Plan tot tewerkstelling yari politieke delinquenten DE SCH'EDAMMER atttrMfcattaat Pres. Truman richt zich tot Amerikaansch Congres Indonesische regeering komt Vrijdag bijeen Nederlands komiek is jarig DINSDAG 7 JANUARI 1947 ZEVENDE JAARGANG NO. 5 RED. EN ADM LA NO F. HAVEN Hl SCHIEDAM ADMINISTRATIE: TELEFOON 69300 REDACTIE: TELEFOON 66505 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT PT.R KWARTAAL f 4. LOSSE NUMMERS f 0 09 V.S. zullen zich niet meer terugtrekken in isolationisme In zUn JaarHjksch rapport „over den toestand der Unie" dat tiü per soonlijk san het Araeriltaansche Congres voorlas, heeft president Vrmuan gisteren de beide partijen opgeroepen tot samenwerking, „zonder te den ken aan partijschappen". Met betrekking tot de sociale wetgeving, die dit Congres vaarschijnlyk zal herzien, drong de president er op aan, geen strafwetten IJ t« nemen m het arbeidsrecht. wisrrij aan toe zijn met hun gren zen, hun hulpbronnen en welke her stelbetalingen zij moeten betalen. Zonder te pog^n hun binnenlandsche zaken te regelen kunnen wij er ons van verzekeren dat'zij zich ontwa penen. Truman verklaarde, dat naar zijn meenLng de Vereenig de Staten niet genoeg gedaan hebben voor de im migratie van verplaatste personen en hij drong er bij het Congres op aan wegen te vinden om de immi gratie van deze personen té vergroe- ten. De atoomenergie De Vereenigde Staten vrenschen "geen monopolie voor zichzelf of voor welke groep van naties over de atoomenergie: zij willen slechts ga ranties, dat geen land atoomenergie zal gebruiken voor militaire doelein den. - Naast de arbeidswetgeving noemde Truman drie andere belangrijke ta ken in het Amerïkaansche binnen landsche bestuur: de stabilisatie van de fllgemeene binnenlandsche econo mie (als de prijzen verder stijeen besfaat het gevaar dat het publiek de enorme productie die in 1947. ver wacht wordt, niet zalkunnen koo- pen), het doen naleven van de and- fcrustwetten en het in evenwicht brengen van de begrooting. De president zegde den steun van de regeering toe bij den strijd tegen kleinzieligheid op 'het. gebied van godsdienst en ras, en hij beloofde het congres om verdere wetgeving te verzoeken om dezen strijd te kun nen uitbreiden. Montgomery in Moskou Lord Montgomery is gistermid- dag te Moskou aangekomen, waar hij de gast zal zijn van het §pw- jetleger. In een radiotoespraak zei Montgomery, dat hij als sol daat gekomen is om een bezoek aan het Sowjetleger te brengen „Ik- wil een. vriendschappelijk contact tusschen onze legers leggen" aldus de veMmaarschaik „en ik hoop dat daaruit weder zijdse:) begrip en vertrouwen mogen voortvloeien, dat ln ons beider belang zal zijn.-" Franschman hoofd van UNO-commissie De Fransche regeering deelt mede, dat Georges Daux, hoog leeraar in. de geschiedenis aan dé universiteit van Parijs, aan het hoofd zal staan van de com missie der UNO, die op verzoek van de. Grieksche regeering naar Griekenland zal worden gezon den. Daux zal worden bijgestaan door functionarissen van het Fransche ministerie van buiten- lan.dsche zaken. Strenge vorst in Duitsehiond Sociaal progfC!*<i van vier punten Truman maakte een uit vier pun ten bestaand sociaal programma be kend: (1) een spoedig tot stand brengen van wetten, die stakingen, waarbij Juridische geschillen op deze wijze worden beslist, onwettig worden ver klaard, en waarbij een arbitrage in stantie wordt geschapen die deze ge schillen regelt. (2) het bevorderen van het sluiten van. collectieve arbeidscontracten. (3) het verbreeden der nationale sociale Wetgeving.' (4) het benoemen van een commis sle door het Congres om een onder zoek in te stellen naar de verhou ding tusschen werkgevers en werk nemers, die niet later dan 15 Maart- In werking zou treden, Geen isolationisme Ten aanzien van de buitenland- sehe politiek zei Truman, dat wat ook de gebreken van de vredesver dragen zijn met de voormalige satel lieten van de As mogen' zijn, deze verdragen zoo goed zijn als men mag hopen te bereiken. Verdere discussies zou de binnen! andsche toestand van de betrokken landen ernstig ln gevaar brengen. Geduren de de debatten over de verdragen hebben* de Vereenigde Staten het ddldelljk gemaakt, dat zij zich niet meer in het isolationisme zullen te- rugtrekken. Met betrekking tot de Sowjet-Unie zeide Truman,'dat de verschillen tusschen belde landen het feit 'niet mogen verdoezelen, dat belde landen belang hebben bij het spoedig tot stand brengen van de vredesverdra gen, waarb'J weer normale verhou dingen ontstaan. „Wij moeten ons belden het meest bezig'houden met het bevorderen van onze individu- eele veiligheid". De bezettende mogendheden moe ten de onafhankelijkheid van Oos tenrijk erkennen en hun troepen te rugtrekken, aldus Truman. Duit- schers en Japanners moeten weten De staking in Antwerpen- Arbeidersleider spoort aan tot voortzetting Tij den* de vergadering der dok werkers ln het Sportpaleis te Ant werpen, heeft de'leider van .de Bel gische T ansponarbeldersbond. de "heer Bécu, gisteren een uiteenzetting gegeven over de onderhandelingen, die met, de havendirecteuren hebben plaatsgehad. Hij verklaarde dat de patroons bereid zijn de loonen var» 159 op 170 fr. per dag te brengen, doch niet geneigd zijn de vergoeding welke voor overuren was gevraagd toe te kennen. ZÜ zijn eveneens be reid voor ongezond werk een spe ciale vergoeding uit te keeren, doch eischen een herziening van de wet op de sociale veiligheid. Naar de heer Bécu uiteenzette kunnen deze voorwaarden niet wórden geaccep teerd en hij raadde aan de staking voort te zetten. CHAUFFEURSSTAKïNG TE LONDEN Ruijn vijfduizend vrachtauto- chauffeurs lp het Londensche ha vengebied zijn gistermorgen een staking begonnen, daar zij ont stemd zijn. over den duur van de onderhandelingen over verbetering van arbeidsvoorwaarden, die onge veer negen maanden geleden gonnen zijn. De staking dreigt zich over het' geheele land uit te brei den en men. spreekt van de moge lijkheid van een solidarlteits-actle door de havenarbeiders. P A ROLOS.COOP "?r Buit onder ijs DE polen, eens oorden waar men liever wegbleef dan heenging, worden ge2oeht gebied, want zij *Un van strategische waarde. Een vlucht over de Noordpool is al „gewoon", een over de Zuidpool geldt* nog als moeilik. Bruikbare „grond" schijr.t er aan de Noordpool niet zoo veel te 7.U» maar de Zuidpool schljni een be geerlijk gebied ln haar Ijskast bergen. Australië Iaa- er aanspraken op gelden', maar nle* australië alleen. Vocriooplg zou Australië gaarne een derde van het Zuidpoolgebied willen hebben en het wil van UNO-lr.men» ging niets weten. Om die gevoelens en aanspraken kracht bij te zetten, stuurt Australië een paar expedities naar het twee en een half miilloen vierkante mijlen groote gedeelte dat het gaarne aan rn gemeenebest zou willen toevoegen. Frankrijk en Noor wegen kunnen zich die Australische aanspraken best Indenken, maar de Vereen. Staten en Engeland denken anders over. Washington b.v. weigert eenlge aanspraak van een ander te erkennen als hCt Zelf ook niet een deel van de Zuidpoolge bieden krijgt, en dan liefst een leeuwendeel. Byrd (tegenwoordig al: schout bij nacht Byrd) toert er niet voor .1* rond; ,|5 teru*konr. Konnsn toelicht.™ welke uppen .m d, K vierkante muien ttoldpoollnnd hn: waardevolst voor Amerika ronden kunnen zijn- Want tn deze iente zut. Ten er conferenties: worden gehouden over: de te verwachten en de zelfm te "dienen; eischen bij de UNO (VN) en dan moei de zaak maar eens worden uitgevochten. .Australië, Engeland, de Vereenigde Staten, eerste irits van gegadigden: Tweede: Chili, Frankrijk, Noorwegen; En natuurlijk nog meer: de een voor zijn "walvlschvaartbelangen, de ander als pntglrinlngsbelusfe (onder het Zuldpooujs -schuilt veef begeerlijks!, de derde als bevestiger van zijn strategische wereldmogeHdheidposl- .tlëy'de vierde omdat er misschien wat te! veroveren valt. Hoogere doelein den zijn er niet. De temperatuur m Dul'schland js gemiddeld bijna 25 graden onder nul. Forrester, hoofd ,van de afdeeling steenkolen van het Amerïkaansche militaire be stuur heeft medegedeeld dat het Amerïkaansche bes: uur zich geluk kig kan prijzen, indien gedurende de vorstperiodeeen aanzienlijk aantal Duitschers niet dooövriest. HIJ was van meening,: dat de Brit- sche zone er nog slechter aan toe Is. Donau dicht Naar de Zwltsersche radio meldt, zjjn in Jóego-SIavië de Donau en de Sau bevroren..Uit Italië en Joego slavië worden zware sneeuwstormen gemeld. In Polen, Tsjecho-Siowaklje, Oostenrijk, Joego-Slavië en Duitsch- land is de temperatuur beneden het nulpunt van Fahrenheit (ongeveer minds 19 gr. C) gedaald, evenals in bepaalde deelen van Zwitserland. Prins Bernhard in Zwitserland Prins Bemhard, die juist herstel lende isvan een lichte griep, heeft zich Maandag, ln gezelschap ran zijn broer Aschwin, met zijn eigen vliegtuig naar Zwitserland begeven, om ln de omgeving van Genève te vens genezing te zoeken voor de maagstoomissen, waaraan hij reeds eenlgen tijd lijdende is. De Prins zal waarschijnlijk een dag of ten-afwe zig rijn. Joodsche kolonies in Palestina Miss' Cecil Abraham,, een Palgs- Ulnsch meisje heeft voor vertegen woordigers van de pers een uiteen zetting gsgeven van de werkzaam heden van het Joodsch- Nationaal Fonds en in het bijzonder van de actJe, die dit fonds In Nederland wil gaan voeren teneinde gelden bijeen te brengen voor hei '.richten van een kolonie ln Tsicsttna. Geen gewon;* kolonie, 7ooals het J N F er 81 200 bezit, nrjar een dorp uitsluitend be stemd voor de duizenden en nog eens' duizenden Joodsche kinderen die, nog overalin Europa verspreid, als oorlogswee-en zijn achtergebleven. Het directe doel thans Is tn de eerste plaat* 20.000 kinderen, die onder zeer ongunstige omstandigheden ln kam pen voor verplaatste personen ver blijven. met. den meesten spoed naar Palestina te brengen. Het Joodsch Nationaal Fonds be staat nu ruim jaren en heefi als voornaamste taak den aankoop van gronden voor. het stichten van ko lonies Hej totale joodsche grondbezit In Palestina omvai thans 1,7 mllJloen duitam (1000 M2| wat echter niet meer dan 6,7 van de totale bodem open/lakte beteekent. Dit land ver huurt het J N F aan boeren, die het zelf bebouwen. Zoo verricht het J N F zegenrijk werk voor de ongeveer 600-000 Joden, die thans hei heilige land weder be volken H Moutet xiet nog geen oplossing Britsche interventie in Indo-China Moutet, de Fransche minister van overzeesche gebiedsdeelec. heefï gisteren verklaard, dat ny niet zag, „hoe,' wanneer; en niet wie" onderhandeld zou moeten worden over he; bereiken van een accoord in' Indo-China. „Zij die werkelijk macht beziMen in de re- geertng Vle'-nam, willen geen ac coord", zei W). De uitnoodiging den Vie'nameeschen premier Ho Tsjl Minh nam Moutei niet era- sMg. „Het gaai hier waarschijnlijk om een propagandszet", voegde hij eraan toe. Het Bi^tsche consulaat te Hanoi heeft den Vietnameeschen premier schriftelijk verzocht, de 200 "Fran sche burgers, die ln gijzeling wor den gehouden, tn vrijheidte stel len of de verzekering ie geven, dat zij een goede behandeling zullen omvangen. Bose contra de Franscben Sara; Tsjandra Bose,o de Ben- gaalsche leider van de Congres partij, heeft verklaard, dat aan een oproep, dje hij had uitgevaardigd voor vrijwilligers voor den strijd tegen de Franscheh ln Indo-China, op bevredigende, wijze gshoor ge geven was. Bose Is van plan, de Brit: en ,te verzoeken, de opleiding, de "Ui trusting' én" het tl*anspón van vrijwllhgers .voor Indo-China niet te belemmeren^ Amerika zal in 1947 meer exporfeeren De Vereenigde Staten hebben In 1946 goederen voor een waarde van 10 milliard 'uitgevoerd; Jf 2 mil liard daarvan bestond uit rellefverr schepingen; De vereenigde stalen spelen dus nog altijd voor ss Nlco- laas, ook al streven zij naar een af schaffing van dezen vorm van lief dadigheid Geïmporteerd werd voor een waarde van g S milliard, zoodat dit vorderingen op het butieniand ln leder geval met g 3 milliard zijn toe genomen. Men hoopt In 1947 voor een waarde van li milliard te kunnen exporteeren Deze exporten zullen voarloopjg op credlet worden gele verd; op den duur echter zullen, zü goederen, moeten worden terug betaald en zal de geheele wereldhan del niet onmogelijk worden gemaakt, dar zal de Invoer zelfs grooter moe ten zijn dan de uitvoer. Boeren in den Biesbosch dringend om werkkrachten verlegen Experiment, dat de aandacht verdient De Comviis/tie-Oeneraali« Zonttayliturgen per vlieatuig wederom Haai Indië vertrokken. De herren De Boer, Sclermerhom tn Van Poll (v.r.n.t.) in gesprek met den gezagvoerder den heer Steinbeck Commissie-generaal te Karachi Scherrrie.'horn geïnterviewd In een gisteren door hem te Ka rachi verleend'interview'heeft prof. Schermerhom'., öe hoop uitgespro ken, dat de ondertee'kening van het accoord tusschen de Nederlanders en de republikeinen het begin zal zijn van een nauwe samenwerking tusschen beide landen. „Na de on- derteekening van het accoord", aldus verklaarde prof. Schermer- hom verder, „zal het de eerste be langrijke taak van beide partijen zijn de normale levensomstandig heden voor leder, die voor Indone sië wenscht te werken, te herstel len*. hiertoe is. het noodlg het land voor 'leder van goeden wille veiUg te maken. Dit jts de eerste stap op een langen en[ moeilijken weg van economisch herstel en ontwikke ling van Indonesië." Hedenochtend zfjo prof. Scher- merbom en zijn gezelschap naar Calcutta vertrókken. Klaas de Vries overleden Op 85-jarigen leeftijd is te Am sterdam in bet Burgerziekenhms overleden de hëer Klaas de Vries, ln onderwijskringen een bekende per soonlijkheid. De Vries was vele jaren als vrijz.- democraat lid van den Amsterdam- schen raad. enlvan de Prov. Staten van Noord-Holland. Ook was hij iid van den Onderwijsraad; en vroeger secretaris van de vereeniging „Volks onderwijs". Hij schreef, vele artike len 'en brochures op onderwyg- ei paedagoglsch gebied. De „Tegelberg1' naar Indië 'Vandaag is het motorschip „Tegelberg" van Amsterdam ai*t naar Indië vertrokken met aan boord het eerste verkennings regiment uit Amersfoort en eenlge leden van de militairc- ndministratie DONDERDAG 10de ELFSTEDENTOCHT Op Donderdag, 9 Januari a^., zal voor de tiende maal een elfsteden tocht worden gereden. De route gaat langs de elf steden van Friesland en is 800 km lang. AUeen personen van 18 jaar en ouder mogen deelnemen. Er zal in twee afdeelïngen worden gereden, n,l. wedstrijd en tocht, die achtereenvolgens om 5.30 en van 6 uur af starten uil Leeuwarden. Aan den wedstrijd mogen geen dames deelnemen. De eindcontrole van den wedstrijd wordt gesloten twee uur na aankomst van den winnaar. De prijzen bestaan uitsluitend uit me dailles. De eindcontrole van den tocht wordt gesloten om 24 uur. Ieder, die het eindpunt bereikt voor sluiting van zjjn eindcontrole, ont- Men beseft zeer wel. dai het hier vangt het zilveren elfsteden kruisje, een noodmaatregel betreft, die niel Eenige honderden politieke deiln- juenten zullen, als bet departement an landbouw zulks goedkeurt, bln- tenkort worden tewerkgesteld in Jen Blesbosch; zij zullen dan wor den ondergebracht in een speciaal voor hen te bouwen kamp tusschen dc Vierambachten en de Bloemplaat Het is de bedoeling, dat zij tewerk worden gesteld bij de boeren, die dringend om ar beidskrachten verlegen zitten; tevens zullen zij voorbereidende werkzaamheden moeten verrich ten voor de drooglegging van groote deelen van den Biesbosch, een plan dat reeds veie jaren oud is, doch waaraan men tot nu toe geen uitvoer heeft kun nen geven. Het initiatief Is tn deze uitgegaan ■/an de boeren zelf. Het arbeiders probleem is namelijk hier wel bij zonder urgent. Niet alleen ontbreekt het aan voldoende arbeidskrachten, maar wanneer zij al te krijgen zJjR. vragen zij zulke exorbitante loonen, da- elk boerenbedrijf op enorme kosten komt te zitten. Het plan is daarna voorgelegd aan het Directo raat-generaal voor de byzondere rechtspleging, aan het Departement van sociale zsken en het Departe ment van landbouw, waarna in sa menwerking met de Stichting voor den Landbouw een definitief plan is opgesteld. Straffe leiding noodig Londensche paarden hebben de griep üe paarden van Londen staan ap fjet oogenlri;k re mezen en te bibberen. In hun stallen Er is na- rr^eHjk een Influenza-epidemie onöer de viervoeters uitgebroken. Honderden dieren zijn door de „horse-flu" aangetast In 1935 bralt een soortgelijke epidemie uit. Deze ziekte veroor zaakt thans groote moeilijkheden op transportgeb'ed, vooral omdat de besteldiensten der spoorwegen voor een deel nog op paarüen- tractie zijn aangewezen Zondag - is,- zooaié v>$, gisteren reeds meldden^ de - Nederlandsche - lettor- ktindige- Jan (ireshoff n i zes en een hol/ jaar 'piei. de „ilandfoniein" uit Kaapstad in. Kr-m aangekomen voor ■'.familiebezoek en uitgave 'van sv'ti Verzamelde f JFëTkénf-rIn Maart keert: hyówéerl'ndar Kaapstad terug. John Buxiau vandaag zeventig IN zijn woning te Rijswijk viert een dktr populairste figuren van het Nederlandsche tooneel vandaag zyn zeventigste verjaardag; John Buzlau. .WU hebben geprobeerd hem te interviewen, .maar als men stads 1898 op de planken staat en er een roem vergaarde, die maar voor enkelen Is weggelegd, heeft men ln zijn leven zóóveel Journa listen op de thee gehad, dat men aan den vooravond van zyn zeven- tigstenrverjaardag liever „nee" zegt - Trouwens: het Nederland'sche pu bliek kent de voornaamste feiten uit het leven van zijn grootsten komiek. Het Wéét, hoe „Buut", als figurant en acrobaat te zijn mis lukt, heeft overwogen ln de dieren- dressuur te gaan. En hoe hij inder daad bij Circus Hens kwam, maar niet voor de leeuwen, doch ln het waierbaliet, een natte betrekking, dte hU combineerde met het ver- koopen van zoetigheden ln de pau- :e Lr baar, ln het circus, kreeg hU het Idee, ln een nummer den goochelaar te parocüeeren en zijn eerste creatie, prof Ki-Kl-Rl ontstond. HIJ. behaalde er.sifcces mee en reisde, als Interna- tionole komische attractie, dë varié- ln Londen, Parijs,Rome en Boedapest af. Toen: In de revue bij Ter Hall en vervolgens onder 'el-' ding van Louis Bouwmeester Jr. DE';. FRANJE Een elndelooze reeks van revue's, een legertje van .dwaze figuren, waarin Buzlau telkens weer op zijn onnavolgbare, hoogst persoonlijke wtjze trachtte, zijn publiek den menscb. te laten zien, achter zijn masker. Hoeveel honderddulzencen liet hij schateren I En hoé deed hU het f ---' zijn tekstschrijvers maakten zijn •cènes, maar Buzlau zélf maakte „de franje" een woordje hier, een klemtoon daar. I „De franje is éllea bij mU", heeh hij eens gezegd. „Je moei er hei pu bliek voor kennen.' het publiek, f al Je vriend. Je' meester, Je onderwerp en je rechter is dat Je maakt en breeki".'; - Hei U: juist die- eerbied voor de zaal, dlë* Buzlau nog; weerhoudt Van terugkeer-op de planken,welke hij ln Juni 1942verliet. HIJ. bereidt 'én eigen gezelschap voor, maar, 200 zei hij ons. toen we hem naar den stanc van zijn plannen vroegen, kom er pas mee voor den dag, lk er zeker van ben, het nutoliek te kynnen geven, wat het van mij wacbt" Dat het heele Nederlandsche volk me: gespannen verwachting uitziet naar den dag, waarop deze plannen in vervulling gaan, ls dui- dêlljk. Wan: zónder Buzlau is een Nederlandsche revue nu eenmaal nietwat zij wezen moet dèt heeft hij, bereikt-ln een carrière waaraan ieder van ons eenlge ge lukkige uren te danken heeft 1 Spoorwegmensehen door de Koningin ontvangen Maandagmiddag heeft de Koningin Lr. w. Hupkes, oud president-direc teur der Nederlandsche spoorwegen en eenttenta] spoorwegnïanrietl. uit alle rangen, in haar paleis op den Dam ontvangen. Deze ontvangst droeg een besloten karakter en werd slechts door enkele leden van de homoudlng bijgewoond. „Ruim vijf kwartier heeft de Koningin zich met de spoorwegmHnnen onderhouden, d e allen een belangrijk aandeel heb: ben gehad In het spoorwegverzet Tevens'heeft zij officieel afscheid genomen van lr. Hupkes. als presi dent-directeur der:N. S. De Koningin liet 2lch door leder persoonlijk In lichten over, zijn werk gedurende het spoorwegverzet. Diploma-uitreiking Delftsche eere-doctoren Woensdag zal de senaat van de Technische Hoogeschool te Delft in buitengewone vergade ring bijeenkomen ter gelegen heid van den gedenkdag der hoogeschool. In die vergadering" zullenzooals gemeld, dë diplo ma's, worden uitgereikt aan de op 28 November benoemde ëërs- doctoren: ir. W. J. H. Harmsen; directeur-generaal van den. rijks waterstaat; ir/W. Hupkes, oud- presidenUdirecteur der Neder landsche Spoorwegen: A. Pies man, president-directeur; dJa K.L.M., en ir. D. P. Ross /van L en nep, hoofdb edrij fsingenie ur der Staatsmijnen. Wapenstilstand te Pafembang He( Republikeinsche kabinet xad op 10 -Januari te Djokjakarta büeen- komen. Azitara bevestigt thans het bericht, dal bet K N P, het voorloop!ge re puMIkeinscbe parlement op 27 dezer te iHalane in plenaire zitting bijeenkomen. Mr. Sartono Is tot vice-voorzltter éan het KNIP benoemd. Jn-ri' PBlëmbang'!s volgens "A.:-"P; Zondagavond een wapenstilstand gesloten, ln afwachilng van de re-sul. taten van een conferentie, die Dins dag zal plaatsvinden tusschen hoo- pe ambienaren van ce Nederland sche en Indonesische regeering ter bespreking van den critleken toe stand In deze stad. Van Nederland sche zijde zal o.a. generaal-majoor Buurman van Vreeden. aan de con ferentie" deelnemen, ter wij j te Indo nesiërs hun minister dr. Cant heb ben gezonden. Maandagavond woedde.In de buurt van een passar en de haven nog steeds branc na een driedaagschen strijd tusschen Indonesiërs en Ne. derlanders Minister Cani verklaarde dat dit de ergste situatie was sedert de belce regeerlngen den wapen stilstand op 15 October hebben ge- teekend, Volgens hem maakten de., Nederlanders gebruik van MltcheU- bombardemcntsvilegtuigcn, artillerie en mortieren, terwijl een torpedo jager en kanonneerbooten de stad van de rivier ce Moessl uit met.Kra. naten bestookten. Minstens tweehon derd Indonesiërs kwamen daarbij om het leven of werden gewond. Vrijwel de geheele bevolking was de stad ontvlucht. Cani zeide vereer, dat de helft van de passar-wljk was vernield en dat een heol blok huizen van twee ver diepingen met den grond gelijk ge. maakt was, Voora] ln het havenge bied was de materleele schade aan zienlijk. In een communiqué van de Neccr- landsch-Indlsehe regeéring wordt ge zegd, dat het gevecht begon door dat er- op 28 December een handgra naat was gegooid ln een Neder- lancsch voertuig en dat het erger werd toen de Indonesiërs de twee dagen tevoren gesloten overeenkom sten inzake het bevel „Staakt bet vuren" hebben geschonden. Er worden thans ook gevechten In Padang gemeld. PLANBUREAU OPGERICHT Naar Antaia bericht, heefi men voor het ten uitvoer brengen van beslissingen van - den repubUkeln- CLAY OPVOLGER VAN MCNARNEY Luit.-generaal Lucius D. Clay, de plaatsvervangend militair gouverneur van de Amerikaan - sche bezettingszone van Dultsch- land, zal generaal Joseph P. Mac- Narney opvolgen als militair gouverneur van de Amerïkaan sche bezettingszone en commaii - dant van de Amerikaans che strijdkrachten in Europa, aldus een mededeeling van het Amerï kaansche ministerie van oorlog. Deze week veer,zeep! Zooals wU reeds meldden, zal deze week een bon worden aangewezen voor 23(1 gram harde zeep, Tevens zal op de E-kaart voor babies een extra-bon worden aange wezen, waarop 90 gram toiletzeep zal worden verstrekt. Maximumprijzen kaas:; Aangezien dc regeling/ volgens welke hei Bedrijfschap voor Zuivel wijzigingen lri de productiekosten van Sorstlooze kaas en smeerkaas opvangt, ls Ingetrokken,zullen -mei Ingang van E Januari de rnaximum- prtjzèn voor deze artikelen worden verhoogd. De maximumprijs van vol vette korstlooze kaas wordt, van f l «5 per kg pp f,:2.— per:kg gebracht en die van. 40-pïus korstlooze kaas van f 1.80 per kg op f 1,90 per kg, De prijs van volvette smeerkaas wardl gebrachtvan f 1.80 per kg op, f .2.— peri kg en van 40-plus smeerkaas van 11,19 per kg op f 1,90 per kg. schen ministerraad op 'hef geblea' van de staatseconomie een Plan bureau gevormd-- Het bureau staat onder voorzitterschap van dr. A* K Gatü, minister van Welvaart. Gen. Spoor vertrekt Zaterdagnacht Republikeinsch blad trekt doel van reis iri twijfel Generaal Spoor, - deopperbevel hebber van <Se Nederlandsche troe pen 'n Indonesië, die zooslü gemeld naar Nederland zal komen, zal in den nachl vxn Zaterdag op Zondag starten. Het republikeinsche blad Soera Oemoem trekt het doel van Spoors reis In twyrel en vermoed;, dat er andere bedoelingen achter zitten dan alleen een bespreking me: dr. Beel. Gen. Spoor zou er-volgens dit blad op uit zfjn, de offictede poli tiek der Nederlandsche regeering :n Indonesië te sabateeren. „Generaal Spoor zal uit Indonesië moeten wor den teruggeroepen, willen de Neder landers In Indonesië werkelijk nieuwe wegen bewandelen" zoo be sluit het blad. DISTRIB UT IEAM BTE NAR EN KRIJGEN WACHTGELD - Naar wy vernemen is ten be hoeve van het distributie-personeel, dat als gevolg van reorganisatie moet afvloeien, een voorloopige re geling getroffen, in afwachting van de algemeene regeling voor. wacht- geldultkeering voor het overheids- en se mi-overheidspersoneel. De ambtenaar, die in principe voor ultkeerlng ln aanmerkingkomt,is verplicht zich binnen een week na dat hem zijn onslag is aangezegd als werkzoekende te doen inschry. ven by het Gewestelijk arbeids bureau. Deze regeling wordt geacht in werking te zijn getreden op 31 October 1946. In aller oogen een even gunstige in- druk zal maken. Een straffe leiding; van het kamp en een streng toe zicht op te gedragingen der teweric- gesteiden zal dan ook naodlg ztjn om tot betere resultaten te komen dan men elders heeft verkregen. Maar anderzijds stelt men zich op bel standpunt, dat het werk voort-- gang m«e» vinden en dat men c.e productie van öit uitgestrekte land bouwgebied 'niet langer mag laten afhangen van het geringe aanbod van arbeidskrachten en de te hooge loonen Bovendien heeft deze zaak nog een andere kant. Tot dusveT Immers 1» er weinig eedaan om de merkwaar dige tegenstelling uit den te ruimen, dat ons land gebrekbeeft aan duizenden arbeidskrachten, ter wijl .eveneens duizenden gezonde, krachtige mannen zeer goed tot wer ken ln staat zUn en doorgaans ook wel werken willen doch reeds vele maanden ln een gedwon gen nietsdoen hun dagen ln kampeo slijten of,, zoo zU al aan het werk zUn gezet, vaak Improductieve ar beid presteeren. Het probleem van deze kampbe woners ls er nu eenmaal en het kan nog jaren lang bestaan: als de lich- gerallen In vrijheid zijn gestald, blijven de tot zware straffen veroor- deelden achter en het zou dfraashelö zijn. hen slechts „bezig ie houden" met enveloppen plakken en papieren zakken vouwen. De vrees, cat deze ..dwangarbeiders" de arbeidsmarkt ongunstig zouden beïnvloeden, be- hoeft niet te bestaan, zoolang het tekort aan arbeidskrachten, zoo ont stellend groot blijft en er van over heidswege op wordt toegezien, dat ceze werkkrachten voor den boer geen extra flnancleele voardeelen zullen-opleveren. in .elk geval verdient het experi ment van den Biesbosch de aan dacht. Indien het slaagt, ls bet onge twijfeld voor uitbreiding vatbaar. Mr. Booth kwam naar Nederland Reeds voor den oorlog bestaande organisaties voor internationale., vriendschap door middel van brief wisseling, zooals „the Lague of Pals'* (bond van vrienden), hebben thans den wind ln de zeilen, nu blijkt, dat de Jeugd 1 uit schier alle landen ter wereld een intense behoefte aan den. dag legt nader met eikander in con- - tact te treden, om elkaar beter t« leeren kennen en waardeeren. De. Engelschman NormanBooth* 'oprichter-van "de "-/tague-of-Pals? heeft tydens een kort verbüjf Rotterdam, op uitnoodiging van de* plaatseiyke afdeeling. van de „La gue", ons het een en ander medege- deeld over den snellen groei van-den bond na den oorlog. Thans wordt het gestelde doel: bevorderen van vriendschap tusschen de volkeren, ongeacht geloof of ras, behalve door briefwisseling bovendien nagestreefd door wederzJjdsche "bezoeken en het organIseeren van bijeenkomsten van cuWureelen aard .door de plaatselijke afdeelïngen: ln de verschillende Tan-- den. V- Norman Booth is een voorstan der van het Esperanto. In de toe komst zullen internationale bijeen komsten. zgn. „palobrees" van 'pala (vrienden) uit vele landen, worden gehouden, waarschymyk in 1948 een i. In Nederland- Over de organisatie van de „Lea gue" In Nederland was de heer. Booth goed te spreken. Hij heeft behalve aan tal van plaatsen in Ne derland waar afdeelïngen van de ..league"' gevestigd zijn, ook eenlge' andere Europeesche landen bezocht om na te gaan of daar zyn persoon-' lijke Ideeën over het Duitsche volk gedeeld worden. Want zonder de Duitschers, aldus de heer Booth,' zal op den duur geen allen omvattende vrede mogeiyk rijn. De heer G.' van Welzenis. Chief- pal van de afdeeling Rotterdam van de .League" dankte tenslotte den heer Booth voor zfjn uiteenzetting. Wie wordt gouverneur van Triest? Var» Kleffens naam ook genoemd in zijn vergsderlng van hedenmid dag zou de Veiligheidsraad de over eenkomst van de vier ministers van buitenlandsche zaken betreffende Trlëst behandelen. In verband met de hierbij aari de orde komende kwestie van de benoeming van een gouverneur voor Trlëst, worden ver schillende namen genoemd, o-a. die van mr. Van Kleffens, Tlorelto Laguardla en Pablo. Azcarate, den voormaligen Spaanschen ambassa deur le Londen. Onze gezant uit Madrid teruggekeerd De teruggeroepen Nederlandsche gezabvt. ln Spanje, de heer P.- E. Teppama, is hier te lande aangeko men. „Zeelandboot" door brand ernstig beschadigd Het motorschip Koningin Emma van de Scheepvaart My. Zeeland, dat by de Konlnkiyke Maatschappij ,,De Schelde" te Vlissingen weer als passagiersschip -wordt ingericht, beeft Zaterdag te lijden gehad van een emstlgen brand. Het vuur/dal hoog uit het schip opsloeg werd na twee uur hard werken van de Vlis- singsche brandweer gedoofd. De schade is omvangrijk. Doordat de huidplaten roodgloeiend werden '/s ook de romp van het schip bescha digd. Kindje gestikf Zondagmorgen vond de móeder van het 10 maanden oude kindje J F H, wonende aan den Laakweg :te 'ï-Gra-; venhage. hei - kindjedood In zijn bedje He* was gestiki ln zijn. kus sen tjo. Tramtrossers berecht Honderden Amsterdammers voor den kantonrechter In Nederland wordt op het oogen- blik massa-rechtspraak uitgeoefend. Maandagmorgen is de kantonrechter te Amsterdam er mee begonnen. Driehonderd acht en dertig tram- tro&sers verschenen voor de balie. Dat wil zeggen, zij zouden versche- nen zljhr als niet eerst de rechter een kort, maar gepeperd speechje had gehouden, den boosdoeners ln overweging gevende, als ze toch niets ter verdediging konden aanvoeren. maar te verdwynen om niet hun heelen morgen te verknoeien.. ;,U hebt allemaal aan de tram ge- hangen,,, dat kost bij alle kanton-;/ rechters vyftien gulden of tien - da gen, dus bij my ook". Ondanks deze aankondiging bleef echter een enorm aantal overtref'; ders staan,"belangstellend, hoe het nüwel1 zou rijn door een kanton- rechter gevonnist te worden Zij air i len kregen prompt een boete van/ vijftien gulden of tien dagen hechte nis. Staking in schoenindustrie te Oisterwijk Onder het personeel van /deVÜe^ Olslerwljk gevestigde .schoenfabrte-|H ken ls een.,; wilde staking ultgebro-// ken, daar ölt. Jaar, /oyereenkomshg; de aanwijzingen van hoogerhand/'ij geen Kerstgratificatiels:/yerétrelcï;/f%s •'.Toen, dit bekend was gemaakt.' legden de stlkstérs/Jóngevêer tig ingetal, dén arbeidsneef.li Int'jsschen„ hebben -.^e^Wbrilnnteo^^ besloten ln -plaats - van 'een /becrafi' aan - geld- der werknemers, een uit.: kecriruj in iy natut«^te[/'yeratrekkeii^ tegenwelke/' wijièj^apSjko 'rijks in s tahti esgeeri/ii beriiirïïi^io'' hebben.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1