t CAFE-RESTAURANT r\ <Id ~f"~ westen Hg huw*. DE SCHIEDAMMER fUtility"-goederen spoedig in de winkels staat van beleg in deel van Palestina ~)*xtecnati&naat vaet&ai EN NEDERLAND ,Het gaat niet goed met den wederopbouw" m mi ma-- R DC HLI55EN5TR 403 3030270- 38S2I s> - s*3 - '-: -f - RED. EN ADM. LANGE HAVEN. 1« SCHIEDAM ADMINISTRATIE: TELEFOON 693CJ REDACTIE: TELEFOON8650$ ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT PER KWARTAAL t 4. LOSSE NUMMERS f 0.09 HET PARG91 ZEVENDE JAARGANG NO. 25 DONDERDAG 30 JANUARI 1947,: Goed en goedkoop, is het-devies Maar iwef- „alles precies helxelfde" EH wordt den laaisten tijd veel gesproken en geschreven over den frunstigen Invloed, dien de ver vaardiging van utillty-goederen. naar de meening van du regeering, zal oefenen op de spanning tusschen loonen en prijzen. Doch wat nu pre cies utllJ.ty-goederen zijn. Is. In het algemeen nog onvoldoende bekend. Het utility-systeem is, zooals men Weet, uit Engeland afkomstig en ging daar gepaard met het zg. austerity- system, het stelsel van maerlaaïbe- zulnlging. Dit laatsie ls ln ons land niet overgenomen. Het is dé bedoeling, een goed en goedkoop product in behoorlijke 'hoeveelheid op de markt te brengen, wat men voornamelijk tracht te be reiken door besparingen op de be werkingen. Hoewel uiteraard met het materiaal zuinig moet worden om gesprongen, bestaat geenszins het voornemen om voorschriften té gaan geven, voor de - lengte van kl Geding stukken, .zooals ln Engeland b.v. is gebeurd. Qonnoodlge versleringen, die veel a rbeid ^vergen, moeten wor den vermeden. Niet eenvoudig INVOERING van hét utiUty-systeeni is 'niet' voor alle. goederen even eenvoudig.-Er moet van de artikelen op betrekkelijk gemakkelijke wijze een kwalliedtsomsehrfjvlng kunnen worden gegeven. Het moet mogelijk, 'zijn één of althans een beperkt aan tal prijzen vast ie stellen, terwijl verder moet worden bepaald, welk gedeelte van de productie, op de ver vaardiging- van uHliiy-goederenmoet worden gericht. - 1 Behalve de ..nutsgoederen" zal er -'ook een beperkte hoeveelheid luxe goederen worden vervaardigd, die tegenaanmerkelijk hoogere prijzen verkocht zullen mogen worden, waardoor den fabrikanten een reden- lljke winst wordt verzekerd. De regeering verstrekt' de grond stoffen -slechts op voorwaarde, dat deze grootend eels voor de vervaar diging van utillty-goederen zullen ■worden gebruikt.' Hei geheele stelsel ls een combinatie van productie én prijsregeling,, waarbij de nadruk op het laatste valt. Door eenvormige prijsvaststelling wordt de prijscon trole aanmerkelijk vereenvoudigd. Het ligt, echter- geenszins in de be- doeiing, dat alle fabrikanten het zelfde soort bord of denzelfden stoel zullen produceeren. 21j moeten van de hun toegewezen grondstoffen een bepaald aantal goederen maken tegen vastgesielden prijs, doch zij zijn vrij ln de keuze van de modellen. De meubelfabrikanten zijn ver plicht „mitsmecbelen" te maken, doch wat voor ontwerp zij zullen kieren, wordt aan henzelf overgela ten, mits zb zich houden aan de bjlcagetVP.orjchrtflep .P.Ufc. klasse. Voor bepaalde huishoudelijke artt- Bijz. Rechtspleging kla.agt Berechting van delinquenten wordt noodeloos vertraagd Over de trage berechting der politieke delinquenten is al heel wat te doen geweest. Herhaaldelijk heb ben wfj op dé zittingen van het-bij zonder Gerechtshof en het Tribu naal kunnen constateeren, dat, de zaken werden opgehouden, doordat de gedetineerden uit de .kampen niet op tijd of heelemaal niet; versche nen. In overleg met het Directo raat-Generaal voor de bijzondere Rechtspleging is destijds een rege ling getroffen, dat gedetineerden 'tien dagen voor de behandeling van ■hun zaak in het kamp aan den Ka- naalweg zouden worden onderge bracht. Men meende er dan zeker van te zijn dat zij op tijd voor het Hof zouden kunnen verschijnen en het zóu niet meer voor kunnen ko men, dat advocaten hun cliënten op dé zitting voor het eerst zagen. De resultaten van deze regeling zijn echter, naar men ons van bevoegde zijde verzekert zeer teleurstellend. Het Directoraat-Generaal schijnt zich al heel weinig aan de gemaakte afspraak te houden. Herhaaldelijk komt het voor dat-delinquenten ge durende hun tlendaagsche verblijf aan den Kanaal weg kalm worden overgeplaatst, nota bene nadat de dagvaarding reeds aan deze men- BChen is uitgereikt. Zoo'werd er laatst een gedetineerde uit Vlaar- dJngen naar den Kanaalweg overge plaatst ter afwachting van zijn be rechting. Eenige dagen later bracht men den man naar Eoek van Hol land, vandaar weer naar het kamp de Beer, toen naar kamp Steenber gen en tenslotte naar de mijnen. Niettemin dringt het Directoraat- Generaal met klem op spoedige be rechting aan. Dat het door zijn autoritaire en volkomen willekeurige optreden de 2aken op irriteerende wij2<? vertraagt, is de groote grief der bijzondere gerechtshoven. Brandstoffemtood in Tiel -De geteisterde stad Tiel, ln de Betuwe, zit zonder kolen. Naar aanleiding hiervan hebben de ge zamenlijke brandstoffenhandelaren in 'Tiel het volgende telegram aan den minister van Economische Za ken verzonden: De Vereenlging van handelaren UweExcellentie grlngend de af zending .van de - toegewezen brand* stoffen zooveel mogelijk te bespoe digen daar momenteel geen enkel lid der vereenlging iets ln voorraad heeft. Vele door oorlogshandelin gen beschadigde woningen zijn nog niet hersteld. Er ls daarom drin gend behoefte aan brandstoffen. Indien de nieuwe kolenbon wordt aangewezen, ztfn de moeilijkheden niet te overaten, daar de oude bon nen nog lang niet alle gehonoreerd rijn. WEERBERICHT AANHOUDENDE VORST Weersverwachting geldig tot Donder dagavond Nevelig, vt(I zonnig weer met slechts hier ca daar enkele wolkenvelden. Zwakke tot matige OastclUke t wind. Strenge tot matige vorst. kelen, zooals keukenmesjes, zeven, kachelhaakjes, etenstampers, emmers en teilen e.d., zijn prijzen vastge steld Wat betreft da uitvoering van de artikelen zijn de.fabrikanten vrij. Ook voor houen keukenartikelen en borstel waren zullen binnenkort dergelijke prljsvoorschrlften bekend worden gemaakt. Glas en aardewerk ZEER goed voor een ulllity-sysieem leenen zich glas en ceramiek Binnenkort zullen nutsglas en nuts- aardewerk op de markt1 komen. Voor schoenen zal de bestaande toestand weinig veranderen. De eenige variabele factor bUden prijs van -- schoenen vormt de grondstof: voor dè mewerklng mag een vast bedrag worden berekend. Luxe schoeisel mag slecl\ts 'in kleine, hoe- heelheden worden vervaardigd. De grootste problemen biedt de invoering van het utility stelsel bij ex tiel, doch ook hierhoopt men een oplossing, te vinden Men za! waar schijnlijk beginnen met tricotage, dat' de minste moeilijkheden oplevert. Ook voor lepels, messen en vorken poogt men het utlllty-systeem in te voeren, «Toch helaas is de productie daarvan In ons land Zeer beperkt. De grootste fabriek op dit gebied ,,Gero" heeft echter Mie medewer king, toegezegd. In het komende voorjaar zullen lepels en vorken van Zilmeta voor f 12.— per dozijn, mes sen voor 24.en theelepels voor 5.40 verkrijgbaar zijn. Deze prijzen zijn veel lager dan die waarvoor dergelijke artikelen nu worden ver kocht. DE A.S. VACATURE VAN MOOR Naar wij vernemen heeft de be kendmaking van het voornemen der regeering om de benoeming van den heer A. H. J. Lovink tot Gouver neur-Generaal als opvolger van dr.. H. J. van Mook te bevorderen, in den knng van de Partij vanden Arbeid 'ernstig tegenstand tegen daV voornemen opgewekt. Zijn wij welingelicht, dan hééft de regeering dit voornemen thans dan ook laten varen. Wel worden voor de ver vulling van het. hooge ambt andere hamen onder wie die - van een der ministers uit het laatste kabi net-Gerbrandy genoemd, doch van eenigerlei beslissing kan- nog niet worden gesproken. Geen proefvlucht met vastgezet hoogteroer KLM spreekt geruchten tegen In tegenstelling tot bepaalde ge ruchten, als zou de K.L.M. voorne mens zijn binnenkort een Dakota, bemand met vrijwilligers, met vast gezet'hoogteroer te doen opstijgen, met de bedoeling na te gaan. Of de stalen klamp, die -na landing voor het vastzetten van hetroer wordt gebruikt de oorzaak geweest, kan zijn van de vliegtulgranfp te Kopenhagen van Zondag J.t. verneemt A.N.P van K.L.M.-zijde dat hiervan geen sprake zal zijn. Irgoert dreigt Engeland met .zevenvoudige vergelding OVERLEG TE LONDEN De toestand ln Palestina verkeert weer In een 'crisis., Menahlm Beigin, de „opperbevelhebber" van de Jood- sche verzetsorganisatie Irgocn Zwai Leoeml, heeft gedreigd, dat de Bn- gelschen „zevenvoudig" zullen boe ten, indien ztf Dov Gruner, een ge-, vangen genomen, lid van de-organi satie die ter dood veroordeeld ls, werkelijk executeeren. De executie van Dov Gruner is echter uitgesteld: Gruner heeft erin toegestemd een verzoek ara gratie aan de Priny Council te ondertee kenen. Intusschen wordt de wetteüjke^m- voerii^g van den staat van beleg in ongeveer een derrie deel van Pales tina voorbereid. De Hooge Commls- saris, sir Alarn" Cu_n^gham, -:''fieéft; de- Joodsché-^^clê^^fiëü^hBcnuwd;- dat de staat van beleg zou worden- ingèvoerd.v Indien twee ontvoerde Britten, rechter Wyndham en ma joor Collina, die door de Irgoen ont voerd zijn, niet ln vrijheid werden gesteld. Met den eerste ls dit In middels gebeurd en ook majoor Col lina is terecht, hoewel in deerlijken toestandhij werd. bewusteloos te Jeruzalem op -straat gevonden an naar hUlater verklaarde was hfj. gedurende 78 uur' zeer slecht behan deld. Zijn'toestand is zorgwekkend. .Een aantal Joodsche leiders staat op hetoogenblik te Londen bui ten de eigenlijke Palestinaconïeren- tle om in geregeld contact; met de Engelsche ministers BÊvin en Creech Jones (koloniën). De Jood sche leiders eischeh, datEngeland de Balfourbelofte inlost: vestiging Craven van in Duitsehland overleden Nederlanders De regeering heeft in begin sel besloten de overbrenging van het stoffelijke' overschot van In Duitsehland overleden Neder landsche militairen en burgers op 's rijks kosten te doen ge schieden. Over de uitvoering van deze aangelegenheden zal nog overleg: met de bezettingsautori- teiteri ln Duitsehland moeten worden gepleegd. Te zijner; tijd zullen nadere gegevens volgen, In dit verband verzoekt men de familieleden van indertijd'in Duitsehland overledenen, -hier van' opgave' te doen aan het Nederlandsch verbond van ge- repatrieerden, postbus 24, Eind hoven,. onder vermelding van alle beschikbare gegevens, zoo als naam, leeftijd, godsdienst, plaats van begrafenis, enz. Moxicaansch consulaat Blijkens een.medédeellng van den zoo juist uit Mexico teruggekeer den gezant, gener"-' Rafaele Mel- gar," overweegt de Mexicaansche regeerlng ln Rotterdam wederom een consulaat te vestigen. Voogdijraad Rotterdam Bij KB. Is, op zijn verzoek aan J. G. L. Roder, eervol ontslag ver leend uit zijn functie van lid van den voogdijraad te Rotterdam, on der dankbetuiging voor de als zoo danig bewezen dlenfiten. Dr. IJerttton B: Bariich. de nieuw benoemde ambassadeur der Ver ecnigde Staten aan hel Nederland sche Hof. van een Joodscb nationaal tehuis en opheffing van de beperkende be palingen, over Joodsche Immigratie en landwinning. Wanneer de conferentie over Pa lestina zou mislukken, zou de Brit- sche regeering een eigen oplossing aan de V.N. kunnen .voorleggen Logisch zou zijn, dat zulk eèn plan een verdeeling zou inhouden van Palestina. Men neemt echter aan, dat En- land zich er niet zoo spoedig zal afmaken, daar een dergelijk gebaar het overdragen van het probleem aan de V.-;N.opgevat zouworden als een tekortschieten ln de "verant woordelijkheid als mandataris. BEROEP OP MIJN WERKERS Om Zondag a.s. te- werken Op aift^ mUnbedrJjven bi Zuid Lbnburg fseén' bekendiunklng op- jféhangen van den beheerder der Nederlandsche steenkolenmyhén. waarin htf mededeelt, dat Zondag Z Februari gelegenheid zal bestaan voor alle mijnwerkers, om geheel vrijwillig te komen werken ln ver-, band met den kolennood, die op het oogenblik ln ons land heerscht. De vier vakorganisaties -der mijnwerkers hebben zich In verband hiermede 'met een oproep tot alle mijnwerkers gericht, waarin zij hen dringend aansporen Zondag present te zijn en aan het werk te gaan. De Nederlandsche Spoorwegen van hun kant zullen aHes' in het werk stellen.om. na hel vervoer te water is uitgevallen, de geprodu ceerde steenkool per trem te trans- porieeren. Met de. kerkeiyke autoriteiten is overleg'gepleegd en de bisschop van Roermond verleende dispensatie aan de mijnwerkers om dezen Zondag te werken, Oorxaalc vliegramp: nalatigheid De Zweedsche adjunctlnspecteur van de luchtvaart,G. Larsson, die lid ls van de commissie van onder zoek Inzake de vliegramp bij Ko penhagen, heeft een verklaring afge legd, waarin hij de oorzaak van het ongeluk toeschrijft aan nalatigheid. De voorzitter van de commissie, de Deénsche luchtvaartingenieur Es- jrildsen, verklaarde naar aanleiding hiervan: „In den boezem van de commissie van onderzoek heeft men over de oorzaak van het ongeluk een theorie opgesteld, die overeenkomt met Larssons verklaring. Niets duidt er op, dat wij op een verkeerd spoor zijn, doch in een zoo ernstige zaak als de onderhavige kan niets wordeu vastgesteld, voordat alle mogelijkhe den grondig zyn onderzocht. Het on derzoek wordt krachtig voortgezet met behulp van de politie". Het vervoer van het stoffelijk over schot van Grace Moore en van twee Franschen en een Spanjaard, die bjj de vliegramp zijn verongelukt, zal waarschijnlijk Zaterdag geschieden, tezelfdertijd als'het overbrengen van het stoffelijk overschot van de om gekomen bemanning naar Amster dam. 4 Februari zal ln de oud-katholie ke kerkte 's-Gravenhage om 11 uur een rouwdienst- worden gehouden vanwege de Zweedsche legatie .ln verband met het overlyden van Prins' Gustaaf Adolf. De rouwdienst zal geleld worden door den Zweed- schen predikant ds. Even Hjart te Rotterdam. Premies omhoog? Naar wordt bericht overwegen de assuradeuren de verzekeringspremies voor de luchtvaart te verhoogen, als gevolg van de vele luchtrampen van den laatsten tijd. De Britsche maatschappijen, die polissen hebbenafgegeven op het- leven van passagiers,, en vliegend personeel en die ook de machines zelf verzekerd hebben, zoo als het K.L.M.-toestel,. dat bij Kopenhagen verongelukte, zullen ten minste 7.400.000 pond' sterling moeten ut^- keeren. In assurantiekringen meent :men. dat de huidige tarieven.: welke slechts 9. pence per 100 pond sterling bedragen, herzien moeten worden m verband met deze hooge eiscbèn rot schadevergoedingï- DERDE FRANSGHE NOTA OVER DU1TSCHLAND George Bidault.^dè Fransche minister van ,b,uitenlandsche zaken, heeft déri 'ministerraad medegedeeld, 'dat Frankrijk een derde nota 'överde Duitsclie kwestie, waarin yde zienswijzen cmtrènt Internationalisatie van sleutel!ndustriën en mijnen 1. h. RuhrgebJed- naar; voren worden gebracht, heeft opgesteld. Degio^! ta zou* zeer binnenkort gepugÏÏ? ceerd en naar 'de; regeei van .Groot-Brittannlë, dg;.^ de Sowjet-Unie gezphdein den. FrankrijkLs bezig'nïe opstellen van eefa- vierdenoth' over herstelbetalingen: Officieele uitstater Poolsche verkiezinven 1 De offlcleele ultsl^j'van de Pool- sche verkiezingen d^erlhans bekend gemaakt wordt luie® als volgt: DemocratischblolA (regeeringscoa- litle) 394 zetels, Mlkolajczyk's boerpiparilj 28 zetels Arbeiderspartij 12 zetels. Onafhanlcel. boerenpartij i zetels. Otiafhankel. kathofjeken 3 zetels. In deze cijfers begrepen zijn de 12 zetels, <lie staatsLIJsten en staats- candldaten hebben/Verworven De universiteit van Bonn heeft het eere-doctoraat van den .schrijver Thomas Mann, dat hem ln '1919 verleend, doch op Vlast vaa.de Nazi's In 1933 was Ingetrokken, hersteld HET Nederlandsche elftal zal het volgend jaar waarschijnlijk deelnemen aan het Olympisch voetbaltotim ooi te Londen. Een mogelijkheid Ia echter.nog de loondérvlngskwesile. Hiervan zal nJ. de altzending van- dé Nederlandsche 'ploeg afhangen, hien zal zich herinneren, dat. er ter gelegenheid van de O.S/ln 193« te BeriUn enkele spelers thuis gelaten moesten worden In verbandmet de loondervingskwjestle. Men zag daarom destijds maar liever heelemaal van de deelneming af. Voor Londen zal dit vraagstuk nog op bevredigende wijze moeten wor den Opgelost. En. hei Met er wél naar uit, dat de speciale amatear- commlssie van het internationaal Olympisch comitéöe. op dit punt geldende bepalingen zal modernisee- ren. In dat geval zou ook Nederland voor he(Olympisch toumoot kunnen Inschrijven, l. ...- Dit Jaar zal er ook nog een heel bijzondere gebeurtenis In "Engeland plaats hebben, ZooalSÜbekcnd. speelt op io Mei te Glasgow het Britsche elftal tegen de „rest-^van Europa" En. het ls nJet onmogelijk, .dat daar al een Nederlander vertegenwcoidigd zal zijn. Faas Wtlkés jvan Xerxes ls de: eeólge landgenoot; rdle eventueel In'-Banmérklng komt vóór een.plaats v* In/de. tweede helft vfen Februarl zal de qómmlsrie,'^'dlë.;;hét /elftal moet kiezen,'/tel Brussel blJeèn ..komen. Aan alle bonden- Ih'iuhjpi'lseen rond- srhrljven gezonden om op regelma- ïlge Ujden de namén'van, spelers op te geven, dU, volgens hét inzicht van die, bonden ln;:ae „Rest van Europa" zouden kunifién uitkomen. Men mag er rekening mee houden, dat, als Sovjet-Rusland spelers "op geeft, ook ongetwijfeld vertegen woordigers van dat land In de ploeg zullen worden opgenomen. Wat West-Europa aangaat, Nederland stelt natuurlijk belang tn het pro bleem, of een landgenoot waardig wordt gekeurd in hét elftal te wor den gekozen, De eenige die -hiervoor ln aanmerking komt, Is Wilkes. Het is evenwel lang niet zeker, of hij definitief, een plaats' ln de ploeg krijgt, aangezien men'nog geen over zicht heeft.-Men mag;aannemen, dat het elftal begin April zal wordea samengesteld. Overigens ls: "het vrJJ- Boven: Gratia van den Bergh- Schimmelf>enniitc k van der Oye legde, te. Arosa (Zwitserland) be slag op den eer et it el tijdens de Nederlandsche Skikam pioenschap- pen - die aldaarwerden gehouden. Onder: De: Boer eindigde als derde in het totaalklasscinent. Joost de Boer is pas achttien jaarhij ves tigde in /lrosa de aandacht op zich door een fraaie overwinning in- de heerenklasse. 'riet lied is uit NAZI-HUMORIST BARTOES GEGREPEN Lichte gevallen hel pen zware broeders ■ei)n-é*aeUS-- vetr orvcn vrijheid jrenoten, maar nil ls d 1 'liedje uit. De bertiChte'lletlJeai zanffer.van wyien het ZondaRtntddag- cabaret van Paulus de Ruiter Is door Alkmaarsch- P. ft. A.-rechercheurs ta Amsterdam Opniéqw "gearresteerd. Kort ni de bevrijding werd Bar- toes, wiens elgenljjke naam Albertus Johannes "Wljsma is,naar het kamp aan de Levantkade gebracht. Omdat hij gerekend werd tot de ..zware jon gens" mocht hij geen buitenwerk doen "maar bij vergissing werdhij ln Juli 1946 toch U werk gesteld aan een buitenobjeci. n-1 het Oude Dok aan de Doklaan. HIJ wist de bewaking te verschalken en nam een duik....- In de Kerstdagen' werdbij "dé fa De Jong, Leliegracht 22. een huis zoeking verricht De verschillende personen die men aanlrof, konden zich alle legltimeeren. Eén van hen bezat geen persoonsbewijs,* maar zijn tramkaart wees uit, dai hij Vlsscher heette, schijnbaar was alles in orde.. Maar de rechercheurs bonden dien donkerblonden man mét zijn bril op niet uit hun geheugen bannen. Eén van hen zag hém laat in een café,- Maisan Tiny, aan de Marnixstraat, Laier bleek, dat dit zijn vaste onder duikadres was. Men. kan niet alles weten „Vertel mij eens. wie is die man met dien bril op toch?", zoo wendde zich de rechercheur tot een kellner. „Weet u dat niet? Dat ls Bartoés" Maar wie Bartoes was wist dé rechercheur niet. Men - kan ook als speur ler niet alles weten en het pielt voor iemandi wanneer hij nooll naar Paulus de Ruiter heeft geluisterd. Maar wel wist de rechercheur "en foto van Bartoes die overigens blijkbaar de lucht gekregen had van zijn Jager,want hij. verdween op nieuw uit het gezichtsveld te be machtigen. HU prijkte op doze -foto nog i ln zijn volle glorie van Nazl- humortst-eonferencier. Eindelijk had men succes, Zater dagavond tegen xo. uur verliet een rersoon, wiens, lengte en. gestalte overeen kwamen met die van den vluchteling, deze'woning, Maar hij was op de fiets,. De F, R. A.-men- schen moesten - naar hun wagen hol len, die eve verder geparkeerd stond en zoo kwam" het, dat men hem wederom uit f hot oog verloor, per vergissing nog een ander aanhield en men reeds weer de hooó opgaf den gladden vogel dezen keer te be machtigen Mo Br eens wordt de deugd beloond Op de Kelzetngracht kwam BBrtoea pardoes In het licht van de auto Het liedje was uit.... Vrienden in den nood Hoe het mogetijk is dat Bartoes 'oo l&ng aan de speurendeoogen van eijn vijanden ls ontgaan? Geestver- -wanten namen hem liefderijk "op. Luchtreizen per V2 „Te gevaarlijk" zegt men in Amerika Het Amerlkaansche. leger heeft aan biedingen ontvangen van vrijwilli gers tm een vlucht In eenDuitsche V-2 ie -aken, 150 kilometer de wereldruimte ln Men ls echter, op deze aanbiedingen niet Ingegaan, daar de kans om er levend af. ie komen „te gering" ls. Tijdens de vlucht zou de piloot eerst slechts een lichten druk bemerkten die 50 tot 65 seconden 'na "den start: echter tot vijf maal de aantrekkings kracht zou toenemen. Tijdens de retourvlucht zot) de piloot zijn hooge druk-CBbine yérlaien en lan' met een valscherm uli de r.ket springen De luchtreis jtou ongeveer 10 minuten turen, waarvan het grootste gedeelte per parachute afgelegd zou worden. Blijkbaar vindt het Amerlkaansche leger een derge lijke vlucht toch to riskant verleende.i hem alle mage-lljke hulp en zóó was,en.bleef Bartoes vrij man. Dé vraag hoeveel sympathiseeren den hem de hand boven het hoofd _h! De p. tt. A.-asitórltelten hebben echter niet den Indruk dat'hier van een élgenJUke organisatie sprake Is, maar welweten zü één ding heel z«ker: naarmate er meer lichte ge vallen worden vrU gelaten, zal het steeds BioéillJRer worüeh om de ont snapt zware gevallen,'op Ie sporen- Meu kar dit verschijnsel reeds nu duldeIUk waarnemen..'..- Republikeinsche verklaring over Krian" verwacht Ook van repubUkeinsche. zijde zal een offlcleele verklaring worden uitgegeven over de ge beurtenissen te Krian. Gezag-r hebbende republikeinsche krin gen wenschen niet op den in houd van het communiqué voor uit te loopen-, dóch vestigen er de aandacht op, dat, indien In - derdaad slechts sprake 2qu. zyn van een .militaire wandeling", zooaLs het Nederlandsche. com muniqué over Krian doet voor komen, het moeilijk verklaar baar ls, dat b.v, de sneltrein uit' Malang niet' meer langs Sldoard- 3*o kan rijden doch moest wor den omgelegd, omdat de.gewone lijn versperd is door kapotge schoten locomotieven,'welke op 24 Januari onder vuur werden genomen, Molólóv teekent vredesverdragen Molotof Heeft Woensdag cie vredesverdragen met Italië, Bul garije, Finland en. Roemenië na mens de. Sowjet-Unie geteekend, aldus meldt radio Moskou. Ook. Byrnes heeft kort voor zijn aftreden de verdragen ge teekend,het wachten is nu nog op Bevin. NIEUWE BONNEN voor het tijdvak van 2 tot en met 15 Februari 1947. Elk der volgende bonnen geeft recht op het koopen van: BONKAARTEN KA, KB, KCi 701 .'(strook na';^': 59-1 brood'800 gr.; brood;; ?9 2 brood 400 gr;.brood 59-1, 59-2 boter 125 frr, margarine of 400 gr. vet 59-3 boter 250 gri margarine i of 20D^r. vet - 59-1 melk 4 liter tmelk f 59-2, 59-3 melk 3 liter jmelk 59-1 vleesch 100 gr. rvleesch. - 59-2 vleesch 400. gr.jvleesch 5y-2 algemeen 2.00 gr. jkaas 59-3 algemeen 125 gr. koffie 59-4 algemeen 50 gr. thee' 59-5 algemeen - 100,/gri'bloem. mi 59-1c reserve 800 gr.brood BONKAARTEN KD.) KE 701 (strook no. .4) 60-1 brood 800 gr.) brood 60-1 boter 250 grA boter 2 boter 125 gr/ margarine of ,100 ^r. vet wél zeker dat de bekende Zwitsersche acb ter speler Steffen, alsacb terspeler of als mldhalf zal worden gekozen. Van belang fs verder r»og, .dat aan de Europoesche nationale bonden verzocht is. bij de' opgave van spe lers tc willen vermelden! welk sy~[ steém deze spelers gewend, zijn, een factor, waarmee men ongetwijfeld rekening Zal moeten houden. VolRencI Jaar vier wedstrijden Naar wij vernemen, zuilen voor Nederland in heL seizoen 1947/48 ten-, minste vier interlandwedstrijden op het programma staan. In de eerste piaais zijn er de twee wedstrijden tegen België. Verder is het. definitief dat Zwitserland in het najaar bij hei Nederlandsche elftal op bezoek komt. Voorts had Zweden voorge steld op 13 september te Stockholm de landemvedstrijd zweden—Neder land te organiseerctv doch het be stuur van den KNVB heeft geant woord, dat een landenonlmoeting aan het begin vanhet seizoen voor het Nederlandsch. elftal niet te aan vaarden was. Men voert thans on derhandelingen over een anderen datum.' -•■/.- A:-" Bon voor de laofste drie mud Voorloopig wordt éën mud afgeleverd Met Ingang van 1 Februari aA zal bon 65 vap de brandstoffenkaart T G06 tof nader aankondiging recht geven op hetbetrekken .van totaal. jtrie eenheden vaste brandstoffen. Inlevering van dezen bon/by den brandstoffenhandel is reeds met in- gang van 31 Jannari «us. niogellik. Aangezien de handel als gevolg van de vorst, over geringe voorraden beschikt/ zal de aflevering vaagde':/,;/ aangewezen drie eenheden piactisch geheel moeten geschieden; uit de aanvoeren gedurende de. resteerendo maanden van het stookselzoen. Ten einde zooveel mogeiyic gezinnen te helpen ls voorgeschreven, dat de' handel bij aanvoer; van vaste brand.- •/;-• stoffen dient te beginnen met afle- vering van één eenheid." Petroleum voor verlichting en kookdoeleinden Het C.D.K. deelt mede, dat de onderstaande bonnen; van de kaar- ten voor petroleum voor kookdoel- eind eno fverllchting gedurende de maand Februari1947 'elk recht ge- pHroïeum: - c- Kaarten UA 611: bon A 13 Ma; 16: kaarten UB. 611:. bon B'07 en'; B 08; kaarten UC 611: bon C 04 en kaarten UD 611: bon D 08 en D 09. -v 0-1 melk 12 liter melk i-l, 60-2 vleesch 100 gr, 60-2 algemeen 100 gr. |-ld reserve 60-le reserve 0-2d reserve vleesch' 800 gri brood 500 gr. bloem of kindermeel - fniet uit xyst',bereld). 100 gr.' bloem of kindermeel (niet uit rijst bereid), v' TABAKSKAXnTEN 2 ris. tabaksart. (geldig tm 8 Febr.) BONKAARTEN SfA, MB, MC, MD 701 (strook rio. 4) i-4 brood 800 gr. brood 59-4 boter 250 gr. hoter j 59-4 margarine 250 gr. margarine of 200.gr. vet 5 liter melk 300 gr. vleesch loo gr. vleesch 200 gr. kaas Op 6 Februari zullen nog bonnen worden aangewezen voor suiker, .ver snaperingen en tabak. Bovenstaande bonnen kunnen reeds op Vrijdag 31 Januari a.s. worden gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor melk, waarop eerst, met ingang van-Maandag 3 Februari a.s. mag worden gekocht. De bonnen T 68 voor tabak 'rijn slechts geldig t.e.m. 8 Februari a,s. Bij deelneming aan maaltyden van de centrale keuken, moeten aldaar de bonnen 59-1 en 60-1 vleesch worden Ingeleverd. 1 De niet aangewezen bonnen van strook no. 3 kunnen-worden yernle-' tigd. 59-4. melk 59-4 vleesch 59-5 vleesch 59-4 kaas Centralisatie loopt uit op ambtenarij Mr. Oud waarschuwt de regeering „Er. heerscht onrust in Neder land om het vraagstuk, van den wederopbouw, stijgende onrust." Aldus mr. P. J. Oud, burge meester van Rotterdam, in de rede/waarmee hij de In Nijme gen gehouden vergadering van de Vereeniging van Nederland sche gemeenten, betreffende de organisatie van den wederop bouw, opende. De gemeentelijke bestuurder voelt, vervolgde mr. Oud, dat het zoo niet kan bly- ven. Wij hebtien te zoeken naar een weg ,om' op waardige wijze, zon der een syllabe te kort te doen aan het. respect, dat ons allen tegenover de regeering pa$t, de spanning af te reageeren/die. de gemeenteiyke bestuursketel on der zoo hoogen druk stelt. Wat ons bovenal hindert is de op dit gebied ailesoverheer- schende centralisatie. WIJ voelen dit als een aanslag op een der hoogste goederen, die wij .in Het Nederland van voor den oorlog bezaten: onze gemeentelijke zelfstandigheid, i Mijn groote grief ls, aldus spr. dat men op hev :terreln van. den wederopbouw van den' eersten dag af aangestuurd heeft op een systeem om aan .de gemeente lijke zelfstandigheid een einde te maken. Principieel en welbe wust. Het systeem, ls ln 1940 geboren in de ambtelijke sfeer. In de oppermacht van den ambtenaar schuilt 'de fout. Eenland kan niet geregeerd worden door - de ambtelijke /deskundigheid al leen. Naast en boven de: deskun digheid ls er Het bestuursbeleid" Bij dé ontzaglijke toeneming der; overheidstaak laten: de: za ken zich -centraal nietmeer overzien. Het gevolg is, dat men tallooze ambtelijke „instanties gaat Inschakelen. Het apparaat gaathoe langer hoe stroever werken. De bureaucratic In den :wy NederJandsche gemeentel!) bestuurders.wenschen/.;de|^;piw terug, die wij voor 1940-h ebben;ihg nomen, "diê; plaats' dus/.door^G: wet en wet' gewaarborgd. Het belangrijkste bij.ll echter, d bü.dil systeem van tot. hit'óhe,w'',l doorgevoerde centralisatie;;dè.;c onherroepelijkmoeten vastloop - Zooals hét op hët. dogênblik. j eaat het 1 niet goed.'aid: i Njeuwe petroleum bon aangewezen Het C.D.k: deelt ons mede,'dat, jS voor het tijdvak van 3Februari t/m. 15 Maart 1947. de bonnen S?-lv;'.vif en 60-1 a)gemeen zijn aangewezen voor het koopen van 2 liter; petro- ieum. Inwisselmgsbon op de bonkaarten Óp de ticnkaartexi K,..L,.0 en'P 7®8":" .vjïvj komt in den linkerbovènhoelc een' bon met - den naam der betreffende bonkaart voor. Tegen inlevering van. dezen bon zal men t z t onder over- legging dor stamkaart, de nieuwe bonkaart voor voedingsmiddelen K, li, O of P'705 ontvangen De ambtenaar 7 van den dtetrtbutiediénst zal; bU'.'.da"^ pi* uitreiking der. niéuwe bonkaart dezen „Inwisselingsbon"' 7 van de bonkaart""':^ ?03 verwijderen.. De jnwissellngsbon"/ moet dus san fle' bonkaart bevestigd - blijven. Op 'losse; bonnen zal geen - - t;X nieuwe bonkaart verstrekt wórden, Yfecschtoewijzingen wit do V.S. De V.3, hebben voor hét eerst* kwartaal van 1047 de exponquanta van vleesch en vleesch waren vast- gcsleld Men neemt aan, dat de uit voer voor hei grootste deel ln' Zal plaats hébben,; Vande/totale Gxporteercri hoeveelheid (ruim 52 mlllloen pond) zullen Nederland en\S',rjf de Overzeesche Gebiedsdeelen rulmiv-^ 8,5 mlllioen pond ontvangen en Bel-- ."-;i glë. bUna 7^ mJUloen pond. Het l*//:.'1'. mogelijk, dat het exportkwantum I&-. 1' 'het volgende kwartaal verhoogd: wordt, indien, de 1 evcnsmlddelensi-," tuatie in de V. .S, üevrcdlgend blijft - f __3S" slechten zin van het woord gaaV""/.^ haar'Invloed doen gelden. Systeem der voldongen feiten - Niettemin geef Ik toe, dat het ia' 1940. ingevoerde systeem gedurende de jaren der bezetting zekeré voor deden heeft afgeworpen. Het; ts teyen te spreken, dat'.hetAoen de goede ambtenaren een goed. ding; was met- voorbijgaanvan hun ;ge-;^ meentebestuur de., zaken te kunnen regelen met goed Nederlandsche ambtelijke instanties in Den Haag. Maar met-; de bevrijding werddit" alles aanstonds anders;".Daarom,:;-" aldus spr., was het K.B. van 7 1945, :f 67, een cardlhaie 'Xouty -•r:i£. WU hebben de bezwaren tegen het, systeem nogmsals duidelijk uiteenT. /- gezet. Van eenige poging om tot een beiere regeling te geraken 1p □iets. Het Is het systeem der voldongen v feiten, dat zich op zoo menig gebied na de hevrijdms hee^ voorgedaan, waartegen tv)J mei den meesten; r* druk moeten opkomen.,. -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1