I DE SCHIEDAMMER '■1 Regeeringsverklaring is er naast >pïif^Wi}Öër§^^rdèn'v Veer Nederlanders Staking in Antwerpen bracht regeering in moeilijkheden^ Schouwburg opent heden zijn deuren si m H: RED EN ADM. LANGE HAVEN HI SCHIEDAM ADMINISTRATIE: TELEFOON 69300 REDACTIE: TELEFOON' 66503 ABONNEMENTSPRIJS PER WF-EK 31 CENT - PER KWARTAAL t i. LOSSE NUMMERS t 0 03 HET PARG91 SCHOEKMAGAZUNEN ZEVENDE JAARGANG NO. 8 VRIJDAG 10 JANUARI 194> Gerbrandy antwoordt: Koninklijke rede van December '42 misbruikt Kabinet loopt achter Van-Mook aan „VrUdag- 3 Januari werd van „Of- ficleele" sUde een verklaring open baar gemaakt naar aanleiding van mijn radio-rede, den dag tevoren uit gezonden over- belde zenders. Ik wensch thans In verband mei deze regeerlngsverklarlnE Iets te. zeggen" aldus-begon gisteravond prof Ger brandy ïlin antwoord, welke rede eveneens voor de belde zenders werd uitgesproken. Voortgaande, zeldc de oud-mlnlsier- presldent. dat de regeeringsverkla-, rtng den zakelljken Inhoud van het door hem gesprokene niet tivft. ZIJ treft n'et het machtige probleem, dat ons allen beroert. Z'J Is wat men noemt er naast. Antwoordende OP het verwijt, dai hy met zijn toelichting op de Ko ninklijke verklaring van 7 December 1542 terder had moeten komen, be toogde prof. Cerbrsndy, dat hij zich bij het lezen der Kamerverslagen over Llnggadjatl bitter gefctgerd had over het misbruik, dat gemaakt werd van de Koninklijke radiorede van 7 December 1943. door haar als dek mantel te gebruiken voor een beleid, dat met de door haar aangewezen weg en met haar Inhoud vloekt. ,,Hoe ter wereld kan men mij toevoegen, dat tk In 1945. toen lk hierover mijn memorandum schreef dat is een vol Jaar vóór de laatstgehouden Ka merdebatten een toelichting hart moeten geven op dit op zich zelf glasheldere stuk, omdat verschillen de pro Llnggadjail-sprekcrs einde 1949 dat ls een Jaar ni de opstel ling van niljn memorandum /er uit wilden hUen wat er niet In ligt". Noodmaatregel in v oorlogstijd Uitvoerig ginfprof. Gerbrandy in op .de eigenlijke kwestie, die hierop neerkomt, dat hij wel de laatste had mogen zijn om dr Van Maak op het punt van overschrijding der grenzen van de grondwet te critiseeren, om dat hij zelf zou hebben bevorderd. <J»t dr Van Mook met ongekende macht werd belast. Republiek en grondwet In de offlcleele verklaring "tvordt gezegd, dat rte regeering voortgaat met- den arbeid aan de uitwerking der overeenkomst. Men wrijft zich de oogen uit- Uitwerking der over eenkomst. die nog door geen der partijen geteekend Is en misschien nlet eens geteekend tvordt. Jfetkahl net „haasfe.XPPuMj te vestigen en éls dat geschied Is. dar» zal het later, veel later aan het. Nederlandsche volk-vragen: verander ru uw grondwet om haar met dien toestand In overeenstemming vervulling, nu groots gr«epen .der bevolkingen," waarvoor wy en :hU verantwoordlükheid dragen, razen van honger en .lulde of In stille hun kreet opheffen, tégen willekeur en afpersing", Spr gaf een expos óe der-feiten van 1941 af, releveerde, dat het de toen malige gouverneur-generaal. jhr Tjarda van Slarkénborgh Stachouwer. Is geweest, die di Vbii Mook kort voor de Japansche Invasie op Java naar Londen heeft gezonden, en zette uiteen waarem dr Van fiiook toen ih het Londensche kabinet werd opge- namerr.-alE; minister van. Koloniën. In het najaar van 1944 zod ging prof. Gerbrandy-verder hoopten wij op'een. snelle bevrijding van Ne der] and WIJ; .hebben toen aldus ge redeneerd reïê tijd ls aangebroken dat dr. Van Mook als lultenanl-gou- verrieur-generaal terugkeert naar het verre .Oosten, laat hij voor dien kor ten lijd lid .van ons kabinet blijven, gebonden aan samenwerking met óns Aldus - ls geschied, Uit Is juridisch Inderdaad een' monstrum, maar een praktische noodmaatregel Jn oorlogs tijd, Tntusschem Nederlands bevrij ding kwamniet.. Toen dit duidelijk werd/.ia dén heer Van Mook mede gedeeld. dat de samenkoppeling van functies beëindigd moest worden En ze -1 s beëindigd. Aan het slotvan zijn rede gaf prof Gerbrandy toe, dat de regeering, die hij. er van beschuldigde een defaitis tische politiek te voeren, in dt Tweede Kamer - inderdaad een over winning heeft, behaald Of de leden van het kablhetsdiep' In ,hun hart hei ook een overwinning noemen,- mé dé hij te moeten betwijfelen. Troepen dit jaar nog in Indonesië In een te Batavia gehouden toe spraak, die door Hilversum werd gereiayeerd, heeft generaal-majoor H., J.J. W.Durst—Britt, comman dant van dei7-Decernber-dl visIe". de hoop uitgesproken, dat prins Bernhard in 1947- de gelegenheid zal kunnen vinden om alle troepen, in Indonesiëite bezoeken. .HIJ. gaf'verder als zijn meenlng te kennen, dat, voor de ontspan ning der militairen. vooral op de buitenposten,1, nog te weinig wordt gedaan eneindigde ztfn rede met de geruchten-tegen te spreken, vol gens welke ;^detroepen reeds dit jaar naar huls- zou dén'gaan. KonmgIn bezoekt het unu-^ Donderdagochtend heeft dé Konin- _in een bezoek gébracht ean het Rijksmuseum te Amsterdam. Ruim een uur hoef! zij tn een der zalen brengen'. Als din het Nederlandsche Van het gebouw studies gemaakt ln -volk zegt: neen, zoo willen we het z^et, wie Is verantwoordelijk voor den politieker) chaos, waarin Nederland dan zal verkeeren? Op het protest, tegen de wijze, waarop hU dr Van Mook zou hebben aangevallen antwoordde prof. Ger brandy: „De bescherming der Inlandsche bevolking tegen willekeur, van wien ook, een der gewichtigste plichten v n dengouverneur-generaal, zoo zegt Indische staatsregeling. Ik hoor wel vee! van een gouver neur-generaal die, onder goedkeuring van het kabinet, dal gretig achter hem aanloopt, met volharding arbeidt aan hel formeeren van nieuwe sta len, die onze grondwet flJet kent, aan bet eonfereeren. met' menschen, die tlch ministers noemen, maar alles missen wat een minister tot minister maakt. Ik ho°r echter bitter vrelnlg van de vervulling der plicht, die de Indische staatsregeling, als de eerste van alle plichten hem oplegt. Een plicht, die sterker dan ooit roept om PAROLOSCOOP Portugal: 'ook zorgen MEN hoort er zelden lets van, doch ook Portugal heeft zijn- over- Mesche zorgen- In het 3840 vlerkante kilometer grooté Goa, aan de west kust van Voor-Indië gist het.'Maar zooals er groote verschillen zijn tus- schër. het seml-fasclstlsche. Portugal en. het democratische Nederland, zoo zijn er ook merkwaardige verschillen tusschen de moeilijkheden ln het reusachtige Indonesië, het kleine Goa en derzelver tcvoorschfjnkomlng ul« den tweeden wereldoorlog. De In woners van Goa. die een wilde cam pagne voeren voor afscheiding van Portugal en een samengaan met een onafhankelijk India' hebber, uit Lissa bon een verzekering ontvangen, „dat de kolonie Goa eer. nieuwen poli tieleen, status zal krijgen" (Indonesië was In 1946 al 'gerulmen tijd goen kolonie meert). Associated Press zeer benieuwd, hoe dte nieuwe Llssabonsche status voor Goa er zou uitzien, ls op onder zoek uitgegaan, doch AP vernam to) haar verbazing dnt# er gewacht werd op. een ontwerp "uit Goa ze'.fl Er 'bleek strenge censuur tc bestaan 'maar in weerwil daarvan vernam A? d»t~>r ln Goa een nationaal congres ls dat strtjdcomlté'sheeft gevormd o-i de „demonstraties te lelden tegen de vreemde overheersching": vier leiders zijn door de Portugeezen ge deporteerd en vele anderen gearres teerd. Llssabonsche autoriteiten betoogen, dat Goa reeds jaren een strop voor de Portugeesche schatkist vormt en dat onafhankelijkheid van Goa ,ten nade-ele van de Goaneezcn ls.-wel vaart ls alleen mogelijk via het Por- tugccsche gezag. Onlangs heeft Lissabon een moder- nlseerlngrprogram aangekondigd' van vijf millloen pond sterling, „maar de Coaneczen weigeren ,cr vatbaar te wórden". Zelfs hebben 2lj gepoogd de Voor-Indische zakenlui over te halen Goa vrijwillig te boycotten, maar de handel met h«* binnenland gaat on gestoord verder; ook de oude smok kelhandel gaat nog door en >de bijna SOOO schepen die elk Jaar ln Goa binnenvallen, worden niet Inge klaard. Goa ls slechts voor een derde In cutluur gebracht. Overal voelt en tast men de ver schillen mot Het voormalige Brltsch- Indlë, Indonesië en Indo-Chlna. De eenjgo overeenkomst Is. da» er een beweging begonnen ls, om van den tegenwoordlgen status in een anderen te geraken. haar schetsboek. Daarna verliet zij hel museum om een wandeling te maken langs de Stadhouderskade." Telkenmale werd de vorstin door verraste voorbijgangers eerbiedig gegroet. Het publiek respecteerde ln zijn belangstellingde wensch van de vorstin zich ongestoord door. de hoofdstad te kunnen bewegen, .Bij het Amslelhotel nam zij wederom plaats ln de auto om naar het.palels op den Dam terug .te keeren. GEEN STROOM UIT DUITSCHLAND MEER De Berlljnsche correspond ent'van het A.N.P seint De stroomlevering van DuItsch- land naar Nederland wordt afge sneden ten gevolge van de critleke situatie waarin deelectrlciteils- voorzienfng van West-Duttschland door de vorst is komen te verkee ren. Officieel ls; medegedeeld dat het stopzetten van de stroomleve- ring naar België en Nederland: en tcndcele ook aan de Fransche zöne. een onderdeel vormt van de dras tische inkrimping, die alle gebie den betreft, welke door de centra les in de BriLsche zone worden ver zorgd. Deze maatregel ls getroffen daar de productie van bruinkool door de •bevriezing der velden zoodanig ls verminderd, dat de voorziening der centrales niet meer waarwa&rborgd is. Hoewel gisteravond in midden- Dultschland de eerste sneeuw is gevallen, houdt de koudegolf onver minderd aan. Wegens driJHJs Is de scheepvaart op de RUn ,in Dultsch- land de eehige tót dusver nog gebruikte waterweg geheel stop gezet. Toestand critiek ..Ten einde het .thans vrijwel ge heel' op de spoorwegen aangewezen vervoer te ondersteunen, wordt extra brandstof beschikbaar 5teld voor het automoblelverkeer. De verwachting bestaat evenwel, dat de vervoersbeperkingeri en de noodzaak o ni een minimale electri- citeits-voorziening - ln de Duitscbe steden op' gang te - houden, In de volgende dagen tot nieuwe maat regelen zullen leiden, waaronder, de ■algeheele stopzetting van kolen- leveringen naar het buitéiiland. De toestand ln deDuitsche steden ontwikkelt zich thans in versnelde mate naar eencrisis. In Herlijn, waar hetgrootste deel der. bëvolr king zonder;hulsvénvarmlng is, worden sedert, 'Dinsdag honderden menschen metbevrorenledematen de ziekenhuizen binnengebracht. De mogelijkheid, dat zelfs - de Zie kenhuizen zonder verwarming zu 1 - len geraken,bestaat.;. De Berlljn sche gemeenteraad heeft Donder dag een stormachtig debat gevoerd óver de situatie, waarin; de eisch gesteld werd alle 'nog bij theaters en bioscopen aanwezige voorraden in beslag te nemen. Nieuwe gevechten in Griekenland Sinds Dinsdagavond woeden er hevige gevechten b!J het Orieksche dorpKorymos, niet ver van dé Turksche':'grens r-Wkari: de'"gerègeide Grleksche troepen slaags geraakt ztln met zwaar bewapende guerll- iastryders.Nadere details; worden niet gegeven; wel werd gezegu, dat het Grieksche - leger meester van den toestand ls. De guerlllastrlj ders zouden vanyBulgaarsch gebied zijn gekomen.,y Ook bij Goemenitza in het Joe goslavische grensgebied zijn weer botsingen voorgevallen, toen gewa pende- groepen Dinsdag tweemaal een dorps overvielen. Het plaatse lijk ..garnizoen izotr de aanvallen hebben 'afgeslagen. - V Woningbouw wordt bevorderd Het rijk zal rentevergoeding geven Naar bet A.N.P. ter oore komt, is bi) de regeering in voorbereiding een regcling, >aarblj het onrenda bele deel van'de; tegenwoordige zeer hooge bouwlpsten van den particu lieren woningbouw zal worden op gevangen. Waarschijnlök zal dit geschieden door eèn- reritevergoeding, welke het rijk aan de: betrokkenen zal verlee- nen, nadat:;fdeze gelden door de partlcnliere' 'kapitaalmarkt gefour neerd zullen rdln. Twentsche fabrieken gaan dicht Er is -geen electriciteit Ir Krop heeft namens t»et centraal station voor de Stroomlevering te Hengelo op. één persconferentie zeer sombere mëdëdeeUngen gedaan over de electrielt^ltslevering -in Twente: „Wij slaapyer'op het oogenbiik zoo voor", zeldeïhlj, „dat dé stroomle vering aan Twente teder oogenbiik gèheel kan eindigen" Men verwacht dus stillegging van de textiel- en metaolfebrtekèn ln het geheele stroomdlstrlcV; Verduistering bij intendance van ;|et K.N.i.L. Het ondeiroek-inzake de onregel matigheden bü' de intendance van het K N-I.l4-;.-;aaii. den Zwarten weg ln Den Haa£ ls thans oeëindigd Onder de gearresteerden <24 In totaal) bevinden zich eenige mili tairen, waartlegen geen strafvervol ging wordt Ingesteld. Er bevinden zich thans nóg 5 personen in ar rest. die ervian verdacht woiden verduistering sên heling van mili taire goederen te hebben gepi gd Gedurende het onderzoek zijn bU personeel der-.'Intendance een aari- tal militaire goederen in beslag genomen. Prof. Posthuma 21 Jan. naar Indonesië Prof S PóstJ^jma .zal 21 Januari naar Indonesië:;verlrekken. Commissarissen van de Nederland sche Bank' helfbeh zich ér mee ac- coord verklaard om in verband met zijn ie verwaehren benoeming tot lid der Commi86ie-Generaai eer. Interne regeling te. treffen, volgens welke hij bb de Nederlandsche Bank tijdelijk op non-actief wordt gesteld. Zijn functie als directeur zal worden waargenomen door dun heer Wester man Hols'.ijn. die per 15 Januari wegens den pensioengerechtigden leeftijd zal aftreden als directeur- secretaris. De senaat der Technische Eoogexctrool te Delft heeft het eere-doctorciat tn de tedmifichewetenschappen verteend aan de heerenA. Plefinait. president-directeur van de K.L.M.; tr. Z?f P. Ross var» hennep, hoofd- bedrijf.singenieur bij de Staatsmijnen; Jr. IV. 11 vplees, president-directeur der Ned. Spoorwegen, en ir. W, J. 11. Harmsen, directeur-generaal van Rijksieaterstaat op de foto v.l-n-f. SLOKKADE VAN HANOI DOORBROKEN Fransche troepen hebben de omsingeling van Hanoi verbro ken. en contact gemaakt mc:t Fransche troepen uit Haiphong. De verbindingtusschen Hanoi en de havenstad Haiphong, die drie weken verbroken is ge weest, zal binnen enkele dagen- hersteld worden', hetgeen -de crl- tïeke voedselpositie van Hanoi aanzienlijk zal Verlichten. De eerste groep zwaargewonde Fransche soldaten is uit Indo china in Caïra aangekomen. Meubelen op de najaarsbeurs De raad van beheer van de Ko ninklijke .Nederlandsche Jaarbeurs heeft in overleg met de commissie van advies van de groep „meubelen" beslmen. dat. de afdeellng „meube len.*',. welke tot nu toe op beidé, jaarbeurzen uitkwam, voortaan slechts zal deelnemen aan de na- jaarbeurs. die in September gehou den word't.. De nieuwe regeling is vastgesteld onder meer teneinde tegemoet te komen aan het ernstig gebrek aan ruimte. Een uitzondering wordt ge maakt ten behoeve van de export commissie voor meubelen van de vakgroep meubelindustrie en de meubelsLoffeerderijen der bedrijfs groep houtmdustrie, Zij zal op de voorjaarsbeurs uitsluitend voor ex port werkzaam mogen zijn. De parlementaire commissie ls Woensdagmiddag van Schiphol per K.LM- vliegtuig naar IVest-lndië vertrokken. Alvorens in het vliegtuig -tt stappen poseerden de leden der commisxie voor den fotograafF.J.t.v de hecren: Van Xcroonen tot Babberieh^Bierema, Meijerink, prof. Zwaan, .Kropman,, prof. Logemann en Wagenaar. Eerst atoomcontróle; of ontwapening? Veiligheidsraad is, -hét niét' eens -óver volgbrde- .'--van .bespreking In de gfstéten. gehóuden, ver gadering van den: Veiligheids raad, waarin de entwapenings- kwestie weer aan de orde was, stelde Australië bij monde van Norman Makin voor, te begin nen met het debat over de reso lutie'van de algemcene vergade ring ten aanzien van de beper king der bewapening. Gromyko, die na hem het woord verkreeg, kantte zich te-; gen het Amerikaansche voorstel om eerst de controle-} op de atoomenergie te behandelen, daar dit volgens hem onnoodige vertraging zou veroorzaken, in dc uitwerking van de maatregeleD inzake de ontwapening. De Rus sische afgevaardigde hoopte/, dat de Raad de Sovjet-voorstellen zou aannemen.} Herschel. Johnson V.S.) noem - dé een doeltreffende atoom- controle den sleutel tot de heele ontwapeningskwestie} en wilde dus daarmee beginnen. Daarna zouden de andere ontwapenings moeilijkheden slechts} een kwes tie, van dé'tweede orde worden, zoo betoogde hij.. - Dè Franschman Farodl tracht-' te eencomprpmis'/ te - vinden. 'Ei is. geen- reden',; zdo zei hijwaar om: dé:Raad de. beide problemen niet tegelijk zal aanvatten, zon- kwesties voor rang te verleenen. De Britsche vertegenwoordiger Cadogan deel- de. het. Fransche standpunt. Het debat werd daarop verdaagd .tot vandaag. Bijna een halve ton verduisterd Een en twintig jarige klerk gearresteerd De 21-jarige voormalige klerk van de gemeente-secretariete .Katwijk, J. J. B.,, thans als dienstplichtig soldaat gelegerd in het kamp Oir- schot, is gearresteerd in verband met aan het licht getreden fraudes opde onderafdeeling .„'geallieerde zaken" van- de genoemde secreta' rie. B. was direct na de bevrijding belast met het uitbetalen van loo- nen énandere gelden 'aan MÓel- ders, die ln dienst waren bfj de Engelsche autoriteiten op het vliegveld Valkenburg,1 Dei» gelden werden door' dè' gemeente Katwijk voorgeschoten. U. heeft voor de besteding daarvan .verantwoording afgelegd in ultbetalihgsstaten, die op; een onbe tee kenende onjuistheid na klopten. BU het naspeuren van deoorzaak vandeze onjuistheid stuitte men echter op vervalschin- gen in-.de btlbehoorende stukken, en èen onderzoekbracht aan het licht, dat ongeveer 48.000 .was verduisterd.. B,-;heeft reeds bekend, doch verklaart.zich." slechts" 30.000onrechtmatig te hebben toegeëigendHIJ is ter beschikking vanden Officier van: Justitie ge- Dienslplichlwef zal gewijzigd worden (Van onzen parlementairen redacteur) ue oud-Spanjestrljders, de Ne derlanders, die de Spaansche repu bliek hebben verdedigd tégen Hitler en Mussolini en hun pion, Franco, en die daardoor hun Nederlandsche nationaliteit verloren hehben, worden thans in hun Nederlander schap hersteld. Zonder discussie ging gistermiddag ln de. Eerste Kamer onder denhamer, door het wetsontwerp, waardoor twintig van deze strijders tegen het internatio nale fascisme, bok weer formeel Nederlander werden. Het eenige, dat men ervan kan zeggen, Is dat deze eejivoudige daad van rechts herstel, als trouwens meer rechts herstel, wek buitengewoon veel tjjd heeft gevergd. Verder heeft de Senaat zichbe zig gehouden met de wijziging van de Dienstplichtwet. Deze wijziging is zuiver van formeeten aard. Zij schept de mogelijkheid om bU al- gemeenen maatregelvan bestuur, welke aan de goedkeuring van het parlement ls onderworpen af te wUken van de Dienstplichtwet. Het is de bedoeling, - dat de afwijkin gen, waartoe op grond van Neder- land's verplichtingen tegenover de geallieerden en ln verband met de t 1 v. ikkeling in I ndo nesië reed s was overgegaan„(opheffing van den broederdienst,1 vérgrootlng van het contingent, enz.), thans ln een al- gemeenen maatregel van bestuur worden neergelegd, /waardoor zij de onontbeerlijke wettelijke sanctie zullen kunnen verkrijgen. Deze'wij ziging ls van ttldelijken aard, want op 1 Juli aa.- dient een wijziging in optima forma van de Dienst plichtwet;, haar beslag te hebben gekregen,- Drie senatoren hebben over /dit wetsontwerp het. woord gevoerd. De heer Donkersloot (P. v. d: A.) drong aan op terugwerkende kracht voor. dedoor den minister van. Oorlog In de Tweede Kamer aangekondigde vrijstellingen voor onderwijzers en vroeg aandacht voor de belangen der principieele dienstweigeraars. Ofschoon de uitzending van troe pen naar Indonesië eigenlijk thuis behoort bij de reeds vroeger behan delde wijziging van art. 192 der Grondwet, greep de heer K O e J e- m arns (C.P.N.J deze gelegenheid aan om een ln „Vrij Nederland" vermeld geval van mishandeling van. Indonesiërs onder de aandacht van den minister van Oorlog te brengen als voorbeeld van de wijze, waarop Nederlandsche soldaten in Indonesië optreden. heer Van Voorst tot Voorst. (K.V.Pdrong aan op spoed, met den maatregel van be- stuim. Minister F1 éy e z stelde, hem gerustmet de „mededeelihg; dat nieuwe afwlj kingen van de" Dienst plichtwet/niet - te „verwachten .zijn. dat de algemeene maatregel vab bestuur spoedig zal worden/jnge- di^ -d en datde gewijzigde Dienst-; plichtwet :op 1 Juli in werking- zal u/De .Dienstweigeringsï^ët wordt normaal uitgevoerd en de .'Dlenst- welgeringsconimifisle/ zal een spe- hebben la Indo nesië, welke spoedig zal gaan werken. In sommige geva llen wordt reeds terugwerkende kracht aan ondenrijzersvTijsteilingen toege kend; óver de geheele ltnie ls dat thans nog niet mogelijk. Het door den heer Koejemans vermelde geval van mishandeling zal nader onderzocht worden, ai kon de minister, voorshands niet aannemen, dat het juist zou zijn. omdat het optreden van ónze sol daten in Indonesië in het algemeen lof verdient en zij een mocie en eervolle "taak verrichten bij den op bouw van een vrij Indonesië. Ket wetsontwerpwerd aangenomen zonder hoofdelijke stemming met aanteekening, dat de communisti sche fractie ertegen was. Soberder „Commentaar" „Commentaar"het orgaan van den Regeeringsvoorlich- tingsdienst ,zal; naar wij verne men, voortaan slechts uit achtv hoogstens tien pagina's bestaan en.in veel eenvoudiger vorm uit sluitend als „mededeelingen- blad" verschijnen. „Commentaar" telt thans atn- per 9.000 abonné's; Naar men weet, heeft de regeering inder tijd medegedeeld het blad voor alsnog niet te kunnen missen, .overwinning.voor dé Canadians. Ef fectenzwendclss rs voor den rechter De 30-darigen accountant J. H ea de 29-jarige C de H., verzeke ringsagent, belden uit Rotterdam, hadden zich gisiermorgen voor de Arrondissemenis Rechtbank ie Rot terdam te verantwoorden voor den hun ten laste gelegden ongeoorloof- den handel in Amerika&nsche effec ten gedurende en na den oorlog. H. had een plan ontworpen, om hen, die vanwege de te verwachten saneerings- en belastingmaatregelen, niet. goed wis;en op welke veilige manier zij hun ongeoorloofde win sten moesten onderbrengen, te hel pen. Door ontduiking van de voor den effectenhandel gestelde bepalin gen, verkreeg hij effecten ,van een employé van eèn effectenkantoor, die hij op voor hem zeer gunstige voorwaarden verkocht aan degenen, die zich aan belasting wilden ont trekken. Verder zou hij zorgen dat deze effecten ter registratie zouden worden aangeboden. Hij deed dit op de volgende wijze. Als administra teur van de „Werkinrichting voor hulpbehoevende blinden" wist hU de effecten van zijn ..dienten" onder te brengen op de lijsten var> ter re gistratie aangeboden effecten van deze inrichting,» waarbij hij tevens handteekeningen vervalscbte. Op deze wijze werd ter waarde-van 175.000,— aan effecten verhan deld. Na ontdekking van den zwen del kon voor 500.000,— aan ver zwegen vermogen achterhaald wor den. De officier van Justitie „oordeelde in' zUn. réquisitoir de daad van H.. "d'éHfTartcr ^nkèf.-d hóófd ;*ari den zwendel beschouwde, als on- Nederlandsch,. te meer daar hU zich gedurende den zwaren winter van 1945 ten koste van zijn lijdende me deburgers had verrijkt en eischic een Jaar gevangenisstraf, met aftrek van voorarrest en" voor. C, de H. 1 maanden, eveneens met. aftrek van voorarrest. Uitspraak over 14 dagen. Zondag geen voetbal Alle door den K.N.V.B, voor Zon dag vastgestelde wedstrijden zijn afgelast. Het programma is In ztf" geheel verschoven naar 19 Januari." De Rotterdamsche afdeellng van den K.N.V.B. deelt mede, dat alle wedstrijden voor de afdee llng Rotterdam, die vastgesteld waren voor Zaterdag en Zondag, zijn afgelast. Koningin woont tjshockey- wedstrijd bij Tot groote verrassing van het publiek Inde totaal uitverkochte Apollohal te Amsterdam heeft, de Koningin Donderdagavond den lis- hockeywedstrijd Ijsvogels—Cana dians - bijgewoond. De Koningin toonde zich zeer geïnteresseerd ln den wedstrijd en zei bij het verla ten van de Apollohal tot den be drijfsleider, l'den heer J. van den Berg, „lk vond het een zeer span- nenden avond en ik heb erg ge noten". De wedstrijd eindigde ln een 5-^2 Hachelijke positie nu verdwenen (Van onzen Brusselschen correspondent) DE staking, der Aniwerpsche dok werkers bracht de regeering aanvankelijk tn een lasttgpar ket Ue leiders van de vakhonden weigerden de eerste drie weken van de staking hardnekkig deze tó -er kennen en. waren ook niet bereid dé regeering een uiteenzetting te geven van de grieven der stakende haven arbeiders. Toen de staker- op hun beurt weigerden het'werk te hervatten, heeft del regeering zich genoodzaakt gezien twee duizend soldaten naar dft V -twerpsche haven te sturen om de met levensmiddelen geladen, schépen te-lossen. Het moet minister Huysmans. die jarenlang aan de zijde der Arttwerp- sche dokwerkers heeft gestaan, niet gemakkelijk zijn gevalIcr^ zoo ener giek ln, ditconflict in te grijpen, doch van verschillende zijden was hiertoeaandrang op hem ultgo-- oefènd. Zoo had de CVP verlangd, da: nog strengere' maatregelen zou-, den worden genomen. Zij had daar bij gewezen op de scherpe maatre gelen, wélke van slaa'swege waren genomen tegen handelaren en tndus- trièelen, die de prijsvoorsehrlften; overtraden en vroeg zich af, waar om dezelfde ma a iregelen nu ook niet te gén de arbeiders konden worden genomen 1 Daarbij kwam/ dat de bevoorrading van die levensmiddelen, welke .nog gerantsoeneerd zijn, vooral boter, bij voortduren der staking ln gevaar zou worden gebracht De regeering wenschte echter geen precedentte scheppen wanneer ook andere /groe-1' .pen arbeiders een .actie voor lóons- verhooging.' .zouden w-Ulen. gaan Zij was dus-wel" genoodzaakt om In te grijpen; dóch voelde zich onzeker ln een positie;:; die haar piaatsie ie- genover. die lagen der bevolking, die haar tot nu: toe het meest hadden gesteund.- Gunstige wending De. wending,, die het1 conflict sinds het einde van vorige week genomen heeft, heeft tiaar uii .deze hachelijke positie "verlost. Zooals men} wee' heeft, de leiding van' den Belgischen Tronsportarbeidersbond Maandag middag de slaking erkend en.:heeft zij; den strijd tegen de patroons aan gebonden;.. Op 'deze basis wórdt de loans top-politiek der regeering for meel niet aangetast en minis'er Huysmans. die zeer goed weet, dal de prestaties der Antwerpsche dok werkers de hoogste zijnvan alle Europecachc havens, ken zich mei dezen eisch dan ook ten volle ver eenigen. Thans, In hel tweede stadium van hel conflict, staat de regeerlng aan de zijde van dp arbeiders en hun vakbonden tegenover de werkgevers ZU ontkomt .aldus/aan de noodzake lijkheid terug te komen op de. Invoe ring van een bestaanszekerheid, welke aan lederen niet aangeworven maar zich bU/hct aanwervingslokaal aanmeld^nden dokwerker wordt ge boden en hem ren ultkeerlng van negentig francs garandeert. Omtrent dezen voorlooplgen mBet-} regel, waartoe in September, van heb vorige" Jaar* werd - besloten;- zou de regeering lh Januari een: deünitlevé beslissing móeten nemen. Het ontij dig uitbreken van de stoking had de regecring de bedreiging ontlokt, dal de definitieve Instelling van dc ..be staanszekerheid hypothetisch zou worden, doch het' Is Ihans .zoo goed als zeker, dat zij op dezeprogres sieve hervorming niet terug zal komen. Hedenavond opent de uieu-T we Rotterdamsche Schouw-}. burg voor het eerst zijn póórten,/ een gebeurtenis die wij heden.in} een speciaal bijvoegsel, genaamd}} ;/'t Parool van/voor onzen C'j Schouwburg".- op. onze wijze luister trachten bij te zétten.i Dit is een groote gebeurtenis voor onze stad, een gebeurtenis ook voor óns.land, omdat hier mee, ook naar buiten uit, de veerkracht wordtaangetoond van ons volk en de behoefte om zoo spoedi g mogelijk het cultu- reele leven te' hervatten. Hoe-, zeer deze openins de belangstel- - ling geniet, blijkt uit het feit, dat behalve de nieuwe Kamer heer in buitengewonen dienst van onze Konigin, mr. K. P- v. d. Man dele, het Koninklijk buis vertegenwoordigend, aanwezig zullen zijn; de minister-presi dent Beel en verscheidene mi- nlsters. Ook de schouwburgdi recties uit andere steden, zooals Amsterdam en. Den HaagxZUllen aanwezig zijn, zoomede verte genwoordigingen van tooneelge- zeischappen, bekende auteurs en kunstenaars onder wie Charlot te Kohier van nu en bekenden uit het verieden,- zooals. Marie van Eysden-—Vink en de. archi- tect van - den voormaligen „Grooten Schouwburg", de heer J, Verheul Dzn. Het spreekt vanzelf (dit is niet altijd zoo vanzelfsprekend geweest dat ook de mannen die medegewerkt' hebben aan den bouw van onzen Schouw- burg, de architecten, zoogoed als de stoffeerders en de metse- laars, om er maar enkelen te noemen, bij de officieele ope ning tegenwoordig zullenzijn, ook al moesten daardoor taljvan andere autoriteiten niet geüra- teerd blijven. Ket strekt de Kunststichting tot eer. dat zfj de autoriteitv van den - arbeid hier niet op den achtergrond heeft willen stellen: Een ander (even gewaardeerd) deel van de medewerkers zal de feestelijke voorstelling van a.s. Zondag; bij wonen. Uiteraard heeft men, - met .slechts" 1200 plaatsen ter- beschikking, niet .allen .die:.,; eigenlijk aanwezig moesten zijn,, ook een plaats kunnen verschaf- fen. Tv - Het programma Voor de goedé cirdeherhalen wij hier het programma dat ge durende de eerste feestweek zal. worden opgevoerd: - '"""Vrijdag *10 ;Pau.'«yART',X>rie-; - koningenavond", Voor génoö- digden. '-y Zaterdag 11 Jan/ -START „Driekoningenavond"/ Serie A. Zondag 12 Jan- mat., START „Driekoningenavond",. Voor. ge- v noodigden. - Zondag 12. Jan. START „Drie-, koningenavond", Serie B. Maandag 12 Jan. CÖMEDIA 'r. „De fonkelende stroom", Ser./C,-./.; Dinsdag; 14' Jan. BALLET o.l.v.'f Corrfe Hartong, Serie D. Woensdag 15 Jan. RESIDEN- TIE TOONEEL „Hendrik TV'\ Serie "E. Donderdag .16 Jan. Rotte's Mannenkoor, Serie F. Kon. Chr. Oratoriumverg. Excelsior. Koor Mij. tot Bevord, der Toonkunst. Vrijdag 17 Jan. START „Li- Hom". Serie G. Er is hedenavond een. speciale verkeersregeling gemaakt: (wé gaan vooruitvoor hst auto-: verkeer. Auto's miogen alleen voo r rij den via Kruisplein, Mau-1 ritsweg, Aert van Nesstraat of - v.-Oldebarneveltstraat, Maurits-/ straat, Aert van Nesstraat. Het zal goed zijn, wanneer automo bilisten zich }strikt 1 houdenaan - de regeling die de politie, heeft*? voorgeschreven. Er kómt soda Op den cerstvolgendèn - l»oti voor waschpoeder zal tevens" 125 gram V soda worden vcrKtrekt.' :Het- combi- necren van deze bonnen brengt l; bepaalde moeilijkheden* met ilch mede, waardoor het niet mogelUk} zal 7jjn .de gecombineerde - bon voor Februari aan tewUzcii. De laatste aflevering van soda door de fabrickrn, geschiedde ih 1942. Vijf jaar lang hebben de. so- .,4 da fabrieken Kortman Srinilte rw Rotierdam, practiscb stilgestaan:/-' wegens gebrek aan grondstoffen (antmoniumsoda). Thans ls voor het eerst een hoe- veelheidammoniumsoda. dat tot' dusver voor de fabricage-van gifts}" èn wascb poeder bestemd; werd/ voor de fabricage van soda vrij gegeven. Antwerpsche stokers lossen voedsel Tijdens een vergadering van gisterochtend hebben de Ant- vverpsche stakers hun instem ming betuigd met het voorstel van den hond. dat zij 7.elf ct' aan bederf onderhevige levens middelen zullen lossen en de on middellijke terugtrekking vragen van de militairen, die zich thans met dit werk bezighouden. Dientengevolge heeft de B-TB:- een telegram -gezondenaan *deh.; 'j eersten-minister, den gouver-.#ï neur der provinr.e An tv. erpen en aan den waarnemend-burge meester der stad,, luidende, dat": duizenden -arbeiders .zich" :vi$wU>£& Ugter beschikkingstellen"!ornt;^ de .levensmiddelen te lossen; Dè' B.T3. verzoekt vervolgeris^da.tf'. Z de troepen ..ult_.de 'haven terugff} getrokken Vorden en het }nooó' dige materiaal te zijner' beschik- V;1 king, wordt gesteld. -d-Jv De stakers eischen,;"dat/dé' -lOB-I-ï sing geschieden zal•>ondec tus-T schenkomst vandewerkgevers-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1