DAKOTA DER K.L.M. NA STAÉT TE KOPENHAGEN NEERGESTORT glgg DE SCHIEDAMMER AUTOS LOOPERU pi. VUieh HSgf Alle 22 inzittenden gedood; onder hen prins Gust aai Adolf en Grace Moore. Gezagvoerder Geyssendorffer ook omgekomen Dé omgekomen Nederlanders Ook elders metaal Schiphol wacht op nadere bijzonderheden Berucht Ned. S.D.-ogent wordt uitgeleverd :I •Kfï RED. EN ADM. LANCE HAVEN 111 SCHIEDAM ADMINISTRATIE: TEIJCFOON 68300 UfV'! '•'REDACTIE: TELEFOON 66505 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT VKS KWARTAAL f 1, LOSSE NUMMERS f HET PARGOl .inCtóftSDUKSTR-fi^R'PSIIii^^^gl ZEVENDE JAARGANG MO. 22 MAANDAG 27 JANUARI Ï947,: Weekend vol vliegrampen TWEE EN TWINTIG personen zijn omgekomen bij eert vliegramp, die' Zondagmiddag op het vliegveld Kastrup bij Kopenhagen gebeurde. Een Dakota toestel van de K.L.M., de PM-TCR, op weg van Amsterdam naar Stockholm, had/ juist hét tusschenstation Kopenhagen verlaten, toen bef, nog boven het vliegveld, plotseling neerstortte en in brand vloog. -JY'.'V Alle leden van de bemanning en ook de passagiers moeten onmiddellijk dooci' zijn geweestde' person en, die dadèjf jk toesnelden om hulp te yerleenen vonden de ihzittenden nog op hun plaatsen. De machine stond direeFin lichter laaie. De/ brandweer van het vliegveld en ook die uit Kopenhagen;-dte 'tien minuten later arriveerde, kon niets meer doen; 'dan het hevige vuur te blusschen. Gezagvoerder was de ervaren KLM-pïIoot G. I. GeysséndorMfiT.:.. Tot de passagiers behoorden o.m. de Zweecïsche prins Gastaaf Adolf, die juist terugkeerde van zijn bezoek aan Nederl&hd^»^|j hU de gast was geweest van prins Bernhard, graaf tfe secretaris van den Zweedschen prins, de bekende Ameiikaiuj/:; sche zangeres Grace Moore, de Fransche pianist tier, die haar begeleidde en de Deensche zangeres- mann. Onder de passagiers bevond zich slechts één. Ne^r|^ndei^| namelijk de heer P. Engel, directeur van de N.V. Dekketfs/hptit/v handel te Zaandam. ■-/ TOESTEL STEEG STEIL OMHOOG Volgens de officieele lezini van den KLM-persdienst ts het vliegtuig, na 'n normalen start, onmiddellijk op zeer ongewone wijze steil omhoog gestegen, waardoor het onbestuurbaar werd, neerstortte en in brand vloog, „Dit verloop zou", zoo zegt het bericht van den KLM' persdienst, „kunnen wijzen op een abnormalen toestand van het vliegtuig". Alles scheen normaal Reuter heeft het volgende verhaal vaneen Deensch ïuchtvaartinspeeteur, die ooggetuige was van het vliegtuigongeluk en op dat moment vertoefde in de ge bouwen van het vliegveld. „Het was een heldere mid dag met zonneschijn, maar het wasbitter koud, onge veer 5 graden onder nul. Het vliegtuig taxide naar de startbaan, de piloot gaf vol gas en het toestel snelde langs den grond. Alles scheen volkomen normaal en 't steeg op. Op 'n gegeven moment steeg het op abnor male wijze. Wij begrepen, dat er iets fout was. Toch scheen de piloot zijn machi ne weer in zijn macht te hebben. Toeri/van 'n hoogte van ongeveer 100 meter, stortte de machine met haar neus, al zwaaiende, tegen den grond. Een zware ex plosie volgde. Toen we bij de Hei K LM.-Pakotctoestel PH- T.C.R., dal gistermorgen op vliegveld Kasirup nabij Kopen hagen irrongelnkte J> AROLOSCOOP Nogmaals Von Papén NADAT drie maanden geleden hst Internationale tribunaal te Neu renherg geen termen had ge vonden ook Von Papen, Schacht en Fritzsche nasr de galg of naar de ge vangenisje verwijzen, heeft dat drie tal korten tijd wilde, wanhopige po gingen gedaan, om een gat te vinden waardoor rij hun veege lijf konden redden, maar de denaziflcatle-hoven gingen op Jacht en de heeren wer den gegrepen, om thans, nogmaals te worden berecht doch nu door het nieuwe Duttschland. Velen in het buitenland die teleurgesteld waren dóór de milde uitspraak vaiiNeuren berg, wachten nu hoe de Duitsche deno2tfleatlehoven zich van bun taak kwijten, en als er strenge veroor delingen komen, zal men geneigd zUn-te gelooven dat er heusch Iets len goede verandert bij onz naburen zoo ls de menseh. Von Papen ls de eerste ex-Neuren- berger, die vóórkomt, en zijn eerste aanval „die de beste verdediging is" ls afgeslagen; hij betwistte aan het denazlflestlebof. in bet week-end. hét recht hem als nazi te veroordee- len.' wam hij was een Brltsche of Amerlkaansche maar geen Duitsche Dultscher- zoolang; Britten 'en Ame rikanen zönes bezet hielden waar bezittingen lagen De"openbare aanklager, Werner Elebïg, legde de zen e an val naastzich neer en ant woordde hem Ü2ig: „ons interesseert heel iets anders, ,nJ. In hoeverre gij - indertijd Hitter aan de macht hebt geholpen en Hitler's mazlïsme finan cieel en politiek hebt gesteund, in hoeverre gij de.; Oostenrijksche re giering hebt ondermijnd om den Atv schlusz te helpen verwezenlijken en In hoeverre gij uw volgende ambus- sadeurspoaj ln Turkije hebt mis bruikt ieh bate van Hitler's nazisti sche impertaüsme. Wij wenschen ute volledige zondenreglster te lichten." Von r Pap en's verdedigers, Egon Kubuschok en Franz von Papan Jr. protesteerden, doch vergéefs, en op d- tribune ln het oude genieentehuis te Neurenberg, waar het denazlficB- Uehoi zitting houdt;.bogen:vier dames haar hoofd en bedekten de oogen met haar handen.- Von Papen ls nu 89 Jaar. Het moet al raar loopen. v»-ll hh geen dwangarbeid krijgen tot zijn ,ÜD ste jaar want Frflnzche^" heeft veel op zijn glibberig, Intrigant geweten, hij heeft tevelen ln het ongeluk gestort WEERBERICHT GELDIG TOT MAANDAGAVOND. TOENEMENDE BEWOLKING Krachtige, aan de waddenkust nu en dan harde tot stormachtige wind iusscben Noord en Oost, Toenemende bewolking mei later, sneeuw. Matige toi strenge voraL. plek- des onheils waréhuYóh?// den 'wé alleen no£;eétf\ÖééiS;f van het metalen/iomftulsel, van de vleugels 'éh.v3tui-!)2t.én; van de bekleeding... Iedereen moet onmiddelljjkt'ffg^ppd zijn. De dooden:?wer,öëh':.uit de wrakstukken gehaaldién naar een tn de nabjjhèd ge- legen gebouw'-,; -gebracht. Uren later had nog geen van de|lachtnffers kunnen identificeéren'-. De Dakota had/iAmsterdam verlaten met zevën'passagiers. Drie van', hen o.a; d^ Nederlanr der Wentges en de DèéA Mourler stapten in Kopenhagen, hun bestemming, uit.,;Daar. kwamen twaalf nieuwe passagiers^, aan, boordvönt'r3t6"iJkhtfllH'.*'Vdü/-''£\;trf, meerendee) Denen. -'j i Voor den start op Kastrup ts de machine nagekeken en alles was in orde bevonden. Deensche luchtvaart-autoritei ten stellen een onderzoek in naar de oor- ,k van de catastrofe. ZU zui len worden bijgestaan door Nederlandsehe deskundigen van den Rijksluchtvaartdienst, van wie er hedenmorgen een aantal naar Kopenhagen zouden ver trekken met een speciaal KLM- viiegtuig, waarmee ook officials van de maatschappij zich naar de plaats van de ramp begeven. Geyssendorffer verving De1 gezaavoèfaer der RH—TCR: de heef G o r r 11 J o h' a n n.e s G e y s- «én.d.öfffer werd op'MApril. 1892 te-Mijdrecht zeboren Xn'-riasptriad hll/in' dienst ven de K.L M,' en- was een der piloten roef de mee«te jaren; Hij had - meer dan 25i>00fiirétó: gevlogen*De' 'lieer Geyssehdoffief, d éndevin Ï918 by de iiichtsïi^jtj/ 'jachten als .sergeant Hij was/rld-; ;dér. in. de orde "van Oranje Nassau en. verkrcee tevens het mobilisané- kruls en de gouden, medaille van de Koninkiijkr Nederlandsehe Veréént-, ging voor Luchtvaart!.: de laatste ter. gelegenheid, van de eerste pas glersvfucht naar Nederiandsch-Iadië met denbekéhden AmerikaanVan Lear. Black in ,1927 Hij.-had meer dan 50 Iiidlê-vlucöten f>p zijn naam staan. De heer; Geyssendorffer was gehuwd met sen DeenscheJtijn fa- tiillle .woont in Denemarken; waar hij.'zeer populair was Hij had 2 kin- 'dereh;';':;in//.f •-•;-\"V De heer Geyssendorfferwerd op het- laatste.moment als gezagvoerder voor hét, nu verongelukte 'oestei aangewezenOorspronkelijkstond zijn collega Steinbeck op de Indee- JingsHisl: Deze had echter nog een paar dacen vacantia legoed en dus zou Geysendorffer hem vervangen op; deze vlucht- De 2e"p;loot G e r r;it J an Ri.e t- m a niWerfji^op. ApcSl ^.l.s/geb^ ren en" TOtgde,'iai^'-'ryksople'dln'g-' voor vliegtulgbestuurder ..Op 1 November 1940 kwam hij ln dienst der K.L.M.- en stond bekend als een bekwaam bestuurder. De heer Rietman- was ongehuwd. De Ie telegrafist Sim o n M a r- tinus Antonius Pijnenburg iwerd op 18 April 1915 geboren en kwam op 1 Februari 1946 in dienst der K.L.M. De heer Pijnenburg, die een uitstekend vakznkn was, was ongehuwd. De 2e telegrafist, Willem Brandenburg, werd op 28 Augustus 1920 geboren. Hij had de I'MN$ GUSTAAF ADOLP werd gistermorgen bij eijn vertrek naot Zweden door Prins Bemhard uitgeleide gedaan en voor hij zijn nood lottige reis begon, 'dronken zij samen nog eert kopje koffie in .hel. restaurant van Schiphol. Gustaaf Adolf van het vliegveld Schiphol verneemt het A.'N.P. nog. dat- de Zweedsche prins tegenover een vriend verklaarde, dat hij met veel genoegen enkele dagen op het palels in Soestdijk had doorge bracht. De prins had bjj zijn bagage speelgoed voor zyn kinderen, dat, hij ln Nederlan^ had gekocht. Prins t Prins Gustacf Adolf Prins. Gustaaf Adolf Oscar Frede- ck Arthur Edmond, hertog 'van Vasierbotten, werd op 2 April 1906 te Stockholm geboren als oudste zoon uit het, eerste huwelijk vap.. den' kroonprins Gustaaf Adolf met Mar- guerne. prmses van Groo;-Brittaiï- nlë en Ierland. Hij. was o.m. kapi tein van het legercorps van 3yea van het. 20e regiment infanterie van Veerbotten en van het Ruiter- corps, kapitein van den Zweedschen' generalen staf. en drager van onder scheidene hboge ridderorden. Hij was op 20 October 1932 gehuwd met SibylJe, prinses van Saksen-Coburg- Gotha, hertogin van Saksen. Uitdit huwelijk werden drie prinsessen ge boren, die thans rèsp. .12, 10 en 8 jaar oud" zijn, en een prins, het vorig Jaar geboren! Het bericht van den dood van den prins werddoor kroonprinses' Lulse prinses. Sybille medegedeeld. Alle theaters te Stockholm zijn gesloten. Het radioprogramma, zond een her- denkingsproeramma uit. Ook de Deensche radiostations Heten de lichte programma's uitvallen en brachten treurmuziek ten gehoore. sZfjn schuwheid ten spijt was Prins Gustaaf Adolf geliefd- bü het Zweedsche volk, waarvan sommigen hem beschouwden als de volgende kotilng van Zweden. De vader van prinsGustaaf, de kroonprins, is zie kelijk en zoo nu en dan hebben ge ruchten de rondPgedaan. dat hij af stand zou doen ten gunste van zfjn zoon voor bét geval, dat de koning zou komen te overlijden. Omtrent;het--vertrek':-van Prins Bembard en bij voerden een leven dig gesprek tot- op het moment, dai het vliegtuig taxide naar de plaats, waar het zou sterten. By het af scheid gaven '4) elkaar een stevigen handdruk. Seheepvaartorgan isallé op komst Naar Vrijdagavond werd böcend ge- msakt, zal de transpart- en eommu- ntcatlecommlssle van d Vereenlgde Naties 6 Februari te Lake Success bijeenkomen. Het voornaamste punt van bespreking zal het oprichten van een scheepvaart organ! s at Ie .voor de geheele wereld zijn, die een raadge vende taak zal hebben doch niet over uitvoerende macht zal beschikken. «wr radiotelegraflsï ge- ,yöigij;én,wS4 stuurman 3e rang. HIJ Januari 1946 bij -de 3n,^»nst. De heer Branden burg,', die! öt^ler zijn collega's als een bekwaam telegrafist bekend stónd was ongehuwd. Dé werléuigkundige Willem A n tn i e.-.fëlom mei werd op 28 •Juli. 1924. geboren. Hij had diploma 'ambachtsschool er. luchtvaart tech- -aitóhé/schotl. waarna hö de .opiei- .dihg.aan hè» -K.L.M -internaat te Soesterbërg -f voigde. Na een uil ste kend examen trad bü op 31 Decern ber 1915 ToVdienst van de K.L.M Ook deéhé^r:. Bommel was onge huwd - De stewaiid Hugo Hoek werd; op 27 December 1SI7 geboren Nb de lessen aan tfè hotel vakschool te heb ben gevolgd,/werkte hij bij verschil- lende hbteïsiin binnen- en buiten- land... Hü' 'trad op 1 November 1946 in dienst dejt K.L.M De heer Hoek, die-onder -rijn'collega's zeer bemind was., was-- gehuwd en had drie kin deren '1 Heteerilgé Nederlandscne slacht offer onder Je. passagiers, de heer P, Eng el/.wej-d in-18E9 te De Koog geboren. ;,Op: 15-jarigen leeftijd trad hij.":als.'.;jongète, bediende ln dienst van défirma Dekker's houthandel .ie. Zaandam; Toen ln 1921 de firma werd. omgezet..in een N.V werd de hoe: Engel 'mede-directeur. Hij was een zeer eenvoudig, rustig man. die alles voor rijn zaak over 2iad TWAALF DOODEN OP .CROYDON De ontzettende ramp te Kopen hagen is helaas met de eenlge ge- die gedurende het afgeloopen week-end gemeld werd. Op het Eö- gelsche vliegveld Croydon vloog Zaterdag een vliegtuig van de Spen cer Airways, direct, na den start, tegen een op het vliegveld gepar keerd Tsjechisch toestel op. met het gevolg dat de beide vliegtuigen allebei Dakota's terstond in brand vlogen. De machine van de Spencer Airways had tweeëntwintig Inzittenden, vijf leden der beman ning en zeventien passagiers. Tien van de inzittenden konden nog ge red worden, doch de piloot -u elf passagiers, onder wie drie zusters van een geestelijke orde, die naar Nyasaland vertrokken, kwamen om het leven. De omgekomen piloot ls captein Ted Spencer, de eigenaar van de maatschappij, Voorts bevin den zich onder de slachtoffers o.m. een 2'/2-jarig jongetje en een baby van enkele maanden. Van de overlevenden moesten er zes. onder wie vier leden van de bemanning, ln ziekenhuizen worden opgenomen. Degenen, die aan de Tsjechische Dakota aan het werk waren, kon den zich nog bijtijds uit de voeten maken, teen zü het vliegtuig van de Spencer Airways op de Tsjechi sche machiüF zagen afkom""" Nog een Dakota Bij Hongkong vloog Zaterdag een vliegtuig van de Philippijnsche luchtvaartmaatschappij alweer een Dakota tegen de 2gn. Dui- nze cc respondent te Kopen hagen telefoneerde or- Zondag avond: Op het vliegveld van Ko penhagen ligt een klein hoopje i talen brokstukken. Als men scherp kijkt, zal m enop één der brokstuk ken aluminium de letters KL.M. vinden. Dit ls alles wat er Ls over gebleven van wat enkele uren te voren een trotsche K.L.M -machine was. die bezet was met eer. gezel schap vooraanstaande persoonlijk heden. Indexdaad. de dood heeft wel huisgehouden. Vier naties betreu ren het verlies van menschen, wier namen m de geheele wereld be kend waren Zweden heeft zijn troonopvolger verloren, Amerika eer briljante zangeres en Neder land één zijner beste piloten, ter wijl Denemarken den producer van de prachtigste verzetsfUm „De Roode Aarde" verliest. De producer van de Deensche verzetsfilm was de heer Jens Den- now, die met zijn echtgenoote, de cabarettière Gerda Numann, op wg was naar Stockholm Nog geparalyseerd door den om vang van deze catastrophe de grootste in de geschiedenis van de Deensche luchtvaart zoekt-men naar de oorzaak ten de omstanrig- heden van de ramp,- MOORD OP CONSUL YAN JOEGOSLAVIË BIJ BEZOEK AAN KAMP TE NAPELS DOODGERANSELD Volgens het Romelnsche blad „Mo- mento-Sera" zijn de "Joegoslavische consul te Napels,. Vicko Gloenlc, en de consulair attaché Vlncoclfc Engel, tijdens een bezoek aan een kamp bij Napels door „Antl-Tito-gezlnde Joe goslavische soldaten" doodgeranseld consul bracht een bezoek aan het kamp, cm de bewoners ervan, toe te spreken, aldus het bl&d. Volgens lot nog toe ontvangen be richten van het Agence France Presse 20U de consul aan de,beko men verwondingenoverleden rijn. terwijl de toestand van den attaché hopeloos zou zijn. Ofschoon door linksche bladen wordt gemeld, dat öp twee functionarissen aangevallen ïouden zijn op het moment, dat zU uit de auto stapten, wordt van de 2j}de der geallieerde militaire politie verklaard.* dat de bezoekers pas door kampbewoners werden aangevallen, nadat de consul begonnen was een toespraak ten gunste van het regiem van Tlto te houden. SCHIPHOL. ZONDAGAVOND. Een gierende Noordooster maakt Schiphol op dezen guren Januari avond tot een ijzig oord van barbaarsche koude. De sneeuw is opgewaaid in de gangen tusschen de tailooze houten gebouwtjes en onder het wiite schijnsel van de heldere lampen a;en de enkele Skymasters. die eenzaam bulten staan,te wachten, er grimmiger uit dan ooh. Een enkele wachts- tr.an loopt stampvoetend over *t platform en een auto van de American Overseas Airlines stopt met knarsende remmen voor het houten ge bouwtje, dat den Amerikanen is toe e meten. Twee gestaKen springen ex uit. Naar binnen, waar het tenminste warm is. (Van onzen speeialen verslaggever) De ramen van den verkeerstoren zjjn fel verlicht Hier zitten de KLM-menschen nog met de kop telefoon over de ooren en het roode seinlicht bij de brug flikkert zonder ophouden zijn onbegrijpelijke tee- kens. Want al is hei donkere, wit- besneeuwde vlakte van het vliegveld verlaten, de d:enst gaat ononder broken door. De machine uit Bata via is onderweg en ergens boven den Atlan'ischen Oceaan koerst nog een toestel van de AOA op Amsterdam aan Die twee moeten nog veilig worden binnengeloodst. In bet restaurant staan de tafel tjes en stoelen verlaten Slechts drie. vier menschen 2ltten er fluiste rend te praten. En ln het kantoortje zit de heer J. C - van der Kloot, directeui van de Europeesche lijnen der KLM, de eenlgeofficial uit Den Haag, die hier aanwezig is. Zwijgzaam: ge sloten Maar mét begrip voor hen, die komen vragen naar nieuws. Nieuws uit Kopenhagen, waar de KLM-vogel, die des middags van veispiek te pletter. Vter personen. Schiphol is. opgestegen, is onder wie een vrouw, rijn bij deze stort. Bijzonderheden? De oorzaak? ramp omgekomen. Het vliegtuig') Nog niets bekend. Slechtseen vervoerde bovendien een lading goud ter waarde van drie en drie kwart miiiloen pond sterling Deze lading, die ln staven werd vervoerd, verstrooid wijd en rijd .op den grond In Columbia Het vliegtuig van de Columbian National Airways, dat sinds Woens dag was vermist. Ls door twee Ame rlkaansche vliegers ontdekt, meldt Reuter uit Bogotó. Men vreest, dat alle J1 inzittenden zijn omgekomen. Chmet'sch vliegtuig vermist Reuter meldt uit Hongkong, dat daar ook nog een Chineescb vlieg tuig vermist wordt. Het was Zater dag van Canton naar Tsjoénklng vertrokken en had, naar verluidt, passagiersaan boord. Chineesche vllCRlulgen zoeken de vermiste ma chine. GERDA NEUMANN de Deensche cabarettière en fihn speelster, die bij de ramp van het K.UM -toestel omkwam. nauwkeurig onderzoek ter plaatse zal kunnen aantoonen misschien V hoe het ongeluk zie hheeft vol trokken, Vertrekt er vanavond nog een machine naar Kopenhagen? - Uitgesloten. We gaan morgen ochtend. De telefoon rinkelt. Kopenhagen voor u, meneer Van der Kloot! De directeur verdwijnt. Geen risico! Een ambtenaar van den verkeers dienst steekt zijn hoord om de deur, „Wachten de heeren op het Indië- toestel? Dat komt vanavond niet meer bihnen...." Nee, we wachten ■dit keer niet op de machine uit Ba tavia, die in Rome den dag afwacht. Geen risico.het oude, vertrouw de devies van de KLM. Liever een dag later arrlvceren dan een ge waagde landing bij harden wind en duisternis. Maar vergeefs zuüen we 'op Schiphol wachten ..op deDakota uit Stockholm, die nimmer' zal terug- DE SLACHTOFFERS Om het leven kwamen: DE PASSAGIERS: 1. Prins Gustaaf Adolf van Zweden. 2. Graaf A. Steenbock, Zweden. 3. Tuvnagen, Zweden. 4. Grace Moore, Ver. Staten. 5. Louis Peltier, Frankrijk, 6. Sorbon, Frankrijk. 7. A. Malbac, Frankrijk. 8. izquierdo. Spanje. 9. Mevr. Gerda Neumann. De nemarken. 10. Jens Denow, Denemarken. il/Mevr, Tehrman, Denemar ken. 12. Thompson, Denemarken. 13. Grandt. Denemarken. 14. Brfx, Denemarken. 15. Mackeprang, Denemarken. 16. P. Engel, Nederland. DE BEMANNING 17. G! J. Geyssendorffer, Neder land (le piloot). 18. G. J. Rietman, Nederland <2e piloot). 19. S. M. A. Pijnenburg, Neder land (le telegrafist). 20. W. Brandenburg, Nederland (2e telegrafist) 21. W. A. Bommel, Nederland' (mecanicien). 22. TL Hoek, Nederland (ste ward).. - Een snijdende Noordooster, dwar relende stuifsneeuw, fonkelende s ren aan den killen hemel.... een onherbergzaam oord. Schiphol. Maar veilig nest voor de zilveren vo- die van verre komen. De ma chine uit New York tornt nu ergens A! Capone overleden ..Koning der gangsters" Al Capone, de „koning der Ame- nkaansche gangsters", is Zaterdag ln zijn .„paleis" te Miami Reach in Flonda overleden. Zooals reeds ge meld, werd Al Capone Dinsdag j.l. door een beroerte getroffen en leed h(J aan longcongestie. Ofschoon rijn toestand aanvankelijk weer '.ets ver beterde., had A! Capone Vrijdag eer inzinking en Zaterdag noemde de dokter rijn toestand zeer crif.ek Hij werd de laatste dagen ln het leven gehouden door toediening van zuur stof. Werkte reeds gedurende een jaar.als. boerenarbeider in Öost-Vlaandérén Heeft negen moorden op zijn geweten Zooals wij eenlgen tijd gele den berichtten, heeft de Belgi sche rijkswacht te Denderwiri- deke in Oost-Vlaanderen, op aanwijzing van eenlge Neder landers, die een bezoek brachten aan dit plaatsje om hun dank te betuigen voor de tijdens den oorlog ondervonden hulp, een persoon van Nederlandsehe na tionaliteit: aangehouden, die daar reeds gedurende een jaar op een boerderij werkzaam was. Naar thans wordt vernomen, betreft het hier den ongeveer 40-Jarigen Gestapo-agent Karl Ludwig Huschka, zich ook noe mend Van der Wijde of Van der Woude en'wiens opsporing ls verzocht door den officier van justitie van de arrondissements rechtbank te Almelo. Genoemde Huschka was reeds ln 1941 als Duitsch agent werk zaam te Parijs, waar hfj er de oorzaak van was, dat. verschei dene geallieerde piloten, die door bemiddeling van :een ge heime organisatie naar Portugal DE BEMANNING VAN HET VERONGELUKTE TOESTEL. - V.l.n.r. Gezagvoerder G. 1. Geyssettdórffer; de ituecde piloot G. J. Rietman; de eerste telegrafist S. M.A. Pijnenburg; de tweede telegra fist W. Brandenburg; boordwerktuigkundige W, A. Bommel en tle- 1- ward II. Hoek, trachtten te ontkomen, werden gearresteerd en dikwijls het levéh lieten. Aan hem was het eveneens te wijten, dat de toen malige Nederlandsehe vtce-coh- sul Jhr. Bas Backer, thans con sul te Simla en de heer M. C. Jansen, de tegenwoordige di recteur der Nederlandsehe kan selarij te Parijs, ln.1942 werden gearresteerd en naar een con centratiekamp overgebracht. Even voor de bevrijding was Huschka-ln de zuidelijke provin cies van Nederland en in de omgeving van Almelo werk zaam. waar hij persoonlijk ge allieerde vliegers om het leven zou hebben gebracht, Huschka werd na de bevrij ding van Nederland gearres teerd en in de gevangenis ln. Den Haag opgesloten.. Hij wist hieruit echter te ontvluchten. Naar de auditeur-militair te Oudenaarde, waar Huschka thans gevangen zit', mededeelde, zal hij binnen 10 dagen aan de Nederlandsehe justitieele auto riteiten worden uitgeleverd. Huschka zou niet minder dan negen moorden op zijn geweten hebben. Ten Zuiden van. Jutland is een klein Deensch schip op een mijn geloopen. De uit vUf personen bestaande bemanning werd gedood. .boven de Britsche eilanden tegen den hardén wind op. Koers Amster dam. Ze zullen hem veilig binnen-" halen de menschen op den verkeers toren. Ach, mocht het. de Dakota" van Stockholm zijn. Mocht het „Geys" zijn Maar nooit, nooit meer zal „Geys" zich melden. Honderden v malen is hij van hier opgestegen. Zondagmiddag was het voor de laat ste maak. Grace Moore De bij de ramp met het- K.LM.- toestel te Kopenhagen omgekomen - Amerlkaansche zangeres Grace v Moore werd 5 December. 1901 te Del Bio (TenLe&ee) geboren- Ze - onderwijs op V de „Jslttoo school", studeerde muziek aan het- Ward Belmont college te Nashville, en begon naar carrière ln een kerk koor te Jellico. Tn 1933 werd ze pri> ma-donna ln een van Irving Berlin's revues, ze studeerde daarna twee'! jaar in Europa. In 1930 begon ril voor de film op te treden in „Jenny Lind" en ,JSew Moon" en in 1934 trad zij op ln de. film: „One Night of love", ZU trad op voor verschil- v lénde vorsten in Europa! en ontving' enkele hoe ge onderscheidingen. Haar woonplaats was Newton in Connecticut. Door gasverstikking overleden Twee doo.den in stilstaande/V auto - 1. Voorbijgangers troften zalerdag: 1 morgen langs den kan^van den Zul- Oelljken Wandoiweg re Amsterdam een stilstaande auto aan, die daar/ kennelijk geruim en tüd van deir nachi had geparkeerd. omda< zich - een dun laagje Ij2ei op sommige- plaatsen van den wagen had ge vormd Twee roerlooze figuren ln den wagen trokken de aandacló Belden bleken overleden te zUn. Een nader óndersöek bracht aan hel! llchl, dat de uHlaat van de auto.';; defect wes, waardoor de twee Inzit- tenden door gasverslikklng om hét leven zijn gekomen Het rijneen '38- Jarige hedrijfsleider en een zi-Jarlge dame, beiden woonachtig .'te' Am-/; sterdam! -:f r»., Verzijl lid der C.-G.? Naar wU vernemen ligt het; ia het./'! \oornrmen derregeering, prof dr Jf- N. W. Verzijl, hooKleeraar. te Lelden \U In het Volkenrechl, als laatste lid ene te voejeu aan de Commissie-Generaal Prof VerzIJl, d'.e aanvankelijk t Juridisch protest van een aantal A 6taatsrechtkennera tegen de basis^. overeenkomst van Linggadjall inede-/;; onderlèekende,heeft;! later,/n8dat/;3^ri'!:'' toelichtingop'" dïc oyereenkomst;.; kehdWas geworden, zijn-'.hö'ndtiKkCr/i; nlrig: teruggen.-,men. Daarmede Is .allerminst ^zekèr.^ge--- - worden;' dat rprof Verilj l- 'yóciratandéG isï van 'öe -Thdoreilschè, polittêk/dé^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1