SgfStiS MODERNE WASSCHERU IS 'N FABRIEK JAPAN ONDER DEN INVLOED VAN HET WESTEN p«iS!Ilpillt Van vrijgezeilenwaschjes en lastige menschen PdUUiececktec Da grootste zorg van tedere wosschcrU t» "niet het wasschen, dat gaat van *n leien dak]e. Maar het uit- eikaar houden van hot wasch" goed van duizenden klanten, dé£r -Iraait alles om en de meest inge nieuze systemen zün daarvoor uitgedacht, rond, een zesde polijst den hals, on$ roode striemen te voorknmenl een zevende geelt model aan 'I punt- boordje en laat ruimte/voor "*en das. een achtste buigt de pun jc* van de s'live boordjes om. Zóó uut U 't thuis niet! Aan elL van deze kleine machines staat een meisje De grootste zorg: Hoe krijgt de klant de wasch compleet XJw wasch wordt, net als die van mevrouw Pietersen, van het s.s. „X", van hotel Y. zoodra zij In de was- schertj aankomt, -«esorteerd In alle mogelijke onderdeden. Lijfgoed, wit, bont, donker goed, overhemden, boorden, zijden en wollen goed •worden van elkaar gescheiden en krijgen een aparte behandeling. Maar tenslotte moeten, al die stukken toch weer samenkomend ln Uw mandje, ce rak van roevrouw Pletersen. de groots manden van het 8.s.f'.,X", hotel Y... Met da nummertjes Is het nog mac- schaarsch en daarom volgde men in een van de wasscherijen, die wij gingen bekijken, een Amerlkaansch systeem: elke klam krygt 'n nummer, dat voorkomt op zijn mand, op een stevige lap en op daaraan vastzittende groote veiligheidsspelden, die aan alle onderdeden, waarin de wasch DE VROUW EN KAAR WERK voor de behandeling uiteenvalt, wor den gestoker^ Vóór 't inpakken moeten alle spelden weer aan de lap zitten, dat Is het teeken dat de wasch compleet 13. r Wirwar van machines Hoe-Is de Inrichtlrg van dit bed rilt. waarin zoo vele meisjes en vrouwen een bestaan vinden? Een moderne: waascherlj lijkt wel oen fabriek met zijn groote eigen waterinstallatie, waarin het water wordt „onthard" (Van kaikzouten, die rt goed aantasten, ontdaan), z'n reusachtige stoomketels, zijn enorm aantal groote en kleine machines, die het goed wasschen, drogen, mangelen, persen, strijken en wal niet al. Reusachtige waschmachlnes weeken het goed enkele minuten vóór, geven het tweemaal een sop van gesnipperde zeep, en spoelen het na. Heel fijne goederen, een teer kanten kraagje, *«n fijn zijden bloesje of kleedje lOas dien dag aan kaar geven, en zeventigste .overhemd bezig! -.v worden mét de hand gewasschen. Groote centrifuges, waarin het goed inel wordt rondgedraaid, vervangen het wringen. Daarna gaat de! platte wasch naar den sioomverhttten man. gei. waar ,'t droog en glad onderuit komt en aan denanderen kant wordt opgevangen door hulpvouw- sters, die het1 vóórvouwen. De dp- raaaksters zorgen voor dé rest Het lijfgoed gaat niet onder den man gel, maar naar speciale persen met verwarmde, van een vilten bekleeding voorziene ontertafel. Hierdoor hebben de knoopen nier te lijden. Kleedén, gordijnen, groote stukken worden, precies op maat, óp de appreteertrommel ..ge plakt" op deze wijze gedroogd en glad. gemaakt. Bij de strijksters worden de lijf goederen verzameld, de overhemden gaan naar de pverhemdenstrljksters, de boorden naar de boordenstrijkstera. ^ik wil hier in de wasscherU niets andcr3 doen", zei,- teen wij haar vroegen, hoe ze het werk vond, een overhemdenstrükster, zonder op-of omkijken, zy was dien dag aan haar zeven en zeventigste overhemd bezig-. En baar cheffin bevestigde hét: t lukt niet gemakkelijk om ln een wasseherij een overhemdenstrUkster aan ander werk té zet'en. Nu moet U zich dit werk toch ook niet al te erg voorstellen. Het U niet meer zóoals op de teekenlngen van Degas of ln de boeken van' Zola wordt voorgesteld De overhemdenstrljkstfir verricht' alleen dé „finishing touch".. Een soort stoomverhitte kameel met drie hnZten doet het voornaamste werk voor haar: op de eeae bult wordt hel "boordje gedroogd'en ge streken. op de twee andere de man chetten. Een tweede machine neemt het voorpand voor haar rekening, een derde den rug, een verhitte mouwplank de heide mouwen. Aan de boordjes komen niet minder dan acht machines te pas: één strijkt zé vóór,' een tweede glanst ze. een dorde poiyst de. scherpe, kantjes, een vierde vocht den bovenrand in, waardoor de boord ln den juisten vorm ls'rond te bulgen en niet breekt door de stQfsel, een vijfde maakt ..re „Stoomen bestaat niet!" Wist u. dat st°omen niet bestaat? Er is seen verschil lusschtn wat de volksmond „stoomen" noemt en „Chemisch reinigen". En daar komt geen stoom aan te pas. vroeger gebeurde het chemisch reinigen met benzine, tegenwoordig met Irichloor-aettayleen, Ln de wandeling „tri" genoemd, dat niet brandbaar Is en het vet goed uittrekt. Het is ongelooflijk, wat er na zoo'n behandeUng van een heerencostuum of damesmantel aan vuil, ve' en stof ln de machineachterbtyft De „tri' wordt weer uit het goed terugge wonnen en in een andere machine gereinigd, omdal anders het proces te kostbaar zou zijn Degenen, die den schepter zwaaien ln de afdeeling „ontvlekkcn" zUïi halve scheikundigen en omringd door een aantal fleschjes met vloeistoffen en zouten. Wij hooren daar, dat de raadgevingen op ontvlekkingsgebi^d ln de damesbladen niet alH)d klop pen, dat o.m het bekende heete yzex op grauw papier en het ondeskundig gebruik van peroxyde veel onheil aanrichten» Moeilijkheden By de juffrouw, „die over de klachten gaat" vernemen we, dat ln dit bedrijf ook niet alles rozengeur en maneschijn is. Het begint al met de waachlijst. De chauffeur moei wachten, want mevrouw kan haar potloodje niet vinden en moet er wai bijschrijven. Meer dan de helft der waschiljsten wordt verkeerd Ingevuld Er wordt van allés opgezet, dat niet meegaat en meer goederen worden meegegeven, dan opgeschreven staan Het teveel is dan bijna altijd „in orde", maar wat men te weinig terugkrijgt, „zat er toch beslist ln". Ne maanden komt bet dan wel eens tilt' het verstelmandje of van onder de matras van een bed tevoorschijn! Ea merkwaardig is oafc, dat wit zoek raakte, beslist altijd gloed nieuw was! Het oorlogsgoed baart nog steeds veel zorgen. Over hemden, met slechten draad genaaid, vallen In. de wasseherij wel eens uiteen in. alle deeleft, waaruit ze zyn samengesteld omdat de draad niet deugt, waarmee ze gestikt werden. Daaraan heeft de wasseherij geen schuld, evenmin aan de gaatjes, m lakens ontstaan door het gorgelen met peroxyde. of aan vlekken van „kisprooff" lippenstift, - die er aiet uitgaan. ,,£n als de fteeren ln res taurants mi eens niet deden, wat ze thuis ook niet magen", verzucht de hooldjuffrauw slgarettengaatjes ln de servetten en tafellakens schroeien, want dat worden gaten in de wesch..** De Inpakster leert zoo langzamer hand de eigenaardigheden van ,de klanten kennen „Toon mij Uw heir.'d, en-ik zal, tL .zeggen. 'vfSê'CÏjj zlftf!*. Dit slaat .opdien- Dultschën' officier.' die zelfs op .zijn hemd 'een. hakenkruis had !- Hy was kleermaker, en kwam elk oogenbiik om zyn'broek te latera oppersen. „Ha, cfrar hebben wé „mien Hose" weer, werd er dan geroepen. Tot slot-werden, er korte metten met „mien Hose" gemaakt, ze werd te dicht by een stoomketel gehangen. „Mien Hose" was „ganz versengt" en de eigenaar plus zijn satellieten; voor wlen men verplicht was, te wasschen, lieten zich niet meer zien- En dan hooren ,we van defUge mevrouwen, die al een half uur vóór de "wasch zal worden^bezorgd, gereed zitten met linnenjuffrouw en dienst meisje,. óm plechtig" de Inspectie te gaan beginnen. Maar dat dateert van jaren vóór .den oorlog In een kleine wasseherij leeft men mee met de klanten. „Is-mevrouv X nog ziek?" jNee, ze Is op, want ze heeft alweer onderjurken in de wasch ge daan". Eet daopjurkje, dat men. voor de" moeder te pijpen kreeg, moet nu Onlangs kregen wij weer eens een vun die aangrijpende teeke nlngen van Degas voor oogen: Een doodmoede strijks-ier, die mei een verbeten gezicht zijde lings opkijkt van groote stapels waschgoed.Is he, nóg 7.001" vroegen wij ons af. Nee '-oo is het niet meer In hei moderne wasscherljbedrljf, waar zoo vele vrouwen en meisjes een bestaan vinden, wordt het zwaar ste werk door demachines ge daan en zij verrichten slechts de „finishing touch",Toch heef: elke wasseherij te kampen met een tekort aan personeel- Waar biy- ven die werkkrachien?. voor de pas geboren kleindochter on Ier banden genomen worden. Vrijgezeilenwaschjes Vóór dei. oorlog hadden de groote wasscheryen een speciale afdeeling vnor studenten, vrijgezellen, werken de vrouwen Daar werden knoopen aangezet, lakens versteld, glecjes opgehaald, sokken gestopt. Met Sinterklaas kwamen er dan pakjes" voor de jurfrouw, die zoo ne'jes de wasch bijhield" Door gebrek aan personeel en vorstelmateriaal kan deze service voorloopig niet weer opgenomen worden. Eigenaardig is Let, dat Op vele advertent les. waarin om personeel wordt gevraagd, vooral oudere, ge trouwde vrouwen komen ..Ik heb z«s kinderen", zei een sollicitante, ,,en kan met het loon van mijn mao nle1 uitkomen. Dus ga Ik uit werken en laat mijn twee dochters de huis houding d«en. Waarom ze die dan niet stuurde? Dan kwam het geld niet ln de huishouding, de dorhters zou den ®en gedeelte voor zichzelf willen gebruiken en dat waf de bedoeling niet! '.'raeger werkte het personeel in de wasscherijen tegen \eer lage loonen, tegenwoordig bestaat er een behoor lijke collectieve loonschaal. Een overhemdenstrijkster verdient nu f i5 per week, vroeger f 12—-n. een meisje of vrouw aan pers of mangel krygt f. 20. vroeger f 9, een ongeschoolde kracht kan eveneens f 20 verdienen, Maar nog steeds werken de wassche rijen met minder lan de helft van het p rson^ef van vroeger. Es dat, terwy» er zooveel werk Is, omdat de huisvrouw meer „wasscherij-minded" ls geworden, ook al door het tekort aan huishoudelijk personeel. Waar al die melsjes blijven? „Ze worden liever serveerster", krijgen wij ten antwoord. Of dit zoo Is, zullen wij een volgenden keer eens zien Kunstenaars in hooger beroep veroordeeld De Centrale Eereraad voor de Kunst heeft uitspraak gedaan op hel hooger beroep van enkele, kunste naars, te weten mevr. C P J Coos- sens-Bach, (afkeuring van de hou ding); Henk. Bakker, schrijver, te Haarlem, verbod van beroepsuitoefe ning-of doen opvoeren van zijn too- neels'ukken gedurende zes maanden, ing 20-ll-'45; J W F Weremeus Bu tting, uitoefening beroep gedurende een jaór, ing 1 Sept 19*5; Anton El- derlng, eoncertzanger, afkeuring der houding: Otto Glas'ra 'an Loon, diri gent, verbod beroepsuitoefenin g een Jaar. Ing 5 Met 1945; Toon Verhey, openbaar optreden verboden gedu rende twee jaar, ingaande Mei 1345. Amerika wil Indonesische grondstoffen koopen Dt, WaliéK^Füètef/tööisiil.r géne raal;.: vac.: 'de-- Fereenigde Staren ..te Batavia, heeft verklaard, dat Ame rika van plan ls alle door Indone sië geproduceerde grondstoffen re koopen. die noodig zijD voor d- vre- desindustrie. Zoowel met Nederland als met Indonesië wil - Ajmerika vfiendschappelü.ke betrektongen on- f'ïrhoudenhè-j wtl vrede, opd»In doneslë zoo veel mogelijk kan pro- duceeren. Zeshonderd delinquenten namen de beenen Uit de tntemeeringskarapen in ons land zijn sinds de oprichting duizen den ontvlucht. De meestea van hen werden echter" weer gegrepen. Het totaal aantal nog voortvluchtlgen. be draagt, naar de bevoegde instanties - ons mededeelen, 'clrca^ zeshonderd- Het laagste aantal (9) noteert, het kamp Laren, j 1 9 4 7 De letters moeten vervangen worden door cijfers, te kiezen uit'de cijfers van X tot en met Elke letter stelt een ander cijfer voor; de twee letters a natuurlijk hetzelfde cijfer. Na eenig gepieker hebben Koos en Kees een oplossing gevonden. Hier is de oplossing van Koos: 2 7 8 16 6 9 Parool-Puzzle Nieuwjaarswensch van professor Pieker Professor Pieker, hoogleeraar in de Puzzeiogie, heeft voor zijn kleinzoons die al op de H.B.S, zijn en ook een reken hoofd hebben, een nieuwjaars- wensch samengesteld, natuurlijk iri den vorm van een rekensom en hiervan willen we U vertel len, Hij wenscht natuurlijk, iedereen een fijn jaar 1947 en heeft dien wensch in den vol enden .vorm gegoten; f«n .Jaar "- liet knapenkoor van 0ovierhout, do Nachtegalen van Oostcrhout heb ben tu de „Salie de Gaveau" te Parijs een uitvoering gegeven, welke door dtn NederUindechen gezant teerd bijgewoond. Het koor tijdens de generale repetitiet Voor de kinderen Wacrin GIJSBERT zout voor de Zilte gaat zoeken 19 4 7 Ook Kees had deze oplossing gevonden, alleen met dit vel schil, .dat de 8 en 9 verwisseld waren, hetgee1"1 in de optelling verder geen verschil maakt; de ze beide oplossingen telde pro fessor Pieker dan ook maar voor één oplossing- „Er is nog een andere oplossing oak; die moeten jullie nu ook eens trach ten te vinden!" Koos en Kees vinden het welletjes, dat ze,één oplossing hebben gevonden; daarom vragen ze den lezers die tweede 'oplossing te willen zoe ken. Kunt U 'hen helpen? Onder de inzenders van de juiste op!ossing worden vier prij zen verloot en wel: twee prijzen van f 7,50, 2e prijs f 5,3e prijs f 2,50. Inzendingen vóór Vrijdag 10 Januari aan de redactie van Het Parool;1 op de enveloppe vermelden; Puzzle, Oplossing vorige puzzle. De oplossing van onze puzzle van 21 December is ais volgt: Horizontaal: dooier, étui, nota, middag. Afrika, ar, keuken, eze lin» suiker asbest, lijn, tunnel. Sydney, uil.Liszt, rennen," Bus- sum, Rienzi, likeur, la, harnas, ovatie, toon, alor. cornet, kof fit,, eg, likeur, smeren, septet, Djani- bi, eland, she. krijgen. Verticaal: do*, dank, oranjes rei, smaak, d.d., egel, Uranus, nikkel, dieren, resten, Uranus, ezelin, intijds, Boston, reünie, normen, debiet, lorren. Israel Nelson, scheef,' enorme, kotter, recept, Akkrum, openen, aalbes, rustig, fusie, kade, even, al, as. Na loting werden de prijzen als volgt toegekend: prijzen van f 7,50:' W- F. Kien; GoudschérTj- weg^'^öa,•"Rotterdam err "7 H Scheurkogel. LangeNieuwstraat 177, Schiedam; 2e prijs f 5, A. M. de Vogel, Joh. Bosboom straat 12, Dordrecht; 3e prijs f 2,50: Nelly de Jooden,. Oranje straat 31,. Slikkerveer (Z.H.), De winnaars in Rotterdam en Schiedam kunnen hun prijs in ontvangst nemen van Maandag Januari afbij onzen kassier, Schiedamschesingel 52e. Win naars buitenRotterdam en Schiedam wordt de prijs door onze administratie toegezonden. Foto-Dakota te Paramaribo gearriveerd De KLM-Dakota PJ-ALG-, het twee- mototige kar-eerlngstoeste! der KLM, da> Zondag 29 December 1945 van Schiphui naar Wes'i-lndlë vertrok ls op de „zanderij", het vliegveld van. Paramaribo, geland. ZILTE ROB hief na dw mededeeüng, dat GUsberts oren vast zaten, zijn staar*, ten hemel en begon akelig te Jan);en. Gijsbért, verpletterd bij het zien van zoveel leed, voelde zich schuldig, maar wisl ook niet wat "hij er aan doen moest. Ik wist het wel, balkte Rob wanhopig en dikke tranen liepen langs zijn grauwe wangen. Gretig Ukte hy öe tranen op, want ze waren zout. en hy beschouwde ze daarom als druppeltjes bescheiden geluk Zijn geweeklaag was mtusschen doorgedrongen, tot de oppassers en toen hö net op volle kracht jammerde, dat niemand, niemand ooit eens losse oren had. kwam Miklós aanlopen. Hij had een vis ln de hand en zwaaide Bechtseen kinderkoor, dat regelmatig voor de radio zingt en speciaal uitmunt in een liedje, dat veel gelijkenis vertoont met het bekende Old Mc Donald's -:i\Farm>T, waarin dierengeluiden worden nagebootst. 'Lvntèe:. Ben acht jarige volleerde pianiste, die de klassieke pianoconcerten uit huar mouw schudt. Kr moesten speciale pedalen aan haar vleugel gemaal, t worden. Ontegenzeggelijk tien de kinderen er lief vit, maar toch daar lokkend mee. Rob zag de vis. en at hem op, terwijl Miklós hem oppakte en wegdroeg ln zijn arm, v^n waaruit Rob zijn gejammer voortzette- Op dat ogenblik kwam Flfi aanren nen er het was al van verre te zien, dal ze ergens ontstemd over was. Mijn springtouw, kefte 2e, iemand heeft mijn springtouw gestolen I Gysbert begon aan zijn geweten te knagen en keek uiterst schuldig en ongelukkig toen Flfl het touw voor zijn poten op de g;ond ontdekte. Hij vond, dat al bet nare wet tegelijk kwam en hy .voelde de. tranen al klaar, staan achter zijn ogen. Toen Flfi hem n«* ook met hoge stem ging uitmaken voor een clandestien springkonijn, dat zwarte sprongen maakle met andetdler6 springtouwen, barstte hy midden ln deze Indrukwekkende opsomming van zijn wandaden in "hullen uit- Flfi, geschrokken, hield op met schelden en zei; wat Is «r nou, maar Gysbert, die van hullen hield, ging er mee door. FLfl's onderlip begon te trillen. Waarom huil je nou, ik meende het heus niet, blafte ze ongelukkig. Gijsbért kon alleen maar een. gierend zilte Rob" uitbrengen, waarby hU een beschermend gebaar naar zijn oren maakte, Nu scheen Flfi een licht op te gaan. HU heeft Je zeker om Je oren gevraagd, zei ze snugger. Gysbert hield op met huilen van verbazing, bovendien was hij er net mee klaar. Hoe weet Je dat, vroeg hij. Dat vraagt^ hij aan leder nieuw dier, dat hier komt, lichtte Fill hem in, het ls een ziekte. Hij heeft het Slurf, den olifant ook gevraagd, toen die pas hier was. Dat heeft nog een hele opschudding gegeven, want Slurf heeft hem met een heleboel zand weggespoten- t Was ook een gekke vraag, glchelde Flfi, want uit één oor van Slurf gaan wel twee zilte Robben.. Gijsbért voeld» zich na deze mededeling zo vreselijk opgelucht, dat hij begon te lacher». Dus het ls niet erg, dat hy" mijn oren niet krijgen kan? Informeerde hij nog even voor de zekerheid. Maar hoe kan Zilte Rob dan ooit gelukkig worden? Flfi was nu aan het touwtje springen en luisterde niet eens meer zo erg. Wat zei hij toch, dat er nog meer aan zijn geluk ontbrak, behalve oren, bepeinsde Gysbert. Q ja, zout water. Al3 Ik hem daar r»u eens aan helpen kon. Zout voor Zilte Rob, zout voor Zilte Rob, murmelde hij voor zich heen, terwijl hij met züu poten op zijn rug heen en weer drentelde en Flfi een prachtige dubbele sprong op ,J3c trouw met edelman, bedelman, pastoor MARIAN SHEETS. (Wordt vervolgd). Vier personen, werden gedood en zeven gewond, toen ten Noorden van Mexico City gisteren een Dakota- vtlegtulg een noodlanding moest maken en l_n brand vloog. W/T! 'tyiitkOuiznU.', j °~rrL '--^LCrttoAuL Door ANTHONY BERKELEY 55) "La;»?n h&t hopen", zei Mcni- se^mnneer. het^zoo: is. gebeurd, kan zj] waarschijnlijk zinder veel moeite opgespoord worden" „Ja", zei mijnheer Chlttenrick wat aarzelend. „Dat dacht - ik ook en. Ik bestudeerde daarom het: ho- wlreglsier. Maar het Piccadillv Hotel Is een zeer groot Hotel. Er zyn meer dan duizend kamers Op dien bijzonderen dag. waren er'met minder dan tweehonderd en zeven tienaan vrouwen verhuurd.. Om daaruithaar te zoeken, die wiï hebben moeten, gaat echter boven de macht van" een amateur-deiec- ïlve ;.s, V. „Oh.w.r, zei Mouse teleurge steld. moeten trachten haar-iden titeit op een andere wijze vast te stellen: haar verbinding met den moordenaar bijvoorbeeld „Na eerst den moordenaar ont dekt te hebben", wierp Judith somber in hec midden. „Ja, natuurlijk", zei mijnheer Chlttenvick, terwijl hU eenlgszlns schuldig keek. „Wij moeten eerst den moordenaar vinden". „En zelfs dan ls nog niet bewe- zen, dat; er inderdaad een hand langster ls". merkte Judith, nog steeds sceptisch, op. „Zooals lk al zei, mijnheer Chit- terwick, Uw theorie is. uiterst scherpzinnig, maar ik geloof niet, dat'er eenig bewijs ls, waarop, zij steunt. Natuurlijk vereenvoudigt zij: voor ons dezaken ten zeerste, maar wij mogen haar alleen daar om toch nog niet alseen feitac cepteer en" „Oh, neen; natuurlijk niet. Maar ziet u, lk heb een klein bewijs voor de Juistheid er van". -„En dat is?" vroeg Judith en was opnieuw vol: aandacht. „/Wei, ik meen al gezegdte heb ben,, da:mijn bewijs slechts nega tief.: was. Het komt in het kort hierop neer; Het meisje, dat mij aan de telefoon riep, sprak mij: la ter' -in dev vestibule aan envroeg, ofIk mijn aansluiting gekregen had. Toen lk zei, dat er waar schijnlijk een vergissing in het spel was, informeerde zij, of ik dan niet kamer no.. 473 bewoonde. Na dat ik haar verteld had, dat dit niet het •- gevalwas, merkte Zij op. dat lk op den gast van kamer no. 473 geleek aJs .de eene druppel wa ter op den andere. „En dat", ver ontschuldigde mijnheer Chlttenvick zich, ;,ls al het. bewijs, dat lk heb" De andere twee keken verwon derd. .,Ik; begrijp het niet goed", zei -Mouse. „Mijnheer. Chitterwick schrok „Oh! Neem me niet kwalijk. -Ik neb het .niet uitgelegd wel? Nu, lk keek ln het register na, wié dien nacht opkamer no. 473 geslapen had en was in 'Staat te ontdekken, dat die man niet in het minst op m!J leek." Ik moest 'er. fieelemaal voor naar Ashton-under-Lyne". voegde hij er met eenig .zelfbeklag aan toe. „Ah"," knikte Mouse. „Ik begin het té begrijpen, En daarom denkt U, dat zij een. handlangster was „Maar ik. begrijp het nog met heelemaai", zei Judith. „Het ls misschien erg dom van.me,, maar waarom zou de2e vrouw II aan. de telefoon geroepen hebben ais er ntemand voor U san het toestel 1 was? En dat schijnt U toch te wil len aanduiden,:mijnheer Chitter wick?". -v- „Wat,. begrijpt u het niet?" vroeg mijnheer Chitterwick wat verbaasd. „Ik dacht toch, dat het eenvoudig genoeg was. Ik had im mers gezien, wat men mij als ge tuige wilde laten zien. Toen moest ik verdwijnen óm geen getuige te zijn van hetgeen daarna gebeurde, namelijk het werkelijk toedienen van het vergif. Vervolgens moest lk terugkomen om den dood van juffrouw Sinclair te kunnen gade slaan. Dat zou- mij dan het voor val met het koffiekopje, weer ie binnen moeten brengen en-dit. alles maakte mij tot den voornaamst en getuige tegen Uw echtgenoot, wat natuurlijk ook de bedoeling was" „Het ia heet erg .ingewikkeld", merkte Judith twijfelend op, „Ik denk dat het zeer eenvoudig was", verdedigde mijnheer Chitter wick zich. t(Maar ongelukkig genoeg kunt U: de vrouw niet beschrijven", zei Judith. „Ik vrees dat dit zoo Ls", ant woordde mynheer Chitterwick ne. derig. „Werkelijk ik herinner mij zoo goéd als niets van' hear". „Wat herinner Je Je dan wel?" vroeg Mouse. Het verlaagde luchtrecht voor Amerika Uit de, op de postkantoren aangevoerde luchtpost-corres pondentie, blijkt dikwijls, dat bij het publiek de onjuiste meening is ontstaan, cat de term lucht recht zoowel de gewone porten als het extra recht voor vervoer door de lucht omvat. Wanneer echter gesproken wordt van een verlaging van ongeveer 50 pet van het luchtrecht voor Ame rika, beteekent dit, dat het extra luchtrecht wordt gehalveerd; de gewone porten f20 cent tot 20 gram) moeten gewoon worden voldaan. Nieuwe munt in Engeland -De Bank of England is thans be gonnen met de uitgifte van de nieu we kopemikkelen munten, welke de zilveren moeten vervangen. Het kan wel twintig jaren duren, vóór dat alle zilveren munten, tot een totaal waarde van honderdtwintig millioen pond sterling, zullen zijn ingenomen. De nieuwe munten zijn, wat teekening en gewicht betreft, hetzelfde als de zilveren, alleen iets dikker eii donkerder van kleur. Ter wijl de intrinsieke waarde van de zilveren shilling wordt geschat op vijf pence, is~ die van de nieuwe koper-nikkelen shilling slechts- één- twintigste penny. 4 JANUARI Een aardige en tevens fraaie hangplant la de Saxifraga Sar men tosa, het bekende MocderpLan- tje met zijn lange, dunne afhan gende ranken of uitloopers. Aon deze uitloopers ontwikkelen zich tydens den groei een aantal kleine, jonge plantjes. Voor de vermeerde ring kan men ieder dezer plantjes dan wel apart in een bloempotje zetten. Het moederplan'-Je vraagt een plek in het volle licht. Aldaar kan het na verloop van tijd ook nog rose-wltte bloempjes vormen. Er zijn soorten met groene en met roodachtige bladeren. S - L. Mijnheer Chitterwick dacht een oogenbiik na^ „Wel ik heb den in druk dat zij vrij lang en misschien donker van haar was. Ik geloof niet, dat zij leelfjk was, want daar op zou lk waarschijnlijk wel gelet hebben. Ik herinner me echter niets van haar gezicht". „Dat is jammer", zei Mousé spijtig, „een vrouw kan baar, ge zicht moeilijk veranderen. Zü kan natuurlijk andere kleeren aantrek ken, maar zij kan geen valschen baard dragen". v „Maar zij kan bijvoorbeeld een bril met een hoornen montuur dra-" gen", merkié mijnheer Chitterwick zonder veel overtuigingskracht op Mouse ging rechtop in zijn stoei zitten: „Chitterwick, Je wilt toch niet zeggen....?"- - „Oh, neen, neen" protesteerde mijnheer Chitterwick. „Ik verzeker je, dat ik daaraan nog in het' ge heel niet gedacht heb. Het wao.zoö maar een opmerking van me". Nog voordat iemand rijd Ihad om dieper op dit Interessante themaIn ;e gaan, werd er op de deur ge klopt: „Telefoon, mijnheer" zei het kamermeisje. iWordt ertolgd) ï&iAwi. Tic te documentenwelke door een Londensch Nieuwsbureau per aange- teekende post wit Tel Aviv in Palos tina werden ontvangen. Hef eene is cén circulaire van de organisatie Ir gun, welke Engelsche soldaten met geeseling bedreigt i en liet an dere een pamflet fighting Judea", waarin het doel en de gezichtspunten der organisatie eijn uiteengezet. 'WARNING) h 5>»pi wsn Hvp t M'Vwé'M as i Ma'*? au», im e Om den broodo W5J schrijven Augustus. Even bulten Middelhamis deint een gele zee van korenvelden, tientallen bunders groot. Zware aren, zwanger van de kosieiyke korrels, kroonen de gouden halmen, wachtend op de snede van sikkel of maalmachine. Het is hoog tijd. dat deze mllkoenen volgroeide vruchten aan moeder aarde's schoot worden ontnomen, want niet alleen is daar een rijd van zaaien en een tijd van maaien, maar de mensch kan deze termij nen niet overschrijden dan op straf fe van achterlijk gewas respectieve lijk „schietenden" er. roUenden oogst. Boer Jac., de koning van dit rijk der granen, staande aan het hoofd van ill hectaren vruchtbaar land, met een bekommerd hart de halmen al dieper en dieper buigen. Hooge oogsttijd was bet, maar wat konden enkele mannetjes met sik- ke> h'.er uitrichten in die onmete-. lijtoe velden. Zware vernuftige ma chines, getrokken door s'ompe rups- Toctoren moesten zich een weg ba nen door dit halmcnwoud en het vellen, snel en zakelijk, want de dorschmaciunes staan gereed en via molens en ovens verbeiden honge rige monden het brood Uit de kiap- oende bakkerskar. Boer Jac. nu had den rijksland- bouwconsulent al weken tevergeefs gesmeekt om een rupstractor van <ie zwaarste klasse. Dien had hy persé noodig om den oogst op tijd binnen te halen. Nu is het. een heele toer om aan zoo'n 'ding te komen; er zijn er maar weinig en liefheb bers te over! De consulent kon Jac. niet beipen. Het was altijd maar: Nu nog niet. misschien over een poosje: ik zal m'n best doen". Maar rijper en rijper wer het graan en grooter Jac.'s bekommernis. Toen kreeg daar zoo'n keuterboertje in de buur. met een bedrijfje van 30 40 ha. opeens een pracht van een tractor. Daar wond Jac. zich zóó over op. dat hJJ de pen opnam en ?eu langen brief schreef naar Den Haag, een brief met veie stekel!jk- heden aan het adres van den con sulent. Die ingenieur van een con sulent behandelde zijn zaakjes vol gens Jac. een treurige en on rechtvaardige manier. Hoe kon die man zoo diep gezonken en onbe kwaam zyn, 3tond er to den brief» r - dat hij kleine bedrijfjes wèl trac-, toren gal en Jac. niet met zijn lit bunders. Moet er soms extra voor betaald worden, moet je zoo'n vent wat in z'n hand stoppen. Ja, dat Stond ook in den brief, en de con sulent vond dat zoo mm, dat 'hy Jac. aanklaagde wegens beleedi- 8to€- Dus, die insinuatie vond u be- leedigend? vroeg de rechter. Ja, en „diepgezonken" en „on rechtvaardig" ook, maar „onbe kwaam" niet, want dat ls tenslotte een kwestie van waardeering. zei do consulent ernstig en verbeten. Boer Jac. vond dat over die cen ten maar een vraag en van die andere onvriendelijke woorden had lil) eigeniyk al spyt, zei hU $emoe-r dedjk .en rustig, ...maar. .Ja_;.korepU moet maar op het land staan te rotten, dan maak je Je kwaad en 200 was het gekomen. De officier en de rechter sloegen er de wet eer» op na en toen kwa men zij tot de conclusie, dat Jac. ontslagen moest worden van rechts vervolging, want om strafbaar te zfjn. had hfj den brief moeten adres seeren aan den consulent zelf. en hy bad hem aan zijn superieuren gezonden. Boer Jac.. vertrok tevreden, na een gemoedelijk groetje. De consu lent maakle een diepe buiging, dankbaar maar niet heelemaai vol daan. Engelsch-Nederlandsche handelsbesprekingen Naar aanleiding van het be richt, dat een Belgische han delsdelegatie de volgende week te Londen met de Engelsche re geering besprekingen zal vee- ren over het evenwicht in de betalingen tusschen de beide landen» deelt de „Daily Tele graph" mee, dat later in Ja nuari soortgelijke besprekingen te 's Gravenhage zuilen plaats hebben tusschen een Engelsche delegatie en de Nederlandsche regeering. Radioprogramma ZATERDAG 4 JAXTJAPI Avondprogramma HILVERSUM I, 301£ M.: 19.00 Nieuws; 19.15 Buffalo Bill; 19.4b Voor Ned. in DuitschlS0.00 Nieuws; SOM Weer overzicht;: SOM De gewone man......; S0J5 Gr, pi-, SO-30 Lichtbaken; 21.00 .......En ■morgen is Jiet Zondag; SSDQ Muzi kale Tombola; 28.40 Causerie;, SSJO Avondgebed; S3.00 Nieuws; S3.20 Symph. Concertm HILVERSUM II, 415M. en SIS M.; 19.00 Concert; 19.30 Voor de jeugd; 19.45 Bijbelvertelling 20.00 Nieuws; S0.05 Dingen tv d. dag; S0J6' En nu...... Oké; 21.80 Soc. commentaar21.45 Zang; SIM Stafnweiek; £2.30 Hoorspel23X10 Nieuws; S3J.5 Hobby-Hóek2S.S0~ 24.00 Nachtvoorstelling-. ZONDAG 5 JANUARI HILVERSUM 1, 301,5 M.: 8XO Ni&uws; 8.15 Hoogmis 9.30 Nieuws en waterst.j 9.45 Baoh-mueiek10.00 Gewijde mueiek; 10JSO Kerkdienst; IS.00 Gr. mus.; 1SA5 In 't Boecis- huys; 12.S0 Kdreol Septet; 1SM Zonnewijzer; 13.00 Nieuws; 1SJLE Kareol Septet.; 13X0 Apologie; '13.45 Bach-muiiek14.00 Huiscon cert; 14.45 Gesprekken15.00 Hu\s concert; 15.45. Driekoningen;. 16X0 Ziekenlof17.00 Kerkdienst; 18X0 Ned.. Strijdbr.; 19.00 Orgelmuziek; 1915 Kent g\j «ijpg. Bigbell; 19.30 Nieuws; 19.45 Weereverzicht; 19.48 Scheidsrechtersweeen; S0.00 Actual*- teiten; S0-08 De gewone jttan.iU;*; £015 A'jda, operaSS.00 Nieuws esjeo - Avondgebed; sexo Liederen; S3.00 Orkest zonder ndam; SSXO— 24.00 Slotaccoord. HILVERSUM II, 415X 3L: 8.00 Nieuws; 815 Gr. pl; 8X0 Platte land; 8.45 Zondagtmrgenmeloiieên; 915 Geestelijk leven; 9X0 Man v raag f10.00 Z andagsha Ifuur 10X0 Kerkdienst; 12.00 Weihnaeht*- Oratorium; IS.30 ZoTuiagclub; 12.40 Concert; 18.00 Nieuws; 1315 Tangó W&t:- cn Rumba-orkest; 13X0 Spoorwegen; 14.00 Zang; 14.05 Boekenhalfuur 14X9 Bach-conaen; 15-20 Filmpraat je; 15.35 Thé Dansant-1€X0 Voor de vrouw; 16A0 Sportflitsen174*0 Gedichten; 1710 Gesprekken met luisteraars; 17X0 O ome Kees-je; 18.00 Nieuws; 1815 Sport; 18X0 Melodie der verte; 19.00 Radiolym- pus; 19X0 Cabaret; SQ.OO Nieuws; 20.05 Actuai\leiten; 2015 Omroep orkest; £115 IJ oorspel 21X0 Caba ret; 22X9 The Skymasters23/E) Nieuws; 23.1524.00 Nachtflonkc- ringen. MAANDAG 6 JANUARI Ochtend- en middagprogramma HILVERSUM I. 301A M.: 7X0 Nieuws; 715 (iymn.; 7.30 Gewijde muziek; 7.45 Een woord v. d. dag; 8-00 Nieuws; 8.15 Orgelmuziek; 8X0 Cor.ccrt; 915 Bezoek bij zieken; 9.SO BBC-Symphonic ork.; 10X0 Pianorecital; 10.30 Morgendienst 11-00 Koor; 11.15 Van schrijvers; UXS Cr, pl.; 11.45 Ber. uit Indo nesië; 12.00 Marinierskapcl; 13,i>6 Nieuws; 1315 Cello-recital; 14X0 Voor moeders; 14.20 Hollandia Beg iet; 15.00 Bretonsche liederen; 1515 Radio Philh. Sextet; 16X0 Bijbet- leting; 16.45 Omroepork.; 17.46 Bijk over zee; 13.00 Marschmue.; i 1810 Sportuitsl.; 18.15 Sportpraat- je; 18X0 Ned. Strijdkr. HILVERSUM II, 415A M.: 7.0Ó :- Nieuwe'; 715 Gymn.; 7.30 Or. pl.;- 8.00 /Nieuws; 815- Operettcvyi?.; 8.46 Werken van GUieoenaf916.: ■Morgenwijding9X0 pol, ber.; 9.50 Arlcid'xit?mïvs" 10.30 Van Vrouw tot r-,10X5 Franscha opera 'x; AlDO.Op .dmlittó HjJt; 11X5 Kamerorkest; 12.00 Co~- ccrt; 12.30 In 't Spionnetje ;M8A Gr^mw.; 13.00 Nvuws; '13.15 nova Septet ÏSX&j/Hi^re/, •or pulld £0 'Znid-1 (ril: pxagrt; 14X5 Zang; 1715 Hoort/êegto het 17X0 The Skgmastersf '18Ml 1815 Stafir.ü2iek,ï/:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 3