KURT STUDENT effende het voor Christiansen 1 LE CORBUSIER: geniaal bezetene U/laar één stap.... j: De man van Rotterdam I en den Moerdijk '■%a I DUITSCH PARACHUTISTEN-GENERAAL IN ONS LAND KURT STUDENT, generaal der valschermjagers van de voormalige „Crossdeutsche"WehrmachV", vertoeft seden kort, in Nederland. Evenals voor zijn wapenbroeder Friedricn Christiansen, bestaat ook voor hem ons land evenwel nog slechts uit een'paar straten van Arnhem. Dit eentonige tra,- jeet volgt regelmatig de gevangeniswagen, wejke hem voert naar den raadsheer-commissaris van het Bijzonder Gerechts hof, die, zooals bekend een nauwgezet onderzoek instelt naar den achtergrond van'.het' Drama van Putten". Nog steeds immers is niet met volkomen zekerheid be- paald, welke gedragslijn, de diverse Duifsche commandanten'1 hebben gevolgd, toen.het weerzinwekkende bevel werd ge- geyen, dat oorzaak werd van de verwoesting van een vreed zaam dorp en den moord in Duitsche kampen van vrijwel al de gedeporteerde mannelijke.inwoners. Sléchts beschikkend over het resul taat van experimenten In de Sowjet- Urüe had hU uit bet niets een strUdmethode .ontwikkeld, waarmede voor de eerste maal in de geschie denis de machtigste vestingwerken zonder slag of stoot konden wor den uitgeschakeld met een leger, dat door het luchtruim oprukte. Aanlok ijk perspectief er zouden, militair gezien, geen eilanden meer zdjjn. De practijk zou dit bewijzen. VÓÓR ALLES DE MAN VAN 1940 Student is een dier bevelhebbers en hij is thans door de Engelschen aan 'de Neóerlatidsche regecring „uitgeleend" om Ven zoo volledig mogelijke reconstructie van het oorlogsmisdrijf te bevorderen. Doch niet slechts in verband met Putten zal zijn naam worden genoemd, lty it vóór alles de man, die in 1940 den atrategischen overval op Ne derland voorljpreidde.' Student had reeds een langen staats van-dienst, toen hl) in 1933 met eenige andere deskundigen werd aangezocht een luchtmacht in :'t leven te roepen, die Duitsch- lands nieuwen „Führer" in staat zou moeten stellen diens veelom-, vattende plannen uit te vöeren. 'In 1913, op 23-Jarigen leeftijd, was hij opgenomen in de gelederen van de vliegers van den Kaiser, die weldra den strijd moesten aanbin den met een gestaag in kracht toe- nemenden tegens' ander. Den jongen Student zouden de lauweren van ue overwinning onthouden blijven, doch hij overleefde de worsteling om het luchtruim. Geboren mili tair, Pruis In hart en nieren, zocht Bij na de nederlaag een toevlucht in de rijen der „Reichswehr", dat pseudo-pólitleieger, sinds de oprich ting broeinest van nieuwe agressie. Daar vond hü geestverwanten, die verder blikten dan het spel met de kartonnen tanks, dat bi) de gratie van het verdrag van Versailles mocht worden gespeeld. Zi} allen wachtten op het oogenblik waarop een nieuwe „Oberster Kriegherr" zou opstaan om hun banden te verbreken. Het werd Hitier. De „Reichswehr" Werd „Wehrmacht"; En terwijl de eerste regimenten met vliegende vanen door de straten marcheerden, zat in het stadje Rechlin een kleine groep specialisten, die de wapens Ontwierpen, waarmede Hitler's sol daten 'uit de lucht den greep naar de - wereldmacht zouden kunnen wagen. De leider van de2e mannen van Rechlin was KurtStudent. HU kwam tijdig gereed. Enkele maanden vóórHitier het bevel tot, den aanval gaf, stond hU'aan het hoofd van de drie regimenten val schermjagers, dia te zamen de 7de divisievormden. Parachutisten, zijn schepping! Overrompelende aanval Hitler's bevel liet niet lang op zich wachten. Reeds kort na het uitbreken van den oorlog werd een begin gemaakt met de samenstel ling van het „Plan Gelb", het over rompelende offensief tegen Neder land. Lange maanden werkten Stu dent en zijn officieren onafgebro ken, opdat de Juistheid.' vanhun theorie door een grootsche daad zou worden aangetoond. De inval in Denemarken en Noorwegen, 9 April 1940. verschafte de eerste er varing. Toen, een maand later, kwam het code-woord Danzig". Als roofvogels stortten de Duit sche parachutisten zich In het grauwe ochtendlicht van den lOden Mei op hun prooi. Twee der drie regimenten van de divisie overwel digden de vliegvelden om Den Haag, het vliegveld Waalhaven en i bruggen by Dordrecht en den Moerdijk. Het doel van dezen stra- tegischen overval was het gevanr gennemen van koningin, regeering en hoogste legerleiding, opdat reéds na enkele uren dc strüd in Neder land zou zijn beslist. \Vy kennen den "Hoop. De aanval op Den Haag werd afgeweerd, doch de MoerdiJkbrug- gen vleien In Duitsche. handen ten gevolge van den samenloop van om standigheden, die binnenkort door een officieele -publicatie van. het ministerie van. Oorlog zal Worden opgehelderd. D&ar was het. dat in deu namiddag van .12 Mei de Duit sche tanks de „Vesting Holland" konden binnentrekken en zoo' de Beslissing forceerden. Luitenant-generaal Student was een uur na het begin van-den aan val met zijn Junkers-transport- vliegtulg op - Waalhaven gelahd ,om persoonlijk den strijd te leiden. VatUit den zUspariwagen van een motor voerde h(J ^n?parachutisten Parachutisten concentreeren zich na de landing op IVaalhaven. DR. DE GRÓÓT, de geneesheer van Prinses .Juliana, zit mot één zwaar probleem. Wij kunnen hem niet helpen, maar wèl diep met hem meevoelen. Het probleem ia;dit: '".'■"'■/•v.7"" :jn 1938, toen dé eerste prinse lijke telg verwacht werd. klampte een Amerikaan3che persfotograaf drj De Groot aan en vroeg:: „Dokter, wilt u direct na de ge 'boorte do baby even op den arm onihoog houden voor het raam Van het palcis 1" r; „Neen", zei dr. De Groot, Het hoeft maar héél even fA'merikaanache fotografen, zijn 1 bliksemsnel). ./'„Neen", zeide dokter. „Maar u krijgt daarvoor van my tienduizend dollar (Tien duizend, dollar, voor één. stap naar het raam, - dat zal toch wel' ge noeg zijn. dacht de fotograaf). Echter. „Neen", zei dokter De Groot- Wic verbaasder was. dr. De Groot over het aanbod. o£ de fotograat over de verwerping, vermeldt do geschiedenis niet. Negen jaar zijn sindsdien vcr- 1 oppen; Negen jaar, waarin dr. De Groot aandit eigenaardige voor- val -nauwelijks meerheeft ge lach L Maar nu is het plotseling Xvëer In hem bovengekomen en het iaat hem; niet meer lós. -Dr. De 'Groot piekert en.peinst: y I^Stel je voor dat er dit keer 'wéér „zoo'n fotograaf zóu komen, dié mij tienduizend dollar aan- bopd: Misschien wel méér, want alles is Immers duurder geworden! Nederland is arm (dr. De Groot .dénkt natuurlijk niet aan zichzelf, maar aanzijn land)het snakt naar deviezen.: Voor. tienduizend dóilar (óf meer!) zoütlen wij in A merika schoenen, klee ren, voed - sélibouwmatérialen, schepen, enz. énz. kunnen koopen. En niet3 be hoeven wij er voorténig - te géven! Ik" moet alleen maar één stap haar'het. raam doen....:-" vlxDat ;is- het probleem van dr. De 'GrootHU heeft het nog niet op gelost én hö mag natuurlijk ook .niét alléén beslissen..i......V E.V.C, demonstreert 9 Februari Buitenlandsche 'gasten groeten het- congres - Dinsdag de tweede dag van het E- V. C- congres begon met een rede van den Beer B. van den Heul,' secretaris van het E. V. C., die een Jaarverslag uitbracht.- Hij besprak o.m. de kwestie van het ledental. Dit is momenteel 169.428 ongerekend de AJg.Boud van Werkers In de Mijnen, die 12,000 leden telt en de N. C. V. A„ de organisatie van kunstenaars, die thans 6000 leden telt en vroeger als afd. cultuur in het E. V. C- een plaats had. BU defusie met het N. V. V.zullen de leden'van de mijnwerkers meetellen voor de E- V. ;C,V.' Spr. deelde nog mede, dat op. 9 Februari, na afloop van het con gres een demonstratie wordt ge houden. Deze is vastgesteld op.;een Zondag om b aar niet liet 'karak ter, te geven van een algemeene werkstaking.: In den loop van den middag heeft een aantal ver egenwoof- digers van-., buitenlandsche vak organisaties het woord gevoerd,-o- m, Robert Bothereau, die namens Louis Saillant en het Wereldvak- verbond de groeten overbracht, de ondervoorzitter van het1 Hongaar- sche parlement, de-, heer Kossa Istvan en de heer Weschnikow, één der drie vertegenwoordigers der Russische vakbonden. Ter begroeting dc-sr laatsten werd de internationale gezongen, tegen wek voorstei .mvankeiijfc was Geprotesteerd, omdat dit lied 'ook niet ter eere van de. andere afgevaardigden was gezongen.- De dienstdoende voorzitter zeide, dat het deze keer even goed ter eere van de. andere buitenlanders was, waarop de opponent, zweeg. Een der laatste sprekers op de zer, tweeden dag was de Tsjechi sche afgevaardigde, de heer Jc^ef Juro. Dr. Rudolf Mengelberg in eere hersteld De raaa van bestuurévan: het Con certgebouw nv heeft na .kennisne ming van de ten. aanzien van dr Rudolf Mengelberg gedane uitspraak van den Ccnlralen eercraad voor'óe Kunst; het aan dezen op 'aanwijzing van het militair gezag, in Augustus 1945 verleende ontslag als directeur en artistiek leider;;van het concert gebouw Ingetrokken aiiiiiiiimiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiflitjinmtiiiimniiitiimiiiiiniin -."W v'-.t M TND1EN vóór den oorlog: een groot militair nóUt A otis land kïvam, plachten de pers, de radio en .het I -vitte doek van een soodanig bezoek uitvoerig mei' ding-te maken. IVas het een generaal en een erkend s genie in zijn vak bovendien, dan werd hij omgeven j§ 'door een stoet i>an zwoar-besterde en hoog~gehoedt functionarissen, die hem begeleidden vanaf htl oogenblik, dot siin voeten, Nederlandschen grond' drukten, tót het moment, zvaarop het vliegtuig hcni awr terugvoerde. Nu ligt evénwel de Oorlog achter ons; Wij ken nen thans de namen van hen, die ook in de zwartste ■dagen aan onze zijde stonden en met ons het oog hielden gericht op het groote doel. Evenzeer hebben wij, geboek- l staafd, wie ons land verraderlijk overweldigden en daarna het p bloedende lichaom van hun tegenstander schonden g Zoo hebben wij geleerd onderscheid te maken. Zoo geschiedde 'l s dat Eisenhower zijn zegetocht iri ónze steden hield,: En zoo kon het g. gebeuren, dat de swore deur van Arnhem's gevangenis dichtsloeg achter Christiansen en Student, de beide. Duitsche generaals, onaf-\ scheidelijk verbonden met de rampen, die. nog zoo versch In ons geheugen liggen.i De figuur van Christiansen is overbekend. Vijf lange, tergend lange jaren hebben wij hem eiken dag in ons midden moeten dulden en wij weten reeds nu, ook Ronder, rechterlijke uitspraak, ff welke plaats hem in de geschiedenis zal worden aangewezen. Stu 'dent heeft zijn rol minder opvallend gespeeld en nauwelijks iemand i kent zelfs s^j) naam. s Ten onrechte, die beschermende anonimiteit! iVant Kurt Student I ,is de man, die. het pad van- Christiansen effende. Even is het .geval- 1 Student" opnieuw actueel. 'Alvorens, ztjn laatste daden zijn opgclu.1- fierd, alvorens dan zijn naam eeuwige rust sbi vinden in de registers 1 der voderlandsche historie, is het nuttig het dossier van dezen para 1 chutisten-gemraal open te slaan IVij deden dit en, m bijgaand arti- kei pnibliceeren wij het resultaat van onze bevindingen, 1 rx *wj iimmniiiiniiiiniiMittitiiiiiimimniii)iiiiimimiiiiiitiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii[tiniiiiifiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiii^ in der,heksenketel, om de Maas bruggen, een doodelijk vuur dat pas eindigde, toen de Duitscher zijn toevlucht nam tot het fatale bombardement. Gewond na den slag Felgekleurde verhalen uit Goeb- bels' mlnJsierie bazuinden naderhand rond. hoe die vermetele generaal „lm Kampf uxn Rotterdam"' zwaar waa gewond. Doch het was geen Neder- tsndsche kogel, die den dlvlslc-com- manctant bulten gevecht stelde. Duitsch lood drong in zijn lichaam, toen enkele uren na de capitulatie een wocV.c schietpartij losbarstte, doordat een k!e:ne. geïsoleerde Ne- derlandsche afdoellng, niet op de hoogte var. het sein „Staakt het vu ren". eenlge fchoten had gelost op 'n vl)andelüke colonne, die zich door.de brandende ruïnes van'de"Maasstad bewoog. In 't- wildé weg richtten de Duitschers' hun pantserofweergeschut op den onzlchlbaren tegenstander en in de verwarring, troffen zij hun eigen bevelhebber op het oogenblik, dat deze den Nederlandschen commandant, ko lonel Scharroo, de voorwaarden de overgave dicteerde. V De kwetsuren waren evenveel niet doodelijk en zoo kon generaal Student zich na eenlgerr «UJd Vwljden"1 adnde voorbereidingvan :.'bet aandeel, dat zijn— troepen.- ?ppdgn Jjebben -b{j ,:de vernietiging van den ..leatsten vijand: Engeland'". Pas onlangs is aan het licht gekomen, dat den valscherm troepen hierbij slechts een,bescheiden taalt was toebedeeld. Na enkele maan-* den werd de operatie tegen de Brlt- sche eilanden echter door nieuwe plannen verdrongen. •Roem der overwinning Het hoogtepunt van de militaire C3rr!ère.van generaal student kwant, toen op 'den ochlend yen .20 Mei 1941 de Duitsche parachutisten neerspron gen op Kreta, het,Brltsche bolwerk In het Oostelijk gedeelte van de Middel-, landsche Zee. Daarbij 'werd.' geheel onder zijn lei ding, voor het eerst een eiland ver overd. zonder dat de aanvallers over. zee waren gekomen. Zij het ten kóste van ernstige verliezen, konden de Duitschers ln twaalf dagen hun doe) bereiken Pralend verkondigde Ber- Ulh: is er geen eiland meer, dat wij niet kunnen veroveren!" Doch' toéri'Jn* het Oosten de zware strijd ontbrandde, werd de aanval op Engeland definitief afgelost Met Sta lingrad kwam de ommekeer. De Ujd van de'.vermetele landingen uit de lucht was voor de Wehrmacht voorbij Slechts een enkele maal. zooals bij de ontvoering': van Mussolini, zouden 'pa rachutisten van Student zich ncJR ,uJt den hemel op hun. doel werpen Dan, in den herfst van 19«, komt Student,opnieuw naar ons land; Op- nieuw buig;t dc generaal zich over de kaart met dé blauwe kronkellij nen van' Maas, Waal en RUn. Er la echter zoovee! veranderd, sedert de dagen toen er nog argeloore tegen- Btande'rs - waren om ln \dch rug aaa té 'vallen..' Nu,"op den doorweekten - bodem van de .Nedérlardsch-Dult- scbe grensstrook ten Oosten van N'Umegen moeten zijn parachutisten wanhopig strijden tegen een over- macht,:d1c;.6«p oogenblik wUkt. Zijn parachutlslenT Ja. in naam zijn het nog .Fallschirmjager". doch de mcesten hunner weten van écn vlleK- tuig alleen, dat je er-zoo snel moge lijk dekking voor moet zoeken. Neen. zij hebben nimmer ln'een Duitsche machine geviogenf ZIJ dienen slechts om den ouden naam, ln stand te hou den. om den schijn te redden sinds de' parachutisten van 1910 «1941. rusten in de massagraven voor Leningrad en aan den rand van de AfrJkaaïiscbe woestijn. Doch fanatiek zijn 'zl). de jonge nazi-soldaat, die zóó' uit de Hltler-Jugend naar. het frtyit langs den Achterhoek gingen Ruïnes bleven' achter in den beginne had öe commandant zijn hoofdkwartier gevestigd op' het kasteel Wisch te Terborg, doch de geallieerde - Inlichtingendienst was spoedig op de hoogte en de dag kwam, dat dr m'.ddelocuwsrhe muren ondor één enkelen slag der Royal Airforce uiteenvielen, verpletterend den slot heer, Jhr. van Schuylenburg, sparend evenwel den generaal, die voor de tweede maal ln Nederland aan den dood ontsnapte. Dit was 12 October. Een snelle verhuizing brengt Student daarop naar een villa ln het dorpje Dinxperlo, waar hij inN de donkere winteravonden de plannen smeedt vol gens welke Legergroep II den onder gang van zijn „Fflhrer". zoo lang mo gelijk moet' trachten te rekken. Zijn „Drltte FallachJrmarmee" vecht ver beten om eiken vierkanten kilometer Nederlandschcn bodem. Nog steeds verhalen de inwoners van Zutphen met afschuw, hoe de Jeugdige para chutisten zich vastklampten aan de puinhoopen van hun stad Déér eindig de de strijd pas, toen de laatste para chutist Ineenschrompelde ln de laaien de tongen van de Canadeesche vlamr menwerpers. De uitgebrande huizen van Rotter dam en zutphen markeeren het begin en heleinde van deii weg. dien ko lonel-generaal Student in ons land volgde. Op dien weg ligt ook de ruïne van Putten. Als het onderzoek, dat' thans te Arnhem wordt Ingesteld, 1? voltooid, zal het dossier volledig zijn. Dc bommenwerpers hebben hun werk gedaan.Doorbrandend Rot terdam zal Student zijn intoclt. houden ER WORDT GESOLD MET DEN ELFSTEDENTOCHT Hij gaat ook nu weer niet door DE Elfstedentocht is voor de der de maal In dezen winter uitge steld.' „Door het sneeuwstuiven als ge volg van den harden wind, kunnen de banen van den Eelfstedentocht niet jmeriuwvrU worden gehouden. Öe. Elfstedentocht kan daardoor Donderdag niet doorgaan. De moge lijkheid, dat de tocht Zaterdag zal worden gehouden, is niet uitgeslo ten, maar dit hangt geheel af van de weersomstandigheden, vooral wat betreft sneeuw en wind!" Ziehier het tot nu toe laatste communiqué ,,dat v,*U van de Frle- sche Elfstedentochtcommissie ont vingen. Juist een half uur tevoren had haar inlichtingendienst ons van Leeuwarden uit telefonisch medege deeld, dat de tocht nu onder alle omstandigheden doorgang zou vin den^ Dinsdagmiddag had de com missie voor de tweede maal binnen enkele dagen het traject geïnspec teerd en geconstateerd,dat de krachtige wind het Jjs grootendeels van sneeuw had ontdaan. Weliswaar was de sneeuw op vele plaatsen in groote hoopen bijeen gewaaid, maar deze zouden vóór Donderdag vrij gemakkelijk te verwijderen zijn, al dus de conclusie van de Elfsteden tochtcommissie. In het Stedelijk Museum te----;'. Amsterdam Profeet van den nieuwen stedebouw JN het Stedelijk Museum te Atits'erdafnheeft de directie een kleine, A wjiiflf overzichtelijke lentoonsieUibg ingérirht -fan het werk van. Le Corbusiet ats archtect en als schilder Een en ander zon nóg over- sichtehjket geweest zijn. aU inen de. beschikking had gehad over mcef matenaal, in het .bijzonder over maquettes.' Mdar men weel hel: Le. C or busier bes, hrntivt tieb als schilder én de architect Le Cor busier bood inaarweinig driedëtverkiiig. Pose -.of zelfver blinding f Want het hikt ine toch evident, dat. ui belangrijkheid dc architect Le Co f busier den schilder vele malen ove' treft. SehUdérleühstig pèschbuwd valt ér zelfs meer in zijn'platte- gronden met. hun., gedurfde en loss.'.lijntverkingett te genieten dan 'in sijn wat droge'en van kleur -weinig gevoelige schilderijen. Het is dan;ook de architect Lt Corbusicr'. die hier de meeste aan dacht verdient - - - TUINKALENDER R FEBRUARI De loodglansziekte/ diezoowel de appel-, pere- en jSmlmeboo- men - als de bessënstruiken en verschillende loofboomen. eu heesters kan aantasten, ontleent haar haam aan de loodachtige kleur van de bladeren der zieke boomen. Een doeltreffend ge neesmiddel is tot dusver tegen deze ziekte nog niet 'gevonden. Dé aangetaste" takken sterven gewoonlijk, spoedig at Later ont wikkelen zich op het afgestorven hout korstachtigé zwammen' Teneinde besmetting van de nog gezonde bcomen te voorkomen, worden de afgestorven takken en doode boomen met hun wor-' tela verbrand.. S. L. Laat ik u mijn natuurlijk, zeer persoonlijken Indruk zeggen, dfen zijn bouwplannen op mij: maakten Het la de indruk.'van een ziekenzaal. •- Smetteloos, hygiënisch, staal, beton, glas. Groen en bloemen op lalel La ten we hei beeld pi (werken leCor- busier Is er de chirurg, eenmensch- Ue-end. maar door zijn vak bezeien 'genlé;;Hij geneest of men yterft.' Inderdaad er sterft veel ln Le Corbu- sler's wereld: veel roméniek, veel schUdcrachtigheid. Een nieuw wereld beeld ontstaat. De «tad, 2ooalswij haarcennen, Is ziek. Karakteriooze straten.' de vole ichterbuurten, de zoniooze stralen als nauwe- geulen' tusschen chaotisch neergezette wolkenkrabbers. Over- propte' wegen. woonplaatsen vér yan het werk. een niet op le' lossen ver keersprobleem. Wet stelt Le Corbuaier hier .tegen over? Tn 1923 publiceerde hij zijn böcfc, een manifest gelijk., .'.Vers ure architecture" naa'r r e n architeciuur, zoöals Mondriaan zou spreken van d n Styi. Het ft de proclamatie van hetfunctioneel bouwen, een bouwen, waarbij de functie van het huis; de pracilsche bruikbaarheid primair la. Een bouwen, waarbij de nieuwe mo gelijkheden. van de materialen ten volle uitgebuit worden, waar, om een' voorbeeld te noemen, het belpn ln tot dusver niet beproefde vormen gego ten wórdl^De gévei la niet meer het dragende element, dat .le balken der ve-diepingen torst. IJIe kolommen ne men deze tjia.'. over- De gevel koml daardoor vrij en kan desnoods geheel van glas worden Op het platte dak heeft de daktuin een dubbelen zin: het beton wordt erdoor op den*julsten vochtigheidsgraad gehouden. Het woonhuis ls geworden lot de vol maakte woonmachine; to't een „cellu ie a échellc humakie". Dll is Le Cor- busler, de architect. Grootcr. rog; profetischer, Is de >te- d. .ouwer Revolutionnair, zou hier evenzeer passen Wie spreekt er van heilige huisjes? Geen Heilige Stéden bat hij staan. Zie het „plan 'lts Vol-, sin", waarbij Parijs beneden de Seine het Qüartier Latin, herschapen wordt, Eenlge wolkenkrabbers te midden van ■eer park, hiflsveeten al 'de duizenden .van Zuidelijk Parijs. De chirurg beeft' vastberaden de Venus van Milo een perfect funcilonnëerenden stalen kunstarn. aangemeten.... Gnnsche bevolkingen bijeengebroch1 in enorme wolkenkrabbers, die ,al heigeen bevatten, wat men behoeft: scholen, bioscopen, kerken, biblio theken, winkels, restaurants. Wegen als viadücteh verwerken hel verkeer/ waar, ver beneden bij den voet der wolkenkrabbers ln de parkèn de men- achet. de eindelooze rijen daverende motóren hoog boven zich óp den der-, den. vijfden rijweg, voorbij zien trek ken; Le Corbusler de profeet: de wljkge- dachte In optima forma, dc nieuwe stad, door strategen aanbevolen dis veilig tegen nteuwé luchtoorlogen, door hem jaren geleden uitgedacht.. Le Corbusier (Edouard Jcanneret) is In 183? in La Chaux de Fonds ge boren, in het land dus van Calvijn. pit verklnart weillchi deze bouwkunst van. vurig geloofsijver" en verstilden harirtocht en strengheid De zuive raars, die verhonderd Jaren geleden Dinsdagmiddag werd beslist, dat ondanks den sneeuwval de tocht op Donderdag dftorgang zou vinden: in dien aJthans een voor dien tiid In vallende dooi of sneeuwstormen geen spaak in het wiel zouden ste ken.' Van dooi was ons, op het oogen blik dat he: uitstellen varr den tocht bekend werd, door het K, N. M. I. nog geen mededeeling gedaan l De inlichtingendienst van de Elfste dentocht-vereenig ing meldde ons kort te voren, dat er den afgeloo- pen dag in Friesland slechts wei nig sneeuw was gevallen, WU weten dat Bet organlseeren van een grootsch sportgebeuren als de Elfstedentocht niet gemak kelijk is, alleen al omdat men het weer nu eenmaal niet ln eigen hand heeft. Maar. tenaU in het halve uur, dat lag tusschen ons telefonische onderhoud met den inlichtingendienst én het tijdstip waarop de commissie zelf de tocht uitstelde een nieuwe, sneeuwstorm Is opgekomen en hoe hevig zou die dan niet geweest zijnheb ben mr. Hepkema en zijn tien ge trouwen een organisatorische fout gemaakt. Ofwel zij hebben een onvoldoend overwogen besluit ge nomen ten aanzien van- het la ten verrijden van den Elfsteden tocht, óf de beslissing om den tocht, uit te stellen is'niet noodza kelijk geweest. Er wordt niet al* leen met dén Elfstedentocht, maar oókjngt de Interesse's van duizen- den"schaatsenrijders gesold. Boksers omgekocht? Opnieuw heeft zich een geval van poging tot omkoopir.g van een bok ser voorgedaan: Sugar Ray Robin- .son, de Amerikaanse!?» weltergé- wichtkampioen zal voor de Athle tic Commission van- den staat New York moeten verschijnen om zich £e verantwoorden over een aanbie ding van een bedrag gelijkstaand aan ongeveer 60.000 gulden, om te verliezen tegen den oud-kampioen Marty Servo in September 1946. Servo trok zich evenwel terug van wege een neusverwonding, waarna Robinson den titel won door op 20 December Tommy Bell op punten te verslaan. Rockey Graziano, de vorige bok ser wien een aanbieding in boven- genoemden zin gedaan was, zal waarschürdyk -voor.: den duur van eën jaar geschorst worden, tenzU BU de namen vap zjjn omkoopers noemt Graziano beweerde de men met te kennen, maar hU wil de wei de Athletic Commission steu nen in,het zoeken naar de omkoo- pers. Op 16 Februari zullen te Amers foort de demi-fin ales van het kam pioenschap van Nederland op flo ret gehouden worden. De finales zullen op 2 Maart volgen, eveneens te Amersfoort. ,-y 0aur 30.; a Als de nachtredacteur zijn zaakjes in orde heef!, gna hU 'naar huis: om twee uur. om drie ümy dat Met er aan. Maar vannacht niet, om den. drommel niet: dat wordt 8 uur morgenochtend, als het dagvoik komt, vóór die brave man naar. bed mag. 't ts eigen'Uk heelemaal geen ne^r voor «>n thermosfiesch, maar vanavond om 11 uur. toen hij plech tig binnenschreed, trok hU zoo'n dingme heete koffie uit z'n jas zak en legde een pak boterhammen er naast, Als een hond blijft hij vannacht voor d«,telex liggen, speu rend naar berichten uit Baam. Op advies van dr. De Groot ls. Prins Bernharri al uit Stockholm terug komen vliegen, .tikte het zenuwen apparaat zoo even. Goed. nu wordt net dus oppassen. De lezers kunnen rustig gaan slapen, hier op de krant wordt gewaakt. Nog laat ben ik hier komen aanwaaien en ik kan er maar niet toe besluiten naar huis - te gaan. S'el je voor. dat het stom- me ding straks het 'groote nieuws op de rol hamert, ik kon het hoe ren tikken in de kamer hiernaast. Hè. daar s'opt het.zouden ze in Den Haag een aanloop nemen ik moet straks toch eens even gaan kUken.Die nachtredacteur schijnt, geen zenuwen te hebben. Rustig zit nij te werken en laat de telex maar tikken. Toch eens even zien: een meter of wa- bertch'en scheur Ik af en vliegensvlug lees Ik de koppen: missionarissen in Fransch Indo- Cliina.... Wat Indo-China, ik wil lezen van een prins of prinses....; Geldsaneerins in 'Honstarije..'t beste Hongarije. Baarn moet ik heb ben.... Botsingen in Venetië, wel ja, bcsen maarOpening van iet Poolsche parlement, goed zoo, n-aar waar blijft Baarn nu Nieuwe prijsverlagingen in Frank rijk; prachtig, voor mijn part hier ook. maar nog even wachten, tot we het weten uit Baarn. Nee. Ik vind nog niet wat ik zoek: ik moet mUn nieuwsgierigheid maar bedwingen. Stel je vcor. dat het nog een week duurt, zeg ik opgewonden tegen den nachtredacteur. Dan hóuden we" zoo lang de telex goea in de gaten, antwoordt hij volkomen onbewosen en neemt een slok heete koffie. Die man heeft eewoon geen zenuwens DESTDERIUS. Nederland komt tegen Zuid-Afrika uit In de 2de ronde voor den Davis Cup lo het WiUc Huls te Washington heeft Maandaf de loting plaats jrehad voor de Davls Cup wedstrijden ISI?. President Truman, omringd door de fllptomath'kc vertegenwoordigers der tiotrolclier. landen, onder wie zichooV onze ambassadeur jhr London be vond, nam de loten uit den beker. De loting had het volgende resul taat: Eerste ronde Europeesche zone: BelglöLuxemburg; Zweden—Ts je-, cho-SlowakQe: Griekenland—Zwitser- tand. I' Nederland, Poten, Groot Brlttannlë, Zuld-Afrika, joegoslavg, Ierland, - Kieuw-Zeeland, Noorwegen, Frank- .rlJk, Britsch-Indlë, Monaco en Dene- markèn hebben voor de eerste ronde vrijgeloot. Amerlkaansche zone: Ausirallë— Canada- Onmiddellijk na de loting deede de Amerlkaansche LTB mede, dat Amerika op Forest Hills, New York, beginnend op 30 Augustus depa vis Cup verdedigen, zal tegen" den .win- -, naar van dc zones-. De eindslrljd tus- j sche'n de winnaars van de Ameri- kaansche en van de Europeesche zone moet vóór 19 Augustus gespeeld Zijn. v'.,: Voor de tweede ronde zijn de wed- strijden als volgt Ingedeeld: bovenslé helft: polen—-Engeland: Zuid Afrika Nederland; Joegoslavië—Ierland. Onderste belft: Nieuw Zeeland— Noorwegen: Frankrijk—IndlëMorin- co—Denemarken. Zuld-Afrika cn Nederland, die el kaar ln de tweede .ronde ontmoeben, kwamen fn 1936 ie Amsterdam tegen elkaar uit, waarbij Zuld-Afrika mht 5—(j won! 'X-éc-:-/- Engeland heeft tennisballen bij de vleet Alle Engelsche spelers zulen dezen zomer zooveel tennisballen kunnen koopen als'zij willen. De fabrikan- ten 'Siazenger Dunlop hebben verklaard,, dat de productie van tennisballen thans dermate gevor- derd ls, dat elke - bestelling hoe groot ook, uitgevoerd zal/worden. ;-wï *11 et „pion Le Voisin" van LP. C OPHIJS IER (Stedelijk Museum te Amsterdam), '/.nidetjk Parijs herschapen voor dc toekomst De wit k gedachte in optima for ma. de nteuwe stad, door strategen als vdlig tegen nieuwe lucht oor legen canbwuïcn, door hf>n jaren j-» eden ui» gedacht. LE fOFB'JSIER „1 als voelde hij den hnast oiidraaglijken lastzijner 'scheppingen' t de kerken witkalkten, waren zijn gees tc-lijke voorvaderen. Van .hvm en van Mondriaan, wiens Inviocd. wiens af finiteit ln elk geval 101 deze kunst, üet genoeg onderstreept ben wordenl Tusschen hei door den Hollander zoo prop-"* gehr uden en met witte en grijze vlakken beschilderde aicllertje ln Parijs en de betonnen gevaarten van Le Corbusler loop en onzichtbare maar slcrke banden. Le -orbusler wortll nu "pas eenigs- zlns erkend: hU Is Ingeschakeld-in den wederopbouw van Fransche .ste den als La Roebelle, S. Dié en La Faliss»; de "WO stelde hem als ad viseur aan. De waardeering komt laat; misschien gémi ze pos - later ten volle. Conclusie: Le Corbusler ls een geniaal., profeeL Misschien om dit oude beeld weer ie gebrui ken - ls dit slechts een doorgangs hui? deze .heldereziekenzaal, waar groen en blcemen veel moeten ver zoeten (het Is opmerkelijk, welk een haastoverdadig gebruik Le "-lorbu- sler van beplantingen maakt! als v°elde hij den haast ondranglUken las» zUné- schepi>Ingen!> Wellicht komen wij er ooit" lot zuiveren inkeer: Misschienookzul- len Le ,Corbusler*s - fantastische droomen de ecnlRe oplo«jlng: blj- ken te zljtivoor de schier onover.' komelljke .moeilijkheden van; 'êpn latere, ovcjbevolkte wereld -al leen God i zij dankj::béleven,fwij die- wereld niet meerl._ y .PBANGE Bcrtus Aatjes in het kermisbedrijf De dichter Bertii3 Aarjes zal ais pers-chef optreden van bet kermis-, ;v vermaak van Hommersoa Ver molen, dat met een groot. Lunapark een lournée naar" Egyp;e gaat ma ken. Nieuwe maximumprijzen voor groente - De minister Van l andbouw, Vis-'/ scherij en voedselvoorziening heeft nieuwe maxlmumpryzen voor groen te- vastgesteld, welke op 4 Februarlf.;? 1847 ingaan.v Deze- prijzen zijn In den klelnhan-'J dei' als volgt per-.kg., Kroten I ben kg per stuk 1A niet// schoongemaakt 0,15,- B panklaar schoen gem saki Kroicn if per stuk. a 0,12, ;b :;Krolen'llr bóv( er;kg per stuk A o.u. B .Gckook- te kroten I meer. dan 3 si p kg;.Ati 0,21, "BGekookte kroten II- min- .c der d an 3 'si; p kg A O,23/ .B:'HooUO.:1/ kool ,A": ó,2i, b' o,2B; Savoye kotó/ji (groen) A - 0,22,B C.32: "Savoye; koot (geel) A 9,20, B 9 28; ÏW.te kool A:ë .0,16, 'B 0.23. BoerenkofiJA 0,20, '-J5 0,45: Pre! t bov 15 mn A B Pretrr ben >5 0 o,ir, B uien A 0 23. B 0,34; Witlof A 0.60;-«"■> Kool rapen a o,i2. B:tj;lB; tRamenas^ A 0,11, B Peen zondet i st IT '200 gr, p St A 0,14'; ,B 0.19!' pceni'zóH-G'kj der. lo^. IIIen. tVjbavaoo gr'; p st" Oj'JZ, -B

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 3