mm KÜYPERS DE SCHIEDAMMER ZEVENTIEN DOODEN IN MUIDEN DOOR ONTPLOFFING VAN MUNITIE Auto met granaten vloog in Vorming van verzetsregeering in Spanje voorspeld Paul Ramadier formateur van Fransch kabinet RED. EN ADM. LANGE HAVEN Ml SCHIEDAM ADMINISTRATIE: TEI-EFOON 59300 REDACTIE: TELEFOON 6«CC ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT PER KWARTAAL f 4. LOSEÏ NUMMERS I W SCHUDESSBEBRUf IS ALTIJD PARAAT PlMtielt-recmme. I bcóirectenis; Breitnerstr»at 63. - Tel-'Z800SV Retnbraodstraat 63, TöL 42SSS ZEVENDE JAARGANG NO. 15 ZATERDAG 18 JANUARI' 1947 te weinig om allen V* helpen. Hulp vaardige handen waren er overigens genoeg oin het puin en de scherven op te ruimen en heel Muiden was bezig de straten te vegen. In vloer- kleeden werd het glas verzameld* en in het water gestort en bij alle misère b es effen de. Muid enaren heel goed. dat het ongeluk, dat hun Is overkomen niets ls vergeleken bij het droevige lot, dat de Jonge sol daten heeft getroffen. „Laten we maar niet klagen", zei ons 'n bewoner van de Zee- straat, die op het plaatsje ach ter zijn huis twee 'granaatdop- pen vond, die wonder boven wonder geen der bewoners heb ben getroffen, „wfl zdjn er nog goed afgekomen". Maar wel vraagt men - zich in Muiden af. war- om déze ramp zich heeft moeten voltrekken, vóór er -r misschien voor gezorgd zal wor den, dat men /dit gevaarlijke wérk ergens anders/in een minder dicht bewoonde streek gaatverrichten. „De Kruitfabriek is voor ons altijd1 een nachtmerrie geweest"', zoo ver telden^ ons eenige bewoners, „in den oorlog dachten we by tedere explosie: daar gaat de fabriek de lucht in. Het is nooit gebeurd,, maar na het vrede is, overkomt ons dit. Is het nu werkeiyk no&dig, dal men die springstoffen hier nog heen v. t om ze te deraonteeren? Laat men ze toch in zee gooien. Dan zfjn wy er af.- Koningin betuigt deelneming; H. M, de Koningin heeft Haar adjudant, kapitein J. C. Bührman, hedenmorgen opdracht gegeven het volgénde telegram aan den burge meester van het zwaar getroffen plaatsje Muiden te versturen: „Zeer getroffen doorde ramp, die gisteren in uw gemeente heeft plaats gevonden, draagt Hare Ma jesteit mij op u en uw gemeente Haar hartelijke deelneming- te be tuigen, ln het bijzonder de familie der slachtoffers Haar biyk van medeleven over te brengen". DE ONTPUQFFINCSRAMP TE MUIDEN.:~;Hei terrein, vaar de explosie plaats vónd, bood een vree- s'eJijken aanblik. Overal in het rond lagen nog itdet. geëxplodeerde gra wteh verspreiddOnderIn Muiden werden ernstige^verwoestingen aan gericht. Overal sprongen de ruiten en van vele huieen werden de dak pannen. afgerukt. In allerijl werd be gonnen niftd de - opruhningswerk- 'd.JMumihedeti. Spoor maakte een noodlanding .Toestand in/Indonesië rustig'. Generaal" Spoor, de commandant van de Nederlandsche troepen in Indonesië, -.moest gisteren met zijn vliegtuig ëen-noodlanding maken te Basra in Irak. HIJ kon echter na een oponthoud, van ongeveer een uur de reis voortzetten en zette koers naar Caïro. TIJdenseentusschenlandlng in Karachi heeft 'generaal Spoor ver klaard, dat de militaire situatie in Indonesië .rustig .was en dat hij vol vertrouwen' ,was, dat mén over het huidige doode punt heen zou ko men. Hij'gaat naar Nederland om de problemen te bespreken die ver bonden zijn.aan de aflossing van de Nederlandsche troepen ln Indone sië, en zal :üe volgende week weer naar Batata terugkeeren. bötrUdt «otK Mr. Ainir/SJarlfoedln, derepu blikeins che .minister - van voorlich ting, heeft de-verklaring van dr. Koets, volgens welke de verant woordelijkheid voor het verslechte ren van den toestand geheel 'aan Indonesische zijde zou liggen, te gengesproken. HIJ zei daarbij, dat hij vele bewijzen had om de. onjuist heid van dr. Koets' verklaring aan te toonen! Aneta teekent hierbij aan. dat dr."Koets heeft toegegeven, dat, of schoon het bestand in het algemeen strikt ln acht ls genomen, ook aan Nederlandsche zijde vergissingen zijn voorgekomen. DH..1. leider Robles, Don Juan's adviseur, Kecntscn contact met Larr&z. sct)een by zyn vertrek van p r Franco's verblijf welgemoed te.zUn I r ran CO maar hll wilde eeen commentaai Lilian' bewoog, maar kwam niel vlot Hoop op succes niet. opgegeven Twee uur, lang hebben twee zware sleepboo.'en van den internationalen '«Ja'ghilcrdatf "~'inetop "vpiieKracht draaiende mótdren, die tezamen 1900 p.k. ontwikkelen getracht hér bh .Den Helder aes'rand" peensche s.s. „Lilian" vlot te trekken. De Deen- sche bemanning was er in geslaagd het schip geheel 'leeg te pompen en hun verwachtingen waren hoog ge spannen, toen ^de sleepbooten .Inder daad bewegln^sin-het schip kregen. Tienmeter wisten zij de „Lilian" over de zandbank te trekken. Tot groote teleurstelling "-van allen bleek het stoomschip toen weer stevig vast te zitten. Alle pogingen •van de„Hudson" en de „Schelde" ten spijt was daarna ln de ''„Lilian" geen beweging meer. te krijgen. Kór ten tyd later moesten dé pogingen worden opgegeven, omdat het eb werd./.-;', Niettemin verliezen de betrokkenen de .hoop op succes niet. Zaterdagoch tend om drie uur zouopnieuw ge tracht worden de „Lilian" te bergen. Heb. schip heeft nog steeds een flinke lading pijpaarde aan boord en men ls er nog niet toe overgegaan deze overboord te gooien teneinde het schip zoo licht mogelijk te maken. Naar' een vertegenwoordiger van Smit en Co verklaarde, wa3 hU er van overtuigd, dat de „Lilian" ook met de lading geborgen moet kun nen worden. Gewapende benden uit Hongarije zouden volgent een. bericht ln de Slowaaksche Prawcia die te Bratis lava verschijnt, overvallen hebben gepleegd op Slowaaksche dorpen, Canada zou apparaten kunnen construeeren, e waarmee atotnlsche stof, dat bij indringing In de men-; schelljke organen een vernietigende uitwerking, heeft, over een bepaald gebied kan worden „ultgesprenkeld" ln een Poolsch dorp u het tot gevechten gekomen -/tusschen de politie en het (ondergrondsche) Oc,^:nschèonafhan lijkiieJdsleger, Er vielen zeventien dooden. Drïe y er tegenwoord !g er s der Ca- t alonisehe, social istUche*-part 0/ jdie! onlangs in het geheim de Fransch- Spaansche grens zfjn gepasseerd, hebben de spoedige vorming jean een voorroopige democratische Spaansche verzetsregeering binnen Spanje voorspeld. Giral's republf- k sche regeering: fn ballingschap zou spoedig, daarop worden ont bonden. De vertegenwoordigerr verklaar den/dat de onderhandelingen voor de vorming van een voorlooplge re geering. welke alle politieke ele menten der oppositie, behalve de communisten, zou omvatten,reeds ln een vergevorderd stadium ver- keeren. Zij zelden te hopen, dat de regeering officieel zou worden ge vormd na besprekingen tusschen de verschillende politieke partijen, anti-Franco monarchisten eir mili taire leiders, welke tegen het eind van deze maand te Madrid zullen worden gevoerd. Tezelfder tijd wijst een ander be richt uit Spanje t op, flat Franco zelf andere wegen zoekt, door con- .tact te zoeken met de monarchisten. Don José Larraz,Spaansch mo narchist en vbormallg minister van financiën, die onlangs een bezoek gebracht heeft aan Don Ju an, .den Spaanschen troonpretendant, heeft, namelijk Vrijdag twee uur doorge bracht bij generaal Franco, die bij Madrid verblijf houdt. Larraz heeft Franco verteld van zUn lang on derhoud te Lissabon met Don Juan en met den vroegeren Spaanschen ZUOO parrijen Sommige zijn twee man sterk In Japan ls'het om een nieuwe party te stichten voldoende, dat men een paar vrienden by elkaar trommelt en over genoeg geduld beschikt-pm in de rij te staan, teneinde de partij te laten regi- streeren. Het gevolg ls dan ook," dat ln Japan blijkens een rapport van het ministerie van binnenlandsche zaken niet minder dan 1.951 politieke partijen zyn ingeschreven, waarvan sommige slechts twee le den hebben, n.1. de oprichter zelf en één volgeling. De Japanner heeft dus een bUna onbeperkte keus. .Zoo ls er. o.a, een „loyalisten- federatie tot redding van het va derland", een' „IoyalLstenparty der hernieuwing" en een „kolenpartlj", die het volk meer huisbrand beboft. Maar slechts zes partyen hebben vertegenwoordigers ln den rijksdag en niet. meer dan. 175 houden er een party0ureauop na! De overige bedrijven haar politiek in barbiers winkels, - kleine café's e.d. regee- ringsambtenaren voorspellen, dat er nog meer partyen zuilen komen. De meeste verkondigen, dat zü op komen voor de „ontwikkeling der democratie'.'. Maandag overleg over militairen toestand Nog dit jaar verkiezingen in Indonesië Op 20 Januarizullen de. be sprekingen beginnen tusschen de Nederlandsche en de Indone sische delegaties over de mili taire incidenten op Java en Su matra. aldus., heeft Sjahrir, teruggekeerd uit Djokjakarta, te Batavia op «en persconferentie medegedeeld. De Indonesische minister-president voegde er aan toe, dat zich, daarna geen moeilijkheden zouden voordoen op weg naar de ondérteekenlng van Linggadjati. Sjahrir verklaarde voorts,.dat spoedig, in drie districten zgn. proefverkiezingen zullen worden gehouden. Men hoopt dit jaar nog algemeehe verkiezingen In Indonesië te kunnen organi- seeren. rVoor een Vcrecnigd Europa" NIEUWE: BEWEGING IN ENGELAND Nenni treedt af Zijn partij zou teekenen vredesverdrag niet toestaan Pletro - Nenni, //de' Italiaansche minister van bultenlandsche zaken, heeft zyn ontslag ingediend. .Vol gens AF.P.; heeft hy te kennen ge geven, dat zyn partij de socialis tische, waarvan hij voorzitter ls niet zal toestaan, dat een barer vertegenwoordigers het vredesver drag teekent Nennl wil zich uit sluitend met de partU gaan bezig houden. - Mén weet niet of Nennl's ontslag ook het aftreden van andere socia listische ministers mee zak brengen. Gisteravond zou dg partijleiding den toestand overwegen. Premier DeGasperl heeft Giu seppe Saragat, den leider' van de nieuwe socialistische partijby zich ontbodem .In dit onderhoud zou het bijeenroepen van. de constitueeren de vergadering besproken zijn, waarvan Saragat op het oogenblik, zoolang er nog geen .plaatsvervan ger Is gekozen, nog voorzitter ls Nederlandsche worstelploeg verliest in Parijs .Vrijdagavond; heeft /de Neder landsche worstelploeg fe /Parijsvan Frankrijk verloren, Met' 5'. overwin/, nlngén; teg en ,:3;j bleven ,-; de/ Frain/1 achen. ia ^de." meerderheid/. Churchill, leider.: Engclanda oorlogsleider- Winston Churchill beeft zich, aan het hoord gesteld van een opmerkelijke bewe ging ln Engeland, welke alle party en omvat. Deze beweging heeft ten. doel, „de zaak van ee^ Vereeriigd Europa tc bevorderen."' dy De actie der beweging ls gisteren officieel Ingezet door een In drukwekkende commissie, waarin vooraanstaande mannen van alle politieke party en en alle religies zitting hebben. De beweging heeft nog geen vastomiynde opvatting/ten aanzien/ van - den constitutloneelen vorm' van de Europeesche Unlé,« die zij; wenschen. Een „VeresnigdEu ropa": moet den status van regiona le groep, zooala neergelegdln het handvest der V.N., hebben, en als- zoodanig nauwê vrlendschap en sa menwerking met de Sovjeteunie en. de V.S. zoeken .De constltutloneele vorm kan. - aldus, .beweert., -men; slechts groeienuit vrije beraadsla/ gingen en p:actlsche - ervarLng.:;Er zullen;; lngeheel Engeland/open bare bijeenkomsten wordengehotte den ener/'zal""contactwordenge/ ■zocht-nxet" overeetikomstlge groepen In andere landen."/ „Indien -Europa'- Moskou en de alliantie Gunstige reactie .verwacht Ofschoon de. Moakousche kranten de berichten over de voorgenomen Fransch-Britsche alliantie ln extenso gepubliceerd hebben, ls er nog geen commentaar geleverd. Men acht echter een ongunstige reactie on- waarschynlljk, gezien het Sovjet- streven, Duitsche' agressie ld de toe komst onmogelijk te maken. pit is- hetduidelijkst uitgedrukt m/ Stayn's réde' by de onderteeke- nlng van het SovJet-Poolsche/ver-/ drag, toen hll zei de, dat er. thans één enkel, front! van de Oostzee tot de Karpaten ls tegen het DulSChe Jmpërlalisme/j/Hët zou mogelijk zyh de krasse' bewering.te mten, dat ce Duitsche agressie .vastgezet zou/zijn zonder mogelijkheidweer los 'te ko/ men," Indien deze barrlère/.ln/ het Öróten/zouWwórderi /aangevuld/door, 'digdenï xij^het Xvêrré^VM^and, .ondèrideïbexetting^xncfyiaüëii welks bevrijding tij-'sick .hVolkomenP ±^GÊbi snijddenlZool kléin' ahxij.tóasPw'^dJ''^^^^ een belangrijkïfondssiMisséhiénipi'^^^^M 'duren^fi-^i^}ihétfweï0.èseffm^én-^^^^& fè^himÈwa^fMmMdes.Éa4nÊa'vÊi^^^^SI: De ln de FTansphe assemblée vertegenwoordigde partyen zullen Dinsdag as. een nieuwen voorzitter van de assemhlée kiezen. Deze func tie'werd- namelijk' tot nu-,toe. ver vuld door'den tot pre^"-nt e?/o2en Vincent AurioL i wü/ bUI vien bes taan;/ vereexalsen'aJdua de beweging t dui sere cog was

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1