DE SCHIEDAMMER Frankrijk stelt een nieuwe Duitsche grondwet voor DOKTERS VOOR DOKTERS, De „Lilian" op den rand van de vrijheid Geslaagde suikercampagne in West-Brabant RED. EN ADM. LANGE HAVEN HI SCHIEDAM ADMINISTRATIE: TELEFOON BS 300 REDACTIE: TELEFOON 86503 ABONNEMENTSPRIJSPER WEEK 31 CENT PER KWARTAAL f I. LOSSE NUMMERS f 0.08 j SPONSEN - ZEEMEN - BORSTELS - KWASTEN WITTE DE WlfHSTRMI 46, TEL. 27513, R'DAM ZEVENDE JAARGANG NO. 20 Federatie van losse Duitsche staten De. Fransche rcgreerlne Heeft In een nota aan de V.S., de Sovjet-Unie en Groot-Brittannlë een nieuwe grondwet voor Duitschland voorgesteld, waarbij het Duitsche parlement of Rijksdag zou 'worden afgeschaft en Dultschland zou moeten terugkeeren tot-een soort regeering ten tydevan Bismarck van betrekkelijk onafhankelijke Duitsche staten in los gede centraliseerd verband. Dultschland als één geheel moeten met een meerderheid van twee der den in het Huis der Staten worden goedgekeurd, Vandaag vollediger verklaringen De positie van het Rijnland en Ruhrgebïed zou slechts vluchtig zijn aangestipt. De Fransche regeering zou V3n meening zijn, dat voor die gebieden speciale regelingen moeien worden ge trollen. Men verwacht, dat vandaag vol lediger verklaringen door het Fran sche ministerie van buiteniandsche zaken zullen worden afgelegd, nadat Georges Bidault, de nieuwe minister van buiteniandsche zaken, den in houd ervan zai hebben bestudeerd. Tegelijk met het bekend wor den van het Fransche plan meldt United Press uit Londen, dat thans het Britsche ontwerp voor het vredesverdrag met Dultsch land voltooid is, dat op 10 Maart aan de Groote Vier te Moskou zal worden voorgelegd. Het plan voorziet in het voorkomen van nieuwe Duit sche agressie door de instel ling van politieke voorwaar den, die de wereld moeten beschermen tegen elke Duit sche neigiog tot dictatuur en elke herleving van de agressieve politiek. Er zal een economische situatie moeten worden geschapen, die de Duitsehers en de wereld bui ten Duitscjiland in staat zal stellen in vrede profijt te trekken van de Duitsche in dustrie en uhlpbrcnnen. De Engelcshen zouden een ge centraliseerde regeering voor stellen, bestaande uit twee ka mers, de eene door het volk ge kozen, de andere uit vertegen woordigers der regionale bestu ren. De centrale regeering zou bezag In heel Dultschland heb ben.' In economisch opzicht zou het Britschep lan voorzien in een absoluut en permanent verbod van. productie van oorlogsmate riaal in den ruimsten zin des woords. Duitschland zou als een economische eenheid behandeld moeten worden conform de over eenkomst van Potsdam, tilt de loopende Dui-ïcne. product-lv Bevoegdheden beperkt Het voorstel omvat de volgende vijf punten: Dultschland moet een federatie vormen van aparte Duitsche sta'en, waarin de voornaamste 'bevoegd heden verankerd liggen tn de staten. De bevoegdheden der federale regee ringen moeten worden beperkt tot aiomvattende aangelegenheden en enkele aspecten van economische en buiteniandsche aangelegenheden. Om de vier Jaar moeten de natio nale vergaderingen van iederen staat afgevaardigden benoemen voor het '„Huis der Staten", Het „Huis der Staten" moet ieder Jaar een nieuwen federalen presi dent benoemen, die op zijn beurteen federale regeering moei aanwijzen. De regeeringen der staten zfjn voor alle andere bevoegdheden ver antwoordelijk, zij moeten hun eigen politiemacht hebben, rechters be- noemen voor het Duitsche hoogge rechtshof, in staat zijn ambassa deurs voorbuiteniandsche mogend heden te benoemen en staatszaken met hen te bespreken. Zij mogen echter geen -verbond of fusie onder ling aangaan. De internationale verdragen voor VRIJDAG 24 JANUARI 194? Met de Scandinavië-express arri- veerde -Woensdagavond te Afners foprt Prins Guslaaf Adolf, „toon Van den kroonprins van Zweden, 'De hooge gast wérd op het perron begroet 'door Z.K.H. Prins Bern- hard, die karlcn tijd de gastheer van den Zweedschen prins tal gijn. PA R O L O SCOOP 'Achttien verlanglijsten DIT zijn. de dagen der eischen^ eischen tegen de Duitsehers, die nuchter moeten boeten wat rij in hun brooddronken naziïstischen overmoed hebben bedreven. Kalme, redciM^e landen, tfeltjk Nederland, blijven ge- ma tigüin hun vergeldiYigseischen; de rede van minister van Kleffens in het Waldorf Astorla-Hoiel te New York;heeft het wederom bewezen, toen hij^rbp eenAmerikaansch-Nederland- schen vriendschapsavond het rustige Nederlandsché memorandum, aange boden aan de plaatsvervangers van de Gróote vier te Londen, nog eens „populair" doornam. Andere nabuur landen van 't Hitlerlaansche Dui- zend Jarige Rijk zitten echter hooger te-paard, waarschijnlijk om ie voor komen, dat het algemeen bekende ca baret-aardigheidje waar wordt. nl. dat Hitier z'n zin heeft bereikt met zijn Duizendjarig Rijk. want na rte twaalf Jaren totalitair Hltlerianisme zijn minstens 988 Jaren denazificatie noëdigals de (niet volledig eensge zinde) geallieerden zóó doorgaan. speciaal de Poolsche en de JoegO' ■lavlsche eischen sprek envan vergel ding voor de enorme geleden verlie zen: .'„hoe tragisch het ook ts, ir een oorlogsslachting moet men vredestijd kwijlen". Polen wil een westgrens langs der. westelijken oever van de Oder, en Joegoslavië zou zich Zuid-Karlnthle toegewezen willen zien. en belde landen willen, da; hun minderheden In de voorma llge Duitsche landen een sterke rechtspositie krijgen. En beide eischen een pchadevergocdtng die tn de mllllocnen dollars loopt. Be:de hebben bU hun verlangens lijsten bij gevoegd. waarin heel de ellende van den Duttschen overvalsoorlog en van de. plunderbezetting wordt opgesomd ln hu.verlngwekkende getallen bijzonderheden. Polen wil zoo Iets verschrikkelijks niet weer ondergaan, en daarom elscLt het volledige demo- crattseerlng van alle Duiische landen, verbod van tedere trredcnt'.stlsche beweging of organisatie, uitlevering van alle collaborateurs van Iedere nationaliteit, en gebruikmaking Iedere economische mogelijkheid m de Duitsche landen. De Joegoslaven willen veel op_ de Oostenrijkers verhalen, otr.dnt dezen zooveel kastanjes uit het Joegosla vische vuur hebben gehaald voor dc Duitsehers. „meer dan de groote ge allieerden beseffen". „Oostenrljksch kapitaal volgde de Invallende legers op den voet en exploiteerden Joego slavië (en bate van Dultschland". En dan volgen de getallen der gfdooöen. verminkten en versleepten om nog maar te zwijger, van het geld dat verloren ging. Millioenennota'S der oorlogsellende. Zwijgend neemt men te Londen alles In on'.vangst. En als de acht tiende lijst binnen is, begint men te te tellen en te wegen. Realiseert men :Uch thans In. de Duiische landen, dat men niet onge straft een oorlog kan voeren gelijk de zes Jarer. *39—'43 te aanschouwen gaven, en dat de verdiende straf een vreeseHJke vrede Is? Nieuwe Grieksche regeering Coalitie van zevert partijen Alle Grieksche politieke partijen behalve de liberale partij van So- foelis hebben zitting genomen in een nieuw coalitiekabinet dat steunt op 306 van de .354 parle mentszetels. In het programma van -de nieuwe regeering zijn onder an dere opgenomen de volgende pun ten: vermindering ven de politieke tegenstellingen, sociale rechtvaar digheid, weeldebelasting en een de mocratische oplossing voor het vak- vereenlgingsprobleem. De afgetreden minister-president Constantin Tsaldarls, die in het nieuwe kabinet minister van bui- tenlndsche zaken wordt, deed gis teravond in het parlement mede- deeling van de vorming van het nieuwe kabinet. HU kondigde voorts aan, dat er plannen klaar liggen voor een beslissender: aanval op de guerillastrijders in het Noorden vun het land. „Wij uilen van de verdediging naar den aanval" overr gaan" aldus Tsaidaris. Naar 'n onafhankelijk India Constituante neemt resolutie aan— De gedelegeerden van de con- stitueerende vergadering van In dia namen Woensdag te New Delhi met algemeen stemmen een resolutie van Pandit Nehroe ten gunste van de stichting van een onafhankelijke souvereine re nt*' 'iek aan, Dc stemming had plaats na een zeer uitvoerig debat, waarbij de Moharomedaansche Liga niet aan wezig was. 1 Ti vern''t\vr> Heiijke In dische kringen te Londen acht men eenstemmige aanvaarding van .de onafhankelijkheids-resolutie van mee dan symbolische beteekenis en Rrit- sche waarnemers zien in het besluit der vergadering een overwinning van Xehroe's bekwame tactiek, uitge voerd onder Gliandi's leiding, die vooral blijkt uit het feit. dat de „paria's" de resolutie mede hebben Ondersteund. „Beste voornemens" te Batavia Overleg wordt voortgezet Het contact tusschen de com missie-generaal en de Indonesisch-^ delegatie dat Woensdag In het pa leis Rijswijk is hervat en gisteren zoowel 's morgens als 's middags ten huize van SJahrir. werd voort gezet, heeft in* een prettige sfeer plaats gehad, naar een gezagheb bend republikeinsch woordvoerder verklaardheeft. „Er bestaan nog zouden "geen - hsraÉ^taiingén-Jve!e'misverstanden,.die uit-den weg, behoeven te wo^en gedaan, zoo- ~-"™" - lang er ia elke zone een nega tieve betalingsbalans bestaat. De beUngrijke industrieën van het Rvhrgebied behooren gesociali seerd te worden. Duitsche socl- eüsatleplannen in andere deelen van het land moeten worden ge steund. Wat de grenskwesties betreft zou het Britsche plan de Fran sche voorstellen inzake het Saar- gebied steunen. Daardoor zou de Sa ar ingevoegd worden in het Fransche economische en. admi nistratieve systeem, zonder dac het echter formeel zou worden geannexeerd Ruhr- en Rijnland zouden deel blijven uitmaken van Duitschland en niet politiek wor den afgescheiden. Speciale ga ranties zouden voor deze gebieden uïtgwerkt worden waarschijnlijk op internationale basis. -4 fetóU, OF: „MEDISCHE VOORLICHTING" A.V.R.O. gooit er met „lm™! f? S? romnues van ne[ Kngetache oioacesKlshliï re giment, dat Woensdag per s.s. ..Carthage" met vrouwen en hinderen naar Jamaica en Bermuda is vertrokken krijgen óok een zwemvest Lading wordt overboord gegooid Een week nadat de eerste pogingen In het werk werden gesteld om met sleepboofen het hli Ben Helder gestrande Peensehe s s. „Lilian" vlot te trekken, begint het zlei dat de zee het het WEERBERICHT WEINIG VERANDERING Weersverwachting geldig tot Vrij dagavond. Lichte tot tnatlge vorst. Wisselend bewolkt «net hier en daar een snreuwhnltjr. Matige. tUdelUU krach tige Noordoostelijke wind. Zon op 8 33 uur. or.der I? M uur. Waterstanden Rotterdam lo UJ 6-2® uur. 2e tij 18 51 uur- 100 millioen dollar 'voor opvoeding Unesco wil 14 landen helpen De Unesco (United Nations Educar tfonal, Scientific and Cultural Orga nisation) wil too mlllloen dollar bij een brengen om In veertien landen, waaronder Frankrijk, België, Luxem burg en Nederland, steun te ver- Jeenen aali het opvoedingsweeën. Dr. Julian Huxley, Unesco's direc teur-generaal, verklaarde dat de Unesco van plan Is documenten van •bijzondere waarde voor scholen in verwoeste gebieden uit te geven, zoodat zb alle op de hoogte zijn met de resultaten van verschillende ex- pedmenteele werkzaamheden in allerlei landen. Tenslotte heeft de Unesco nog een plan om beurzen te stichten voor vooraanstaande deskundigen op op voedkundig, weienschappetljk en cultureel gebied in noodlijdende landen, opdat zij ln staat zullen zijn hun studies in landen, waar het wetenschappelijke werk geen onder breking door den oorlog ondervonden heeft, voort te zetten. Engelsch-Egyptische onderhandelingen mislukt moeten* worden geruimd,maar wfj .?J]n met de beste voornemens be zield", voegde hij er aan toe. Vanmiddag zou opnieuw verga derd worden. Spoor: toestand niet ongunstig In een interview met Ass. Press heeft generaal Spoor ln Den Haag gisteren de militaire toestand in Indonesië „niet ongunstig'.' ge noemd, De oorzaken van de repu- bliketosche schendingen van het bestand achtte hij te zijn gelegen in de gecompliceerde situatie van het uitvoerend gezag aan Indone sische zijde, waar generaal Soedir- man, als opperbevelhebber zou moeten ressorteeren onder minister SJarifoedin (defensie), doch uit sluitend orders ontvangen van pre sident Soekarao. Wegens een defect aan het vlieg tuig zal de president van Oost-In-, aonesle. Soekawati, heden niet naar Nederland vertrekken. Zjjn vertrek is een dag uitgesteld. Bruinkoolbriketten slakken mlet ln ons kort geleden gepubliceerde artikel „Brikefctenfabrikanten kla- hun nood" is aan het slot een storende fout geslopen. Wij schre ven, dat bruinkoolbriketten o.m. in ferieur zijn, omdat, zij veel slakken vormen. Dit is onjuist. Bruinkool briketten slakken niet, maar hebben wel minder calorische waarde dan b.v. anthraciet. Bovendien hebben zy een hoog aschpercentage. Onze foutieve mededeeling is niet afkom stig van den heer J. Barzilay jr., van wien in het bewuste artikel is. mcnsrhelljk vernuft Raat verliezer, en zijn pr«>oi zaJ moeten prijsgeven in <;e afgelonpen 3 üagen heeft men er zich hoofdzakelijk 10e beperkt de „Lilian" door eigen kracht centimeter na centimeter over de zandbank van „den razenden Bol" te sleepen. De Deensche bemanning wierp daartoe ankers op eenigen afstand van het gestrande schip in zee, zette deze vast ln de zandbank en hieuwde de boot dan aan de eigen lieren, die door de Inmiddels weer op 'volle kracht werkende machinekamer mei stoom werden gevoed, schurend over het zand. naar de ankers toe. Daar mede is de ..Lilian", langzaam maar zeker, 40 meter dichter bij de vrij heid gekomen., Aanvankelijk: bleek dit hieuwen weinig nut te. hebben, omdat hel schip te zwaar op de zandbank lag, maar de zee had een tegenstander tn de maan. die gedurende de eerst volgende drie dagen den voor de kust bevolking bekenden stand heeft van het springtij met het hoogste water, dat de kust bespeelt. Dit hopen de reeders èn de bergers zoo veel moge lijk uit te builen. Bovendien hebben zij nog een pijl op hun boog. wordt dié met tegenzin afge schoten: .de 1800 ton pijpaarde, zich aan boord van de. „.Lilian" be vindt-- -Een--«|w-4«lc-m -gedeelte De bindende notulen- Eerste Kamerleden vragen image Blijkens het voorlooplg verslag der Eerste Kamer voor de be grooting van het Departement- van Overzeesche GebSedsdeelen wilden eenige leden dier Kamer gaarne vernemen, waarom de regeering niet zelf heeft nage gaan, of de toelichting der com missie-generaal naar geest en letter met de notulen overeen stemt. Vooral achtten zij zulks van belang met het oog op de positie der Kroon. Andere leden, zich hierbij aansluitende, maakten er op op merkzaam, dat de inhoud van de bedoelde notulen in breede- ren kring, dan waaruit de com missie-generaal bestaat, bekend is. De commissie van rappor teurs wijst er naar aanleiding van de bovenstaande opmerkin gen op, dat „Elseviers Week blad" na het afdeelingsonder- zoek fragmenten uit de genoem de notulen heeft gepubliceerd. In verband hiermede acht zij het gewenscht, dat die notulen of afschriften er van worden nedergelegd ter griffie, ter in zage van de leden,- Zulks zou haars inziens uitermate verhel derend kunnen werken, te meer daar men uit fragmenten vaak een minder juiste voorstelling van hetgeen in werkelijkheid is verhandeld, ontvangt* De Brltsch-Egyptische "onderhan delingen zijn mislukt en de Egyp tische regeering koestert niet de minste hoop „dat de twee partijen tot overeenstemming kunnen ko men", aldus verklaarde gisteren een vooraanstaande Egypt'iche functionaris, die in nauw contact met de onderhandelaars staat; „wy moeten nu onze toevlucht nemm tot de organisatie der V.N., het geen binnenkort, misschien Maan dag kan geschieden. Er zal geen verdrag tusschen Groot- Brittannlë en Egypte gesloten worden". wy zullen het verdrag van 1536 aan de V.N. voorleggen, omdat geen enkele der daarin vervatte clausu les met het handvest der V.N. of de huidige internationale toestan den te rijmen is. WU nemen geen genoegen met een Britsche of an dere- bezetting. Wij zijn ervan over tuigd, dat de Britsche ontruiming van Egypte op korter termijn moet geschieden dan door Groot-Brlt- tannlë Is voorgesteld. Bij Kon. Besluit ls F. C. baron van AaresenBeijeren van Voshol benoemd tot buitengewoon en gevol machtigd ambassadeur bij de repu bliek^ China/ ln den nacht van de stranding reeds overboord gezet Aanvankelijk meen de men, dal er gegronde hoop was het schip met de kostbare lading te bergen Dat Is echter niet geluk*, en zoo !s de bemanning er In den afge- loopcn nacht toe overgegaan ;eiken« opnieuw gedeelten van de lading aan de zandbank prijs te geven, opdat deze daardoor het schip zal moeten loslaten. Daarmede is men thans nog bezig, zoodat nog r.iet bericht kan worden, hoeveel er zien nog aan boord bevindt. Intusschcn heeft de eene sleepboot, de Schelde, van den Internationalen sleepdienst Smit en Co opdrachten ontvangen ®n ls teruggekeerd naar -Rotterdam De „Hudson" met zijn igoö p.k. Is echter woensdagavond van de Heldersche haven uit door wat nog steeds als gevaarlijk gebied geldt omdat dit water nog niet van mijnen, ls gezuiverd tiaar de Lilian" gestoomd en heeft verbinding ge maakt mei het schip. Gisteravond zou de groote strijd tegen de zandbank bij springtij met nieuwe kracht worden voortgezel. Doodgebleven tijdens verhoor De 60-jarige mevrouw Netelbeek uit Koog .a/d Zaan. die Donderdag voor een" verhoor op het bureau van de P.R.A. te Zaandam was ont boden, geraakte tijdens dit verhoor door de schrik plotseling bewuste loos. De ontboden geneeskundige hulp achtte den toestand van de dame.niet ernstig.maar. toen, jia eenige uren de toestand van de pa tlente niet veranderde, werd op nieuw de G.G.D omboden en te vens de echtgenoot van mevr. Ne telbeek gewaarschuwd. Nu oordeelde men overbrenging naar haar wo ning of ziekenhuis noodzakelijk. Er was echter geen bezwaar, dat de patiënte met een taxi vervoerd zou worden. Zij overleed echter tijdens den rit. Mevr. Netelbeek. die lid ls ge weest van de 'N.S.B., werd verhoord door. vier rechercheurs van de P.R. A., daar zij ervan verdacht werd, aan den. op 6 Januari J.l. door het bijzonder gerechtshof te Amsterdam ter dood veroordeelden, voormaligen corspchef van de rijkspolitie te. Vel- sen, A. Karrebomee, te hebben medegedeeld, dat- dr. H. Hagtingius te Koog a. d. Zaan een vierjarig Joodscb meisje verhorgen hield. Dit weesje werd tijdens de bezetting door Harrebomee '.en huize van dr. Hagtingius gevonden. Voorloopig nog geen importsigaretteh (Van onzen Haagschen redacteur) Naar wij vernemen zullen, ook by de pet naar (Bijzondere correspondentie) TTOEN ik op een Maandagavond een:gen 'ijd geleden de radio aanzette werd ik getroffen door den omroeper, die me een kroniek aan- kond.gde: Dokters voor Dokiers maar ock voor belangstellende Jee- ken. Natuurlijk was ik geïnteres seerd en heb Ik als arts zorg void.e geluisterd naar wat volgde. Ik heb ml) verbaasd en geërgerd: verbaasd omdat hier foulen werden gemaakt betreffende de woordenkeus op me disch gebied, fouten die deden ver moeden, dat we met een vertaling uit het Zngelsch te maken hadden; geërgerd door de manier waarop het onderwerp behandeld werd. Wat hier in een soort van inter view werd medegedeeld (over encep halitis hersenontsteking) Ss zeker nog niet rijp om aan de massa ie worden verteld. Het leek me dus nuttig om deze zaak aan een nader onderzoek te onderwerpen. De results;en van" dit onderzoek zijn interessant. „Amerikaansch" DS reeks van samenspraken die door de AVRO gebracht wordt de rubriek „Radioscoop" blijkt inderdaad van Amerikaanschen oor sprong te zijn. Doch er is nog meer. De beer Vogt was zoo vriendelijk om mij te woord te staan en vertelde mij: Het ls moeilijk om hier ln Neder land doktoren bereid te vinden om medische praatjes voor de microfoon houden. Aangezien het publiek giaaa over den stand van de heden- daagsche geneeskunst wil ingelicht worden, had men by de AVRO uit- ;ien naar een andere manier om aan de belangstelling van de luis teraars tevoldoen. Door een relatie uit. Amerika had men toen een aan tal bundeltjes toegestuurd gekregen van Interviews welke daar voor de microfoon waren gehouden. DE reeks ondervragingen op ge neeskundig gebied die de heer Vogt in handen had gekregen werd destijds bekostigd door de firma Lederle, een Amerikaansche phar- maceutische Industrie. Natuurlijk bevatten zU reclame. De heer Vogt heeft, deze interviews in het Neder- landsch vertaald en zoodanig be werkt, dat de reclame .er uit gelaten werd. Men moet bewondering heb ben voor de manier waarop lil) dit gedaan heeft als leek in het vak. HOE zeer echter een leek als de heer Vogt en zyn medewerkers IViin"'befit doen. ztj kunnen niet voor komen, dat er fouten in'hun werk sluipen, aangezien zij op dit gebied niet ter zake kundig zijn. Boven dien Is 't zeer bedenkeiyk als aan niet-medici moet worden overgela ten om een keus te doen uit de te behandelen onderwerpen. Het Ame rikaansche publiek wordt overvoerd met sensallewekkende pseudoweten- sdiappelijke publicaties ook op ge neeskundig terrein. Wij leven geluk kig in een land waar zulk een sen- satielust niet bestaat. Er zyn zeer veel onderwerpen waarover het pu bliek noodig ingelicht moet worden, of die geen gevaar kunnen opleveren als ze besproken worden. Ik denk by voorbeeld aan de immunisatle tegen" dlphtherie, waar noodig eens intensieve propaganda voor gevoerd moet worden. Het beschrijven van Oogst en kwaliteit vielen mee DE suikercampagnc ln West-Bra bant ls weer ten einde. Gedu rende ongeveer drie maanden ls in de suikerfabrieken dag en nacht gewerkt om de suikerpositie vin ons land te verzekeren. Geen ge makkelijke taak want. de omstan digheden waren nog niet van dien aard, dat men vlot kon arbeiden. Daarby komt nog, dat de geheele productie van de Wester Sulkér- rafflnaderij te Amsterdam moest worden verwerkt. Niet alleen ln de fabrieken, maar ook op het land zyn alle zehen by- gezet. De fabrieken hadden te kampen met het moeilijke arbeids probleem, dat o.m. aan de landar beiders hooge loonen worden uitge keerd, waardoor de animo om in e- fabriek te gaan werken, aan merkelijk ls gedaald. Dit probleem deec zich vooral in het uitersi Westelijke deel der provlnci: gelden. Een belangrijk punt was voorts de beschadiging-van de fabrieken, waardóór o.m. de fabriek te Zeven bergen niet kon draaien. De fa briek te Steenbergen, die by de bevrijding ernstig., wer^ gehavend kon voor het eerst na twee jaar weer in bedrijf worden gesteld. Hier deed zich echter het gebrek aan geschoolde arbeiders geducht ge voelen. - De oogst ls boven verwachting gunstig geweest en de kwaliteit van de bleten was daaTaan evenredig. Speciaal was dit het geval in de geïnundeerde polders, waar de op brengst abnormaal boog was en het suikerpercentage uitstekend. Een bezwaar was dat de bieten uit deze streken aan snel bederf onderhevig bleken, vooral wanneer ze op hooge stapels lagen. Dit was voor enkele fabrieken aanleiding om den aanvoer °'op te zetten, want meer dan één bedrijf kon de aangevoerde hoeveelheid niet baar. Door de strenge \orst ls ln enkele fabrieken de oogst vroegtydig be ëindigd, omdat de bieten gedroogd moesten worden. Ook de aanhan gende klei was dit jaar meer,.dan voorgaande Jaren, hetgeen wijst op verminderde arbeidsproductiviteit bU het rooien. Men verwacht ech ter goede resultaten van de in dit seizoen beproefde rookmachines. Momentcel ls ln West-Brabant alleen nog de „Dmteioord" in wer king, de grootste suikerfabriek van óns land. De voorraden van de bedrijven der Centrale Sutkermaat- schappij werden ln de Beverland- sehe fabriek verwerkt. De suikerfabrieken te Stampers gat, Steenbergen, Roosendaal en Breda verwerkten ln totaal onge- vee 650 mlllloen,kg. bieten, die 95 millioen kg. suiker opleverden. 14 millioen kg pulp en 24 millioen kg roelasse.5"'; Ongeveer: 250 arbeiders hebben aan de campagne medegewerkt. de saneekandtRde verhooglng van het tabaksrantsoen, voorlooplg nog geen Enpelsche of Amerikaansche Import- ilgaretten op den bon beschikbaar vorden gesteld. Er zullen zeker geen Import-siga retten 'in distributie worden gebracht voor er wekeiykg vier rantsoenen ta bak kunnen worden aangewezen, en zelfs dan bilt het de vraag of de Im port-sigaretten op den bon zuïlen ko men, Volksherstelslgaretten, welke met een toeslag van 3,— zullen wor den verkocht ten bate van de tex- tlelvoorzlenlrg van dc noodxebieden, zullen san het einde van de maand ln omloop komen. LABOURBESTUUR STEUNT CHURCHILL NIET In de actie voor een „Vereen igd Europa" De socialistische- leden van het comité voor een Vereenigd Europa, dat onder voorzitterschap van Win ston Churchill zijn actie begonnen is, hebben vanwege het hoofdbureau van de Britsche Labo urp ar tij te ver staan gekregen, dat het - partybe- stuur de relatie van leden der party met het comité als „niet wensche- ïyk" beschouwt. Reuter meent te weten, dat de LabourpartiJ, verre van het doel van de beweging' af te "allen, de leiding van Churchill ln dezen een belemmering acht voor het bereiken van het doel.- daar het ontstaan van tweedracht en arg waan er het gevolg van ls. Eischen "van Londensche chauffeurs gebillijkt De byzondere commissie van on derzoek van het Britsche ministerie van Arbeid heeft de voornaamste eischen van de Londensche chauf feurs, die door hun staking eerder ln deze maand de markten ruim een week lang blokkeerden, gerechtvaar digd gevonden!' De commissie beval aan. dat een 44-urige werkweek zou worden toegestaan en wel vóór 1 Maart a.s. en dat eveneens de eischen betreffende de betalingsbasis en het overwerkgeld zouden worden Ingewilligd. De zaak zal nu verder behandeld worden door den gezamen ïyken mdUBtrieelen raad. Puntenwaardeering baby- en kleuter- kleeding Op veelzijdig verzoek volgt hier nogmaals de puntenwaardeering voor baby- en kieuterkleeding (0—4 jaar): aanknooppakje, badcape, badmanteltje, badjasje, combination, doopjurk, doopsprei, hansopje, jurk je, kimono, kruippakje, manteltje, bedjasje, overjasje, ,2-deeiig pakje, peignoir, pyama, slobpakje, speel- pakje, overall trappelpakje, trappel zakje, trainingspakje 10 p.; overige baby- en kleuterbovenkleeding 5 p.; luiers 4 p.; alle baby- en kleuter- onderkleeding 3 p,kousjes en sok jes 2 p.; stoffen per vlerkante meter 5 p.; breigarens per 100 gram 4 p. In Bremen Ls door dn Ameri kaansche militaire regeering een proclamatie aangeplakt, waarin wordt verklaard, dat de stad tot ufzonderiyke staat, ln de Ameri kaansche bezettlngszöir* ls uitge roepen en by gevolg weer de tradi- tloneele onafhankeiyke staat heeft verworven welke zij gedurende eeuwen als Hanzestad bezeten heeft. een ziektebeeld als de pernicieus» anaemlet, een soon bloedarmoede, (vierde praatje) met al zijn ver-, schijnse'en heeft evenwel geen zin. Het eenige resultaat kan zijn, dat een aantal angstige menschen meent aan deze ziekte te lijden en het toch al zoo drukke spreekuur van hun arts zal opzoeken. Aan ons artsen werd niets nieuws verteld.' Een gevaar De heer Vogt schijnt thans al» directeur van de Nederïandsche Ra dio Unie op te zullen treden. Mij is het bang te moede. Ik ben niet ge rust voor de toekomst van onzen Nederiandschen radio-omroep, als mannen als Vogt daar de leiding in hebben. Deze heeft Immers be wezen niet te weten waar zyn ken nis en zijn vermogen tot oordeelen ophouden. Ik acht mij niet veilig, ils ik door hem voorgelicht en opge voed moet worden, want dat Immers is de taak van. een cultureele instel ling zooals de omroep behoort te zijn Over het medische gevaar ran zijn rubriek voor dokters verscheen reeds een ingezonden stuk in het Neder- landsch Tijdschrift voor Genees kunde, dat terecht waarschuwde tegen dergelijke uitspattingen. Als de reeks vervolgd wordt zullen zeker nog vele arilkeien over dit onder werp geschreven worden. Hoe eerder dit eindigt hoe beter. Het is onjuist, dat er geen medici gevonden zouden kunnen worden om voor de radio te 'preken. De omroep zal zekeT Ne derïandsche geleerden bereid vinden om het publiek voor te lichten, even als de medici bereid zijn om voor een Instituut als de Volksuniversiteit op te treden. H. L. W. Premier van Noord Ierland bezoekt Nederland Vandaag zal de premier van Noord-Ierland, sir Basil Brooke, vergezeld van zijn echtgenoote, per K.L.M.-vliegtuig op Schiphol aankomen. Sir Basil Brooke zal zes dagen voor een onofficieel hezoek ln Nederland blijven en in.dien tijd enkele Nederïandsche Indus trieën, landbouwbedrijven en cultureele Instellingen bezichti gen. Voorts zai hij per K.L.M.- vliegtuig een vlucht maken, over de verwoeste gebieden in Zuid- Oost en Zuid-West Nederland. Op 30 Januari zullen Sir Basil en lady Brooke via Londen naar Ierland terugkeeren. Prof. Meiiers eere doctor in Brussel Vandaan «U *1? Rrooie Nederland sen© recrt'SRelcerde prof mf. Eduard M Meljere. boocleeraar In het Burger lijk Itccht aan de rijksuniversiteit to Leiden, worde;, benoemd toi doctor „honoris causa" aan de vrije univer siteit le Brussel Prof. Meljers werd ln 1910 op om streeks 30-JerlRen leeftijd hoogleeraar; hj Is ontictwlsi rte eerste civilist" In Nederlanrt en ook ln het buitenland hoeft hij een grooten naam. Bb2onder gewaardeerd ls professor Meljers bb zijn studenten, maar ook draagt de rechtswetenschap ook bU voortduring naar buiten uit in woord en geschrift. Talrijk zijn zijn publi caties; zoo verschenen van zijn hand handboek over erfrecht, een com mentaar op de Wet op het Arbeids contract, tallooze annotaties bij arres ten van den Tloogen naad, in klaren stijl geschreven en herhaaldelijk "Vaa éven groot gewicht als die arresten ea artikelen over de mees; verschillende onderdeel en van het Recht. De meeste hoogleeraren in het Recht ln ons land zijn zijn leerlingen, gelijk bleek uit de hem aangeboden bundei rechtskundige opstellen ln 1935 (Cle- veringa. Petit, Dorhout Mees. Hoe- tink. Langemeljer. Telders (f). Prof Meljers ls als Joöd gedurende de bezetting geinierneerd geweest in df kampen te Barneveld, Westerbork en Thereslënstadt. Wij herinneren ons nog zeer goed de „Illegale" rede die prof Cleveringa te Lelden hield toen prof Meljers werd weggevoerd. Deze rede is een van de motoren geweest van het siudenlenver^et. Na de be vrijding hBd prof Meljers een werk-, zaam aandeel ln de repatrieering van de Nederlanders, die tn Thereslën stadt geïnterneerd waren. Ned. delegatie naar Londen vertrokken Naar vrij vernemen, is de uit drie - leden bestaande Nederïandsche dele gatie jjLsteravond naar Engeland vertrokken, om het Nederïandsche memorandum voor de plaatsvervan gers der ministers van buiteniand sche zaken toe te lichten. Dc leden der delegatie zijn: de heeren II. vaa Vrcdcnburch. hoofd van dc politieke ardeeling van bet ministerie van buiteniandsche taken: A. T. Lam ping. Nederlandsch gezant ln Roe menië, en dr. 11. M. Ilirschfeld, voormalig secretaris-generaal van 't ministerie van economische zaken. EEA' NIEUW WERELDRECORD ZWEMMEN -op\de 3 je yards in den lijd van. 3 min. *6.6 sec. werd gevestigd door rdéT ,Deen~* sche- rwemsters+Fritxe Nathansen; Crete',.Sonnesen en Karen Harvfi; f.):: v.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1