D STADSNIEUWS Prins Gustav Adolf naar zijn laatste rustplaats Linggadjati niet geteekend wddt vólt XV Jta^dL" uirXu^ SCHIEDAM r Jongste Bediende Aank. Bediende „DROOM EN WERKELIJKHEID" Door dames* van de-Maria .Congregatie en de Jonge Vrou- wen Gemeenschap van de pa rochie van de H. .Rozenkrans aan den. Singel en enkele gast- spelërsr. is Dinsdagavond in Mu sis-Sacrum een eerste opvoering gegeven van het spel „Droom en werkelijkheid" van Mej. Aria Berkhout. Het is een symbolisch spel met de idealen van het jonge meisje als hoofdmotief. Bij de opvoering van gister avond heeft men in de eerste plaats den nadruk willen leggen op de inhoud van het spel. niet op den inhoud van het spel. n-et #medespelenden niet altijd feil loos kon geschieden. De regie voor deze opvoering was In handen van den heer K. Tu bbing, regisseur o.a. van „Brederode"» Hij had zeker geen gemakkelijke taak. Er waren aardige balletten, ingestudeerd door Mevr. Steynen—Viester, die echter groot-en hinder on- dervonden van de kleine too- neelruimtè. - .Het publiek, een zaal vol. was den eersten avond zeef t' r-°t zijn. applaus. Heden- en Don- derdagavond vinden nogmaals opvoeringen plaats. Pater van Kessel, die den avond met een kort woord opende, heeft no? dank ger bracht voor - het prachtige ge schenk. een schrijfmachine, die hij ter gelegenheid van zijn priesterfeest van de Congregatie en mocht ontvangen. -.Indische avond' De hier ter stede -gelegerde mili tairen zijn gisteren door de RA O. (Recreatie en Algcmeene Ontwikke ling) onthaald op een Ittdischen ayond, die werd. gevuld met een pro gramma» verzorgd door he. gezel schap van Mohammed Tamoedji. Et werden diverse fcrijasdanren uit Indonesië uitgevoerd, d"e deel", wer den begeleid door gramofoonopna- men van inheernsche muziek. Ook voor het krontjonglied was een plaats ingeruimd, zoodat er voor j.elck wat wils "te genieten viel. Het. gulle applaus, dat opklonk na ieder nummer, bewees wel hoe goed het programma In den smaak. viel. jammer dat de zaal door zco wei nigen bezet was. Excelsior-avond 'De Excelslor-dames. voor zoover gehuwd-hebben, vergezeld van haar echtgenooten, gisteravond in het Huisvrouwen vergaderen Dinsdagmiddag kwam de plaat selijke afdeeling van de Ned. Ver. Van Huisvrouwen in algemeene- ledeuvefgadering bijeen in de bo- venznal van het Cornerhouse. Op dë agenda stond o.a. de benoeming van twee nieuwe bestuursleden in da plaats van mevr. Weisfel'.—De Ligt en mevr Labrijn—De Wilde, die beiden niet meer herkiesbaar waren. Gekozen werden de dames v. d. WeteringMulder en de wed. dr. v. d. Broek. Mevr. Weisfeit De Ligt is toegesproken door de ocre-presidente der vereenïging, mevr. Deelder—Diependaal, die haar dank zegde voor het vele dat het scheidende bestuurslid, die o.a. vice-presitlente was, in het belang der vereeniging heeft gedaan. Mevr. Labryn, die door ziekte ver hinderd was aanwezig te zijn, zal een schriftelijke dankbetuiging ontvangen.. De secretaresse der verseaiging mevr. A, N. Boteren- brood -Blanken werd tot presi dente gekozen. In haar oude func tie zal zg worden opgevolgd door mevr. v.- d Wetering, Fr. Haver- schmidtlaan 25. Na de benoemingen vond o.a. bespreking plaats van de voorstei- Jen voor de algemeenc vergade' ring. die in Mei te Leiden zal Worden gehouden. Brand in een boot Rii- hec losbranden van een ijzeren plaat in de kajui: van 'n niptorboo licentie .n de Schle, ontstona brand, doordat vonken" terechtkwa men Ijj afgewerkte olie, die zich ouder den vloer had verzameld. De ter- assistentie geroepen brandweer kon den scheepsbrand met een slang op de mo'osspui. blusschen. Er werd slechis weinig schade aangericht. Burgerlijke Stand Geboren: Freddy, z. van P. Kau- wenbergh en J. Vermeulen. Vol a~ straat 24: Helena. J. M., d van L. "Vy. Eaarisman en G. Muiier. Schiet baan" r. 28: Maria H L., d. van J. F. Roosloo en M Zaawijn. Fulton- st.T. 13: Ilse C M.. d. van H. H van' Maanen en C v. d. Vlies. Ro tsrd.- dijk 12: Christina C,. d. van I. de Waard en P. van Rosse,* Singel 49; Johanna E. ,'d, ran H. van Os varen T. van Oort, Belerlandschestr. 38; Janneke F J., d. van J. J. Chris en en P. Deeding, Otterbuurt D; Jacobus J. H., z. van J. Stehou- w-er en D, Breevoort, V!aard.dijk 23; Johannes C.. z. van H Homburg en E. E. van Doorn, Havenöfjk 176. OvcrL'den: J P. Mulder. 78 j„ wed. van a v d. Kemp. Nassaulaan 75; 5 Mol. £2 j.. wed. van J. Hille, Door de strenge vorst is de Waal bij Tie! geheel dichtgevroren, Mch heeft thans over het ijs een pad gemaakt, sooddt de beide oevers althans poor voetgangers bereikbaar sijn - Agenda Too el: Vereéiiïgingslokaal de bloemetjes (Dr. Nolet?*raat. l; C. van Kuist 58 eens bulten gezet. Dat men oqk J. \t van Th. P. Verhsij. Boerhave- nog wel wat .anders xan dan vrije n=v" oefeningen en toesteltumen, bleek" wel' tydens het bonte programma, dat met groot succes door eigen krachten werd verzorgd.. De avond is verder In een prettige, sfeer verloopen. BEKENDMAKING •Burgemeester en Wethouders van Schiedam brengen ter open bare kennis, dat de Raad dezer gemeente in zjjn vergadering van 30,t Januari J-l. besIoQt, medewey- kingi-- ie-j Serleenëriophetverizoek van de Sritr Willibrordusstlchting. alhier; foor 'de aanschaffing van strijkplanken en strijkijzers enz. vóór het ..geven van onderwijs in waschbehandeling aan de meisjes- i schooi Korte Haven 27. Ingevolge art. 76 der L. O.-Wet 1920, kanieder ingezetene bij Ge-' ./deputeerde Staten a tegen dit be- 4sUlit. in beroep komen. Uit het politierapport II. L. deed bij de' politie .aan gifte. van. diefstal .van eenlge pakjes $SS'n™>4!K!rWoniE3 Postemployé stal uit pakketten 6 Januari. tt K Volksbond, 8 u Kath. Arb Beweging Magna Pete met ..Het Vierde Beest". Films: passage. 2. 6.4S, 9.1$ uur: De Z^ebavifc met Errol Flynn Op het looneej de 2 Georgi's; Monopole. .7 rn 9 u«r So. .g of Hussia met p-s«r. T»v>or. FeestavoDdeB e.d-: 6 Febtv. Voikseebow Fet-svcvord A'.sBond ..Mercurius VereentBtngslokaal, 2 uur: Wijk 3 Filmavond •••--• 8 Februari. Sscrom. S uur: Fec«t»v-nr;* SVT»PW. .Vergaderingen: S Februari;* Volksgëbouvy, 8 uur nm.: Partij v. d Arbeid, Wim Thomassen spreker T Is'ributie-agenda Donderdag vindt in het distributie kantoor aan de Broersvesi de uitrei king plaats van nieuwe levensmidde len-, tsbfks- en veren^oerihgenkaar- ten 'aan hen wier naam begint met do letters Roo t'm Se. Het kantoor is geopend van s—12.30 en van S u. Men dient distributiekaarten, en ,1e- vensmiddelenKaar» K 701 mede .brengen, -o—o—o—o-o~ VERSCHIL VAN MEENING OVER DE INTERPRETATIE Indonesiërs terug naar Djokja Ec^ woordvoerder van den re- yeerijlgsvoorllchtingsdicnst Ie Ba tavia beeft gisteravond in een diorede o.m, het - volgende ver klaard: „De Indonesische delegatie is heden naar Djokja vertrokken, zonder dat de onderteekening van Linggadjati lot stand is gekomen. Dit het feit, dat de delegaties th&ös aan de besprekingen over de procedure van. de onderteekening toe zijn, fnag afgeleid worden, dat het piadiun. van uitsluitend mili taire besprekingen voorbij ls. Het is tevens begrijpelijk, dat thans de interpretaties van de overeen komst ter sprake is gekomen. De verklaringen van Sjarifoeddin en Nattir wijzen erop, dat de Indo nesische deiegatle gaarne de over eenkomst zou geteekend hebben, in de meentn.' verkeerend, dat dit de weg zou banen naar.-oplossing vaa de militaire problemen. Van. Nederlandsche zijde werd hierte genover gesteld, dat eerst dr rich ting, waarin de interpretatie van Linggddjati zich zal bewegen, moet worden vastgesteld. De Indonesi- ■sche delegatie had volmacht *ot het teekenen van de overeenkomst met de daarbij behoorende notu len. De commissie-generaal staat ^chter op riet standpunt ran de hMuEscbérioroefatraat; •rt-De zeeman K. C. J. kreeg be zoek van iemand, die kennelijk be hoefte had. om zich van binnen en van - buiten nou eens echt lekker te warmen. De zeeman vermist ten minste eenige.; lijfgoederen en twee flesschen jenever.. De politie is rnarxs op zoek naar den, inmiddels zeker' - verwarmden, kouwei ing. 0; Cevonden voorwerpen Aangifte in -de week van 27 Januari -^•f-aVFebróari. 1S47- Ceöeponeera op het hoofdbureau van politie: J/vpakJe meLvractitbrieven:. deksel v. e. melkbus;*dameshandschoen: sleu- "(eir ■vhèerenhandschoea; huissleutel; kinderwantje; donker-blauw wantje; wollen das; 1 paar laarzén; klnder- want;slee;-, rol teekeningen; want; kwilanttekaart; mutsshawl; kinder* wantje:, gymnastiekschoen; lyollen want;hcérepcelntuur.- bevragen bij de vinders: Dameswant, v d Schalk, Broenv veld "ï03; '.rugzak, Haniiuon, warande 178'a; Lzilveren armbandje, Lourens. Rottc'dijk' 225;. bruine herder. Moog, -■ calilehtrast 53 b; Instrumentensian- ^rdsafd;'; Etinan, Bóerliaavelaan 33 a; v'ftandschaen, /Dijlts,Da Costastraat 10 af' föxterrter. Zondag, Huijsman- .straat 38 b;herdershond,, wiuetpse, Rijnstraat ;5; bruine zwembroek, -- Leen Meuldijk.. Dam 48; ganzen, v d '•■ilBurg, rih t/o Provenlerspleinkees-, hondjMarkus. Wattstraat; 20 bi 'v hondje, Bergsma, Rlddcrkerkschestr. J15. b;da'nkergrijzekat,van Winger- den.; Jacob .Catsslraat 4; metalen dylrhslok. Groeriéhdaal, van Beveren- straat Ha; vulpen,van So meren - ÉellMraat 14 b; .brilin étui. Broek; hufzen.-. Een drachtstraat 44 a; hols- pkatting,VethJanVermeerstraat ;- brU. Hofirian,Maasdamsebestraat 18; motortvandschoen, van Rijn, Statlons- ustraat;43 aportemonnaie met in- - houd,'lBaythóorn, BeiërlandscheAraat :-;;s bS öetspomp, van Oersr' AÜdastraat Si4 C; .zilverbon Tabé, P K O, Laan 110; damespoi temonnaie met inhoud. M V8n JRJJ, Rijnstraat 8 a. De nv-erpohtie neeft de 41-jarige J. O,, besteller bü de P. T. T. ge arresteerd, die betrapt werd bij het stelen van voorwerpen uit postpakketten, geïaden in een pak ketboot in, de Waalhaven. Uit een onderzoek kwam vast te staan, dat de voorwerpen meestal vulpennen en sigaretten -~ verkocht werden door een 19-jari gen soldaat en een 17-Jarigën meu belmaker, de gebroeders B., die we gens heiina werden aangehouden. Een gedeelte van het gestoienB: kon worden achterhaald. De ontróuwe besteller is naar het Huis van Bewaring overge bracht: 1 - Keeders uit tien verschillen de landen, waaronder ook het on ze, zullen vanaf 11 Februari drie dagen te Londen confer eer en ter bespreking van kwesties ala veilig heid ter zee, draadlooze telegrafie en internationale samenwerking. ^/W :/w vertnóakt sich 'nóa', \?hottélusi bij het schootsrijden op de Loósdrechlsche Plassen,- Haring weer vrij Met ingang van lieden wordt de blokkeerfng van alle voorra- rien gezouten haring opgeheven. Voor zoover reeders en. hande laren nog niet voldaan hebben aan de lastgeving tot levering van een aantal*opgepakte kan tjes, ten behoeve van het zooge naamde kalicontract met de Russische zone van Duitschland, blijft deze lastgeving voorshands van kracht; Door- de deblokkee- ring komt gezouten, haring, .die na 9 December 1946. is aange- voerd^ vrü voor dón; handel v en de^vporraad:zaT>^dt^ï>la2its^ Uikevöedselcd'mmissiesr.*" fn - -de' aanvöer'havëns worden 'herver deeld. De -haring, die' op deze wijze, alsnog in. den handel komt, zal voor een gróót deel in het binnenland worden Nog een Zweedsche ploeg naar Nederland Zocais reeds eerder werd bekend gemaakt, Sal de Zweedache voet balclub Malmö een korte tournee door ons iand maken en.wedstrij den spelen tegen een Bondselftal m Rotterdam en tegen Blauw Wit tn de hoofdstad. Wij vernemen nog nader, dat door Malmö op Vrijdag 28 Maart, te Den Kaag ook nog een wedstrijd bij kunstlicht a :astgesteld tegen V. U.. C. Ook het Zweedsche kampioens- jftal A. I. K. komt naar Neder- r__ land-1 Het-zal op Goeden'1 Vrijdag-. in Rotterdam tegen Feyenoord oi een Rotterdamsche combinatie uit komen; op len Paaschdag te Am sterdam tegen AJax en op Woens dagavond, .9 April, op het VUO- terrein te Den Haag eer wed strijd bij kunstlicht spelen tegen het Haagsch elftóh Honderd tnaa technisch, per soneel van het vliegveld Northolt te Lenden, zijn Dinsdag in staking gegaan. Zij eischen een 40-urige werkweek. motie R name-Van der Goes van Naters als basis voor de onder- teekenlng, aangezien in. den tekst van deze motie, alsmede in de re- geeringsveritlaring over de 17 pun ten de richting, waarin de uitwer king zich zal bewegen, ligt opge sloten. Dit was niettemin meer dan waartoe de Indonesische dele gatie gemachtigd was. De republi- keinsche pers is fel gekant tegen de verklaring van minister Jonk man en heeft aan. hét w»ik. een eigen uitleg opgedrongen, zonder zich echter af te vragen of de Nederlandsche minister misschien niet geheel in den geest van de ontwerpovereenkomst heeft gehan deld". Koningin beschikt op gratieverzoeken Eén afgewezen, vier ingewilligd De minister van Justitie maast bekend, dat de Koningin afwijzend heeft beschikt op het gratieverzoek van G. J." H. Ganzeries. ot de dood straf. veroordeeld bij sententie van het bijzonder gerechtshof te Ara* se^dariu. Tevenswordt bekend geruaak*. dal de Koningin gratie heeft .ver leend aan',G. C.van Wessum, D. van der Kraan. L. de Bruin en L. C. Kiootwyk, allen tot de doodstraf veroordeeld bij sen eniie van het bijzonder gerechtshof te Amsterdam Ten aanzien van deze vier veroor deelden is de doodstraf' verwisseld in een tijdelijke gevaneenisstraf met aftrek van den 'Ud in verzekerde bewaring doorgebrachtte onder gaan in een rijkswerkinrichting en wel. ten aanzien van Van Wessum voor den tijd van 10 jaren, ten aan-. zien i van Van der Kraan voor den tijd van 12 jaren, ten aanzien van De Bruin voor den 'yö van 20 ja ren en ten aanzien 'van Klootwijk, voor den :3jd van 12. jaren. Correspondenfie voor «Johan de Wit'' behoort uiteriljk'iO 'Februari' om 't9 uur te Amsterdam CS.; te zijn. ten éinde nog gcdurende.de reis in een aanloophaven te kunnen' worden uit- geieJkt i Op 25 Februari «ai nog een zending pos», aan deze mariniers plaats vin den, Hiertoe moeien'; de stukken 24 Februari om 19 uur in Amsterdam CS zijn. tn het algemeen behoort de cor-, respondentle uiterlijk op 8 en 22 Februari ter post te- zij n bezorgd. Prijzen Staatsloterij 1000.—7640.'19593. 490.—: 2794, 15813.' 14724, 12139. 200—: 10130,'4309, 1279, 3145, 100—1197B, 15115 10998 10086, 9852, 3233, 15863. 3670, 6S34. Onafzienbare menigte langs den weg geschaard Stockholm. Dinsdag- De man, die volgens mensche- lijke berekening in een niet al te ver verwijderde toekomst een maal de Zweedsche troon, haa moeten 'bestijgen, werd heden naar rijn laatste rustplaats ge leld. Nog eenmaal waren, ais op dien noodlottigen zondag op het vliegveld van Kopenhagen, de oogen yan de wereld op dien op zoo tragische wijze om het leven gekomen telg van het huis Ber nadotte gericht. Niet alleen ,de Zweedsche hoofdstad en het "geheele lana doch ook de Scandinavlscne zustematles namen deel aan de bijzetting van prins Gustav Adol*. ;.f Overal in stad en land woeien de vlaggen halfstok en riepen de kerkklokken op tot gebed. Of schoon 150.000 Stockholmers (bij na een vijfde deel der bevolking' lijdende rijn aan griep en der halve genoodzaakt waren thuis te blijven, stond een' onafzienbare menschenmenigte geschaaro langs den wég. welken de stoet, zou volgen. Gisteren tegen den avond werd de kist met hèt stof felijk overschot in de koninklijke kapel opgesteld. Twee officieren met getrokken sabel hielden de wacht Vanmorgen werd de kist naar de prachtige slotkerk over gebracht Op de sarcophaag la^ de prinselijke kroon. Aan he* hoofdeinde, ter rechterzijde, wa-- de Zweedsche rijksbanier aange bracht, terwijl aan de linkerzijde de banier' van de konlnklijM-. Serafimer-orde 'stond opgesteld Nadat hét orgel gewijde mu ziek had doen 'hooren. betraden de koninklijke gasten de kera Aan het' hoofd van den stoet ging. diep gebukt,' de 38-jarige koningGustay, die zelf noa niet gebeek hersteld was van zijn srlep. zóodat de grijze vorst hier va n. zijn kleinzoonafscheid moest nemen Zijn arts had hem name lijk verboden den stoet tot hei VLAAR DINGEN MAANDOVERZICHT ZEEVISCH- HAL Gedurende de. maand Januari 1947, werd aan de Vischha! aange voerd v. e. bedrag van 87.242,99 (v. j. 5.847,95)" en wel voor 36.747,09 versche yisch en voor -50.495,90 veische haring., Beiomd werd door -3stoomtraw lers f 31.399.63: 7 motortrawlers 52.443,52: 2 kustviss. '3:335.34; 3 consignaties 64-50. Aangevoerd werden 818 k.g. schelv^ch, 10.125 k.g. kabeljauw, 27.640 k.g. wijting,- 24.440 fcg. schol, 158 k.g; bot, 981 k.g." schar, 4012 k.g. tang. 1073 k.g. tarbot, 75 k.g. griet, .lip k.g% rog. 167.030 k.g. ver sche 'haring:.'„v. T ".;r x HULP t AAN -ZAKENLUI3 ;J: In overleg met'het Dir. Gen; van de prijzen - ia-te Vlaardln- gen opgericht een advJescom- missie inzakeprijsvaststelling en contröle op de naleving van het Prijzenbesluit. In deze com missie hebben plaats eenomen twaalf bonafide zabenmen- srhen, terwijl als rechtskundig adviseur werd toegevoegd mr. W. A. Schippers,.Adv. en Proc-, alhier. Deze. commissie houdt zitting elkè Maandagavond van 7-8 uur aan het corresp. adres: Zakenstudiekring, KortedÜk 16, alhier. BEROEPEN De heer J. Breur, cand, .Ned. Herv. Gemeente heeft een :be* reep ontvangen naar Wester- haar.rc'/'V; graf te volgen- Ook was het door ziekte de stiefmoeder .van den gestorven prins, kroonprinses Louise en den jongeren broer van den koning, prins Karei, niet mogelijk aan de plechtig held deel.te nemen. Drie landen waren door hun koninklijke hulzen' vertegenwoor digd Prins* Bemhard, die gister avond met een Dakota-machine. Jn Stockholm- aangekomen was vertegenwoordigde het Hulsvan Oranje. Denemarken had hét kroonprinselijk paar fde Deen- sche kroonprinses is eep zuster van den overledene) afgevaar digd, en Noorwegen was verte genwoordigd door: kroonprins Olaf. Een schat van Witte kransen en bloemen dekte-de "baar. Nadat het orgel het Preludium van Handel had doen hooren gar de Zweedsche aartsbisschop Eldem den zegen ep terwijl Beet hoven's Zevende Symphonic weerklonk, werd de prinselijke kroon van de kist genomen. Na het zijgen van Luther's „Een vaste burcht is onze God" zette de stoet zich daarop In bewe ging. Langzaam trok het stoffe lijk overschat door de oude om nenstad naar de laats.te rust plaats, welke zdch in de omgeving van de stad op het slot Aga bevindt In het slotpark bevinden zich twee grafheuvels in de ec.te rust de moeder van den g^stor.yne de Engelsche prinses Margret. die in 1933 is overleden, in de andere zal prins GustavVAdoIf zi.in laatste rustplaats vinden. Redactie; Emraastraai Vlaardlngen Radioprogramma 'woensdag 5 FEBRUARI Avondprögram»ta wiVERSUM. 30*ó M.*8-<x> 'Meesterwerken, v. klavier;, 18.30 tied. Strijdkr.; 19.QO ïfieuws; 19.Z5 Land- en tuinbonzv; J940 Eng.. leS; So.ooNieuws; 20.05 Weeruverz.; 20,08 Marinierskapel; 21,00 Lesing: 21.20 Kerkkoor; 22.00 Nieuzus; 22.15 Actueel geluid; 22.30Clave- cimbel; 22,45 Avondoverdenking; 23.00. Ouverture' „lndra"; 23.10 Mundoliiidta; 23.40—23.57 Gr. pl. HILVERSUM IT, 4T5'5 Me en 218 18,00 Nieuws; 18.15 The Ramblers,- 18.45; Lezing 19,00 Pianóduo; 19,15 Het nieuws «it fndtë; JQ.30 Lesing; 20.00 Nieuws 20.05,pingen. V-. d- dag;-20J5 Ver- soekprogr.; 21.15 Hoorspel; 22.00 Concert; 23.00 Nieuws; 23.15 Riann; 2325—24.00 b'ilmmelodieén DONDERDAG 6 FEBRUARI Ochtend- en Middagprogramma HILVERSUM 1 301.5 M 7.on Nieuws; 7.15 Gymn.; 7.30 Gebed: 7.45 Gr. pl.; 8x)0 Nieuws 8.15 Pluh den dag: 9.00 Muztekkolender; 9.05 Concert; 945 Wie bomt er in ttnjn hokje; 10 vv Leger des Heils; 10.15 Morgendienst; 10 45 Ensemble Bel Conto; is co De Zonnebloem; 11.45 Ber. uit hulonesië; 12.00 Angelus; 12.03 Piano-r'eCital; 12.30 Staf mu ziek: 12.55 Zonnewijzer: 13.00 Nieuws; 13.15 Klaas, v Beeck; 13.50 Voor de vrouw; 1400 Or gel spet 14.40 Causerie; ts.oa Hoornkwt* let; 1525 Vocaal kwartet; 16.00 Bijbellezing; 16.45 Radio Phu'k. Ork.; 17.30 jongens- en meisjtsko ren. HILVERSUM II 415-5 M - 7-oo Nieuzvs7.15 Gymn; 7:30 Gr. pl.- 8.00 Nieuws; 8.15 Gr. pl.; 844 Mendelssohn progr.; 0 15 Morgen- wijding9.30 IV at er st. en pol. ber 9:50 Arbeidsvitaminen1930 Van vrouw tot'vrouw; 10.35 Pianoocn-, cerl; 11.50 Kleutertje luister; 11.00 Balletmuziek; 11^5 Amerika; x 1.40 Ensemble Jetty Cantor; ie.30ln t Spionnetje; 12.35 Orgelmus.. 13.00 Nieuws; T3-15 Th* 5fey»iaJ- ters; 13.45 Gr. pl.7 x4.OQ De vrouw; 14.20 Zimmerman-kwartèt; a 15.00 Kameroquarimp.; 15.20. 'Reprises: 16.25,. Praai te; 16.30 Spaatische muziek; 17.00Kaleidoscaof; 17.20 IVelk dier?; 17^0 Pianöduo; 174}° Rijk over. see. De foto'sdie van de Etgelsche koninklijke familie aan boord van het slagschip ..Vanguard", op weg naar Zuid-Afrika. werden gemaakt, wor den per helicopt'van boord gehaald om naar Engeland te zvorden gebracht. Hel moment, waarop hel vliegtuig landt op het dek van dei, oorlogsbodem. 343.. „Hé. Ketelbinkie"' 2ei Daan: „Je klopt vou- mets. dit huis ls onbewoond. Duw êens teteu die deur, misschien kunnen we binnen een kijkje gaan nemen". Ik dacht dat de deur afgesloten a.>u zijn. maar toen ik voórzichtij» duwde.mekte ik dat Daantje dit keer gelijk had De hengsels ksiars- ten. «Ie -rleur krnnktc. Daan dee«l niet een dnw van zijn voet de rest en we keken nietnvsgienp r^ .r binnen. „Laten we maar verder traan" zei «k: ..We hebben -in dit huts niets te maken" .'.Wm writ bet".-zei Daan'; „Er ts neen mensch en de deur-w.«s niet afgesloten, dit huis i<* van' niemand Kom tt vc. m-.ssrhien hciiben2e de kuckje.'-trcmiinel- oj)- talc laten,»taan".r'j Daan stapte naar h?nnën. cin»ide V luiken *oi".c»» -en keek rond Ik pyetwon mijn anu«lte yonrgev?kiv: en.liep naar de stciffigê talêl.. Erii kuckj^troiiuiKi stond et met. wel ev» 'Ic-ch mei eet. «roer-en inhuo en daarnaast een *rcqi vel papje». yaatKestoken door een mes. ..Een brief", slameldc ik: „D'r ligt een brief zoo maar op de tafel, wat teekent dat ..Lezen". 2ei Daan en hij echmlde de flesch: ..Zou dat limonade of zooiets zijn. 'ik lus4 wel wat" ..Wacht eens even", riep ik: ..Moet je Hooren wat er ot>- dit papier staat." En ik las: .,Vreem»le He» xneker. dit huis is van N-colajev VV tikniksch Mijn heele leven.heb ik «cwerkt aan lid ver'aardigen. van een drank, dié alle? onzjehtbaar make» k^p. Hef 'S ^mij na tachtia jaar werken gelukt. Na ben tk zelf te oud om'dëii drank te-eebrviiken «k ben van hier vertrokken om rustig te sterven. Wie uijTipkf.zijn rnnoitt..gebruik de flecch ,mc*. den drau*. die hier op tafel staat nl'een als ge katis ziet d« 'otivir'V^imrHfid tot heil van de menschheid aan f* wenden" .Ha" riet' Daan ..Wat een «rapjas,- ik of er mets van, htt zal wel gewoon limonade - riinI" KERKDIENST BIJ BLIJDE GEBEURTENIS De Christel.Oranje ver leniging „Drievoudig snoer" zal een kerk dienst houden bij de a.s. blijde gebeurtenis en wel in de Bethei- kerk, waar als sprekers zullen op treden ds. Van Noort, Ned. Herv. predikant en ds. Zandbergen, Ge- ref. predikant, terwijl de Chr. Ge- -engde Z£.ngvereen»gL.n „Prinses Bsatrix" aar welwillende mede- verJdns toezegde. De aanvangstij den voor dezen d.'enst zijn bij be- kenldmaking tussschen 0.00 en 7 uur, "s morgens om 9 uur en bij bek end;., ak ing tussschen 7 en 12 uur 's middags om 4 uur. Bij be kendmaking na 12 uur den volgen den morgen om 9 uur, JUBILEUM Dr. JACOBIN Ma and •'c was het 25 jaflr gele den dat Dr^I Jaeobsen, Verplpegh Chasséplemde practijk overnam van wijlen dr. Poortman. fioew^J1 Dr. Jacobsen er de voorkeur aan had gegeven deze gebeurtenis on gemerkt voorbij te laten gam dachten vele, tuten- en vrien den er an »rs over. Er werden Maan:' - dan ook 'tienta.ien bloemstukken bij den in- Vlaax- dingen zeer. bekenden geneesheer bezorgd, t-rwUJ - ook de postbode zich niet onbetuigd '.iet. Mij'TOT NUT VAN HET ALGEMEEN Ond&aks het feit. dat de Volks- umvelisltelt een concurrent ie ge worden van de MIJ. Tot Nut van het algemeen, bewijst de stijging van" het "aantal leden van het De partement Vlaardingen van 'tNut.' dat het rijn plaats alleszins waard is. Telde de afdeeling in Juli 1945 66 leden, thanstelt zij meer dan 200 ledei ..'at zeker een verheu gend'feit Ms;;,. THEO v. d. PAS VOOR DE V.U. Vrijdag, 's avonds um 8 uurzal de bekende piani3t Theo van der Pas ln de RemonstrantscheKerk, Huflaan, optreden voor de afd. Viaaxdlngeii van de V.U Na dé pauze geeft hij een Dhopiri-pro- gramma. VISSCHERIJ Vertrokken- ter ..'aringvisschertj VL. 80, O. van Oosten; K.W. 159, L. v. d. Plas: K.W, 83. T. v. d.* plas én VL. 121, P. Bruin. Binnengekomen van de trawl- visscherlj VL. 30. D van Haren. Scheepvaart AANGEKOI. 'IEPEN 4 Februari Van der Kelst. Snanghai HoU Oost Az.eiUn, Schiehav, stukgoed; - vnmgr -aven, Art verpen. Muller Menvehav ledig. 5 Februari Antwerp, Hanv.cii, Hoek van HoKtuui; uranje Nassau. Harwicli, Hczk van Holland; K.j-a, Ro' tuji. Van Uden Merwohav. ledig; Sata- -:j.a in» aiu, Maurits, naar Dordrecht hout; AardenburR. Va lencia. Hu ..g Veder, Lekhav, smaasappelen. VERTROKKEN SCHEPEN 4 Februari Floridian. i\ew York; Devon,. GotheliburgKerkplein, Calcutta; Houtman, Grimsby: Prague, II-j:- wich; Vienna. Harwich; Bury, Hull "5 Februari Sneringham, HanvichMaas, sleepboot, Noordzee; Hel. Gdynia. Wind Oost. Matige bries, dei ning, betrokken lucht. SCI IEEPSBE WEGINGEN Atlantic Wind, 3 v R'dam te Bombay; Alar, 9 v Gothenburg te R'dam verw; Arbo, 31 te Grange- niouth; Angeja, l te Lelth; Atlan tic, 31 v Middlesbro n Plymouth Albatros, 1 v Hull n Grimsby; Adinda, 31 v Singapore u Batavia» Basil, 1 v Lissabon n. R'dam; Birniingham, 2 te Londen; Baralt, 31 v Vera Cruz n Mobile; Benja min Hawkins, 4 v R'dam te Ant werpen Biervliet, pass 2 Needies n Littlehampton; Bacchus, 31 van Curacao n Aruba; Blommersdljk, 31 v Galveston n New Orleans. Crete, 2 v R'dam te Galvestoh; Capella, 2 v St; Ivesbaai n Char- lestown; Ceronia, 31 te Hongkong: Castor, 1 te Port au Prince. Doros, 1 v La Guayra n Carupa- noDelphinus, 29 v R'dam te Go thenburg; Democraat,. 2 v R'dam te West Hartlepool; De Ruyter, 3 te Grangemouth; Depa, 3 te Midd- lesLro; Deneb, 31 te Middlesbro; Diana V, 3 v Londen te 'Antw. Eemshorn, 1 v Goole n Exmouth; Elysian Coast, 2 v R'dam op de Tyne; Esso Den Haag. pass l Dun- geness, 13 van R'riim te Aruba verw; EUinor, 4 v R'dam te Ant werpen. Fortnna, 31 te Plymouth; Fai- risle, v Mobile n R daxn 2 te Lon den. Gausdai, v R'dam n Hongkong 2 te Lissabon. Heemskerk, 3 v FosdiJke n Lon den; Helder. 2 V Algiers n A'dam; Hasewint. 2 te Holyhead schutzoe- kend. In Orde, 2 te Spurnhead schut- zoekend. Jura, 31 v Grimsby n Sheemess; Jo, 1 v Goole n Kings wear; Jupi ter, 1 te Rouaan. Laredo. Victory, 3 v R'dam te New Vork.. Maaaket, 31 v New York n An t- werpen en R'dam; "Marie M. Meio- ney, 31 v R'dam te Philadelphia; Myrto, pass 2 Gibraltar n Batavia; Marchcape, 2 v R'dam te Halifax; Muncie Victory. 2 v R'dam .e Bal timore; Manio. 2 te Curacao; Maartje, 4 te Grimsby; Mudo, 3. Boston Line n Plymouth; Michael, J. Owens, 11 v Baltimore te R'dam of A'dam verw; Mizar, pass I Spurnhead n Rochester; Muron, 1 v Rouaati n Shcreham. Notos, 1 te La Guayra; Njord, .3i. te Par; Narwal, 31 vMarypori. n Penzance; Nelson W. Aldrich, *1 ■V R'dam te Philadelphia. Oostzee, 3 te Dover; Orpheus, 2 y Barcelona n A'dam; Oranjepol der, 2 v R'dam:te Londen; Oleum, 31 v Plymouth n Nantes. Pinguïn, 31 te' Chatham; Plato, 5 te Tampico verw; Primo, 1 v ce.f, Duina o.-vSfax. Kika. 3 v .Hull n Grimsby; Ttos- süm. pass 3 Lizard n Newport Mon: Rapid. 2 te Londen: Regeja. i v Southampton n Ransdorp, 1 v Middlesbro n Calais; Radja, 28 te Chemalnus. Sambre, 3 v R'dam te Kingslynn; Sint Maarten, 3 te Curacao; Sol ness, 3 v R'dam te Fowey; Saidja, 27 te Tarakan. Tyné. slbt pass 2 Wight om aa West; Theodora, 1 te Rouaan: .Ta- ria, 31 v Bahrein n Singapore; Ta- bian, 31 v Singapore n Batavia; Titus,; 30 te. Houston. -•••' :l-;- Virgo, 3 v Fowey n Rouaan Vecht. 31 v Shoreham n. Middles bro: Verba, I v Goole h Kings wear Willem Barendsz, 28 v Genua a Porto Vesme; Wilja, 31 v. YftT- mouth te Par; Wilhelmlna, 2 .van R'dam te Londen; Wolanda, l>van. Goole n Londen ;..Wca, 31 v.Grims by n Sheemess. - Zeeland, 3i v Demerara n Para maribo.: Uitgave SMchtmg „Her Parool". Plaa;sell;k directeur: B de Vrles. Pl hoofdrertaeteiir* Th Hamaker, Ifedcn overleed tot orze diepe droefheid onze in nig Reüefde Moeder. Be huwd- en Grootmoeder Mevrouw EL.SKE COMELLO Echtgenootr van wij:en den heer Auke Bosma ,n den ouderdom van bijna 77 Jaar. A. Bosma p W. Bosma M Bosms—de Winter en kinderen Schiedam. 4 Fcbr. 1047 Alm v Solmsstraat 19a. De ter aarde bestelling «al plaats hebben op de Alg. Begraafplaats aan co viaardinserdJJk ie Sch:e<*«m op - Vrijdag 7 Febr. a.a Vertrek van het oterfhuis n.m. 12 30 u KOSTELOOS Blijkens exploit van mU deurwaarder dd. 30 Jan. *47 Is op last van den Keer Kantonrechter te Schiedam >pgeroepen Kornells Koroaat. zender bekende woonplaats om te verschijnen op Dins dag 18 Febr 1947 des voor. mlddans 10 uur voor fteroel- den Keer Kantonrechter in het gebouw aan de Lanee Haven GS te Schtedam len einde te worden gehoord omtrent voorziening in de tijdelijke voogdij en toezien de voogdij over de kindéren geboren u:t zijn huwelijk met willen Johanna van Noort. C. L SPENKELINK PERSONEEL AANGEB Nette beschaafde juffrouw. 58 Jaar. N H biedt zich aan als Huishoudster bi; beer of dame aileen vggv Br, onder No. S 1325 asn Het Parool. Echtpaar, leeftijd 40—60 Jaar. zoekt d:to echtpaar voor ge zellige omgang. Br. No S 1326 aan Bur. Het Parool GEVRAAGD: Een aank. Winkeljuffrouw ptm. 18 jr. v. g. v. c. A. Suijker. W. FrankcLstr. 93, banket-bakkerij. GEPENSrONNEERDE zoukt LICHTE KANTOOR- WERKZAAMHEDEN Of '.CIS dergelijks, voor halve dagen of een'ge «iren per dag- Brieven otider letters SCP aan he» Bureau van Het Paroo) BRANDSTOFFENHANDEL zoekt vrachtwagen van 3 ton nipt oaten»-assen. P K Te adressecren; L v d. Kaag, Broersveid 19. Tel. .NO 66811 Tc koop: whte hruldsjapon met sleep en -sttitcr maai 42, Hotlerd dijk 259 I Gevraagd net meisje van B- 5 uur. Mevr Haverkamp, Sw-fimmerd singel 55 Handcis- en Fabrjekskantoar te Schtedam vraagt: (Mnl. of VrI.) (Vrouwelijk) Brieven met uitvoerige inlichtingen onder 110. 983 bureau Het Parool. BELASTING AANGIFTEN C. L. MOERMAN - - Belastingconsulent Edisonstraat 27 Telefoon 68375

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 2