t CAFE-RESTAURANT >7-5 jJ wfaweSTEN DE SCHIEDAMMER MARKEN "opnieuw geïsoleerd m Leden van groep 10 in' hoogste beroep Naar verlaging der subsidie op levensmiddelen? Coalifiekabinet-Ramadier van vier groote partijen Job Roos behaalt snelle zege op Wim te Nuyl Geruchtmakend ont slag uit politiedienst Vusvxij.kcid en (scdenitofy NIEUWE GROENTEPRIJZEN OORZAAK VAN PROTEST BIJ DEN HANDEL Veilingprijzen zijn RED EN ADM. LANGE HAVEN i« SCHIEDAM ADMINISTRATIE: TELEFOON 69300 REDACTIE;TELEFOON «6505 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK JJ CENT PER KWARTAAL t i. I.OSSE NUMMERS t 0 08 iRaCHUSSEN5TRj4t)3-TEi.30270.-36SZI- ZEVENDE JAARGANG NO, 19 D'QNDERDAG 23 JANUARI 1947 „De Hoop" en „Koopmans Weivaren" liggen verlaten in het ijs Verzekering dekt de schade Maar hoe komt de schipper aan een nieuwe schuit? (Van onzen speelden verslaggever.) Marken Is wederom geïsoleerd. "Woensdag Is de laatste boot de ha ven faümetigeltHJpen, Met veel moei te, want de nauwe vaargeul naar Monnikendam schoof achter ■chip geleidelijk aan dicht en, roart getrokken door een legertje Markers kon de boot, terwij} bemanning en passagiers van bakboord naar stuurboord sprongen om het schip flink 'in beweging te houden, haven bïnnenloo^cri. En.... aan den overkant wachtten nog meer dan honderd eilanders. Zij hebben den nacht aan den wal moeien door brengen. I Tezelfdertijd ging aan den an deren kant van het eiland by den vuurtoren eenk2etoev groep mannen en vrouwen een ai even somberen nacht tegemoet;, de opvarenden van de drie hier ge strande schepen of liever van twee schepen, want de „Koop- mans Welvaren" ligt at zonder bemanning en ook de tjalk „De Hoop", die nual practisch een wrak is, Is onbewoonbaar ge worden. Maar schipper Meijer heeft gast vrijheid gevonden aan boord van het motorschip „Oor", dat wei tn een benarde positie verkeert, maar voorloop!? toch geen ernst!? gevaar loopt. Twee mannen en twee vrou wen houden de wacht bi] de inge vroren schepen. Werkloos maar geduldig „WU kunnen toch nltfs doen', vertelden zij ons, „Wij moeten wachten tot het weer omslaat en met een blik op de strak-blauwe lucht daar schUnt nog niet veel kans op. De tjalk „De Hoop" moet als ver loren worden beschouwd, Het op dringende Ijs heeft de wanden ge heel In elkaar gedrukt, dc spanten verbogen err het dek geheel bol ge zet; de fuiken zijn stukgesprnngen en de bodem heeft verscheidene lekken. Schipper Meijer staal er gelaten bü te kijken. Het Is maar een klein scheepje, maar ai zijn bedrijfskapitaal Is er In geïnves teerd. „De verzekering zal mij de schade '"welultbetHïeii*\" jtegT^hyr^'r.maar' wat heb ik aan geld?' Een nieuw schip kan Ik toch niet krijgen..,..*' De ramp heeft zich in korten tijd voltrokken- Het ijsveld waarin de schepen verzeild raakren, was Riet eens zoo groot en was de wind West gebleven, dan hadden de schepen gemakkelijk Amsterdam kunnen bereiken. „Opeens kwam het Ijs opzetten", vertelden de schippers, „en dat kan Je alleen op het IJsseimeer overkomen Er stond maar een zwak windje, maar dat was genoeg om de schotsen la be weging te brengen. Had .het even harder gewaaid, dan waren de schotsen me! 200 Yeel geweld op de schepen- ge schoven, dat zij alle verloren zouden zijn geweest. Nu heeft het ys zich to groote dammen opgestapeld rondom de schepen. Endat zal misschien onze red ding zijn", aldus de schipepr van de „Oor", „want komt het ijs straks weer opzetten, dan beletten deze dammen dat bet ys bij de schepen komt," PA R OLOS COOP Paddestoel-fascisme WAAR allen naar luisteren en np letten en wat soms onopgemerkt blüft da boell de pollitke opmer- kers van lederen dag. Velen luisteren naar den wonder lijken uitslag van de Poolscbe ver kiezingen met „maar" 138 dooden en de gevangenneming van die leden van de boerenpartij wier verkiezing voor de regeerlngspartij - niet ge- wenscht was en naar be^waarschijn lijk machtelooze protest over de heden van den leider der boerenpar schrijnende verkiezingsonregelmatlg- 0 ehdenytk osvanljij SHR SHRx heden van den. leider der bóeren- partij Mlkolajczyk bij den hoogen raad. Velen maken zich bezorgd over hei neo-nazlsmè dat nog steeds eten kop blijft opsteken In de Duit- sche landen, oostenrijk en Hallë en niet daar alleen: ook zelfs In Enge land. waar Mosley steeds driester 21 jn ?ang gaai. De scheuring in de socialistische partij in Italië heeft niet alleen een kabinetscrisis ten ge volge gehad; dat was te verwachten; maar dat de neo-fasclstlsche partij der Fusionisten aan die andere, door de linkerzijde met scheeve blikken In de gaten gehouden partij van de Uotno Qualunque. het verwijt richt van niet fascistiseh-gecv^eg te zijn in deze crlsiidagen, is echter iets. dat aan: velen ts ontgaan eii dat toch wel een lyplsch crisisgevolg is. Die Fu" stonlsten zetelen In Bari; zij vloden *het een schande, als Italië am vru- dejveidmg teekent, en zy vi. den hei nog schandelijker, dat met Jen oorlog Is opgehouden Hun leider te ven k8p:tel;<. die onder Dultsch com mando aan hei Russische front heeft gevochten. Fernando Clarrapieo: ai) wil (als htj d«; Kans krijg". 1 ItaMe „voorbereiden op een aanval uit Joe goslavië of uit Rusland, en hU wil de westersche geallieerden ervar. door dringen. dat zij belang hebben bij een Italië, dat zoo n stoot uil het Oosen kan opvangeÜ. 7.00 niet- kan tegemoet treden met een tegensoot. Hij wil een sterk Italië ZU die den wapensit!*"*snd aanvaardden, en 21J die than;; het vredesverdrag gaan teekenen. zijn misdadigers. zegt fcU. -want zij maken Italië lot ecu zwakke sltaf" Men kent de melodie. .Men herinnert zich den tekst. Dan weet men ook welk vteesch men In de kuip heeft, me leze nieu we beweging In Zuld-Itatië. dus met de Fusionisten van Clarrapieo. de ais een paddestoel groeiende party, nu de verdeeldheid onder dc Jtallaan- sche socialisten allerlei crisis ver wekt, Iets meer discipline bU de socialisten - en het land zou er wel by varen 1 De Hoomsche schipper Deen, die nog heeft kunnen ontkomen, heeft de opvarenden van de „Koopmans Wei varen" meegenomen.. De vrouw van den schipper verwacht namelijk begin Februari een kindje en na tuurlijk wilde zij nie: graag het ri sico loopen de bevalling af te wach ten aan boord van het ingevroren schip. - Geen gebrek Geb-.ek hebben de schippers niet en dat behoeven zh ook niet te krijgen, want naar den Wal van Marken ts maar "een haive minuut loopen. of liever glijden. En gebrek aan belang stelling is er evenmin Vele Markers getroosten zich .'de lange wandeling langs den dijk of dwars door de wel landen naar de schepen en zwijgend ernstig hun gerimpelde koppen schuddend, zagen zij het schouwspel aan En dan waren er de journalisten en fotografen die gingen en kwamen Laat ln den .namiddag verlieten de laat sten het beroemde huisje van Sijtje Boes. waar het altijd gezellig ls zomer en w'nter De boot, die tegen vijf uur zou te- rugkeeren naar Monnikendam, was al in aantocht Op de heenreis had de schipper nog een gezelschap ^Amerl- kaansche soldrten weggebracht Maar de Markers a--to den steiger begrepen de vreugde niét waarmede wij de aankomst van de boot begroetten „Dachten jullie nog terug te komen?* vroegen zij „Denk maar niet dat'hij het waagt" En zoo was het ook Ka pitein Kes maakte vast en dacht et- niet aan nog eens den oversteek te ^wagen. Achter hem was de vaargeul door het opnieuw opdringende ijs eenvoudig dichtgeschoven en het was uitgesloten Monnikendam nog te be reiken Dan maar loopen, besio'en we Weer schudden de Markers hei hoofd. Gekkenwerk" zelden zij „Ja. als je de Gouwzee kent als Je binnenzak Als je de geulen wakken weet dan zou ie het kunnen probeeren." Maar met een vertrouwde gids? Ja dan-.,. En zie. de Markers zijn van nature behulpzaam en een gids was spoedig gevonden Die deed twee stappen op het ys en.,,, zakte er door Dat was vcor onsj voldoende om van de onderneming af te zien, te meer daar bet snel donker werd Dus.... terug naar Sijtje .Boes, die het gezelschap even hartelijk weer omving als zij kort te tevoren een goede refs had gewenscb^ Spaanscbe Journaliste, die naar het eiland was gekomen 'zij had voor het eerst vanmiddag op het ys gestaan) moest natuuriyk bij haar ln de bedstede blijven slapen De rest van hei gezelschap, waaronder zich ook drie gestrande ambtenaren van de distributie uit Edam bevonden, bevolkten bet eenigé. hoièl vanMar den" waar dè hfeéif^Ötf"*JÖW^ *aezë"W» vasie wel wist fe verwerken- Aan den overkant van de Gouwzee pinkelden öe Itchljes van Volendam en Monnlkkendam. Onbereikbaar voorlooplg. Vandaag zullen de bal lingen van het laatste eiland van de Zuiderzee den overtocht wagen Te voet of per schaats, of per tjsvlet- Chocolade en snoep op school Als straks de Prinselijke baby komt Teneinde de viering van de aanstaande blijde gebeurtenis op scholen voor gewoon lager en voorbereidend onderwijs mogelijk te maken heeft de directie van de voedselvoorzie ning van het ministerie van landbouw, visscherij en voedsel voorziening toestemming ver leend, dat via de plaatselijke distributiediensten tóewijzingen zullen worden verstrekt, waar door per kind een tractatie van èèn beker chocolademelk en 25 gram versnaperingen zal kun nen worden gegeven. Nader zal nog worden mede gedeeld, op welke wijze zij, die zich met het organiseferen en fi nancieren van. deze tractatie willen belasten, een verzoek om toewijzingen kunnen indienen. Zeven jaar voor bunkerbouw Twintig mlllioen gulden had de 60-Jarige A. J. Schoolderman om gezet met werkzaamheden, die hü ten bate der Dultschers verrichtte o.a. op Soesterberg en andere vlieg velden. Het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam veroordeelde hem tot zeven Jaar gevangenisstraf. Tijdens het bes-oek van on* prinsesjes aan het circus Knie te Amsterdam toonde prinses Beatris Rtnote beangstelling voor de in he> circus pas geboren pony De direr tie van hei circus heeft de pony aat de prinses aangeboden. Deheer Freddie Knie met de baby-pony Strafverlagingen gevraagd Voor den bijzonder en raad van cassatie stond o.m. terecht J. p Pot uit Rotterdam, die door het bijzon der gerechtshof was veroordeeld tot twlfttig jaar gevangenisstraf wegens samenwerking met den S.D. Pot had als bewaker dienst gedaan in het kamp te Vught in Maart 1944 kwam hij by de ..Groep 10" van de Rotterdamsche politie Samen met een collega, zekeren Van Kassen, heeft hij geschoten op een vluchtenden arrestant. De ze werd door verscheidene kogels geraakt en ls aan de, gevolgen overleden De verdediger, mr P. H. Verheul wees op de levensgeschiedenis van zyn cliënt, die lichamelijk zwak is en een zeer eenvoudig iemand Pleiter verzocht clementie Prof. Langemeijer was van oor deel, dat er inderdaad motieven voor strafverlaglng aanwezig wa~ .ren. Het schieten dat weliswaar niet te verontschuldigen valt heeft, onder bijzondere omstandig heden plaats gehad Voorts had de procureur fiscaal redenen om aan 's mans toerekeningsvatbaarheid te twijfelen Spr concludeerde tot het Inwinnen van een osychlatrtseh rapport. Vervolgens stond terecht Jan van Kassen te Rotterdam, die eveneens blj „Grpep ;lQ" hap ge wérkt. In dezefunctie, had,, hyver schillende arrestaties en huiszoe kingen verricht en samen met Pot op een vluchtenden arrestant ge schoten. Van Kassen was aanvan kelijk lid van den Jeugdstorm geweest en vervolgens bij de hulp politie gekomen Hierop was zijn aanstelling bij „Groer 10" gevolgd. Het by zond er gerechtshof had hem levenslange gevangenisstraf opge legd. By dezen verdachte nam de pro cureur fiscaal een verminderde toerekeningsvatbaarheid waar, het geen voor hem reden was, een strafverlaglng te vragen. Spr, con cludeerde tot 20 Jaar gevangenis straf, Minister Lieftinck geeft college ^FSCHQON de uitvoerige behandeling van de Staatsbegrootlng ln de Eerste Kamer, met ai dt daaraan verbonden politieke beschou wingen, in;feite een overbodige fraaiigheid ls, bestaat er to dl! Hooge College juist een uitgesproken voorkeur voor dit soort debat ten, niettegenstaande de'Voorzitter, prof. Kranenburg, bij zijn ambts aanvaarding de positie van den Senaat duidelijk heeft geschilderd. De Kamer van revisie kan het blijkbaar niet laten om Tweede Kamer tje te spelen en minister Lieftinck heeft, anders dan minister Beel de vorige week, haar daarbij de vollemaat gegeven Meer dan twee uur heeft hij to eerste, instantie gesproken en bij de replieken een uur. Een bezielend spreker ls hij niet doch hij verstaat ta perfectie de kunst om op duidelijke, somtyds humoristische wijze college te geven en wy hebben den indruk gekregen, dat zijn uitvoerig betoog op vele senatoren verhelderend heeft gewerkt Dit kan van belang zijn, omdat hij, na de behandeling to de Tweede Kamer, hier ook zijn heffing In eens zal hebben te verdedigen, die zeker op niet minder verzet zal stuiten dan de vermogensaanwasbelasttng en de conversie. Geen tót eiken prijs sluitende begrooting Gistermorgen zijn rede voortzet tend, betoogde minister Lief tinck dat ons land meer dan ooit aan de Internationale economie is gebonden, waardoor prijsverhoogen- de tendenzen optreden,, die door de prijsbeheerschtag slechts met groote moeite binnen de perken kunnen worden gehouden Met groote voorzichtigheid moet inzake de deblokkeering worden opgetre den, omdat niet alle aanvragen vertrouwen verdienen. De uitgaven voor het militaire apparaat en-voor den wederopbouw zijn zoo abnormaal hoog. dat net onmogelijk ls om ze uit de belas- ttogei* te dekken. De militaire las ten worden vóór een deel opgevan gen door credieten, verleend door landen, die overtollig oorlogsmate riaal te verkoopen hebben! De moeilijke budgetaire positie wordt mede veroorzaakt door den dienst van de staatsschuld; vertraagde al lossing en lage rente kunnen hier alleen verbetering brengen Ook het oarlogsschadeprobleem heeft grootev flnahcieele consequenties, waarover bijde spoedig voor te stellen schaderegeling nader ge sproken kan worden. De subsidiepolitiek is een dusda nig zware last, dat nagegaan zal worden, In hoeverre de bultenland- sche prijzen kunnen worden door berekend, zonder tot te groote ver hooging van de kosten van levens onderhoud te komen. liet distribu- liepakket moet tn dit verband als één geheel worden eschouwd. De. inkrimping van het staatsap paraat is beneden de verwachting gebleven, omdat op verschillend gebied overheidsbemoeiing nog niet kan- ,;v De minister meende, dat voor de beoordeeitog van den spaarzin een vergelijking tusscben inlagen en de terugbetalingen der spaarbanken doeltreffend is, omdat tijdens de geldsaneering belangrijke bedragen op spaarrekeningen zyn geplaatst, welke geen spaargelden waren Wat de uitwerking van een spaamam- pagne betreft, was hy dan ook niet pessimistisch, Een sluitend budget ls natuuriyk ln jaren nog niet mogelijk, doch wel zuilen groote gapingen over brugd kunnen worden. Overigens bleek de minister geen voorstander van een sluitende begrooting tout prix doch van een dynamisch^ ft- Defensie weer „eerlijk verdeeld" Paul Ra mad Ier heeft een regie ring gevormd, bestaande uil de vier groote partijen: communisten, radi calen, socialisten en M.R.P. Het nieuwe kabinet bestaat uit 26 leden: 9 socialisten, 5 communisten, 5 ra dicalen, 5 M,R.P,-leden en 2 con servatieven, Bi da uit ls weer minister van bui- tenlandsche zaken.. Aan het hoofd van het departement van defensie slaat een communist, doch de dne ondqrdepartementen oorlog, marine en' luchtvaart zyn to handen van resp, eeri! M.R.P-man, een socialist en een radicaal. Ramadler heeft drie vice-voorzit ters aangewezen, n.L den commu nist Maurice Thorez,den M.R.P- man Pierre Teltgen en den radicaa! Yvon Delbos. Btonen2andsche zaken is m hau- Zijn tempo verraste den Amsterdammer Eïl KUST een nieuwe "ster aan het Rotterdams elie bohsflrmameni. En het zal niet zoo heel lang meer duren Of die sier zal door zfln schit tering zich van de andere onder- schelden en gemakkelUK te herken nen ziln. Joh Koos. de Jongste prof uit den „stal" Hulzenaar, ts bezig zleh j*en pad ie banen door hei moei lijke leven der beroepsboksers. En her is nu reeds duidelijk, dat h|} de capaciteiten bezit om het daarin ver te kunnen brengen: dat bewees Woensdagavond weer de manier waarop bij den gerouttneerden Am- sterdamschen weiter, Wim te Nuyl, •ds na drie ronden tot opgeven dwong. Zijn razend snelle tempo overrom pelde den Amslerdamseben har-kee per vólkomen en ontnam dezen elk initiatief Dit leverde Job Rdos al in de'kerste ronde een duidelijke punienvoorsprong op! Te Nuyl. de man met veel grooiere ring-routine en mei de reputatie van een kundl- gen, bewegelijken stijlbokser, werd ditmaal spoedig van zijn stuk ge1 bracht Een dergelijke overheerschen- de tegenstander moet hem wel heel vreemd zyn geweest, zijn snelle duiken en de sportiviteit van Roos toen hy 6trulke'óe. spaarden Te Nuyl nog vele slagen, maar het krachtsverschil tusschen htm «a den met overmoedig brio boksen- den Rotterdammer was aan het ein de van de iweede ronde wel zoo groot, dat Te! r*Uyi de volle acht rorden eenvoudig niet kon ultbok- sen Hy zwichtte in de derde ronde dan ook voor de (alrijke harde tref fers en stak de hand op Een zoo spoedige overwinning op een sterken ringrot als Wim te Nuyl bewijzen echter nog niet de vol maaktheid der, bokskunde van den Rotterdammer.. En Roos begrijpt ook zelf heel goed dat hijer nog lang niet ls. HU zal zijn dekking moeten verbeteren, niet te véél ..nemen" in den wedstrijd en zich toeleggen op bet bepalen en sleeds weer aanpas sen van den afstand tot zijn tegen-; stander Dan zullen zijn stoot en nog vaker doe! treffen en ooft nauwkeu riger zijn. Goede amateur-sport De amateurs hebben ln gebouw „Odeon" uitstekende sport te zién gegeven. In het bijzonder onder scheidden zich Daan Keiler, die een punienoverwlnnlng behaalde op den Amsterdammer Hermans: J Breet- veld. voor wlen - het heel lastig was 1e winnen van den zich moedig herstellenden De Vries (A'daro) en F van Kempen, die door grooiere beheerschlng een .onbeslist" wist te krijgen tegen Walraven tA'daml- Van Schalk (A'dam), die van Sleu- teikamp (R'dam) verloor, wor. des ondanks den styiprUs Rietveld (A'dam) wo.p van Chr Hol (R'dam): Zandvliet (R'dam) won door k-o. van Sluy*.«r (R'dam), den van een socialist, Eveneens is dit het geval met de portefeullie van o verzee sche gebiedsdeeien, dLe gooi Marlus Moutot beheerd bljjft Robert Schumann (MR.P.) Is minister van financiën. Kustvaarders naar Indonesië Voor vervoer van copra naar centraal punt Een groote hoeveelheid copra ligt thans in Indonesië, 'voorna melijk in de Mol ukken, gereed voor verzending naar Nederland, waar zij een belangrijke bij drage kan leveren voor onze margarine-industrie. Men heeft bij het vervoer echter te kampen met een belangrijk tekort aan prauwen, die bovendien niet in voldoende mate kunnen worden aangebouwd door een tekort aan hout (een gevolg van de JapanSche roekeloosheid bil het kappen) eh het tekort aan werkkrachten. De regeering heeft daarom allereerst een aantal lichters in Australië aangekocht, doch daar ook dit nog niet voldoende is, is zij overgegaan tot het charteren van zes Nederlandsche coasters met bemanning voor den duur van ongeveer een jaar, terwijl nog een aantal sleepbooten en lichters zijn en zullen worden aangekocht A3 deze vaartuigen zullen die nen om de copra naar een cen traal punt te. brengen, .vermoe delijk Menado, vanwaar zij door grootere schepen naar Neder land zal worden vervoerd. DE GAULÜTWEICERT ONDERSCHEIDING Generaal De Gaulle heeft in eer brief aan Léon Blum (die Zaterdag toén de brief geschreven werd, na melijk nOg regeringshoofd was) medegedeeld, dat hij de militaire médaille/ die de Fransche regeeriijg wil uitreiken aan Churchill. Stalin! Roosevelt (posthuum) sn aan hem zetf,~ niet kan aanvaarden. De Gaulle schrijftdaf eén man. d' .Frankrijk naar de over -'inr""» en de vrijheid heeft yevoerd. «een andere belonging kan aanvaarden dan hel fr:i, dat hij in de vervulling van die taak is ge slaagd. nanciede politiek. Niettemin heeft de Overheid den plicht om de grootsie zuinigheid te betrachten. De minister was van meening. dat de heer Va* de,Kleft de leden van het Oomtté tot daadwerkelijke oestrfjdtog van de inflatie te veel heeft vereenzelvigd met personen, die in bet verleden als financiers hebben gefaald Het bezwaar van den heer Van Santen tegen ftoan cieel-economlsche monopolies deel de hy. doch wenschte geen vervan ging daarvan door een staatkundig monopolie, gelijk de communisten jen. Uitvoerig toonde de minister aan, dat van een tegenstelling tusschen het monetaire en het economische beleid der regeering geen sprake ls Terugkomend op de noodzakelijk heid van sparen, wees hy gedwon gen sparen af. Met de besturen van de .verschil lende groote fondsen wordt overleg gepleegd op welke ,/ljze aan de voor hen bestaande moeiiykheden tege moet gekomen kan worden Hierby komt ook de vraag aan de orde. of de iondsen op den duur gehand haafd moeten worden of vervangen door een omslags«°!r-t. Omstandig toonde de minister aan dat het ciale en economische element to de belastingheffing niet uit te scha kelen ls. By de replieken bleken alle op- postanten tegen het beleid van den minister erkentelijk voor zijn uit voerig antwoord. Prof. Molenaar, <P.v.d.A.), die in eerste instantie zyn bezwaren tegen het financieel beleid der regeertog breed had-uit gemeten, deed zelfs de toezegging, dat hy bereid is, het beleid van den minister ln de komende maanden naar zyn daden te beoordeelen. Daaruit zou men moeten afleiden, dat dit tot nu.toe niet ls gebeurd. Over het antwoord inzake de bjljet- iêiicirculfttlê- niet- tevreden, omdat geen vergel ijktog was ge maakt met het nationaal Inkomen ln de verschillende landen. De heer Van Santen (C.P.N.) constateerde met verrukking, dat tusschen den minis' r en de C.P.N, geen Chtoeesche muur stond en hy liet een zoet gefluit hooren over mogelijke samenwerking tus schen P.v.dA. en C.P.N. ln ver band met het door den minister gememoreerde politieke monopolie merkte hy op, dat het niet actueel is, maar actueel kan wordm als de oppositie Illegale middelen zou toe- Hij waarschuwde tegen tolerantie ad absurdum. Nadat ook de beide andere op posanten. de heer Rip (A.R.) en Vixeboxse (C.H.) kort hadden gerepliceerd, verwees de minister den zoeten vogelaar Van Santen naar dén toekomstigen kabinets formateur en verklaarde, dat zyn tolerantie ophoudt tegen intoleran- ten. Prof. Molenaar stelde hy ln zooverre tevreden, dat hij voor En geland, Zweden en ons land verge lijkingen gaf met het nationaal in komen. Dit Is sedert J938 ln Neder land gestegen tot 163 pet. de bank- blljettencirculatle tot 276 pet. Voor Engeland zUn deze percentages resp. 171 en 2^ en voor Zweden en 271. Er dus to deze drie landen ongeveer dezelfde verhou ding tusschen de geldstygtog en de styglng van het nationaal Inkomen. De chef van de economische re cherche te Rotterdam, de hoofd inspecteur 3, H., treedt uit het po litiecorps. Hem Is verlof verleend, totdat op *yn verzoek- om ontslag zal zijn beslist. Deze ontslagaanvrage heeft in het politiecorps eenige beroering en ontsteltenis verwekt. Bij informatie deelde men ons mede. dat tijdens een onverwacht gedane contróle aan het licht zou zijn gekomen, dat de heer H., naar men aanneemt, in het belang van zijn dienst eenige maatregelen had getroffen, die zijn ambtelijke bevoegdheden overschre den en in leder geval dermate on juist werden geacht dat een heen gaan er het gevolg van moest rijn. Dit wordt temeer betreurd, omdat deze hoofdinspecteur zoowel by zyn superieuren als by zyn onderge schikten .zeer goed stond aange schreven. Vooral door zyn knappe leiding to menige belangrijke zaak had hU zich groote bekendheid ver worven. Onder zijn leiding was de bonnenzwendel by de Unilever Ver koop Centrale geheel tot, klaarheid gebracht. Groote Van Cogh-tentbon- stelling in Parijs Op 21 Januari wordt tn hel „Muse* le l'Orangerle'V de grootste Van Cïogh-ten toonstelling geopend, die ooit te Parijs heeri plaats gehad De expositie beval 105 doeken, aqua rellen en teekenlngen eii geefl een beeld von Van Gogh's 'ontwikkeling van 1878 tot de meest beroemde schilderijen uit de laatste periode, die van Arles en Saint Rémy. toen de schilder reeds dodï den waanzin be vangen was. die hem ln 1890 tot zelf:, moord moest brengen Het grootste deel der Inzending komt van den neef van Van Gogb en ;t museum .Krölier-Müller, De t*sitoooat«lUag «luit U Uutt. Zweedsche Prins in ons land Als gast van Prins Bernhard Prina Gustaaf A.dOJL hertog van Vaesterbotten, zoon van den Zweed schen kroonprins, arriveerde gister avond met de STcandlnavIë-express op het station te Amersfoort Prins Bern hard stond op het perron om zijn gast. die korten tijd op ultnoodlgtng van den Prins ln ons land zal ver toeven. te begroeten Prins Bernhard drukte Prins Gustaaf Adólf hartelijk de hand en tezamen begaven zij zich naar de voor het station gereed staande auto om vervolgens naar het paleis soestdijk te rijden. De bagage van den Zweedschen Prins, bestaan de uit eenige groote kisten, werd ln twee volgwagens geladen Vandaag zouden Prins Gustaaf Adolf en Prins Bernhard gaan Jagen ln de kroondo meinen, nabij het palels 't Ujo Koningin gaat naar Soestdijk Het staat thans vast dat de Ko ninftin haar verblijf in de houfdslad <1 n tieten januari 2at beëindigen Op dien datum vertrekt de Vorstin naar paleis c liik. GHeroehtertd heeft de Koningm mimen tijd in het riiksmtis- m schilderd. In den middag: maakte zij in een open auto een rijtoer naar riemen Hier vertiet 7'j den wapen om een wandeling te maken langr- hef Merwedekana.il ln de hoofdstad teneekeerd, liet Hare Majesteit zich nop ceniee*- door de drukke straten rondrijden voordat zij zich ederom naar het paleis begaf. Slachtoffers van explosieramp teraardebesteld Muiden hingen Woensdag de vlaggen halfstok. De drl« arbeiders van de spring stoffenfabriek, die als slachtoffer van hun beroep vleien, werden ter aar de. besteld. De sloet werd geopend door dc Iljk- auto's met het stoffelijk overschot der slachtoffers Achter de auto' volgden de familieleden en de stoet werd gesloten door bet personeel van de kruitfabriek. Namens den mljnop rulmingsdienst te Lelden was aanwe zig luitenant ter zee Ir H J J te Póel Verder waren er de militaire opzich ter van de kruitfabriek, lult. ter zee F J Kraan, directie en commissaris sen van de kriiitfabrlek en een de putatie van den medlschen dienst van het doorgangskamp Mulderberg. wel ke dienst de eerste hulp na de ex plosie had verleend. Op de begraafplaats hadden tallooze Inwoners van Muiden zich groeve verzameld. De burgemeester de heer Coops, sprak namens de Ko ningin den minister-president en de "gemeente";"Dé'héerp G"ÏCeVsten"voer-' de bét wnord namens het personeel van de kruitfabriek Verder spraken nog de oud-wethouder van Muiden. de heer Bouvy. ds E Douma en ds G C Severijn. Het Amsterdamsche slachtoffer der explosie, de soldaat J Klarenbeek, gisteren eveneens teraardebesteld. Het geschiedde op de Noorderbegraaf plaats en met militaire eer. By de groeve speelde een militaire kapel het Wilhelmus en een vuur^elelon loste een eercsalvo. Namens den mljnop- rulmlngsdlenst sprak tweede luite nant P Beun der de achtergeblevenen toe. In Delft werd de soldaat H de Wil de teraardebesteld, eveneens met mi litaire eer. Gesproken werd door ds Jonkers en den legerpredlkant majoor Van den Bosch. Direct na de ontploffingsramp (e Muiden heeft het Zuiden van Nederland medeleven betoond mei het too zwaar getroffen stadje en een groote hoeveelheid glas be schikbaar gesteld. De burgemeester van Muiden. de heer Th. C. D Coops, rechts, neemt de zending van den. heer A. d: Waal van Vlietdirecteur der Zin der glasfabriek te Bergen op Zoom, in ontvangst. Artikel 7 Grondwet OFSCHOON er over het zevende artikel van de Nederlandsche Grondwet een hast boeken ls volgeschreven, kan een enkele op merking over een uw ..probleem", dat er door sommige politici aan is vastgeknoopt niet achterwege blijven. Dit te minder nu het ge- vaa: niet denkbeeldig is, dat vast- knooptog leiden zal tot vérstrek kende consequenties. „Niemand heelt voorafgaand ver lof noodig om door de drukpers ge dachten of gevoelens te openbaren, behoudens Ieders vi rantwoordeiyk- heid volgens de wet", zegt het ze vende artikel. Wij zullen ons niet verdiepen ln de ietwat slordige redactie, waarin ..voorafgaand" lichtelijk overbodig en de tegenstelling tusschen .mie- mand" en „ieders" Ietwat onpre cies is. Neen, liever springen wij maar ineens midden to den vijver: Art. 7 van de Grondwet, zoo zeg gen de hierboven bedoelde politici, verbiedt dus een wettelijke maat regel op grond, waarvan iemand het uitgeven van een Wad als pe riodiek zal worden verbodem „Dus"? Persvrijheid - daarom gaat het min of meer to het zevende grond wetsartikel - ls een kostelijk goed. Wij. die „Het Parool" vijf Jaar lang to een dictatuur-Nederland zonder persvrijheid uitgaven, weten daar van. WU zullen voor volledige pers vrijheid altijd op.de bres staan. WAT is „persvrijheid"? Met die vraag komen wij to de trouvaille van de politici bovenbe doeld. Artikel 7 zegf het is het niet-bchocven van verlof om uw gevoelens en gedachten ln het open baar te doen uitdrukken. Da* is. met alle schoonheidsgebreken een duidelijke omschrijving. Daar. wam de overheid zegt; vóór ge uw ge dachten of gevoelens gaat open baren. wil Ik de drukproef wel eens inkijken en van mijn goedkeuring hangt het af. of uw gedacluer en gevoelens gedrukt mogen worden ddar ls géén persvrijheid. Daar, waar de overheid zegt: „Publiceer vrijelijk uw gevoelens en gedachten, maar denk aan de strafwet, die misdrijven als smaad en laster kentl" da&r is persvrijheid. Neen. betoogen de hlerbedoelde politici, persvrijheid is: vrijheid om persen te exploiteeren. om er een dagb'.addrukkerij op na te houden, om een krant op le richten. Daar, waar de overheid die vrijheid be perkt. beperkt zij de persvrijheid. Daar. waar de overheid bet oprich ten en êxpióitéeren" van'de drukke rijen voor dag- en andere bladen voor de volle honderd procent vry laat dé&r alleen ls persvrijheid. rjD meerbedoelde politici hebben het erg mis. ?,y halen 't grond recht der vrije meenuigsuiting door een met het iiberaiistisch-kaphalts- tisch beginsel van het „laisser faire" zy doen alsof het zevende artikel van de Grondwet de ordening van het dagblad- en per.odiekenbedryf ten eenenmale onmogeiyk maakt, alsof de Grondwetgever van meer dan honderd Jaar geleden voor eens en voor al een barrière tegen orde ning op een bepaald terreur van het maatschapeUjk ieven heeft willen verbieden. Het lijkt er niet op. Plaats, ge schiedenis. tekst, interpretatie, his torie en Jurisprudentie van het zevende artikel Jeveren opgebeld niet houvast voor de gedachte, dat hier iets anders werd geregeld en vastgelegd dan het recht van den burger op het to vrijheid uiten van zijn meening. Niets minder.Gok niets méér. Niet dus het- recht om wie men ook zy en welk doel men ook nastreeft drukkerijen voor dag- en weekbladen te mogen exploiteeren. Dat heeft met.,.pers vrijheid" in het geheel niets te ma ken. ORDENING op het terrein van het dagbladwezen onderstelt democratisch samengestelde en de mocratisch werkende organen, die de voorwaarden bepalen, waaraan de persoon of de groep moet vol doen, die een bied wil uitgeven. Zulk een ordening verebcht geener lei verander.ng der Grondwet. Want naast die ordentog blijft het zeven de artikel onverzwakt# van kracht: „Niemand heeft voorafgaand verlof noodig om zyn gedachten en gevoe lens door de drukpers te openba ren". Eer. recht van den individuee- len burger op vrije tneento- suittog; geen recht van Jan en alleman om bladen te exploiteeren. Waar zelfs to sommige kringen van de tot oordeelen geroepenen artikel 7 als een anw-ordentoga- slagboom wordt gez.en. leek het niet overbodig tegen die opvatting stelling te nemen. vrij gebleven Gisteren zön de door den minis ter van Landbouw vastgestelde maximumprijzen voor. wintergroen ten ingegaan. De nieuwe prijsrege ling heeft aanleiding gegeven tot felje protesten van de züde van den groentehandcl. Devakgroep detailhandel tn groenten en fruit maakt er bezwaar t gen, dat.de maximum-prijzer zyn vastgesteld door de bedrijf.'«schap in overleg met den minister zonder medezeggenschap van dr_vakgroe pen grootf en 'kleinhandel. De vei- Itogprijzeri zyn" vrU gebleven, zoo dat de tuinder mag verkoopen té gen den prijs, die hy.zelf wenscht. P't heeft tot gevolg, dat de' groen te-exporteurs bevoordeeld worden, want de grossier ls aan den vastge- stelden maximumprijs gebonden. Van velltogzüde vernemen wf) dat do tendens by do. grossiers zou bestaan de door den tuinder aar de veiling aangevoerde diverse kwali- teitfc van groenten, na aankoop door eikaar te gooien om op deze wyze op de maximumprijzen voor eerste kwaliteit nog .een drageUjke wtost te kunnen maken. De tuinder staat op het standpunt, dat-:dc groenteD ln de kwaliteit, zoo als zy aan de veiling wordt aangevoerd.' O' door den handel verkocht moet worden. In België worden de diver- se kwaliteiten door papieren van verschillende kleur aangegeven, een 1 systeem, dat hier navolging verdient. Officieelc benoemingen 3ij K. B. zijn benoemd tot'hd. van hel.college van regerteri over de ge-;"! vanpenissen te Rotterdam; mr. l. j. Dutilb/ advocaat .'en procureur," won. r de te Rotterdam.mr, -Fran- ken; vice-president van de arroadis- sements-rcclilhank teRóMerdaraTën^ r' Fr.. M G; -nV. Wal-sum; pud^di»; rccteur .".van' .den^.gemM'ntélükaa dienst voor "sociale.- zaVte^Rottër-' i won ie.; aldaar. .J*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1