m-*' gEÏÏIiniMIMÏÏT^mrSTTlMEBg VERGETEN ROERKLAMP VERMOEDELIJK OORZAAK VAN VLIEGRAMP Geen zwaarbeladen Dakota's meer! zeggen Denen Engelands politiek tegenover Duitschland Zal Amerika het luchtverkeer met Indonesië in handen krijgen m DE SCHIEDAMMER met KOLEN WW •K^>inimaaiienSHijR. KUMTUM WINTER GEZELLIGER MAKENll' VOLGENS een voorloopige verklaring van de Deen«che autori teiten, die een Gnderzoek instellen naar de oorzaak van de ramp, Is op ruim 10 meter afstand van het verongeluk»® toepte* zetten, wanneer 't vliegtuig zich op den beganen grond bevindt, zetten, wanneer het vliegtuig zich op den beganen grond bevind. Het staat echter nog'niet vast. of er eenig verhand is tno°ehen dezen ro er klamp, die van Nederlandsche; herkomst is, en het verongelukte vliegtuig/ Volgens den leider van de Deenseh- Nederlandsch-Zweedsche commissie van onderzoek kan het nfef weghalen van den klamp voor den start, waardoor 't hoogteroer niet vrij. heen en weer bewogen kan worden, een ongeluk ten gevolge hebben Het onderzoek wordt voortgezet, 'Prins GySjaaf Adolf zullen bijwonen De beensciw politie hééft telegra fisch onr de gebltdJagrammen van de 'omgekomen passagiers -verzocht, daar het met de thens ter beschikking st aande gegevens niet mogelijk 1b de stoffelijke overschotten der passa giers te identtliceeren Het hoofd postkantoor1; te Kopenhagen deelt mede. dat tiet grootste deel van de post', die het vliegtuig vervoerde, is verbrand., De echtgenoot van Grace Moore. Va'entin Parera. heeft zich uit Can nes op weg begeven naar Deneniar- ken. Voorrijn vertrek verklaarde 14J. dat het stoffelijk overscho: van de zangeres in de Vereenigde Staten ter aarde zal worden, besteld. BOAC neemt andere» vliegtuigen - De Deensche luchtvaartautoritei ten hebben gisteren het gebruik van de Deensche vliegvelden verboden voor Dakota's, welker totaal gewicht bO de landing de 11.080 kg, over schrijdt, terwijl bet gewicht bij den start niet grooter raag zijn dan 11.450 kg. Van de zijde der K.L.M. wordt nog meegedeeld, dat. het laadgewicht, van de veróngelukte Dakota 150 kg be neden het toelaatbare maximum van deze toestellen is gebleven. Naar bericht wordt stellen Ned er- landsche, Deensche en Zweedsche uchtvaartabiori teiten een gezanten; •ItJkonderzoek in. waarvan de resul taten mogelijk aanleiding zullen zijn voor het nemén van bepaalde veilig heidsmaatregelen Het hoofd van het Deensche bureau van toezicht op het luchtvaartverkeer, luchtvaartlnge» nleur Ekilsden, verklaarde, dat de oorzaak van de vliegramp waar schijnlijk nooit bekend zal worden, daar er van het vliegtuig, weinig meer over is dan een hoop asch. Hij zeide geen geloof te hechten aan de theorie, dat de ka bei van de stuurinrichting met de automatische püoot verward zijn geraakt. Of schoon het geheele personeel.van het vliegveld Kastrup Is ondervraagd, kou niemand met zekerheid zeggen, of een van de motoren van 1 het vliegtuig iz afgeslagen, aldus Ekils- dec.-.,,.. .- Rouwdienst te Kopenhagen Voordat het stoffelijk overschot van Prins Gustaaf Adolf .aan ...boord van het Zweedsche oorlogsschip Oscar wordt gebracht, zal in de Deensche kerk te Kopenhagen een rouwdienst wórden gehouden. Van de. .kwk.'.zal .de.-.baftr^.begeleid .door een Koninklijke w^t. door de stra ten ran Kopenhagen naar het oor logsschip worden gebracht. Op de Zweedsche legatie te Ko penhagen werd gisteren bekend ge maakt, dat de kroonprins wegens een zware -verkoudheid niet vóór vanavond te Kopenhagen zal arrl-. veereib. f -• Men verwacht, dat de kroonprins en; de prinsee de -begrafenis van PA ROL O SC OOP Aiarmeerende waarschuwing DE - nazi-partij heeft zich hersteld Van dengrooten slag dien Dultschiands nederlaag onwillekeu rig verwekte; zU ls „rustig" aan bet reorganlseeren gegaan, om weer aan ■dc macht 'e komen, door zich over al medezeggenschap te verzekeren ln «Ha democratische Instellingen- die door de geallieerden in het leven •worden geroepen De nail's hebben een nei over dé bezette zfines ge spannen, dat letteren dag dichter en hechter wordt. Voorlooplg doel nr I la lijdelijk verzet, waarbij wordt ge probeerd de denazificatie ttt verijde len, le .vertragen en te beperken, dóór zooveel mogelijk menschen op ■leutelpoaltles geplaatst te krijgen. Doel nr. It iasplonnége van landge nooténen volksgeniën, en t» po ten den geest van het Hltleriaansche nationalisme onder hen in «tand 1e houden,-als het niet anders kan, door vreea-inboezeming of door bedreig gingen Doel Nr. XH vergt van de nazi's,'dut zij overal wanorde stich ten in Instanties, industrlëele- en landbouw-organisaties, die onder toezicht van óf geleld door de bezet tende mogendheden, teneinde hen voor onoverwinnelijke moeilijkheden te plaatsen en hen daardoor te dwin gen sleed* meer macht In de handen van de Duitsehers zelf te leggen. Sa boteer, öj de leuze1' In wezen lijkt dit alle» op de hou ding die de door de Dultscber» be zette- gebieden tijdens den Jpngslen Wereldoorlog aannamen, ZIJ die na de Meidagen van 1M5 Duitschland gingen bezetten, wisten du* wat hun te wachten stond, maar de ervaring levert zulke verontruitende' resulta ten, dat thans dt vreda er door wordt bedreigd/ Waarom heefj Murphy, de politie ke adviseur van de Amerikaansche militairen, de Duitscher» per radio gelukgewenBcht met de „schitteren de manier waarop zü zich laten de- mocratlseerenl": omdat hij ziende toilnd is en kinderlijk-oppervlakkig. Het geld der nazi-bewegtng ligt Veilig in Zwitserland, Zweden, Zuid- Afrtka en Argentinië:, zij zouden er drie Jaar voedsel voor kunnen koo- pen voor geheel Duitschland! maar dat doen zij niet In Neder-Sak*en en ln Beteren lo'open 3 S.-ers én partijleden weer In hun oude uniform rond, en ill nemen toejuichingen ln ontvangst Al dus een onh ellspell end rapport van de internationale commissie ter bestudeering van Europee^che kwes ties, waarin o.m. de vroegere Ne derlandsche minister van buitenlancJ- scbe zaken rihr. Beelaertc van Blok land zit, die 'tot de onderteékenaars behoort, eveneens de bekende Fran- achen Paul Claudel en Edouard Hetriot Tot hun, spaarzame, con clusies'behoort ook deze: „een cen-: 'irale Dultsche regeering in Dultsch- land-zal niet* vermogen tegen de ondergrondsche nazi-sabotage.". Mogen de geallieerden bedenken, daat een gewaarschuwde voor twee gêidt y WEERBERICHT We eraver wachtlng geldig tot Dlns- dngavond MEER SNEEUW Matige, no1 en dan krachtige wind tnischen Noord V en Oost. Meert zwaar bewolkt met plaatselijk sneeuw Overdag lichte tot matige vor*L /-• Het Deensche blad „Berlingske Ttdende" meldt heden, dat de com missie voor onderzoek heeft ont dekt. dat een 19-Jarige leerjongen zich niet herinnert de roerkiam- pen van het vliegtuig ,voor het ver trok, te hebben verwijderd. Deze leerling was verantwoordelijk voor het, verwijderen van de wielblokken en roerklampen. wanneer de werk tuigkundige. zijn leermeester, vrijaf had. De jongen, die slechts drie weken ln dienst van de K.L.M. was, verklaarde zich te herinneren, dat hfj. wel de wielblokken had verwij derd. Geen Dakota's /neer De BOAC (Engelsche transat lantische luchtvaartmaatschappij), en de EG CEuropeesche luchtvaart maatschappij) de twee belangrijk ste Engelsche luchtvaartmaatschap pijen, hebben hesloten resp. vier motorige Handley Page Haltons en tweemotorlge Vickers Vikings in den dienst te bregen in plaats van de Amerikaansche Dakota's. Een functionaris van de BOAC heeft aan een verslaggever meege deeld, dat deze verandering waar schijnlijk in Maart zal ingaan, doch niets te maken hóeft,met/déjóng ste'" rampen,- daar "reeds 'énkele maanden geleden hiertoe beslaten werd. 'h'h--a Maximum-gewifcht vastgesteld De Amerikaansche piloten hebben geweigerd met Dakota's DC 3 -te vliegen, wanneer het maximum gewicht bij den start op 14.OM kilogram gehandhaafd blijft. Dit maximum geldt op de Amerikaansche Ujnen naar En geland en. Europa. VERSLAGENHEID IN STOCKHOLM STOCKHOLM, 2fl. 'Jaiman. GRODTE verslBgéfiheld heeft her bericht van den tragischen dood van prins Gusiaaf Adalf ln de Zweedsche hoofdstad veroorzaakt. Om kwart voor zes werd het eerste bericht door de radio omgeroepen; het verdere programma werd gewij zigd. Ook de Deensche radiostations lieten de lichte nummers vervallen en brachten treurmuziek ten ge- hoore. Prinses SybiJle van Saksen-Co- burg-Gotha, de gemalin van den prins, werd in kasteel Hage op de hoogte gebracht door de kroonprin ses Louise van Zweden (een zuster van admiraal Mountbatten), De kroonprins en zijn vrouw hadden het voornemen des avonds naar een kerk te Stockholm te gaan, om daar een tooneelstuk met godsdienstige strek king bij te wonen. Het- stuk te geti teld: „De verloren zoon"....- Prins Gustaaf Adolf en zijn echtgenoote zouden hen vergezellen. Het spreekt vanzelf, 'dat de voorstelling werd af gelast. Ook de Koninklijke opera, de stadsschouwburg en alle andere thea ters sloten hun deuren. VLIEGONGELUK IN DE V.S. Elf dooden Elf personen hebben gisteren den dood gevonden bij een vliegtuigongeval ln den Amcri- kaanschen staat Nieuw-Mexico. Een B 29 Vliegend Fort stortte kort na de start plotseling bran dend neer. Twee van de inzit tenden konden er nog levend worden uitgehaald, doch zij overleden op weg naar het zie kenhuis. De conferentie der plaatsver vangers van dt' Groote Vier te Lon den heeft naar eerste succes ge boekt: bet eerste artikel van het vredesverdrag met Oostenrijk ls ge reed. Hierin wordt verklaard, dat net land door de geallieerden weer wordt erkend als souverelne en on afhankelijke staat. Bi; het transport in de drukke havenplaats /ld en. neb ij den itigany der Roode Zee. sfeeh de kameel een voorname rol. wegens zijn ge schikt herd als fastd:et. dat tegen groote hitte bestand is Een gebrui kelijk geeicht in de strcten van Aden, de homletuar met et<n kameel- wagen. Lindiey Fraser over: •PRAATJE OP DE VALREEP In een lezing, die men een „praat je op de. valreep" zou kunnen noe men, heeft sisera vond de uit den oorlog bekende BBC-commentator Lindiey Fraser. (zijn 'auto stond gereed om hem na afloop naar Hoek van-Rolland te brengen) in het ee^ bouw van den Ro'terdamschen Kunstkring de Brltsche politiek ten aanzien van Dultschland besproken en toegelicht; Zij die een harde, onverzoenlijke politiek leeens het Dultsche volk voorstaan, èn zij. die nu maar ver geten en vérgeven - willen spelen, al dus mr Fraser? betoog vergelen dat de juiste houd'ng niet door senti mentele overwegingen he*zlj van te" vergaan den haat. hetzij van overdreven liefde bepaald dient te worden, maar door zin voor realiteit. Lindiey Fraser verdeelt he" Dult sche vólk fh-'drie categorieën: de aeresslév® Prtifsisrhp mllftaristen ran de oude school, degenen die verzet pleegden tót het uiterste - tegen het nazi-reeime. en de groote midden massa. die vóór 1933 vredelievend «d democratisch'; was "én tóen de nazi's den Scepter.gineen zwan ren agressi ef en „Groot-Duitach"' ringen mékvot- len. uit overwegingen die meestal parallelliepen mét. de beduchtheid voor persoonlijke veiligheid.. De taak waarvoor de vier groote mogendheden zich thans geplaatst zien is: hét Dultsche volk weer. op te voeden tot democratie, en het te gelijk de kans te ontnemen, ooit weer agressief te worden, Tot het bereiken van dit laatste doel dient de ontwapening. Maar hoever moe' het beknotten' van de Industrie gaan"» Engeland wil Duitschland een Jaar- lij ksche staalproduótie van 11 mil- Uoen ton toestaan: de Pranschen achten dit cijfer veel te hoog en zijn hoogstens te vinden voor een jaar productie van 4 5 miJIioen ton staal, de Russische en Amerikaan sche meeningen staan ongeveer tus- seben het Fransche en het Brltsche standpunt in. - Dultschiands eenheid Ook over de eenheid van Duitsch land heerscht verschil van opvatting: Engeland {en ook -Amerika)het Russische standpunt zal hopelijk op de ln Maart te houder conferentie te Moskou geopenbaard worden is geporteerd: vóór deze eenheid, en wel op economische zoowel als po litieke motleven, Een versnippering van Duitschland ln een groot aantal staatjes, zooals het nog steeds op nieuwe Dultsche agressie beduchte Frankrijk het -Wil, acht Engeland verwerpelijk. „Eéh dergelijke poll- hek zou een boemerangeffect sor- teeren". aldus de heer Fraser, „want ondanks eng chauvinisme van Beieren. Rijnlanders en Saksers apart, voelen zij toch nationaal- Duitsch en de. volgende generatie zou de wrange vruchten plukken -van deze versnlpperingspolltlek". Tenslotte"" nog de territoriale Dr. W. F. Lichtena uer jubileert venconcurrentie te staken, Inmiddels was Mr. Liehtenauer ln 1936 Mr Dr H. J. D. van Lier opgevolgd ais.se- cretfirl*. In den afgeloopen oorlog was het de stichting Centrale Voor ziening "Rotterdam, die Mr. Ltch- tensuer's «andacht grootendeels op- eischten. Voor een bedrag van meer dan r 50.W0 000 aan go ede run werden naar- de getroffen gebieden, en groo- tundeéls naar Rotterdam, gedirigeerd. En vragen wij op het oogenblik Aan Dr. Llefiienaueruoe hU de toe- komtt van Rotterdam ziet dan toont; h|J door het raam van xljh werkkamer aan den Coolslngel boe Rotterdam bezig Is uit ZJfn'asch 'e 'herrijzén. „Maar zoo voegt bU er aan -oe, juiaat du opbouw - van de stad ,ls het Dultsche probleem van de eerste orde". En wellicht dat ook dit probleem een voor Nederland gunstige wending teemt. Op Al Ja nuari zal de Jubilaris ln het beurs gebouw worden gehuldigd,- een re- ceptie vindt plaats i in ne Groote Zaal, tusachen 3.30 en 5.30 uur "s raid- Op J) Januari zal het 15 Jaar ge leden zijn dat Mr. W. F. Llchtennucr als arbeldscontractant aar de Ka ner van Koophandel, die toen nog aan het Beursplein was gevestigd, ver bonden werd. De 21 Jarige Jurist onderscheidde zich door zijn leven- eigt.- geest, door zijn goéden stijl en door zijn hlstorischen zin..Dadelijk kreeg hij te maken met de gevolgen van de Roér-bezett1ng voor Rotter dam De wijze waarop hij zich van de hem opgelegde taken kweet, maakten dat hij reeds in 1924 werd benoemd tot Adjunct-secretaris. In belangrijke problemen al" het ont werp verdrag met België Van 1823 en de kwestie' van de Havenschappen kreeg hü spoedig een slem in het kapittel. In welgeschreven polemie ken vlei hü het Belgisch verdrag aan en "verdedigde de vorming van een Havenschap voor de Maasmonden Het ln" 1928 verschenen lijvige gedenk boek van de K. v, K. was grooten deels van zijn hand. De crisisperiode na 192» maakte het werk van Mr. Llchtenauer- allerminst eenvoudiger; de crisis- en landbouwpolitiek ver- elschten groote zorg en dat de Jubi laris In dfen tijd nog kans heeft ge zien eeii proefschrift te schrijven, pleit voor tljn doorzettingsvermogen tri 1932 promoveerde hU met lof op een dissertatie over >rDe vernietigende verjaring Het economisch leven van Rotterdam werd in die dagen ver zwaard dor de valuta-concurren- tle van de Antwerp*che haven; natde door toedoen van de K, v. K la ir 1939 een verdrag tot «tand ge- kom-n- krachtens^ hetwelk Nederland en. België besloten d» onzinnige LÖa- elschen van diverse buurlanden van Duitschland besprekend, richtte Lindiey Fraser deze waarschuwing tot zijn Nederiandsche auditorium: ,.lk denk da" een Dnitsche minder heid binnen de grens, van een andere Staat zich niet eemakkelljk zai laten absorbeeren: rij blijft een groep apart en deze Duitsehers zuilen moeilijk fatsoenlijke Nederiandschp staatsburgers van zich laten' maken!" Gemiddeld fe ceven crediet: f475.— Per aanvrage .proffteeren vier 3''vijf, personen Officieel v wordt meegedeeld, dat sedertde termijn voor het aanvra gen van éen cónsijmentencrediet óp 14 Decemöa-, definitief werd geslo ten, met spoed een begin ls gemaakt aan de uitgifte.van voorschotboekjes. Uit de van, 832 districtsraden binnen gekomen "ópgaven is gebleken, dat 273.824 'aanvragen werden :nae- dierd, vóqt een overgroot deel be staande uit aanvragen van gezinnen. De H9!re^:eerende distrlctsraden be tref fenkleine gemeenten, zoodat de; thans--bH(^de-:cljfe"ré-ttls--,d(K)^lag-;' gevend 'mogen worden beschouwd/ Dït de foi dusver behandelde ge vallen blijkt, .dat bet-gemiddeld te- verstrekken crediet ongeveer f 475 - beloopt. Dit beteekent. dat per aan- yrage 4 A 5 personen van het crediot proflteeren. zoodat in het geheel mag-worden aangenomen, dat ruim lVï mlllloén personen voor het cre diet. In aanmerking ..wenschen te komen.-' Inmiddels werden ongeveer 20.090 voorschotboekjes uitgereikt met een uitstaand crediet van ca f 9 &uo 000 He: centraal bureau voor het consu- mentencrediet verwacht, dat men omstreeks 15 Februari met net uit reiken der voorschotboekjes over de geheele linie gereed zal rijn Alsdan zal ook -de geldigverklaring van de eerste waardebonnen plaats hebbed Zijn Joodsche vrouw aan den S.D. overgeleverd _Voor don blj2onderen raad van cassatie s'ond terecht H. J. ,.M Ko- remans, die zijn vroegere Joodsctie echtgenoote tijdens de bezetting ,aan den S.D. tou hebben overgeleverd Zij heeft de gevangenschap niet overleefd. H et - bijz. gerechtshof te 's-Gravenbage veroordeelde hem we gens het blootstellen aan vervolging •ot vijf. jaar. gevangenisstraf Bij de behandeling tn cassatie van deze zaak concludeerde de procureur-fis caal tot verwerping van het beroep. Uitspraak 17 Februari. Éngelsche rarfloutfxending over Rotterdam Nederland heeft een* sterke positie in het wereldverkeer De ontworpen nieuwe status'van ons koninkrijk biedt ook een nieuw perspectief voor de ontwikkeling van onze nationale lucht vaart De verhoudingen voor den oorlog zijn ons bekend. De K.LJL exploiteerde het luchtnet Ui Europa en de lijn naar Batavia. In de West was een dochteron«,*Tirio|ns ln opbouw. He K.LM. had echter niet het luchtruim boven den Indischen archipel kunnen v -rovcren. *.aar zetelde de K.N.I.L.M., die allengs haar invloed en arbeidsveld uitbreidde. Miss Wmltred I Ha war. Eselstent v«n de B,E C (North Heglo natl Is onlangs lm Rotterdam ge- 'we&st en heeft een repórtaee samen gesteld over stad en haven. Deze reportage ral door de B B C-statlons worden uitgezonden op Vrijdagavond 31 Januari van 11.2(1 tot 11.43 Ned tijd op de golflengten van 449 m en 28S.T meter. De RQttcrcVamsche ra^'-dlstributte zal. de uitzending tn Itaar program ma opnemen. Mr. Bullock, gemeente-secretaris van Huil, IeultgenoodtgiJ een paar woorden te zeggen over den weder opbouw van zijn stad en het plan voor Huil te vergelijken met dat van Rotterdam. Giraf afgetreden- Verbreeding vari Spaansche regeering Premier José- Giral 'en Vier andere ministers uit de Spaan sche regéering-ln-ballingschap hebben bij president Martinez. Barrio .hun ontslag ingediend. Deze ontslag-aanvragen hou den verband met een beweging in Spanje, die alle anti-Franco elementen, ook demonarchisten enkele vertegenwoordigers van het leger, wil samenbrengen in een regeering met een bree- dere basis dan die van het ka- blnet-Giral. RodolfoLlopas, secretaris generaal van de Spaansche so cialistische partij, heeft gezegd, dat Girals politiek niet afge stemd was op' de UNO-verkla- ring,. dat- het Spaansche volk zich van Franco moet bevrijden De Leeuw en Van de Pol naar Zürich Naar wü vernemen zullen De Leeuw en Van de Pol worden Uit- geuoodlgd ons land te vertegen woordigen op. de Európeasche kam pioenschappen 4&'2, welke in Maart 1M? la Zurich worden gehoudei». j»,1K BRACHT HITLER NIET AAN DE MACHT" Von Paper»%wascht zijn handen in onschuld Franz von Papen, die thans voor een zuiveringshof terecht staat, verklaarde Maandag tij dens zijn verdediging, dat zijn handelingen, waardoor Hitler aan de macht kon komen, „m dien tijd een noodzakelijkheid" waren. „Indien mijn daden van toen de aandacht trokken, was het alleen, omdat ik een vader landslievende burger was. die mijn plicht deed", aldus ver klaarde Von Papen. „Ik bracht Hitler niet aan de macht, hij verkreeg de macht door een overweldigende meerderheid van stemmen", Mexico verxoekt om hulp Vaccin gevraagd tegen mond en klauwzeer In verband met een groote mond en klauwaeerepldemie, die voor Mexico een nationale ramp dreigt te worden, heeft de Mexlcaansche regeering NederJ&Dd om hulp ver zocht. Hoewel uitvoer van mond- en klauwzéervacctn éemge maanden geleden niet verantwoord wérd ge acht, gezien den kleinen .vporrajad en de geringe productie hiervan in ons" land, ris de: Nederlandsche re-, geering thans bereid, onder be paalde voorwaarden aan het Mexl caansche verzoek te voldoen; Vla den Nederlandscben geza; Mexico-City ls de Mexlcaansche regeering van de Nederlandsche voorwaarden in tennis., gesteld. Hierop ls nog geen antwoord ont vangen. Dat hulpverlé^'-ig aan Mexico thans mogelijk Ls, vindt zijn oor zaak Inden sterken terugloop van het aantal mond- en klav erge- vallen i de tóegeromen productie van vaccin hier te lande waardoor een voorraad kan worden gevormd. Oifc dezen voorraad kan eventueel een kleine hoeveelheid voor Mexico beschikbaar worden gesteld, zon der dat het eigen land ln moeilijk heden zal geraken by een onver wachte toename van het* aantal mond- en klauwzeergevallen. BELGRADO EISCHT GENOEGDOENING De'Joegoslavische autoriteiten te Rome beschuldigen de geal lieerden ervan, dat zij op de hoogte waren van de voorne mens der Tsjetniks, die Zondag in een kamp bij Napels den Joegoslavischen consul doodge ranseld hebben en zijn attaché zware verwondingenhebben toegebracht. f Een Joegoslavlsch woordvoer der verklaarde dat zijn regee ring bestraffing van de daders, schadevergoeding en een nauw keurig onderzoek door de Brit- sche regeering verlangt „Dit is een der ernstigste incidenten tusschen de Joegoslavische en de Brltsche autoriteiten in Ita lië", zoo zei hij. ALBANIË VRAAGT UITSTEL De K.L.M. hoeft men niets te leer en (Van onzen luchtvaart medewerker DAT de belangen van KX..M. en K.N.LL.M. eens zouden botsen was wd te vóórzien En ook, waar dit zou geschieden, n.l. In die ge biedsdelen. welke tot het „achter land" van Indonesië gerekend wor den: de Philippijnen en Australië. De K..LJVL, die op de Hjn naar Batavia voor een goed deel leefde van Brltsche passagiers, moest bet hoofd bieden aan een steeds ge vaarlijker concurrentie: de Irnperhl Airways. Dat kwam neer op het aanleggen van een parallelweg langs den Brltschen verkeersader Londen-Svdriey, Oen weg Londen- Batavia had de K.L.M. reeds ln handen. Er restte nog het traject Batavia-Australië. De K.N.I.L.M. meende zich daar bij te moeten laten gelden en na eenlgé interneverwikkelingen tus schen B&t&via en den Haag kwam het toe een accoord. waarbij beide maatschappijen een rondeel namen in het verkeer naar Australië. Bén K.L.M.-dienst Londen-Svdney had meer indruk op. de Britten maakt dan de nieuwe combinatie met het gebroken „eindstuk, maar het eerste conflict5was tenminste opgelost. Dezelfde moeilijkheden Dezelfde moeilijkheden deden zich voor. toen de K.L.M. van Batavia, over Cele- 'S, naar de Philippijnen wilde om in Manilla aansluiting te geven op het groote. trans- PaciXic-luchtverkeer. De Amerikanen werkten te- gen omdat die vliegende Ne derlanders toch al zoo veel te zeggen hadden, en de K.N.I.L.M. zag al weer een mogelijkheid om zelf interna tionale verbindingen in banden te krijgen. Deze plannen voor de Manillalijn werden echter door den oorlog niet tot uit voering gebracht. Hoe staat het thans, nu de ver houding tusschen Moederland en de Overzeesche Gcbiedsdeelen een andere zal worden? De Indonesiërs voelen er weinig voor om het ge heele luchtverkeer den Nederlan ders m handen te geven. Voorloo- pig willen zij concessies geven, doch zi} zuilen er voor zorgen eerlang zeil een maatschappij op de been te brengen, uiteraard ln nauwe sa menwerking met de groote en door ervaring kundige K.L.M. Op hel oogenblik worden de luchtverbmdingen door militairen onderhouden. Hiervoor komen op den duur natuurlijk burgertoestel- len ln de plaaus. De Amerikanen zijn er op gebrand om evenals ln China veel invloed in het Ind-TU'Sisch tuchtv '■keer te krij gen. volgens het recept: vliegtui gen verkoopen, pilolen als instruc teurs afstaan en grondpersoneel overhevelen, alles tegen door hen zelf ter leening verstrekt geld. Zoo krijgen de Amerikanen heel wat te vertellen ln de verkeerson dernemingen. In Zuid-Amerika hebben zij tclts vliegvelden tn han den gekregen, t.»udat het land, waarin zulk een terrein lag, lan dingsgelden voor zijn eigen vlieg tuigen moest betalen, daardoor dus het recht verwervend voor één maal op eigen bodem te mogen neerstrijken. Dit leek wel op het Monopolie- spel, doch wy v reizen een soortge lijke situatie op Java of elders ln Indonesië te zien ontstaan. Neder land heeft een zoo. sterke positie ln het wereldverkeer verworven, dat de K.LM. qua verkeerstech niek en verkeerspolitiek weinig van de Amerikanen kan lecren.... De Veiligheidsraad zu. een beslissing nemen over het ver zoek ora uitstel, dat de Albaneescbe delegatie tot hem heeft gericht. De delegatie, die naar New York zal komen ln verband met de behan deling van de Engelsche klacht door den eihgheldsraad betreffende de mijnen in het kana- van Kor- foe, heeft te kampen met „groote verkeersmoeilijkheden". - Oorlogsbarometer WAT doen we ln de kou 7 Als we even vrij waren binden we onze 'schaatsen onder en lis wc onze dlstrlbutiekolen. zui nig hebben- kunnen' beheereri.. kruipen we, 's avonds bij den warmen hulselijken haard. In Amerika maken de legerautorl- :eilten zich inmiddels warm over jen urgent koude-probleem V(jf. tienhonderd officieren en man schappen. aldus het bericht, zijn Alaska binnengetrokken om .de nogélUkheder» van .oorlogvoering oU Poolstreektemperaturen te on derzoeken ZIJ bleken zich extra te moeten wapenen tegen tempe-, roturen van ongeveer fió graden Cels: onder nul.. Etv dat ls niet epvoudlg. Immers de mensche. ;Uke longen, 'van den mensche- Ijken geest wordt niet gerept - olljken hier niet tegen te kun nen Er zal dus een verhit ge vecht komen aan de grens van 5e Poolstreek Immers de partij.. die zijn tegenstander naar dit. se aled ver onder het nulpunt kan IrSJven, zal met behulp van de atu -rkrarhti den oorlog KUit- ->en winnen Zoo geeft todh ieder JnargedJde nieuwehoofdbrekens. Op het gemeenschafsoord „Drakenburg" werd onder auspiciën van het piatioKOa.' Instituut een cursus gehouden voor volksdansen en muziek, welke ten doel heeft 'de aloude Nederlandsche volksdansen en muziek in eere te herstellen. Bloedig gevecht bij Soera ba ja Onderteekcriing Linggadjati xou gevaar loopen De commandant van; de Ne derlandsche strijdkrachten ixj Indonesië heeft zfeh per ..vlieg tuig haar het tooneeï van een „bloedjg: g:eveeht" begeven, aldus een bericht van het .persbureau Antara. Nederlandsche troepen hebben Vrijdag de stad Krian, 20 km. ten Zuiden van Soera- baja, bezet. Bij een aanval op Krian werd gebruik gemaakt van zware wapens. De - aanval begon Vrijdag om vier. uur in den middag. De Nederlanders slaagden, er ten slotte ln de stad te veroveren, nadat aan beide zijden zware verliezen waren geleden. Het is niet onwaarschijnlijk, aldus deelde eenNederlandsche mili taire woordvoerder mede, dat de Nederlandsche troepen ver geldingsmaatregelen hadden ge nomen. Sinds de ligging van de Nederlandsche stellingen verle den maand bekend werd ge maakt bij de onderhandelingen over het beftand'zijn de Neder landsche troepen voortdurend bestookt door nationalistische artillerie en sluipschutters. In Indonesische kringen is men bang, dat de onderhandelingen voor de definitieve oncierteeke- ning van de overeenkomst van Linggadjati door den aanval in gevaar komL Rotterdam-Antwerpen: v.v. op één dag Tot de spoorwegplannen van 1947 behoort ook het inleggen, van een vroegen trelii RotterdamD.P,— Antwerpen, die aansluiting geert op den trein uit Amsterdam en lo Antwerpen op den trein naar Brussel. Daardoor zal het voor za- kenmenschen mogelijk zijn zoó vroeg In Antwerp te komen, dat zij, na daar hun zaken ,'e hebben afgewerkt nog denzelfden dag ln Rotterdam terug kunnen zijn Over bet tijdstip waarop c.'ze dienstre geling Ingaat is nog Ncdcrlandsch elftal tegen Malmö Op Wcensdug 20 Maart zal ln het FeUenoordstadlon om vijf uur des middags een oefenwedstrijd worden gehouden tusschen net voorloopig Neüerlandsch elftal en een elftal uit MaJrr.Ó. v. Eykeren kampioen op de korfe baan Kees vim eykeren de 27-jerlge blonde reus uit Bsdttoev .-dorp is er le Assen m geslaagd vele piwmlnen- te seroepsschaalsenrijders achter zlvli '■e loten en :>a ene.-veerenden strijd zijn Concurrent Theo Janmaat u:t Nederborst den livrg *.e kloppen. Ornd8t deze twee elkaar niets toe gevende cracks, viermaal .kamp' reden, dwi, dat z'J «elyk door de (tnish gingen kon Von Eykeren zich pas na den vulden rit kampioen van Nederland op de korte uaan nu -nen: tl.ana voor de vierde maal In zijn lonpbann. De belde ..Hollanders-' hebben nu wel een el mie evmauxt oan de hegemonie der Noordelingen op de korte baan Zoo wn als .de/; Friesche kamp.oen Derend Hof, kwa- i men Pomper en Zeldenthuis er ettt- maal aan te pas De uitslagen waren Kampioen van Nederland C H van EyKeren, Badhuevedoip, totaal ujd d«-rr.1-ft- ucle 31 (f 150 plus «ouden me- de lle): 2 Th Janmaat. Nederhorst- den üere. totaal tijd si is loo plus zilveren medaille); 3 J Pomper. -• Hau erwljk. tolanl t^d 313 Wi: D Hof staveren, iptaal tij31 5 it 40i s J de Vries. Terhoroe. totaal .tijd 31.8 «201 VoctbaJshow te Clasgow Ter gelegenheid, van den wedstrijd Engeland tctfen de rest van de wereld, die op 10 Mel In Hampden Park te Glasgow wordt gespeeld, zal men. ra/ Kelvin Hall aldaar eer» groolsche voetbalshow organWeeren/dle van tS/" April tot 10 Mei zat duren. r. Daar zullen bloacoopyoorstellingt-Q plaaU hebben met InstnJCtlchlms PP/.'Ï voetbalxebied. wuarln de bekends'e/./-^ spelers het spel zullen onderrichten, -/" terwlj) opeeh gedeelte van een echt- voetbatwld Internationals trainings-"// oefeningen zullen demonstreeren."/^' Voorts, zullen wedstrijden gehouden:^ vorden. In tafeltennls cn baskeibatl./i Er,-zal gebokst woKlen. terwijl ook;?' padvinders, .en./leden/.'van/de Boya, Brigade-.zullen 'medewerken/ Kelvlnf- Hall iis een clrous varenaAmetj:?-r ZEVENDE JAARGANG NO. 23 DINSDAG 28 JANUARI 194? RED EN ADM LANGE HAVEN T« SCHIEDAM ADMINISTRATIE; TEIJEFOON 893M REDACTIE: TELEFOON 65505 1/ ABONNEMENTSPRLIS PER WEEK 31 CENT PER KWARTAAL f LOSSE NUMMERS *.M HEI PARGDL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1