Wil iMEIEBi .IOONIKUN5X PITTIG GEURIG KRACHTIG VOOR DE KLEINE BEURS HSÏS UTXOR THEATER WÊKÊÊ Reïncarnatie FE pt Sta&fntcO-fn1 VOOR DANSLES Fa. J. L. Spoormaker ANT0M HUNINK Eenüe en al*.kennlsgevt Verloofde ANKIE WICHT en GEORGE CLASQÜtN Scboönebergerweg 31 Dutsenvoo rt'«* t rae 4Januari imt NoUrUten LOURENSen V, d. LEED EN te Rotterdam. ml- Ier. bt} veiling op Woensdag a Januari 1947 en zoo noodig bij afslag op Woensdag 15 Januari <t«.v. telkens te 11 uur !n bet Beursgebouw aan de Coolslngel aldaar, in het openbaar verknopen-* X) HET HEER EN HV IS MKT ERF EN TUIN te Rotterdam aan de Mathenes.ierUan 251. kad, Rem. Delfsh. sectie C. no +«3, groot Mr c a. Jaariijkschr buuruitkoms» 1.75&.— Grondlasten 181.69; Straotlasten 82.50. 2) HET pand, bést. in 2 ben- en 4 bov woningen, tuintje en erf .aldaar, aan te Oudaenstraat 59 en 63(1),. kad. Rem Rotterdam, sectie B, no 792. groot 1» e.a: Jaarlljksche huurullkomst I.05U.4Q, Grondlasten 82,49; Str a a tl asten SS.3S 1 3) HET PAND, Ingericht als perceel 2 met tuintje en erf, aldaar, aan de Oudaenstraaj 61 en 63(2), kad Kem Rotterdam, sectie R, no 793. groot 136 c.a JaartykscTte huurultkomn 1.082.10 CronciL 82,41: Straatl 26.25 i> HET PAJCD, bestaande In ben en 4 bav. woningen, overbouwde ort. tutnije en erf. aldaar, aan de Oudaenstr 63-65. kad. gem. RoUedazn. sectie R. no 794. groot 155 c.a. JaariHkïche huuruUkomsj 550.30 Grondlasten 82.54: Straat-asten 26.25 5) HET PAND. best. in ben- en bov, woningen, tuin en erf. aldaar, aan de Oucte.enstraa» 28. kac. gem. Rotter dam. sectie R. no' 937, grooj 162 C.a. Jaarlljksche huur- uitkomst 988.—. Grondlasten 82.54; Straallasten 26.55. Aanvang en betaling kooppenningen In vrij geld. 10 Fe bruari .1947, Bezichtiging 5, 7, 's en roonooaig 14 Januari e.k. van 30-iS uur; toegangsbewijzen, waarop de huren spe cifiek zijn vermeld, zoomede nadere informaties te beko men ten kantore van genoemde notarissen: Rotterdam. Wijnhaven 13 (telefoon 26129—24993) Nederiandsche Opera Woensdag 8 Januari '-■-8. uur:% ttgssg? (J ,:';De te raardeb esteillng van het stoffelijk over schot vag oruen Heven Man. Zoon. Schoonzoon. Broeder. Zwager en Oom FRANS BERNARD DE RUYTER gefusilleerd op 13 Nov. 1944, zal plaats hebben Dins dag 7 Januari 1947 te half drie op de Algem. Begraafplaats „Croos- wiJk" te Rottere.am. Vertrek yan het woon huis Matpenesseriaan 503 - te. twee uur. ..IJlt aller naam: P. P. DE RUYTER - Dinges- J.Rrr van Puccini.. Frijzon vun M.E0 t.e.m. f6 BO V'-"- ''y'y fUitsb Bf pioVcr 'v.«, Mjord^o B JuiutnV 10») KRUISKADE 30 - ROTTERDAM ONMIDDELLIJKE VERLICHTING EN VERBETERING DANSINSTITUUT J. WALDEKKER Zn. ST. MARI ASTRA AT 89-9] TELEFOON 32678-41899 ROTTERDAM Vanaf heden inschrijving voor de lessen to Januari. eslhma. neus- verkoudheid, hoO'Loerfs, bronchitis, en moeilijke ademhaling] Eenige kennisgeving Heten overleed onze lieve" Moeder. Mevrouw de wed, E. BORSTLAP—Wh in den leeftijd van 85 jaar- Uil aller naam V. H. W. BORSTLAP R'dam, 2 Januari 1947 Rusthui* Avond inn. V Heemraadsfilhgel 3K. VAN MAKLE, DE SILLE BAAN Veilingmeesters te Rotterdam sinds 1825 Op Donderdag 9 en Vrijdag IS Januari 1947. v.m. ld uur. zuilen In het Veilinggebouw Gouvernestraat 73 te Rot. terdam publiek worden verkocht wegens liquidatie: 5 kapitale t-denrs BRANDKASTEN. 1 i-deurs STALEN OPBERGKAST. 2 dubbele STALEN ARCHIEFKASTEN tnet autom, sluiting, 1 grootg ELECTRISCHE BOEKHOPnMACHINE „Merce- des Addelektra" Voorts schrijfmachine, rekenmachine, bureaux; fau- teutts kasten, enz-, enz COED ONDERHOUDEN INBOEDELS w.o- fraaie salon, eetkamer- en slaapkamer-arueuble- uenten. Heerehkamer, Pianino. Vleugel-plano. Dres» «olrs. Garderobe- e_a. Kasten, goede Garderobes, ledi. «amen en Beddegoec. BUzetmeubelen. Tafelblllard Perz. e.a Kleeden, Glas. en Aardewerk. Haarden en Kachels, Keukeninventaris: gropte Handwagen. Kijkdagen: Dinsdag 7 en Woensdag 8 Januari a.s. van 10—4 uur. Goederen kunnen .steeds worden bijgevoegd »n afgehaald door eigen Auto-dienst. Inform, ook voor Taxaties ten onzen kantore Gouvernestraat 73, Telefoon 3135 1. Zondag lï Januari 1947 en vol lende weekavonden AANVANG NIEUWE DANSLESSEN voor eersibeglnnenden. gevor derden cn meergevorderden, (hl, en lnschr. dag. 's avonds 8—10 aan hei Instituut Gebouw „PALACE", Zomerhofstraat 15, Telefoon no. 4 R 3 2 0. HUWELIJK Dames er» Hwicn. wier» öei werkelijk ernst is een go«*< en gelukkig huwelijk te slul Jen. wenden zich vol ver 'rouwen tot hei BEMIIXIRI INOSKANTOOR In plaats van kaarten DANKBETUIGING Voor de hartelijke deelne ming bö het verschelden van onzen lieven Man en Vader, betuigen wij onze welgemeeoden dank- Wed. M. KETTING en Kinderen- METROPA Dansschool JOHN. v. GOOL Jr, JONKER FRANSSTKAAT 3*a TEL. 26421 \anvangenda In Januari Pustbos ïfl Aïlddt llanrplein 21 R'dim Betrouwbare en reOele Oe handeling door Kantoor met larenlange ervaring en zeei veel relaties 't> alle be ■.ctuufde kringen ov«r het ieheele land Discretie «bso iuui verzekerd Alle much tingen worden U kosteloos '.onder eenige verpncbiing er •n blanco couvert toeKeronder Gevestigd: G. A.JAMIN .tandarts Mathenesserlaan 377 TeL 39333 Spreekuren: dagelijks van 2—3 en volgens afspraak /oor beginnenden en gevorcerden Zondags van J2—2 uur SPECIALS KINDERCLUB. Prlvé-les ieder uur ven den dag Inschrijving dagelijks van 7—10 uur. Zondags van 3—10 uur. AVOND-MULO School 2e PJjnackcrstraat 13 a Cursussen voor 9 MULO-cHpL A en Aanv. B ENGELS: in Januari nieuwe cursus voor beginn. 9 NEDERLANDS: zuiver schrijven en nwe spelling M1DDE.VSTANDSDIPL., ex. 1943 en *48 Voor min- en meer gevorderden deelneming mogelijk aan reeds lopende cursussen. De lessen worden gegeven door Leraren-Examinato ren. Aanm. op Ma., Wo. en .Vr. 7—9 aan dé School LOMMERRIJK HILLEGERSBERG Zondag 5 Januari 8 uur GELD f 800 5% Kik doel Zonder borgen, ledreeen vr^bl voorw Br. H. J. GIJSBERS. Fahren- heit5traat 249, Den Haag 0.1.V L. KULBERG, gediplomeerd dansleeraar Na afloop trams naar alle richtingen der stad. Inschrijving nieuwe leerlingen, beginnenden gevordPrdeh- Zondags van 4T uur aan de za PLASWljCK PAVILJOEN H'BERG GEBRElD^WSfc^1-11 KIND ERVESTiE tnpclern. ■7. 3 jaar,, f 90 (10 punlen) I, S O EFI-BEREDIENST zal voortaan gehouden wor den elke Zoncagochtend om. 11 uur in de Academie van Beeldende Kunsten en Tech nische Wetenschappen, G J_ dé Jonghweg s. R'dam-W, Te bereiken met lijn 25 en M en met lijn 18 lot .Cl de Vrlese- laan.. -• De Soefl-Boodschap Is de Boodschap van GeestelUke yrllheid. Bruidstoiletten en avondkleding compleet near maat huurt U bijl „HET BRUIDSHUIS" Mal son va 11 den Hoog ©ft Amjto«i«»n, S«rph»tlp»rfc e8, t»l«h»n 96821 Fll, B»ri»l|n'Inlr«*t 4, t«W. 21 471 FlL Dm Hms, Zuld«rp.rkl.«n 252.t«l ^19902* m Eijjon ateliers WIJ REPAREREH ÜW VÜLPEM! j CONSERVATORIUM tWUZIEKSOIOLEN DIR.WILLEH P'JPER MATRLAAN 219.(3R.KILLEDUK255.AVENUFCONCORDIA 105 STRAATWEG 9QHILLEGERS BEP^KB W5\ NG£L71.QVERXH1E Moderne grijze? SWINCROK, wollen stof, maten 40-42, (10 punten) Vanaf ïlaandas 6 Jannnrl Dienst Vryz. Hervormd en vitrroiUA (Bergweg li») Zondag v.m. half elf ;DI. K. F, proost onderwerp Oost en WesL Het nieuwe Verbond (Jagersl- R'dam Zï Zondag v.m. half elf Dr. G. Westmljse, onderrv: ..Nieuw* tijden, gulden eeuwen van aardsheid breken aan." (Bertus A afJ es) i,DE KOMEDTANTEN" Dfnsdag 7 Januari b uur Duizendste vóoistelllng van met ANNIE VAN EES IOHAN KAART en MAGDA [ANSSENS jJ..; Pi ijzen van l 1.25 L lm f 4.—. a.r.l. Plaatsbespreken vanaf 2 dagen voor de voorstelling van )0-—3 uuri met volledige garantie vanaf 77.50 Pljnlooze behandeling door landartsen. Leve ring, eventueel dtreci na het trekken. Hetailng ln' overleg- Ombouwen van 'nlet- passendè gebitten In 1 dag gereed Claes de Vrleseïaan 2! b Tel. 37519 Rotterdam Openbare lezing in de aula van de school aan de Graaf Florisstraat no 58 op DINSDAG 7 JAN, 8 CÜB - Toegang vrfl Het .TheosofischGenootschap DANSSCHOOL ANDRÉ STRO EK Oubge-ouw Nenyto Tennhpark. van Aerstenlaan 50. Tefeioon 44060 MEDIO JANtiARt Aanvang der nieuwe lessen 'nllchringen co insvlmiviog dage'ijks van 3-5 en 7-9 uur Niet alleen voor Geheet WOLLEN KINDERMANTEL. TJE van zeer goede kwaliteit, alleen in licht marine, maten 40'45, (10 punten) IQ" DAMES! 'Bezoekt onze GRATIS DEMONSTRATIE MAATKNIPPEN In het BEURSGEBOUW, COOLSINGEL ROTTERDAM dinsdag a.S. WOENSDAG A.S. 10 uur Jaal 1 10 uur 1 leeningen, groot- of klein, maar ook voor Assurantiën Hypotheken, Aulofinancie, ring,Adviezen. Information Incasso's. Koop en Verkoop van Zaken en Bedrijven 'moet TJ hij IN T E 8M EDI A IE 'zijn!- Vraagt kosteloos uitvoerige prospectus' bij - den Inspec, teur: A. WESTENBROEK, pjeter Lastmaalvade 1M te Amsterdam, TeL 99156. STATENWEG 225 BLIJDORP VAN MAANDAG JANUARI AF WEDER TOT 1 UUR GEOPEND Wij leren U het maatknippen van dame»- én kinderkleding in 3 maanden. Eenvoudige, melnode. Geen rekensysteem Na de demonstratie gelegenheid tot inschrijving. van de moderne vrouw! Firma voorheen I. T d. KCYLE.V' Gouvernestraat 20 .Rotterdam -vTel.30f®T Schiedam'. iy :Td.?'68817^;- Dansacademie DE KLERK, le Wcenastraat 13 (Kaamt Slation Hofplein) Telefoon 49377. Begin JANUARI oan- vang-.der nieuwe lessen. Inl. en lnschr. dag. 2—4 en 7—9 VAUXHALL-AUTOMOBIELEN Product van General Motors Blent U de -olgende voordeefen: Kop kleppen motor i Onafhankelijke voorvering m Hydraulische remmen Ruime carrosserie met schuifdak Leverbaar In 3 modelleii I cyL. 1.2 Ltr. cyl-inhoud 340G,— •i cyL, 1.44 Ltr cjl.Inhoud 3400,— j cyt. 1.8 Ltr, cyl.lnhoud 4170,— op vergunning der R.V.I OFFICIAL DEALER VOOR R'DAM E.V OMGEVING NIÉUWE BINNENWEG «6 b V v V Botterdam. Tel. 35780 (5 HJnen) Nietwaar? De moderne vtouw prefereert eco voor naam parfum in een een voudig fleschje. bovco een „goedkoop" parfum in een fraaie flacon. Zoo'a voornaam parfum in zoo'o simpel flejch|e'* dat brengt Valdelis. Dit maakt een prijs mogelijk van 90 cent.'V-\ VLOTTE SWAGGER, dikke wollen win. terstol, half ge voerd, kleun bouteille en licht marine, maler» 38-42(40punten) Als op het loodje van een Geldcrscbe rookworst de uaam Anton Hunink staat,.... dan weet U..... wat cr in sit,.»8 goed..,., is het bestel Plezierig werken en Goed verdienen wsTimniiMem womw mompt üitgevoerc fileUattw» a.u.h ZENDT MD i MAAT. "NAAM I ADRES PLAATS Ing«»loUft_puntan. Eau badrag ran fl.wordt htdan par postwlisaf) giro 98073 aan U afgaxendani WASSEN MATHENESSERLAAN 21 R'^AM fa KINDERJASJE ven}; prima' peau de xuade stof, mei rug. centuur'en stolpplooi,geheal gevoerd, malen J ft 75 40-45. (10 punten} I REPARATIEN KUNSTGEBITTEN üi een uur klaar. Claes de Vrleseïaan 21b, Rotterdam Telel. 37519. GRÖOTE DISTILLEERDERIJ vraagt- voor 1 van haar cli ënten zod spoedig mogelijk, tapvergunnlng, borg aanwe zig: Br no. 506 Bur. Het Fa-> Irool,:-''.' V.':*" INKOOP van goud. zilver, Juweelen, an Hek, Perzen Kleeding en Meubelen „rNKOOPCENTRALE" •alléén EssenburgsIfSel b, Telefoon 32067 vdh. Claes de Vrleseïaan 153 DIENSTBODE gevraagd, tr; d, ol d en n Hoog'loon. Mevr.' De vos, -Avenue Concordia 96, R'dam, Tel. 22628. HOFLEVERANCIER DEVENTER Te koop sangeb Banjo |n pr staat, dubbele ke'd. Hulshof Oostelndscheweg 10. Berg- schcnhock. Te koop: Accordeon (dop! 120 bas (U) ils nieuw 3-korlg. H cost m 50 pr 6taat f 75 v Ar kei. Mei doorns! r 26b (N). Aangeboden: studie-plano.'de Haas. Boomgaardstr 123. Pnj3 i 493 !n pr slaat. TE KOOP Gevr nette winkeljuf/rouw, v g g v leeft boven 1B jaar. Banketbakkerij B v Alphen, Gr Zoom 202, R'dam-Z, tel '71182. aanm lusschen 6—8 uur WonlngrulL ie etage Ael- brechtskade huur.f .23 p mnd 3 kamers, keuken. gr plat en zolderkamer, tel 36061. WonlngrulL Aangeb mod yrlj bovënh, 6k. padk, keuken. z balcons, 2 "WC," radlodlstr, öergz,-, fletsloods. Boergoen- scheviiet - bij Maastunnel ..v mod won: minstens. 4 k, omg Westen DP, Blij dorp. beslist goede stand. Br no 510 Het Pa rooi. t' DANSEN LEEREN7 Dan naar Freddy de Groot voor Club- en Frlvédanslessen. DANSEN LEEKEN7 Januari 1947 aanvang der nieuwe danslessen voor eerstbeg en gevord. Feestgebouw „Spes", DordtschestraatWeg 387. tel. 71818. DANSEN LEEREN voor wed strijden? De nleuwsle figuren -worden TJ dan geleerd door Freddy de Groot. DANSEN LEEKEN? Speciale cursussen voor slowfoxtrot en taneo. Freddy de Groot. DANSEN LEEREN beleékent: U laten Inschrijven op - «ea, van onze., gezellige clubs* Freddy de Groot. Besch Jongedam« zag zleh geplaatst als hulp m de huls houding v d «n n.bl] besch m eenv mlleu, goedm kin-, deren omgaan. Br no 600 Kiosk Schieweg, Ongedlplom. verpleegster sa 'J en dienstmeisje 22 j zoeken hun pass betrekking. Onver schillig wat en waar.Tegen 10 ?ebr -Br 5334._-Bur Nwe Binnenweg 284b.' Auto-MotorUschool Ever- steyn,Bezitter Ned. Groot- vaardigbeidsdlploma Schooi van .vertrouwen. Viol Ierstr 32. tel. 73150. thans ook He negouwerlaan 6 büEeukels- dlj k tunnel iel 36568. AatbrUschooI Will. A Louwe Gedipl- KNAC-instructeur bezitter Nederiandsch Groot- vaardlgheidsdipi Gerrit -m Mulderstraat 79. Tel. 30321 KioplnNu, ,het is Uw voor' déell-" HulakamersteUen geh veVend, f 155. f 175. t 225. Dres-wlrs ln eiken of. Et.g uitvoering f 125! t 155, f i»5 bijpassende theemeubels t tc>, r; 95, f ,123..De Meubelbeurs Groote' Visscherljstr 8-") R'dam' Gevr ln kl 'gezin v d d of d en n een net melxje of hulp in de huishouding v g g v. Aanm na 1 uur, Gransfaerg, Mecklenburglaan 22. bandel VERLOREN Te koop: mantelcost. w man tel in. 42, schoenen' m 40. de kenij e 90 x 140. Bournan, Gordelweg 2X2a. 2xb na 7 u- TE HUUR GEVRAAGD SCHRIJFMACHINES Heeft O een goede schrijf machine noodlgï Belt U dan Foufc's Kantoormachlnehao- deiTevens reparatle-tnrich- tlng Tel 32123. Ochterveltstr 27 a R'dam C Verleren Wiensdag 1 Jan gaande Sparta naar AUard Piersonstraat rood briletui m -bril. flinke bel. Hackert Noordmoleustraai 59. Verloren damesarmbandhor- i,'-5':'l6ge 'gaande van Mathdyk n fei-iOverschle -mèt J 22 en bus D ^Eerlijke vinder kan op goede beloonlng Jrekenen; ;Adres Looman. i Mathdljk 281b. tel. - 384S5, ^Te koop in pr st zijnde Haardkachel »of ruilen voor. vloer(jlced. Waterir.Khetur 28b drukbel- BZA Naaister; voor Ialle', naai werk, uitsluitend aan;, huls. 'Br nó- 514 Het Parool, Gevr door échtp z k; een ged v woning of ai keuken of zit- en slaapk m keuken, ongem. Br no 519 Hel Parool Gevr-door échtp z k zlt-slaapk m gebr V keuken of kookgeL Liefst R'dam-W 'Br,: H Mennes, Beljerland-, schelaan 168, Z, Auto-rüschpol Zuid. Will A Louwe J. Lindemans. gedipl K.N-A-C.-Instruc teurs, be2. Ned Grootvaar- dlgheldsdiplóma.Betjerland- schelaan 16, tel. .71041 WonlngruJ]?., .w. smlts zorgt voor Uw compl verhuizing tegen zeer billijke "rijs Al leen Zwaanshals 286. tel 43484 PERSONEEL GEVRAAGD Pracht ameublement koop. Zondags 2-4 kijkdag. Vei ling. en Verkooplokaal Jon. kerfransstraat 29 b. Telefoon no. 26815. Turfstrnolscl wordt door ohï weer regelmatig afgeleverd. Vraagt prijs. Wederverkoo- pers speciale condities. P y- de Kooy. Zonen, Geuzen- straat ;i.';.TeJ".:3I4ia. Gevr, telefonist voor gatage- bedr(jf. Werktijd van 17-^2 jjur. Aanm schriftelijk - m 'opg'V. vérl salaris.'Br no, 521 !Het' Parool. v'.- ,Py-,. TE KOOP GEV RAAGD Auto-Rllschool H, P- Take gedipl. K N A c-tnstructeur Jan Sanjéstr. 4 (nabij Mid- dellandstr). tel- ZA'in. MoiorrUschool Q v.d. Pluym Blokmakerstraat 70. tel 3278?' 'Gaffelstraat 88, werkplaats Voor auto^ «n. motorrijles naar Wessels. Heemraadssln- GevraagC geheele of gedeel te van Inboedels, Tenwolde. Werk hoef si raat Ila; Ctel. .38339, Te koop bru'.ne kalfsjas m 45. zwarte "eulenjas m 42. gr bontjasje m 42. De Lange— Looy, Provcnlcrs'.c 3b. Café-Vercunntng met pand. Buitenzaak f 17000. Hypoth verkrijgbaar. Inl Nteuvrveld. Stadhoudersweg 120 tel 46491 Rotterdam. Te koop H winterjas f 50. bl H winterjas f ioo. 1 pr nwe d schoenen m 38 I 20. Veld- man. Da Ccstastr 14b. Te koop: nw Philips radio k"-, l u k golf. tevens 2 p H schoenen m'44—»2 ln goede-, staat, l p D schoenen m'79 - rutlcn v m :-8 Tc bnvr P. Bol N'o2vmenstr 48 ?xb- r. dam-W Te koop no°gtezon 1 g st z Koopprijs f 75. Br no 508 Het Parool. - Tc k°op zeer chique, mels- Jesm io 12 J. eenlge Jurken en padv Jurk. 2 warme -ra. voeringen. Rotterddijk 330,. tel 69532. Schiedam, 2 vriendinnen b b h h zoe ken l of 2 gtm kamers met staapgelegenh m gebr- keuk, liefst N Br no 2784, Zaagmo lenstraat 47, Levensverzèkéring m Bpaar- kasbedrijf., vraagt inispectrice wegens; uitbreiding organisa tie. Vaste .aanstelling bij. ge schiktheid. Br no .517 Het Parool. Dienstbode gevr^ Zelfst kunn werken voor d of;. d en n Hoog -loon. M Dubbelman, Schiekadé-95. Gevr net meisje van 8—4 u Zondags vrij..'- Mevr v ,d Klelj TJaskerlaan 55,. Schiebroek. Gevr net meisje of werkster v g. g v Mevni.wyier; Beu- kelsaok lSa. - -^V Meisje gevr 'vhalve, dagen BanketbakkerijO .Teekens; Ie» Middellandstraat 123b. Gevr een meisje voor de dag of- voor d en n. Mevr. de Ridder. Noordsingel 206. - WEGGELOOPEN Piano gevraagd. In beh st. GeschlkL voor studie, klein gebrek geen bezw. Br m op gaaf prijs eh merk, no 7D48, Adv Bur Harte, Zaagmolen- drift 35a; Rotterdam. -Damesroaa ta tel Ier vr Maat- ■tuste, liefst m 42 en 4$,- tel 48771. 2 nieuwe firis- 'binnen- ;en. buitenbanden Ir» ruil aangeb, voor nieuw heefencosttium. Br no 2829 adv. bar Benjamin Nlenw gehakt aanmaakhout f 3.— per zak. zendt brief kaart aan D 'Alessie. Noord- pletn Xb bij Zaagmolenkade. Weggéloopen Nw Binnenweg. 1 jonge Hazeriwindhond wit m grijs, draagt zwart dekje. m naam '„Vlekje", T b: t b Groninger, de Vllegerstr. 22b WONINGRUIL Aanmaakhout eh HaardbloR- ken f 3-50 per mudzak thuis bezorgd, zend» briefkaart, M Kapteto, ;.Mr WHiemstr 18 af 39. Q Gezouten groenten, gebroken Frinsessebooneh.-/ enljboonen en andijvie In elk quantum verkrijgbaar, - alles prima qualttelt, P van den Ende Jr;. croosvrijkscheweg 77. Ie PUh- ack erstr.' 62,' te! 25536. PERSONEEL AANGEB. Wontngrull Bureau De Maas stad, Putscliel f20.' tel 73324 ruili voor U met succes Vraag! inlichtingen Wonlngrull. Mooi vrij boven huis met slaapetBge, en vrije zolder; op goede stand ln H'berg. Ruilen met; ruime woning op goede standin R'dam-Z,, Br no 515 Het Pa- rool.' Den Haag—R'dam. Gevr kl woning R'dam-W vv: etage - waning Den Haag-C. Br, B v Berkel, :Primenstr 72, Den Haag, ->■' - Wonlngrutl A'dam—R'daro Aangeb 'ben huis A'dam-Z, 1 kamers; keuken," badk; kl tuin m schuur.;Gevr benhuls .R'dam-Ncof. Oost. Br _.no 5)9; He» Parool.,^, HUWELIJK DIVERSEN BZA net meisje van - bulten.. 19 aar voor. d en n. Zelfst k w liefst RO'.terdam-N. Br aan H de Vries. Klein-Amerika„ Nlje-Mlrdum,: Gaasteriand. C0opeuge- bzi' vQor maken., modemiseeten mantels,'' jap en bontwerk O-a. huls Br. no 522 Het Parool- 'iV2_ BZA Hulsboudster bij Deer alleen, kind geen bezw 50—60 jaar. Br no 520 Het FarooL' Besch Jong* vrouw z plaat sing ln hulsh v d e'n, zelfst of hulp v hulsvrouw. Br, no. 351 Kiosk ScMeweg.riV -- BZA Accordeonist voor Bar, Café.' Dancing, bok ambulant Kleljn, De Jagerstraat 58b. -Werkman42 J 'zoekt kennl»- Sjxii:twaitlnm wed Of geachvr, 'p&Z/: kind g bezw. Br no J0002 Het Parool:! Pasfoto's klaar terwUl wacht. WALG's Fotam Stu dio;, GouC'scheslngel 551, Tel no 25895. GevraagdOrlg, Mecanodoos, grootte geen bezwaar. Aan geboden Lange led Jaa. Ar nold, Slaghekstraat 154. TE HUUR DlrectdoorstoffeerderJMbet Dw'ameublement van'nieuwe sloffeering worden voorzien of gerepareerd? Vraagt prijsl Leggen, vemaken van tem pers, .zeilen, gordijnen enz. Molendijk, Boezemsingel48 (nabij Boezemstraat), tel; 25565.- Ook alle soorten, nieu we meubelen. Eigen; werV en" 'voordéeUg- Wié heeft ruwe schapenwol? He - spin.ze. Te bc.-ragen: Matheness«ilaan 341. Te koop gevr poppenwagen, BMI-winkel. Pleinweg .14, tel 73339J v.' - - •^■r Eiken,of mahonie linnenkast gevr. Br no 2787; adv bur Zaagmolenstraat 47. Mooi gèëmalll. kolenfornuls gevr,? Br no 2786 adv bur Zaagmolenstraat47;v'.- Schrijfbureau en studie-plano gevr. opgl pr: en merk,C AP bers, Barkaslr 18, tel 38139, :.:Zlt-sIaapkamer Cm et -voll edlg jpenslon, aangeb V: dame. ln. l^atétbSB^nO fis. .Hétparool ^é;;haur::AutoEarage-i(x"wa-; igéTlt-'S^o S'dtep2.10Mbr Boogért':: straatweg181 nétte. ta-T Pön';i*i Vrt— Antortjschool. ;B E N Z O leert ü;-betrouwbaar aulo- 'rijden>. Westzeedljk 14. Tel, no 81588 J Aulorijles. Leert; nu autorij- den van :ouds.' bekend adres, ook voor dames. H Koks.-Ja-r .cob :;cat5traat,;16;,tel,4lim.;V^ Nette werkster gevr voor- een paar dagen.In deiweek,-goed: loon;Mevr; .Beaumont,"Ael-' breebtskade «c,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 4