A. DEN DOOLAARD DE SCHIEDAMMER Londens transportarbeiders j blijven staken UULMJU BR III EH OP Idoktersrecepi OOK ZIEKENFONDS REP EN APM LANGE HAVEN Hl SCHIEDAM ADMINISTRATIE: TELEFOON SB500 REDACTIE: TELEFOON 66S0S ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT PER KWARTAAL f l LOSSE NUMMERS f 8 0S f >1 I 1 I I nMAURITSWEG 33 f -11 Hi JLÜi MAANDAG 13 JANUARI 1947. Een nieuw typp geheel metalen spurtvliegtuig, dat op oneffen terrein zal kunnen tofjBen'm. starten, zal in de toekomst tegen lagen prgs door de Vainer vligjjtüigfabrieken in Jam Angeles vervaardigd worden. Set vliegtuig, ontwórpen door Fohner Jansen, is een., drie-pcroons coupé en wordt gedrevep:- door een 75 VK. motor, die achter de passagierscabine is aangebracht^, Het heeft een kruissnelheid van 110 mijl per uur, ecu radius van SOpj, mytcn en heeft een gemiddeld"- benzineverbruik van f'h liter per £8. mijlen. Een nieuw sóórt enkel landingswiel stelt de Pal mer VJA£i in staat op oneffen terrein te landen en te starten. Nederlandsche meesters geveild Op een veiling te New York heeft hetschilderij ..Een watermolen" van Meindert Kobbema 15.000 gulden, opgebracht:' Frans Hals* „Portret van een man" leverde 8000 gld: op. Uitbreiding dreigt nog' steeds In een rumoerige vergadering van afgevaardSgdeivltJer 20.000 stakende transportarbeiders te Londen Is be sloten de staking voort te zetten. De" vergadering, die oorspronkelijk er een was tusschen functionaris sen van de Transport and General Workers'' Union estde leiders der stakers, breidde, zich uit tot een massabijeenkomst van stakers, na dat hond orden, hunner zich toegang tot de conferentiezaal hadden ver schaft. De secretarisvan het 'bovenge noemde verbond, Arthur Deaking, die een beroep deed op de aanwezi gen om onmiddellijkhét werk te hervatten, werd/uitgejouwd en uit gefloten, terwijl enkelen, riepen: „smflt hem éL uit", De stakers eischen een. 44-urige werkweek en 12 dagen vacantie per Jaar met uitbetaling van salaris. Onze Londensche correspondent teekent bU dit -bericht het volgende aan; De regeerihg kan zich gelukkig prijzen, dat, hét: parlement'.momen teel niet zit. want dan zou de cri- tiek op haar tot nu toe aarzelende en telkens wisselende houding in zake het gebruik van troepen krachtig tot uiting komen. Ook schijnt het overleg, tusschen het ministerie van arbeid en de leiding van de transportunie te wenschen hebben overgelaten. De transport unie wordt verweten,, zich thans acnter de eischen der stakers te scharen, en nu eensklaps ontdekt te heben, dat de bestaande onder- handelingsmachinerie onvoldoende is. Maar er is de vakvereenlgings- leiding natuurlijk alles aan gelegen om de beweging te kanaliseeren en de leiding te herwinnen. Men houdt rekening met de mo gelijkheid, dat het personeel van de. vleeschmarkt Smithfield en de groentemarkt Covent Garden en wellicht ook de dokwerkers even eens zullen gaan staken als de troe pen opdagen, maar men vermoedt, dat de regeering ook voor die even tualiteiten haar maatregelen heeft getrofen. Tot nu toe valt er van er van eenlge animositeit tegen sta kers van de zijde van' het publiek niets te bespeuren. Anfwerpen-weer aan het werk Door den uitslag van het refe rendum onder de havenarbeiders heeft de staking in de Antwerpsche haven definitief een eind genomen. Het werk is overal hervat Vanaf acht uur ZamUpmorgen meldden de havenarbeiders zich. De nieuwe ploegen waren om 11 uur samenge steld. De troepen, die sedert 21 Decem ber met het lossen der schepen be last waren, zyn teruggeroepen. Hoven werkf normaal Het werk in de haven van Rotter dam vhldt vandaag normaal voort gang; storingen hebben zich niet voorgedaan. Gisteren zijn niet min der dan zeventien schepen aangeko men. .zoodat er heel wat werk kan worden verzet. Nu de aanleiding voor een conflict Ls weggenomen, zou er voorloopig niet van een sta king sprake zijn. De actie van de E.V.C. tér verbetering van loon- en arbeidsvoorwaarden zal echter worden voortgezet. Politieke lava-stroomen Tsjechische studenten In Nederland Verscheidene Tsjechische studen ten in de handelswetenschappen verblijven op het oogenbilk inNe derland. Als onderdeel van hun op leiding zijn 4J door de Tsjechische Unie voor het Handelsonderwijs- uit besteed aan Nederlandsche scheep vaartbedrijven, die, zooals bekend, een belangrijk deel van den Tsje- chischen export over zee. voor hun rekening nemen. Op deze wijze krij gen de studenten Inzicht ln de pro blemen, die betrekking hebben op de zeescheepvaart. Hiervan kunnen zij later gebruik maken, wanneer zij hun loopbaan in den Tsjechlschen export zijn begonnen. Bovendien beoogt de Tsjechische Unie voor het Handelsonderwijs hiermee - het aan- knoopen van nieuwe relaties op eco nomisch terrein en het bevorderen van de onderlinge verstandhouding tusschen Tsjechoslownklje en Neder land. Ook in andere landen zfjn Tsjechische studenten volgens dit schema werkzaam. Prof. Romme te Batavia Rrof. mr. C. P. M. Romme is Za terdag in den namiddag te Batavia gearriveerd. De werkzaamheden aan de niemve brug over de Eendracht vordert* slechts langzaam tengevolge van dc vorst. Over de- in aanbouw eijndt brug heeft men echter planken gelegd, eoodatl pien te voet en per y. fiets van Tholen uit het vasteland kan bereiken Benoemingen vrëchfèrlijke^ macht Bij K.B. is benoemd tot vice-pre sident van het bijzonder gerechtshof: te 's-Gravenhage mr. J. van .Vollen-., hoven, thans rechtsgeleerd raadsheer! in gemeid bijzonder gerechtshof;, tevens vicepresldent van de arron-; dlssementsrechtbank te Rotterdam. Voorts zijn benoemd tot plaatsver vangend voorzitter van het tribunaal'; voor het arrondissement Rotterdam' mr. J. W. Bos. advocaat en procu reur te Rotterdam, en mr. C. J. Klok, secretary der gemeente SpfJ- kenisse, wonende te Geervliet, thans lid van genoemd tribunaal. Penning, aangeboden aan de leden van de bouwcommissie, die met haat voortvarendheid Botterdam een nieuwen schouwburg heeft bezorgd. In het randschrift staat „De, bouw kunst bloeit in dt midden van- 't 'rgevecht".I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1