TRUST GESLAAGDE PROEFVAART" VAN DEN RÓTTERDAMSCHEN SCHOUWBURG DE SCHIEDAMMER Wat verwacht de wereld van Amerika Walvisschen worden aan den loopenden band aangevoerd RED. EN ADM. DANCE HAVEN 141 SCHIEDAM ADMINISTRATIE:TELEFOON BB300 REDACTIETELEFOON 66»; "\V ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT PER KWARTAAL I 4. LOSSE NUMMERS f D M ZEVENDE JAARGANG .NO. 9 ZATERDAG 11 JANUARI 194? Mr3/AN kleffens spreekt „voor het forum der V BUITENLANDSCHE POLITIEK" SLOTSCÈNE van Shakespeare'» Driekoningenavond, waarmede gister avond de Eotterdamschs Schouwburg feestelijk werd geopend. i-iv Een goede legpenning Na de voorstelling en de over?; dracht van den ..Rotterdamachen Schouwburg", heeft het - college vanB. en W. "-In ^aanwezigheid van den Kamerheer In bultenge- wanen dienst.! air- K. P v'. d. Mandele. de ministers dr. J. -L. M Beel, df. ;'Jos.,'clel eri. prof. mr7 :p. Lief tl nek en den commissaris derKoningin in Zuid-Holland. mr.- L. A Kesper.bl)monde van dr..! - Drost, voorzlHer van. de Kunststichting, aan de Initiatief nemers tot den bouw een legpen ning overhandigd met oorkonde naar ontwerpen van'; Marl. An- •driessen en mej Tinei Ba anders harten, die.er het leven Inblazen." die er de ontspanning', de ontroering, en het groote. dat ons klein kan maken,;; in geven en ontvangen Het nuchtere Rotterdam heeft thans bewezen, dat her open sflat voor dén geest. (Zie. vervolg pag. 3 De moeilijkheden in de haven Monty ontmoette Stalin A „Hij zag: er goed uit" .^Gist^ravond.,vheeft tYeldiqaa^;, 6chaïÉ '*^<mtgÓmëryvèéri"''ó'nd'er- houd van bijna vijf kwartier ge-- had met generalissimus Stalin, waarbij behalves' twee tolken geen andere personen aanwezig: waren. Monty was 2eer tevreden over bet onderhoud. „Stalin zag er goed uit en bij was joviaal ge stemd", zei de chef van de En- gelsche generale staf. Gisteravond heeft de veld maarschalk In een verklaring voqr de pers.de leiders van het Russische leger ciank gezegd voor hun gastvrijheid. Hij verklaarde, dat hij In hur. militaire acade mies alles had mogen zien wat hij wenschte. Later woonde hij een maaltijd bij, die generailssi- muse Stalin te zijner ccre gaf. 'Montgomery was voornemens vandaag naar Engeland terug te vliegen, ;docfc of dit plan kon doorgaan^ stond gisteravond laat nog te bezien, daar sneeuwstor men- vliegtochten onmogelijk dreigden te maken. Mr. Van Kleffens sprak den wensch uit, dat de V.S. een groute rol in de 'organisatie der V.N, zul len blijven spelen, daar. deze orga nisatie de eenige hoop der mensch- heid om voor altijd van een oorlog verschoond te blijven in zich be lichaamt. tig. voordorpen geef, zijn.hei als hei ware de duivels van de Uszee, De qrca ls een tyran voor den oaardwalvtsch In den regel moeten zij zlcb Tevreden stellen met afval, maar dezen keer hebben ze klaarblij kelijk In de gatrii gehad welke heer lijke hapjes blj ide .Willem, Buends/." te krijgenzijn'. went nuri aanvallen hielden niet op Die aanvallen ge schieden altijd in groepen Sehendlg zwemmen en duiken zij om hun prooi heen Kapitein Visser nam tenslotte een besluit. Hij .spoedde zich naar he' achterdek mei een geweer en schoot op een der aanval lers, die geraakt moest zijn ook want plotseling jloken de tyrannen allemaal onder en spoedden zich van de gevaarlijke plek De vtcr ornithologen, die aan booid zijn doen vele nieuwe Lndrukkeri op en hebben reeds tal van weinig be kende vogels gezien. Pinguïns heb-, ben we In volle zee zwemmend ge zien. Ergens, op het Dassen-eiland, broeden er vijf mlllloen, Aan boord van de „Willem Bcrendsz" Arbeid gaat rusteloos voort, ook 's Zondags. Men moet het werk van de mannen urea S flOen Gen niet onderschatten. Na dp dae- of kf/"nachtmak vallen ze diiodelUk ver- a an val nineld in hun krib. Er. Is niets aan te Vertrek van generaal Spoor naar Nederland uitgesteld De aangekondigde reis van generaal Spoor naar Nederland fde legercommandant, zou gelijk gemeld, In den nacht van Zater dag of Zondag a.s. naar Neder land vertrekken), is In verband met de plechtige beëediging der Oost-Indonesische ministers op Maandag 13 Januari, enkele da gen uitgesteld. Deskundige toeschouwers. Twee cüs* schersdie op het strand te Hastings een partijtje schaak speelden, uiaren cr eich niet van - bewust, dat eich onder dé toeschouwers- ooi: ecnigi fieelrien.ers aan het internationale schaaktoernooi bevonden, die met belangstelling het spel gadesloegen. Het t:\jn staande ti.t.n.r..*Xafon, Arthur Eider enT. -vanEijndhoveh- uit Utrecht, een [der Nederlandsche deelnemers aan'het tourhooi. KOU IN VERSAILLES Het kabine^-blum ioopt alweer op r'n"laatste bcenen, want als den ICen Jan a.:> (dus volgende week Donderdag) de presidentsverkiezing voorbij is. zal er cok. lndten mogelijk. «poedlR eert normaal Fransch bewind komen Het palels Versailles wordt reeds In gereedheid gebracht. Frank, rijk'shistorische jenlrum De voor bereidingen lokgen reeds erooie drommen Amerlkaansche en andere toeristen Alle Fransche presidenten sedert I0?) .'2|jn verkozen in de zaal voor de voltallige zllilng van kamer eh senaat samen: d- laatste maal was het voor Albert Lebrun, den president onder wien de Dultsehr .nyal kwam: zUn ambtsperiode was r.et aan het af- looocn toen de groote oorlog Jlt- barstte Vóór hem zijn daar vele presidenten .gekozen, die men zich nog wel herinnert: Mlllcrans. Dou- mer. Doumergue. Polnearé Fallli^res Loubet. enz. veertien In totaal Niet alleen presidenten zijn er 'tn Versailles gekozon. ook vredes zyn cr getcekend. o.m de beroemd-beruchte vrede ven 1919 en het verdrag tus- schen Engeland en Frankrijk dat vrede bracht aan de vcreenlgde St8- ten Hei oudste gedeelte van Ver^ sanies Is een jachtpaviljoen van Lodewijk JCITI, al de "olgemde Lode- wil ken breidden het uit en thans zijn er een machile hoofdgebouw een rechter- en een linkervleugel en vele bijgebouwen Thans rennen de timmerlieden er heen en weer en zingen er de schoon maaksters. wam de hooce. pewelfdc sombere zaal waar 'het bevrijde Frankrijk ln.%rue keuze ^ai ul maken wte z'Jn president zal rijn voor de eerstkomende laren, mpe' worden opgeknapt: hcj verguldsel heeft ge leden en de schilderingen zijn ook n*. t zoo frlsch meer Negenhonderd rood-lieren stoelen voor de ver tegenwoordigers van het Fransche volk tn al z'n geledingen, vachten: v ndtapljlen worden geklopt, men struikelt in dc gangen (7 kilometer^ over emmers, boenwas bezems Ma*ir over. het voornaams'e struikelt men nog Wet. n I over steenkolen Hei is Ijskoud Ir. Versailles en ..de kolen voor de zitting zijn er ntef. terwtjl er op "gerekend wordt, dat men toch minstens van drie uur 's middags tot zes uur 's namiddags moet ver gaderen. misschien wel tot midder- n icht Als men niet van een koude Fran sche kermis verkouden wil thuis komen. wordt het toch tijd. da: men I.. Versailles dc centrale verwarming Ameland door mist geïsoleerd Reeds drie dagen is,Ameland omgeven door een ondoordrlng- baren mist- 't: Vliegveld ls, mede door de gladheid, totaal on bruikbaar en de vliegdlehst Leeuwarden—Ameland is dan ook sinds Dinsdagmorgen ge staakt. Drie dagen zijn de bewo ners van het eiland van post verstoken. Als de mist mocht op trekken, zal men vandaag, pro- beeren te voet. over het Us, het vasteland te bereiken. Deskun digen verklaren dat het ijs be trouwbaar fs, temeer daar de waterstand gedurende de felle, vorst op de waddenzee zoo laag was; dat zich grondijs heeft kunnen vormen. De toestand van de bevolking, is goed en er bestaat geen enkele reden tot ongerustheid. Overeenstemming te Antwe'rpèn Spoedig einde der staking verwacht 9 Tusschen de patroons en de vakorganisaties in de haven van Antwerpen is overstemming be reikt; die erop kan wtfzen, dat de staking in de haven spoedig ten einde zal zün." De arbeiders zelf zullen zich echter eerst tot een overeenstemming moeten yereenïgen. Op een vergadering, georganiseerd door de vakbon den, zal daarover een beslissing getroffen worden.' DE BEKENDE SCROUWBUE'J- EMELEMEN zijn Donderdag met de gouden letters eronder, boven den ingang van Rotterdams nieuwen tempel der mmen gemetseld Nogmaalsde kaas prijzen m verband met het bericht om trent een verhooging van de maxi mumprijzen voor korstlooze- en smeerkaas vestigt het directoraat- generaal van de prijzen er de aan dacht op,; dat de prijzen voor alle overige soorten kaas (o.a. Goudsche volvette.; en -"40+ Edammer) niet zijn verhoogd. Toor deze soorten mag aan .het publiek derhalve geen hoogere prijs berekend worden dan: voor volvette Kaas 3,—- per kg, voor 40+ kaas 1,85 per kg.1 Deaangekondigde prijsver booging heeft uitsluitend betrekking op de korstlooze kaas-en op smeer k das, de totale hoeveelheid kaas, welke ln wélke soorten slechts een klein ge- Tribunaal-voorxiffer benoemd Bij K.Br is benoemd~ tot iVÓofe zltter.van de.t.tende.\k^éf;vari: hettrib'un aal wo or. he:t ar rorid) s-J sement ;v:Rpttérdan^>mr4fclL#^Bl Waalkens;C.;Cadvdcaat|r^ reur; te. Rotterdam; wonênde^têl Wassenaar,.- thans/,-adjunct^se-r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1