AUTOSLOQPjERir DE SCHIEDAMMER congres Kolenslag Nederland wenscht herstel der Oostenrijksche grenzen Aan bevroren ledematen meer te doen dan vroeger /R22405.^y.4B3 07noEuu8 RjlM DP5lPGPlflBTS:TERBREG5CHEWEG 258 R'BflH HEI PARCD1 ZEVENDE JAARGANG NO. 28 PILOOT DAMM NAM DE PROEF Machine gleed direct af. toen, hoogteroer was vastgezet STARTEN MOGELIJK; VLIEGEN NIET De Deensche vlieger Damm heeft Zaterdagmiddag zijn voorgenomen proefvlucht met vastgezet hoogte roer op bet vliegveld' Kastrap on dernomen. Toen de piloot op 2000 meter hoogte den stuurknuppel vast bond* begon het toestel onmiddellijk af te glijden. Na Iets te *yu gedaald herhaalde de piloot het experiment, met hetzelfde gevolg. Bij het tweede experiment startte Damm met den stuurknuppel vast, alsof het hoogieroer geblokkeerd stond. Het starten ging, zoo zeide de piloot na de proefneming, maar toen ik ongeveer op dezelfde hoogte was als de Nederlandsche Dako:a begon hel toestel af te glijden. Als ik toen de stuurknuppel niet vrU had kunnen bewegen was het toe stel neergestort. De heer Eskllden. inspecteur voor de Deensche luchtvaart en voorzit ter van de commissie van onder zoek, voegde hieraan toe: „De com missie wenschte een' proefneming met een Dakota, die ongeveer even zwaar belast was. als het veronge- l lukte toes'el. De vlucht van van- i daag heeft; bewezen dat een Dakota kan starten en stijgen, met een vast gezet hoogteroer en ook, dat de Ne- derl&ndsche Dakota dezelfde vlucht gemaakt heeft als piloot Damm nu. j Dit bewijst, dat de theorie der.com- missie, dat een geblokkeerd hoog e- roer de oorzaak van tie ramp ge weest kan zijn juist is. Er is alleen nog niet bewezen, dat de roerklem inderdaad aan hei hoogteroer zat en. indien dit wel zoo was, Wie haar daaraan be.vesligdheeft." „Moskou" nadert vlug Honderd ;Amerikanen ter conferentie George Marshall, de Amerlkaan sche minister van bui énlandsche zaken, zal by djn bezoek aan Mos-, kou.- voor de conferentie van de mi nisters van buitenlandsche zaken n Maan a.s.t, vergezeld* worden door degTtFOtste Amerlkaansche delega tie. die to" nog toe naar een derge lijke conferentie werd gezonden Aan de Sovjet-regeerlnz ,is mede gedeeld. da- accommodatie verzocht wordt voor een honderdtal Ameri kanen. waarvan de mees'en. behoo- ren tot Amerlkaansche. missies- ln Europa. Drie en zeventig Amerl kaansche correspondenten hebben verzocht óm '/facUiioitë'n voor het veréiagrt ui tbreiigen /wert'1 deV'ifcanJe*' re'ntis..v* Russische ,kifk De Russische man-In-the-sireet 19 optimistisch over de toekomst van- zijn .land en van de wereld.; De voornaamste problemen zijn volgens de Russen: wereldontwape- ning (met '.Jnbégrlp van demobili satie en toezicht op de atoomener gie). het zaaien ln het voorjaar, het vijf-Jarenplan, onmiddellijkehu.p aan de verbruikers, de komende verkiezingen ln de Unie en de .toe komst van Dul'schiand. Wat Duitschland betreft, is de Russische gewone nian er van over tuigd, dat zijn regeering hei bij'het rechte eind heeft, terwijl de' Engel- schen en Amerikanen menschen 2ijn,\die. altfjd wat kopzorg géven. Toch denkt hij, dat op de confe rentie in Moskou overeenstemming over Duitschland bereikt zal worden. De reis van de Engelsche koninklijke familie .naar Zuid-Afrika word! gemaakt-met jjtiit-, slagschip „Vanguard", dat speciaal werd ingericht voor het verblijf der vorstelijke gasten, Hier zien we het interieur van ilV 1 '5 koning f zitkamer. Vriie vaart aevraaad rin8 seen ^spraak w11 maken op H, 3 3 reparaties van den Ooslenrijkschen !-■ OD dé» Dnnnn staat. We! echter behoud, de Neder- v landsche rezcerim zich volkomen DAKOTA-RAMP Stoffelijke resten overgebracht De vlaggen op Schiphol hingen Za terdag Halfstok, toen een speciale Skymaster uit Kopenhagen op het vliegveld neerstreek. Het vliegtuig bracht de stoffelijke overschotten van aen "aantal slachtoffers vatt het vliegtuigongeluk naar Amsterdam, n.l. van öe zés leden Jer bemanning van Grace Moore, ven den Spanjaard ïiQulerdo, van de. beide Fransche passagiers en .van den Nederlander Engel; -. Gezagvoerder was de heer Snlise- laar. Het vliegtuig reed 1 de Zweedscbè hangarbinnen, waar de kisten, uit hét vliégtuig'werden gedragen Die van de buitenlander» gingen mei een Dakota- naar -parUw" vérder; - De 'léden der bemanning 'werden naar Amsterdam gebracht, waar een viertal is opgebaard, terwijl de'ove rige. naar do hulzen van hun „fami lieleden zijn vervoerd. Fransche Dakota bij Lissabon verongelukt Dit Lissabon verluidt, dat Zater dag een Dakota van de Air .France op weg van Parijs naar Lissabon, in slecht weer. is verongelukt in de heuvelachtige.streek van Clntra bö Lissabon. De machine is tegen een heuvel gevlogen. Hel toestel heeft, te oordeeler. naar zijn positie, zeer langzaam hoogte verloren, voordat het verongelukte, en de ;ramp had voorkomen kunnen worden, als het iets hooger had gevlogen. Alle lichamen der slachtoffers, behalve dat van den piloot, werden gedeeltelijk verbrand tusschen de asch van het vliegtuig gevonden; de piloot werd op eenlgen afstand van het vliegtuig gevonden. De Air France deelt mede. dat de zestien inzittenden allen van Fransche na-, Uonallteit waren. De stoffelijke overschotten zijn naar de stad Cin- fcra overgebracht. Men is van meening, dat een-de fecte radio-installatie de oorzaak ls geweest, waardoor de Fransche Da kota in een dichten mist slechts vijf minuten, voordat het toestel zou landen, op de berghelling* is neer- Namens de Amstefdamsckeburgerij werd een groote krans, bestaande uit witte en. paarse tulpen, per K.L.M. naar Zweden gezonden, als blijk van medeleven bij het droevig verschei den van Prins Gustaaf Adolf. De Amsterdatnsche bevolking toonde hiermede de hulpverleening door Zweden tijdens den hongerwinter van 1944 niet te sijn vergelen. Nog deze week een Elfstedentocht? Het bestuur ven de Frlesche ülfStedenvereenigtng heert van- iaag een inspectiereis langs het raject gemaakt. Het ys is sterk jenoeg, maar er zijn enkele tlechte plekken als gevolg van iet Ijsbreken tn verschillende /aarten, Vanavond zal vergaderd worden over de resultaten van iet onderzoek. De mogelijkheid lestaat, dat de tocht nog deze week doorgans vindt. verhouding 'tusschen de £VC en CPN- leldlng de ronde doen waren weinig gfSvhlkl om die ongerustheid weg te nemen.. Wel 'ls waar Heeft de béér Blokzijl de beschuldiging, - dat -de- EVC een voorpost, /an de CPN zou zijn zonder meer naar het- rijk der., (abelen verwezen doch Jzlln vroegere jhans in ongenade geraakte vrienden houdenhit tegendeel vol. Wié moet. men'geiooVent Het EVC-congres loet de-halve, goed. 'dit"netelig vraagstuk openhartig en U .den'-' breede aan te .snijden.:. Uiteraard ter: wille van dé ln- eigen kringen gerezen ongerustheid. Dóch vooral, ook tér wille: van ,-.e toekom stige verhouding iöt; hei NVV. De v-eea, daj de EVC »en.geheim- buwe- Ibk :met de CPN heèït aangegaan, bestaat In wijden «ring En deze ls we.'njg geelg*nd om den fusielust /an NVV t» *stimuleeren „Communisten hebben geen andere »aak dan goede scheve leden' en be stuurders der vakbeweging e zijn" zegt de voorzitter der EVC Gaarne eceoord mits zij zich aan die taak houden ,;Dé communisten rebben geen uit- zonderlljke'-tedoellngen nceh tnet: de EVC nochj-.Tiet fusie''. -bezweert de heer Blokzijl^'-, 1 - Mo gelijk, doch;-was-; verovering van de leiding deri vakbeweging niet jnimer 'geen?uitzbndèrlljke doch een der vo"maamste bedoelingen der communisten? Het EVC-congres heef, gelegenheid éerf leder duidelijk te maken, dat hei voornaamste thans eenheid ln de vakbewegingIs -V achter -zond er. politiekebijbedoelingen. j G K van Dijk. tweede Voorzitter van de Dedrljfsgroep overheid der EVC die zichzelf -rot de; gematigd, godsdienstig georWniferde litd'-n "L,:telt..:. ,,Vast stpal. dat vele CPïl'ers aanvankelijk tegenstanders. van de fusie met; het.NVV waren, terwijl thans grDotendeels. onder hen. de acleve voorstanders te vinden zijn?. Hier bleek de partijdiscipline sterker dan de persoonjljke over-' tulglhg. Op verschillende vérgade- ringen der EVC bleken velen, er niet alleen dé ultra-radicalen,^ overwegende bezwaren tegen het fus.erappprt te hebben, soma was zets een* meerderheid tegen. Zij die het fus'erapport moesten ver dedigen. vestigden echter dert In druk alsof oy andere gehouden vergaderingen slecht* enkelen hei afwezen Men zou nier evenwel -e vraag willen stellen waarom va- .de vele vergaderingen geen nauwkeurige verslagen ln het orgaan der EVC verschenen zyn Dan zou de zaak onder betere contröle der leden Staan". Ook ln het andere ump moet de .ware bruilofisstemming.inog komen.; Menig NV Ver beziet den ïuslegenoot met: onverholen wanlrouwen, Erva-, rlngen ln bet buitenland hebben :aart-.. getoond, dat liet;tenJnlstlséh leerstuk betreffende de cómmunlBtlsche del- yorming.tn de.reforralatlaoüefyalrtje- weging nog steeds een vooraanstaande; plaais ini laév modems wapenarsenaal inneemt. - - .- - Eb de verhalen welke omturnt de DE. komendeweèk zal jbeJahgiijk zijn voor de vakbeweging )n Nederland; Het EVC-congres. zal zich dan over tiet-fusie-rapport'"uttspreken; Nu de voorzitter de heer Blokzijl, heef! medegedeeld, dat het stellig (hoe weet hij dat nu reeds?) zal wor den aanvaard en .'j NVV-bestuur zich reeds met hét rapport vereénlgd héeft. begln het er op te lijken, dat de fusie tusschen de, naar grootte, eerste en derde vakcentra)? haar oeslag zal krijgen. Ruim. vierhonderdduizend werkers zouden dan tn één organisatie ver- ecnigd worden: de ongelukkige ver splintering binnen de, NederUndscne vakbeweging"zou verminderen en de kracht van de arbeidersklasse ln haar strijd voor aaciale gerechtlghi ld 20u in gelijke mate versterkt worden. Moes» niet leder progressief denkende zich In de komende echtvereenlglng verheugen? UU veie brieven welke wU van EVC-leöeo ontvingen. bUJkt de geest drift;'echter slechts gematigd te zijn. „Welke;'z!jn. de drijfveer en voor de BVC-ieldlng biu /onder rolkfc voor waarden een fus/e aan ie gaan?"- zoo wordt gevraagd.' v.^Men moet helaas vaststellen. - dar ook la de EVC de colitlek haar -'tnirede;. heeft gedaan dat dezer fusie door de CPN gedirl- I geerd.wordt';.aldus; amwoordtto •een-ingezonden rtukro-a, de heer

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1