ioiHARTOe gt 111 -f- 1 m DE SCHIEDAMMER STRENG RECHT BLIJKT NIET SERIEUS BEDOELD TE ZIJN Daarom tegen Piek slechts twaalf jaar geeischt paR o l o sco op Tweede Kamer over uitkeering aan gepensionneerden Speciaal geboorteboek voor Prinselijke baby. „Baby" was in moeilijkheden nrrm Dov Gruner zweeg op bevel van Irgoen Zwai Leoemi i 'wMÈ- RED EN ADM LANGE HAVEN 141 SCHIEDAM ADNT1NISTRATIE: TEldCVOON 53330 REDACTIE; TELEFOON 66505 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT PEP KWARTAAL f 4. LOSSE- NUMMERS f 0 09 HET PAROOL ZEVENDE JAARGANG NO. 30 Mr. Zaayer over bijz. rechtspleging: .IN een even fel als principieel requisitoir, aan het slot waarvan hü „slechts" twaalf jaar gevangenisstraf eisehte, heeft de procureur-fiscaal bij het bijzonder gerechtshof te 's-Gravenhage, mr. Zaayer, gistermiddag den 43-jarigèn Carel Pifek, eens di recteur van Winterhulp, getypeerd als een moffenknecht door dik en dun, die wanneer hij de straf had gekregen, die hij verdiende op den dag na de bevrijding ergens in Nederland aan een boom zou hebben gehangen- niet de doodstraf requireeren, wetende dat datzelfde open baar gezag ter uitvoering van een opzettelijk gevolgd plan die straf toch niet zal uitvoeren. Of de rechter dit affront voor zijn onafhankelijkheid en deze on dermijning van het gezag van zijn uitspraken wil riskeeren, moet geheel ter beoordeeling aan hem zelf .worden overgela ten. - Geen misleiding O.M. niet in de rol van Don Quichotte „Maar dat is niet gebeurd en ln de afgeloopen anderhalf jaar hebben wij nu wel de ze kerheid gekregen, dat over hen, die dit verdienen in Nederland - ik zeg niet: geen recht wordt gesproken, maar: geen recht wordt gedaan" zoo ging mr. Zaayer verder. „Over het leven, onder ande re van Piek, maak ik mij dus geen' zorgen. Ik sta voor de moeilijke vraag, welke straf ik ln het licht van de2e situatie dan wel moet eiscben. Dit is Iets anders dan de ge wone kwestie, in hoeverre: de Justitie, behalve met.eigen oor deel, ook met de algemeene maatschappelijke waardeering van een feit heeft rekening te houden. Er ïs hier geer. alge meene waardeerrng, maar er zijn twee scherp tegenover el kander staande groepen, tot de 4eene waarvan ik behoor, terwijl de werkelijke gang van zaken beheerscht wordtdoor de an dere groep, en naar ik moet aannemen wel definitief be heerscht wordt. - Inzulk een situatie kan het O.M. zich eenvoudig op het standpunt stellen, dat het zon der meer de straf requireert die het zelf juist acht, doch daarbij zou het er geen reke ning mede houden, dat het op treedt tegenover den. rechte' en ln het publiek. Tegenover rechter en publiek geldt, dat indien het O.M. iets requireert, waarvan een ieder in redelijkheid begrijpt - dat het toch niet gebeuren, zal, het O.M. niet au serleux genomen wordt - Men heeft in Nederland - de. doodstraf uitdrukkelijkop hieuw ingevoerd en een bij zondere rechtspleging iii het leven geroepen met de uitge sproken bedoeling, dat streng recht zou worden gedaan. Als dit nu niet serieus bedoeld blijkt, meen ik werkelijk, toch niet, Ln een serieuze nastreving ervan de rol van Don Quichotte te moeten spelen. Bepaaldelijk tegenover, den rechter kan de vertegenwoor diger van het openbaar, gezag Mil I ioenen open monden Er is een internationale voedsel- raad; hij heeft, gezien de omstan digheden, waarin de wereld ver keert, het woordje „nood" aan zich toegevoegd en heet Internationale Nooü-Voedselraad. Hij vergadert te Washington en op de agenda staat onder meer: Rapport van den directeur-generaal, Dennis Fitzgerald. Zijn conclusie luidt: „Ons optimisme van October: 1946' is voorbarig geweest"; de 31 leden (ook de zes nieuwe, Oostenrijk, Egypte, Mexico, Polen, Portugal en Hongarije) keken onaangenaam verrast. Langzaam drong tot hen door, dat de twee voornaamste we- reld-voedselcentra, Argentinië en Rusland, nog steeds geen lid zijn van den raad en hun hulp is zoo nocdig, en inniger samenwer king met hen is zoo gewenscht. Zou de Argentijnsch-Russische af keer. te wijten zün aan het voor- loopig. tijdelijk karakter van den raad?, want hij heft zich, met z'n twaalf commissies, op zoodra de voedselnood in de wereld voorbij Is. en die is allerminst voorbij zoo lang de behoeften in de wereld stijgen (onlangs nog van 34 mil- üoon ton graan-exportoverschot- ten tot 38 milltoen ton) en de ge raamde 20.5 millioen ton export overschotten zelfs dalen tot 24 mUlioen, hetgeen wijs: op een oogenblikkeiyk tekort van 14 mil lioen-ton. De eenige lichte plek aan den somberen horizon ls de glans van de Vereenigde Staten, die alles deen oir. .s'.aklngsgevolgen en ver- voermoellijkheclen te overwinnen en waarschijnlijk meer zullen kun nen exporteeren dan men van her. verwachtte. Rijst, vetten, oliën, vieesch: van alles is er te weinig om de Euro- pcesche volkeren te geven wat hun toekomt.-Aan de daardoor abr.or- maal-groot geworden vraag naar peulvruchten kan ook niet worden voldaan. Suiker zal er tien procent min der zijn dan voor den oorlog, maar er wordt thans door een grooter aantal menschen naar gesnakt. lentaüenmfllioenen in het verre Oosten bevinden zich, voor de zooveelste maal, op de grens van den hchgcrsnood, en vóór het lente wordt, zoel weldadig lente, zal er ook in Europa nog heel wa: leeds geleden moeten worden. De vakkundige voedselstaatslle- den moeten dag en nacht door werken. Het uiterste moet van hen worden gevergd, net. a!s van het Roode Kruis op de slagvelden. WEERBERICHT medegedeeld Bilt, «el- Wccrsvcmachtlng, door het K. N. M. I. de dig tot Donderdagavond MATIGE TOT STRENGE VORST Zwaar bewolkt met hier en daar opklaringen. Geen neerslag van be- teekenis. Krachtige Noord-Oosten wind. Matige tot strenge vorst. ï>br. Zon op 8.14 uur; onder 17.35 uur. Maan onder 9,12 uur; op 18,37 Bepaaldelijk tegenover het publiek dient het O.M. zich te onthouden van misleiding. Ik mag niet daar de illusie wekken van een gestrengheid, waarvan Ik weet dat zij niet bestaat.' Hel moet uit ztfmrie* de vette kopjes in de couranten „tegen verrader de doodstraf geëischt" in een land waar wy w-ten, dat daar toch niets van terecht komt. Naar ik meen aldus ging mr. Zaayer verder zal het dus noodig zijn, de requisitoiren aan te passen aan de heerseende opvatting. Of ik dit inderdaad kan doen wordt beheerscht door een nog dieper liggende vraag: kan iemand die zich slechts be schikbaar stelde om mede te werken aan wat in dit tijdsge wricht onze historische taak was: een nationaal strafgericht over de landverraders, in func tie blijven wanneer hij ziet, dat Nederland de kracht daartoe niet kan ontwikkelen? Ik dwaal hiermede ver van Piek af en volsta met nog slechts één zin*, is er veel voor te zeggen, dan heen te gaan, maar ook veel om een werk af te maken, dat in het nationaal belang toch beëindigd moet worden, hoe dan ook. Maar dit laatste is alleen toelaatbaar in dien Iedere mogelijkheid wordt uitgesloten, dat In het conflict der belde stroomingen deze me dewerking als een blijk van in stemming zou worden opsevat- Daarom is het noodig, althans eenmaal dit in het openbaar uit te spreken. Thans tot Piek terugkeerende requireerde spr. teven hem dc straf, die hjj voor hem passend acht naar de opvatting waar mede hij, als gezegd, rekening had te houden, namelijk twaalf jaar gevangenisstraf, met le venslange ontzetting uit het ac tief en passief kiesrecht en het recht om ambten t° bckleeden. Uitspraak 18 Februari. Minister Bee!: Degressief stelsel zou tot - onbillijkheden leiden Voor 1947 mooeliik'n nieuwe regeling Zoo na. Het Kerstreces, broodnoo- dig om over de vermoeienissen van de begrootlng heen te komen; Is de Tweede Kamer eerst nog een beetje onwennig. Zjj moet - even tijd krij gen om weer op toeren te komen en daarvoor zijn huishoudelijke handelingen als het trekken der af deel lngenuitermate ,.g$schlkL üEn toen dan gisteren het eerste wet«- ontwerpr toekenning van een uit- fteerfnff fn eens aan gepensfonneer- den, aan de orde kwam, bleken vele. Kamerleden niet genezen van de kwaal om opstellen voor te leasen ln plaats van redevoeringen te houden. Het eenige bezwaar, dat daarbij tegen het wetsvoorstel te 'berde werd gebracht, is. dat het de kleine ge- nensionneerden niet voldoende helpt. Een uitkeering van een vol kwar taal pensioen lijkt heel móói, maar als het pensioen klein is, heeft die extra-uitkeering niet meers beleeke- nls dan een druppel op een gloeicn- plaat. Het oritwerp beoogt eenwettelijks sanctie te geven aan de uitkeering voor.l?45i die pas in 1946 is geschied en aan de "uitkeering voor 1946, die nog moet gebeuren. Erg véél haast wordt er dus niet gemaakt met het lenieen van der> - nood, waarin vele gepensionneerden verkeeren. Ver schillende Kamerleden hadden ln dit-verband erasMge eritiek op het feit. dat.de memorie van. antwoord twee en een halve maand onder wee ls geweest, terwijl de regeering' wist. dat spoedgeboden was. He: waren vooral de heeren Beernmk (C.H.), Van den Brug (P.v.d-A-), JToogcaxspel (CPN.) en mevrouw FortanlerDe Wit (PV-Ö.V), die zich tot. tolk maakten van den nood der. .kleine gepensionneerden en pleitten voor een degressief stelsel van ultkeeringen, waarbij de'klein-' ste pensioenen 'n toeslag van hon derd procent zouden ontvangen en verder een afloopende schaal zou worden. 1 toegepast,welke verband houdt met de grootté van het pen sioen, Dit stelsel heeft de minister af gewezen, omdat het administratief te ingewikkeld zou zijn. Men bleek, daarvoor niet ,zoo bezorgd te zijn en de heer Van den Brug stond op het standpunt, dat, als toepassing van dat stelsel 'tot vertraging leidt, be gonnen kan worden met het geven van voorschotten. Zooals de uitkee ring thans geregeld is, kan het niet uitblijven: „wie het minst heeft, word:.bet minst geholpen". Deze af gevaardigde wilde weten, of gepen- slonneerde Kamerleden ook onder cler voorgestelde regeling .vallen. De heer Roosjen (A.R.) wenschte, dat ook zü, die wachtgeld-vervan gend pensioen genieten, -onder.de regeling vallen, in het bijzonder de genen, die gepensionneerd zijn als gevolg van annexatie. Minister Bccl schreef het. l&n? uiblijven van de memorie van ant woord toe aan een technische loon- belastinekwestle. welke eerst opge lost moest worden. Wanneer dit wetsontwerp ln beide Kamers ls aangenomen, zal met de uitkeerin gen de grootste spoed beiracïu wor den; in Maart zullen zij hun beslag dan nog kunnen - krijgen. De be windsman meende, dat men allen die een - klein pensioen genieten, niet over één kam kan scheren, Voor een groot deel zijn dat. perso nen, die op jonger leeftijd werden gepensionneerd en wier pensioen nietbedoeld. Is voor volledige .dek king van levensonderhoud. Een de gressieve regeling zou dus de groot ste voordeelèn bieden voor hen, die het kortst in overheidsdienst zU» geweest. Erzijn ook financleele be- -zwaren - tegen-, dat wstelsél; J-meth, de uitkeering taan burgerlijke rijksamb tenaren ls reeds thans een bedrag van 22 millioeti gulden gemoeid. De minister drong er'sterk-op aan. om het wetsontwerp ongewijzigd aan-te nemen. Hij was dan bereid met zijn ambtgenocten te. overwegen, of voor 1647 een regeling kon worden ge troffen, welke aan de,bezwaren zoo veel mogelijk tegemoet komt. Vandaag voortzetting der behan deling. y:-' -. BINNENKORT MAIS IN HET BROOD Minister S. X. ManshoJt beeft tijdens een gisteren te Hoogevcen gehouden vergadering1, van den bond van kleine boeren medege deeld, dat over enkele weken mals in het hroodmeel zal worden ver werkt wegens de groote schaarsch- te aan granen. Dlt beteekent echter niet, zoo zelde de minister, dat de voedingswaarde van het brood vermindert. Wel echter zal het formaat van het brood kleiner 'worden. Wèl gelukstelegrammen aan het Prinselijk gexin Ter gelegenheid van de a.s. blij de gebeurtenis in. het'Paleis Soest- dijk, zal het mogelijk zijn aan de leden van het'Prinselijk gezin ge lukstelegrammen te zenden, v. Het extra-recht voor deze, tele grammen, welke afgeleverd' zuilen worden op een nieuw-ontworpen geiükstélegram-iormulaer, bedraagt 0.40. Het batig saldo,, na aftrek der bedrijfskosten, zal ten goede komenaan een urgent charitatief doelten behoeve van het kind. De afzenders kunnen desge- wenscht een afschrift van hun telegram ontvangen op eenzelfde luxe-formulier; De kosten hiervan bedragen 0.20 per 50 woorden. Von Papen in arrest gesteld Hij legde onbetrouwbare verklaringen af 'V' Franz von Papen Is gisteren ge arresteerd op bevel, van dr. Camille Sachs, den president'van hét Duit sche zulvcrïngstribnnaal, dat hem thans berecht, Von Papen heeft, naar Sachs zei, onbetrouwbare verklaringenafge legd ten aanzien van een paragraaf in Von Hindenburgs testament.. Vol gens Oskar von Hindenburg, den zoon van den voormaligen Dult- schen president, die met zijn adju dant als getuige in hetproces-Von Fapen fungeert, is..VonPapen ;de auteur van de paragraaf geweest, waarin bepaald -werd, dat Hitler Hindenburg zou opvolgen. Von Papen zelf zei, dat, hij wist, dab~ Hindenburg de monarchie in cere hersteld wenschte te zien. dat hij geloofde, dat Hitier deze politiek, zooais ln het testament, aangegeven, zou uitvoeren. Duitsch generaal in arrest te Tiel Hij plunderde Tilburgsche .bankgebouwen Op het politiebureau te Tlel wordt thans een hooge Duitsche of f icier in arrest gehouden, .t.w. generaal Martin Kohlrosen; die op verzoek ;vah den commissaris van politiek den 'heer A W. A- Suer, uit Engeland naar. Tiel is overgebracht. Deze generaal wds tijdens debezetting en plunde ring van Tiel commandant van de 34st'e 'divisie S.S. en Land storm -Nederland. Hem wordt o.m. ten laste gelegd, dat. hjj 250.000,door zijn onderge schikten geroofd uit de Tilburg sche bankgebouwen, in de dlvi- sïekas heeft gestort. De rest zou door hem aan'.den commandant van het: Feldwlrtschafstkom- mando te Utrecht zijn afgedra- Prins Bernhard weer trKuis Prinses Juliana maakt autorit Prins Bernhard is gistermid dag omstreeks harf vijf op het vliegveld Söesterberg weerge keerd. Op advies van dr. De Groot, de behandelend geneesheer van Prinses" Juliana, was afgespro ken. dat Prins Bernhard niet langer dan' goed 24 uur zou weg blijven, ,en aangezien het weerbericht gisteren geen zeker heid gaf, dat een veilige terug keer in den-nacht, na afloop van de begrafenis van Prins Gustaaf Adolf te Stockholm ge waarborgd zou zijn. moest Prins Bernhard besluiten vóór de be grafenisplechtigheid te vertrek ken; Tengevolge hiervan \vpro de Koningin'gistermiddag bij deze plechtigheid vertegenwoordigd doof onzen gezant te Stockholm. Als vertegenwoordiger van Prin ses Juliana trad op Jhr. mr. C. Dedel, Prins Bernhard werd vertegenwoordigd door zijn ad judant ritmeester C C. Geert- sema.- Autorit door besneeuwde velden. Prinses Juliana heeft gister middag gedurende korten tijd een autorit'gemaakt door de be sneeuwde omgéving var Soest- dyk. Deviesensmokkelaar berecht v Zwi tsersché' erfenis verbeurd verklaard V; O.OQj;,,.het yOverly deni Viin: rijb-- zwitserscüjën schoonvadèf Tiaö' de 53-jarige kantoorbediende H. J. van V. te Rotterdam, een erfdeel te goèu. Hü ging dit .ialen m Zwitserland en keerde met Hel ontvangen geld, omgezet ln hor loges, terug zonder aan de grens aangifte te doen Nadat hijmet deze affaire tn één slag 21000 verdiend had, trok hij er opnieuw op uit. 2oo hor loves, in goud, double ,en' chroom uitge voerd,1 wist hü zonder vergunning over de grens te brengen De eco nomische' recherche ia Nederland wist Van V. echter op zekeren dag in de kraag te grijpen ei. 187. hor loges, een aantal: horlogebandjes en een som van 30405 in beslag te nemen. Gistermiddag moest Vm V. zich voor: den economlschen politie rechter te Rotterdam verantwoor den'. HIJ beweerde van een devie- zenverordentng. 1045, weinig af te weten. 200 horloges had Jiij aan een Canadeescheir militair verkocht voor 32000. De officier.van Justitie, in,aan merking nemend dat er hiergeen Nederlandsch, maar Zwltsersch geld in het geding was, eisehte een maand gevangenisstraf met verbeurdverklaring van horloges, horlogebandjes en ln besmg geno men geld. De economische rechter veroor deelde den verdachte tot - een maand gevangenisstraf voorwaar delijk, met een proeftijd van twee jaar en verbeurdverklaring con form .den eisch. Dr Van Mook feliciteert prinses. Beatrix Ter gelegenheid van den negen den verjaardag van Prinses Beatrix beeft dr. Van Mook haar het vol gende telegram gezonden: „Uwe Koninklijke Hoogheid, Hare Ko ninklijke Grootmoeder, Ouders en Zusters zend ik, mede namens de Indische gemeenschap hartelijke geluk wenschen". 7en behoeve pan de scheepvaart u ordl door de sluizen te IJtnuiden het ijs, dat op het Noordzeekanaal regelmatig door ijsbrekers wordt stukgemaakt, in de Noordzee gespuid. ROND PALEIS SOESTDIJK De toeschouwers die Zaterdagavond in het uitverkochte circus Knie (e Am sterdam de eerste vaar stelling - bij woonden vanden koorddansenden olifant „Baby' hielden den adem in toen de dikhuid, reeds met de vóór- - pooten óp de twee dikkestalen kabels staande,; een hache lijk moment beleef; fi. de: de klem vapj den rechter kabc>\;.. besweek namelijky onder hetgewicii; .van het logge bees waardoor de kt. bel enkele decitn, terj uitschoot. He dier bleef roerhós staan, ah besefte het 't gevaar. Ner veus rólde Rolt Knie een der in de buurt staande platte tonnen onder den linker voorpoot van den balanceer end en - d-i dikhuid, die zich echter niet van den kabel waagde De musiek speelde zachtjes door. Ook Freddie Knie kwamtoeschieten,' terwijl - zijn broer ..Baby" by den slurf pakte en hem uiterst voorzichtig terugduwde naar het vaste- voetstuk. De kabels werden daarna opnieuw gesponnen en enkele minui ten later volbracht de wonde'ohhui. het. kuststuk, dat 6 jaren van oefe- - rsing geètscht had.. Saluufbatterij oefent voor het laatst RUIM vierhonderd babies wor den er per jaar in Baam geboren. Daartoe behoort slechte zelden een koningskind. Daanmi wordt zulk. een geboorte dan ook met bijzondere, plechtigheid om ringd Er is voor de jonggeoo rene een speciaal geboorteboek vervaardigd en het passeeren van de geboorte-acte door Baarns burgemeester, mr, F. J van Beeck Calkoen, den opvol ger van jhr. Van Reenen, zal ten paleize en niet op het gemeente huis geschieden. Voor den eer sten ambtenaar van het bevol kingsregister, den heer L. van Marle, wien tijdens zijn lang durige "loopbaan al zoovele ge boorte-aangiften werden gedaar en die daartoe ook reeds twee maal in paleis Soestdljk was. heeft dit gebeuren nog niet aan beteekenls ingeboet.Vol trote toont bij ons zijn fraaie collectie foto's, betrekking,hebbend pp.de hoogtijdagen van het Koninklijk Huls, een zeldzame verzameling waaronder het éentge niet-ver- nietigde exemplaar van een ge boorte aankondiging van een Oranje-Prins, welke vorigen keer 'bij wijze van, voorzorg vervaar digd was. In den bezettingstijd moest dit .album natuurlijk be- scherind worden .voor- de -grijp- grage handen der Duitschers. Het werd verstopt in, bét gemeente huis onder de kamer van den toenmallgen N.S.B.-burgemeester Proef alarm Maandagavond werden de mi litairen in huize Holland weer gealarmeerd. De bel rinkelde, de trompetten schalden, de batterij- hond Saba, die zijn naam ont leent. aan. de voorste let ter twee tallen van „saluut-batterij'" blafte en daar gingen de voer tuigen de sneeuwbui ln. De mu nitiewagen met de roode vlag. de Jo. Jane. Dickie en Trijnle, de trekwagens van het geschut mei de monden en de commando- carrier in: Ijlvaart naar de Kerk straat, Met roode en wlLte lam pen werd het inrijhek van het schietveld verlicht. De stukkeu werden ln gereedheid gebracht, klaar om iedere veertig seconden. een schot-af te vuren. Maar ei werd nog niet geschoten en dat. was na 'die ppwlndende drukte wel wat teleurstellend, doch het gold slechts de zooveelste .oefé nihg. Deze onderscheidde zich in zooverre van de andere; dat na afloop de vuurmonden lh den Veel deviezen zijn achterhaald Maar lang niet alles Het' afgeloopen jaar telt, wat hét deviezenverkeer betreft, velé zwarte bladzij den', zoo deelde men ons van de zijde van het ministe- riè van financiën mede; Hoeveel er meer ten goede .gekomen zou zijn aan het .economisch herstel indien- er geen deviezenknoeie- rijen waren gepleegd, is moeilijk te schatten. De hieronder vol gende cijfers van geconfisceerde valuta en handelsartikelen, wel ke men in 194B nog alleen maar bijl Rooüindaa] over de grens trachtte te smokkelen, geeft 'hiervan nog slechts een beschei den Indruk. Immers, er dient in aanmerking te worden'genomen, dat niet alle treinen, om' van de verdere vervoermiddelen nog .maar niet te spreken, gevisiteerd konden worden^';: te Roosendaal achter haald werd. aan deviezen is het -volgende:.242.958 gulden, 433.B71 Belgische fKiF.es, 159!335 Fran- sche francs, -14.064. Zwltsersche francs, 4270 Engélsche ponden en 527 dollar. Andere ln beslag ge nomen smokkelobjecten beston den, o-m. uit: .25 556 kg aardappe len, 2781 vulpenhouders, 509 'hor loges, 24 auto's, 1640. stuks boven- en onderkleedlng,. 3317- sigaren 422.469sigaretten, 10.800kgta bak,. ,1018 kg en 126,114 stuks bloembollen. 26.085 knotten' brei garen, 3583 paar kousen, en 83GS: klossen naaigaren. Voorts werden in de maand December 1946 alleen reeds aan nlle Inspecties tezamen in beslag gencmen. 125 runderen en 4i paarden. Soekawati te Parfji President SoeJcuwatl ran den nieuw gevormden staat Oost-Indo- nealë Is, naar het Pransche nieuws- agentschap A.F P." meldt, gister- avond to Parijs komen. BRILLEN OP doktersrecept 00K ZIEKENFONDS HAURITSWEG 33 WOENSDAG 5 FEBRUARI 194? donkeren nacht onder bewaking achterbleven, toen de carriers naar de kazerne ronkten. Wij maakten nog even een praatje met boer Haarman, den eigenaar van de wei, die voor het druk gedoe op zijn erf beloond zal worden, omdat hij één van de eerste burgers is, die de tijding zal vernemen. Hij is tevens be stuurslid van het Oranje-comite in Baarn. zoodat het geheele ge beuren wel Intensief door hem beleefd wprdt. ,Den laatsten keer was het gebulder der ka nonnen hier in huis toch maar betrekkelijk zwak te "hooren", zoo .vertelt hij. ,.De wind stond ver keerd, Er is nu echter zwaarder' geschut." Voor verdooving door het donderend gedreun vreest •hij echter ook nu nog niet. NEDERLANDSCH VLIEGTUIG NEERGESTORT Twee dooden op TjiÜlitan Twee Nederlandsche officieren zijn Maandag op het vliegveld Tji Ülitan om het leven gekomen, toen hun vliegtuig, een Auster-verken- nlngstoeste11, van ongeveer 40 me ter hoogte neerstortte. De slacht offers zijn de reserve-kapitcln-vlie- ger-waamemer C._ N. van der Schatte Olivier en de reserve- eerste luitenant B. Schulte. Hun vliegtuig gleed tengevolge van gebrek aan snelheid In een .kilmmpndA'. bocht af, en stortte haarbéhédèh."1 ;-y:.s:.r."r „Karef Doorman" te Casablanca Hr. Ms. „Karei Doorman", is beden ln Gasabianca aangekomen en zal 12 Februari haar thuisreis voortzetten. TER KEUZE Schieten óf spreken WIJ zijn tegenstanders van de d<x<dstraf in het gewone recht Die straf is onmenschelljk: zil P&st 'den mensch niet; zU ls onherstel- baar Indien achteraf onschuld, blijkt. Wij zijn voorstanders van de doodstraf in het bijzondere recht. In de oorlogsjaren waren ei; o nationale schande „Nederlan ders". die In des vüands gelid dienden; die goede vaderlanders aan den Slcherheitsdienst uitle verden; die de vergassing van Joodsche en het doodtrappen van nlet-Joodsche landgenooten met hartelust bevorderden. Onder hen vindt men soort en maat van mis dadigheid en landverraad. Maar een aantal hunner kén, még geen plaats meer vinden onder de Ne- deriandsche zon; zelfs niet ln een Nederlandsche' gevangenis. Toch, voorstanders van de dood straf ln het bijzondere recht als wfj zijn, wij maken alarm over de wijze, waarop de Regeering het.bij zondere recht hanteert. In het Nederland van 2947 leven - tientallen menschen onder de on eindige bedreiging van een uitge sproken doodstraf. Zij wachten 'n hun cellen, dag en nacht. Eik rammelen van een sleutelbos ls voor hen een „nu gaat het gebeu ren". Elke maaltijd, die hun wordt verstrekt kan de laatste zijn. De dood door den kogel is hun aange zegd. Maar het schot valt niet. 'Waaróm niet? Het onuitgevoerd laten van een doo. vonnis beteekent het opleg gen van een „bijkomende" straf, duizendvoudig erger dan de dood zelf. Het beteekent 't uitrekken v-.n den doodsstrijd «ot weken, tot maanden. Het beteekent ook het wekken van steeds vastere hoop op gratie. Het beteekent dat de yer- oordeelde niet één maar duizend dooden sterft. Waarom wordt er niet gescho ten 1 Wil de Regeering geen verdere executies? Dat zij dan den moed hebbe, het ronduit te zeggen. WU zij slechts een bepaald aantal exe cuties? En wacht zij nu af, hoe veel doodvonnissen zullen worden uitgesproken om vervolgens het door haar bepaalde aantal „eruit te pikken"? Maar de berechting van de ergste landverraders Is toch geen nationale loterij? En de Ho ven, die mei pijnlijke zorg de zaken instrueeren en berechten zijn toch geen colleges van kwajongens,, die de voortdurende correctie der Re geering behoeven? De minister van Justitie zwijgt. De Staten-Generaal zwijgen. De openbare meening zwijgt mede. Het Nederlandsche volk ls niet diep verontrust over het gesol met de ter dood veroordeelden. Het gaat zijns weegs en wil geen weet hebben van wat ln naam der Ko ningin dag aan dag aan ongerech- tlgheid wordt verduurd. „Ge: '.htlgheid verhoogt een volk**! Ja.'maar niet een gerechtigheid, die haar eigen consequenties vreest en die deswege menschen maan denlang Iaat zweven tusschcn de roop op het leven en.de gewisheid van 'dén'dóód; niet een gerechtig heid, die zich inlaat met politiek; en die aan politieke oogmerken de beginselen van de menschelljkheid ten of Ar brengt v - Het sollen met de ter dood ver oordeelden is een schande voor ons volk. Schieten óf spreken! - Het tergende zwijgen heeft al té Jang geduurd, o ,>;S. Gratie door Hoogen Commissaris thans nog zijn eenige redmiddel TWEE VERCEEESCHE BEROEPEN V; Day Gruncr, de ter dood veroor deelde Palesthnsche terrorist, wiens executie gisteravond nog steeds niet voltrokken was. heeft, naar op dat oogenblik bleek, zijn. beslissing, een beroep te doen om gratie op den lhivy Council to Londen,.. In getrokken op persoonlijke order van den leider van de Irgoen iiCwal Leoemi. Kórt tevoren had een oom: van den veroordeelde een. beroep op den directeur van Grunera gevan genis gedaan om mede te. deelen op welke gronden Gruner zou wor den geëxecuteerd.. Zijn verzoek werd echter afgewezen. Ook- het verzoek van Gruners advocaat, een beroep te mogen doen op den Privy Council, tegen de beslissing van het Hooge. Gerechtshof te Jeruza lem, dat weigerde een order tot opschorting van de executie uit'te vaa-digen Wel kreeg de advocaat van den ter dood veroordeelde toestemming, zich met den Privy Council in verbinding te stellen: De eenige mogelijkheid, waardoor de gevangene thans nog kan worden gered, ls het recht van gratie van den Hoo gen Commissaris van Pales tina; Van eruners lot, aldus zeggen Engelschen en Joden, hangt, wat de veiligheid be treft, de onmiddellijke toe- krmst af. V;; - Evacuatie begonnen Gelijktijdig Is gisterochtend te Jeruzalem. Haifa, Tel Avlv en Jaffa de evacuatie begonnen van bijna tweeduizend Brjtsche vrou wen en kinderen en een aantal HANDEL MET ENGELAND WORDT UITGEBREID Een Engelsche handelsdeiégatle heeft.in Den Haag la principe over eenstemming bereikt ten aanzien van een verhoogden Necierlandschen uitvoer van vruchtenpulp, vroege groenten,'ströocarton. bloembollen, poot goed.-Jenever en'likeuren. Voorts zou nog verder Wordenoverwogen om kleine Nederlandsche overschat-: ten aan< kaas, eieren en.' geconden seerde melk - naar -Engeland uit' 'e voeren. Door deze verruiming van den handel zal het mogelijk zijn dat de handels- en betalingsbalans tus schcn Nederland en Engeland in evenwicht wordt gebracht. Bevin teekent de vijf verdragen Ernest Bevin, de Brltsche minis ter van bultenlandsche zaken, heeft gisteren te Londen de vre desverdragen m-.t' Italië.' Kanga- rlje,n 'garije, Roemenië en Fin land oaderteekend. niet volstrekt noodzakelijke man nen. Het bestuur van het Joodsche bureau te Londen heeft gisteravond een noodvergadering gehouden on der voorzitterschap van Davld Ben Gocrion; ter bespreking van het door de Pclestljnsche regeering ge stelde ultimatum van zeven dagen om mee te werken aan. de pogin gen, een eind te maken aan da'.- activiteit der Joodsche geweldple gers. Dr. Chalm Weizmann is naar Palestina vertrokken om daar met' leden van het Bureau te conferee- ren..-*yo Dltstel'te,:Londen De Patcstljnsclie conferentie te Londen Is gisteren voor onbepaalden tijd verdaagd, nadat de Arabische delegaties zich definitief tegen elke vcrdecling van Palestina hadden' verklaard. Men neemt aan, dat Bevin den .afgevaardigden medege deeld heeft, dal dc Brltsche' regee ring nog geen bepaald plan heeffc vastgesteld. Het Joodsche' bureau heeft giste- ren een- krachtig protest aarigetee- kend tegen de mededeeling vaa de Palestfjnsche regeering, dat de Jong-) ste resoluties van het bureau slechts „voorgaven" de geweldpleging 'te Veroordeelen. Amorlkaansche plannen voor; Duitsche jeugd1 Generaal McNarney, de'Ainerl-: i kaansche vertegenwoordiger ln den geallieerden bestuursraad te -Berlijn, stelt pogingen ln het wérk: om een uniform program'voor opvoeding van de Duitsche Jeugd ln de vier zones van Dultschland door fe voeren. Arrertkaansche autoriteiten verkla ren, dat de volgende maat-regéien genomen móeten wordenter bevor- dering van de politieke en moreete reorganisatie van de Duitsche jeugd naar democratie; en vrede: L De vorming van jeuadgroepee- rmgen. die vrij zijn van nazistische en militaristische iendenzen. 2 Cul- tureele leiding. 3V De Jeugd moet be- v.- wouen worden om vrijwillig aAn ge- -npenschappèlljke werkprojecten deel" te nemen. 4. De systematische 6 ling van jeugdleiders en bestu ring van speciale maarregelen i strafmaatregelen) voor opvw van de Jeugd, den bezetnngstrw vijandig gezind. 5. Het bevordt van de toenadering tusschen Duitsche Jeugd en die van. and landen. N.S.B.-ers verdwenen over^.'y dc Oostgrens .'".Demarechaussee te - Ter,::; heeft een. zekere H.* uit ",Munnlkè-Sr moer gearresteerd.-'dle ervan i verdacht s te Nederlandsche;.- pollt; delinquenten over; de DuitschèVj" te hebben gesmokkeld. ;Na'ai^ vei Is men door zfjn uitlatingen op. h spoor gekoaicn '.van -een over 'h geheele laad- vertakt' complot.1 .ïviifk'li

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1