Bevende jaargang no. 6 BYRNES AFGETREDEN ALS MINISTER DER V.S. Gefteraal Marshall zal hem n Londen overweegt strengere houding in Palestina Ruim honderd koeien op zee omgekomen Driemaal zooveel aanvragen om kinderbijslag Havenpatroons onderschatten solidariteit der arbeiders K.L.M. leidt personeel op in eigen internaten 't DE SCHIEDAMMER ïefietlnjz. MATHEHESSERftEHil2-R'DAM:TH.3li48-34?H WOENSDAG S JANUARI ;1947 Volgens mededeel ing Van p resident Truman heeft James F. Byrnes- de Amerjfcaansche minister van Ibuitenfandsche zaken, zijn ontslag aangeboden. Zijn ontslag is aanvaard en gaat in op 10 januari. Het Witte Huis publiceerde een tele gramwisseling waarin de president het ontslag van Byrnes aanvaardde „slechts noode en met diepén spijt'1. Byrnes wordt opgevolgd door generaal Marshall, die Tru- mans speciale gezant in China is geweest. Marshall is thans- onderweg naar Washington it Nanking, Byrnes overwoog zUn aftreden reeds op 16 April 1946. Sindsdien heeft hU herhaaldelijk met Truman over dit onderwerp gecorrespondeerd; Htf meende aanvankelijk dat de vredesconrerentie tegen 1 Juli geëindigd zou zijn en wenschted tegen dien datum af te treden. Tóen hij te de zen aanzien te optimistisch was gebleken, schreef hij 19 December J.I. opnieuw aan Truman. „Nu wt) volledig tot overeenstemming ijjii ge komen". aldus dezen brief, „en de verdragen op 10 Februari geteekend zullen worden zou'iki gaarne van mijn laak ontheven worden". Als reden geeft Bymes zijn gqpondheidstoestand °P! z»n arts ad viseerde hem het vorig Jaar reeds „kalm aan te doen". GEEN WENDING IN POLITIEK De aankondiging van het ontslag van Bymes en de aanvaarding daarvan door Truman kwam eenl ge uren nadat Bymes een bezoek had gebracht aan Truman. Presi dent Truman schreef bij het aan vaarden van het ontslag aan Byr nes r „Ik besef zeer goed hoe zwaar «n gecompliceerd de vraagstukken zijn geweest, die u hebt moeten be handelen sinds ge uw amht aan vaardde in Juli 19457. De president releveerde in het bijzonder zijn „zeldzame, tact en oordeel en - indien noodzake lijk zijn vastbeslotenheid en vasthoudendheid". „Ge hebt een vaste hand gehad bi) de moeilijke proble men die zonder ophouden oat- staan zijn. Voor alles wat ge deed gedurende den oorlog en bij het tot stand brengen van den vrede hebt ge den dank van het volk verdiend. Ik zeg dus: goed gedaan, in de hoop dat wij ook verder een beroep, op u mogen doen voor den raad: dien ge uit een zoo.'rijke - en afwisselende ervaring kunt geven", In bevoegde kringen te Wash ington legt men er den nadruk op, dat de Amerikaansche politiek van „vastberadenheid en lankmoedig heid"., jegens de,Sow Jet-Unie naar - alleüntttrsehljniijkheid -onder gene-, raai Marshall geen verandering eaJ ondergaan. Men is van meening, dat de politiek van Bymes In de conferentie te Parijs en in den raad van ministers van buitenland se he zaken succes heeft geboekt en een verzachting van die politiek verwacht kan worden. Voorts wordt er vac' dezeirde zijde op gewezen, dat Bymes in het tijdperk' van internationale conferenties onder grooten physie- ken druk werkte en in April van het vcrrigjaar reeds gepoogd had af te treden. Bymes is op riet hoogtepunt van rijn carrière afgetreden. Men geeft toe, dat generaal Marshall op zeer veel moeilijkhe den zal stuiten bij het kweeken van eenzelfde peil van begrip en goodwill ten opzichte van de Sow- Jet-Rusen als Bymes in de laat ste stadia van de besprekingen te New York van ion raad van mi nisters van b' viandsche zaken heeft bereikt. De benoemt /m generaal Marshall houdt mgrijke conse quenties in, in .^rband met- den Byrnes' opvolger Generaal marshall, de nieuw benoemde, minister van biiitenlandsche zaken der Vereenlgde Staten, werd op 31 December 66 Jaar. Hij trad in 1901 in militairen dienst, en doorliep snelalle rangen. In den eersten wereldoorlog fun geerde hij als assistent Chief of Staff for operations, en diende bij den troep in Frank rijk. Van 1919 tot 1924 verbleef hij in Frankrijk, en daarna werd hij In verschillende func ties belast met het opleiden van troepen.In 1939 benoemd tot stafchef, maakte hU den tweeden wereldoorlog in deze functie mee: in November 1945 benoemde president' Truman heni tot zijn speclalen in China. binnenlandschèn politieken toe stand in Amerika. Een aantal de mocraten heeft gerulmen tijd ver klaard, dat de eenlge hoop van de democraten om bij de verkiezingen in 1048 het presidentschap'. te be houden,.;. de benoeming is van een groote figuur als generaal. Mars hall. Er., bestaat evenwel een traditio neel vooroordeel tegen de verkie zing van een generaal als presi dent. Daarom hebben bovenge noemde democraten ;erop aange- 'drdhgrtl'T-'dat'':-geiveraaf' 'Marshall eerst 5 een hooge dvfele «functie „zou uitoefenen voordat hy can did aai voor het presidentschap gesteld wordt. In Washington meent men te weten, dat .president Truman Vrij- benoemlng van generaal Marshall aan den Senaat ter rati ficatie zal voorleggen. IfARMF. RECLAME. Een de Rotterdamse}»* lol'vlior.deUuCn plaatste een vuurpot voor zijn zaal-. Het was wat c3ór de rootbijgar.geTt- Goerion zal trachten het terrorisme te bezweren Geruchten over een „Wapenstilstand" Men verneemt te Londen, dat de Engelsche regeering overweegt de volgende maatre gelen in Palestina te nemem 1 verbod voor Palestljnsche bur gers om het land te verlaten; 2 uitgaansverbod en collectieve boeten voor gebieden, waar da den van terreur worden ge pleegd; 3 bepaalde politieke ar restaties. Naar in welingelichte kringen verluidt zijn de Joodsche leiders nog volkomen vrij de besprekingen te Londen bij te - wonen en voor stellen te doen. Het schijnt geen twijfel te lijden of de besprekingen, die op 21 Januari zijn gesteld, zou den eventueel korten tijd uitgesteld kunnen' worden, indien hier belang mee gediend is. David Bgn Goerion, voorzitter van de executieve van het. Joodsch Agentschap heeft verklaard, dat hij deze week naar Palestina gaat om te trachten verder terrorisme af te wenden. De Joodsche gemeenschap Palestina heeft met genoegen de verklaring van Ben Goerion verno men, vólgens Velfce ^hij. deze,jveek 'naar SST^ vertrefckërf öriv tetrachten eeri einde te' maken aan de gewelddaden. Waarnemers twijfelen er echter aan, of Ben Goerion. die overigens groote autoriteit bezit, de fanatieke leden van de Irgoen Zwai Leoemi ertoe kan bewegen hun „oorlog' tegen de Britsche strijdkrachten, te staken, zonder dat belangrijke Tijdens storm in scheepsruim losgeraakt en eikaar ve rpletterd Leeuwen èn tijgers PA R OLOSCOOP Poolsch wespennest DEN 19den Januari a.a gaan qde Polen ter stembus en allerlei geallieerde persvertegenwoordi gers zullen hun waarnemingen wijd en zijd verbreiden. Hun artikelen zullen gewagen van Foolsche verbit tering over de afscheuring van de breede en lange strook waarop de Kussen beslag hebben gelegd, en Fonische bezorgdheid over het Dult- sche gebied dat aan Polen Is toege voegd In het Westen Ook zullen hun artikelen de voorgeschiedenis ophalen van. wat er allemaal gebeurd ls alvorens men den 10-óen Januari 1B41 ter stembus kon wandelen. Héeds te Yalta op de Klim beslo ten de Groote Drte, Stalin, Churchill en. Roosevelt, dat de voorlooplge re geering ln Polen' vrije verkiezingen ir.oest Instellen op den grondslag van algemeen en geheim stemrecht, en omdat zulks nog niet - voldoende was, voegde de conferentie van Pots dam riaaraan toe dat Iedere demn- cratlsche ^arttj candldaten zóu 'mo-1 gen stellen als-zij maar antl-natlo- naal-soclallstisch - was. Tusschen Yalta van Februari 1945 en dezen 19- den Januari ligt het Poolsche volks- rèferendum van April 1S46, waarbij het wel leek of er een burgeroorlog zou uitbarsten De zoogenaamde re- fieeringspartljen kwamen 'met 60 V, der stemmen, uit de bus, doch Mlko- lajcsyk, de leider van de boeren partij, heeft niet" nagelaten sindsdien dagelijks zijn aanklachten de wereld in te slingeren: 12C0 leden zijner partij zouden in de gevangeniszijn geworpen; 'bij de stembus zou .zijn geknoeid, zijn .partij had recht op de 60'/.,. die anderen op hón naam hadden gehóekt/ enz. Thans' wordt, mede door; Wlkolajczyks ielle^ actie, de boerenpartij, met do kleine groep der; christendemocraten, tot de op positie' gerekend. Oppositie?,' roepen de Mikolajczykianen, dan komen wij niet op,' dan blijven wijweg van de stembus ::Een- wespennest! Mikolajczyk cis rijn nogal wes- tersch-de'mocratlsch" en de regee- ringspartij is democratisch, „óp .z'n Russisch" Naar btnnen toe vliegen dié iweegroepen elkaar over alles ln de haren,maar wat tle buiten- landsche politiek betreft ls men, het nogal eens. De eenlge reden, dat.'.Mlkolajczyk zelf nóg nietgearresteerd ls. 'schijnt te rijn. gelegen In stoet- feit, dat hij nog altijdvicc-preraier is ln de tegenwoordige regeering, maar met; c;rijii volgelingen -moeit men; zich., op' •'een .wijze;., öle .'„aandoet als nazi-; lstlsch ln een bezet gebied" boffen er bij Met zwaxe slagzij meerde Dins dagavond aan de Borneokade te Amsterdam het 791 brt. metende Deensche stoomschip „Mercur", dat met een lading van 453 koelen uit Denemarken was vertrokken. Tij dens de reis zijn ruim 100 koelen door het slechte weer omgekomen en totaal ongeschikt voor de con sumptie In Holland aangekomen. Deze koeien waxen bestemd om ons vleeschrantsoen voor, eenigen tijd te bestendigen. Voor de carga doors beteekent dit een schade post van naar schatting 40.000 tot 50,000 gulden. Een onopgesmukt relaas van den kapitein verhaalt, dat; het schip Zaterdagavond uit Esbjerg vertrok met bestemming Amsterdam. Het weer was goed en de eerste uren van de reis ver liepen voorspoedig, 's Nachts, ter wijl het schip nog onder de Deen sche kust voer, stak een hevige storm op, die het schip in 61 zijn geledingen deed trillen. Het vee werd onrustig doch het klagende geloei van de beesten ging teloor In /«het geweld van den storm. Plotseling kwam een van de man nen de brug op stormen met de mededeeling, dat het vee Losge broken was. Door het schommelen van het schip, waren eëriige. bees ten losgeraakt en zij hadden zulk een paniek onder hun Iotgenooten gezaaid, dat vele koelen zich los rukten en, nu geheel onbeschermd, van de eené rijde van het ruim naar de andere geslingerd 'werden. Daardoor kwam eerst een en later tallooze andere .koelen ten val. Voor de ongelukkige beesten be- teekende' dit meteen het einde, doordat de nog op de been zijnde angstige viervoeters ben onder den voet liepen en ongewild verplet terden. Doch hierbij bleef het niet. De cadavers stapelden zich aan stuur boordzijde op en weldra maakte het schip zware slagzij. Hierdoor kwam veel zeewater overboord /jri overspoelde de doode massa. Te trachten een gedeelte van het vee over het sterk hellende vlak, dat de bodem van het laadruim vorm de naar de andere zijde van het schip over te brengén, ten einde op deze "wijze het evenwicht te herstellen. Week een volslagen on mogelijke taak. Intusschen hield de bemanning zich kranig en deed wat zij kon om den omvang van de ramp zooveel mogelijk .-te beperken. Toen de storm ging liggen en wij de balans op gingen maken van dezen moordenden nacht, kwamen wij tot de ontdekking, dat meer dan. 100 koeien waren doodgegaan. De slagzij, die.het schip maakte, bemoeilijkte de werkzaamheden aan boord en zoo waren voor een reis, die normaal ln 36 uur gedaan wordt, nu'bjjruTfdrie dagen noodig, zoo vertelde de kapitein. Behou dens een 'onbeduidende voetwond van een matroos, hebben de uit 18 koppen bestaande bemanning, en- het schip zelf geen riadeellge ge volgen van den storm ondervonden. Het scheepsvolk was sedert de uitreis nog niet onder de veeren geweest. Levende zoowel als doode dieren werden nog Dinsdagavond naar het abattoir vervoerd. Als gé- volg van de strenge Nederlandsche vleeachkeuring zal een groot ge deelte van het vleesch van de doode koeien niet meer voor roen- schelUke consumptie geschikt zijn en waarschijnlijk zal dit ten goede komen aan de levende have van artis - en het ln Amsterdam ver- biyfhoudende circus Knie. A concessies wpfden gedaan. Aan de Joodsche gemeenschap in Palestina wordt het steeds duidelijker, dat de Britsche- regeering, .gesteund, door de publieke óóplnie in Engeland, niet van rinsi; is verdere concessies te doen. De meer gematigden onder de'600.000 Joden in Palestina rijn tot de conclusie gekomen, dat slechts doorlgeweld het hoofd kan warden geboden aan de politieke misdaden. „Wapenstilstand" In kringen te Jeruzalem, die nauw betrokken, zijn bij de Irgoen Zwai Lcorml-. èn de Stemgroep,, gaat het gerucht, dat deze belde organisaties vermoedelijk een tijde- Hjken „wapenstilstand" zul«en af kondigen bij {.haar operaties tegen dc Britsche troepen in Palestina. De Britsche Inlichtingendienst kon niets omtrent deze geruchten mededeelen. Nsderlandsche êisch i aanvaard IncJones fsche troepenont- ruimèh Palembang De Indonesiërs hebben Dinsdag den op 5 Januari door de Neder landers gestelden eisch aanvaard, volgens welke de republikeinsche troepen Palembang op* Sumatra en het' gebied gelegen binnen een straal van 25 km. van de stad, onmiddellijk moesten ver laten. Als gevolg van de evacuatie der Indonesische troepen uit dit gebied bevinden het olieveld van de Standard Oil Company te Soengel-Gerong, het oliegebiea van de Koninklijke Shell bij Pladjoe en het vliegveld van Pa lembang zich in handen van de Nederlanders. De commandant van het Indonesische republi- keinsche leger is, als onderdeej der evacuatie, begonnen met troepen op plaatsen, die door de Nederlanders zijn aangewezen, te concentreeren. De toestand ls. volgens U.^P. in het algemeen rustig. Slechts bier en daar treden scherpschuU ters van de ongeregelde strijd krachten op. De Nederlandsche politieke coördinator voor Suma tra, dr.. J. J. v. d. Velde, heelt verklaard, dat de commandanL van het republikeinsche leger, generaal soedirman, in hooge mate voor den. achteruitgang in den toestand te Palembang ver antwoordelijk was, met name door zijn redevoering van 26 December. De politie te Stockholm heelt een achttienjarigen jon gen gearresteerd, die verdacht wordt van de reeks „Zarerdag- bomaanslagen" in de zweedsche hoofdstad. Montgomery heeft gisteren in Moskou een gala-voorstelling van Prokoljefs ballet „Romeo en Julia" bijgewoond. Foutief of onvolledig invullen van formulieren schept vertraging de Efn van- de maal re gelen, die minister Drees heefl getroffen om den rinancieelen druk, welke thans op - welhaast elk gezin wordt uitgeoefend, eenlgcrmafe Ie verlichten. Is de nieuwe kln- aerbljsfaKregellng. Niet meer als voorheen le .-beginnen hU het derde kind. maar. reeds van het eerste kind af ontvangt, men een uftkeerlng van 40 cents per dag per kfnd. terwijl van hef vierde kind af'de Toeslag zelfs so cents per dag bedraagt Kinderen kosten tegenwoordig veel. heel veel geld. De aanschaffing van Meeding en schoeisel ;ls bei vrij wel dagelijks terugkèerénd, schier onoplosbaar probleem. Wij ouderen kunnen desnoods met een „overja- rlK"-, costuuxn nog een jaarije'langer, duén; de sr.elgroeiende kinderen echter hebben nieuw noodig. daar- n valt hief ie ontkomen. De nieuwe kinderbijslagregeling kan ons hierin gedeeUelljk tegerooe: komen, vooral- ook... omdat hel geJd nlei bij loon. maar eens per kwartaal wordt uitgekeerd immers, tir wordt een kleine spaarpot ge vormd! waarmee het 'allicht gemak kelijker valt tot aankoop van goede ren te komen, dan wanneer men het veld wekelijks of maahdelljks opzij moet leggen, Het aantal gezinnen, dat thans, nu ook het eerste en tweede kind ondcf de regeling vallen, voor kinderbij slag in aanmerking komt is uiter aard belangrijk gestegen, tn een ge sprek. dat wil met den heer A Bronwassser, chef van de afdeeling Bedrijf van den Raad van Arbeid be last met de uitvoering varv dé kin derbijslagwet, mochten voeren, deel de deze ons mede. dat de Raad van Arbeid over; het Jaatste. kwartaal van 1946 ruim 10.000, misschien wel iZ.000* aanvragen denktte ontvangen tegen 30D0^blj de vroeger geldende "Antwerpen blijft „plat" ..an hard worden De haven van Antwerpen wekt een verlaten en doodsclien in druk. Volgens „L'oyd Anversüis'' liggen te Antwerpen 200 schepen gemeerd, doch de havenarbeiders ontbreken. In de verte wandelen slechts heldenvitgehelmde agen ten. Soldaten' onderzoeken vlammen werpers van .'het leffsr-typer welke dear terroristen waren "achtergelaten na een aantal -op een politie-auto Jer\izolem. Tengevolge van het kolen- gebrek. Is_ er in Keulen alleen 's avonds na 6 uur electrlsche stroom besrhlkbaar. In Praag zJjn stadswijken,'dieom dezelf de redenal tweer dagengeen licht gehad-hebben. De. Nationale Bank van België .heeft een. credïetvan .700 milliöen - Belgische francs aan Nederland, verstrekt,-:waardoor de financiering van het loopen-" de handelsaccoord tusschen de- beide landen, is verzekerd. Wel komen omstreeks half elf de havenarbeiders in de Cadix- straat bij het 2^nnieldmgsbureau tezamen, niet om te werkep, doch om den toestand te bespre ken. Bij dok 142 wordt een wan- delaarbeleefd doch dringend te ruggewezen. Hier werken de sol daten. Hoe lang nog? In een onderhoud met den heer O. Bécu, den leider van den Belgischen Transportarbeidersbond, waarin 80 van de havenarbeiders ge organiseerd is, deelt ons mede, dat de vakbonden vanoordeei zijn, dat, nu de staking officieel verklaard is,, de werkzaamheden der soldaten'üi de haven dient te worden beëindigd. Zij. ziju voornemens de regeering voor te stellen.de schepen met levens middelen te doen lossen door vrij willigers roit de havenarbeiders. De Belgische Transportarbei dersbond heeft een beroep ge daan op de Internationale Fede ratie van Transportarbeiders om voor Antwerpen bestemde sche pen niet elders te lossen. De heer Bécu meende, dat de havenpatroons een zeer zware verantwoordelijkheid -op zich hadden geladen door de redelijke eischen dér vakbonden tot uit betaling van een uur loon vuor het tijdverlies, dat de havenar beider lijdt als hij zich van het aanmeldingsbureau naar zijn werk begeeft, en een toeslag voor vuil werk, te verwerpen. £elfa wilden de patroons het systeem tot steun aan werklooze haven arbeiders in ongunstigen zin wij zigen.: v Misrekening .Volgens den;heer,Bécu hadden e patroons zich psychologiscn misrekend en het'uithoudingsver mogen en de solidariteit der venarbeiders onderschat. Thans hebben-zij verklaard, dat zij als nog «bereid rijnte discussieeren. over. de gedane voorsteilen- Indien er deze weck geen overeenstemming zou zijn be reikt, meende de heer Bécu, dat de strijd een langdurig én bitter karakter zou gaan dragen, met zeer nadeciige gevolgen voor de haven. De stakers ontvangen thans Crs. 50,steun per dag plus kinderbijslag v en frs.' 400r— als tegemoetkoming voor dé .schade, welke zij de vorige drie weken ondervonden.! pen door den Belgischen Trans- werd als een-.Wilue staking- was er voor de in de Unie Verkeer, de vereenigde wérknèmersorgani- saties fn het transportbedrijf, samenwerkende bonden 1 geen aanleiding den arbeiders te ver zoeken solidariteit te betrachten. Nu de Belgische bond de ver antwoordelijkheid -i voor de sta king heeft aanvaard,, besloot .de Unie Verkeer zich tot de werk geversorganisatie In dé Neder landsche havens te wenden en erop aan te dringen, alle schepen ets goederen, welke voor Antwer pen zijn bestemd, niet te behan delen. De havenarbeiders zullen behoeft wc! geen be- De uitbreiding van de commissie-generaal Prof. Pos thum a bereid- tof aanvaarding: benoeming Het A.N.P.. verneemt van wel ingelichte zijde, dat prof., S. Fosthuma, directeur van de Ne derlandsche Bank, zich bereid heeft verklaard een eventueele benoeming tot Ud van de Com missie-Generaal te aanvaarden •Uit. den aard der zaak zal over deze benoeming eerst beslist kufi ne n worden na de totstandko ming van de wetswijziging, welke De-Belgische sectie der Vierde internationale heeft,getracht de stakers tégendé vakbonden' öp te zetten doorf hen niet als lei ders der .staking te erkennen! Zij hebben - vooralsnog niet den in druk,, dat haar actie Veel Invloed heeft, al h'eeft Öepopulariteit van de vakbonden ln de afge-; loopen weken natuurlijk wel. ge léden. Doch een door Trotzky - isten georganiseerde vergadering ln het- Rubenspaleiswerd giste ren matig bezocht. Zoolang de staking te Antwer-, worden opgeroepen zich solidair noodig is voor de voorgenomen te verklaren, met hun Belgische I uitbreiding van de Commissie- collega's. (Generaal. in drie maanden worden tientallen jongelui voor hun taak gevormd' Groote belangstelling van buitenland AT beteekent AAA/B'AMS/LO.V AO'HFDAJohiisMi j Men rau het 2oo nlei zegeen, n hier wardt vo!j;ens de nieuwste luchtvnartcofle «evraa^t, t plaatsen te boeken vuor oen heer en mevrouw John$on: die np Januari met lüntoesiel s.51 van Am- sierdam naar Londen willen vtie. gen I Het systeem- van é'eze „General vlation code" hoorden wij op zeer gemoedelijke wijze uitleggen san een 35-tal K L Memployé's, *"dié deelnémen san den dezer .dagen begonnen eersten opleidingscursus voor stationschef. Behalve deze op« leidingscursus zijn er óp hei Waa- senaarsche bulten „Wiltzadgk", waarop Seyss Inquart intertljó liet beslag leggen voor rijn vriendin netje „Dolly", nog drie andere aan den gang. De bedoeling van deze laatste, eveneens 'driemaandeUjltsche cursussen ls, jongelui beneden - de 30 jaar, liefst met vijf-Jarige H B S. klaar te s'oomen voor de functies, cle zij bh de K L M zullen gaan vervullen of. voor -zoover Ze reeds in hetbedrljr werkzaam zijn, hen een nog grondiger Inzicht te geven het geheele K L M-bedrbf en speciaal ln hun taak als employé op passagekantoor, vliegveld of bureau ln binnen- en buitenland- Hiertoe wordt onderricht gegeven ln- han delskennis» 'aardrijkskunde, organi satie, van het technisch hedrljf, van den lijndienst, de werkwijze op de possagekamoren en comniercieele afdeellngen," tarief- on d'enstrége- lingen, JuchtvaartbevelUglng, radlo- nayigatie, de moderne talen (zoo noodig ook Spaansch) en.... niet te vergeten, sport. .Elke drie maanden zal een nieuwe groep van 100 Jon gelui aan den cursus deelnemen, nel; zoo lang tot alle blnnenlandsche en bultenlandsche posten zijn ..bezet met employÊ's die door en door met hetbedrijf op de hoogte zij». De Jongelui zijn zoowel afkomstig lilt- gegoede als minder goed' gesi tueerde kringen^ z|J^werden uitge zocht door de perscneels'afdeeltng ln samenwerking met de eigen psychó? technische afdeeling, die de K L M onder leiding vandrs.t Hornstra bezig Ls op te richten. „Vooral voor hei buitenland be-' stoat zeor veel belangstelling", ver telde de directeur van bet Inter- 'ixtïïi naat, Ce ..heer G Af. de Stoppelaar, vóór den oorlog gemachiigde van de KL.IAM lt) Indonesië, lrWiltzangk" ls het studlegebouw van het Internaat. VerderopIn de groote oudcrweisohe villa „Rust en Vreugd" worden de jongelui geher bergd'. In de 18groote slaapzaïerr moéten zij 'hun eigen bed opmaken en om beurten 1 hebben zij een week corvéedlenslen, o.m. bestaan de uit "afwgsschen en tafeldekken- Karaktervorming, goede man-leren „service" aan de passagiers zijn punten, waaraan veel aandacht wordt geschonken.: a Achter dit alles zit nog een ande re bedoeling.- De heer Plesraan hecht er groote waarde aan. dat gedurende den tijd, hier gezamen lijk doorgebracht, een ..esprit de corps" wordt gekweekt,-; tat later aan het bedrijf ten' góede, zal- ko men. Wanneer, Curagaó Tne't Stock holm belt. moeien het twee oude vrienden zijn, -die met elkaar spre ken en die zich den lijd. op „Wllt- zangk" Doorgebracht, nog met Vreugd" werken daar ongetwijfeld comodatie--en prachtige omgeving van „Wlltzangk" - en „Rust én Vreugd" werden, daar ongetwijfeld in alle opzichten toe mee DE JONGEXS VAN HET K.LJL- INTERXAJT „TVILTZAXGK" S\jn niet lang roor een beetje vorst, ról gaangewoon door met JiUn\ spiort- oefeningen. Later, op de- vlier/vélden, kan het ook leèlijk guurgy.n toog. dai «ze enorme st Ij ging een naar evenredigheid gegroeide hoe- veelheid werk met zich breng), het geen weer bij het huidige personeel-,: tekort talrijke moeilijk op té lossen problemen schej>t Ondanks dat hoopt de heer Bronwasser door het Inspannen van alle krachten, de ver traging. dié de Invoering van de niéuwe, regeling onvermijdelijk ver- - oorzaakt, zoo klein mogelijk te doen De Raad van Arbeid heefi er altijd naar gestreefd de ullkeèrkngen de eerste helft van het kwartaal doen geschieden. Dit keer zal het iets lal er worden, doch het volgend kwartaal, wanneer het# niet meer. nrodig zal zijn duizenden nieuwe gegevens omtrent -aantal kinderen, le-ef'ljden, enz. te verlfleéren, hoopt men den achterstond te hebben in- "haald Overigens heeft ook het publiek het zelf ln -de hand mede te helpen een vlotte afdoening van zaken! Vooral thans, nu tallooze „nieuwe lingen*" werden Ingeschakeld, gaat •écl Tijd verlóren, doordat vele aen- raagformulleren en kinderb|Jslag- lljsten f.outlef of onvolledig worden ingevuld zoovvel door werkgever, als door werknemer.- Het lijkt ons goed op eenlge dik wijls voorkomende fouten eens nader in te gaan. Zoowel werknemer .als werkgever vergelen-- maar al te- dikwijls hun h&ndieekening te plaatsen. Hierbij zij opgemerkt dat de werkgever niet kan volstaan met .een firmastempel,V doch het formulier of de UJst moét voorzien, zijn. van zijn handteekentng terwijl hij evenmin mag. vergeten Tn kolom 3 hei. bedrijfsnummer en ln kolom 2 het orgaan van de ziekte-:*! wet,! waarbU hij ls aangesloten, te - vermelden -djd: De werknemers blijken .zich: bij het invullen van het aanvraagfor mulier meermaten te vergissen -bij de opgave van'het. aantal kinderen. Men gaal hiervoor na den toestand van het', gezin op t Oct, 1946 Werd: bijv. op 2 Oct '46 een baby geboren," dan valt dit kind voor het Jaar. 1947. bullen dé klnderbijslagregellng. Kwint- hei op 1 October '46 's nachts om twéé minuien voor twaalf ter wereld, dan telt het wèl mee. Kin-., deren, tót.16 Jaar vallen onder de'ren- geling, ténrij ze een: dagschool voor algemeen1 vormend of.; vakóndérwijs bezoeken én niet werken, want dan is dé leeftijdsgrens 21 jaar. ,v> Voorts worden, heelé; stapels', oude' k inderbij slagllis'.en Ingeleverd, waar op echter geen ultkeering kan .wór-. den gedaan Uitsluitend de van hot .nieuwe model zijn geldig.:! Blj^ hei Invullen; van het aanvraag formulier, dient men ér zich goéd'ó van te overtuigen bij wélk: orgaan; —Raad van 'Arbeid of bedrijrsverf eeniging de werkgeverbij-;'/.wiera!- men op 11 October 1946 ln dienst was. was aangesloten óp 1 October 1946. Een voorbeeld iemapdf werktfl'; oo,:Tl. October;ï>I)" werkgever I KlaWr'li, Jansen, .welke laatste bijden Ra ad - Arbeid' 4s aangesloten. vKLaassen echier Is' bij een bedrUfsvereenlglng aangesloten en - daarom móet de; werknemer rijn aanvraagformulieri,; Indienen bij de Tydrijfsvcrecnlging van Klaassen en niet bij den Raad van Arbeid, een vergissing, die veel vuldig voorkomt; .,:••-•••:;-v Zij, die ongevalsulikeering ven de;.! Rijksverzekeringsbank oi ziekengeld hebben genoten; dienen het num- i'; mer waaronder de, ultkeering.ger;; schledde op de kinderbtjslaglijst te vermelden. Het spreekt vanzelf, dat. zoowel.,1 aanvraagformulier als ykln-;/ derbtjslaglljsltijdig moeien worden Ingediend, daar anders de kans' groot dat de bijslag over hei betrokken kwartaal wordt verspeeld. Wanneer eten leder het ranken .van fouten zooveel als: in; zijn vermogen ligt vermijdt en dus zórg draagt voor een duidelijke en volledige Tn-;in vulling der formulieren.; aldus zekerde de heer Bronwasser ons ten slotte, beteekent dat voor: den Raad van Arbeid 'en de bèdrijfavereenl- glngen het wegvallen vtn bergen on-' noodig werk, en voorde aanvragers een belangrijk kbrleren wachttijd op dr* ultkeering van den kinderbijslag. Oud-K.L.M.-vlieger voor het tribunaal Dinsdagmorgen stond voor het Goolsch Tribunaal terecht de 47-jarige oud-K.L.M.-vlieger J; B. Scholte uit Huizen, die voornl door zijn vroegere vluchten te zamen met Geysendorffer in dienst van den Amerikaanschen millionnalr Van Laer Black naar Zuld-Afrika en Ir.dic veel be kendheid verwierf. Scholte was in 193ö tot de N.S-B. ioeeetreden, doch had weer bedankt tenéhide officier-vlieger bij de Nederland sche luchtmacht te kunnen wor den. In 1940 was hij.opnieuw lid geworden, naar zijn zeggen uit teleurstelling over het vertrek van de Kar' 'n. Na de capitu latie had hij cenlee malen, tot; Augustus 1940, als"K.L M.-vl:egcr Duitsche regeeringspersonen van en naar Duitschland gevlogen. Hij had diverse functies bij de N.S-B. bekleed, o.a. was hij opper- hopman bij de Luchtvaart WJV. en hij had eer. v"-"cmccstcrs- cursus gevolgd. De benoeming tot burgemeester te Heemstede had hij echter geweigerd, omdat, naar hij zelde,.hij te weinig voor Nederland zou kunnen doen door de >*clc Duitsche verordeningen.. Verschillende getuigen lieten zich gunstig over hem uit. Ook in „anti-kringen" vertrouwde -men hem-Uitspraak 21JanuarL HET PAROOL RED EN ADM LANGE HAVEN 141 SCHIEDAM ADM1NISTBATIE; TELEFOON 63300 REDACTIE: TELEFOON 66S0J ABONNEMENTSPRUS PER WEEl^ 31 CENT PER KWARTAAL f 4. LOSSE NUMMERS f 0-09

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1