BRILLEN OP DOKTERSRECEPT OOK ZIEKENFONDS DE SCHIEDAMMER ZEVENDE JAARGANG NO. 1$ WOENSDAG 22 JANUARI 194? Particulier bedrijfsleven faalde tusschen de beide oorlogen ueiacircuiarie niet steeds aanvallenden collega Van de onrustbarend keer verstoken door ongesteldhei De Kabinetscrisis 1 in Italië 1 Communisten wenschen I H regeering van drie j partijen l De Nicola, de Italiaansche pre- p sident heeft gisteren na het ont-> slag van Alcide de Gasperi ver- p schillende politiek leiders ontvan- W- gen. Vandaag zal h« zijn bespre- B kLigen voortzetten en onder meer ook Giarmini ontvangen den Iel- der van de rechtsche „party" van -!/ den gewonen man". f Togliatti, de leider der commu- nisten heeft verklaard IE communisten bereid zijn aan een l kabinet deel te nemen. Dit moet li volgens hen gebaseerd worden op p de drie. grootste partijen christen- 1 democraten, socialisten en commu- f| nisten. Gen. Spoor's bezoek aan Gooi geen biefstuk in den vuilnisbak Zonde Htwiri Frifs Schuurman dirigeert Frits Schuurman zal in Parys voor de radio diffusion frangaise een NederlandschFransch pro gramma dirigeeren op 27 Januari om 21 uur. Uitgevoerd wprden werken van Diepenbrock, Van Ot- terloo, Orthel, Roussel en Fïorenfc Schmitt. - t Wilkes Heeft geteekend Generaal Marshall clubs van de Engelsehe League strijdt voor hooger loon van de pro fessionals t. w. minimum zes jxmd per week in het seizoen en vier pond In den zomer. Op een Maan dag gehouden vergadering werd de kwestie van het aantal buitenland- sche spelers, die op het oogenblik in de league uitkomen, ter sprake gebracht. Zoo helpt Albert Gudmundson (IJsland) op het oogenblik Arse nal, Willi Steffen (Zwitserland) Chelsea en Jose Cailego (Spanje) Brentford. York City telt twee Po len in zijn gelederen. r Ofschoon de „invasie" geen groo- te vormen heeft aangenomen, Is men van meenning, iat de buiten - landers vele jonge Engelsehe voet ballers de .mogelijkheid ontnemen, zich als zoodanig een bestaan te verwerven. Voor het oogenblik worden geen maatregelen overwogen, maar men kan aanemen; dat dej vakbond van voetbaliers het tot 7'nh trekken vanj spelers van het coatinen t nauwkeurig zal volgen. Truman „deed het" Toen hij met den trein te Was hington aankwam zijn vliegtuig had wegens het. slechte weer inv Chi cago moeten landen zei Marshall: „Ik wil nooit in politieke aangele genheden verwikkeld wórden en kan daarom niet als candidaat voor een politiek ambt worden beschouwd." (Er gingen geruchten over een mo gelijke democratisch eahdidatuur van Marshall in 1948 voor de presi dentsverkiezingen).-: „Het is wel duide'4Jk", zoo schrift Reuter in zijn verslag over de be- eediging van den nieuwen minister, „dat president Truman .^bij de be- ee<^gingsplechtigheid vooral den in druk wilde wekken, dat hfj generaal Manshall met ztjn: nieuwefunctie bekleedde/* Afbefalingsbedrag te hoog? WEERBERICHT RED. EN ADM LANGE HAVEN 141 SCHIEDAM ADMINISTRATIETEI -EFOON 69300 i REDACTIE: TELEFOON 86505 ABONNEMENTSPRIJS PER WEER 31 CENT PER KWARTAAL f 4. LOSSE NUMMERS f 0 09 ER Is een Comité tot daadwerkelijke bestrijding van inflatie, dat de re geering aan het verstand probeert te brengen, hoe een goede finan- deeïe politiek behoort gevoerd re worden en o.a- instelling van een commissie van mannen uit het particulier bedrijf wil, welke moet. nagaan, hoe op het staatsapparaat bezuinigd moet worden Waar halen dezé hee- ren de vrijmoedigheid vandaan, vroeg de heer Van de Kieft, die giste ren in de Eerste Kamer bij de financieeie debatten over de Staatsbegroo- ting 1947 het woord voerde voor de PvdA. Heeft het particulier bedrijf tusschen de beide oorlogen zulk een goed figuur geslagen, dat het nu het recht heeft adviezen te geven? Deze redders van Nederland komen voort uit dezelfde kringen, die verantwoordelijk zijn voor een reeks van de- bdcle's: de Robaver, die een staatscrediet van 25 millioen moest heb ben om op de been te blijven, het Kröller-concern, de Kon Holi Lloyd, die zelfs het pensioenfonds van het personeel had opgesoupeerd, toen zij oyer den kop ging, de Holl Am Lijn, die door het Rijk geholpen moest wórden, deNed Handel 'Mij, wier aandeeïen tot 25 pet moesten worden afgeschreven, enz. Deze heer en. moesten begrijpen, aldus de heer Van de Kieft, dat zij voor goed ons .vértrouwen verloren hebben. N:.«. tusschen prof. Lieftinck en zijn hei v - j Brink van de KVp bleven wij deze rm HET zijn wonderlijke dingen, «waar van, we het publiek den laatsten I tijd moeten vragen, ze niet aan den j vuilnisman mee te geven. Want be- I halve de onompiofte projectielen, die sommige onvoorzichige lieden op deze wijze trachten op te ruimen, zooals de ongelukken bij de vuilverbranding toon en, komen er dagelijks ook andere ongewenschte stoffen tn de emmers terecht, minder gevaarlijk^ niaar wel kostbaar, stoffen, die na een zekeromloop-proces te hebben ondergaan, eerder een eereplaats verdienen op de gedekte tafel, dan een roem- en nutteloos einde tn den v uil ver b ra n d I n gsoven. zult er waarschijnlijk niet aan denken; dat het miezerig stukje Zondagsgebraad, dat slechts een wekeiij ksch helm wee kan oproepen naar vooroorlogse he volle vleesch- potten, de zeer letterlijke re-incarnatie Is van de schillen én spijsresten. die heel hygiënisch, maar" erg onbe- dachtzaam in den emmer pleegt te mikken 1 Dat ts zonde. Niet alleenvoor de 180 erkende ophalers in Rotterdam j U herkent ze aan het groen-wit-groene schildje op hun kar die een eer- i lij ke boterhamverdienen met dit on- welriekend werkje. In September haalden .ze wekelijks 650.000 kg. .'schillen op, maar nu is dat terugge kropen tot 450.000 kg Dat scheelt in verdienste; zes duizend gulden ver dwijnt tn de vuilverbrandingsoven. Maar bovendien bereiken ook 200.000 kg schillen hun nuttigste bestemming niet: de' magen van vele honderden koeien,voor wie dit hét belangrijk ste voedsel is geworden, hu er nog bijna geen buitenlandsch krachtvoer 1-an worden geïmporteerd. Dat Is ook zonde, voor U en ons en iedereen. Want aan den kringloop minder schil len minder koeien minder melk en minder vleesch, valt niet te tornen - De schillen en etensresten van Rotterdam moeten het rundvee en de contractvarkens In het gebied rond de stad In stand houden. 1700 contractvarkens, dat zijn var kens, die als biggen gekocht worden en op contract gelegd bij de regee ring na vijf of zes maanden geleverd moeten worden, leven van het afval va., de stad en met de koeien Is het precies eender. Er Is in de omgeving een groot landtekort Er zijn bij Overschie boerderijen waar'het vee altijd op stal staat en nooit th ;de vrye lucht komt, dat zomer en win ter dus v er behoeft, éénvoudig om dat er geen land ts om ze te weiden - Het ophaalcijfer van déetensresten, ftty** **n<J Het Hans Snel-cabaretdat t November per Skymaster voor at N.I.W.A. naar Indonesië is vertrokken en daar jammerlijk is omReko men. V. I. n r.: Hans Snel, Jossy en Jossino, John Charley, Manna van Goudswaard en Tonio Manti. Al Capone, de vroegere gang ster In Chicago, heeft een beroerte gehad en aanvankeajk meende men dat hij stervende was. Later echter herkreeg hij het br ustzyn en zijn toestand werd „Iets beter'V genoemd. Generaal Marshall, de nieuwe, mi nister van buitenlandschezaken der V.S., Is gisteren te Washington be- eedigd. Bij informatie deelde men i: ons mee, dat de belangsteUing vtor v hét! crediet grootet is gewordennaar-; maté de termijn voor aanvrage ^er- liep. Toen deze termijn eenmaal was verstreken kwam nog van velen, het verzoek binnen, am alsnog de gele genheid tot inschrijving open te stel-- len, hetgeen toen echter y niètméér rr.ogèiyk was Men achtte het niet waarschijnlijk da t déregeering' nóg: een we tson j werp - tot wij zi ging v-^ya n de oospronkelijke wet zouIndienen^ waardoor hét mogelijk: zóu>Vwordëng nog een nieuwen r insch rljyingstermijn te.-.; openen. ^5^ Opvallendi,:nocmt:-méh\;^t'iin-;dtóg "kundigekringen/dat de 'f meéstë'/ia-s sch rij v ingéh zijngekomen - ya n vh én'.t dié wél ./zeker:-/wist en jïïiëts| ..behoefden /tiérug'^.te; beialen^/TJlt/dit| yërschlj nséf.'ZQU /m en feu n^n/§con-| cl dééren/£da^t/v oorf he^/^dle/;/.^ wek^ijks:Czóuden/;inoeten/;afbë^l^i'/ het^/daarmee/;gemoeide:/bedrag:/^^; .week:/ tó cht-^ té -/bezwa ar lij k/-s^bn^te (Van onzen Haagschen redacteur) NÜ bij het Centraal Bureau voor het Consumentencrediet de ver?, zamelstaien van alle plaatselijke com missies zijn binnengekomen*, kan worden vastgesteld, dat het totale aantal aanvragen ongeveer 270 000 bedraagt, terwijl geschat wordt dat per inschrijving vier. tot vijf credie- ten van f 100 of gedeelten van f 100 werden gevraagd. Hettotale bedrag, dat voor het co nsum en t encred 1 et genoeg zal zij h. is niet hooger dan ongeveer f 100.000.000 zelfs? indien de gevraag de credieten Volledig wordentqëge?{ wezen. Dit totaal blijft dus ver ^be neden de f 500 000 000, welk-/ bedrag bb de behandeling Vanhet wetsont werp in het parlement nog - al.! eens j "werd-• genoemd.///^;?:'^:v'//>/.; C NOORDOOSTELIJKE WIND Weersverwachting, geldig tot Woens dagavond Hier en daar tUdèlUk wat toenemen-, de bewolking. Geen neerslag van be- teekenis. Matige noordoostelijke wind Overdag temperatuur In bet Westen van bet Mand oploopend tot óm" bet vriespunt. In het Oosten van bet land overwegend onder het Vriespunt. - a V - ■'•"-T'VïV.Wi i V 1 - k' De „redders" van Nederlanc in de Eerste Kamer ii j vrouw HERRIOT voorzifter van i Britsche profs niet ge buitenlanders voor -2*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1