KUyPERÜ Jan Greshoff is weer terug in Nederland Non-stop-Senaatszitting^na vijf uren geëindigd DE- SCHIEDAMMER Commissie-Generaal Ayeer op weg naar Indonesië RED. EN ADM. LANCE HAVEN HI PC HIE DAM ADMINISTRATIE: TELEFOON B9200 REDACTIE: TELEFOON S850S ABONNEMENTSPRIJS PER'WEEK 31 CENT PER KWARTAAL t 4. LOSSE NUMMERS te» HET PMGOL SCHT10EKS B EO S Lfl IS ALTIJD PARAAT Plastiek - recu me. ucütrectama Brettnerstraat 59. Tel. 2800® Rcrabra'MjstTjjal €5. r«L 42856. ZEVENDE JAARGANG NO. 4 MAANDAG fi JANUARI 1947 Vertrek vertraagd door kapotte koerstol liet K.L.M.-vliegtuig. waarmee de commlssle-generaal gisterochtend Om kwart over zes in duisternis en üzige koude van Schiphol startte, was een kwartier later al weer teru? op de starthaan: de koerstol „automatische piloot" bleek een iftvyki'hg te vertonnen en eerst na- dat dit euvel, dat prof. Schermerhorn en lijn reisgenooten een uur wachten In hel restaurant oplegde, verholpen was. kon de machine om hlfna half aebt voor de tweede maal. nu definitief, het luchtruim kle ren om koers te zetten naar het warme Indonesië. Vandaag zou In Cairo kolonel Abdoel Kadir, Ur Van Mooks adviseur, zich bfj bet ge- eeLschap aansluiten. SCHERMERHORN OPTIMIST De commissie-generaal, met haar gecretans. twee adviseurs en een secretaresse, werd uitgeleide gedaan door een groot aantal familieleden en vrienden. Sommigen hadden zich In een temperatuur die ver beneden het vriespunt lag, om half vijf se naar de luchthaven begeven, om h»t vertrek mee te maken. O.m waren aanwezig de'hoeren Koos Vorrink en .R Pa'ar namens de Party van den Arbeid, terwijl de regeeriag verte genwoordigd was door den secreta ris van den ministerpres.dent en den secretaris-generaal van het departe ment van Overzecsche Gefciedsdee- len. Onderhoud met Schermerhorn Voor het vertrek had een A.N.P- verslagsever een interview met prof. Bchermcrhorn. die or.der meer zei: „De toekomst is onzeker, maar wanneer de gehoopte overeenstem ming wordt bereikt, be teekent- dit een unicum m onze historie. Dct op zich zelf' teekent al de groote moei lijkheden. die overwonnen moeten worden. Wij zün niet de een'.gen. v die met dit soort moeilijkheden hebben te kampen". In dit verband zei prof. Scher merhom, dat hl) niet verantwoor delijk zou willen zijn voor de poli tiek, zooals die op het oogenblik in Indo-China wordt gevoerd. Wat de te bereiken overeenkomst betreft," die zal ln de eerste plaats van de besiissingen afhangen, die de Indonesiërs zuilen nemen. Aan de opdrachten, ché nog aan de In structie voor de c.-g. worden toege voegd en waarover prof. Schermer horn zich niet wenschte uit te laten, wordt nog gewerkt Soedirmans rede „De radiorede 'van Soed'rrr.an moeten wf| niet te ernstig nem< was pa£ Schermerhorns meen „Bovendien ben Ik over de beric geving niet al te genist. Soms zijn de berichten, die ons in dit gevallen bereiken, niet heelemaal waar en soms zelfs heelemaal waar". zal blijven staat uiteraard nog 'niet vast. „De practyk heeft we] geleerd dat een regelmatig contact met de regéertog noodzakelijk Is en we zul len dus wel niet al te lang weg blij ven. Over de uitbreiding der c.-g., die door de commissieleden zelf is verzocht, kan thans nog niets na ders worden gezegd". "Tenslotte zei prof. 'Schermerhorn:. „Als er geen complicaties komen, dan zuilen wij de .overeenkomst tee kenen. Wij zijn gemachtigd dit te doen zonder eerst-"overleg te plegen met de regeering. Mochten deze zich wél voordoen, dan ligt het hou den van ruggespraak voor de hand" „Geen oproep tot strijd" In een Zaterdag gehóuden radio rede heeft mr. Sjarifoedln, de In- JOODSCHE STAAT IN PALESTINA? Spoedig strenge Britsche actie verwacht Engeland is van plan een auto nome Joodsche staat in Palestina op te richten, die 40 van dc totale oppervlakte van het land zal beslaan, aldus, bericht de Daily Telegraph, die, evenals alle andere Engelsclie kranten, uit voerige beschouwingen wijdde aan het bezoek van I'alestina's Hoogen Commissaris, Sir Alan Cunningham, aan Londen en in verband daarmee spoedig strenge militaire maatregelen van Brit sche zijde ïn JPalcsUna verwacht De Daily Telegraph zegt over der. te stichten Joodschen staat - welk plan echter niet voor Maart zou worden uitgevoerd dat deze een autonor tregeering den status van dominion, zijn eigen vlag, een minister van bui- tenlandsche zaken en een eigen leger zou bezitten. Het blad ver wacht groote moeilijkheden in verband met het Arabische ver zet tegen dit plan. „IJzeren hand" over Palestina? Volgens den correspondent van de •Daily Graphic te Jeruzalem gaan er in Palestina hardnekkige geruch ten; aldus de correspondent, dat de „ijzeren hand" op 'Palestina zal worden gelegd, waaronder men ver staat. het invoeren van de avond klok over het «ehet'.e land. het in stellen van uil gebreide onderzoek in- gen en van militaire gerechtshoven met de bevoegdheid tot het uitspre ken van de doodstraf. Ongeveer 90°/o van de courantencommentaar over Palestina, die door de Britsche Zon dagsbladen naar Jeruzalem is gete legrafeerd, zou door de censors van de Palestijusche regeering zijn inge houden. ARABISCHE LIGA NAAR PALESTINA-CONFERENTIE Dc Arabische Liga heeft Zondag besloten vertegenwoordigers zen den. naar de Palestina-Conierenti" d* op 21 Jannarf te. Londen za worden gehouden, ondanks d*n op roep van ae Parestijnsch—Arabische executlexe om de conferentie boycotten als de Britsche regeerlng haar elschen niet aanvaardt. Deze elschen waren, dat niet alleen een- commissie zal worden ultgcnoocigd de .conferentie bij te wonen, maar tevens dat haar voorzitter, de ver bannen ex-Moefti van Jeruzalem, El Husseinl en dc onafhar.keUJk- hex van PaicsUna als basis der be sprekingen word: erker.d. donesiscbe minister' van defensie, nadrukkelijk verklaard, dat de ra dio-rede van Soedirman door velen ten onrechte was uit gelegd als een oproep' tot strijd. „Ik „kan niet na drukkelijk genoeg 2eggen", aldus Sjarifoedm, „dat dit onjuist ls."De repubükelnsche -'regeering ls /niet voornemens wapengeweld te gebruik ken en zal daarin ook nooit tóe- stemmen". Sjar.foedinbracht de woorden, die president Soekamo onlangs ge sproken -had, in herinnering: „La ten vrij het conflict op vreedzame wijze oplossen, want dan alleen kan een beslissing, over hetgeen hier ge beurd is genomen worden". Prof. Ho mme vertrekt Dinsdag Prof. Romme, de leider van de katholieke Kamerfractie, zal Dins dag eveneens per vliegtuig naar In donesië'vertrekken, om daar con tact op te nemen met Indische Ka tholieke: Volksparty. Het voornemen hiertoe koesterde prof, Romme reeds sinds vijf maanden, naar IdJ het A N.P. .mededeelde. Of hij ook ln verbinding zal treden met de Partav Katholiek Indonesia, zal. van de oms'andlgbeden afhangen, deelde hij verder mede. Woensdag zal de parlementaire commissie voor West-Indië, even eens per vliegtuig, van Schiphol vertrekken. Zij hoopt op 12 Janu ari te Paramaribo te arriveeren. SPOOR KOMT NAAR NEDERLAND Voor overleg met; cfr. Beet Uit gezagheb bende bron ver neemt Ane'.a, dat de Neder iandsche leger commandant, it. gen. S. H. Spoor voornemens is met zijn eigen Mitchell-toes tel in dm tweede heléi van de volgende week dag naar Neder- besprefcngen 6èbtrdrr*Béël" Baruch niet- langer in atoomcommissie' Bernard Baruch, de Amerikaan- sche vertegenwoordiger in dé com missie .voor de atoomenergie, en zijn collega's hebben president Truman him ontslag aangeboden Hun werk is, naar Baruchs mee ning, die in den brief aan den pre sident-wordt uiteengezet, voltooid en senator Warren Austin, de Amerikaansche vertegenwoordiger in den Veiligheidsraad, zal het werk kunnen voortzetten. President Truman heeft Baruchs ontslagaanvrage aanvaard. GEVANCEN~NAZI PLEEGT ZELFMOORD Dr. Karl .Westphal, ifjdens Hit lers regime adviseur van den mi nister van justitie heeft in.zyn ge vangenis te Neurenberg zelfmoord gepleegd. De wacht? vond hem in zijn cel, waar hij zich met een reep van. zijn das had opgehangen aan een ijzeren, slang van het raam. Wes'.phal zou terechtstaan met 15 andere fvmctiozmarissen van het voormalige nazi-ministerie van jus titie,' tegen wie juist een dag tevoren de acte van beschuldiging was ingediend. Vliegtuig in brand? Neen, de rdokvjolkcnX.:uit dit vrachtvliegtuig der American Overseas Airlinesfeijn afkomst ifti van de ra/tet-danó>yv%ny- installaties, -waarmede het naast ry"» fiér motoren is uitgerust. liet toe stel is zoojuist gestart van het vliegveld Mexico-City met bestem ming New York $400 KM.}' wette afstand in recordtijd werd afge legd. De 'vier motoren ontwikkelen tezamen S800 PK en de vier Jets" 1S00 PK. t Prinses inspecteert zelve babygoed „Vergeet u vooral niet dat dikke kussentje dat er bij ls, Iets dun ner te maken, een baby zou er anders ln kunnen slikken" luidde de boodschap -welke de VVV van prinses JUliana ontving, bij oen zending babykleertjes, welke op het palels Soestdijk waren ont vangen voor de babies, dié, op denzelfden dag en een dag vroe ger of later dan de prinselijke baby géboren zullen worden, Hemdjes, broekles. Jasjes, muts jes. en zelfs doopjurken komen in grooten getale binnen.Een rub berfabrikant beloofde bij ieder pakjeeen zulgfleschspecn te zul len voegen. Maar niet alleen uil Nederland, ook uit België, Canada. Australië en Italië kwamenjpakjes binnen De „American Relief for Hol land" zond tweehonderd knotten, wol, die reeds verwerkt zijn. Het secretariaat van de prinses» verzoekt de pakjes vóór io Janu ari te. zenden. *S - Hamburg van kolen verstoken Openbare vermakelijkheden worden gesloten Met het oog c-P de steeds cririe- ker wordende -'s,-eenkoo!posttie Hamburg, is veroKlénd, dat ook de verstrekking van kolen aan de Brit sche gezinnen te Hamburg moet op houden. Slechts /oor de gezinnen JSSJSJrtSSB „r worden gemaakt. Deze bepaling- a:e geheel-onverwachts komt, is des e zwaarder, daar de meeste gezinnen in de Kerstdagen en tijdens de vors periode bun voorraad hebben opgestookt. Tevens werd door de Dultsche stedelijke au-.'oritei'.en besloten alle plaatsen van publieke vermakelijk heden van Maandag af te sluiten. Zooais bekend mochten restaurams, bioscopen en schouwburgen sinds de vorige week nog' slechts be perkten tijd per dag open zijn. Een andere maatjegei, is ,de vol komen stopzetting van de electrici- 'teitievering aan de Hamburgsche handel' en industrie, voor zoover deze niet voor de voedselvoorziening werkt. In de laatste 24 ,uur zijn reeds meer <^an 150 personen gearresteerd, d:e beschuldigd worden van het stelen van kolen,. OPERATIES~BÏ| HANOI TEN EINDE „ZEND SPOEDIG HULP, ONS EILAND VERDRINKT" Te San Francisco is een dringen de radioboodschap om hulp ont. vangen van het Pacific-eiland Palmyra, waar tengevolge van noodweer 128 personen in nood verkeeren, daar hét eiland over stroomd dreigt te worden. Veldslagen voorspeld in China Naar aanleiding van het feit, dat zoowel de centrale Chlneesche re- geerlng als de communisten groote troepenmachten samentrekken by Faottng, 150 km van Peiping, voor spellen de Chineesche dagbladen groote .veldslagen. De centrale re. géering heeft -het verlies van twee steden ta Zuld-Sjahgtoehg erkend. VLIEGRAMP IN CHINA; Alle achtendertig inzittenden van een Chtaeesch vliegtuig zfjn omge komen, toen dit toestel, op weg van Sjanghai naar Tsingiao, in de nabyheld van zijn bestemmings- siation neerstortte. Het werd be stuurd door een Amerikaanschen piloot. De Fransche zuiverlngsoperaties ten noordooslen van-Hanoi zyn be ëindigd. Alle doelen zijn bereikt ondanks sterken Vietnameeschen tegenstand, aldus meldt de Fran sche generale staf te Saigon. De verbindingen tusschen Hanoi en de haven Haipjong, die sinds 'meer dan een maand verbroken waren, 'zullen binnenkort worden hersteld. Lijntrekkersstaking van Fransche jpurnaHsten Het' Fransche persverbond heeft de regeering verzocht, een vergade ring byeen te roepen var. Journa listen, arbeiders en dagbladdirec teuren in verband met een „ïya- trekkersstaking" bij de meeste Pa- rfjsche avondbladen Vrijdagavond en dié zich dreigt uit te breiden tot ook de ochtendbladen. Het doel van de vergadering zou zyn. een onderzoek In te stellen naar de problemen van de kosten der bladen, de prijzen en salarissen en „alle vraagstukken, die verbon den zdjn aan het bestaan van een pers, die, geboren in vrijheid,vrü wil biyVeh". .- De incidenten rijn ontstaan ln verband met een beweging tot sa- larisverhooging. TilburgStu.de riten 1—3 De Zaterdagavond gespeelde IJs hockey wedstrijd tusschen een ploeg van de Tilburgsche yshockeycluh en het Ned. studententeam eindig de met een 3—1 zege der studen'en {2—0k 3—0, 3—1). Engeiands steun aan Griekenland v Voortzetting bepleit door parlementscommissie Een; Engelsche parlementaire commissie, bestaande uit. vier Labeur-, twee conservatieve leden en een liberaal lid, heeft na een bezoek aan Griekenland een rap port gepubliceerd,, waarin eeu geheel .nieuwe politiek voor dit land swordt voorgesteld. Het rap port g bevat o,m. de volgende puntèn- Erigeiand moet Griekenland steunen bij het vormen van een regecring, waarin alle partijen, uitgezonderd misschien uiteTst links- vertegenwoordigd zijn. Deze regeering moet. een alge meens. politiek van clementie ten aahrien van politieke overtreders volgen. Terugtrekking van de Engel sche troepen behoudens 'strategi sche 'en politieke overwegingen Naar aanleiding van de berlch ten, dat sommige linksche troe pen hulp en bndersteuning ont vangen van de andere zijde van de grens, zegt hetrapport het volgende: •-,Dat is waarschijnlijk het" geval. Het zou echter onjuist zyn.aan te nemen, dat het op treden van deze -groepen geheel door Eniet-Iandgenooten is geïn- spireérd; Bezoldiging van leeraren D«-minlstei van Onderwijs heeft een commissie .van advies en over- beraden'op "dé bezoldiging der -Jeera ren van gymnasia; én hoogere/'bur gerscholen. Allereerst zal by de' be sprekingen i die medio Januari aan vangen,' worden overwogen, of he' mogeiyk zal zijn. de - leerarenbezol- diging per lesuur, zooais zij tot dus-' verre geschiedt, te vervangen door een vaste bezoldiging. Vanzelfspre kend zal ook bet niveau der bezol diging een punt van overweging uit maken. Dit. niveau kan -echter niet losgemaakt worden van de bezoldi ging der". overige academisch gé- vormde ambtenaren. Mogeiykc con sequenties voor andere beroepen zal de commissie derhalve ais remmen de factor moeten aanvaarden. Exportdagen op de Jaarbeurs Op <fe aanstaande Voorjaarsbeurs. die van 11 tot en met 20 Maart te Utrecht zal plaats vinden, zullen we derom twee exportdagen worden ge houden. De eerste twee dagen der Jaarbeurs zullen gelijk dit even* eens bU de najaarsbeurs in Septem ber van dit jaar hel geval was ln hei bijzonder zijn gewijd aan den export. Tot dit doel zijn derhalve de lie en de ize Maart ïa-jï aangewe- Maar hij blijft niet - lang Zondagmorgen is de letterkundige J. Greshoff na een verblijf.io. den vreemde van zes en een half jaar, met de „Randfontein" uit Kaapstad in Rotterdam aangeko men..'- In Mei 1939, kort nadat er ln Den Haag nog een Greshofften- toonstelling was gehouden, vertrok hy vóór het losbarsten 'van de oor logsbui naar Zuid-Afrika. Zijn. litterair-critische arbeid, dien hij hier in Nederland meestal in polemischen zin verrichtte, veran derde in Zuid-Afrika in een meer paedagoadsche. Hij trof daar im mers eeri publiek aan. dat in/de eerste plaats voorgelicht wilde wor den over zaken /an letterkunde,, ln het bijzonder de Nederiandsche. Zoo werd Greihoff. die wel eens .enfant terrible" genoemd ls. lit terair ambassadeur, cultureel pro motor, .zooals dat tegenwoordig heet. Hij bezorgde' herdrukken van Ne deriandsche schryvers by dé uitge verij van Schalk in Pretoria en de Hoi landsch-Afrika ansche Uitgevers Maatschappijen, hy leverde bydra- gen aan litteraire rijdschriften, o.a. werkte hij mee in „Standpunte", een letterkundig tijdschrift onder redactie van den bekenden dichter Wijk Ixiuw, waar .Greshoff hoog van opgaf. Veel werk in verre landen In Sepc. '40 trok hij naar Java en Bal: om daar het letterkundig leven eenige injecties toe te dienen. In Juli '41 was hij weer terug in Kaapstad om ruim een jaar later naar New Vork te vertrekken, waar hij óp verzoek van de regeering voor he t Ned. Informatie Bureau werkte en de radiouitzendingen via Boston verzorgde: Deze bezigheden verhinderden hem niet ln vooraan staande Amerikaansche tydschrif- teri te pubheeeren. innig contact op te vatten met leidende litteratoren. Amerikaansche en Burqpeesche. en bloemlezingen uit de Nederiandsche litteratuur samen te stellen ln het Engelsch en Nederlahdsch. Bovendien vond hy nog gelegen heid om zich op zijn bekende dege- Mennonieten emigreeren naar Argentinië Her s.s. '„Vplendam" van de Hol- land-Amerika-Lijn dat van xegee- ctngszljde' gecharterd Is, ligt thans In de Schlehaven te Rotterdam ge reed om naar Hamburg te vertrek ken; Het ligt in de bedoeling daar een 2000-tal Mennonieten aan boord te nemen,'voornamelijk afkomstig uit Letland, Estland, Oost-Dultscbland en Polen. Via Engeland' zal het schip, naar Argenllnlë koers zetien,..waar heen deze wederdoopers zullen emi greeren- •01 y ven. Op 23 Met 1893 re Delft geboren, werd hij. 22 December 21 gebrevetteerd. Hy trad op 1 Mei 25 ln drenst hij de KX.M. Lang voor den tweeden wereldoorlog was hy mds een der^luchtmlillonnairs der K-L.M. en gezagvoerder op de In diëroute. Over Van Dfjk zfjn vele „sterke" 'erhaien m omloop, waarvan som mige in enkele boeken ovej de luchtvaart zyn vastgelegd. Wereld vermaardheid kreeg hy, toen hfj, door Charles E. Kmgsford Smith ais tweede piloot uitgekozen, met de VH-USU, „Southern Cross", een 3-mo:or;ge Fokker F 1, op 24 Juni 1930 van Port Mamock in Ierland naar het vliegveld Harbor Grace op New Found!and vloog. Dit was toen de tweede vlucht van een vliegtuig van Europa uilnaar Amerika. De eerste maal, dat het van Europa uit gelukte, op 12 April 1928, waren het Hiihnefeld, Kohl ei Fitzmaurice dien den tocht met succes ondernamen. Evert van Dijk kreeg vele onderscheidingen voor bijzondere vluchten. De nestor van de K.L,M.-piloten, G. J. 'Geysen- dorier, geboren I April 1892 te Sliedrecht'us herkeurd en goedge keurd. Denuitslag der keurm- was zelfs beter dan die van den laats ten keer, Geysendorffer ls eveneens een wereldvermaard K.L.M.-piloot, die o.a. in 1927 met den he» van Lear Black in een Fokker.F 7a de eerste retourvlucht Amsterdam—Batavia .uitvoerde, to 1933 met den „Pan der jager" een byzondere postvluchi naar Nederlandsch Indlë maakte en in October 1934 met Asjes deel nam aan. de Meiboume-race. lijke manier, in de Amerikaansche litteratuur to te werken, waarvan hfj kisten vol mee. naar huis bracht In dit verband noemde Greshoff den romancier Robert Warren, den dichter Wallace Stevens en den cri ticus Allen Tate, die hij als eenigen van de allergrootsten betitelde. In Juli van het vorig jaar keerde hij weer naar Kaapstad, waar hy woont, terug. Voeg: men hier"/nog aan toe, dat hy to dezen tijd er bovendien nog voor zorgde, dat be halve to Kaapstad pn New York. ook to Batavia en Willemstad her drukken van Nederiandsche littera tuur bleven verschynen en dat hij kans zag om vier boekjes met apho- rismen en vier essayistische werken te schrijven, dan is het wel duide lijk. dat Jan Greshoff in de oor logsjaren allerminst heeft stilge- zelen. Wel was h'et moeiiyk ivoor hem op de hoogte te bUJven van wat er to Nederland op litterair gebied ge produceerd weid; dit in tegenstel ling tot de Belgische litteratuur, die den geheeien oorlog door' via de ambassade to Lissabon haar weg naar de vrye wereld vond. Op zyn Instigatie is de dichier A. Roland Holst- dezen zomer naar Zuid-Afrika gekomen; deze houdt daar lezin gen over eigen werk, poëzie in het algemeen en is. een buitengewoon gevierd man. Hel klmkt wat vreemd voor een dfchter, maar hy trekt keer op keer volle zalen. In „Stand punte" staat te lezen, dat Roland Hoist's lezing: Eigen Achtergrond in een beperkte oplaag gedrukt zal worden. De opbrengst hiervan is be stemd voor een fonds, waaruit de cultureele uitwisseling tusschen Ne derland en Zuid-Afrika gefinan cierd zal women. Op het oogenblik ls Greshoff be zig aan een -groot dagboek over de afgeloopen jaren. Tot veler teleur stelling waarschijnlijk, vertelde" hij ons. dat zyn verbiyf ta Nederland slechts kort- van duw 2al zyn. Hy komt hier om zijn familie te bezoe ken en o.a. de uitgave van zijn Ver zamelde Werken te regelen, die binnen afzienbaren tyd bij Querido zullen verschijnen. In Maart keert hy weer naar Kaapstad terug. Handelsverdrag met Dene marken uitgebreid De uitbreiding van hel handels verkeer mei Denemarken heeft zoo als gemeld er toe geleld, dat'2 Janu ari 1947 een aanvulling op het Ne-. derlandsch-Deensche handelsver drag. dat geldig is lot 1 April/ heeft plaats gehad. De Nederiandsche leverantie? 'aan Denemarken zullen bestaan uit: elefijrolechnlache Instrumenten gereedschappen, textielproducten, Van Dijk blijft in K.L.M.-dienst Geysendorfferis goedgekeurd Evert van Dyk, de bekende ECL-M.- TMlëgd.enst,. zal in K,L.M:_drensf ruw-yzel- glas en vorm zsnd; kunst- Pleiters voor rassentheoreticus Bilbo lazen voor uit den bijbel Senator'tijdelijk geweerd I Pet h ouderSBnis 'hangt Vtaardingcn 's nieuwen'burgemeester,: mr,- J Scusdèno?:'dcn ambtsketen rem. Burgemeester..Oud'was by de installatie,: -'V" die Zatermiddag. plaats vond, aanwesig. Scènes, zooais Iedereen zich zal herinneren, die de film ,fMr. Smith gaat naar Washington" gezien heeft waren Zaterdag in den Amerikaan schen Senaat bezig werkelijkheid te .worden, toen veertien democra tische afgevaardigden uit het Zuiden begonnen stukhen uil den bijbel voor te lezen iitn zoodoende een ,jion- gtopzitUng" te forceeren. Deze senatoren besloten Zater dag „hedenavond, morgen en mor genavond en; zoolang aLs noodig Is' redevoeringen te houden ter verde diging van den democratIschen se nator Bilbo uit Mississippi, die beschuldigd wordt van intimida'ie van neger-kiezers en het aannemen van steekpenningen. -Waarnemers,' die zich nog derge- Ujke zoogenaamde/„fllibuster_cam- pagnes" uit het verleden hertoner-' den,vertelden van looneelen, waar bij senatoren in pyama verschenen om de zitttog maar aan den fgang te houden/ en voorzegen reeds een dergeiyfce langdurige geschiedenis/ dit weekend. Senator Taft deelde mede, da: dé zitriijg/zelfs ;nlet on derbroken// zou wopi®.?' /wannéér president Truman #MaandagsriJri boodschap „on the State of the Union" zou voorlezen. Senator Bilbo, .die openiyk anti-semitiach is, gekant tegen de. negers en voormalig lid van de KuKlux. Klan (anti-kleur- lingen -organisaie)zou het lynchen van negers verdedigd hebben. Voor...den oorlog had Z hy lof voor Hiüër en Mussoli ni, vanwege hun optreden „ter beveiliging van het.ras". In de lente van hét/vorig Jaar begon hij een „lillbuster-campagne" tegen de leentog aan Engeland. Doch 's avonds/ toen de fUlbus- ter-campngne nog maar vijf urn- oud was, kwam zy al tot een einde, nadat medegedeeld was, dat geen compromis was bereikt: de Senaat had eenstemmig besloten, dai Bilbo tjjdeiyk van rijn zetel zal worden geweerd, doch wel zyn senatoren salaris van 15.D0r dollar per Jaar zaltbucheèrén. -'Z' Als het weer het toelaat,- zal veldmaarschalk Montgomery. Maan dag-to Moskóu aankomen voor zyn zesdaagsch bezoek aan de Russi sche hoofdstad, aldus meldt A.P. 'uit Moskou. u ruw-Ijzer glas en vorm zijden garens, machines, apparaten, instrumenten en onderdeden, dui gen, verschillende andere productei», tezamen voor een bedrag van 9 mll- lioen Deènsche kronen De instructie tégen Christiansen Het wachten is op uitlevering van eenige stafofficieren De. instructie, gevoerd door den raadsheer commissaris bij het bij zonder gerechtshof te Arnhem gep den voor mal; gen generaal 'der vliegers Friedricht Christiansen, tydens de bezetting bevelhebber der Duitsche troepen to «-Nederland, wordt thans vertraagd door het nog steeds niet overleveren van eenige stafofficieren van Christiansen door de geallieerde militaire auto riteiten In Duitschland. Reeds maanden lang duren de verhooren, door dezen raadsheer commissaris afgenomen. De stafchef van Chris tiansen luitenant-generaal von Wühlisch ts wel aan de Nederiand sche justitie uitgeleverd, HU ls ook reeds talrijke malen aan een ver hoor onderworpen, evenals de oberst Fullriede, de commandant van de Hermann Gdring-divisie, destyds ln Utrecht, die ook een rol heeft gespeeld in he; drama van PuMen in het najaar van 1944. Sinds eenige dagen wordt Rauter te Arnhem verhoord. Voor het on derzoek ia het intus5chen zeer te be: re uren, dat dr, Schöngarth, die het commando voerde over den Sicherhehsdlenst ln Nederland, niet meer gehoord kan worden, omdat hU reeds opgehangen ls door de Britsche autoriteüen in .Dnitsch. land. Tevens is eenige malen ge hoord general oberst Student, die destyds bevelhebber was van de Heeresgruppen in Holland. Het on derzoek wordt dageiyks voortgezet. Mufatiës fit de marine-leiding Er zijn eenige mutaiies In Oen top van de marlnelelding bekend 'ge- iiiBBkt. De belangrijkste daarvan ts de eervolle ontheffing als chef van den marlne-atat van vlce-aBmtraal .3 W Termijtelen- HIJ wordi ais zoo danig opgevolgd door schout bij nacht Jhr. E, J. vah Holthe. Verder treden af dc vlag-offlcler van dé hoofdafdeeilng personeel, schout, btj nacht J.. W- G. van Hengel en de vlagofficier van de. hoofdafdeeilng materieel. achoul bij nachtP. J. Fe'erts. Zij worden; jresp- opgevolgd door de kapiteins ter zee H: C. W. Moorman - en JJ CC BennJk. Bij den tnarine-siaf Is voorts aangesteld als sous-chef kapitein ter zee Jhr. h a van - Foreest. HIJ volgt kapitein ter zee P ROLtwen'norst op. die belast ts met de functie hoofd der opleidin gen, welke tor dusverre werd waar genomen door kapitein1 ter zee Ben- nik. Kaplieln ter, zee G B Salm. de Nederiandsche waarnemer bij dc itoombomproeven van Blktqt, gaal heen als hoofd van den lnHchlJAr' gendlenst en ls bestemd voor de functie van onder-commandant der zeemacht ln Indonesië. De leiding ■den Inlichtingendienst wordt thana itfdelljk waargenomen door. luitenant tér zee I K schllp.s, De derde testmatch Australië'sbowling cijfers to de derde cricket-testmatch zUn: Ltodr: wall 20 1 64 - 2; Miller ;l0 0 34 0; Toschack 26 -5 88/1 i. McOobl /;19;3' 53 2; Dooland 27 5 69 4; Johnson 6.5 1 28 1. Byes I;. leg byes 12; no bails- 2 (LliidwiJl 3). E.V.C. bepaalt haar standpunt in verband met havenstaking te Antwerpen Hier ter stede is Zondagmorgen een vergadering van havenarbeiders gehouden to verband met de sta- king .in Antwerpen..- In deze vergadering, aldus, deelt men ons van E.V.C.-zijde mede, werden de volgende besluiten ge nomen en ter. bespreking voorge legd aan de scheepvaartvereenlgüig „Zuid": -: 1 Schepen,, die alvorens naar Nederiandsche havens te komen, eerst Antwerpen ter lossing hebben aangedaan, zullen onder geen en- kele voorwaarde worden gelost. 2 Goederen, die vanuit België langs binnenwegen naar Neder iandsche havens zUp vervoerd, zul len ln die havens niet worden ver laden. 3 Van schepen met een gecom bineerde lading zullen de Neder iandsche- en transito-goederen worden gelost. Indien hiervoor Bel- gische goederen verwerkt moeten worden, kunnen deze in de loodsen worden opgeslagen. Het bestuur der E.V.C. moet ta degelegenheid ge steld worden hierop controle uit ta oefenen. Met Polen nieuw handelsaccoord Wederzfjdsche uitvoer ter waarde van Ï5 millioen - Ir» November werden te Den Haag onderhandelingen met een_ Poolsche delegatie gevoerd over een nieuw handelsaccoord. die hebben geleld lot het onderleekenen van een han dels- en betallngsovereenkomst, dia l Januari ln werking - Is .getreden.: Het handelsaccoord voorliet In een wederzijdschen uitvoer, ter waarde Van ca 15 mülloen gulden per jaar.-»-; De Pool sche export bestaat o.a.. uit steenkool, katoenen weefsel? (voor (Indtë), Ijzer en artikelen van ijzer, zink. zinkwit, Jcallzouten. glas., werk- -,- klei'dlng, gras- en klaverzaden. De Nederiandsche éxportlljst bevat o ra PhlllpRpToducten,.. tin, rubber, che-' mlsche- én pharrnaceutische produc- laborato riura-apparaten, werk- V paandèn, fokveei haring, koffie en cacao. Het. handelsverkeer, hetwelk plaats zal hebben binnen het kader van het betaltngsaccoord zal ln prin cipe in evenwicht moeten 'zijn,- Voorts werd een additioneel pro-, topoi geteekend. waarbij van Neder-/., landsche zijde word, deelgenomen in de reconstructie van Polen, meer ln het - bijzonder op het gebied van scheepsbouw, havens en waterwe gén,. Dit prolocol geeft Polen de mo gelijkheid van aankoopen tot een// bedrag van 30 rrjlUloen guldeiu te-r verrekenen met Poolse he steedko- - lenleveran'les.. verdeeld over drie -/ Jaar. Hierdoor zal de omvang vttn het handelsverkeervan voor, dep.; •bbridg''-Veliiiigt1Jkrtwórden: Óveracjire-'- den. -- /•/-.;.. Bakker knoeide met t br&odbonnen Te Bergen op Zoom Is een ernstige knoeierij met brood- bonnen tot:, klaarheid gebracht. Verscheidene burgers en'militai ren zijn ér bij betrokken. De bakkér, die de broodleve rantie had voor het In Bergen op Zoom gelegerde garnizoen, jsekere van B., noteerde regelma- r "tig. een belangrijk hooger aan- tal brooden dan hij afleverde. Dit kon slechts geschieden met. r dewerking van bepaalde mili taire Instanties. Op deze wyze werden niet alleen vrij aanzien lijke bedragen extra verdiend men Spreekt van enkele duizen-, den guldens doch hierdoor kwam de bakker ook ln het ón- rechtmatige bezit van groote hoeveelheden meel, welke hij voor clandestiene leveringen aanwendde. Verschillende mill- ta.iren hebben in,.de extra winst gedeeld. Opmerkelijk is echter, dat zij over het algemeen van deze bedragen extratjes aan kochten voor de manschappen. Er zijn in tal van Nederland-/-/ sche plaatsen ln verband mét deze affaire arrestaties/verricht. Het onderzoek strekt' zich ook uit tot het buitenland, omdat/ enkele militairen, die bij deze zaak betrokken zijn, inmiddels o zijn verplaatst Onze verliezen in Indonesië De regeering maaat öehend. dat toi haar ,leedwezen ln de afgeloopen week de: navolgende verliezen zijn gerapporieercf: Gesneuveld of overleden tengevol ge van oorlogshandelingen: Kon. Landmacht-: korp C Zeijlemaker van 1-9 Rl, afkomstig ui| West-Terschet- Itng, gesneuveld;.op £3-12-1946 in. de - omgeving van Tjliampeni; sold V A. Loutanhach van 1-9 RI, afkomstig uit St Jaeobi Parochie 23-12-1945 overleden aan bekomen verwondin gen: tengevolge van het loopon'op een lapdmUn tijdens patrouille; sold. A' Soe'erman" van l-S Rl,. afkomstig.,; uit Blijdorp, 23-12-IS4B, overleden, tengevolge van verwondingen door. een mijnexplosie iljdcns patrouille: sold C Paler van 1 RS, afkomstig/ uit Bunnik, gesneuveld op 19-I2r;48 L- te Semarang; sold A J BarneVcld/-/ van I-B Rl. afkomstig uit HaUemcr- broek. 24-12-194C_.overleden tengévol-/';. ge- van verwonding eii duar een mbné/; explosie iljdens'patrouille ln de om-; gevtng van Boekitpoetoes Patnpan- - gan: sold lc" klasse M Davelaarvvn/y r-8 Rl, afkomstig uitV'oorthuiïen.' gesneuveld op 23-12-1 ME Ih-, de onige-/ ving van Boeklt Poetoes Pampan- gan;_ sold J J Osierdorf/'van ;Ge 'B«>_t Vrid-art,- refkbmstig -uit Rotterdam, -: gesneuveld op' 28-12-1946^te Palem/ 'r g; korp A van DrteJ van-6e VeldArt; afkomstig uitRidderkerk, gesneuveld 28-12-194S. ie/; Paiembang";:/^ Sold J Veerman van :.I Ri;;-"afkomsTlg '-; uit Bussum,gesneuveld óp 31M2-1S4B Médan; sold te klasse G van Rde-' ivan 1-8 RI;; 'afkomstig1 uit tun-, teren 27-12-1946, overleden tengevo!= gé/van ..verwondingen OU eert mtiri- /f explosie lljdehs/ pati-Dume btjBoekll'S' Poetoes/,Pampangam sold A/ WttvérS Ü-6 ..RI,' afkomstiguit' 'EnBChedei'i'é' gesneuveld op 28,12-1946 ln-ïn'do"hë«ii6lTë Kon. Nëd.-lnd.--: léger: sold v Kesek,-'afkomBiIg^aliil&dpneBtS^ge 'snèuVeld-/:'ó"p'/20-12^I'M6rt//mld/7.gyBiAj.^. afkomstig uli'/lhbóneslë/'^.gêsriëü'vèlijföj op :20-*l2-1946sold /M"' L,;E ;,Thumam,<t:. 'afkomstig ;55uit-/^b' aan - bekoBieó;//véi Ka n,/ Ma r1në;Sgé~

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1