mm km/k DE SCHIEDAMMER Voor minstens 3,5 ton schade in Muiden Oplichtster werkte aan den loopenden band RED EN ADM LANCE HAVEN 141 SCHIEDAM ADMINISTRATIE: TELEFOON «OM REDACTIE: TELEFOON 86505- ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 11 CENT PER KWARTAAL 4. LOSSE NUMMERS f;V» BRILL E H OP DOKTERSRECEPT OOKZIEKÖifOHDS MAU8HSWE6 33 ITO gei ZEVENDE JAARGANG NO. 16 MAANDAG 20 JANUARI 1.947 Minisfer-president brengt een bezoek aan het gehavende stadje Vermist slachtoffer gevonden Naar een Zonda* rereedffekwnen ■eer globale «hatting die, naar burgemeester Th. C. D. Coops me dedeelde, »an den lagen kant Is heeft de ontploffing, die Vrijdag tot zelfsIn Amersfoort toe ruiten Terbrijxride. bi bet stadje Muiden ■elf 342 perceel en In meer of min dere mate verwoest en daarbij een (schade aangericht van minstens f 350.000.—, daarin nog niet be grepen de schade, die de ontploffing heeft veroorzaakt aan de gebouwen der .springstoffenfabriek en in het naburige MuJderberg, Intusschen heeft de wederop- bouwdienst met. goedkeuring1 van minister-president dr. L. J. M. Beel beslist, dat de in Musden aan- gerichte ravage ais oorlogsschade Kal worden beschouwd en vergoed. Voorts heeft de hoofdinspecteur van <Je volkshuisvesting utt Haarlem den burgemeester reeds Zaterdag toezegging gedaan dat het Rijk de gemeente een voorschot za! ver strekken om den eersten nood te lenigen van 100.000. Zondagmiddag heeft de minister president de aangerichte ravage in oogenschouw genomen. Hij heeft met den burgervader een wandeling door de straten van Muiden ge maakt en tevens een bezoek ge bracht aan het gehavende Muider- slot, waarvan de kostbare in de mid deleeuwen vervaardigde beschilder de ramen met voorstellingen van de schouten van Muiden, voor altijd rijn verloren. Een droeve stoet Een droeve stoet van familiele den der slachtoffers la naar het ge schonden Muiden getrokken ter Identificatie der stoffelijke resten van de 14 militairen, die by de ont ploffing om het leven zijngekomen. De problemen, waarvoor de ge meente Muiden zich thans geplaatst tiet, riJa niet gering. Nog steeds Is ieder materiaal voor de herstel werkzaamheden aan de beschadigde huizen schaarsch. WeJhcht echter tullen de eerste ruiten In het siadje «poedig kunnen worden 'ingezet, doordat de firma Van Vliet en De Waal te Bergen op Zoom door een toevaTeen hoeveelheid van 3000 m2 beschikking heeft, dié aan- Prinsesjes bezoeken circus Koningin met kleindochters een middag uit Tot groote verrassing van het talrijke publiek' kwamen* Zater dagmiddag'juist voor den aan vang der voorstelling' van het circus Knie door een zij-Ingang de drie prinsesjes "met. de Koningin het. RAI-gebouw ie Amsterdam binnen. De lands vrouwe was vergezeld van haar hofdame, mevrouw De Beaufort en haar adjudant, kapitein Bührmann. Op de drie prinses jes hield een gouvernante een vankei Ijk voor Eindhoven was be stemd, maar daar niet meer behoeft te worden'afgeleverd, omdat m deze s1 ad de ergste nood reeds is verhol pen Burgemeester Coops hoopt dan ook van den Wederopbouwdienst toestemming te krijgen dit glas voor zijn gemeerve te koopen. Hij heeft reeds 20.000 dakpannen gekocht die binnenkort uit Huizen naar Muiden zullen worden vervoerd. Het hout zal uit Overijssel moeten, .komen, maar blijkt al zeer moeilijk verkrijg baar te zijn Van de 342 beschadig de huizen rijn er 25' zwaar bescha digd en daarvan 17 aan het dak en den gevel, waardoor natuurlijk ook alle ruiten en pannen zijn vernield. 135 andere hulzen hebben middel zware glasschade opgeloopen. Aantal dooden tot M X gestegen. Het aantal dooden is thans tot zeventien'-gestegen. Zondag Is n.l. ook het stoffeltJk overschot gebor gen van den 37-jarigen W. Wolve- tang, die de derde arbeider van de Nederlandsche springstoffenfabriek ..De Krijestnan" te, die het leven heeft gelaten by deze explosie. Hij werd vermist en iaa' een vrouw met twee kinderen achter. De „Lilian" nog steeds niet vlot Gaat de lading overboord? Hardnekkiger dan ooit heeft het bij. Den Helder nu reeds meer dan een week geleden gestrande Deen- sche a s. ..Lilian" de regelmariee pogingen der zware sleepbooten. ..Hudson" en ..Schelde" van den In ternationalen sleepdienst Smit en Co uit" Rotterdam om bet scbip uit zijn benarde positie op den razen- den bol te verlossen, weers'aan Even hardnekkig echter hebben de bemanningen hun moedige pogin gen tem'dden van een strook vaar water, d!e nog niet van mijnen is gezuiverd, de afgeioopen dagen De reeüers overwegen thans d» mogelijkheid de pijpaarde, die het schip naar Helsinki zou. vervoeren; overboord tewerpen, teneinde de „Llkan" zoo licht mogelijk te ma ken, ,'Jr Verüexen in Indonesië - '"Oyer depefrlddé-van '-§ •tot^eüj.meir li- jftnuartrhéefttfé KöhJrikHJke Landmacht dè volgende gewonden verloren: Korporaal J. W. van der Waer- dén; soldaat .Robeek; soldaat W. A Den Ouden; sergeant majoor J. Oomens; soldaat P. Hoefnagels; korporaal M. Scheepens. Als. aanvulling op vroegere opga ven worden nog de volgendever liezen van het K.N.I.L. gemeld; gesneuveld:- soldaat G; v. Schoone- veld; 2e luitenant J. Moddemeyer; soldaat M. C F. M. Buys; tijd. ser geant M. van Stappen. Gewond: sergeant-majoor F. C. van Dessel en mil. soldaat F. Belle. Nederlandsche kraan voor Antwerpen De haven van Antwerpen zal bin- nieuwe drijvende kraan van 150 ton, ter vervanging van het hijschwerk- *ulg, dat door de Dultschers aan de Royershite tot zinken werd gebracht. Deze kraan werd in Nederiano beeteld. De «motoren zullen evenwel in Belgjë vervaardigd worden. wakend oog. In hun kleine bont- I nenkort uitgerust borden met een Jasjes namen zij plaats ln de middelste loge rechts van den hoofdingang, waar zij enthou- üaat het schouwspel ln de piste gadesloegen. Gekleed in een bruin mantelpak zat de Konin gin b IJ hen. Na afloop der voorstelling Werd het hooge gezelschap uit geleide gedaan door den iinpres- iario, den heer Frans Mikkenie, •n een der directeuren van het Circus, den heer Freddy Knie, die de koningin en de prinsesjes Ook binnengeleid hadden. .Tezam,en reden de vorstelijke peraonen naar het palels op den Cam, waar de koningin uitstap te. De prinsesjes zetten direct daarop de reis naar Soeatdijk »oort; NOh, wat een mooie pony" Bij hét verlaten van het circus zoo wordt-ons nog gemeld tiel het oog van prinses Beatrix op de pony, die vyf weken ge leden, even voor de aankomst *&n circus Knie te Amsterdam, geboren werd. Spontaan riep zij Uit; „Oh, wat een mooie pony, die to veel mooier dan de mijne. Ik zou hem wel graag willen rullen". De directeur van het Circtis reageerde even spontaan op dezen uitroep met de woor den; „Wij zullen ,u de pony gaarne aanbieden". Vanzelf sprekend was Beatrix opgetogen over dit aanbod. De gouvernan te, zuster Huidekooper, vond het echter verstandig het voorbe houd te maken, dat de prins en de prinses eerst hun goedkeu ring zouden geven alvorens deze pony, die op de reis geboren een circus geluk aan zal brengen, aanvaard zal kunnen worden. Vijfhonderd Joodsche Weesjes lijdelijk naar ons land .Wellicht zullen binnen afzienb&ren tfjd 600 Joodsche weesjes, die nu nog leven onder dikwijls mensch- coteerende omstandigheden ln Mid den- en O^st-Europa, hetzij ln ba rakken of schuren ln Poolsche ste den. hetzij ln de „displaced persons" kampen, naar ons land komen voor «en tydeliJk verblijf van eenige Ja ren. In die periode zullen verschil lende - Joodsche organisaties in Ne derland «n .voor het uitvoerend werk in het bijzonder de stichting voor Joocteche oorlogspleegkinderen en die voor opleiding naar Palestina voor deze weesjes zorgen en hun een op leiding geven, waarmede zij het le ven in Palestina.zoo goed mogelijk Waorbereid kunnen beginnen. Graaf Van Bylandf wordt gezant- in Rome Dezer dagen te de benoeming ie verwachten van mr. W. F, L, graaf Van Bylandl tot buitengewoon ge zant en gevolmachtigd minister te Rome. De hwr Van By tandt was politiek adviseur van luitenant-gouverneur, generaaJ dr. Van Mrok. Vóór den oorlog waa by gezant ln China. Illegale strijders onderscheiden De uitreiking van de ..medal of freedom" aan bijna honderd onder- grondsche werksters en werkers, pilotenhelpers e.d. heeft Zaterdag middag ln den schouwburg te Maastricht grootebelangstelling getrokken De schouwburg was niet alleen bezet met de te deco reeren personen en hun familie leden, doch ook een groot aantal Amerlkaansche, Britsche en Ne derlandsche autoriteiten waren bij deze plechtigheid aanwezig De plechtigheid werd 'ingezet met het spelen van de Amerlkaan sche en Nederlandsche volksliede ren door het' Maastrichts stedeiyk orkest, waarna de Amerika an^he militaire attache, kol. Frank M, S. Johnson eenige inleidende mede- deelingen deed. De burgemeester van Maastricht jhr. mr. Mlchiete van Kesscmch- sprak een begroe tingswoord, waarna de Amerlkaan sche gezant een rede heeft uitge sproken Onmiddellijk daarop volg de de uitreiking van.de ..medal of freedom" door kol. Johnson aan de 94 ondergrondsche strijders of hun nabestaanden In elf gevallen na men de ech tgenoote, de moeder of een ander familielid de onder scheiding in ontvangst. Na afloop volgde een druk be zochte receptie die door de Ame rlkaansche autoriteiten was aan geboden. Prins Bernhard weer thuis Prins Bemhard te Vrijdagmiddag met zijn vliegtuig uit Zwitserland naar Nederland teruggekeerd. Aanvankelijk had de Pruis Donderdag uit Zwitserland willen vertrekken, doch door het slechte vliegweer bleek dit onmogeiyk te zijn Toenemend verkeer WUbehoeven maar rond te zien om te kunnen vaststellen dat het verkeer in het afgeloopen jaar ge weldige». vordeBngen' hèeft' gèmfcakt rrf de btorieBvaèlrtbbv. 'Cs 'dé 'wilde vaart en de vaste relatlèvaart ver boven het maandgemlddelde van 1938 uitgekomen; de beurtvaart en het z.g. eigen vervoer blflven ln ontwikkeling nog sterk ten achter. Door het uitvallen van een goed deel van het Nederlandsche ach terland la de Internationale binnen vaart nog slechts een fractie van hetgeen zy ln het laatste vredes- jaar was. In 1938 kwamen per maand gemiddeld 6.146 schepen binnen met 'n Lading van 2.092.000 ton. In October van 1946 bedroegen deze getallen respectievelijk 1819 schepen en 459.000 ton, De zeevaart was ln 1946 niet meer dan 29 pet. van hetgeen zij in 1938 was, Zeer belangryk echter Is de vooruitgang ln het railvervoer geweest. Het vervoerd gewicht steeg van gemiddeld 1.207.000 ton per maand in 1938 tot 1.283.000 ton Ln October 1946. Het reizigersverkeer was in deze maand haast tweemaal zoo groot als in de overeenkom stige maand van 1938. Het weg verkeer was op het.eind van 1946 36 pet. grooter dan ln 1938. GROOTF SCHOON MAAKTijdens de strenge vorst had men ge legenheid de lichtboeien uit de addens.ee en Noordzee een goede schoonmaakbeurt Ie geven fn Den .Helder werden de boeien afge krabd en thans worden ze van een kwast verf voorsten. Negentienjarig meisje stopte het eene p gat met het andere Aan- fantasie geen gebrek £ENIGB wéken geleden richtte de politie; een oproep tot de win keliers lft' het Noordelijk, deel van Rotterdam, om aangifte te doen van de talrijke oplichterijen, waar het negentienjarige meisje W J. E. L. waarschljniyk d^bet aan was Al ras (stroomden de bedrogenen naar het' bureau Bergsingel'. allen waren ze op de een of andere wijze opgelicht, maar koopen zon der te betalen was wel haar groot ste fort.-.jj, - De bloemlezing uit haar crlnii- nografié vangt aan in den zomer van 1945, toen zij van een fruit handelaar aan den Bergvsg 'voor 32 gulden aan fruit wist los te peuteren, door een hartroerend verhaal op te hangen over haar verloofde, dié ernstig ziek zou rijn De winkelier zag nooit een cent. Als'dienstbode "bij een arts, wist ze bij" diens hutsgenooten belang stelling -op te wekken voor dekens, waar je^'zulke schattige, winterman- tsteajit kon ..maken. Ala tusscben- perübón- streeki-ze deze' *wyze 140 gulden op' en de hulsgenooten. die nog steeds op de dekens wach ten. paalde zij met fraaie ruikers, die zU hen op:hun verjaardag ten geschenke gaf. „met gesloten beurs" by diverse, bloemisten ge kocht.: Toen haar hier de grond te warm onder de voeten werd, ging zfj Ln betrekking by een mevrouw, wie ze een denkbeeldigen zeemleeren lap verkocht voor 25. Een .zwarte mantel,.die ze leende om den ver loofde, die ln haar fantasie nu weer-eens gestorven was, te begra ven, bracht ze echter weer terug. „Organisatie"-vermogen In een ander beroep, nu als win kelmeisje, by een slager, zat zij ook niet stil. Eerst zorgde zy voor haar uitzet en bemachtigde zonder geld, maar met een 2eer radde tong, een paar degelijke witte jassen. Tus- schen de bedrijven door wist ze nog flink wat vleeschbonnen en geld te- gappen, hetgeen ze weer omzette ln gebakje waarop zy haar* collega's royaal tracteerde. Ook bezocht ze verschillende bor':- nandelaren ln de stad. wie ze ver- lelde over haar verloofde, die nu weer als militair ln Indonesië zat. Zij was geïnspireerd door de mooie reclameplaat ln de étalage*, die aanspoorde: Stuur boeken naar de Jongens in Indonesië, en wilde haar verloofde nu verrassen met een pakketje boekenhet moest vooral erg opbouwende lectuur zyn. Beta len was er natuurlijk niet by en'de boeken verkocht ze voor een gulden P" stuk. Een dierenhandelaar, van wien ze een lief hondje wilde „koopen", maar die geen crediet wenschte te verleenen. betaalde ze met een zil veren eierstel en armbanden, die ze pp haar beproefde wijze een juwe lier ln de buurt had ontfutseld. V Generaal Spoor had tegenwind Arabische politie ging er met zijn pas van door Welkom geheeten door talrijke milj- lalre en burgerlijke autonie.ten. on der w;e de numsier van overzeescbe geb;edsdeeien mr J A Jonkman. ■js generaal Spoor Za erdagm;ddag op het vliegveld Valkenburg aange komen zyn vliegtuig maakte te on geveer half zes ir. een bijna volsla gen duisternis een perfecte landing Generaal Spoor vertelde dai zijn noodlanding bij Braradam tZuid- Arab:ë* het, eevolg Is geneest van den enorm sterken tegenwind, die t met den gerlngen voon-aad benzine onmogelijk maakte tot Basra te vue- sen Een noodlanding op het strand was het gevolg. Daar aanwezige Amerikanen hielpen werkeiyk pret tig, doch de politie was nie' vrien delijk gezind en pikte alle paspoor ten in. waarna zij spoorloos ver dween, Onzen verderen tijd. zoo vertelde generaal Spoor verder, hebben wij toen besteed aan het terugkrygen van die paspoorten en dat viel niet mee. want de Emir was reeds naar bed. Uiteindelijk wis en we toch tot hem door te dringen en hebben we met hem een onderhoud van ruim 90 minuten gehad. De Emir luisterde met een welwillend oor doch zeide niets zelf standig te kunnen ondernemen Hij diende Koning Ibn Saoed hierover te téfegrafeeren. Wij hebben de zaak zooveel mogelijk warm gehouden en om acht u-ui 's avonds hadden wij de paspoorten terug En dat alles om t.wintig gallons benzine. Een vreemd vliegtuig op den bo dem van het souvereine rijk Saoedi Arabië. daar. moest wat achter zit ten! De generaal is van plan om over twee weken naar Batavia terug te keeren. Over de zakeiyke aangelegenhe den die hem naar het vaderland brachten, wilde de generaal nog geen mededeelingen doen. Sneeuwbaloplichterij De geschiedenis begint zoo lang zamerhand eentovnig te worden. Bij een slager bestelde ze zes blik ken gehakt, die ze. naar ze zei, noodlg had voor haar trouwdiner. Bonnen of geld bezat ze niet en toen de slager geld of gehakt wilde zien, ging ze schleiyk naar. een an deren slager, waar ze zes-blikken ■lospraatte, ^ie cevervoïgènü' "naar den eersten slager bracht. Hetzelf de kunstje werd nog eens herhaald bö een derden vleeschhouwer. Een bakker In HlUegersberg, waar ze qok nog eenige dagen by heeft gewerkt, vroeg ze vrijaf, om dat de verloofde weer eens erg ziek was Ook vroeg ze voorschot op haar Joon, om zoogenaamd medi camenten voor den armen Jongen te koopen. Toen deze vlieger niet opging, bleef ze doodleuk weg en telefoneerde, dat haar vrijer in het ziekenhuis lag. De patroon ging op onderzoek en ontdekte, dat zy.het heele verhaal uit haar duim gezo gen had.- Begrijpelijk was zUn ver wondering toen hy den volgenden dag een telegram kreeg, dat zij dien dag niet'kon komen, omdat haar a*, man den laatsten adem had uitgeblazen. Op den duur stonden de tallooze schuldeischers bli wij-» van spre ken ln file voor haar woning. Ein delijk bond een winkelier, by. wlen ze twee vulpennen „gekocht"' had, de kat de bel aan. HU» stapte met haar naar het bureau Bergsingel, om zich ajs eerste benadeelde te laten inschrijven ln het procesver baal, dat tenslotte niet minder dan 200 kantjes telde. Het Huls van Bewaring ls voor- loopig het einde van den veeizydl- arbeid van deze jonge fantaste. Twee scheepsrampen kosten 700 levens Ongeveer zevenhonderd menschen hebben gedurende het afgeloopen- weekerid den dood gevonden door scheepsrampen. Het Gnefcsche schip Chimaera liep Zaterdag m he: kanaal tus- schen Att:ca en Euboia op een mijn, tengevolge van welke ramp drie honderd personen omkwamen De tweede ramp gebeurde m Sjanghai, waar Zaterdag vie-hon- derd personen verdronken toen een Chineesch stoomschip in aahvanng kwam met een sleepboot. FASCISTEN HADDEN STROP Twee gemaskerde en gewapende" mannen en. een vrouw hebben Don derdagavond getracht fascistische, propaganda uit Milaan uit te zen den Zij merkten echter met, dat de microfoon in het kwartier, dat zij spraken, uitgeschakeld was. Vjf ongewapende employés vao net ra diostation werden door de overval lers vastgebonden, maar de omroe per slaagde erin het stopcontact uit de microfoon te 'rékken, toen men even niet op hem lette. Zeskringencompetstie Dat Amsterdam bü de derde ont moeting van de zeskrtngencoropetUle de kans waar zou nemen om Rotter dam weer van den kop te verdringen* was te voorzien Speciaal bet nummer 200 m schoolslag voor heeren. met do zwemmers Bonte, v Feggelen. Smits- huysen en Daatselaar v/as doorslag gevend. aangezien Rotterdam hier niet op z'n sterkst vertegenwoordigd kón zijn. Aly van Duy] (ODZ) gaf prachtig partij op de 200 r» rugslag voor da mes. door slechts met 0.2 sec. achter Creetje CalUard aan te tikken, terwijl Irma Schumacher tweede werd op de loo m borstcraw] voor dames acftter Hannle Termeulen. De puntenstand na de 33e ontmoe ting ts'- Amsterdam 6957-10; n Rot- terüam 7031-74; III 't Gooi 7311-37; IV Haarlem 7396-98: V Den Haag 741J.-7I; VI utrecht 7796-43. Zes personen werden gedood en tien gewond, toen een Dakota-vlieg- tuig te S'owing tusschen Ashford en Folkestone in een dichten tntsl tegen een heuvel vloog. Op de plaats des onheils. Zaterdagmiddag werd bij F: Smit de yEerend', het nieuwste schip van de te water gelaten. Het schip wordt verder aan de kade afgebouwd. ,De lerens" te water Eerste stapelloop te Rotterdam sinds de bevrijding Eigenlijk hadden wij, Rotterdam mers, Zaterdag de vlag moeten uit steken, daar immers een belangrijke gebeurtenis, de eerste stapelloop sinds de bevrijding in Rotterdam, het grootste Nederlandsche scheeps- bouwdistrict. daartoe alle aanleiding had kunnen geven. Het ligt wel echt in de lijn van Rotterdam, een ware werkersstad, zulk een gebeuren slechts met het gebruikeiyk ceremo nieel te laten verloopen. Een extra- feestelijk tintje er aan geven? Wel nee, we hebben wel wat anders te doenl In 1939 gaf de N.Y. Kon Paket- vaart Maatschappy te Amsterdam aan de Machinefabriek en Scheeps werf van P. Smit -Jr. N.V. te Rot terdam opdracht een motomacht en passagiersschip te bouwen, dat een bruto-tonnenrnaat van ca. .2150 ton moest krijgen. Toen de oorlog uitbrak was het scheepsmateriaal, ca 900 ton, op de werf aanwezig- om te voorkomen, dat de Dult schers liet voor hun doeleinden zou den gebruiken, werd hetmateriaal snel bewerkt Na den oorlog la de bouw hervat, het ontbrekend mate riaal bijbesteld en 'dezen' zo: hoopt men het achip te kunnen af leveren. Zaterdagmiddag waren talrijke genoodigden op de tribune en hon derden belangstellenden langs de helling bijeen, toen mej. W Vas Dies, dochter van den president-di recteur der K.PÜ. te Batavia, het schip den naam „De Kerens" gaf en de laatste beletselen wegnam. Pre cies op het vastgestelde tUdstlp, om kwart voor twee, gleed „De Eerens" te watèr, Het schip dat Batavia als thuis haven krijgt, kan 44 passagiers ln hutten en 900 reizigers aan dek ver voeren. Het ls uitgerust met een 1300 A.P.K.Sulzermotor gebouwd door „De Schelde" te Vlisslngen, d!e 'n snelheid van II knoopen waar torgt. Het vaartuig la voorts Inge richt voor het rervon- van ca. 250 ton palmolie. Na', deze geslaagde tewaterlating stroomde het publiek naar de stel- pJaats van het bedrijf voor het be zichtigen van een op zyn volle ver mogen van 3000 A.P.K. draa/enden Dieselmotor,' gebouwd door de werf en besemd voor een schip- van de N.V. Gebr. Van Uden's Scheepvaart en Agentuurmaatachappy. Weer staking in Antwerpen Vrijdagochtend la, naar aanleiding van een kxmkwestfe, een nieuwe ge deeltelijke stoking uitgebroken bi] de Antwerpse he havenarbeiders, ge specialiseerd ln het Iaden en lossen van ertsen. Het conflict by de scheepswerven, dat reeds meer dan twee maanden duurt, te ln een nieuwe phase ge treden. Het bestuur van den pro vincialen metaalbewerkers bond heeftbesloten een referendum on der de stakers te houden, waarby deze vrij hun meening over het al of niet hervatten van den arbeid kunnen uiten. Het referendum zal waarschyniyk Woensdag a.s. plaata hèbbea Post voor de „Karei Doorman" Correspondentie, bestemd voor de opvarenden van het escortevlieg- kampschlp „Karei Doorman", dat omstreeks 5 Februari te Casa Blanca wordt verwacht, moet uiteriyk 3 Fe bruari ter post zyn bezorgd. De stukken moeten zyn gefran keerd volgens hetbinneniandsch tarief, terwijl over het adres twee snydende lljnén diénen te worden gebracht, ioopende van den eenen hoek naar den anderen.. Tegen de herfst weer handelsverkeer met Duitschland? Na aankomst van de Engeisch- Amerlkaansche delegatie te "»-Gra- venhage heefl de Amerika&nsche voorzitter, dr. D. D. Humphrey, teven» directeur van econonJsche zaken bij het Amerlkaansche mili taire bestuur tn Duitschland. ver klaard. dat naar hfj verwachtte, een overeenkomst tot stand tou ko men, die den Nederlandschen handel met Duitschland tegen de herfst van dit jaar weer op gang zou brengen. De besprekingen zouden geen handelsverdrag op langen termijn tot resultaat hebben, doch dr. Hum phrey voorzag. het tot stand ko men van een regeling ten aanzien van den import van zekere grond stoffen en halffabrikaten. In groote lynen kwamende Inzichten van de Amerlkaansche leden met die van de Britsche overeen en dr. Hum phrey hoopte, dat hy, wanneer hy een volgende maal naar Den Haag zou komen, onderhandelingen zou kunnen voeren voor een handelsver drag met een Duitschland. dat eco nomisch 'een eenheid zou zijn. Dr. Humphrey voorzag een regeling, be treffende den Import van Neder landsche grondstoffen en *t gebruik van de door Nederland verstrekte credleten. doch hy .verwacht moei lijkheden, ten aanzien van den im port van landbouwproducten van lage 'calorische waarde en het ge bruik van Nederlandsche havens voor het traps! toverkeer .„De EngelscK-Amcrikaansche de legatie heeft begrip voor den Neder- landschenwensch, voorkeur voor Rotterdam en Antwerpen te ver krijgen boven dg^Duitsehe havem». doch het is moeiiyk een regeling te treffen vóór havens, waarvan het gebruik het uitgeven van deviezen mei zich meebrengt- WU kunnen echter wellicht tot een regeling ko men**, zoo besloot dr. Humphrey. KNIP verhietigt Soekarno's decreet Het werkcomité van het KNIP (het voorloopige Indpnesteche parle ment) heeft Vrydag zfjn veto uitge sproken over het decreet, waarby president Soekarno het leieltal van het KNIP uitbreidde van 233 tot 413 zetels, aldus meldde radio Djokja karta Zaterdagavond. Het werkcomité bestaat uit vyf- entwin'lg leden, waarvan er tydens de zitting, waarin het veto werd uit gesproken, ach Wien aanwezig wa ren. Van dezen verlieten er by dé stemming zeven de zaal.'Het besluit om het presldentieele decreet te ve teeren, werd met 10 tegen l stem genomen; Men wli een speciaal comité op dracht geven een nieuw voorstel te ontwerpen voor een bevredigende toewijzing van de zetels in het KNIP. Dit te de eerste maal, dat een maatrvgel- van Soekarno officieel teniet gedaan te. Het republlkelnsche blad „Merde- ka" meent te weten, dat het ln de bedoeling 'der Nederlandsche regee ring ligt, om, zoodra de ontwerp overeenkomst -van Linggadjaü zal zdjn onderteekend, een voorloopige regeering te vormen,welke het be stuur zal .voeren, ovër geheel Indo nesië en een federatief karakter zal hebben Britsche nota over Poolsch spion na ge proces De Britsche zaakgelastigde te Warschau, heeft de Poolsche regeè- ring een Britsche .nota overhandigd, waarin ontkend wordt/dat Caven dish Bentlnck. Britsch ambassadeur in Polen den kort geleden ter dood veroordeelden Grocholski als ois- sch en persoon heeft gebruikt voor contact met Poolsche ondergrond sche strijdkrachten of van hem eeni ge geheime inlichtingen heeft, ont vangen. Cavendish Bentir.ek's con tact met Grocholski lag volgens de nota zuiver op sociaal gebied. TOESTAND JN INDO-CHINA VERSCHERPT 'Vrijdagavond werd ln telegram men uit Saigon medegedeeld, dat de FTanschen ln hun strijd met de Vietnameesche nationalisten de contróle over alle steden m het binnenland en van Indo-China ver loren hadden A De Vletnameezen houden naar verluidt ongeveer 290 Franschen als gijzelaars te Vlnh. een kuststad, 24U k.m. tén zuiden van Hanoi, vast. Moutet,- de' Fransche. minis'er van koloniën,verklaarde tegenover de commissie voor nationale verdedi ging van de Nationale Vergadering, dat de Fransche rëgeering heeft be stolen. alle - versterkingen unaar; Bi- do-China te zenden, welke de gene rale staf zal vragen. Rustige verkiezingen in Polen Nota van Mikolajczyk aan Groote Drie In Polen zijn gisteren voor het eerst na de bevrijding verkiezin gen gehouden. Polen is hiermee nummer laatst in de rij van be vrijde landen, waar het volk zich weer heeft kunnen uitspreken* De strijd ging in hoofdzaak tus-, schen twee groepen: het ,,demo-, cratische regeeringsblok" en de boerenpartij" Van Mikolajczyk, die elkaar wederzijds van kiezers- intimidatie beschuldigden. Er ls druk gestemd, vooral ln de Westelijke provincies, volgens een bericht van Reuter, dat als volgt verder gaat: Twaalf millioen Polen hebben hun stem uitgebracht om44* vertegenwoordigers te kiezen uit een totaal van 1600 candldaten- De stemming heeft plaats ge- had in een sfeer van we derzij el se he beschuldiging van geweld daden en ondergrondsche activi teit. De leider van de Boeren- partij, Stanislaw MlkolaJczyk,- heeft te kennen gegeven, dat hy. nietigverklaring der verkiezingen zal verlangen, Hij achtte ze niet vrij in den zin van de overeen komst van Jalta. ,Jk geloof nog", verklaarde hy, ,dat ik éen Tneerderheid by cia verkiezingen zou verwerven, aia mijn waarnemers aanwezig kon- den zyn om de telling te contro- leer on'- Mikolajczyk voegde er aan toe, dat hij de ambassadeursvan Groot-Brittannië, de Sovjet-Urne en de V.S. nota's had doen toe- komen Inzake zijn bescbuldigln- gen. 1 De Beriynsche radio (onder sowjet-toezlcht gesteld), maakte bekend; dat vijftig vertegen-.; woordigers der buitenlandsche pers bij de verkiezingen toezagen en dat Amerlkaansche en Engei-C sche. journalisten verklaarden,^ dat de stemming overal geheim was.- -y,- Volgens berichten uit 'alle dee-, len van het land zijn de verkie-; zingen over het algemeen.-Tustig;; verloopen. afgezien van plaatse^ lijke. gewelddaden, vooraj in :dé.X; Oostelijke provincies. De meeste/? buitenlandsche waarnemers zijni:-'vi van meening, dat geen merkbare,:; pressie is uitgeoeffend, Men .ver wacht den officieel en'uitslag niet: Toor.het einde, van de maand.'.'-;;ij Amerika P heelt besloten' Gne- kenland 11 dol ar ;-ft- schenken om dr." land "in staat 'stellen ;,deeerste ..moeliykhedeiil^ fwvéh;: te

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1