/-■"■"■ 'Wis. DE SCHIEDAMMER Meer dan twaalfduizend stuks baby goed werden ingezameld De drie Prinses es /zijrr :do! Ba^irn bereidt zich op de b I i j de g e be u r te n is voo r 6c w «zeec feest! RED EN ADM LANCE HAVEN m SCHIEDAM ADMINISTRATIE TKI.EFOON '.«00 REDACTIE- TELEFOON 5S50J ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK J! CF.NT PER KWARTAAL ff LOSSE NUMMERS f 0 IB SPONSEN - ZEEMEN - BORSTELS - KWASTEN WITTE DE WITHSIBAAT 46. IEL 27513, R'DAM ZEVENDE JAARGANG NO 26 VRIJDAG 31 JANUARI 1947 lil PRINS BERNHARD CONCLUDEERT IN RADIO-GESPREK Ambtenaren handel den in kolen bonnen Reeds zijn twintig personen-; gearresteerd Door den centraien dienst: voor de - economische control0 is, roede op aanwijzing van den directeur; van-" het rïjkskolenbureau. In de afge- lc .jen week .een onderzoek inge-; steld naar eventueel? corrupt ieye handelingen van een zestal ambte naren, werkzaam bij enige plaat- selijke bureaux van .et rijkskolen- bureau in de provincie Z.^Holland. Zij worden verdacht van verduis tering, het aannemen van steekpen ningen en het handelen to kolen- bonnen. Tot nu toe zUn twintig personen, gearresteerd, waaronder zes ambtenaren en tien kolenhan delaren, van wie een zestal in be waring is gehouden Dat dé distri butie door hun handelwijze ernstig, werd geschaad, blijkt uit het feit,- dat kolencoupures werden verhan deld, die reeds vroeger warén ge honoreerd.'zoodat op dezelfde bon nen tweemaal werd geleverd. Het onderzoek was o.a. gericht op1 dë inmiddels opgeheven- brandstoffen- commissie te Delft." Het boord/hiér-, van-en een ondergeschikte zijn ter zake van bovengenoemd delict ge arresteerd en uit hun functies ont slagen. Het onderzoek wordt voort gezet. - - de kinderen waar Ireentje vooral van houdt, en verder een poppen- ^kks vêrtoontni - van Jan Klaassen, die den zieken koning met een won- derdrank beter maakt. De opbrengst van de voorstelling was voor het Roode Kruis: 'dat hadden ze ook zelf bedacht;, federeen moest bij den in gang van het zaakje aan Trix en Ireentje Iets beta'.en. ..Zooveel men missen kan", ';stond er .op de. con vocatie Samen zaten ze achter een tafeltje en schrap en de namen van 'de lijst af. zoo. gauw degast -be taald had. Maar zoo'a voorstelling In je eigenhuis heeft natuurlijk zijn specialp öekoring". (Reporter: dat kan ik ,me voor stellen"). - Reporter*. '„Koninklijke Hooghe den, bij de komst van de Prinsesjes in Nederland hebt' u het verzoek gericht tot alle, Nederlanders, om uw kinderen - zooveel mogelijk vrij te laten Heeft-, de bevolktiie daar In hetalgemeenv goed gevolg aan ge geven?" De Prinses;'; ..sommige raenschen hebben het goéd begrepen en ande ren minder goéd D'.e hebben er na tuurlij k.-- niet ztJo ere over nagedacht. Het is natuurlijk dom en. onver standig ?eeenover kinderen, om ze niet.vrij te:;;-laten, maar andere menschen hebben het ook weer juist mts.ekend béarepen" jDol op schaatsen -./-Reporter: „ja/jutst, Dan had ;k u graag 'nog dit'i; 'willen-vragen. Ko- ninkïljkp Hoosheden: .wij hebben nog inooit eeh';Toto gezieij/van- de Prinsesjes op hétijs Hebben ze wel eens schaatsen'; gereden, of houden zedaar nip» van?" De Prins::iO. ze zijn dol 'op schaa senrij denZe hebben verleden wm er hier al kunnen rijden en toer. glne. het vrij aardig. Dezen winter hebben ze veel gelegenheid door de felle kóu Iets wat voor de meesfp menschen buitengewoon onaange naamis. maar voor kindéren. in verband met schaatsenrijden na tuurlijk. idéaal .Zij "zijn lederen dag op hé 11? en zekunnen het al hep' behoorlek Maar. ze zijn nier alleen .met schaatsenrijden bezig ze rüdeu paard. vrij geregeld, op kleine, paard.les endokop ren groot paard en danhebben zé 'Ln Canada geskied" .Reporter: ..Juist. En wanneer ik dan nóg eveniiin de/sportieve sfeer ;i7mg^'^15ven^^ar^rieh".--h«ft -wan;, baar pée"vaders van de. koopvaardij een schip op wielen ten geschenke gekregen. Heeft zij sedertdien al eónlge zeevaartkundigekwaliteiten tentoongespreid?" De Prins: /.„Ja. ze zit er dén hee- len tijd in en maak' 'alleen daarmee bij ons in huls een beetje de gangen onveilig, want die 2ljn natuurlijk buitengewoon prettig om daarin rond -te-rijden"..v Reporter: „slagzij zal het schip wel niet maken?" De, Pr;ns: Jiee. gelukkig niet". Reporter: „mag ik u dan tenslotte deze vraag stellen: hebben uwé Ko-, nln'-tlijke Hoogheden ;en aanzien vP;de te verwachten blijde gebeur- teiv's nog bepaalde wenschenHet zal ons allen- een groote vreugde zijn. hieraan -te kunnen voldoen" De Prins: „juist", De Prinses: „toen ik indertijd met het hoofdbestuur, van: de U.V.V sprak, héb ik gevraagd, om voor óns persoonlijk geen geschenken te zen den. De nood in het land is nog veel te groot. Maar wij belden zouden het heer lijk vinden, als die geest van. offer vaardigheid, die ons zoo getroffen heeft bij de actie van de U.V.V,, zou blijven voortbestaan. Als men daad werkelijk wil helpen om nood in eigen omgeving te lenigen, dan zou een groote wensch van ons belden worden vervuld", Reporter: „Koninklijke - Hooghe- denrmag ik mij dan .aan het einde van dit vraaggesprek de tolk. maken van alle landgenoten, met een woord van echtgemeendendank .voor uwe gasivrilheid Ons aller gedachten en ons aller gebéden zullen u en uw ge zin ln dé koménde dagen omringen" jFY •-■ I I verschillende kanten de gaven zijn Begm Octoberbesprak ik met en- r h /s /ïlc? A K 11 /I A n kele Leden van het hoofdbas uur van OP SCrSQu iSSlï njuen de Urne VrouweiykeVrijwilligers, de U V. V da' Ik craao mpt «nri mil Heet 7.iitedcn-rouwt om het droevig verscheiden van 'Prins Gustaa AdoU In vele tvinkeletalages ziet men het portret van den beminden prins, gedrapeerd me! de Zweedsche vlag en bloemen. Kolen zijn schaa rsch in Zuid-Holland Het béstuur der vakgroep detail- handel in brandstoffenin de 'pro~/-|fp| vincieZuid-Holland heeftop een vergadering te Rotterdam een motie f!$! aangenomen waarin het het plicht acht tér kennis van hét^pü-A^-tlÉ bliek te brengen, dal de bcvoorra- Tf-0 ding van den - brandstofferihandèl^T';^^ althans in de provincie, Zuid-Hol-, land. van dien aard is. dat men er ernstig rekening mee -.dient -te.-, hou den, dat levering óp deze, bonnen in '-^-J de meeste, gevallen eerst ovêrj-.zèer^»^^ geruimen. - tijd mógelük zal rijn. ''V/y-ffi! Naturalisatie van DuitscHersï Naar wij vernemen is by 'het nil-/; nlsterie van 'justitie een wetsontwerp'; In voorbereiding, waarbij een -. aan tal personen van pul'scne nattonali-"; telt of van DuLtschë/origine '/gena-j tyrahseerd wordt Het. betreft hier.' t'.eden. die of 1n" het Nederlandsche, leger gevochten, hebben,, of'czlch/lmét: ondergrondsch werk hebben gt-houden ;-./-/ Kuim 75.000 gerepatrieerde»^ uit Indonesië in1,:- ons;;.; land^f Blijkens offielecle geeevéas )8 jjrotg - lï etv as Je« r'3P-a tri-ecr^r..-utt Indtmesie n-tr 'e ii.rd« 5 Jmu arl 1947 75111, waaiva» 237<2- 29929 vrouwen en 18440 kinderen - Öp^ lï Januari.', bedroeg' het: totaal ,75202,^% waarvan 2C790. mannen, 2U95B vrouweo^ en 18463 kinderen. - - Op. dien datum' waren nog- onder^'v_> weg naar Nederland aan boord via verschillende schepen totaal ;1143 ae-Si_ repatrieerden Directeur yan Pander gearresteerd De politieke recherche afdeeling CoUabaratie. te Den Haag; heeft-, teren gearresteerdden heer Dwars, directeur van de meubeUai; brlek voorheen Pander ZoRen,; :te| 's-Gravcnhage. De man Marshall GEORGR MARSHALL, opvolger van- Dyrnea, kan nu geacht worden volop in lunctle te zijn als richting- aangever en beheerder vnn het Am«- kaansche depanement van bultcn- landsche zaken. Aan twee dingen vooral zal men hem tcetsen, nl, hoe hij de schcrmu-.selingen i.wt de republikeinen crof brengt en wal telkens de uitslag zul sOJ" vao dc duels die hij mei Mototof krijgt uit te'vechten. De republikeinen zullen van Marshall verwachten, dat rüj van Byrnes' wereldkundig gemaakie besluit „kloek tegenover Rusland" een .,nog kloekcr dan Byrnes be- doeldé" zal maken. Ken van de eer sten met wie hij de degens zal moe ten kruisen, Is senator Vandenbcrg, thans voorzitter vwr. 'de commissie voor bu'.lenlandschc zaken en voor stander van 'het verlaten van een Verzoeningspolitiek 'n ciuna (nl. ius- schcn Tsjang kal SJek s Kwomint.mg- en de commiiunlsten) cn alle Araerl- kaanschc economische en milliaire ter beschikking te stellen var. Tsjang ka; Slek. In een ie Cleveland uKgo- aproken en luid toegejuichte rede heefi Vandenbcrg gcëisfht dat Marshall duidelijk zal uiteeiuetten. waartoe Amerika besluit, en noc bij zich voelt onder de meer vcrzocnlijko houdlr.g die de USSR tegenwoordig ■aatinemen. Maar cr zijn meer dingen, wairr.oor men alct alleen «e Washing ton en in de wereld nieuwsgierig ls.« 200 buyoorbeeld hoe Marshall het semi-naziïstische Argentinië, waar men „ln de Duitschcrs van het oude régime stikt" zal aanpakken. Mar shall's karakter is cr niet naar om bruusk of vrees-lnboezemont te be ginnen. hU houdt van mer.schen ven goeden wllie die voor samenwerking leven en die waarhe'.dsHevcnd zijn Das zal hij als diplomaat worden teleurgesteld waar hij als militair giooto successen boekte. Hoewel hij tlians een clvtelen rang beictèodt, blijft hij, „generaai met de vijf ster ren", voorlóopig óp non-actief.: Zjjn. mlnisterle van buitenlandsehe ïaken ligt, Jp, het centrum van de stad- Washington, vlak bij Het Witte. Hjj voelt er zich nog maar matig thuis, de grondvester en organisator van bet l-;ger. dat onder Eisenhower's dlrece leiding den oorlog toi een ze gevierend einde voerde, de als des kundige naar', de conferenties' van Casablanca.: Qubec, Kaïro, Teheran. 'Yalta en Potsdam,geroepene, de man Marshall dié na Potsdam met pen sioen glng.'maaróp verzoek van Tru man weer op weg ging, naar China, om den dreigenden burgeroorlog met een. efficiënte, verzoeningspolitiek af (te wenden. Dai ditniet,geiukt is zooals men het had gehoopt; oehoeft hem nlé', té.wordën aangei ekehd.,' Moeilijker: problemen komen nog ^n diezullen: méér. gewlch In de .weeg schaal, leggen. .-' EISCH TEGEN FRITZSCHEs TIEN JAAR WERKKAMP;: De openbare aanklager bij .bct.pro- ces tegen Göbbels rndlo-commentator^ Fritzsche heeft" voor beschuldigde1.; tien Jaar arbeidskamp zonderéïiftrefc^ van voorarrest geelscht Bóyendleo^ confir zatté' van zijn: vermogen,- ,ont»;;? zegging van het recht 'een "openbaar^ ambt te bekleeden; ontzetting idt-davt kiesrechten, uit. het recht. tld lëCzljQ^ van een. partij of vakyereehiglng-enS^ uit het recht een vrij beroep uit; oefenen geourende 20 Jaar. D- openbare aanklager zelde'^et-t»^ betreuren, dat de wet geen zwaarderé|^| straf toelast, terwijl, mllUoenen pult-,.^1 fichers nog steeds, in krijgsgevangen- E': schap verkeeren. K1J had de dood-:, slraf willen vragen. Bn'tsch stoomschip in -É-V brand:;:, Ned. sleepboofen snellen te hulp Volgens dé Evening Standard 1b op he( Brttsche stoomschip Samwater (7.219ton), dat zich ln. de Golf von Biscaye bevlndj. brand uitgebroken. Naar verluidt zouden enkele.: leden der 40-kopplge bemanning en twee passagiers.vermist worden. Hef. Zweedsche stoomschip Pahlsson sein de, dat het, overlevenden van de Samwater had opgepikt.- De Neder- landsche sleepbooien Thames en de 'Witte Zee hebben opdracht gekregen om de Samwater te hulp te snellen. De eerste la uit Falmouth, de twee de uit Marseille vertrokken. Nader wordt nog gemeld, dat de overlevenden van de „Samwater" ln Lissabon aan land zijn gezet. Zestien leden der bemanning en twee passa giers zijn verdronken. De brand zou zijn uitgebroken terwijl mer. bezig was mei Bet verrichten van herstel ling? werk za am heden aan de machines van het schip, Het vuur greep zoo snel om zich heen. dat het schip ver- huen'moest worden: Het schip werd verlaten, terwijl hei nog op volle kracht voortslóomde. Memorandum inzake Oostenrijk Nederlands standpunt Te Londen ls heden aan de' venaA genwoordigers van den Raad- van mi^; ntslers van bu'ltenlandschè zaken één, memorandum van de •NederUndscbB; regeerlng. nopens het met Oostenrijk; te sluiten verdrag songeboden.tn,;dit: memorandum wordt uiteengezetEdatj Nederland de totstandkoming .vart een vrij,; onafhankelijk en deriocra-; tlsch Oostenrijk wensbht, DaartOe^ll»; noodzakelijk dat de yoormaltge^ greii-" zen van Oosienrljk ln het algemeen;: worden herstelden de -.smalle econpJÓ mlsche basis yan dit land-nietf nofc1 nleer wordt versmald In bet vèrdrag moeten atdoehdeE garanties worden opgenomen, "opdat Oostenrijk een werjtelljk dembcra- tlgch staatsbestel - verkrijgt;' iWij krijgen straks een baby Ihulsi hoofdkantoor van dit persbureau in Den Haag, zoodat. het nieuws van hiér uit rechtslreeks naar de resi dentie kan worden geseind' en des noods meteen naar alle plaatsen in hét land En dan een reserve-machi ne Het vertrek ziet er nog rom melig uit, maar- wanneer de mon teurs klaar zijn met hun draden- warboel, zal kamer 23 netjes -worden aangekleed en de telextypisten, dit* hier zullen werken, zullen zelden in een zoo prettige omgeving hen- ben gearbeid1 Nog zijn de meeste kamers in het hotel leeg. maar één gast; die zeker niet mag riskeeren te. laat te komen zal vandaag of mórgen hier reed* zijn Intrek nerileo: het ls dokier De Groot, geneesheer van Prin ses Juliana Zijn aanwezigheid hier zal den stroom van gasten, die nog verwacht worden, ongetwijfeld sti muleer en, Met het Dog op de velt;n, die zul len deelnemen aön den Oranjetoch* naar Soestdljlc, heeft de verecni- ging „Soest Vooruit"" het centraal distributiekantoor ln Den Haag verzocht, den café's, restaurants en broodJeawSnkels In Baarn, Soest. Hllversüm, Amersfoort, Laren, en Blarlcum extra toewijzingen te ver- et rekken om de hojjgerlge vreemde^ lingen te kunnen voeden Ook dit verzoek is ingewilligd Zoo yerken ambtenaren, zaken- menschen en véreeniglngsbesturen achter de schermen hard en een drachtig 6amen orrt het Jonge prinsje (of prinsesje) een geestdriftig wel kom in de wereld toe te roepen. Geklop en gehar in het Badhotel Maastricht, Eindhoven zullen vragen; om nog maar niei te spreken van Londen, Kopenhagen, siockholm, Bazel, New York en Los Angelos. Dat mag voor het hoofdpostkantoor in Amsterdam, allemaal een peule- schll zijn, hier doei men het. dage lijks ln kleiner formaat En de ptt, die de reputatie heeft service te bie den, waar_ service gevraagd wordt, ls dan.pok druk ln de weer om a] die exira verbindingen mogelijk te maken (Van onzen speclaien verslaggever) ROERLOOS slaan dc boomen. van hej park rondom he* palels Soes'dljk Witbesneeuwd strékt het gazon zich ul[ en de vijvers zijn hard bevroren Bij de Ingangen staan de schildwachten te kleumen, stampvoetend van dé koude, en de prinselijke siandaard klappert nau welijks in het kille Noordoosten wandje. Rust en. stilte alom. Alleen de grommende auto's op den weg. die mét bevroren .voorruiten en stoo- mende radiators lahgzanm voorbij glijden versloren de wilte wereld. ■waar1 de tijd schijnt stil te staan en niets er aan. herinnert,, dat bin nen zeer korten. UJd dl't plekje"' Ne derland, wederom aller: harten snel ler, zal doen slaan "Niets?- Wie huiverig en haastig de schild wachten "voorbijrijdt en een snellen blik op het witte palels werpl, zal niets bijzonders ontdekken Maar blhhcnskamers worden ai die voorbereidingen,getroffen, die noodig zijn om den Jongsterr telg van het huls van Oranje op .waardige ivijzë ie/ontvangen Daar 1s hei kielnd*postkantoor, dat er, over enkele dagen niet alleen m.Mr 'zal zijn voor de' „tien van zes en Lwintig vanLtwee" of het. tele foongesprekje met Bunschoten en hei telegrammetje naar Hoogkarspel PTT:mcnschen zijn er druk bezig om. alles klaar te maken-: voor; de; invasie.' van binnen- en buIténJand- 'scbë'- Journalisten; IJedcrLvoor wie een telefóohyërbliialng nóóti 'snel ge noeg toi stand.Vkomten dle "straks Den Haag, Amsterdam; Groningen, BRITSCHE AMBASSADEUR WORDT OVERCEPLAATST Perscentrum DeBrlische ambaasadeur In Polen," V Ic tor Ca van d l sh - Bentin ctej d t é^driëj 'weken geléden in een spionpage-óf-; faire in Polen verwikkeld La 'gevyeésV wordt binnenkoriovergep 1 aatsl-flH; gevolgvan promotie' aldusAwordti uit; gezaghebbende bron yernomén,-: Er; wordt 'aan toegevoead,'^at?;shl|L voor' de normale promotSe;.;in::, aan^j merking komt. hetgeen vjtomatischj overplaaislng meebrengt GeJclap en gehamer is er ook ln het^adhoiel, dat wederom het nati onale; en internationale perscentrum zal worden De stroom van verslag-' gevers zal wel nlej zoo groot wor den als Jn 1938, toen drie weken lang hier een troep pennerldders van di verse pluimage de verveling ,'rachue stuk ie slaan met vaak van veel fantasie getuigendeverhalen, die soms wel een zonderlingen indruk moeten hebben gegeven vbh wat er gebeurt, .wanneer in Nederland een prinsje of .een prinsesje wordt ge boren Niettemin la he' Badhotel, ge-, reed om ben te ontvangen Of. bijna gereed ,ten minste. Nog zijn de timmerlieden; de stukadoors; tie loodgieters en de behangers niet al len verdwenenLen ergens in een don ker hoekje van de gang staat nog een monteur op. een ladder te prut ser. I met eenbos koperdraden EnJa,- dan is er nog kamer 23 Dat moet wel de merkwaardigste hotelkamer ter wereld zijn, .want mén zoekt er'vergeefs naar een bed, een/, hangkast ,èn een nBchikastje Maar wel staat er een '.batterijvan. drie telextoestelleh- Eén aangesloten op het .'gewotië'/ANP-nètj'./waBrmee Alle dagbladenzijnverbonden/Eén rechutreeiu ver bond e»/fme; het Vangst der Barendsz teleurstellend Naar wij van bevoegde zUdè vernemen blijven de vangstre- 'sultaten van de Nedérlandscbe walvlschvaartexpeditie met de „Willem Barendsz" beneden de verwachtingen. Op internationale conferenties ts ter; voorkoming van uit roeiing van de walvisch be- paald, dat de gezamenlijke ex pedities- (er zijn er. ditmaal der- tien) maximaal 16.000 .zooge- naamde „blew whale units" rao- gén vangen.' De stand is: volgens een opgave tot 25Januari; 6,403, „units", waarvan de „Willem t* Barendsz" er 182voor zijn:rekë-, nirig heeftgenomeril~'(?erekend;; [i naar: den "duur-;, van de vangpe rlode,had «'de productiejaar! "i verwaéhting|óirca4370ïeëhhèdem ^iaioetéagliièdr^wa^^^gM Nieuwe directeur van ^i; Olympisch Stadion - T-S Tot„ directeur van ïhet^ Olyirtes^® pisch:; St&dion;:tte 'AmsterdamAis?f^g| benoemd fdé hóe^iDSBèisséini^f^^^H De^heer'-.-Bessem;;-'dlë|46ïj aar||g|®j oud ï.sAfs^'voÖraitterlVénv'eèréiid^^Ml voetbalvereeniglng-AFC;lid 'aë^.tiÖn^vëigadcrM^vah^.ae^M vxw^¥ëri€éènabéKéhdifefJguur-Un?CT^a Voor de/hekkenvan het paleis loopen de Bchllcfwachten;- de harde sneeuw knerpt onder, hun stevige schoenen Dan springen ze ln de houding Een aute zwenkt den In gang binnen Achterin zit een vrouw; het ls Prinses Juliana; terugkeerende van /haar dagelijkse ben wandelrit 1» de omgeving vap Soes'dljk Het besneeuwde 1J« op tien vijver "gjinstert in de -.kil[ë/Vtralen yan dc" WEERBERICHT IETS MEER BEWOLKING -" Weersverwachting"'geldig tot VrU- dnjiavond Nevelig weer met geleidelijk wa.t toënemende bewolking, dnich nog .vrijwel nergens sneeuw. Meesj ma-, tlge! winduitOostelijke richting. Overdag matige iot lichte 'vorst. de^fvadèi:Iandsch€j^^ort^ö»I< Dc hf?ï BcEsern. volgt Ja

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1