C i J r/f 4 r 'V STADSNIEUWS ISp w- twï' »- vW/tcttt- "luX xtv<ytu.C|& Uf-nwu^k. SCHIEDAM Jan v.d.Hulsf J Coöp. „D.E.S." .WELKE Winkeljuffrouw (niet l'enerfen '8 i«ar) wm. Wm IS» Films yon deze week Passage latts'Q ies tam-vredige, BaiaiB Jareijj wIT Jé' dar. 's avonds, vu tan goed verwarmde bioscoop wel wo w»( plitliers meebeleven, wat wapengekletter hooréu, teK*er avert achieten. steken, ranselen, martelen, brandmerken, allemaal van die óp- windende /dingen waar je in .het dooie aliedagsieven na 'to nooit van hóórt. En dan leun je de heereu Zol- tan en Alexander Kor da niet dank baar genoeg tijn, dat ktuten noch moeiten spaarden om U al deze heer- ÜJ kneden In beeld me kleuren voor ie too veren. Dat zij heelemaal naar Egypte trokken met duizenden mede- Weraers om u te laten zien noe Lord .Jvnartener den tehalief versloeg en .Khar-oem Veroverde En dat allemaal weer alleen om den jongen hntenam Faversharn, «en/ielguU een oud En- gelsca ijzervreïersgeslacot. die. ut een helder oogenblik zijn uniform aan de wilgen hing an/rtJn. komui en zonder hem Daar Egypte tiet vertrekken, in /staat te s.ellen door daden van bavenraenschei ij tee dapperne.d en opofferingsgezindheid zien te reinigen van den smet der lafheid. Doori het na uurlijk evenwicht der dingen Is het. bu eenmaal zoo. Piano-duo Russcher-Overman voor de $,V.U. Het concert, dat het pianoduo Me a Ris,set:er—Overman en Frank Russcher 'D.nscajavond in Musis Sacrum zal geven, is ook voór n;et- leden yan de Schledamsche Voiks- urt\r?rs; eittccganke)|jte. Uitgevoerd worden P.ece in si-nt/neur van Guy Ropanz, variaties over een thema -van Schumann van Mario Taren- ghl, Fantasy van A. Scriahin, drie wa'son van R^yrialdo Hahn, twee Jama/cascmgs. van Arthur Benjamin en Graeia van M. Infante. Kaartenvoor dezen avond zfjn verkrijgbaar aan ons bureau. Lange Haven 141, 'el. 69300, en op de vol gende adressen: Broersvost 3, Pas sage is. st. Llduinastraat l, Gerrit Verboonstraftt n. Rubensplein 16a, Boerhavriaan 124 en Ou tie Maas- straal 35; vrorts voor zoover voor radig des avonds aan de zaak Schiedam krijgt met dit concert een ur./eke gelegenheid óm kennis te Rfmen van.de pianistische kwali- telen van dit musicéerende echt paar, dat in enkele jaren tyds een bijzonder goeden naam verwierf, j M?:a Russcher heeft het laatst van Z-l Agenda De ongeregeldheden. in Indo-China. Na tv.ee dogen van feilen stryit bezetten de Fransche troepen het gehoutc van de opera te Ilanoi} de hoofdstad van Tonkin,, - Write aarzelt aan. den start, er öinK schepje op moei gooien, wil hij f zich deen hooren als compoais e alia rivaien alsnog vooruitdreven van de muziek bij bet baliet. da I/RU Psychologisch btfiuen Is het misschien dus wel juist dat Kocda den jongen S luiteiiant om zijn vermeende latoenl goed te- maken, de onwaarsenijnüj kite heldendaden laat verrichten. Maar m stede dai zij den toesccouwer onï- roeren, af boeien of imponeeren. haalt deze door de overdrijving ai spoedig de schouders op voor d:t raasocnis- -_tiseh gedoe van den aanvankelijk vreeöacotigen luitenant. Toen de jonge Kaversham ontslag nam uit den dienst. vlaK voor het ver rek van ZJjn regiment naar I cm hun Lgyp-*, monden drie zijner vrtencen zoo par hem hun visitekaartje met- een' wute veer, bewtjs van verach mg voor lafheid. De vierde veer plukte Fa- versham zelf uit de waaier van zyn verloofde, loen het meisje ook al teleurgesteld bleek te zijn door zyn breken met de tradities van zijn ge slacht. vooral die laa ste slag doet de deur der vreesachtigheid toe en de luitenant zal niet rus en vóór hjj geioond heeft geen lafaard te njn. Deze topzware film ..De Vier Vee- ren", dit fraai gekleurde Indianen prentenboek. bi?dt behalve zeer mooi- natuuropnamen en knappe staahje* van massa-regie aan menig ac eov geiegenneid tot sterk spel. Daarvan heeft b.v. de hoofcrolvertolker, John Clements, een dar.kbaar gebru.k ge- maak'. Ook Kalph EUchardson en Aubrey Smith zijn te prijzen. Zoo dan deze rolprent voor hen, die de les goed hebben onthouden dat ..het gevaarlijke leven eers'. waard g.Heeid te worden" ongetwijfeld een aantrekkelijk, kijkspel. Monopols Stan Laurej en Oliver Hardy rijn den laats en .i;d vaak geziene Llmhvi den in onze bioscopen- Deze week is het edele tweetal in Monopole «e be- wonderen. Helden zijn ze ook hier niet al nemen zc graan die pose aan. Ach'er de tralies vervolgt het noodloi hen al evenzeer als m de vrijheid, doch hun onnoozelheld bkjtet bun aan het eind toch ook nog wel eens geluk te kunnen bezorgen. Het is een film die de lachspieren danig In beweging laat komen. Vooraf draait een Interessante do- - cumentaire over de oorlogsbijdrage van' yransch Equatoriaal Afrika "Het n'.otpje/-dat schljnbaar Imoórlogsiljtf. werd gemaakr geeir een interessant beeld van den stimuleerenden invloed van den tweeden .wereldoorlog op 'ie economische ontwlkk^lng van dal Franschc gebied In het hart van don- ker-Afrika. Iji w; LAADBAK SCHOOF VAN AUTO Man ernstig gewond Vrfjóskmlódag omstreeks vier uur reed een 2eswleJ'se vrachtauto, be- smurd door C. A. v. d. B.. tiij de Nieuwe Brug de Rozenburgsche- '.straat in. Op deze vrachtauto was een fis^Ten. laadbak van ca.-1290 kg geplaatst3ij het nemen van de "bocht schoof de laadbak, d'e losop chassis stond, .van de awto .-saarbijde 30-jarige A G. V., die /"óp den laadbak stond, met den bak óp '-.straat- vieLV. .kreeg'hlerbij den bak tegen zijn' rug en bleef ter p/aatse liggen Op advies van dr. De -7 Ridder werd de man. die inwend ge i kneuzingen bad cpgeloopen. naai Gemeentez'ekenhuls overgebrachi ■De auto is door de politie in beslag chmo-ser.e, ö/e Gorr.e Harong gelegenheid Van de open ng- van den RoMerdsnischer. Schouwburg aldaar met groot ballet ten tooneele zal •brengen. Wijk F 23 geliquideerd Tijdens de beze ^ingsjaren wisten de bewoners, van wyk F 23 der luchï-beschenig een belangrijk be drag aan ge.u bij elkaar .e krijgen iuchibescherïuingsó-enst mogelijk ;e deen zijn. De oorlcg Is voorbij en h.ermede Is de taak der ïucïs.bescherminggeëln- gdl Na veikcop ran de daarvoor m aanhierlcing komende ma erialen kreeg wijk F 23 de beschikking over gxooi ba ,g saldo. Een verga- derjig van vryk-, en blokhoofcen besleot deze gelden te schenken aan yereentgmgen en s.ich.ingen die werken in he .algemeen belang. Aan de navolgende ms ellmgen werden de ach. ers taande bedragen overgt maakt: Schied. Ver., ter bes;ryding der lubereulcse. 75D,S ichting "49- "45, f 500—Schied. Ver. ot be- schemr.ng van zu.geüngen, ƒ500,—; Ke. Rooce Kriis, afd. .Schiedam,' 10D.—; Bet Groene Kruis, &*d. Schiedam, 100,—; He. Wit-Gele Kruis.' afd. Schiecsm, 'f lpo,—Ver. Veilig. Verkeer,; /.•109,—Ver. Die- reabeschermmg,afd.. Schiedam, 100,Zwakzinnigenzorg te ;Schied.\m, 100,— Ver. Col verpier gmg- v&n lijders aap val ende z-ek- ,en, 100,—; "Ver. He. Zonnehuis. loo.—7.:;'/: Een nu'dger bestemming had men dit. geld.door; gemeenschaps- ziii bijeen gebrach'., nie.- runnen geven.Hulde voor deze prac ige geste. Revue ,,Wij kloppen. Kleinkunst m d.enst der coöpera tieve gedachte, ziedaar de strekking- van„ de cabaret-rcvue-• „wy klop- Consumentencrediet Het komt voor. dat enkele personen, die een bericht thuis hebben ont vangen, dat rij voor een consumen tencrediet In aanmerktnj komen, lofc noc toe verzuimden de verklarlni. dat *tj met de voorwaarden al dan fclel accoord aan den Distrlcts- raad terut ta zenden. Betrokkenen wórden er nor eens uitdrukkelijk op gewezen, dat het credl^t alteen Kan worden toegestaan na leragon tv angst van de accoord' verklaring. Hinderwet Uit het politie-rapport Hit' dé auto.van D van S. werd een re-.ervewjEl met hand gestolen ,- /'/.Van J H H uit Roiterdara werd hiér: /^èr;'itede een ijzeren" steelwagen met rubberbanden ontvreemd, '.-i/pe woonwagenbewoner F O zag zich /twee splinternieuwe .richtingwijzers - ontfutseld. /■iH J de Z werd. onder verdenking van diefstal van Jenever, door de politie in arrest gesteld. Distributienieuws DOOR DETAIL! ISTF."N IX TE LEVE-BEX BOXNK.N VOOR DE WEEK VAX S t'in 11 JANUARt 1947 Versuaperlngen:53-2 .Alg, 54-2, ,X64 Só rts); v 54 (2 rtó). Aflossing week 20-26;/ Oct: "1945. Aflosslng week 8-14 /.Dec 1946. Sulker/Jara: 53 4 AJg- <3 r s!' 53^4; sutker, 54-4 Alg 54-5 Alg (1/ rts). /.Aflósslng week 8-14 Dec. 1946. Brood:. SsJKo/br/ (8 rtsj; 83-2 br (4 rö>: 53-1B /res OS rts): 53-1C res: 54-1 br; 54-1D Tes' 53-4 hr (8 rts> en nieuwe .bonnen. Blist::-.54-IE'-.r«s'<2rts); 52-iE res (I ftsV Aflossing week 8-14 Dec en week /203b xov. Kaas: 53-1 Alg 53-2B res, /S3-4. kass (2 ris), 54-1 Alg flrtsj, 51-2 Alg,52-2D res C/j.rtsj. Aflossing week :ÏÏ3-14;'Dec 'en week 10-15 Nov Eieren: /Rantsoenbonnen Alg ;-r 53-3. 54-7 Alg. 554-3. Ag, 55-2. Alg, 53-6 Alg, 56-2 Alg "(IraV i en de nieuwe bonnen- Marga- 'r'nerVetf 53-2 boter. 54-2 boter P/i ris); 63-3 boter. 53-4 marg. .{1 rts). ADoss- ".week- 9-14 Dec IMS- Bo'er: 53-1 boier rf/='rts) 53-4, 54^1- boter (1 rts). Af-, /lossing week 8-14 Dec. 1646 Vleesch- waren {slag.)t 53-1 vl. 53-5 vl, 54-1 vl, 54-2 vl (1 rts); 53-4 vl (3' rts). 53-2 vl fi/rtsh-Vleesch (slagers):/ Idem Coup- ;cioo PC042. Vleeschwaren; (Det)t Idem. /Aflossing week8-14 Dec i«6. Tabak icpétalli):/T 63, 64, x 63 (2V rts). 'Af- •loSsing week b-14 Dcc 1946. Tabak /(Grossiers):. Geen inlevering- Extra ;/vóon!chót: Peiroleum: 47-5 Alg,48-5 'ÓJg,.53-5.'-54-6 (i/rts': A05 fy'ra A08, B03 -/F64,0c 02 (2 rts); DM, /DO5 (2'/f rtsj. vBrahdsioffen: Coupures B, C. D. /E. /iridustriekolen, -/ cokes: verbruikers géen'vErvangingstaewijringen. /.Indus-. ■£riékolen, /.cakes: zonder_ llnkerboven- hoek/ Brahds'of.'enr 83 BV.'(2 rts); '60/3V, 'ei BV/ O risk/ WA 606 (1-9 per ;j- rLs)j.sWB bó6" <1-9per, 5" rt3>.-Keuken-' ^gerel t - Oiidé' /en nieuwe pun ten i." én ;30Ó506.'Q06/^pht)/./Tex»lelr/Toew :iext Óoèderën:-/Toewb'zlngen -Distex MD ,|S'r il'i'm' 2S...VA,.5W;;i01' tón-130 :VAJ- VB.rVC," VD./VE' 605; B en C VA,VB, vc, .VD,3 VE605* (3- pnDj.lOl t/m 2oo ivfe/w»;?- ii'rai-10ph t/ Óu d.i_(gr8s) B-82 ,,i^>pn.tvï--(biauw, .'grtjs. -oranjej; /B 82 MV/18T pnt^flilauw./grijs,-;grpM};/-'-, tM'iS ^.rje^/cduptires vleeschWarenx_ClOo, 'ci50;j^n/ Voór Dëvallliaten"gelc5ig - t/m K^rebruarl1947/ -:/yo<h^gros5iers-. tón ^^"^siraB'fi-^MTJ^notgitebtlkahienslg, t/m 'Óen tS* öW-ï$£mdertlaé5#lt .Vslfdógr avond ondér: auspiciën van' D E.3. door 't jonge gezelschap De Zeven- kloppers ten tooneele werd ge bracht. Onder lei ding van Adrl van Oorschot hebben Marton Bleens, Tini van Aesch, Justus Jessayes, Wim Bosch en Dolf Driesen 'n bont cabaret programma uitgevoerd waar van Jo Hamilton, de zevende man. de regie lisd. De liedjes en schetsen waren fnscfc en beschaafd en wer den door het publiek dan ook ten zeerste gewaardeerd. EngelscFe boksers naar Den Haag Daar Scl..taam nog steeds een boksverbod ken^ heet. he; Enso- ccirü de return-ma ch van de op Novemberte Wandswor.h ge- houden bokswedstrijd niet in deze s.ód kunnen vaststellen/;. Deze wedstrijden zuken nu, be houdens goedkeuringvan de be- reflende boksbonden op/ .24 Fe- bruan in Den Haag plaatsvinden. Zooals men z.ch zhi herinheren won .de Nederlandsche pioég, waaronder twee Schiedammers, de weds- rijden in Engeland des^ds'me; 4 tegen 2. Dokfersdienst De dakiërsthenst wordt van Zaterdagmiddag 3 uur tot Zondag avond/ 12 uur waargenomen door: Dr. F. Jungerius, Burg. Knappert- laan 269,tel. 67355, dr. J. Ris, Tulnlaan 92, tel. 6785S, dr. G. In 't Veld. W. de Zwijgerlaan 23. teL 68599. Geopend ls apotheek Gouka en Co., Grcenelaan 127. Predikbeurten 5 Januari 1947 Ncd. Herv. Cemeente Groote Kerk 10 uur ds. K. de Bei, 5 uur ds. A- .loffman. Doop. Nieuwe Kerk 10 uur. ds. Ai Deu z, Ind. FTedikant, 5 uur ds. p.. Broers. Wester kerk19 en '10.30 uur ds. Opstenbrug, Vlaardin- gen Cvtjorber. Ki Avondmaal); Vre- déskerk 9, en 10.30 uur ds; D. Broers/ (voorber. H. Avondmaal). Ned. Protest. Bond Kerk. Westvest 10,30 uurdr, H. Faber GerefKerk: Oosterkerk 10 uur 'ds.. H.' Scholing -vaa' Kamperland (bevest. ouderlingen en diakenen) 5 uur ds. H. de Moor; Zo. 37, Plan- tagekerk 10. uur ds. W. de Graaf {Bevest. ouderlingen endiakenen) 5 uur ds. H. Scholing; Zo. 36. Ju- llauakerk 10 uur ds. L. Zlelhuis van Roermond (Bevest. ouderlingen en diakenen')5 uur ds. W. de Graaf; Zó, 35. K'ëthel 10. uur ds. H. de Moor; 5 uur ds. L. Zlelhuls; Zz. 34. Collecte voor de schulddelging. Evang. ï.ntli. Gemeente Kerk Lange Nieuwstraat 10 uur. ds. J. van Leeuwen. Oud-Kath. Kerk: Kerk Dam; 10 uur pastoor Raymaekers. Cbr. Ger. Gemeente Kerk Waran da, 9^0 uur "Leesdlenst, 3 uur dk H/ W Fkrland van Dokkum. '.•/XegerJ'' des Heils Gebouw Lange Haven, 10 uur Heiliglngsdlenst, 6 uurOpenluchtRamenkornst, .7 uur Verlossin'gssamenkomst Vrjje Evang. Gemeente: Hanuo- nje '10 uur J. Segaar: Vereenlgings- lokaai 7 uur J. Segaar. Oud-Gcref. Gemeente Ger. Jeugd- hüis Lange. Haven,10 .en 4 uur ds, W. Roos. Ned- /Herv. Evangelisatie Gebouw Tivollr/ NJeuwc Haveu, 10 - en 4 uur ibe//Héer"/Middelkoop,-'-/. •^/Stadsevangelisatie ^Jernd" .Lokaal Lange H Kerksh-aat 70. ./lO'./uur -/Sa- 'mynkomsL Burgemeester en Wethouders Schiedam hebben bij hun besluit van 27 December is«. naar aanlei dingvan hn door de firma Balcker, Van der Vorm Co, alhier, gedane veroek om ontslagen te gorden van de voorwaarden, verbonden onder c en d aan de vergunning tot uitbrei ding van de grafsmederij, reparatie en eoustnietiewerïtplaais In het pand Hagastraat .71, alhier, houdende ver bod van hei voor de omgeving op hinderlijke wijze bewerken van me talen in de overdekte ruimte achter de smederij resp. tot het bewerken van metalen in de inrichting tusschen 8 uur des avonds en 7 uur des mor gens, beschSki in dier voege, dat: a. op het verzoek .om onthefftng van voorwaarde q, ls afwijzeend be schikt; en b- op het verzoete om algeheele onthtfflng van voorwaarde d. afwij zend -is. beschikt, doch ls loegestaan, dat tusschen des. avonds 8 uur en des morgens uur bewerking van me talen op* de door middel van de in het pand aanwezige 3 draaibanken plaats vindt. Buigemees'ers en Wethouders van Schiedam hebben bij hun besluit van 2 Januari 1947 vergunning verleend aan N A Gróeneweg. alhier,; lot. op richting van een steenhouwerij In het pand Dwarsstraat 66, Inlichtingen gevraagd over v. Antwerpen Het hoofd van de Politieke Re cherche te Vlaardingen de heer H H KJoeseinan verzoekt den persoon; vermoedelijk varensgezel, afteomsttg uit Vlaardingen--.wiens papleren. In den zomer van 1944 op geldigheid zijn gecontroleerd door de leden van dé toenmalige Politieke Politie, Lukas- sen en Magielsen, In de, woning van H A van Antwerpen aan de Aleida- 5traat 130 te Schiedam, zich In ver binding te stellen met het Bureau van de Politieke Recherche/AJdeeling Schledamscheweg 56 te Vlaardingen, telefoon 3174, of met het bureau van de PoKtieke Recherche Post Nieuw st raat 12 ie Schiedam, telefoon 68700. Voorts verzoekt hij allen, die ter verkrijging van papieren of hulp voor or.derdu-.kers me genoemden van Antwerpen in verbinding hebben ge>- staen. hiervan melding te doen voor zoover zij zuiks nog niet hebben ge daan/ Burgerlijke Stand GEBOREN Bérnardus, F M. zoon" van P J M. Maltha en M W san Dorp, Galvaxristraat B; Aaltje, d v D van Es én J W Schelüngerhout, Dr Noletstr 1; Catharina, d, van R Lln- stra en E E Roth, Reamurstr 12; Teu_ nis, zoon van T Mastenbroek en J P/ Holieman, Bocrhaveln .1; Leendert, z vanM' v d Tempel én C M Hehe- mann, Poortugaalschestr 5; Coert R. zoon van J Bunt en N Rljnaard, Van Smaleveltstr S5; Johannes C, zoon v J Willcmse en C Wfv Dipten, Boer- havelaan t; Johannes N P,- zoon v N A Jensson en G Moonen, Alelda- atraat 73; Hendrtnus, zoon van H d'e Moor en W P Ringnalda, Anna van Burenstraat 18; Jan, zoon van J de Voogel en U J C. Knoops, Marcord- slraat 67. Antoon A, z v A In 't Veld en A A schriel. Havent! k 178; Johanna P. d v B von Beers en C M Pheriiam- bucq, Nieuwebuurt 17; Johanna G F, d v J G F. V Rooljen en G Klein, Dr Noletstr 1; Arendje, d. v W V Mas- trlgt en L y d MeUden. Dr Noletstr l; Adrlana, d v C Tintel en L-.A E Seijkens, Mariastr 47; Johannes, z; v v Llenden .en G H de Weljer» Tulnlaan 70; Eltjt H M S.'d v H V :d Weljden:en L Hoftijzer,Nwe Haven .235; Hendrikus L W, z v J H. v d Steen en< N y Veelen, Boerhavelaan 1; levenl kind y G Brandt en G Voogdt, Boerhavelaan" i. GEHUWD: H J Dittera, 31 j en P Smit,: 29 J;, J Eekels, 2® J eh A Wlë- BOVEN BRIEVEN Wie 1947 boven zjjp brieven schrijft en dut doen wij alle maal bevestigt daarmee, ook als men 't niet zou weten of willen, den invloed, d:en- het Christendom op onze cultuur uitoefent. Want 1947 be teekent: 1947 jaar na de geboorte van Christus. Deze jaartelling bijzonderheden kan men in iedere encyclopaedic vinden is geba seerd op dë overtuiging, dat de ge boorte van Christus een zoodanig keerpunt In de wereldgeschiedenis is, dat zoowel het opkomen en ver dwijnen van wereldrijken als het schrijven van een particulier briefje er mee ln verband moeten worden gebracht. Dat deze overtuiging niet meer algemeen bewust is, misschien zelfs'nooit een werkzaam algemeen bewustzijn geweest is. mag ons toch niet doen vergeten, dat deze Ja»- telline slechts één klein en zeker niet het belangrijkste bewijs Is var. den invloed, die het Christendom op onze eultuur'heeft gehad. Wie er op let, vindt nog tallooze andere en .jrootere. Menno ter Braak schreef eens in ..Van oude en nieuwe Christenen" dat onze cultuur rust op het Christendom, door en door christelijk is tot haar felste onchristelijkheid. Hij schreef ook. het Christendom heeft barbaren ge drild en den dril van voorgeslachten schudt men niet af op de wijze de« poedels (die het water afschudt) Deze jaartelling zal vooreerst ook wel niet afgeschaft worden. Een der laatste mislukte pogingen daartoe was die van Mussolini. Het jaartal boven onze brieven plaatst al ons doen en laten onder verantwoordelijkheid van der. tijd. De Jaartelling, die wij thans hebben, heeft een universeelc- be doeling: zij bindt alle menschen samen in één groot verband en pro clameert een wereld van waarheid, naastenliefde, gerechtigheid. Zij accentueert dat een Jaar niet alleen een opdracht is, maar ook een voor recht, een kans, een gave. Zii houdt ons voor, dat er een Macht ls boven alle macht, die het geheimenis .van Zijn wil ^geopenbaard 'heeft m Christus, opdat wij in dit wondere leven den weg zouden zoeken en vinden. B. J. Aris. EVC en Antwerpsche staking Naar wij vernemen zijn. na de weigering van de EVC om goederen bestemd voor België ln de Neder- landsche havens te lossen, m de Rotterdamsche haven de havenar beiders van een vijftal schepen, te weten de Delf shaven (ex Alben Cuyp)Pleter de Hoogh. Norman- dia. Hel en Belos. in staking ge gaan. .Verschillende schepen hebben de Rotterdamsche haven verlaten om alsnog te trachten ln Antwerpen te lassen. De Rotterdamsche havenarbei ders zijn, zoo deelde men ons mede. vast van plan om het advies van de EVC dat. zooals bekend tot Zondag loopt, op te volgen, hetgeen wel blijkt uit het feit. dat alle besmette ladingen tot nu toe geweigerd zijn. Op de landelijke kaderbijeenkomst van de EVC. welke Zondag 29 Dec. te Amsterdam La gehouden, werd door 1800 functionarissen van deze organisatie uit het geheeie land een motie aangenomen, waarin men zich solidair verklaarde met de Antwerpsche havenarbeiders en sympathie betuigde voor de staking. gel, 20 j; H P Gagestein 33 J en H v d velden, 31 j; B G y Beek, 58 J en F A Wander. 35 J: C M Hersbaeh 24-J en W G Mackalj 17; J; J Ouds- hooro, 21 j en C M Hamerslag, 23 j; H P J Roos, 23 J en P v(d Berg, '-8 J; A Slavenburg, 22 J en C H Struijk 18 J: J J M Westerholt, 24 J en J E v d Goorbcrgh. 21 j; a L.:Zeverboom 24 J en J de Regt. 27 J; P v d Mo len, 46 J en A L W Weetellng, 33 J. O VERLEIDEN J B Wissenburg. 2 J, Nassaulaan 75. Overleden; Gvd WUt. 16 J. Maas dijk 106; M Koolmans. 33 J, vr v H v Schle. Nassaulaan 75 7 Januari, Musis Sacrum, 8 uur: Schled Volksuniversiteit, Concert op twee vleugels door Frank Rus- scher en Mcta R usscher-O ver ma n oontrli 7 Januari, R.K., Volksbond. 3 uur; Roomsoh Tooneel met ..Blank en Zwart", 11 m s Passage, Ze, en Zo 2, 4.30, 8,45. 8.15: .De Vier Veeren" Op hel tooneel trio Almos; Monopole. Za- 1,-5, "7 en 9 uur; zo. 3, 5, 7 en 9 uur; .Achter de tralleB" met Stan Laurel en Oliver Hardy, teatultvoerinien ed 5 Januari, R.K, Volksbond, 8 uur: Nieuwjaarsbal, Kaïh. Kring. x g d e r 1 n t ent 4 Januari. Vèreenlglngslokaal 8 uur: CJMV; 8 Januari, Ver- eeniglagslokaal. 8 uur: Vereeni- glng Jong Hervormden. Tr»ioanni>i|io|ta i Stedelijk Museum Hoogstraat. II Deo rm 13 Jen rentonnslelIIn» werken yan Coba Ritsema. Partij van de Vrijheid beleeft crisis Linggadjati de oorzaak Naar wij vernemen, is ln de Party van de Vrijheid een crisis uitgebro ken, die de ontwerp-overeénkomst van Linggadjatl tot aanleiding heeft. Vooral In den kring van de zgn. Jong-liberaïen is men ontsremd ever de onverzoenlijke houding van. hel partijbestuur, terwijl met name de rede, die het Tweede Kamerlid Vonk heeft gehouden, meer linksche elemen/en ln de Party van de Vrij heid heeft geprikkeld- Dit heeft aanleiding gegeven tot het iuttreden van verscheidene jong-liheralen uit de Partü van de Vrijheid. Voorts heeft mr. Stem pels rijn ontslag genomen als re dacteur van het partyblad ..Vry". Men onderzoekt Ir. den kring van de jong-libera'en (hans de moge lijkheid van contact met and ure vrijzinnige elementen, hetgeen wei- licht ln de toekomst zou kunnen leiden tot oprichting van een meer kntes gerichte liberale partij. Prof. Posthuma lid von de C.G. Als financieel expert Naar wij van welingelichte zijde vernemen, heeft prof. dr S. Posthuma, buitengewoon hoogleeraar voor de vraagstuk ken van het bankwezen aan de Economische HoogeschoDl te Rotterdam, het verzoek bereikt om als financieel expert tot dé Commissie-Generaal toe te tre den. Prof. Posthuma heeft de aanneming van dit verzoek in overweging genomen. De agenda van den Veiligheidsraad Dinsdag zal de Veiligheidsraad onder voorzitterschap van Norman Maklr (Australië) bijeenkomen. Op de ager.da staan: (1) Brief van den raad van ministers van bultenlanc'sche zaken aan den voor zitter van den Veiligheidsraad; (2) be: door de. Aigeuitene Vergadering aangenomen voorstel over de rege ling en de vermindering van bewa pening: (3) de resolutie van de AJ- gemeene Vergadering over de inlich tingen betreffende de gewapende macht der Vereenigée Naties. Werktijden verpleegsters opnieuw geregeld In het Staatsblad no. G 372 ls opgenomen een besluit van 20 De cember tot nadere wijziging van het verplegmgsbesluit. Daarin wordt bepaald, dat artikel 3 van dit besluit wordt gelezen als volgt: „1. Een arbeider ln een verple- gingsinrichting mag niet langer ar beid verrichten dan negen en een kwart uur per dag en een en vijf tig uren per week. behalve in ver band met de dlenstwlssellrg. in welk geval een arbeider ten hoogste elf uren op een dag ln twee achter eenvolgende weken en ten hoogste zes en zestig uren per week arbeid mag verrichten mits niet langer dan tweehonderd vier uren ln vier achtereenvolgende weken 2. Een dagdienst mag ten hoogst vijftien uren bedragen 3. Een nachtdienst mag ten hoog ste tien uren bedragen. 4. Een arbeider ±e niet deelneemt aan arbeid, bestaande ln het ver plegen van zieken, mag niet langer arbeid verrichten dan tien.uren per dag en vfjf en vyftlg uren per week." Dit besluit Is in werking getreden op 1 Januari 1947, Uitgave Stichting ,Het Parool" Plaatselijk directeur: B. de Vries. PI. hoofdredacteur: Th. Ramaker 1/ fl/ o ls 9 o I 'i ilo#r 31G. Veel kaasop redding was er niet voor me; kwam. er den. volgenden morgen -geen lanjï In "zicht dan zou ik zóó .van dit hok ait- in zee. gesmeten worden. Gelegenheid om Columbus towaarschuwen tegen do beraamde /muiter^ was èr niet en als ik het, had- kunnen doen zou dat niets geholpen hebben,; /want- tegende overmacht van matrozenzónden we samen toch; machteloos staan. „Mauw", zei de scheep»' kat, die/ rnjj in mijn gevangenschap gezelschaphield en zich verveelde: ,.Mauwl„Wat is .-er, póes'fV vroeg ik/droevig: ^Weet jij een uitweg ff." De kat: keek hongerig, bol^ een eind je.weg ca: kwam brom-: mend terug- li werd opmerkzaam. dacht ik: „Waar /gaat dat beest telkens heen f Is .dit deel van/hetruiin - 3an: niet heelemnnl afgeslotenf 'L/.Dekat .miauwde aanmoedigend en sprong tegenoen stapel bisten op. „Het is te. proheeren dacht ik en klom bem achtor- - del. Tusschen den bovenrand der.lading en de balken was eèn opening, waar ik net door kon, kruipen. Ik" kwam;''nu in een ander deal van het rnim,/waar de kat te likkebaarden stond voor een groote kcoi. „Duiven", /ri^p ik. verbaasdDe postduiven, die. //Columbus loswilde Men/hls hg land ontdekte. Nu heb ik een; prachtig plft"! En ik ging vlug /aai) het werk Den volgenden /morgen zocht de uitkijk in den mast deu horizon af man/r er wfis nog géén land 'te zien., Luc van Dam bokst in Parijs Luc van Dam zal op 19 Januari te Parijs Ln den ring komen'tegen Annesade Diouf, een kleurling, die in 1946 nog middengewichtskam- pioen van Frankryk was, Waimeer de Rotterdammer succes heeft be staat de mogeiykhetd, dat tiU nog meer wedstrijden in Frankrijk zal boksen. Er zijn zelfs al besprekin gen gaande voor een wedstrijd om het Europeesch kampioenschap ln het middengewicht tusschen Marcel Cerclan en Van Dam. Jan Nicolaas gaat waarschijnlijk binnenkort naar het buitenland; hy zal misschien op 21 Januari in de Seymour Hall te Londen den Brlt- schen lichtgewicht Barnham ont moeten. Scheepvaart AANGEKOMEN SCHEPEN 3 Januari loo, Bristol, Muller. Merwehav stukgoed; North Tlpperary, Dublin, Hudlg Verter, Merwehav stukgoed; Skjold, Kopenhagen, Ruya. Merwehav stukgoed; l/rd. terug utt zee, Burger Hoek van Holland; Charles Dickens, Burntisland, Vlaardingen; Depa, A'cam. Nlev Goudriaan. Lekhav, le dig; Leeghwater, New York HAL Poartershav stukgoed: Trompenburgh Londen Rott Lnodenlljn, Parkhav stukgoed. 4 Januari Sl'gborg, Malmo. Burger, IJsefhav stukgoed; Flores, Noordzee, Parkkade Vienna, Harwich, Hoek van Holland; Prague, Harwich, Hoek van Holland; Clydeitelc., Oalveslon, Hudlg Veder. Pernis olie. VERTROKKEN SCHEPEN 3 Januari Argo. He'^lngfors; Corsica. Ports, mouth; Catertna Gerollmlch. Savona; Deneb. Londen; Caplto. Bristol vla Antwerpen: Orion. Boston (L); Urd. Gent; Sombre, Partis; Empire Tlga- ven. Kjoge; Verba. A'd.un; Ómlandla. Antwerpen; Panaghis. Saffl; Dulve- land, Lelth; Heemskerk. Grangemouth Antwerp, Hwwlch; .Oranje ""assan, Harwich. i Januari:.-' Jelo, Oslo. Wind Z.O. Matige bries, kalme ree, heldere lucht SCHEEPS BR WEGINGEN Auducia, 2 te Bristol; Alp'nard, thuis P 2 Fernando Noronha, Bingiang, R'cam n Dost AzlÓM .31 v Genua; BoreUl, 2 v Oslo n LysekU; Birmingham, 3 v Blyth n Queenabro: Barnard Vlctry, 30 v New York vla Bremen n R'dam. Cape KUdare, 28 v R'dam te Galva- slon;/CarmelfJell, p t Dungenest nTel Aviv; Cottica, thuis 2 ie Plymouth; CorIHft, 30 V DJeddah n Capsa, 30 v Pernis te Curacao; Charles H Lan- ham. 31 van R'dam ie Baltimore; Drafn, 31 vanR'dam te Curasao; Deo Duce. te Kopenhagen. Eemdijk, 3d van Penang naar Port S\yettenham; Euterpe, 3 van IJmul» den naar Lissabon. Fievo, l van Guayaquil naar Cris tobal; Port Amsterdam, 30 van Ran goon naar Java; Fprmsum, p 2 Dungeness naar Casablanca; FiducJa le Londen. Greta. 26 yan R'dam te Gdynia} Gordlas, 30 to New York. Hercules. 3 te Barry, bestemming Valencia; Helder, 30 te Kluluk; Hast :0 van Haifa naar Beiroet; Hast IV, 2 te Gent; Hebe Nobel, p .3 Vüsslngen naar Londen; Henk. 3 v R'dam te Londen; Heranger, Van couver naar R'dam. p 31 Balboa. Iris, 2 van Golhenburg n A'dam. Jabshaven, 3 van West Afrika te A'dam; James Lykes, so van Tjfcw Orleans via Bremen naar R'dam; Jefferson City Victory, SO v Galves ton via Antwerpen naar R'dam Kerkplein, thuis, 2 te Marseille; Kijkduin, 27 van Port Vendres n Riinvaart LOBITH, gepasseerd 1 Januari. Stroomafwaarts: K Vaart 9, Expres» 3a. Avontuur 6, alle Rotterdam; Met- tlena. Schiedam; Alma, Fardo, Maria a'.le Maastricht; Eems. Vertrouwen, belde Nijmegen: Poseidon I, GSM 21, belde BelglC; Louise, Lljdolr. Joma, Marie, st Marie. Prosper. ixtus, alle Frankrijk. LOBITH, gepasseerd 1 Januari. Siroomopwaarts: Rego, Harmonie, Johan, Eliza? St Maria 2. Bellona, Justttia, Eulal'.e, Plejo, Keerbefegen. Cor. alle Dultschland: Ibis, Fluvtale. RIJnschelde Xt. Elgcr. riafz. Express 25. Express 34. alle Basel. - Geen pijnlijke voeten meer - wanr.er ik U v^kt-undig en roelttcffeod be hadel Mei M. B de Mi OR Med. pec. Onrop,<li«ieel Akehrle Voe verzo/pit-fl1 Hoe havelaan 34^ Schiedam Tel 57350 Sp< v. da eujks beh Zaterd. van I 5 alstn Maaod- en Dondetd avd. v«n 7 S uur en vogens a>spr. Pnma Inr' Gevraagd Ln luxe verliuur-inr. beschaafd CHAUFFEUR Zij die als zoodanig werkzaam zijn genieten voorkeur. Tevens gevraagd bekw. erv. AUTOMOBIELMONTEUR voor eigen autopark. Br. letters S.BJd. Het Parool Cevr. Kantoorjuffrouw ong. 16 j. voor bedienen te lefoon en lichte kantoor- werkzaainheden. Br. letters S.BJ7. Te koop: winkelinvenfarts, raam werk en timmerhout elk aann. bod. Vlaardinger- dJJk 49b, Schiedam Ter overname aangéboten nieuwe hooge bruine hee- rcnscboenen. pr. t'ngelsch maatwerk, maat 9- Prins Manritbstraaj 6. Schieriam. Te koop fornulskacbel. 15R-'p, Schledam- scliewtf-g 54. Kethel. HARTOG WONING INRICHTING Lorentzplelnló Huis- én Slaapkamejs Boekenkas en. enz. Ales uaa* «erkening Ook reparaties Geen Winkc' Neite Jongeman, 24 Jaar, vaste belrekkUig, zoekt serieuse kennismaking met eer. -net huiselijk melsjev leeftyd 20 hot 24 jaar. Br. met foto, op eerewoord re tour. oader no. S 1212 Bur. Het Parool- Verloren bruine glacé hee- rec' .udschoen. tusschen Broersveld en Broersvest. Terug te bezorgen tegen goede belooning. Van Har- melen, Schiedamscheweg 173 Kethel. Té* koop "aangeboden: baby- uftzet zonder luiers- Adres Dazntaan 43. 's avonds na 7 uur. 'Vil Te koop: htüskamerameuble- ment, vo stoff. pr. kwaliteit Br onder No S 1207 aan Bur. Het Parool In prima staat zijnde vo Kinderwagen aangch. ea Trap naaimachine. Singer D. v d Spek. Nieuwe Maasstr 12a DC ACCOKHEONNIST Voor bruiloften en verzorger van Uw feestavonden wenscht Ctlënten en Kennissen een EEN VOORSPOEDIG 1947. Adres J. 31omsteeI, v d Plokstraat t2 Schiedam KNIPT UIT k&tShfrn. cée*\rrvcyn/ BEHANGSELS UW WONING GEZELLIG Broersvest 117 SCHIEDAM v! INWONING 'ome'ul, binnerkori get-ouwrt zoeken op goeden: stand te Sch edam ruime age met geleüC' he«d 'ot inrientë'- van vrije keuken. Br onder No. S I9-)9 aan Coape.'S Adviesbureau. Lai«gc Hoven Hl. Schlépam gevraagd CHAUFFEUR voor expeditie en magazijnwerk Geroutineerde broodbezorger Jongste vrouwel KANTOORBEDIENDE Sollicitatiesaan "net kantoor Ke'.helstraa; 10. Schiedam BERICHT HOOGTEZOF Naast mijn clii- opodtstlschlj practljk (Algehele Voetverzor ging) ls er bij tnij (op med. advis) gelegenheid voor Hoog- tezonbeh. Beh. volgens afspraak 's morgens en 's avonds beh. Maand, en Donderd. avd en Zawrd Me) M C de MOOR Boerhavelaan 34A Scbiedrtm Te e'ooa 6735- NETTE JONGENS (14-16 jr.) NETTE MEISJES wll'en tégen poed loon.' met dito soriale ve»2oglnn in pre'tlge omgevlno werkzaam zijn Biscuitfabriek W KesterN.V, Aanmelden Grofbaan, Schiedam. Wij vragen Aanmelden ook na 6 uur Schocnmagazijn Bata Hoogstraat 11 Schiedam ','v'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 2