij tl vertrek, dat om veiligheidsrede nen inhét geheim plaats vond. heeft volgens berichten uit Sai gon opschudding veroorzaakt President Ho Tsji Minh heeft om een ontmoetingmet Moutet verzocht, In Fransche militaire krin gen te Saigon wordt beves tigd, dat Moutet Saigon ver laten heeft en op weg Is naar Hanoi. Volgens de laatste berichten hebben Vietnameesche troepen sporadische aanvallen onder nomen, die door de Franschen te Hanoi en Haiphong 'werden afgeslagen. AFP meldt uit Nanking, dat het rechts georiënteerde Chi- néesche regeeringsblad „Ta- kang Pao" van de Chtoeesehe regeering geëischt heeft, diplo matieke stappen te ondernemen ter beëindiging ,van het conflict ln Icdo-Chïna. Het blad opper», dat een beroep moet worden ge daan op de organisatie der V.N. „Aan Frankrijk moet verzocht worden, het Atlantisch hand vest en dat der V.N. te eerbiedi gen", aldus de „Takang Pao". betalingsmoeilijkheden MET BELCIE Naar wil vernemen zijn ln ons betalingsverkeer met België ernstige moeilijkheden gerezen. Bepaald was. dat ons land voor. de periode 1 Juni 194S tot 1-Junl 1947 een crediei van 1 milliard francs van België zou omvangen. Dit bedrag moest in den vorm van Nederlandsch schajklstpapier op de Belgfsche markt worden onderge bracht. doch ioen dit onder de huidige omstandigheden in België niet moge lijk bleek en Nederland een bedrag van circa 25 millloen schuidle werd., volgde ln feite een eenzildtge stop- zetiing van ons betalingsverkeer met België ft- Het spreekt echler vanzelf, dat deze toestand slechts zeer korten tijd kan duren, niet alleen ln verband met het feit. dat ona land de Bel gische producten voor den wederop bouw dringend, noodlg heeft doch zeker wel In de eerste plaats, omdat de politiek der'belde landen Is ge richt op een sleeds nauwer wordende economische flnancleele samenwer king. Vermoedelijk zal dan ook minister Lloftlnck binnen zeer korten tijd naar Brussel vertrekken om ons be talingsverkeer met België wederom op gang te brengen. Amerikaansche fabrikanten - protesteeren - Het nationale verbond van fabri kanten in de V. 8. heeft bij het Amerikaansche departement van buitenlandsche zaken geprotesteerd tegen - de Britsche plannen tot na tionalisatie van de industrie in de Britsche zone van Dultschland,al dus meldt de „Washington Post". zy hebben er op aangedrongen,' een „vliegendebrigade", van Zwif- sersche en Amerikaansche" profésso- ren naar DuitscJÏfend te zenden om zoo „den sinisterën tovloéd van'den kwaden genius Bevin". tegen'ft te Kaan. - het vriespunt De speciale verslaggever aan boord van de „Willem Barendsz" seint ons:' Wij bevinden ons nu sinds enkele weken in het eigenlijke vangstgebied en hebben alle soorten weer al meegemaakt. Kon ik korte lings «slechts schrijven, over ruw. weer, storm en sneeuw,ditmaal ls het een ongekend hooge tempera tuur voor den tijd van het"Jaar en de streek, waar wy ons bevinden. Het kwik is tótbovenhet vries- punt gestegen, het is prachtig weer, de zee ls spiegelglad en om het schouwspel, dat ziclx voor onze oogen ontrolt zee, lucht, water, ■ijs te vergrooten, varen wij langs 'een kathedraal-ijsberg. Er is niets grootscher zou ik haast zeggen. Oudejaarsavondwas al even feest,nmar/nü/;w^ tuur'zelfs meei;Zoo even boven het vriespunt kup>je je.toch altyd ge makkelijker „bewegen dan wanneer de snerpende wind, die van de ijs vlakten' afkomt om- je ooren giert. Ook nu onderbraken wij den arbeid van 17 tot 24 uur .en genoten wU weer weliswaar ln twee ploegen van het gezellig samenzijn, waar- by vroolijke muziek ten gehoore werd gebracht en wederom de /wijn glazen werden gevuld 'om op het middernachtelijk;uur inhet bijzon der een dronk te wijden op het nieuwe jaar./ Er werden tal van telegrammen ontvangèn, die we allemaal hebben beantwoord. Een heel bijzonder telegram hebben we gezonden aan de vrouw van. een der opvarenden, die bericht had ontvangen, dat hy vader was geworden. Het is ónze vriend Ringelink, wiens zoon ge doopt werd ;met den tocpasseiyken naam: Willem Barend. Voor zijn leven is d<rinaam van ons petekind verbonden aan de reis van de Willem? Etarcndsz". En nu/nog even een kleine bij zonderheid: Maandag heb ik geluis terd nsar een uitzending van. den PCJ-zender.iden 'wereldomroep. Nu, met recht/een wereldomroep, want al. moest ik mijn oor op den luid spreker !ln de radiohut drukken, gehoord heb:Uc.hem. De uitzending was zelfs góéd te volgen. Intusschèn gaat de arbeid onver moeid en ononderbroken voort. De grootste walvisch, die we tot nog toe gevangen hebben, was 93 voet lang, dat ls ongeveer 31 meter. - Vettige boel Ik heb met den „fabriekschet/', den heer.Brariik, een wandeling ge maakt door, dë fabriek, waar 16 kookketels en 16 afscheidingstanks onverpoosd to. bedrijf zijn/ Het is er een vettige boel geworden, die nau- weiyks herinnert aan de betrekke lijk schoons ruimten, zooals ik die kende, teen lk hét schip in Amster dam voor. den eersten keer, nadat het met recht "een walvlschvaardér genoemd;mocht worden, betrad. Op den gxond/ aan de buizen, overal vet, vet/;vet.;Eh hier wordt gezweet en gesjodwd." Andere woorden druk ken niet; uit .wat er aan boord ge presteerd 'wordri dag in dag: uil, nacht Ihi nachthit,. Juist als ive de.'ronde maken, ls een aantal ketels voi en begint het verwerkingsproces ónder vierat mosferen druk.- De trommel van den horizontaal roteerenden kookketel gaat draalen. De kvexner-apparaten bestaan Uit een horizontaal rotee renden kookketel en een separator, In den roteerenden. ketel wordt, het spek gekookt,ónder stoomdruk: de zachte-massa kómt vervolgens in den separator, (afscheidingstank). Als het proces Hier afgeloopen Is, worden de looze" resten gespuid en wordt de olie naar de z.g. settling- tanks":gêdréyen; waar zich /het eigenlijke bezlnktogsproces afspeelt. Natweemaal •./•'te - zijn gefiltreerd,. wordt rde olle. geleid naar. de. op-, vangingstanksjier-afkoeling - om vandaar'naar.- het- „purlfierbouse" (zuivertogshuls) --(te worden ge-' pompt. De laatste resten vuil,die, er. nog. mochten- zyn,./worden daarJ verwijderd. Dé bile is nu klaar;óm in de schoohe olietanks te worden opgeslagen, die/baar/weer- óverdoen: aan de •We en zullen dan moeten overladen ln den tanker, dien we wachtende zijn uil Amsterdam, en die op weg naar ons toe Is. Ik heb ook mijn licht eens opge- stoken bij onzen wetenschappelijker! staf. De heer. Veltmann neemt op ft zijn laboratorium proeven op kleur en zuurgraad. Hij stelt het op-..:?!'! brengstpercentage vast,zoowel wafc'// betreft het spek, de beenderen ..'als het vleesch; en pas wanneer:-.de best mogeiykë kwaliteit is bereikt, de traan geheel gezuiverd;naar: de laad tanks. De heeren ti.l.Ll de Waal, die o.a. belast ls met de. productie, en. Brunik, waren zeer tevreden over „de ~fabriek".Ookf/ de buitenlandsche leden van de be-' manning spraken er hun tevredea»» heid over uit. Veilingomzetten in 'i Wésfland stégèrT tof 60 millloen Abnormale prijsstandaard is de voornaamste oorzaak v De ómzetien van de twaalf vef- llngverccnlglngen In; het Westland bedroegen In het laatsie vredesjaar 1939 totaal 13 millloen gulden. De zelfde veilingen hebben over het afgrloopen jaar een omzetcijfer be- reikt van bijna 69 mülioen gld.ï Het te wel een zeer abnormaal bedrag, dat bereikt te. Gedurende de oorlogsjaren steeg de omzet reeds .sterk; ln ,1943 was deze ..tot 30.316.9G4 geklommen. Z'Veilingen,/zooals die te Poeldijk' en HonselersdUk, die ouder, normale omstandigheden, nog geen twee mil-. - Hoen. omzethadden," bereiktenthans/5/ een cijfer van resp, rond 9: en-T§ millloen gulden. De aanvoeren ter veiling zijn - dit - jaar /wel zeer groot geweest, doch. de abnormale prijsstandaard is 'toch' x wel de voornaamste oorzaak van het enorme .omzelbedrag. Dat sinds 1945 het omzetcijfermet-'^nog pl.ntVïi 15 raillioen gulden :ls gestegen,'-'vindti/B mede oorzaak to de omstandigheid,; .dat. nu';alle producten ter1 .veiling,1!!// komen. - Zuiveringsbesluiten Bij beschikking van den minister van BSnnenlandsc'he'Zaken is. op grond van' het Zuiveringsbesluit '45, ft ontslag uit/ hun' functie verleend, gerekend-, metIngang van 5 Mei'/// 1945 aan: ir. A;-P. Bakhoven./chef bij den Gem." Dienst voor Volks huisvesting HZ- van Bekkum, hoofd commiRs bij de 'technische diensten; T. C. .Spruit,.'arts-diréeteür bij;"dep/:/? G.G.D., allen ln. dienst van de ge--"/ meenjeRotterdam. ■- 1 Dit jaar uitbreiding der z èlectrificatie Óp Óe' voor. den:..oorlóg cleeLrisch bediende baanvakken, van de Nedery/1' landscUe Spoorwegen zullen de trein-?',':././ reizigers dit Jaar weer met electri-;/;/ sche traciie. vervoerd wórden, ten-/te minste als niet een al- ié sirenge ter de werkzaamheden belemmert';/-.: In Mei 1947 zal het baanvak va'n!/■/:-' notleLdam ën'.Den Haag over Utrech't'/ïte naar.Eindhoven geopend worden-'.in/itej September - wordt- de./IIJni Den ■HaigteZ over. LeltJschendam naar .Rotterdam— ftH" Hofplein electrlsch. ftUt'reeht—Nljme- gen vólgt: dan In Oclober. En- als '-"-"-' hekkensluiter volgtdan ei'ndelijk'/ini:^/ December van/ dit jaar Amsterdam—/te/ Nleuwersluls—Utrecht. Oc late -datum, van de. her-etcctrJ- ficatie van deze,-Ujn 'vindl,zijn oor-ft/ zaak In het feit. dat dezeop ver- schillende, plaatsen."'hersteld enSvik&g- een dubbel.spoor voorzien' móét wór-/:/| den.- Imusschen ksn men wel van Am- sterdam over Hilversum electrlson-"-,'" naar Utrecht; reizen. IJsdam in de Lek Teneinde de :scheepvaartïRÖfe&i terdaai-Amsterdam via'/Leió 'é£t&& Merwëdekanaal' te1 -v'jiérstèilêa^, zij n op;Ni euwjaaredag|/én]j^B'/i^ sch epen van ü/Ro fcterdam ade? Ilcks^ opgevaren. Bij de brug te/.Vreetetete wijk stuitten ze^op/?ëert^d^i* ontstanen -Z,Usdamj/"dléteyén^ón!^^ .döordrln§barefhted'éh^:%g?radc^^ Het van bovenftkomende/ys/heeit z ich/ d a ar/b ver:/cfë|^étiè,öe./Sre te.,., derVterlrier. .^■róp'%1'èèn^trdolë^^ /hebben_teÖenï:teriigtoitot^^é',é^riè'"'-i vaard of ln'ïde-VnabUfttdï M A

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1