m 1 i II f •3 U li lis Soldaten roofden effecten en sieraden Nieuwe beschuldigingen over en weer Geen enkele stoutmoedige gedachte geuit Politiek debat in den Senaat Beulsknechten begenadigd? t li DE SCHIEDAMMER 1t± VS Koers houden .i, ji m .i|| S3 'i si; I wÊM RED EN ADM LANGE HAVEN Ml SCHIEDAM ADMINISTRATIE: TEt-EFOON 6 WOO REIJACTTEt TELEFOON &65«8 ABONNEMENTSPRIJS PES WEEK 31 CENT t PER KWARTAAL fi LOSSE NUMMERS S 0.091|,~ HEI PARC01 ZEVENDE JAARGANG NO. 13 DONDERDAG 16 JANUARI 1947 Voor millioenen verkwanseld In den loop van 1846 werd ln 'a Gravenhage een portefeuille ef fecten. aangeboden, die afkomstig bieek uit de kluis van de Arnhem- •che „Van Ransow's Bank", welke kluis omstreeks het tijdstip der be vrijding van Arnhem door spring stof waa opgeblazen. DU was het begin van knap recherchewerk, waarmee de Haagsche politie een raadselachtige affaire tot klaarheid heeft gebracht. In het voorjaar van 1945, .zeer kort voor de bevrijding van Arnhem hebben de Dult- schers een safe opgeblazen ln de „Van RansoWs Bank". De safes, waarin eenlge millioenen aan ef fecten lagen, bleef behouden. Dit fe— staat vast, omdat de directeur van de bank toteenigen tyd voor de bevrijding de safes regelmatig heeft kunnen controleeren. Toen Arnhem ten tweeden male strijdgebied dreigde te worden was het voor den directeur niet meer mogelflk de dagelijksche onderzoekingen ln de stad voort te zetten. Nadat Arnhem in geallieerde handen was geraakt ging de directeur weer een kijkje nemen :in ziln bank. Toen bleek, dat de safes, welke de effecten be vatten waren vernield en de inhoud verdwenen was .Toen hem daarna het bericht bereikte van de aan bieding van effecten te Den Haag- -ft bi] zich ervan- kunnen verge wissen, dat deze effecten uit zffn bank afkomstig waren. - 'Het spoor van de Haagsche po litie leidde naar-een notariskantoor te Den- Haag. Daar blèek, -*at een Nederïandsch militair een gToote hóeveelheid Nederlandsche effecten had. gedeponeerd. Deze 'Nederlan der was" onder-officier bij de geal lieerde strijdkrachten en. afkomstig nlt Nijmegen, W. genaamd. Hij werd gearresteerd in October 1946. Koning Christiaan xiek De'76"jaar oude konln^ Chris tiaan van Dehemarken lijdt aan een lichte longontsteking. Zijn temperatuur 13 38.8 en volgens het officieele bulletin is zijn toestand, goed. Koningin wandelt en winkelt In Amsterdam Hoewel de Amsterdammers de af- geloopcr. twee weken gewend zijn ge raakt aan het schouwspel van het voorrijden van de fcofauto voor het paleis op den Dam en aan de da- gêlüksche uitstapjes van _de. landsr vrouwe.'blijkt (Br'de -van -nature' nieuwsgierige Amsterdammers niet te kunnen weerhouden zich steeds 'weer ln grooten getale voor het paleis op te stellen en zoodra de Koninklijke auto zich in beweging zet, lijkt het mlddendara terrein op ©en uitvliegende bijenzwerm, die richting kiest al naar gelang de hof- auto, voorafgegaan door een motor met zijspan van de politie, zlcb een weg baant door het drukke stads verkeer. Zoo ook weer gistermorgen, toen de Koningin, aangelokt door heft voor dit Jaargetij uitzonderlijke zachte weer, het plan had opgevat een wandeling te maken ln het Vondelpark. Vergezeld 'V van haar hofdame, mevr. L. Th. de Beaufort, vertoefde de vorstin geruimen tijd ln het park. Later op'den dag win kelde zij ln ;de .Vijzelstraat en reed des middags wederom uit, ditmaal -xiaar.het Oostelijk gedeeltevan Amsterdam, waar de -vorstin bij Zeeburg.dezen dag voorde tweede maal, een wandeling ondernam. Om vier uur keerde de vorstin naar het Koninklijk palels terug. Nederland schonk bloem bollen aan Amerika Or.der hel hoofd ..Tulpen ter her innering" schrijft de Westwocd Hills Press, te Los Angeles, dat de Ver- «enigde Staten mUlarricn ln leen- en pschileverantles belegden en na den oorlog honderden mllUoenen ln le vensmiddelen en andere noodzake lijke goederen om volkeren ln nood te helpen. Het is een gelukkige om standigheid, dat. gewaarschuwd door onze ervaringen na den eersten we reldoorlog, toen. Uncle Sam Uncle Shylock werd, wU onze hutp gaven zonder noemenswaardige dank tc verwachten. WIJ hebben ons tevre den gesteld met de" overtuiging dat wy docr anderen t© helpen feitelijk onszelf hielpen. Nadat wij tot deiv filosofische beschouwingen gekomen waren, moeten wij buitengewoon voldaan zijn over de prachtige geste van het Nederlandsche volk, dat xfjn dankbaarheid voor de bevrijding van nazl-dwlngelandlJ door de legers der Vereenlgde Staten en Canada getoond heeft door ons millioenen tulpen, en hyaclnthen-bollen te zen den. betaald met de vrijwillige bij dragen van geheel het volk. In- bet aanstaand voorjaar, alt de 17.000 bollen .die aan onze gemeente toegewezen zijn een kleurrijken bloe- mentuln zullen vormen, zullen wij ons gelukkig voelen ln het besef, dat het geschenk van het Neder landsche volk het bewijs levert, dat de 'geest van good-will nog steeds op aarde heerscht. Deze welwillende daad draag: bB tot luister van het leven tn dezem anders zoo somberen Uld. .Aan dr Adrian Hartog. de Ne- derUndsche consul tn Los Angeles la een dankbetuiging voor zijn land genoot en 'gegeven. Maximumprijzen voor winter groenten vastgesteld Overeenkomstig de aankondiging heeft- de.minister7 vanlandbouw, visscherij en voedselvoorziening thans voor de belangrijkste winter groenten maximumprijzen vastge- v'. Kefd. welke van kracht worden' met ingang van Dinsdag 21 Januari en gelden voer een periode van veer tien dagen. De daartoe uitgevaar digde „prijzenbeschikking groente ^1947" van deu minister regelt de prijzen voor grossiers en detaillisten De' kleinhandelaar mag bU thuls- bezorging, boven de vastgestelde prijzen ten hoogste 0.01 per kg berekenen, voor het snijden van kool ten hoogste 0.03 per kg en voor het schrappen van worielen .ten hoogste 0.01; per kg, kool en wortelen^ gewogen^respectievelijk - na bet - wijdenen voor betschrappen. HU heeft aan- de politie tal van verhaaltjes verteld over de her komst van de effecten. Eerst be weerde hij, deze afgenomen te heb ben van Duitsche S.S.-ers ln een krijgsgevangenkamp ln Dulteeh- land, vervolgens, dat deze militai ren hem een pakje effecten hadden overhandigd ln den strijd om de Grebbe-linlé. Eén heel complot Toen ook zSJn-compagnon ln deze effectenaffaire, „.de militair V. te Nijmegen gearresteerd werd, kwam eindelijk de waarheid voor der. dag. Zij hadden groote hoeveelheden ef fecten overgenomen van geallieer de militairen.; en tevens partijen goud, zilver erf edelsteenen. Talrijke Arnhemsche effecten zijn via. den sluikhandel verkwanseld naar ver schillende landen van Europa en zelfs naar Amerika. Daarin ls ook gemengd een Amsterdamsche ma kelaar en tevens/hadden daarin eerf aandeel eenigè commlssionnatrs. Ook een antiquair uit Nijmegen heeft een rol gespeeld ln deze zaak, Hij heeft yan. W.erf." V., behalve effecten voornamelijk edele metalen afgenomen. .Thans hoopt men de soldaten, die hun rol hebben ge speeld ln de onmiddellijke nabijheid van het bewuste) Arnhetnsch e bank gebouw spoedfg achter slot en grendel te zetten. Binnenkort zullen W. en V. we gens heling voor den krijgsraad verschijnen. „Naar den duivel met de hooge politiek" Drie weken uitstel gevraagd in ontwapening5debal „Als een land zou trachten, de vi tale beslissing qvsr de on'wapening uit te stellen, zal mijn antwoord zijn.Naar den duivel met de hoo ge politiek der groote mogendhe den'-^" Deze woorden1 sprak: gisteren de Poolsche afgevaardigde ln'den' Vei- ligheidsraad,' toen deze vergadering het weer niet eens kón worden over de vraag, welk onderwerp - nu eerst behandeldmoet worden, de., ontwa pening, of de contröle op de atoom energie. Polen steunde hierin de Sovjet-Unie, die de ontwapening eerst wil aanpakken, maar daarbij een standpunt inneemt, tegengesteld aan het Amerikaansche. Gisteren kwam er namelijk nog een nieuwe complicatie byAustin, de pas be noemde Amerikaansche vertegen woordiger in den raad, verzocht om een uitstél. yarf;:.drié, weken,, tni^tot 1 beliandélingivnn' de óntwapenlngfikwestie.' ln verband' rr.et zjjn -eigen positie en die van zijn regeering na de - minlsterwlsse- llng by buitenlandsche zaken. Over dit verzoek tot uitstel zal nu eerst weer gedebatteerd moeten wordeD. Dit debat besloot men te houden op Vrijdag.; i Wofvischfentoonsfe/Jing fn „Artts' te Amsterdam, ]n het zoölogisch museum van den Amsterdamschen dierentuin^ iyordt thans een ten toonstelling voorbereid onderleiding van ptöj/L. T5. de Beaufort Een 4 m, fonge en 2 m. hooge schedel van een Zdidèlijke walvlsch Het dier moei zeker 25 m lang geweest zijn. Nederlanders en In danesiërs verwijten elkaar schending van het bestand Soekawati komt- naar De republikeinen hebben de Nederlanders nogmaals beschul digd het bestand te hebben ge schonden en het ontwerp- accoord van Linggadjati te heb ben genegeerd.. Een Dinsdag te Djokjakarta door het. republi- keinsche ministerie .van defensiè uitgegeven communiqué vér- klaart met zooveel woorden, dat de Nederlanders volkomen ver antwoordelijk zijn voor de her vatting van de vijandelijkheden op verschillende plaatsen. Het communiqué gaat breedvoerig in op de Incidenten te Palembang, Padang, Medan, Saerabaja, Bui tenzorg, Semarang en (Ban doeng, waar „de Nederlanders zich schuldig hebben gemaakt aan opzettelijke provocaties" en het vuur hebben geopend, „als of er geen bestand en een ont- werp-accoord van Linggadjati bestonden.",- - Het'communiqué legt er ver volgens den nadruk op, dat de Nederlandsche troepen tijdens de gevechten, die-in de om geving van. Palembang ./plaats 'fiéhbëri ""gëschbud en:IT" door Japansche krijgsgevangenen te gen het Indonesische volk te doen vechten2) dóór. het vuur te openen op eenheden van het Chineesche en het Indonesische Roode Kruis, die de gewonden te hulp kwamen;. 3) door het vuur Nederland De beër -Tjokorde Gde Rake ^Soekawati; president van den staat, Oost-Indonesië, zal op; Januari a.s. naar NederlandóvertrekUen, waar hü door H. M. de Kóningin in audiëntie zal wórden ont vangend aldus meldt %een Fransch: bericht uit Batavia. Soekawati maakt op het oogenblik één reis door het gebied! yan' den nieuw gé* vormden staat. Het Nederlandsche memorandum EEN TE FORMEELE OPVATTING IEDER PLAN, dat eau klein lauö als bet onze, voor een Internatio nale conferentie uitwerkt, .moet uit gaan van de vraag boe men voor zijn belangen op de groote mogend heden het meeste Indruk maakt. Een klein'land beeft iop materieel terrein te bieden dat Imponeert; bet echter ldeeCn leveren, dle door baar stoutmoedigheid en kracht een plaats verwerven In de internationa le discussie, en op die wijze goed maken wat 'het kleine land aan politiek m^chtBvertoon mist. Routine denkbeelden hebben ntet den gerlng- Sten zin; die hebben de grooten Immers ook en, Indien, denkbeelden van dezelfde orde tegen -elbaar In concurrentie treden, worden vanzelf sprekend de cïlché'g van de groote mogendheid winnaar. Bij alle waardeering. die men kan hebben vóór het ernstig doordachte memorandum, dat onze regeering ta Londen heeft Ingediend, en dat, vooral op. de detailpunten, menig yake opmerking beyat, moet men be ginnen te cons tattle ren, dat ddt plan geen énkele waarlijk .stoutmoedige gedacht^ bevat.. Kan men \hler. en daar van constructieve opmerkingen gewag maken, In rijn geheel geeft het plati toch geenszins den rihdn'k ven een samenhangend, laat staan constructief, geboqw, Men kan een-. probleem'- als het Duitsche, dat een zeventig: millioenen volk, tn. het hart van Europa 'gelegen en het grootste Industrleele patentl- ven ons continent betreft,; niet Generaal 'George. Marshall,, de tiieüpè. ministervan sBuitenlandsche Zaken der l^er.yStaten, per vliegtuig onderweg van, China naar. Washing ton, gespreb tnet - zijn. echigenaot e, éhj 'gijn <aahkomst op het Hickant vliegveld op Haveaü, oplossen, tenzij men wordt gedragen door een maatschappij ^opvatting van voldoende scheppende,, kracht.. Wat dit memorandum echter kenmerkt, 1» het compromis. Misschien was <kt ln het kader dezer regeering. een deugd; bet zal echter de werfkracht van dit memorandum oaar bukten, en op de conferentie waarvoor het was opge steld, onverbiddelijk schaden. De voornaamste denkbeelden van het Nederlandsche plan duur zame ontwapening van Dultschland; hervorming yan dat land. tot een statenbond; economische contr *e.en voor zoover mogelijk decentralisatie van beheer der zware industrieën. Wat Li dit plan opvalt, ls het lor- meele karakter er van; de samen stellers hebben Internationale politiek niet anders kunnen, begrijpen dan als: een samenwerking van enkele regee ringen voor een beperkt doel. Het Duitsche volk speelt ln- dit plan ternauwernood een rpl; het 1» niettemin 'dit volk dat gecontroleerd moet worden, dat de herstelleverin gen moet opbrengen en dat, ten slotte, door zijn rellen en zeilen, onze veiligheid bepaalt.' 'j Nu ls ten aanzien Van dat volk e-n behoórliike dosis pessimisme gewet tigd; alleen, die wijze waarop' de re geering aan dlt" pessimisme gehoor geeft, namelijk dóór -1 ln hoofd zaak het Duitsche volk; als politik ke kracht te hegeeren en;j>alles .te zetten op de kaart van "dé geallieerde samenwerking, gétulgt o.l. van èen achrom^LlJke zelfoverschatting. De ontwapening Neem het punt der duurzame ontwapening. Nleu ls eenvoudiger dan éen voormaligen tegenstandor te omwapènen en uit 'te; préken dat dit permanent zij; nleta echter is In de practljk moëiUJker,'- vooral 'op den Jangen •••nur/; Het veronderstelt ha- -melljk yan geallieerden kant een minutieuze controle, "een hechte sa menwerking "ln Believen geest, en dat ter wille, van zoo beperkte en tenslotte negatieve doeleinden. V De geschiedenisheeft bewezen^, dat niets de volkeren zoo. ancl vermoeit.. Wie' garandeert; dat: een volgende, generatie.die onz« - ervaringen niet heeft meegemaakt, onzen .angst zal deelen en dus ook onzen controle- ij verf- De meest! doeltreffende garan- ligt niet- In het orga'nisëeren van.' ze aanvalskracht 1de controle lm- ira ls daarvan slechts een, aap den vrede aangepaste vormj maar :ln de „lammtng van de Duitsche annvals- kraebt, det 'is de geéstelijkt ontwa pening van dat volk. Die geestelijke ontwapening weer, ls niet: in dé eerste plaats een zaak van opvoeding Ln den schoolschen xln va.: hét woord, maar een politie ke kwestie: men moet he^ Duitsche volk dermate inschakelen ln interna tionale politieke! bewegingen, dat óe Duitsche "Imperialistische geest wordt aangetast. Dat sluit .een combinatie van opvoeding en controle niet. Uit, maar bet veronderstelt een politiek, wa ar bildé nadruk valt op hét;. BChep- pend Inwerken op de Duitsche be volking zelf, -■ l (film vervolg pa*. I; te openenïop het Australische schip „Coómbar" op 3 Januari: Tenslötfe verzet het commu niqué zicli tegen de Nederland sche bewering dat dé rede van gerieraal^Soeriinnan de oorzaak zou zijns van het uitbarsten van de vijandelijkheden.„In werke lijkheid; heeft; Söedirman zijn rede pasuitgesproken. had at hij de bewijzen van de agressieve houding yactv.de. cN€deriandsche. Een gisteren door" de Neder- Sandsch-Indlsc'nc regeering uitgegeven communiqué deelt liet volgende mede: „Het is duidelijk, dat tot dusverre hel bestand nóg niet heeft geleld tot een aanzienlijke; beperk ng van de vijandelijkheden: Het aantal schen dingen van het bestand door repu- bllkelnsche strijdorganisaties eerder toe- dan afgenomen. Dit communiqué ksn dienen am san te toonen.. hoe de huidige situatie ont- staaiiMs".' -v."' "C- Hét communiqué geeft dan een volledig en gedetailleerd overzicht van de' onderhandelingen en bespre kingen over de ongeregeldheden te Palembang fPadang, Medan, Ban doeng en Saerabaja ha het sluiten van dé bestandsovereenkomst op li October 1MB Ntet alleen de Nederlandsche troe pen - hebben geleden van de actie d« republlkelnsche strijdorgani saties. doch bijna dagelijks worden gevallen gemeld van terreur Jegens de bevolking, die In de ojngevlng van de demarcatielijn woont MJa- handeling; moord, ontvoering, plun dering en vernielingen rijn 'telkens weer gemeld," gebeurtenissen op Sumatra toonen de ernstige gevolgen van verkeerd gerichte propaganda aan De Nederlandsche regeering ls nog steeds bereid, om aan. te nemen, dat het optreden van generaal Söedirman en. de daarop volgende redevoertn- gen van republlkelnsc'oe autorltetten, waarin 'getuigenis wórdt' afgelegd van den twijfel over de oprechtheid van Nederland met betrekking tot de Inachtneming van-het bestand, te wijten ls aan onjuiste en onvolledige voorlichtingen. - Uit vrées voor verdere schade, die door dergelijke onjuiste propaganda zou kunnen worden aangericht; heeft de regeering' het noodzakeiljk geacht de voorafgaande feiten ln hun- onr derllngen samenhang, te publlceeren De, regeering ts bereid en in staat om zoo noociig deze felteii aan te vullen en met bewijzen te staven, aldus besluit "het communiqué, Er werd nagekaart over de kabmets- formatie (Van onzen parlementairen redacteur) - In vele gevallen is de behandeling ,van -wetsontwerpen ln de Eerste Kamér' niet -veel '-Rnders dan een doublure van de behandeling In de Tweede Kamer BI] de debatten over de Staatsbegrootlng doet zich uiter aard hetzelfde verschijnsel voor. al Ugt het accent wel eens Ietwat an ders dan aan de overzijde van het Binnenhof. In het bijzonder geldt dit de Kabinetsvorming, waaraan bü de algemeene beschouwingen ln de Tweede Kamer weinig aandacht ls geschonken, doch die' ln het Voor- looplg Verslag der Eerste Kamer een zeer groote plaats Inneemt. - De éerste spreker, die gistermorgen bij de algemeene beschouwingen aan het woord kwam. prof. M o I e n a r (PvdV) schonk aan dit 5>unt dan ook groote aandacht er breidde zijn be schouwingen uit tot critiek op het Kabinet-Scïiermerhom. dat z.t. geen nationale vernieuwing bracht, terwijl van een politieke doorbraak geen sprake ls geweest. Tegenover het personalistisch socialisme stelde hl} de beginselen van de PvdV, die naar sociale gerechtigheid streeft Tusschen regeer! ngsprograin ert het pro gram van de PvdV bestaat dan ook niet veel verschil. Spr zou echter gaarne de bevestiging hebben, dal de regeering de planmatige productie nu definitief heeff losgelaten De socia lisatie beschouwde hij als een etalage artikel tn de showroom van het Kabinet Als echter de oude mar xistische Adaro In het régeertngsbe- leiö om den hoek zou komen kijken, zou het de JpvdV niet mogelijk zijn. zich achter dé regeering te scharen De heer P. Kerstent (KVP) fractieleider bij afwezigheid van mr Kropman. dt« naar de West ls. Her geluidenhooren. die lezers van „De Tijd"', waarvan bij hoofdredacteur is, niet onbekend zijn. HU was van mee- nlng. dat wy een progressief ministe rie hebben, welks progressiviteit van een dnjdelljkheld is. als Nederland nog nooit heeft gekervd Het verwon derde hem niet dat de protestantsch- christelljken en liberalen zich teleur gesteld voelen, omdat zij er geen deel van uitmaken. In de vroegere formaties was een groote verdeeld heid aangaande verséhillende vraag stukken. omdat, een gemeenschappe lijk .beleden. Christendom nu eenmaal geen basis kan .rijn voor de oplossing van alle staatkundige problemen. Spr. drong aan op spoed met de Tolunte met België: lange verlovingen verlie zen hun glans H«t huwelijk moet. nu tot Btarvd koment Ten slotte waar schuwde hij de regeringspartijen voor hej opblazen van onderlinge te genstellingen i De oude partijgroepeerlngen hebben nog groote aantrekkingskracht, be toogde; de heer.-. K o l f i (CH) en de. •héfvóbrtitostéBK vén de Pt?i£X in "dén huldigen vorm Is z.i, dan obk ge rechtvaardigd. Spr. betreurde het, déf het nieuwe Kabinet ongeveer "n koers van 'hef Kabtnet-Schermerhorn volgt. De PvdA domineert Indit kabinet, wat gebleken ls bij de samenstelling van de Commissie-Generaal. De span ning tusschen de beide regcerlngs- partljen kan gevaarlijk worden voor de regeerkracht van het Kabinet. Spr zou het zeer bedenkelijk achten in dien werd gestuurd In de richting van steatssóclal/sme Dat de regeering dit streven afwijst, bleek spr.'s onge rustheid niet te verminderen. In de middagvergadering betoogde de heer P o 11 ém a (CH), dat regee- ring en volk volledig op de hoogte dienen te zijn van het Londensch be leid en wat daaraan onmiddellijk voorafging. De note-Gerbrandy Is nlet voldoende Overweging verdient Instelling van een seml-parlementaire commissie uit Eerste en- Tweede Ka mer, aangevuld met deskundigen- Deze zou.de leden der vorige kabi netten kunnen 'hooren, met als stok achter dé deur een parlementaire en quête. De heer Koejemans (CPN) meende, dat deze begrooting niet Óqidelljk de lUn aangeeft, hoe Neder land weer zijn plaats kan Innemen tn het wereldconcert. De PvdA gaat z.1. In de richting van versterking van trusts en monopolies. Noodlg is het scheppen van een industrie die een afzetgebied kan vinden In Oost- Europa. Spr. had niet gemerkt, dat de PvdA de KVP over de streep trekt zoóals door eerstgenoemde party wordt beweerd. Het ls Juist andersom en de leiding hierbij heeff hét con servatieve deel van de KVP. Is de tijd voor de PvdA nog niet gekomen om deze coalitie te verbreken en samen te werken met de CPN? Prof, W o 11J e r (AH) meende, dat de samenstelling van het kabinet niet in overeenstemming ls met den uit slag der verXlezlngen, welke een streep haalde door de kunstmatige nea-sOolallatische eenheid Van Scher- merhorn. Niet tegen de samenstelling alleen van het kabinet had hij be zwaar, doch ook tegen de wijze, waar op de formatie was geschied. Overi gens waa hij geen bewonderaar van parlementaire kabinetten, die te veel berusten' op afspraken tusschen par tijen onderling en tusschen kabinet en partijen Naar zijn meening waren alle partijen Vooruitstrevend en be stond er tusschen conservatief en vooruitstrevend geen politieke doch slechts een psychologischetegenstelr Hng □e heer B e 1 n a 1 d a (PvdA) merk te op. dat zijn party bij staatsbe moeiing voorop stelt het behoud van de vrijheden van de burgers HU gaf toe. dat de PvdA' staat ®atl het bégln van een langen, moeilijken weg, om- de conservatieve inslag In ons. volk nu eenmaal griot ls.' ook onder dé arbeiders. De politieke doorbraak is wel woar schoorvoetend gekomen, maar zal groote stuwkracht zijn naar. vernieuwing en herstel. Men moet daarbij niet vergeten, dat In de KVP een belangrijke groet plaats vindt. 1 Spr. sloot zich aan by de gedachte van den heer Pollema inzake een onderzoek naar het Londensch heleid Het mag-niet voorkomen, dat prof. Gerbrandy voor de radio staatsge heimen mededeelt en dat nog per communiqué 'ontkent. Hoewel het ln hoofdzaak eens zijnde met bet re- geeringsbeleld vroeg spr. meer aan dacht voor de roedezeggingschap der arbeiders en waarschuwde tegen de geweldige uitgaven voor leger an vloot.. Het Nederlandsche volk kan dit op den duur niet dragen Het past bovendien niet bij het Neder landsche volkskarakter. By de beantwoording der sprekers ging minister Beel uitvoerig ln op enkele aanvullingen gaf op lie be- kablnetsformatle. waarbij hij nog schouwingen tn de memorie van antwoord, Een verbreeding van den basis van hei kabinet zou. naar zijn persoonlijke meening, door een te groote divergentie van opvattingen zijn daadkracht verzwakken, Spr. getuigde, dat de samenwerking ln het kabinet een zeer prettige sfeer heeft geschapen ,WlJ worden niet door een of andere kant getrokken, zei hij, maar w!J trekken samen. Het kablnej ls geen voorportaal voor de soclali-, satie Aan de Jjptstandkoming der Tolunie wordt hard gewerkt. De suggestie van den heer Pollema wilde de mi nister gaarne overwegen, voordat hij zijn standpunt bepaalt. HIJ merkte tn- tusschen op. dat een dergeUjke com missie geen enquêtebevoegdheid zou hebben. De vergadering werd na de rede van den mêlnlster tot hedenochtend tl uur'verdaagd. Executeeren op bevoegd (Duitsch) bevel is geen doodslag IK kon niet anders, 5 niet anders. Ik werd zwaar bedreigd' door myn ser geant". Snikkend stond de ex- S.S.-erC. A. Kooymans uit Rotter dam gistermorgenvoor den. bijzon der en raad van cassatie. Hem1 was door i"üet gerechtehof.te Arnhem de doodstrsi opgelegd wegens hei (op bevel)neerschieten van drie Nederlanders in Maart 1945. Deze personen begaven zich in een. z.g. j^perr-gebiet" - bUWagenlngen, waar Kooymans wachtdienst had. Hy waarschuwde de" menscben niet. doch bracht ze near d' wachtpost, waar een sergeant-majoor hén „ter dood veroordeelde", Kooymans voerde de executie uit.! ZUn verdediger mr. M. C, y. 'd. Poel voerde bij de ■ssatlemidde- len aan, dat;het treden ;in mili tairen dienst a priori het zich ver binden tot opvolgen van .bevoegde gegeven ambtelijke bevelen In houdt. Déprocureur-fIscaa 1proL Lan- gemeyer, sprak in dit verband over onzekerheden, en, vaagheden in bet ir' "nationaal recht en het Lon- densche oorlogsreglement. Spreker was van oordeel, datKooymans zich niet op bevoegd ambtelijk be vel kon beroepen, omdat er «geen vorm varf procea ia acht" i» geno men. Volgens het Londensch oor- logs-reglement heeft zelfs een in vollen oorlogstijd gegrepen spion recht op. een proces. Prof. Lange, meljer achtte doodslag, door Kooy mans begaan, bewezen en vroeg bé vestiging van de doodstraf. Uitspraak 12 Februari. Niet bewezen Niet bewezen achtte prof. Lange- meyer de, ten laste gelegde dood slag, die bedreven zou zjjn door A. de Vries uit Oofitwald In Drente, U. W. Verwayen óit 's Heerenberg en H.' G. Mons uit Dokkum, alle drie feden' van de Dofteche Ord- nungspollzcl, die als zoodanig deel hadden genomen aan executies van Nederlanders óp de schietbaan te Krallngen. Prof. Langemeyer kwam tot de conclusie, dat zij gehandeld heb ben op ambtelijk bevel, omdat steeds een vonnis aanwezig was. Op bet punt der tenlastelegging doodslag elschte hy derhalve vrijspraak to- plaats van doodstraf. Wegens' dienstneming 'bij den vJJand elschte hy tegen deze drie yerdachtén resp. 15, 15 en 10 jaar gevangenisstraf. Uitspraak -v»' hl duz« zaken 12 Februari. De „Nederlandsche agressie". Beschuliiigingen bésfreden Om den Franschman, nr. I Gisteren hebben dr. P. Koets dr. J, J.': van de Velde en gene- raal-majoor Buurman van Vree- de in een persconferentie de republikeinsche beweringen, als zou het verergeren van de mili taire situatie in de laatste week uitsluitend ,te wijten zijn aan .jJederlandsche agressie" bestre den. Dr. Koets toonde een lijst van republikeinsche telegram men in November en December j.l. buitgemaakt, waaronder zich bevelen-voor een aanval op Semarang bevinden en andere republikeinsche militaire rap porten, waarin een opsomming wordt gegeven van een aantal brandstichtingen, moorden et plunderingen door de republi keinsche strijdkrachten. De hoop wordt uitgesproken, dat de verbeterde politieke toe stand van thans een gunstige Invloed zou hebben op de mili taire situatie. Adoptanten gevraagd voor geallieerde oorlogsgravcn Op Crooswyk bevinden zich 150 en te Hoek van Holland 60 gr even van geallieerde gevallenen,, voor namelijk Engelschen en Canadeezeiv Een gioot deel dezer graven ls reeds aan adoptanten toegewezen door het Nederïandsch Ooriogsgraven Comité, waarvan een afdeelirfg te Rotterdam ia gevestigd. Er zijn echter nog gra ven welke nog niet zijn geadopteerd. Voor het algemeen onderhoud van de graven wordt zorggedragen door de gemeente Rotterdam. De taak van de(n) adoptant(e) bestaat het leggen van snijbloemen ob het graf op herdenkingsdagen, het contact treden met de familie van den overledene wanneer deze be kend Is, het behuZpzaara zjjn van familieleden, die mochten overko men voor een bezoek aan het graf en in het algemeen de verzorging van het graf alsof dit van een bloedverwant ware! Ongetwijfeld zullen er te Rotter dam en Hoek van Holland velen bereid zijn deze plicht van dank baarheid en piëteit Jegens de geval lenen op zich te nemen. Belangstel- -lenden kunnen zich opgeven aan de Secretaresse van het .N.O G.C., me vrouw Van der Ende, Klein CooJ- straat 46b, Rotterdam. Wilkes in „Arsenal"? Naar A.N.F.-Sport verneemt Is dë.mogeiykheld groot, ijat de Neder ïandsch-Elf talspel er! Faas WUkés" het volgend seizoen ais amateur tn d.'? Londensche club „Arsenal" zal uit komen. Besprekingen daaromtrent zijn nog gaande. Van Xerxes-zijde-deelt men ons mede, dat daar ;van Wilkes* pianr nerf om'ln Engeland te gaan spelen niets bekend is. Hetbestuur, van Xerxes is ervan overtuigd, dat hij voor Zondag, weer ln Nederland te rug zal 'zijn dm deel te nemen aan den; wedatrijd tegen „Stormvogels" HetInternationale; .tribu naal heeft de juweelen, d;e Goering bij zijn arrestatie in bc-. zit ;had, ter! waarde van ruim 28.000 dollar, overgedragen; aan de Beiersche rijksbank. De uitbreiding van de Commissie-Generaal VAN he; oogenblik af. dat er ge ruchten begonnen te loopea over uitbreiding van de Commissie- Generaal ls van alle zijden voor den aard van d'.c uitbreiding een leven dige belanfis'etttng gebleken. Begreep iren eenerrijds. da' een toevoeging aan de Commlsse-Generaal van een Juilsi en een eronoorr. voor de hand leg, anderzijds was men ulteroai-d geïnteresseerd in de vraag: Wte dan? Verschillende nomen werden weldra genoemd vooral die van dr. De Kat Anqelln-j en van prof Postbuma. Op dtt ;.ogenhtik heeft de regeenng alleen den laatstgenoemde ultgenwdigd -n wellicht ls ook dat nog te veel ge-_ zegd Wel Is waar vertrekt de heer Posthuma 21 Januari naar Botavia. maar uit den aard der zaak als ad viseur niet. althans r.ng n'.ct, als lid der Commissie-Generaal IJlt den Bard der zaak immers de Corn- mtssle-Generaat ls een wettelijke in stelling en zonder wetswijziging waarvoor het ontwerp nog niet bij de S'aten-Cer.eraal ts ingediend kon zy niet worden uitgcbretd. Eerst na aanneming der wyriging is er for meel de mogetykhcld om leden aan de Commissie-Generaal '5e te voe gen De adempauze, die Cv wettige gang "an zaken ona oplegt, geeft dus gelegenheid, over de persor.cnkeuze alsnog, ook In het openbaar, van ge dachten te wisselen. Daarbij ware voorop te stellen, dat de toe tc voegen leden allerminst noodzakelijkerwijze dienen te behoo- ren tot de politieke partijen, die zteb ten gunste van den koers der regee- rlngspolitlck tn zake Indonesia heb ben uitgesproken. Slechts één zeker heid mag de rcgcering en moét de rcgcerlng elschcn: dat de nieuwe leden van de Commissie-Generaal zich met overtuiging achler de re- gccrlngspolitlck stellen. Die politiek toch heeft he» fla' van een aanroer- ketUKo Kamermeerderheid gekregen. Z'j wordt gedragen door een op dit punt homogeen Kabinet en tweeder den der volksvertegenwoordiging. Het moest dus aandacht trekkeri, dat prof Posthuma den etsch heeft gesteld, dat hU de overeenkomst van Ltnggadjatt niet zou medc-ondertee- kenen Eenerzljds wijst dat er dulde- tyk op, da: de regeering hem met taljeeiq als adviseur, maar tookl als lid van de Commissie-Generaal heeft ultgenoodlgd als adviseur behoef de prof Posthuma geen voorbehoud ie maken omdat het vanzelf spreekt, dal adviseurs de overeenkomst n 1 e t teekenen anderzijds blijkt er 'uit, 'dat prof.Posthuma tegen de mede- onderteekenlng overwegende" bezwa- ren koesterL Gepubliceerd ls alleen dc wel zeer'iormeele overweging, dat prof. Posthuma de onderhandelingen; niet medevoerde én dat dófiroir» voorbehoud zijnerzijds 'redeiyfe was. Dal Is niet overtuigend. Zou men b'v. den heer; van der. Goes van -Water*. Fruln, Werthelm of Kraemcr ultnoo- dlgen, dan zou geen hunner aon een on d er t e ekenin gsvooi behoud behoef f» 2evqeIen...'-Bovendien ta 'bQ-: [ürofr. pqalr^"- thuma de Inhoud van .het- voorbehoud niet, dat hlf I n bé t 'tnj d d erf la at of hij zal(eekenen, maar kort; ên goed: dat hU zulks nl e t zal dóén, .Voor ons volgt' daaruit, dat hlj te- genstander ls van de politiek der regeering en derhalve niet beant woordt aan - den eisch, dlenjmeenen' wy. de regeering redelJJkerwyze moet stellen.'. „v"', t- DAT beteekent geenszins, dat 'vy prof. Posthuma ongaarne.; naar Batavia zien vertrekken.. Niet alleen is hij een bankier met een belang rijke carrière ook buUen.onze gren zen, die derhalve-:-ginds eén groote mate van flnancleel-economlsche des- kundigheid aan den arbeid der Com- mlssJe-Generaa] toevoegt, maar daar- enboven een door en door loyeal en zakelijk man. volledig bereid om do consequenties van een bestaarden toestand te aanvaarden en derhalvo zyn capaciteiten aan te wenden bij de verdere ontwikkeling ;von ,,Llng-' gadjatl". Nochtans: hij staat niet ach Ier d© politiek der regeerlng. .Det wil);zég gen: zijn opneming In de Commissie- Generaal moet afbreuk doen aan "hét toch ai broos vertrouwen van de Indonesiërs ln de «labiliteit van den regeerlngskaers. Die opneming moet bij hen de vrees verwekken, dat wij wel l» waar Llngg&djatt aanvaard hebben, maar er nu aan willen gaan wrikken. Dat Is stellig niet de, be- doeling van prof Poslhuma, die zoo wars ts van dtt soort achterbakscho politiek, dat hij tot het zelf bedrijven ervan niet In Btaet ware "Maar de re geerlng verzwakt haar eredlet. èh Internationaal én by de Indohc3lörs, zoo zy de huidige sftuatle de sa-' menstelllng der Commissie-Generaal zooönn'g verandert, dat daardoor voor de verdenking van plannen tot politiek* - ombuiging ruimte wordt- gemaakt. Op dit punt kan zij geen risico nemen. Zl*n wy ln prof Posthuma een voor tref felU ken adviseur. wiens openhartig voorbehoud slechts In zUn credit kan worden' geschreven, als' 1ld der Commlasle-Generaal ware hij f nlei od de rechte plaats, Dé: politiële! der regeerlng. die niet slechts ultge- V voerd, doch ln zekeren' Mn' ;,ge- '-y maakt", wordtdoor de Commissie- Gcneröal, dient in een zóó belangrijk vraagsiuk als hel Indonesische" .m handen te liggen van topfiguren, die' er zich met volle overtuiging "achter^j^ kunnen «tellen Thans staqkt ook Londens haven De pogingen om de -groote Brit-r sche transportstaking fe doen eindl- gen zöri mislukt. Op een vergadering. werden verrewibt de tnersto stemmen i' ten gunstevan voortzetting der Idng uitgebracht. Thans zUn er naar:|-öiii schatting Gfl.000 man bü betrokken.' De Londensche havenarbeiders hebben tegen ,_hetbóvies van.-? hun vakverèeniRing In besloten hetwerk neer- te leggen ais pro-- test tegen het inzetten van troe pen by 'de.-voecJseldistrlbutlé. Te^f] gen het middaguur werd 'het.;- aantal - stakende havenarbeldersstJi^ !op 9600 geschat Volgens een of- - flcieuze .BChatting bedroeg '".'öJt aantal', gistermiddag reeds 15000:^.^ terwjjl menverwachtte dat Let tot 24.000 zal stygen. -,r itï 4*^41 •'Daarna kwam het nieuws dat «en-??:: officieuze' commissie 'die .15opo'var-.?V belderè'In; de; levensmlddeienbrafiche^- vertegenwoordlgeh,";, een béroéjiU'^ óp' .de - regeering zou' daeD.j'de^tai^ V;- pen binnen'72 'uur terug tè'; daar de^ betrokken arbelders-ariders:f&_; eveneenshet' werk! zouden* stakérf»^^ !ln de-'provincie zijn -'-verse hèidëné:-*!. sympathlc-siakrfigen. migebrokènL:;t^i0^ :-m 'i -;mst ij "Si

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1