Vrouwelijke bèul van Vught voor den rechter MORGEN BEGINT OVERLEG OVER DUITSCHLAND Wilkes gaaf een poosje naar Engeland DE SCHIEDAMMER iMflTBEHESStitPLEINfé-K'PAM TEt.3ll43-ï<?rai am EN ADM. LANGE HAVEN Hl SCHIEDAM ADMINISTRATIE: TEI-EFOON 89300 REDACTIE:, TELEFOON 86503 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT PER KWARTAAL, t i. LOSSE NUMMERS 1 0» \S%3B»BBa^aa .-q MEf KOLEN van ^>iritmGG\tenSdyR KUNT U DE WINTER GEZELLIGER MAKEN'U DINSDAG 14 JANUARI 1947' ZEVENDF JAARGANG NO. 11 New-York-Schiphol in elf uur Het K-L.M.-recoid voor een non* stop-vlucht 'New Vork—Amsterdam, dat gezagvoerder Dili op l Dec. ]1. vestigde door den oversteek ln twaalf uur te maken. Is al weer ge broken. Zondagmorgen om half ze» arriveerde zijn collega Sn lts laar mei de PH-TAU op Schiphol, na «U uur en vier minuten te voren ln New' Vork te ï|Jn opgestegen. ,,;-v doorgebracht". Persoonlijk heeft zij ook meegedaan om de vrouwen In vijftien rijen van vijf ln de cel te persen „Hebt.VU. dien nacht rustig gesla pen 1". vroeg téén der raadsheeren" aan de verdachte.„De commandant zei, dat ze «r maar een paar uur Ln zouden .blijven", verontschuldigde Suus zich fluisterend. Bleek, het 'noofd gebogen. nu en dan snikkend en nauwelijks hoorbaar sprekend, volgde de-verdachte behandeling van haar zaak. Zoo timide was zij. dat één dèr' raadsheeren tenslotte geprikkeld uitriep; „U schijnt In Vught beter Dultsch te hebben ge sproken, dan hier Nederlandsch", De bunkerkwestie hee« .-nstotte zelfs den Dultscbers aanleiding ge geven den kampcommandant voor een SS Krlegsgerlcht te roepen en Suus Art® voerde aan,, dat zij het feitelijk was geweest, <He deze zaak aan het rollen had gebracht. De verdachte heeft een moeilijke jeugd gehad: zij had een stiefmoeder en vertoefde van haar achtste jaar af -In builenlondsche kostscholen ZIJ leerdé- voor verpleegster en kinder verzorgster. In den oorlog ontspoor de lij geheel Tweemaal werd zij moeder, waardoor de 'breuk me» her ouderlijk .1 lis definitief werd. Via een oude relatie bij de SS kwam zij "In Vught terecht. "Mr..: Mathuizen probeerde nog de lichtzijde van het geval Suus Arts te belichten: Uitspraak over veertien 'dagen..- Canadeesche piloten bij de K.L.M. Ruim zestig oud-oorlogs- vliegers aangezocht Naar wij vernemen heeft .'de'.KI*. M. 62 jonge Canadeesche pilo'en aangezocht ln haar dienst te tre den' Dit is het resultaat van de reis. die dr. H, 'K: Slotboom, hoofd van den medlschen dienst der KLM en de heer H. Fuchs, chef van ;t vliegbedryf. begin December naar Canada hebben gemaakt voor .hfi aanwerven van nieuwe bestuurde* 6. De betrokkenen, moeten echter eerst nog worden gekeurd. Het ligt in de bedoeling dat de piló;en, die voor hét grootste deel oud-ooriogsvliegers zijn, vóór Maart a.s. bun arbeid beginnen. Voordat zÜ op de K.L,M.-diensten zullen worden ingeschakeld, zullen zij ge durende eenige maanden op Schip hol zorgvuldig worden geïnstrueerd. Partijen te Londen to^ overleg bereid Wordt staking Woensdag bijgelegd Na onderhandelingen meiden gevolmachtigde voor de indus trie van het Engelsche minister rie van Arbeid hebben zoowel de werkgevers als de vakvereeni- gingen, die bij de staking in het transportbedrijf be Londen be-r trokken zijn, zich bereid ver klaard in onderhandeling te tre den over een" aannemelijke re geling van het geschil. De hoop wordt nu levend, dat de staking in het transportbedrijf, die thans een week lang de voedsel voorziening van de Engelsche hoofdstad in gevaar - brengt,: Woensdag op de door den bond van transportarbeiders bijeen geroepen conferentie zal worden bijgelegd. Toen gistermorgen troepen arriveerden bij de markthallen van Smlthfield om daar een partij vleesch te lossen die door de staking der transportarbei ders dreigt te bederven, trokken, ook daar de sjouwers en ver- koopers hunwerkkleeding ult.: en legden het werk neer. Ook-op de groentemarkten van: Covent' Garden gingen drieduizend ar beiders Ln staking. Op een bij-, eenkomst van 2000 'arbeiders in de levensmiddelenbranche is be sloten, het werk niet te hervat ten. voor alle troepen zijn ver-: trokken. Later echter werd mei- ding gemaakt van de bereidheid der beide partijen tót onder handelen. t)e at<tlanp\in de Antwerpxche hoven, welke ruim drie weken h"i' geduurd, is thans geëindigd. De havenarbeiders zijn Zondagochtend wéér aan den siag gegaan met de' Zondcgsplotg, welke een klein gcue< ttt der ar beider si vofntt. Ben kgkje tijdens den tos Artgsar beid. NOG EEN KAMEELEN-BABY GEBOREN Opnieuw is ui den stal van het te Amsterdam verblijf hou dende Zwitsersche circus Knie een kameeltje geboren De moe der. die luistert naar den naam van „Jeanne d'Arc", kon de" laatste dagen van de afgeloopen week, in verband, met de ko mende blijde gebeurtenis, niet meer optreden. Zondagmorgen werd de jonge buitendrager op zeer voorspoedige wijze geboren en gedoopt met den "naam „Ma rianne", Moeder en dochtei ma ken het uitstékend. Maarschalk Sokoldsky, de Sovjet- opperbevelhebber ln Dultschland heeft het Dultsche voorstel zoowel met Dultschers als mei een -aantal hooge geallieerde bezettingsautori- tellen officieus besproken. Tevens zou Robert Murphy, de politieke adviseur van den Amerikaanschen mlhatiren gouverneur in Dultsch land, gunstig denken over het hoo- ren van Dultsche deskundigen. OostenriJksche nota - Oostenrijk hééft den plaatsver vangers der Groote Vier een nota doen toekomen, waarin het verzoekt ais j^erste slachtoffer van Hitlers agressie zoo spoedig en zoo volledig mogelijk té kunnen deelnemen aan de voorbereiding voor het sluiten van het-vredesverdrag. Geen Noren en Denen naar Londen Noorwegen en Denemarken zul len. hoewel zij zijn uitgenooöigd om Een minister meer? P.v.d.A.-manaan Wederopbouw Nu vrel vaststaat, dat lr. Kraaij- vang er de portefeuille van Weder opbouw en Openbare Werken niet zal overnemen, overweegt, naar w|j vernemen, de minister-president de bezetting van die portefeuille door een minister uit Party van de Ar beid-kringen. Daax hierdoor bet „evenwicht" der belde het kabinet gevormd heb bende partijen zal verloren gaan, wordt naar een oplossing tot her stel daarvan omgezien. Als zoo danig ziet men, zjjn wij welInge-* licht, een even tueele splitsingvan het minister-presidentschap en het ministerschap van blnnenlandsché' zaken, welk- laatste dan aan een katholiek 'zal worden toevertrouwd, Het aantal ministère zou dan met één vermeerderen, het aantal „par- Hjmlnisters" met twee. n.1. één uit de Partf] van den Arbeid en één :Uit .de. KathoUeke-yolkspacLy.^.. Saragat c.s. tegen het vredesverdrag Itafië's social Isme is ir» verval 0e afgescheiden Italiaansche so cialistische partij var» Giuseppe Sa ragat heeft ln een manifest bekend gemaakt, dat dj het vredesverdrag tasschea. de geallieerdenen Italië. zooals het thans bestaande onlwerp zich. dal voorstelt, Jndltfn de ttall- ■ijmsctt*res«rSug het—tMfkenf,'-olet zal erkennen. V Het manifest verwijt Nenni -zijn bereidheid tot onderteekehing vgn ;.bet verdrag, ..dat Ilaltë's rechten mlslsent" en verklaart, dat in rtalië het soèJt'is'me in verval Js..Het doet een beroep op alle arbeiders, het Iialtaansche socialisme, en Italië op den rechten weg te brengen'. Saragat maakte gisteren' zijn voornemen bekend, af te treden als,voorzitter van de Italiaansche V, constitueerende vergadering Op den matsten dag van bel (offl- cleele) congres der Italiaansche sb- clailstische parllj heeft Rletro Nennl vernietigende critlek geoefend op Saragat c.b Nennl zei,dat de partij: zich gelukkig kon prijzen de te ver onachtzamen bourgeols-fractie" te hebben' verloren. Pessimisme over den voedseltoestand Blum de gast van de lrcb°ti r regee r i ng Economische besprekingen te Londen Léon Blum,' de Fransche mi nisterpresident,. ia; gisteren .qp uitnoodiging van 'AttleeV onver- wachts per vliegtuig naar Lon-; den' gegaan. .Volgens een te;? ToondenuitgegevenFransch communiqué zal hy bespreking gen voeren met zijn Britschen V. collega „over kwesties van 'ge---:, meenschappelljkbelang".". Men'i neemt algemeen aan, dat het'/ economisch herstel van Frank-"' rijk ter sprake, zal komen en de daarmee samenhangende kwes- ties,-zooals de steenkoolposltie. Ook politieke problemen, zooals de toekomst van het Ruhrge- i. bied zullen ter sprake: komen, Blum wordt vandaag officieel door de Britsche regeering ont vangen- De besprekingen zullen worden bijgewoond; door Duff; Cooper, den Britschen ambassa-: deur të.Parijs, Toen het atgeloopen Jaar ln vele opzichten recordoogsten - opbracht luidden dc Amerikaansche oordeelen -over decr...wereldvocdseltp«slnnd .on. verdeeld gunstig. De stemming aan de overzijde van den Oceaan Is blIJR- haor hhii snelle wisselingen onder hevig. waarschiinitlk een gevolg van het feit dat men zich iaat leiden door sterk gekleurde voorstellingen van Europeesche rapporteurs- -let' ware beter indien men in de Vereenlgde Staten minder. In uitersten zou ver- 'vallen, want de gemoedsrust van groote deelen van de wereld ook van ons land ls goeddeels afhan kelijk var» het vooruitzicht daj men zijn maag beho&rlijk zal kunnen vullen Nu maakt het Amerikaansche de partement van landbouw bekend dat er een voedselschaarschte 'n samml- ge deelen van de wereld kan* ont staan, nu de exporteerende. landen in gebreke blü'en hun overschotten uit te voeren, De geringe uitvoeren moeten niet alleen worden toege; schreven aan verkeersmoeilijkheden en stakingen, maar ook aan de om standigheid da| er. niet voldoende is Daarom acht bet departement de voedsèJvooruitzJchten voor de eerste helft van dit Jaar even slecht als een jaar geleden. Naar onze meening ztet men ln de V .'eenlgde staten over heï huofd dat In de getroffen deelën van de wereld de productie, nok die van land bouwproducten regelmatig wordt opgevoerd, waardoor de afhaiikelljk- neld, van de groote exportlanden vermindert Ook uit het1 Verre Oos ten worden gunstiger cijfers gemeld, vooral nu de nieuwe rijstoogst blijkt mee te vallen. In leder geval zal de grootste zuinigheid mét levensmid delen moeten worden betracht en.zal de distributie ook dij Jaar nog ^wel niet tot het'verleden behooren. Deze maand eerste bonnen voor consumentencrediet (Van onzen Haagschen redacteur». Naar wy vernemen zullen waar schijnlijk aan het eind van. deze maand de eerste vyf bonnen van vyf gulden van het bonboek]e-con- sumentencredlei worden aangewe zen, die dan ln Februari geldig zullen worden..,.' Reeds werden korten tyd gele den de eerste vyf bonnen geldig verklaard van de boekjes, die ln' de noodgebleden waren uitgereiki Venvacht wordt, dat thans ook in de. rest van het land aan het einde van deze maand'"alle boekjes zul len zUn verstrekt. Om dat te be reiken zal echter door de 'districts commissies nog hard moeten wor den aangepakt. De eerste terugbe talingen van hen, die daarvoor 'a aanmerking komen,zullen, zooais reeds gemeld, po* 1 Februari wor den gevraagd. Aan me). Beatrix Terwindt, hooft atevmrdes8 b\j de K.L.M., col 18 Jan. 1e Maastricht de Medal of Fret dom" worden uitgereikt in'verba*" met de hulp, die zij tijdens de be zetting aan geallieerde piloten heeft verleersi, Hejt Tervmdt is een de/ weinige Nederlandeche vrouwen, d\t tijdens de bezetting boven Nedei- landsch gebied uit een vliegtuig werden neergelaten. REGEERING WIL DEN PARTICULIEREN WONINGBQUW BEVORDEREN dat het verschil' tusscheh werkelijke en remleérende bouwkosten na ver loop van Jaren,' als de toestanden zlrh !t» -ns land Btablliaéeren. een verandering ondergaan. Op den duur wordt huurverhooglng mogelijk geacht al zal de overhtid wei nim mer de huren geheel kunnen I -a- laten. Waarvan Von Papen beschuldigd wordt Maandag zijn de details bekend ge-, maakt van de aanklac'nt tepen Voh Papen, die bij het proces te Neuren berg was vrijgesproken, en. dia .zich thans moet verantwoorden voor/;een zuiveringsrechtbank te Neurenberg, De belangrijkste punte^ zUn: UJ Het dragen van het gouden, partljlnslgne: het bcklccden van een belangrijke, post in dc nazl-regeerln»?: (3) het ge ven van buttengexvonen steun aan de nazl-rcgeering ln politiek, economisch en propagandistisch opzicht. Een van .de gedetailleerde beschul digingen '"gen Von Papen Ls, dat hij zelfs voor zijn benoeming tot kan selier eind Mei 1932 heeft onderhen- deld met Hitler en daarbij heeft -ge- daan gekic^en. dat Hltle; zUn re- geertog „tolereerde" op voorwaardB dat de Rijksdag ontbondeziou wor- den en het uniformverbod voor de SA opgeheven zou worden. Ameland in zijn isolement Vliegtuigen van de Nederlandsche luchtstrijdkrachten hebben Maandag twee vluchten van Leeuwarden naar Ameland gemaakt. ZIJ vervoerden de post van zes dagén en brachten samen zeven passagiers Uit Leeuwar den am op den terugiocht tien per-,, sonen van het eiland mee te nemen. In verband met de weersomstandig heden durfde de piloot - geen derde vlucht me^r ie ondernemen Nu de wind weer naar;; het Zuiden gedraaid ls. blijft het tja ln de Waddenzee hangen. Zóóver het oog reikt, ziet men uitgestrekte Ijsvelden en schotsen. Ook Lengs het noorder strand Is de kust geblokkeerd, door clrijfJjB Het eiland ls dus voörlooplg alleen nog door de lucht te bereiken In dit verband wordt dan. ook aan genomen, dat n* een termlln van tien jaren de regeerlng er toe aal overgaan, bet dan als definitief te beschouwen verschil tusschen werke lijke en rendeerendc bouwkosten ineens nit.te betalen, opdat de bou wers hun leeniitg kunnen aflossen, indien 'de stabilisatie na tien Jaar nog niet ia» ztln Ingetreden, zal de regeering deze ultkeertng nog kun nen uitstellen door verlenging vat» den termijn met telkens een Jaar, echter tot ten hoogste vUftlej} Jaar na het in werking treden van het financieringsplan.' In casu dus tot uiterlijk voorjaar 18ttC B u rgeroorlogsge varen' Weldra zonder visum naar Engeland Ook Zweedsche regeering wil visa afschaffen Een woordvoerder van het Engel sche ministerie van bultenlandsche zaken beeft aan hel persbureau Reu ter te Londen meegedeeld.'dat Bel- glP en Nederland boven aan staan op de lUst van landen, waarmee de Engelsche regeerlng In onder handeling wil treden oyer een spoe dige afschaf ring van visa. Deze woordvoerder kon echter nog geen datum noemen; maar wei zijn de onderhandelingen me» de Belgi sche regeering reeds begonnen. Volgens een woordvoerder van de Zweedsche legatie te Londen wil de Zweedsche regeerlng niet-alleen de visa voor het verkeer tusschen Zweden en Engeland, maar.ook voor dat tusschen Zweden en andere lan den van Europa, zooals Frankrijk Zwitserland, België en Nederland zien afgeschaft Inderdaad liggen er 'n de af scheiding die zich bij de Itailaan- ache socialisten heeft voltrokken, ge varen. niet alleen door Ce eveneens veranderde getallen-en-maehtsver- houdingen ln de nationale vergade ring. ook dcor andere. De socialisten hadden 114 afgevaar digden en de communisten 104; de christen democraten van De Cas.icrl 207. en de rest van de 554 zetels be hoof aan groepen van beneden de 50. Totnutoe beslisten de christen- democraten niet een gsoot nantal so cialisten over Italië's nleuu/en koers, maar de communisten zUn nuvan derde tot tweede partij In den lande gepromoveerd na bet uiteenvallen van de socialisten In een groep-Sa- ragfit van 40 en een afkalvende grcep-Nenn; van 70 man. Hoe heeft, men de dissedente grocp- Saraga: te zien? meer als een Fransche socialistische partij dan als een Brltsche Labour, maar dan ant|- communlstischer dan de rrensche socialisten. Nu de scheuring zich voltrokken' heeft kan men bij de groep van Giuseppe S&ragal het anti- communisme zien toenemen, terwijl het *-e vroajj is of het pro coir.mu- nismc van de groep var Pletro Nennl wel zoo krachtig blijft als hét thanè nog ltjkt. saragat ziet ln communisme een koele methodische onderwerping aan „bultenlandsche machten", en gevaar van een Internationale» oorlog. Nennl ziet deze kwestie an ders en beschouwt Juist de scheuring In dc party als het overleveren van het land aan dc bedre'ging met bur- geroorlog. Deze wonrden zijn niet ge vallen in de hitte Van den congres- strijd. zij worden ook, zacht, geuit door hen die de Italiaansche woe lingen vim nobU en van de verte uit gadeslaan. De Gaspert, bewierook» In Amerika, verklaarde aon persmen- schen, dat hijzelf een burgeroorlog had weten te voorkomen, maar dat hij. nu. weer van voren af kt»n be ginnen. Want In het noorder. van Italië beginnen de partisanengr >epcn van TogUatti zich te roeren; zj] zyn uitgerust als moderne legers: Het autovervoer ln Noord-It#1 "worth gecontroleerd" door communisten (zelfs mei tanks) Ptschlera, Mantua en piBcenza zijn communistische ar- ser.aien Zonder practlscb doel?. De ^monarchisten en fle ex-fascisten kunnen het zich niet Indenken Over de ruggen der socialisten en chrls- ttj-democraie'n liggen al die wild- geworden machten op elkaar te loe ren. tot de bom barst". Vandaar dat men het woord bur geroorlog hoort. 1 Theatre National de Belgïque naar Rotterdam '/Op 26 Januari zal het Theatre* National de Belgiquë des middags in den nieuwen Schouwburg een voorstelling geven van Ou dine" van Jean Giraudoux. Professioneels kapers op dé kust? Hoewei dus thins '•n partléullere bouwers de flnancieele mogelijkheid tot bouwen wordt gegeven, zal r tet- temtn hun activiteit Vow.iuopig nog zeer worden beperkt door het er.brm gebrek aan materialen; we zoo vrij zijn op te maken, dat. wanneer. Wllkes een voor- hem gun stige aanbieding wordt gedaan, hl] voor hel Nederlandsche amateurvoet bal verloren zal zijn. En aangezien er bij den strijd te. Huddersfield al kapers op de kust waren, k er re den temeer om dit-te veronderstellen. Prof. Polak jubileert De populaire Roereidamsche hoog-: leeraar prof. dr N J- Polak, her*,; denk» op 17 Januari den dag waarop hij 25 jaar geleden zijn ambt ean de Nederlandsche Economische Hooge-1 school aanvaardde Talrijke leerlin gen waaronder zeer promlncnie fi guren, willen deze gelegenheid n»et onopgemerkt laten voorbljijaan Onder voorzitterschap van .dr O. w. m Huysman. onzen minister van economische zaken, heefi zich een"; huldiglngscomtté gevormd. Op den. Jubileumdag zal te s uur n m V- ne: groote zaak van de Kamer van Koop- handel een bundel opstellen van leerlingen worden aangeboden vens 1% het plan opgevat een fonds bijeeh te brengen Jst door den oor- log getroffen studenten 'n de geit»-'; genbeld zal stellen verder te sto-i «jeeren Na de kolenmijnen de elecfrisehe centrales De bekende Xerxes-speler en Internationaal, Faas1 Wllkes, la Maandagavond met de Harwlcb- boot naar Engejand vertrokken, HU'zal te Derby eenlgen tUd de gast zijn vad den heer Van Dijke. een Nederlander, die al sinds, vele Jaren in Engeland woont cn met wlen Wllkes ln November te Hud- dersfleld keunis maakte. Wllkes verklaarde ons ln een on derhoud, dat wij voor zijn vertrek met hem hadden., dat hy dé reis naar Engeland alleeD maar als vacantia beschouwt.. k liTllii^ Intusschen schijnt zijn vacantlelijd «let al te streng - .beperkt.,te rijn Hij hoe 'anB rijn ver- blijf aan den over- kent van - het ka- 'iaal zal «luren -Dat hangt er van 'sf, of'het daar 'ge- -*/ s. zelllg ls", zoo zei "Faas. „ls het 'er gezellig, dan blijf. Ik een poosje weg Bevali het me niet, dan kom Ik weer gauw terug". Woensdag zal Wllkes me» zijn gastheer jen wedstrijd Ar- ■ienol—Chelgea bijwonen. Op. de vraag, die wij t»em ronduit stelden, of hij ln Engeland als ..prof' zal gaan voetballen amwoordde Wll kes; .,Met dat ptar» pa- ik nle» weg Maar Ik geloM wel. dat my In Enge land aanbiedingen zullen worden ge daan En* zooels Ik al zei: Al» het werkelijk gezellig ls, denk ik wel eea üjd3e weg te bUJvén". Waaruit Verzóekschriften aan procureur-fiscaal De procureur-fiscaal by het by- zohder gerechtshof te 's Graven- hage schrijft ons: „Het spreekt-vanzelf, dat fami lieleden van pcUtleke delinquenten veelal' probeéren ,hun Invryhelds- tellng te verkrijgen, en daartoe brieven aan den procureur-fiscaal schrilven', Nu 'ls het gebleken, dat er bureaux zUn, die er hun werk"4 van maken, om te dien einde ver zoekschriften op te steien. De "be langhebbenden; denken vermoede lijk,, dat het nuttig ls, dit door zulk. een deskundig bure&u te laten doe n en dat dit de hooge kosten rechtvaardigt. Er is een geval be kend,, dat 20 per requestwordt berekend. Het tegendeel ls echter waar: een' zelf geschreven brief vindt meer, aandacht dan - een klaartUJkeUjk. gefabriceerd ver zoekschrift. Men doet dus verstan dig zich daarvoor geen geld uit den zak te laten kloppen.- Prijxea Staatsloterij - 1000: 2D?1. 200:171)4: 11136; 15429. 10029030943 22009;-'7332 ï.620; 17867. Drieërlei prijs van petroleum voor verlichting Sinds 11 November is de petroleum prijs" 1« deverschillende deelen van' ons land weer «niankeLljk van dc verschillen tn vervoerskosten. De toen ingestelde twee. zone» het westene; et overige gedeejte zijn thans met een derde aangevuld, zoodat -er drie prijzen lzijn. Deze be dragen ln de gemeenten Amsterdam en Rotterdam behalve Hoek van Holland» llVi cent per liter." in dé provincies Zuid:/en. Noo.d-Holland en Utrecht <mej uitzondering van Goeree en ÓverflakKN, Marken en Texel) 12 cent en tn het overige ge deelte v&n ons land 12'/» ceot. Voor de belde laatst genpemde 7 zones is de petroleum .dus een halve cent per Uter ln .prijs gestegen.' ,V, Zij waren de eerstel In een blad ln Amerika.- waai veel concurrentie hccrschtobó'. der de dagbladen'voor het/pu- bliceeren vanprimeurs./ werd het volgende, gemeld: .WU ren verleden week - de 1 eerstèn: die omen lezers den 'tgroóten uitslaande» - 'brend ln VheLij'fe-.; briekscomplexB konden be-] richten-'., Thans zyn' wlj weer dé eersten) óm i°; te:-meld en.'da tdit) berich tj 'onjiris» was iV*L' Vertrek van generaal Spoor opnieuw uitgesteld j Het vertrek van lt-generaal S H., Spoor U wederom ullges'eld De legercommandant'// zal twee/.mnal v Ier entwin tl gu ur la teruit Batavia vertrekken en wordi 'dus.dei; nderr Januari la NadarU&d varwaeht,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1